EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1137

Uredba (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del

OJ L 311, 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 144 - 197

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/1


UREDBA (ES) št. 1137/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 22. oktobra 2008

o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom

Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 40, člena 47(1), prvega in tretjega stavka člena 47(2) ter členov 55, 71, 80(2), 95, 100, 137(2), 156, 175(1) in 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4) je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES (5), ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dodajanjem novih nebistvenih določb.

(2)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba v skladu z veljavnimi postopki že veljavne akte, ki so bili sprejeti v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe, prilagoditi, da bi se za njih uporabljal regulativni postopek s pregledom.

(3)

Ker spremembe, ki jih je zato treba vnesti v akte, zadevajo le postopek v odboru, jih državam članicam, v primeru direktiv, ni treba prenesti v nacionalno zakonodajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Akti, ki so navedeni v Prilogi, so v skladu z navedeno Prilogo prilagojeni Sklepu 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES.

Člen 2

Sklicevanja na določbe aktov iz Priloge se štejejo za sklicevanja na določbe, kot so bile spremenjene s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 22. oktobra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J.-P. JOUYET


(1)  UL C 224, 30.8.2008, str. 35.

(2)  UL C 117, 14.5.2008, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 25. septembra 2008.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


PRILOGA

1.   KMETIJSTVO

1.1   Direktiva 1999/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o kavnih in cikorijinih ekstraktih  (1)

V zvezi z Direktivo 1999/4/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za uskladitev te direktive s splošnimi predpisi Skupnosti glede živil. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 1999/4/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 1999/4/ES spremeni:

1.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Komisija odloči o prilagoditvi te direktive splošnim predpisom Skupnosti glede živil. Ta ukrep, ki je namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5(2).“

2.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

1.2   Direktiva 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za prehrano ljudi  (3)

V zvezi z Direktivo 2000/36/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje posebnih ukrepov za njeno izvajanje. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2000/36/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2000/36/ES spremeni:

1.

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Naslednji ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive in namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(2):

ukrepi za prilagoditev te direktive splošnim predpisom Skupnosti za živila,

ukrepi za prilagoditev določb Priloge I(B)(2), (C) in (D) tehničnemu napredku.“

2.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.   ZAPOSLOVANJE

2.1   Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu  (5)

V zvezi z Direktivo 89/391/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za izvedbo povsem tehničnih prilagoditev posebnih direktiv iz člena 16(1) Direktive 89/391/EGS, kar izhaja iz sprejetja direktiv na področju tehničnih uskladitev in standardizacije, kakor tudi tehničnega napredka, razvoja mednarodnih predpisov ali specifikacij in strokovnega znanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb teh posebnih direktiv, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da za spremembe povsem tehnične narave uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se člen 17 Direktive 89/391/EGS nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Postopek v odboru

1.   Odbor pomaga Komisiji pri povsem tehničnih prilagoditvah posebnih direktiv iz člena 16(1) zaradi upoštevanja:

(a)

sprejetja direktiv na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije;

(b)

tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in novih znanj.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb posebnih direktiv, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz odstavka 2. V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz odstavka 3.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

2.2   Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah  (6)

V zvezi z Direktivo 92/29/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za izvedbo povsem tehničnih prilagoditev prilog k tej direktivi zaradi upoštevanja tehničnega napredka ali sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in novih znanj. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 92/29/EGS, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da za spremembe povsem tehnične narave uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se člen 8 Direktive 92/29/EGS nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Postopek v odboru

1.   Pri povsem tehničnih prilagoditvah prilog k tej direktivi zaradi upoštevanja tehničnega napredka ali sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in novih znanj na tem področju, Komisiji pomaga odbor.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz odstavka 2. V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz odstavka 3.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

2.3   Direktiva 2002/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij) (šestnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)  (7)

V zvezi z Direktivo 2002/44/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za izvedbo povsem tehničnih prilagoditev priloge zaradi sprejetja direktiv na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in/ali delovnih mest, kakor tudi zaradi tehničnega napredka, sprememb najustreznejših usklajenih evropskih standardov ali specifikacij ter novih spoznanj o mehanskih vibracijah. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/44/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da za spremembe povsem tehnične narave uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se člena 11 in 12 Direktive 2002/44/ES nadomestita z naslednjim:

„Člen 11

Tehnične spremembe

Spremembe Priloge k tej direktivi, ki so povsem tehnične narave, sprejme Komisija zaradi upoštevanja:

(a)

direktiv, sprejetih na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in/ali delovnih mest;

(b)

tehničnega napredka, sprememb najustreznejših usklajenih evropskih standardov ali specifikacij in novih spoznanj o mehanskih vibracijah.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(2). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 12(3).

Člen 12

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor iz člena 17(1) Direktive 89/391/EGS.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

2.4   Direktiva 2003/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup) (Sedemnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)  (8)

V zvezi z Direktivo 2003/10/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za izvedbo povsem tehničnih sprememb zaradi sprejetja direktiv na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in/ali delovnih mest, kakor tudi zaradi tehničnega napredka, sprememb najustreznejših usklajenih evropskih standardov ali specifikacij ter novih spoznanj o hrupu. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/10/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da za spremembe povsem tehnične narave uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se člena 12 in 13 Direktive 2003/10/ES nadomestita z naslednjim:

„Člen 12

Tehnične spremembe

Spremembe povsem tehnične narave sprejme Komisija zaradi upoštevanja:

(a)

direktiv, sprejetih na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in/ali delovnih mest;

(b)

tehničnega napredka, sprememb najustreznejših usklajenih evropskih standardov ali specifikacij in novih spoznanj o hrupu.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(2). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 13(3).

Člen 13

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor iz člena 17(1) Direktive 89/391/EGS.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

2.5   Direktiva 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (18. posamična direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)  (9)

V zvezi z Direktivo 2004/40/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za izvedbo povsem tehničnih prilagoditev prilog k tej direktivi, ob upoštevanju direktiv, sprejetih na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in/ali delovnih mest ter ob upoštevanju tehničnega napredka, sprememb najustreznejših usklajenih evropskih standardov ali specifikacij in novih znanstvenih spoznanj o elektromagnetnih sevanjih. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/40/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da za spremembe povsem tehnične narave uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/40/ES spremeni:

1.

V členu 10 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Spremembe Priloge, ki so povsem tehnične narave, sprejme Komisija zaradi upoštevanja:

(a)

direktiv, sprejetih na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in/ali delovnih mest;

(b)

tehničnega napredka, sprememb najustreznejših usklajenih evropskih standardov ali specifikacij in novih znanstvenih spoznanj o elektromagnetnih sevanjih.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(2). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 11(3).“

2.

Člen 11 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

2.6   Direktiva 2006/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj) (19. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)  (10)

V zvezi z Direktivo 2006/25/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za izvedbo povsem tehničnih prilagoditev prilog k tej direktivi, ob upoštevanju direktiv, sprejetih na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in/ali delovnih mest ter ob upoštevanju tehničnega napredka, sprememb najustreznejših usklajenih evropskih standardov ali mednarodnih specifikacij in novih znanstvenih spoznanj o izpostavljenosti optičnim sevanjem pri delu. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/25/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da za spremembe povsem tehnične narave uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2006/25/ES spremeni:

1.

V členu 10 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Spremembe prilog, ki so povsem tehnične narave, sprejme Komisija zaradi upoštevanja:

(a)

direktiv, sprejetih na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in/ali delovnih mest;

(b)

tehničnega napredka, sprememb najustreznejših usklajenih evropskih standardov ali mednarodnih specifikacij in novih znanstvenih spoznanj o izpostavljenosti optičnim sevanjem pri delu.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(2). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 11(3).“

2.

Člen 11 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

3.   PODJETNIŠTVO

3.1   Direktiva Sveta 76/767/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s skupnimi določbami za tlačne posode in metode pregledovanja le-teh  (11)

V zvezi z Direktivo 76/767/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev tehničnemu napredku prilog k tej direktivi in tistih določb posebnih direktiv, ki so navedene v vsaki od teh direktiv. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 76/767/EGS in posebnih direktiv, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 76/767/EGS spremeni:

1.

V členu 17(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

država članica pošlje dokumentacijo z opisom posode in dokumentacijo, ki utemeljuje zahtevo te države za odstopanje, skupaj z rezultati vseh opravljenih testiranj, drugim državam članicam, ki se lahko v štirih mesecih izjavijo o zahtevi, predložijo pripombe, vprašanja, dodatne zahteve, zahteve za nadaljnja testiranja, ali če želijo, predložijo zadevo odboru iz člena 20(1), ki poda mnenje. Kopije teh dokumentov se pošljejo Komisiji. Ta korespondenca je zaupna.“

2.

Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Komisija tehničnemu napredku prilagodi prilogi I in II k tej direktivi ter tiste določbe posebnih direktiv, ki so navedene v vsaki od teh prilog. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive in posebnih direktiv, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(2).“

3.

Člen 20 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta.

3.2   Direktiva Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov  (12)

V zvezi z Direktivo 76/769/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog k Direktivi tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 76/769/EGS, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, kot je npr. nujna potreba, da se okrepijo omejitve pri trgovanju ali uporabi nevarnih snovi, bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 76/769/EGS spremeni:

1.

Člen 2a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2a

Komisija lahko priloge k tej direktivi prilagodi tehničnemu napredku, kar zadeva snovi in pripravke, ki jih ta direktiva že obravnava. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 2b(2). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 2b(3).“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 2b

1.   Komisiji pomaga Odbor, ustanovljen s členom 29(1) Direktive Sveta 67/548/EGS (13).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.3   Direktiva 94/25/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. junija 1994 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo  (14)

V zvezi z Direktivo 94/25/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje sprememb zaradi razvoja tehničnega znanja in ob upoštevanju novih znanstvenih spoznanj. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 94/25/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 94/25/ES spremeni:

1.

Člen 6a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6a

Komisija lahko vnese spremembe, potrebne zaradi napredka tehničnega znanja in ob upoštevanju novih znanstvenih spoznanj, v zahteve iz Priloge I.B.2 in Priloge I.C.1, pri čemer so izključene neposredne ali posredne spremembe emisijskih vrednosti izpušnih plinov ali hrupa in vrednosti števila Froude ter razmerja M/I. Takšne spremembe lahko vključujejo referenčna goriva in standarde, ki se uporabljajo za preskušanje emisij izpušnih plinov in hrupa.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6b(2).“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 6b

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen na podlagi člena 6(3).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

3.4   Direktiva 96/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken  (15)

V zvezi z Direktivo 96/73/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za prilagoditev metod kvantitativne analize iz Priloge II k Direktivi tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb navedene direktive, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se člena 5 in 6 Direktive 96/73/ES nadomestita z naslednjim:

„Člen 5

Komisija metode kvantitativne analize iz Priloge II prilagodi tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(2).

Člen 6

1.   Komisiji pomaga Odbor za direktive o tekstilnih imenih in označevanju.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

3.5   Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov  (16)

V zvezi z Direktivo 1999/45/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog k Direktivi tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 1999/45/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 1999/45/ES spremeni:

1.

V členu 10(3) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od točk 2.4, 2.5 in 2.6 odstavka 2 tega člena lahko Komisija določi izjeme za nekatere pripravke, ki so v smislu člena 7 razvrščeni kot nevarni, glede nekaterih določb v zvezi z okoljskim označevanjem ali določi posebne določbe v zvezi z okoljskim označevanjem, kadar je mogoče prikazati, da bi to omogočilo zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20a(3).“

2.

V členu 12(4) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Kadar je primerno, se Komisija odloči o ukrepih v okviru Priloge V. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20a(3).“

3.

V člen 19 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija odloči v skladu z regulativnim postopkom iz člena 20a(2).“

4.

Člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Komisija priloge k tej direktivi prilagodi tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20a(3).“

5.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 20a

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 29(1) Direktive Sveta 67/548/EGS (17).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.6   Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil  (18)

V zvezi z Direktivo 2002/24/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog ali določb posebnih direktiv iz Priloge I tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/24/ES ali posebnih direktiv, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2002/24/ES spremeni:

1.

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Komisija lahko priloge k tej direktivi ali določbe posebnih direktiv iz Priloge I k tej direktivi prilagodi tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive ali posebnih direktiv, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(2).“

2.

Člen 18 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta.

3.7   Direktiva 2003/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot  (19)

V zvezi z Direktivo 2003/37/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog, prilagoditev tehničnih določb posamičnih direktiv in za vnos določb v zvezi z ES-homologacijo samostojnih tehničnih enot v posebne direktive. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/37/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2003/37/ES spremeni:

1.

Člen 19 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„1.   Naslednji ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, ki so potrebni za izvajanje te direktive in ki se nanašajo na spodaj navedena področja, sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3):“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija priloge k tej direktivi prilagodi, če so bili uvedeni novi predpisi ali spremembe obstoječih predpisov, ki jih je sprejela Skupnost na podlagi Sklepa 97/836/ES. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“

2.

V členu 20 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

3.8   Direktiva 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o merilnih instrumentih  (20)

V zvezi z Direktivo 2004/22/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ustreznih ukrepov za spremembo prilog o posameznih instrumentih (MI-001 do MI-010). Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/22/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/22/ES spremeni:

1.

Člen 15 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 4 se črta.

2.

V členu 16 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Na zahtevo države članice ali na svojo lastno pobudo lahko Komisija spremeni priloge o posameznih instrumentih (MI-001 do MI-010) v zvezi z:

(a)

največjimi dopustnimi pogreški (NDP) in razredi točnosti;

(b)

naznačenimi pogoji delovanja;

(c)

kritičnimi vrednosti spremembe;

(d)

motnjami.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(3).“

4.   OKOLJE

4.1   Direktiva Sveta 76/160/EGS z dne 8. decembra 1975 o kakovosti kopalnih voda  (21)

V zvezi z Direktivo 76/160/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev vrednosti parametrov G in I ter analitskih metod iz Priloge k Direktivi tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 76/160/EGS, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 76/160/EGS spremeni:

1.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Komisija sprejme spremembe, ki so potrebne, da se tehničnemu napredku prilagodijo vrednosti parametrov G in I ter analitske metode iz Priloge k tej direktivi.

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(2).“

2.

Člen 11 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta.

4.2   Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode  (22)

V zvezi z Direktivo 91/271/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev določenih zahtev iz delov A, B in C Priloge I k Direktivi. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 91/271/EGS, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 91/271/EGS spremeni:

1.

V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Kanalizacijski sistemi, opisani v odstavku 1, morajo izpolnjevati zahteve iz dela A Priloge I. Komisija lahko spremeni te zahteve. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“

2.

V člen 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Izpusti iz komunalnih čistilnih naprav, opisani v odstavkih 1 in 2, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz dela B Priloge I. Komisija lahko spremeni te zahteve. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“

3.

V členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Izpusti iz komunalnih čistilnih naprav, opisani v odstavku 2, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz dela B Priloge I. Komisija lahko spremeni te zahteve. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“

4.

Člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija preuči to prošnjo in sprejme ustrezne ukrepe v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2).“;

(b)

v odstavku 5 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V takih okoliščinah države članice Komisiji vnaprej predložijo zadevno dokumentacijo. Komisija primer preuči in sprejme ustrezne ukrepe v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2).“

5.

V členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Ureditve in/ali posebna dovoljenja morajo izpolnjevati zahteve iz dela C Priloge I. Komisija lahko spremeni te zahteve. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“

6.

V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Predhodne ureditve in/ali posebna dovoljenja, ki se nanašajo na odvajanje iz komunalnih čistilnih naprav, izdelana v skladu z odstavkom 2 znotraj aglomeracij s PE med 2 000 in 10 000 v primeru odvajanja v sladke vode in estuarije ter znotraj aglomeracij s PE večjim od 10 000 v primeru vsakršnega drugačnega odvajanja, morajo vsebovati pogoje za izpolnitev ustreznih zahtev iz dela B Priloge I. Komisija lahko spremeni te zahteve. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“

7.

V členu 15 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Komisija lahko pripravi smernice za spremljanje iz odstavkov 1, 2 in 3 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2).“

8.

V členu 17 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2) določi načine in obrazce poročanja o nacionalnih programih. Kakršne koli spremembe teh načinov in obrazcev poročanja se sprejmejo v skladu s tem postopkom.“

9.

V členu 18 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

4.3   Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov  (23)

V zvezi z Direktivo 91/676/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev ali dopolnitev prilog k Direktivi tehničnemu in znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 91/676/EGS, med drugim z dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 91/676/EGS spremeni:

1.

Člena 7 in 8 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 7

Komisija lahko pripravi smernice za spremljanje stanja iz členov 5 in 6 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 9(2).

Člen 8

Komisija lahko priloge k tej direktivi prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(3).“

2.

V členu 9 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

3.

V točki 2 Priloge III se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če država članica na podlagi točke (b) drugega pododstavka dovoli drugačno količino, o tem obvesti Komisijo, ki v skladu z regulativnim postopkom iz člena 9(2) prouči utemeljenost te odločitve.“

4.4   Direktiva 94/63/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov  (24)

V zvezi z Direktivo 94/63/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za ponovni pregled specifikacij opreme za spodnje polnjenje iz Priloge IV k Direktivi in za njihovo prilagoditev, z izjemo mejnih vrednosti iz točke 2 Priloge II, tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 94/63/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 94/63/ES spremeni:

1.

V členu 4(1) se šesti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vsi terminali z napravami za polnjenje avtocistern se opremijo z vsaj enim polnilnim otokom, ki ustreza tehničnim zahtevam za opremo za spodnje polnjenje, določenim v Prilogi IV. Te tehnične zahteve v rednih časovnih presledkih preverja Komisija in jih po potrebi spremeni. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(2).“

2.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Prilagoditev tehničnemu napredku

Razen za mejne vrednosti iz točke 2 Priloge II lahko Komisija priloge k tej direktivi prilagodi tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(2).“

3.

Člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta.

4.5   Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi  (25)

V zvezi z Direktivo 96/82/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog II do IV k Direktivi tehničnemu napredku ter za določitev usklajenih meril za vse odločitve pristojnih organov držav članic, da neka organizacija ne predstavlja nevarnosti večje nesreče. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 96/82/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 96/82/ES spremeni:

1.

V členu 9(6) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Komisija določi usklajena merila za odločitev pristojnega organa, da neka organizacija ne predstavlja nevarnosti večje nesreče v smislu točke (a). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).“

2.

V členu 15 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Takoj ko države članice zberejo informacije iz člena 14, obvestijo Komisijo o izidih svojih analiz in o priporočilih, pri čemer uporabijo obrazec poročila, ki je določen in pregledovan v skladu z regulativnim postopkom iz člena 22(2).

Do zamude pri posredovanju teh informacij s strani držav članic lahko pride le, če to omogoča dokončanje sodnih postopkov, kadar bi takšno posredovanje lahko vplivalo na te sodne postopke.“

3.

Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Pristojnosti in naloge odbora

1.   Komisija merila iz člena 9(6)(b) ter priloge II do VI prilagodi tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

2.   Ukrep za pripravo obrazca poročila iz člena 15(2) se sprejme v skladu z regulativnim postopkom iz člena 22(2).“

4.

Člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

4.6   Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih  (26)

V zvezi z Direktivo 1999/31/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog k Direktivi znanstvenemu in tehničnemu napredku ter za sprejetje ukrepov za standardizacijo metod spremljanja, vzorčenja in analiziranja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 1999/31/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 1999/31/ES spremeni:

1.

Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Postopek v odboru

Ukrepi, potrebni za prilagoditev prilog k tej direktivi znanstvenemu in tehničnemu napredku in vzpostavitvi metod standardizacije nadzorovanja, vzorčenja in analiziranja glede odlagališč odpadkov, sprejme Komisija, ki ji pomaga odbor, ustanovljen s členom 18 Direktive 2006/12/ES. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(3). Zato odbor glede Priloge II upošteva splošna načela in postopke za testiranje in merila za prevzem, kot so določena v Prilogi II in določi posebna merila in/ali testne metode ter z njimi povezane mejne vrednosti za vsak razred odlagališč, če je potrebno vključno s posebnimi vrstami odlagališč znotraj vsakega razreda, skupaj s podzemnimi odlagališči.

Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 17(2) sprejme, in kadar je treba spremeni, predpise za usklajevanje in reden prenos statističnih podatkov iz členov 5, 7 in 11.“

2.

V členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

4.7   Direktiva 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil  (27)

V zvezi z Direktivo 1999/94/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb navedene direktive, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 1999/94/ES spremeni:

1.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

1.   Ukrepe, potrebne za prilagoditev prilog k tej direktivi in namenjene spreminjanju nebistvenih določb direktive, sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3) po posvetovanju s potrošniškimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi strankami.

V pomoč pri tem postopku vsaka država članica do 31. decembra 2003 predloži Komisiji poročilo o učinkovitosti določb te direktive, ki zajema obdobje od 18. januarja 2001 do 31. decembra 2002. Oblika tega poročila se določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10(2) najpozneje do 18. januarja 2001.

2.   Poleg ukrepov iz odstavka 1 Komisija sprejme ukrepe, katerih cilj je:

(a)

naprej opredeliti obliko oznake iz člena 3 s tem, da prilagodi Prilogo I;

(b)

naprej opredeliti zahteve v zvezi s priročnikom iz člena 4 zaradi razvrstitve novih modelov vozil in tako omogočiti njihovo navedbo v določenih razredih glede na emisije CO2 in porabo goriva, vključno z razredom za navedbo novih modelov vozil z najučinkovitejšo porabo goriva;

(c)

oblikovati priporočila, da se omogoči uporaba načel določb o promocijskih prospektih iz prvega odstavka člena 6 pri drugih glasilih in gradivu.

Ukrepi iz točke (a) prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).

Ukrepi iz točk (b) in (c) prvega pododstavka se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10(2).“

2.

V členu 10 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

4.8   Direktiva 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov  (28)

V zvezi z Direktivo 2000/76/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za oblikovanje zahtev glede zmanjšanja pogostosti določenih meritev v rednih časovnih presledkih, za določitev datuma, od katerega se izvajajo neprekinjene meritve določenih mejnih vrednosti emisij v zrak, za prilagoditev členov 10, 11 in 13 ter prilogi I in III tehničnemu napredku ali novim spoznanjem v zvezi s koristmi, ki jih ima zmanjšanje emisij za zdravje, ter za prilagoditev tabele iz točke 2.1. Priloge II. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2000/76/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2000/76/ES spremeni:

1.

Člen 11 se spremeni:

(a)

v odstavku 7 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„7.   Pristojni organ lahko v dovoljenju odobri, da se pogostnost meritev v rednih časovnih presledkih težkih kovin zmanjša z dvakrat na leto na enkrat letno in pogostnost meritev v rednih časovnih presledkih dioksinov in furanov z dvakrat letno na enkrat letno, pod pogojem da so emisije pri sosežiganju ali sežiganju manjše od 50 % mejnih vrednosti emisij, določenih v skladu s Prilogo II ali Prilogo V, in da so na voljo merila za izpolnitev zahtev. Komisija določi ta merila najmanj na osnovi določb točk (a) in (d) drugega pododstavka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(2).“;

(b)

odstavek 13 se nadomesti z naslednjim:

„13.   Takoj ko so v Skupnosti na voljo ustrezne merilne metode, Komisija določi datum, od katerega se neprekinjene meritve mejnih vrednosti emisij v zrak za težke kovine, dioksine in furane opravljajo v skladu s Prilogo III. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(2).“

2.

Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Prihodnje prilagoditve tehničnemu napredku ali novim spoznanjem

Komisija ukrepe, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te direktive in prilagajanju členov 10, 11 in 13 ter prilog I in III tehničnemu napredku ali novim spoznanjem v zvezi s koristmi, ki jih ima zmanjšanje emisij za zdravje, sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(2).“

3.

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

4.

V Prilogi II se prvi odstavek točke II.2.1 nadomesti z naslednjim:

„Če so za velike kurilne naprave po Direktivi 2001/80/ES določene strožje mejne vrednosti emisij ali bodo določene v skladu z drugo zakonodajo Skupnosti, te vrednosti pri zadevnih napravah in onesnaževalih nadomestijo mejne vrednosti emisij iz spodnjih tabel (Cproces). V tem primeru Komisija naslednje tabele nemudoma prilagodi strožjim mejnim vrednostim emisij. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se nemudoma sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(2).“

4.9   Direktiva 2002/49/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa  (29)

V zvezi z Direktivo 2002/49/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev točke 3 Priloge I ter prilog II in III k Direktivi tehničnemu in znanstvenemu napredku ter za oblikovanje skupne metode ocenjevanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/49/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2002/49/ES spremeni:

1.

V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija z revizijo Priloge II oblikuje skupne metode ocenjevanja za določanje Lden in Lnight. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3). Dokler te metode niso sprejete, lahko države članice uporabljajo metode ocenjevanja, ki so bile prilagojene v skladu s Prilogo II in temeljijo na metodah, določenih v njihovi zakonodaji. V takšnem primeru morajo države članice dokazati, da te metode dajejo enakovredne rezultate kot metode, določene v odstavku 2(2) Priloge II.“

2.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku

Komisija prilagodi točko 3 Priloge I ter prilogi II in III k tej direktivi tehničnemu in znanstvenemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).“

3.

V členu 13 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

4.

V Prilogi III se drugi stavek uvodnega besedila nadomesti z naslednjim:

„Razmerja odmerek-učinek, ki jih bodo uvedli prihodnji popravki te Priloge v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3), bodo še posebej zadevala:“.

4.10   Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov  (30)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1830/2003 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za oblikovanje in prilagoditev sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev GSO. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb navedene Uredbe z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1830/2003 spremeni:

1.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Posebni identifikatorji

Komisija:

(a)

pred uporabo členov od 1 do 7 vzpostavi sistem za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev GSO;

(b)

primerno prilagodi sistem, predviden v točki (a).

Ukrepi iz prvega odstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(2). Pri tem upošteva razvoj dogodkov v mednarodnih forumih.“

2.

Člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 4 se črta.

4.11   Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil  (31)

V zvezi z Direktivo 2004/42/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev Priloge III k Direktivi tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/42/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/42/ES spremeni:

1.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Prilagoditev tehničnemu napredku

Komisija prilagodi Prilogo III tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“

2.

V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

4.12   Uredba (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih  (32)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 842/2006 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za oblikovanje standardnih zahtev za preglede uhajanj ter vzpostavitev minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje programov usposabljanja in spričeval ter za sprejetje dodatnih zahtev za označevanje. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 842/2006 z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 842/2006 spremeni:

1.

V členu 3 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7.   Komisija določi standardne zahteve za preglede uhajanj vsake od aplikacij iz odstavka 1. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“

2.

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija na podlagi podatkov, prejetih od držav članic, in po posvetovanju z zadevnimi sektorji, določi minimalne zahteve in pogoje za vzajemno priznavanje programov usposabljanja in spričeval tako za podjetja in ustrezno osebje, ki so vključeni v namestitev, vzdrževanje ali servisiranje opreme in sistemov iz člena 3(1) ter za osebje, ki je vključeno v dejavnosti, predvidene v členih 3 in 4. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“

3.

V členu 7 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Oblika oznake, ki se uporablja, se določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2).

Sprejmejo se zahteve za označevanje, poleg tistih, določenih v odstavku 1, če je to primerno. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Pred predložitvijo predloga odboru iz člena 12(1) Komisija pregleda zaželenost vključitve dodatnih okoljskih informacij na oznake, vključno s potencialom globalnega segrevanja, ob upoštevanju obstoječih sistemov označevanja, ki se že uporabljajo za izdelke in opremo iz odstavka 2.“

4.

V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

4.13   Direktiva 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib  (33)

V zvezi z Direktivo 2006/44/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev vrednosti parametrov G in analiznih metod iz Priloge I k Direktivi tehničnemu in znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/44/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2006/44/ES spremeni:

1.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Komisija sprejme ukrepe, potrebne za prilagoditev vrednosti parametrov G in analiznih metod iz Priloge I k tej direktivi tehničnemu in znanstvenemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(2).“

2.

Člen 13 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta.

4.14   Direktiva 2006/113/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje  (34)

V zvezi z Direktivo 2006/113/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev vrednosti G za parametre in analizne metode iz Priloge I k Direktivi tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/113/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se člen 12 Direktive 2006/113/ES nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Komisija, ki ji pomaga odbor, ustanovljen s členom 13(1) Direktive 2006/44/ES, sprejme ukrepe, potrebne za prilagoditev vrednosti parametrov G in analiznih metod iz Priloge I k tej direktivi tehničnemu in znanstvenemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(2) Direktive 2006/44/ES.“

5.   EUROSTAT

5.1   Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti  (35)

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 696/93 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev Priloge k Uredbi gospodarskemu in tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (EGS) št. 696/93, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (EGS) št. 696/93 spremeni:

1.

Člena 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 5

Po izteku prehodnega obdobja iz člena 4 lahko Komisija v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 7(2) državi članici dovoli uporabo drugih statističnih enot gospodarstva.

Člen 6

Ukrepe za izvajanje te direktive, vključno s tistimi za prilagoditev gospodarskemu in tehničnemu napredku, ki zadeva predvsem statistične enote gospodarstva, uporabljena merila in opredelitve, določene v Prilogi, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).“

2.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

5.2   Direktiva Sveta 95/57/ES z dne 23. novembra 1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma  (36)

V zvezi z Direktivo 95/57/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev opredelitev, ki bodo veljale pri značilnostih zbiranja podatkov, in vse spremembe v seznamu teh značilnosti, za sprejetje minimalnih zahtev po natančnosti, ki jih morajo izpolnjevati rezultati zbiranja ter postopkov za zagotavljanje usklajenih obdelav sistematičnih odstopanj, ter za sprejetje podrobnih pravil o obdelavi zbranih podatkov v državah članicah. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 95/57/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 95/57/ES spremeni:

1.

V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Opredelitve, ki veljajo pri značilnostih zbiranja podatkov, in vse spremembe v seznamu teh značilnosti določa Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(2).“

2.

V členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Zbiranje statističnih podatkov, kolikor je to mogoče, zagotavlja, da bodo rezultati izpolnjevali minimalne zahteve po natančnosti. Zahteve in postopke za zagotavljanje usklajenih obdelav sistematičnih odstopanj sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(2). Zahteve po minimalni natančnosti se na nacionalni ravni določijo z natančnim sklicevanjem na letne prenočitve.“

3.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Obdelava podatkov

Države članice obdelajo podatke, zbrane na podlagi člena 3, v skladu z zahtevami po natančnosti iz člena 4 in v podrobnejših pravilih, ki jih sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(2). Regionalna raven mora biti skladna z Nomenklaturo teritorialnih enot za statistiko (NUTS) Statističnega urada Evropskih skupnosti.“

4.

V členu 7(3) se besedilo „v členu 12“ nadomesti z besedilom „v členu 12(1)“.

5.

V členu 9 se besedilo „iz člena 12“ nadomesti z besedilom „iz člena 12(1)“.

6.

V členu 11 se dodajo naslednji odstavki:

„Ukrepi iz členov 3, 4 in 6, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(2).

Ukrepi iz členov 7 in 9 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(1).“

7.

V členu 12 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

5.3   Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS)  (37)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1059/2003 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da za potrebe klasifikacije NUTS prilagodi upravne enote, da pri nekaterih neupravnih enotah odstopa od prebivalstvenih pragov, da za potrebe ravni NUTS 3 spremeni manjše upravne enote ter da spremeni klasifikacijo NUTS. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1059/2003, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1059/2003 spremeni:

1.

Člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Obstoječe upravne enote, ki se uporabljajo za klasifikacijo NUTS, so določene v Prilogi II. Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Priloge II, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).“;

(b)

tretji pododstavek odstavka 5 se nadomesti z naslednjim:

„Posamezne neupravne enote lahko odstopajo od teh pragov zaradi posebnih geografskih, socialno-ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih ali okoljskih razmer, zlasti na otokih in v najbolj oddaljenih regijah. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).“

2.

V členu 4(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe in prilagajanju Priloge III, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).“

3.

Člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„4.   Spremembe klasifikacije NUTS se sprejmejo v drugi polovici koledarskega leta, vendar ne pogosteje kakor vsaka tri leta, in sicer na podlagi meril, določenih v členu 3. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Kadar je spremenjena klasifikacija NUTS, zadevna država članica pošlje Komisiji časovno vrsto statističnih podatkov za novo regionalno razčlenitev, ki nadomesti že posredovane podatke. Seznam časovnih vrst in njihovo dolžino opredeli Komisija upoštevaje izvedljivost njihovega zagotavljanja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2). Te časovne vrste se dostavijo v dveh letih po spremembi klasifikacije NUTS.“

4.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

5.4   Uredba (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC)  (38)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1177/2003 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov v zvezi s ciljnimi sekundarnimi področji in posamezniki, vključenimi v začetni vzorec ter ukrepe, ki upoštevajo ekonomske in tehnične spremembe. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1177/2003, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1177/2003 spremeni:

1.

V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Ciljna sekundarna področja se vključijo vsako leto, začenši z letom 2005, samo v presečni komponenti. Vsako leto se zajame eno sekundarno področje. Ukrepi, ki določajo ta ciljna področja in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

2.

V členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   V longitudinalni komponenti se posamezniki, vključeni v začetni vzorec, namreč vzorčne osebe, sledijo skozi celotno trajanje panela. Vsaka vzorčna oseba, ki se preseli v zasebno gospodinjstvo znotraj nacionalnih meja, se sledi na novo lokacijo v skladu s pravili in postopki sledenja, ki jih opredeli Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

3.

V členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

4.

Člen 15 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črta besedilo „v skladu s postopkom iz člena 14(2)“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„5.   Ukrepi iz odstavkov 1 in 2, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3) sprejmejo najmanj dvanajst mesecev pred začetkom leta anketiranja.“

5.5   Uredba (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih računih za kmetijstvo v Skupnosti  (39)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 138/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za posodabljanje metodologije ekonomskih računov za kmetijstvo (ERK) v Skupnosti ter seznama spremenljivk in rokov za posredovanje podatkov o teh ekonomskih računih. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 138/2004, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 138/2004 spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija posodablja metodologijo ERK. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 4(2).“

2.

V členu 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija posodablja seznam spremenljivk in roke za posredovanje podatkov, določenih v Prilogi II. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 4(2).“

3.

Člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta.

5.6   Uredba (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo  (40)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 808/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov za izvedbo modulov glede različnih spremenljivk, njihov izbor in opis, prilagoditev in preoblikovanje področij in značilnosti ter obsega in časovne razporeditve, ki jih predvideva navedena uredba. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 808/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se člena 8 in 9 Uredbe (ES) št. 808/2004 nadomestita z naslednjim:

„Člen 8

Izvedbeni ukrepi

1.   Ukrepi za izvedbo modulov iz te uredbe zadevajo izbor in opis, prilagoditev in preoblikovanje področij in njihovih spremenljivk, obseg, referenčna obdobja in razčlenitev spremenljivk, pogostnost in časovno razporeditev zbiranja podatkov ter skrajne roke za pošiljanje podatkov.

2.   Komisija sprejme izvedbene ukrepe, vključno s prilagoditvenimi in posodobitvenimi ukrepi, ki upoštevajo ekonomske in tehnične spremembe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(2), upoštevajoč vire držav članic in obremenitev enot poročanja, tehnično in metodološko izvedljivost ter zanesljivost rezultatov.

3.   Izvedbeni ukrepi se pripravijo vsaj devet mesecev pred začetkom obdobja zbiranja podatkov.

Člen 9

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

5.7   Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb  (41)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 184/2005 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev skupnih standardov kakovosti ter vsebino in pogostost poročil o kakovosti ter za prilagoditev prilog gospodarskim in tehničnim spremembam. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 184/2005, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 184/2005 spremeni:

1.

V členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Skupne standarde kakovosti ter vsebino in pogostost poročil o kakovosti določi Komisija, ob upoštevanju vprašanj glede stroškov zbiranja in urejanja podatkov kakor tudi pomembnih sprememb, ki zadevajo zbiranje podatkov.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).

Komisija s pomočjo Odbora za plačilno bilanco iz člena 11(1) oceni kakovost prenesenih podatkov na osnovi poročil o kakovosti.

Ta ocena Komisije se pošlje v vednost Evropskemu parlamentu.“

2.

Člen 10 in 11 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 10

Prilagoditev gospodarskim in tehničnim spremembam

Naslednje ukrepe, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, in potrebne za upoštevanje gospodarskih in tehničnih sprememb, sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3):

(a)

ukrepe za posodabljanje zahtev za podatke, vključno z roki za predložitev in revizijami, razširitvami in odpravami tokov podatkov iz Priloge I;

(b)

ukrepe za posodabljanje opredelitev iz Priloge II.

Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za plačilno bilanco (‚Odbor‘).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Evropska centralna banka se lahko udeleži sestankov Odbora kot opazovalka.“

5.8   Uredba (ES) št. 1161/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o sestavljanju četrtletnih nefinančnih računov po institucionalnih sektorjih  (42)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1161/2005 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev časovnih razporedov in razčlenitve transakcij, za prilagoditev časa prenosa podatkov, za prilagoditev deleža celotne vrednosti Skupnosti ter za določitev skupnih standardov kakovosti. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1161/2005, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1161/2005 spremeni:

1.

Člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Časovni razpored posredovanja postavk P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 oziroma B.4G in vsaka odločitev o zahtevi po razčlenitvi transakcij iz Priloge na nasprotne sektorje sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3). Vsaka taka odločitev se sprejme šele po poročanju Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju te uredbe, v skladu s členom 9.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija lahko rok za posredovanje iz odstavka 3 spremeni za največ 5 dni. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3).“

2.

V členu 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija lahko prilagodi delež (1 %) celotne vrednosti za Skupnost iz odstavka 1. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3).“

3.

V členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se sčasoma kakovost posredovanih podatkov izboljša in se tako izpolnijo skupni standardi kakovosti, ki jih določi Komisija. Ukrepi za vzpostavitev teh skupnih standardov, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3).“

4.

Člen 7 se črta.

5.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program (‚Odbor‘).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

6.   INFORMACIJSKA DRUŽBA

6.1   Direktiva 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis  (43)

V zvezi z Direktivo 1999/93/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev meril, ki jih morajo države članice upoštevati pri imenovanju organov za ugotavljanje skladnosti naprav za varno elektronsko podpisovanje z zahtevami iz Priloge III. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 1999/93/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 1999/93/ES spremeni:

1.

V členu 3(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Skladnost naprav za varno elektronsko podpisovanje z zahtevami iz Priloge III ugotavljajo pristojni javni ali zasebni organi, ki jih imenujejo države članice. Komisija določi merila, ki jih morajo države članice upoštevati pri imenovanju organov. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(3).“

2.

V členu 3(5) se besedilo „iz člena 9“ nadomesti z besedilom „iz člena 9(2)“.

3.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za elektronski podpis.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

6.2   Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene.eu najvišje ravni  (44)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 733/2002 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev meril in postopkov imenovanja Registra ter za sprejetje pravil javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami.eu najvišje ravni (TLD) in načela javnega reda glede registracije. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 733/2002 z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje meril in postopka imenovanja Registra.

Zato se Uredba (ES) št. 733/2002 spremeni:

1.

V členu 3(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

določi merila in postopek za imenovanje Registra. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 6(4).“

2.

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Po posvetovanju z Registrom Komisija sprejme pravila javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami.eu TLD in načela javnega reda glede registracije. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(3).

Javni red vključuje:

(a)

politiko izvensodne poravnave sporov;

(b)

javni red glede špekulantske in neprimerne registracije domenskih imen, vključno z možnostjo registracije domenskih imen na fazni način za zagotovitev ustreznih začasnih priložnosti registracije imen za imetnike prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in za javne ustanove;

(c)

politiko glede možne razveljavitve domenskih imen, vključno z vprašanjem bona vacantia (zapuščine brez dediča);

(d)

vprašanja jezika in zemljepisnih konceptov;

(e)

obravnavo pravic intelektualne lastnine in drugih pravic.“

3.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Komunikacijski odbor, ustanovljen s členom 22(1) Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (45).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

7.   NOTRANJI TRG

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij  (46)

V zvezi z Direktivo 2005/36/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spreminjanje določenih delov besedila in opredelitev meril, ki so potrebna za oblikovanje skupnih izhodišč, namenjenih opustitvi dopolnilnih ukrepov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2005/36/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2005/36/ES spremeni:

1.

Člen 11 se spremeni:

(a)

v točki (c)(ii) se črta drugi stavek;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„Komisija lahko prilagodi seznam iz Priloge II, da se upošteva usposabljanje, ki izpolnjuje zahteve iz točke (c)(ii) prvega odstavka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

2.

V členu 13(2) se tretji stavek tretjega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko prilagodi seznam v Prilogi III, da se upošteva regulirano izobraževanje in usposabljanje, ki zagotavlja primerljiv poklicni standard in ki pripravi udeleženca usposabljanja za primerljivo raven odgovornosti in nalog. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

3.

Člen 15 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Če Komisija po posvetovanju z državami članicami meni, da osnutek skupnega izhodišča olajšuje vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, lahko predstavi osnutek ukrepov z namenom njihovega sprejetja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Če država članica meni, da merila, določena z ukrepom, sprejetim v skladu z odstavkom 2, ne nudijo več ustreznih zagotovil, kar zadeva poklicne kvalifikacije, mora o tem obvestiti Komisijo. Komisija predstavi osnutek ukrepa, kadar je to primerno. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

4.

Člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Prilagoditev seznamov dejavnosti iz Priloge IV

Komisija lahko zaradi posodobitve ali razjasnitve nomenklature, če to ne vključuje nikakršnih sprememb dejavnosti, povezanih s posameznimi skupinami, prilagodi sezname dejavnosti iz Priloge IV, za katere velja priznavanje poklicnih izkušenj v skladu s členom 16. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

5.

V členu 21(6) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko znanja in veščine iz členov 24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 40(3) in 44(3) prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

6.

V členu 25 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Komisija lahko minimalna obdobja usposabljanja iz točke 5.1.3 Priloge V prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

7.

V členu 26 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko nove zdravniške specializacije, ki so enake v vsaj dveh petinah držav članic, vključi v točko 5.1.3 Priloge V z namenom posodobitve te direktive glede na spremembe v nacionalni zakonodaji. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

8.

V členu 31(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko vsebino točke 5.2.1 Priloge V prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

9.

V členu 34(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko vsebino točke 5.3.1 Priloge V prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

10.

V členu 35(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko minimalna obdobja usposabljanja iz drugega pododstavka prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

11.

V členu 38(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko vsebino točke 5.4.1 Priloge V prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

12.

V členu 40(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko vsebino točke 5.5.1 Priloge V prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

13.

V členu 44(2) se drugi stavek drugega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko vsebino točke 5.6.1 Priloge V prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

14.

V členu 46(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko znanja in veščine, naštete v odstavku 1, prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“

15.

Člen 58 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 58

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za priznavanje poklicnih kvalifikacij.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

8.   ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

8.1   Direktiva Sveta 89/108/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o hitro zamrznjenih živilih za prehrano ljudi  (47)

V zvezi z Direktivo 89/108/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev meril čistosti, ki jih morajo izpolnjevati kriogenske snovi, ter postopke v zvezi z vzorčenjem hitro zamrznjenih živil, nadzorom temperature hitro zamrznjenih živil in nadzorom temperature v prevoznih sredstvih, med skladiščenjem in pri shranjevanju. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 89/108/EGS z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 89/108/EGS spremeni:

1.

V členu 4 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Merila čistosti, ki jim morajo zadostiti navedene kriogenske snovi, po potrebi določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(2).“

2.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopke vzorčenja hitro zamrznjenih živil, nadzora njihove temperature in nadzora temperature v prevoznih sredstvih, med skladiščenjem in pri shranjevanju določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(2).“

3.

Člen 12 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta.

8.2   Direktiva Sveta 90/496/EGS z dne 24. septembra 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil  (48)

V zvezi z Direktivo 90/496/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje določb, potrebnih za spremembo seznama vitaminov, mineralov in njihovih priporočenih dnevnih vnosov; za opredelitev prehranskih vlaknin in z njimi povezanih analiznih metod; za omejevanje ali prepoved izjav o hranilni vrednosti; za spremembe in dopolnitve v zvezi z seznamom skupin hranilnih snovi ter njihovih pretvornih faktorjev, ter za določitev pravil o obsegu navedenih informacij in načinih njihovega sporočanja pri živilih, ki niso predpakirana. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 90/496/EGS, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 90/496/EGS spremeni:

1.

V členu 1(4)(a) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive in spreminjanju seznama vitaminov, mineralov in njihovih priporočenih dnevnih vnosov, sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“

2.

V členu 1(4)(b) se v tretjem pododstavku besedilo „iz člena 10“ nadomesti z besedilom „iz člena 10(2)“.

3.

V členu 1(4) se točka (j) nadomesti z naslednjim:

„(j)

‚prehranska vlaknina‘ je snov, ki jo opredeli Komisija in se izmeri s pomočjo analizne metode, ki jo določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“

4.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Edine dovoljene izjave o hranilni vrednosti živila so navedbe energijske vrednosti, hranilnih sestavin, navedenih v členu 1(4)(a)(ii), in snovi, ki sodijo v ali so sestavni del skupine teh hranilnih sestavin. Določbe, ki omejujejo ali prepovedujejo izjave o hranilni vrednosti v smislu tega člena, lahko sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“

5.

V členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Spremembe pretvornih faktorjev iz odstavka 1 in dopolnitve seznama snovi iz tega odstavka, ki sodijo v ali so sestavni del ene od skupin hranilnih snovi, navedenih v tem odstavku, in njihovih pretvornih faktorjev sprejme Komisija, da bi natančneje izračunali energijsko vrednost živil. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“

6.

V členu 6(3) se besedilo „iz člena 10“ nadomesti z besedilom „iz člena 10(2)“.

7.

V členu 6(5)(b) se besedilo „iz člena 10“ nadomesti z besedilom „iz člena 10(2)“.

8.

V členu 6(8) se v drugem pododstavku besedilo „iz člena 10“ nadomesti z besedilom „iz člena 10(2)“.

9.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Pri živilih, ki niso predpakirana, in se dajo naprodaj končnemu potrošniku ali ponujajo obratom javne prehrane, ter pri živilih, ki se pakirajo na mestu prodaje na zahtevo kupca, ali pri že predpakiranih živilih, namenjenih takojšnji prodaji, obseg navedb iz člena 4 in način njihovega sporočanja lahko ureja nacionalna zakonodaja, dokler Komisija ne sprejme ukrepov. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“

10.

V členu 10 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

8.3   Direktiva 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem  (49)

V zvezi z Direktivo 1999/2/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za izvajanje predpisov glede obsevanja živil. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 1999/2/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zaradi učinkovitosti bi bilo treba skrajšati običajne časovne okvire za regulativni postopek s pregledom za sprejetje določenih izjem glede pravil o dovoljenih najvišjih dozah obsevanja za živila in uporabe obdelave z obsevanjem v kombinaciji s kemijsko obdelavo, kakor tudi za prilagoditev dodatnih zahtev za odobritev objektov za obsevanje.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da v obsegu, kakršen je potreben za zagotovitev varovanja zdravja ljudi, uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje sprememb Direktive 1999/2/ES ali njene izvedbene direktive s prepovedjo ali omejitvijo v primerjavi s predhodnim pravnim položajem.

Zato se Direktiva 1999/2/ES spremeni:

1.

V členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija lahko sprejme izjeme od določb iz odstavka 1. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(4).“

2.

V členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Odobritev se podeli samo, če objekt:

izpolnjuje pogoje iz priporočenega Mednarodnega kodeksa ravnanja za obratovanje objektov za obsevanje živil (sklic FAO/WHO/CAC, vol XV, 1. izdaja), ki ga je izdala Skupna FAO/WHO Codex Alimentarius komisija, in vse dodatne zahteve, ki jih lahko sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(4),

določi osebo, ki je odgovorna za skladnost z vsemi potrebnimi pogoji za uporabo postopka.“

3.

V členu 8(3) se besedilo „iz člena 12“ nadomesti z besedilom „iz člena 12(2)“.

4.

V členu 9(2)(a) se v prvem pododstavku besedilo „iz člena 12“ nadomesti z besedilom „iz člena 12(2)“.

5.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (50).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c) ter (4)(b) in (e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

6.

V členu 14(2) se besedilo „iz člena 12“ nadomesti z besedilom „iz člena 12(2)“.

7.

V členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija lahko to direktivo ali izvedbeno direktivo prilagodi samo toliko, kolikor je potrebno za zagotovitev varovanja zdravja ljudi, spremembe pa se v vsakem primeru omejijo na prepovedi ali omejitve v primerjavi s predhodnim pravnim položajem. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 12(5).“

8.4   Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih  (51)

V zvezi z Direktivo 2002/46/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje posebnih predpisov za vitamine in minerale, ki se uporabljajo kot sestavine prehranskih dopolnil, vključno z določitvijo posebnih mejnih in najnižjih ravni za vitamine in minerale v prehranskih dopolnilih ter merila čistosti, ki veljajo zanje. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/46/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da za sprejetje ukrepov o prepovedi uporabe vitamina ali minerala, katerega uporaba je bila pred tem že odobrena, uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2002/46/ES spremeni:

1.

V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Merila čistosti za snovi iz Priloge II k tej direktivi sprejme Komisija, razen kadar se takšna merila uporabljajo na podlagi odstavka 3. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).“

2.

V členu 4 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Spremembe seznamov iz odstavka 1, ki so ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 13(4), da vitamin ali mineral odstrani s seznama iz odstavka 1 tega člena.“

3.

V členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Mejne in najnižje količine vitaminov in mineralov iz odstavkov 1, 2 in 3 določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).“

4.

V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Za odpravo težav opisanih v odstavku 1 in da se zagotovi varovanje zdravja ljudi, Komisija sprejme prilagoditve te direktive ali ukrepov za njeno izvedbo. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3). V nujnih primerih lahko Komisija za sprejetje teh prilagoditev uporabi nujni postopek iz člena 13(4). Država članica, ki je sprejela varstvene ukrepe, jih v takem primeru lahko ohrani do sprejetja prilagoditev.“

5.

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (52).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

9.   ENERGETIKA IN PROMET

9.1   Direktiva Sveta 91/672/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh  (53)

V zvezi z Direktivo 91/672/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev seznama nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 91/672/EGS, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 91/672/EGS spremeni:

1.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Komisija po potrebi prilagodi seznam spričeval iz Priloge I k tej direktivi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(2).“

2.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

9.2   Direktiva Sveta 92/75/EGS z dne 22. septembra 1992 o navajanju porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku  (54)

V zvezi z Direktivo 92/75/EGS bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za dodajanje dodatnih tipov gospodinjskih aparatov na seznam iz člena 1(1) Direktive in za sprejetje ukrepov glede gospodinjskih aparatov iz seznama. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 92/75/EGS z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 92/75/EGS spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Seznam v tem členu se lahko razširi z dodatnimi tipi gospodinjskih aparatov. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(2).“

2.

V členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Podrobnosti v zvezi z nalepko in standardnimi podatki o izdelku se določijo z direktivami v zvezi z vsakim tipom aparata, ki se sprejmejo v skladu s to direktivo. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(2).“

3.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Komisija z izvedbenimi direktivami in dodajanjem nadaljnjih gospodinjskih aparatov v seznam iz člena 1(1), kadar se lahko dosežejo znatni energetski prihranki, sprejme in tehničnemu napredku prilagodi ukrepe v zvezi z uvedbo in delovanjem sistema.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(2).“

4.

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

9.3   Direktiva Sveta 96/50/ES z dne 23. julija 1996 o uskladitvi pogojev za pridobitev nacionalnih potrdil o usposobljenosti za voditelja čolnov za prevoz blaga in potnikov po notranjih vodnih poteh v Skupnosti  (55)

V zvezi z Direktivo 96/50/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev vzorca potrdila o usposobljenosti za voditelja čolnov razvoju strokovnega znanja, ki je potrebno za pridobitev potrdila. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 96/50/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 96/50/ES spremeni:

1.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Komisija lahko vzorec potrdila o usposobljenosti za voditelja čolnov iz Priloge I prilagodi razvoju strokovnega znanja, ki je potrebno za izdajo potrdila in opredeljenega v Prilogi II. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(2).“

2.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 7 Direktive 91/672/EGS.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

9.4   Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih  (56)

V zvezi z Direktivo 98/41/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev nekaterih določb Direktive, brez razširitve področja uporabe direktive, da se zagotovi uporaba sprememb konvencije SOLAS v zvezi s sistemom registriranja, ki so začele veljati po sprejetju te direktive. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 98/41/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 98/41/ES spremeni:

1.

Člen 9 se spremeni:

(a)

v točki (b) odstavka 3 se besedilo „iz člena 13“ nadomesti z besedilom „iz člena 13(2)“;

(b)

v tretjem pododstavku odstavka 4 se besedilo „iz člena 13“ nadomesti z besedilom „iz člena 13(2)“.

2.

V členu 12 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v postopke za spreminjanje konvencije SOLAS se ta direktiva lahko spremeni, da se za namene te direktive in brez razširitve področja njene uporabe zagotovi uporaba sprememb konvencije SOLAS v zvezi s sistemom registriranja, ki so začele veljati po sprejetju te direktive. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).“

3.

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (57), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

9.5   Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora  (58)

V zvezi z Direktivo 2000/59/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev prilog Direktive, opredelitve pojma iz člena 2(b) Direktive ter sklicevanj na instrumente Skupnosti in IMO, ter za prilagoditev prilog z namenom izboljšanja režima, ki ga uvaja Direktiva 2000/59/ES in da bi se upoštevali prihodnji ukrepi Skupnosti ali IMO, da bi tako zagotovili usklajeno izvajanje. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2000/59/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2000/59/ES spremeni:

1.

Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (59).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Postopek za spremembe

Prilogi k tej direktivi, opredelitev pojma v členu 2(b) ter sklicevanja na instrumente Skupnosti in IMO lahko spremeni Komisija, da jih uskladi z ukrepi Skupnosti ali IMO, ki so že začeli veljati, če te spremembe ne razširjajo področja uporabe te direktive.

Nadalje lahko Komisija spremeni prilogi k tej direktivi, kadar je to potrebno za izboljšanje režima, ki ga uvaja ta direktiva, če te spremembe ne razširjajo področja uporabe te direktive.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).

Spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 2 se lahko po členu 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 izvzamejo s področja uporabe te direktive.“

9.6   Direktiva 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora  (60)

V zvezi z Direktivo 2001/96/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev določenih opredelitev pojmov, sklicevanj na mednarodne konvencije in kodekse ter na resolucije in okrožnice IMO, sklicevanj na standarde ISO in na instrumente Skupnosti ter njihovih prilog, s čimer se zagotovi izvajanje postopkov, določenih z direktivo in zagotovi usklajenost z mednarodnimi instrumenti in instrumenti Skupnosti, ki so bili sprejeti, spremenjeni ali so začeli veljati po sprejetju Direktive 2001/96/ES, pod pogojem, da se področje uporabe navedene direktive s tem ne razširi. Prav tako bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da spremeni postopke med ladjami za prevoz razsutega tovora in terminali ter obveznosti glede poročanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2001/96/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2001/96/ES spremeni:

1.

Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (61).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.

V členu 15 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Opredelitve pojmov iz točk od 1 do 6 in od 15 do 18 člena 3, sklicevanja na mednarodne konvencije in kodekse ter na resolucije in okrožnice IMO, sklicevanja na standarde ISO, sklicevanja na instrumente Skupnosti ter priloge se lahko spremenijo, da bi jih uskladili z mednarodnimi instrumenti in instrumenti Skupnosti, ki so bili sprejeti, spremenjeni ali so začeli veljati po sprejetju te direktive, pod pogojem, da se področje uporabe te direktive s tem ne razširi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).

2.   Komisija lahko spremeni člen 8 in priloge zaradi izvajanja postopkov iz te direktive ter spremeni ali razveljavi obveznosti poročanja iz členov 11(2) in 12, pod pogojem, da takšne določbe ne razširjajo področja uporabe te direktive. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).“

9.7   Direktiva 2002/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti in/ali izplujejo iz njih  (62)

V zvezi z Direktivo 2002/6/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spremembo seznamov formalnosti poročanja za ladje, podpisnikov, tehničnih specifikacij ter vzorcev obrazcev FAL IMO. Prav tako bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev sklicevanj na instrumente IMO zaradi uskladitve Direktive 2002/6/ES z ukrepi Skupnosti ali IMO. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/6/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2002/6/ES spremeni:

1.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Postopek za spremembo

Ukrepi za prilagoditev Prilog I in II k tej direktivi in sklicev na instrumente IMO zaradi uskladitve z ukrepi Skupnosti ali IMO, ki so začeli veljati, sprejme Komisija, če te spremembe ne razširjajo področja uporabe te direktive. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 6(2).“

2.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 (63).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

9.8   Direktiva 2002/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. marca 2002 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti  (64)

V zvezi z Direktivo 2002/30/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spremembo seznama mestnih letališč iz Priloge I. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/30/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2002/30/ES spremeni:

1.

Člen 2 se spremeni:

(a)

v točki (b) se črta zadnji stavek;

(b)

doda se naslednji drugi pododstavek:

„Komisija lahko prilagodi Prilogo I. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).“

2.

V členu 13 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

9.9   Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb  (65)

V zvezi z Direktivo 2002/91/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev določenih delov splošnega okvira iz priloge k navedeni direktivi, tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/91/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2002/91/ES spremeni:

1.

V členu 3 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice uporabljajo na nacionalni ali regionalni ravni na podlagi splošnega okvira, določenega v Prilogi k tej direktivi, metodologijo za izračun energijske učinkovitosti stavb. Komisija točko 1 in 2 Priloge prilagodi tehničnemu napredku, ob upoštevanju standardov ali norm iz nacionalne zakonodaje. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).“

2.

V členu 13 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Prilagoditve točk 1 in 2 Priloge k tej direktivi tehničnemu napredku, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(2).“

3.

Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

9.10   Direktiva 2003/25/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti RO-RO potniških ladij  (66)

V zvezi z Direktivo 2003/25/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev posebnih zahtev glede stabilnosti in okvirnih smernic za nacionalne uprave, zaradi upoštevanja razvoja na mednarodni ravni, zlasti v IMO, ter zaradi izboljšanja učinkovitosti navedene direktive na podlagi izkušenj in tehničnega napredka. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/25/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2003/25/ES spremeni:

1.

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Prilagoditve

Komisija lahko spremeni prilogi k tej direktivi zaradi upoštevanja razvoja dogodkov na mednarodni ravni, zlasti v Mednarodni pomorski organizaciji (IMO), ter zaradi izboljšanja učinkovitosti te direktive na podlagi izkušenj in tehničnega napredka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(2).“

2.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (67).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

9.11   Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov  (68)

V zvezi z Direktivo 2003/59/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje sprememb, potrebnih za prilagoditev Prilog k Direktivi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/59/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2003/59/ES spremeni:

1.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu napredku

Prilagoditve prilog I in II znanstvenemu in tehničnemu napredku, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(2).“

2.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

9.12   Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje  (69)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 785/2004 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev zneskov glede zavarovanja odgovornosti do potnikov, prtljage in tovora ter zneskov glede zavarovanja odgovornosti do tretjih oseb. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 785/2004, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 785/2004 spremeni:

1.

V členu 6 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Vrednosti, navedene v tem členu, se lahko ustrezno prilagodijo, če je to potrebno zaradi sprememb mednarodnih pogodb na tem področju. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(3).“

2.

V členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Vrednosti, navedene v tem členu, se lahko ustrezno prilagodijo, če je to potrebno zaradi sprememb mednarodnih pogodb na tem področju. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(3).“

3.

V členu 9 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

9.13   Uredba (ES) št. 336/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti  (70)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 336/2006 bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev priloge k Uredbi glede določb za upravo v zvezi z izvajanjem mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 336/2006, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 336/2006 spremeni:

1.

V členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Prilagoditve Priloge II, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“

2.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (71).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

9.14   Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah  (72)

V zvezi z Direktivo 2006/32/ES bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za prilagoditev določenih vrednosti in metod za izračun tehničnemu napredku; za izboljšanje in dopolnitev splošnega okvira za meritve in preverjanje prihrankov energije; za zvišanje odstotka usklajenih izračunov na način od spodaj navzgor, ki se uporabljajo v usklajenem modelu za izračun; ter za oblikovanje usklajenih pokazateljev učinkovitosti in na njih temelječih meril. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/32/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2006/32/ES spremeni:

1.

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Pregled in prilagoditev tehničnemu napredku

1.   Vrednosti in metode za izračun iz prilog II do V k tej direktivi se prilagodijo tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3).

2.   Pred 1. januarjem 2010 Komisija še dodatno izboljša in po potrebi dopolni točke 2 do 6 Priloge IV, ob upoštevanju splošnega okvira, določenega v navedeni prilogi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3).

3.   Pred 1. januarjem 2012 Komisija zviša odstotek usklajenih izračunov na način od spodaj navzgor, ki se uporabljajo v usklajenem modelu za izračun iz točke 1 Priloge IV, brez poseganja v nacionalne sisteme, ki že uporabljajo višji odstotek. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3). Novi usklajeni model za izračun z občutno višjim odstotkom izračunov od spodaj navzgor se uporablja od 1. januarja 2012.

Kjer koli je to izvedljivo in možno, se pri merjenju vseh prihrankov skozi celotno obdobje uporabe direktive uporablja novi usklajeni model izračuna iz prvega pododstavka, brez poseganja v nacionalne sisteme, ki že uporabljajo višji odstotek izračunov od spodaj navzgor.

4.   Najpozneje do 1. januarja 2010 Komisija oblikuje usklajene pokazatelje učinkovitosti in na njih temelječa merila, upoštevajoč dostopne podatke ali podatke, ki jih je od vsake države članice mogoče pridobiti na gospodaren način. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3). Za razvoj takšnih usklajenih pokazateljev in meril energetske učinkovitosti Komisija kot referenčno pomoč uporablja okvirni seznam iz Priloge V. Države članice morajo te pokazatelje in merila postopoma vgraditi v statistične podatke, ki so vključeni v EEAP iz člena 14, in jih uporabiti kot eno izmed razpoložljivih orodij za odločanje o prihodnjih prednostnih področjih v EEAP.

Najpozneje do 17. maja 2011 Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri oblikovanju pokazateljev in meril.“

2.

Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“


(1)  UL L 66, 13.3.1999, str. 26.

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.“

(3)  UL L 197, 3.8.2000, str. 19.

(4)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.“

(5)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

(6)  UL L 113, 30.4.1992, str. 19.

(7)  UL L 177, 6.7.2002, str. 13.

(8)  UL L 42, 15.2.2003, str. 38.

(9)  UL L 159, 30.4.2004, str. 1.

(10)  UL L 114, 27.4.2006, str. 38.

(11)  UL L 262, 27.9.1976, str. 153.

(12)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

(13)  UL  196, 16.8.1967, str. 1.“

(14)  UL L 164, 30.6.1994, str. 15.

(15)  UL L 32, 3.2.1997, str. 1.

(16)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

(17)  UL  196, 16.8.1967, str. 1.“

(18)  UL L 124, 9.5.2002, str. 1.

(19)  UL L 171, 9.7.2003, str. 1.

(20)  UL L 135, 30.4.2004, str. 1.

(21)  UL L 31, 5.2.1976, str. 1.

(22)  UL L 135, 30.5.1991, str. 40.

(23)  UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

(24)  UL L 365, 31.12.1994, str. 24.

(25)  UL L 10, 14.1.1997, str. 13.

(26)  UL L 182, 16.7.1999, str. 1.

(27)  UL L 12, 18.1.2000, str. 16.

(28)  UL L 332, 28.12.2000, str. 91.

(29)  UL L 189, 18.7.2002, str. 12.

(30)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

(31)  UL L 143, 30.4.2004, str. 87.

(32)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(33)  UL L 264, 25.9.2006, str. 20.

(34)  UL L 376, 27.12.2006, str. 14.

(35)  UL L 76, 30.3.1993, str. 1.

(36)  UL L 291, 6.12.1995, str. 32.

(37)  UL L 154, 21.6.2003, str. 1.

(38)  UL L 165, 3.7.2003, str. 1.

(39)  UL L 33, 5.2.2004, str. 1.

(40)  UL L 143, 30.4.2004, str. 49.

(41)  UL L 35, 8.2.2005, str. 23.

(42)  UL L 191, 22.7.2005, str. 22.

(43)  UL L 13, 19.1.2000, str. 12.

(44)  UL L 113, 30.4.2002, str. 1.

(45)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33.“

(46)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22.

(47)  UL L 40, 11.2.1989, str. 34.

(48)  UL L 276, 6.10.1990, str. 40.

(49)  UL L 66, 13.3.1999, str. 16.

(50)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.“

(51)  UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

(52)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.“

(53)  UL L 373, 31.12.1991, str. 29.

(54)  UL L 297, 13.10.1992, str. 16.

(55)  UL L 235, 17.9.1996, str. 31.

(56)  UL L 188, 2.7.1998, str. 35.

(57)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“

(58)  UL L 332, 28.12.2000, str. 81.

(59)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.“

(60)  UL L 13, 16.1.2002, str. 9.

(61)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.“

(62)  UL L 67, 9.3.2002, str. 31.

(63)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.“

(64)  UL L 85, 28.3.2002, str. 40.

(65)  UL L 1, 4.1.2003, str. 65.

(66)  UL L 123, 17.5.2003, str. 22.

(67)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.“

(68)  UL L 226, 10.9.2003, str. 4.

(69)  UL L 138, 30.4.2004, str. 1.

(70)  UL L 64, 4.3.2006, str. 1.

(71)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.“

(72)  UL L 114, 27.4.2006, str. 64.


Kronološko kazalo

(1)

Direktiva Sveta 76/160/EGS z dne 8. decembra 1975 o kakovosti kopalnih voda

(2)

Direktiva Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

(3)

Direktiva Sveta 76/767/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s skupnimi določbami za tlačne posode in metode pregledovanja le-teh

(4)

Direktiva Sveta 89/108/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o hitro zamrznjenih živilih za prehrano ljudi

(5)

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu

(6)

Direktiva Sveta 90/496/EGS z dne 24. septembra 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil

(7)

Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode

(8)

Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

(9)

Direktiva Sveta 91/672/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh

(10)

Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah

(11)

Direktiva Sveta 92/75/EGS z dne 22. septembra 1992 o navajanju porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku

(12)

Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti

(13)

Direktiva 94/25/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. junija 1994 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo

(14)

Direktiva 94/63/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov

(15)

Direktiva Sveta 95/57/ES z dne 23. novembra 1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma

(16)

Direktiva Sveta 96/50/ES z dne 23. julija 1996 o uskladitvi pogojev za pridobitev nacionalnih potrdil o usposobljenosti za voditelja čolnov za prevoz blaga in potnikov po notranjih vodnih poteh v Skupnosti

(17)

Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

(18)

Direktiva 96/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken

(19)

Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih

(20)

Direktiva 1999/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o kavnih in cikorijinih ekstraktih

(21)

Direktiva 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem

(22)

Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlganju odpadkov na odlagališčih

(23)

Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov

(24)

Direktiva 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis

(25)

Direktiva 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil

(26)

Direktiva 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za prehrano ljudi

(27)

Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

(28)

Direktiva 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov

(29)

Direktiva 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora

(30)

Direktiva 2002/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti in/ali izplujejo iz njih

(31)

Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil

(32)

Direktiva 2002/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. marca 2002 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti

(33)

Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene.eu najvišje ravni

(34)

Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih

(35)

Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa

(36)

Direktiva 2002/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij) (šestnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

(37)

Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb

(38)

Direktiva 2003/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup) (Sedemnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

(39)

Direktiva 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti RO-RO potniških ladij

(40)

Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS)

(41)

Direktiva 2003/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

(42)

Uredba (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC)

(43)

Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov

(44)

Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov

(45)

Uredba (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih računih za kmetijstvo v Skupnosti

(46)

Direktiva 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o merilnih instrumentih

(47)

Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil

(48)

Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje

(49)

Uredba (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo

(50)

Direktiva 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (18. posamična direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

(51)

Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb

(52)

Uredba (ES) št. 1161/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o sestavljanju četrtletnih nefinančnih računov po institucionalnih sektorjih

(53)

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij

(54)

Uredba (ES) št. 336/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti

(55)

Direktiva 2006/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj) (19. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

(56)

Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah

(57)

Uredba (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih

(58)

Direktiva 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib

(59)

Direktiva 2006/113/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje


Top