EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1516

Uredba Komisije (ES) št. 1516/2007 z dne 19. decembra 2007 o določitvi standardnih zahtev za preverjanje uhajanj pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 153 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1516/oj

20.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1516/2007

z dne 19. decembra 2007

o določitvi standardnih zahtev za preverjanje uhajanj pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) in zlasti člena 3(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 vsebujejo evidence o opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah določene podatke. Za zagotovitev učinkovitega izvajanja Uredbe (ES) št. 842/2006 je primerno, da se v evidencah o opremi vključijo dodatni podatki.

(2)

Podatki o polnilih s fluoriranimi toplogrednimi plini morajo biti vključeni v evidence o opremi. Kadar podatki o polnilih s fluoriranimi toplogrednimi plini niso znani, mora upravljavec zadevne opreme zagotoviti, da osebje s spričevalom ugotovi sestavo polnila, da se poenostavi preverjanje uhajanj.

(3)

Pred preverjanjem uhajanja mora osebje s spričevalom skrbno proučiti podatke v evidencah o opremi, da se seznani z morebitnimi preteklimi težavami, in pregledati prejšnja poročila.

(4)

Za učinkovit nadzor nad uhajanjem se je treba pri preverjanju uhajanj osredotočiti na dele opreme, pri katerih se lahko uhajanje najverjetneje pojavi.

(5)

Preverjanje uhajanj se izvaja z uporabo neposrednih in posrednih merilnih metod. Z neposrednimi merilnimi metodami se ugotavlja uhajanje z uporabo naprav za odkrivanje, ki zaznajo, ali iz sistema uhaja polnilo s fluoriranimi toplogrednimi plini. Posredne merilne metode temeljijo na ugotavljanju neobičajnega delovanja sistema in analizi zadevnih parametrov.

(6)

Posredne merilne metode je treba uporabiti, kadar uhajanje napreduje zelo počasi in kadar je oprema nameščena v dobro prezračevano okolje, kar otežuje odkrivanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov iz sistema v zrak. Neposredne merilne metode so nujne za določanje natančnega mesta uhajanja. Odločitev o uporabi merilne metode mora sprejeti osebje s spričevalom, ki je ustrezno usposobljeno in izkušeno za določitev najprimernejše merilne metode za vsak primer posebej.

(7)

Kadar se sumi uhajanje, ga je treba preveriti, da se ugotovi mesto uhajanja in uhajanje odpravi.

(8)

Za zagotovitev varnosti popravljenega sistema se je treba pri nadaljnjem pregledu, ki izhaja iz Uredbe (ES) št. 842/2006, osredotočiti na dele sistema, kjer so se pojavila uhajanja, in sosednje dele.

(9)

Napačna vgradnja novih sistemov pomeni veliko nevarnost uhajanja. Zato je treba pri na novo vgrajenih sistemih opraviti pregled uhajanj takoj po začetku njihove uporabe.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 določa standardne zahteve za preverjanje uhajanj pri delujoči in začasno nedelujoči opremi pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo več kot 3 kg fluoriranih toplogrednih plinov.

Ta uredba ne velja za opremo s hermetično zaprtim sistemom, ki je označena kot taka in vsebuje manj kot 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov.

Člen 2

Evidence o opremi

1.   Upravljavec v evidencah iz člena 3(6) Uredbe (ES) št. 842/2006, v nadaljevanju „evidence o opremi“, navede svoje ime, poštni naslov in telefonsko številko.

2.   Podatki o polnilu s fluoriranimi toplogrednimi plini v opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, se navedejo v evidencah o opremi.

3.   Kadar podatki o polnilu s fluoriranimi toplogrednimi plini v opremi za hlajenje in, klimatizacijo in toplotnih črpalkah niso navedeni v tehničnih specifikacijah proizvajalca ali na oznakah zadevnega sistema, upravljavec zagotovi, da to opredeli osebje s spričevalom.

4.   Kadar se ugotovi vzrok uhajanja, se to navede v evidencah o opremi.

Člen 3

Pregled evidenc o opremi

1.   Osebje s spričevalom pred preverjanjem uhajanj pregleda evidenco o opremi.

2.   Pri tem pozorno pregleda ustrezne podatke o morebitnih ponavljajočih se težavah ali težavnih delih.

Člen 4

Sistematični pregledi

Deli v opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki se sistematično pregledajo so:

1.

spoji;

2.

ventili s stebli;

3.

tesnila, vključno s tesnili na sušilnikih in filtrih, ki jih je mogoče zamenjati;

4.

deli sistema, ki so izpostavljeni tresljajem;

5.

povezave z varnostnimi ali obratovalnimi napravami.

Člen 5

Izbira merilne metode

1.   Osebje s spričevalom pri izvajanju preverjanja uhajanj pri opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah uporabi neposredno merilno metodo iz člena 6 ali posredno merilno metodo iz člena 7.

2.   Neposredne merilne metode se lahko vedno uporabijo.

3.   Posredne merilne metode se uporabijo le, kadar se s parametri opreme iz člena 7(1), ki jih je treba analizirati, zagotovijo zanesljivi podatki o polnilu s fluoriranimi toplogrednimi plini, ki so navedeni v evidenci o opremi, in verjetnosti uhajanj.

Člen 6

Neposredne merilne metode

1.   Za ugotavljanje uhajanj osebje s spričevalom uporabi vsaj eno od naslednjih neposrednih merilnih metod:

(a)

pregled krogotokov in sestavnih delov, kjer obstaja nevarnost uhajanja, z napravami za odkrivanje plinov, ki so prilagojene hladilnemu sredstvu v sistemu;

(b)

uporaba ultravijolične (UV) tekočine za odkrivanje ali primernega barvila v krogotoku;

(c)

zaznavanje z mehurčki/milnico.

2.   Naprave za odkrivanje plinov iz odstavka 1(a) se pregledajo vsakih 12 mesecev, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje. Občutljivost prenosnih naprav za odkrivanje plinov je najmanj 5 gramov na leto.

3.   Ultravijolična (UV) tekočina za odkrivanje ali primerno barvilo se lahko v hladilnem krogotoku uporabi le, če proizvajalec opreme potrdi, da so takšne metode odkrivanja tehnično izvedljive. Metodo izvaja le osebje s spričevalom za opravljanje dejavnosti, ki vključujejo vdor v hladilni krogotok, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline.

4.   Če se z metodo iz odstavka 1 tega člena ne odkrije uhajanj in deli iz člena 4 ne kažejo nobenih znakov uhajanj, osebje s spričevalom pa meni, da obstaja uhajanje, to osebje pregleda druge dele opreme.

5.   Preden se izvede preskus tlaka z uporabo dušika brez kisika ali drugega primernega plina za preskus tlaka, da se preveri uhajanje, osebje, ki ima spričevalo za zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov iz posebne vrste opreme, zajame fluorirane toplogredne pline iz celotnega sistema.

Člen 7

Posredne merilne metode

1.   Za odkrivanje uhajanj osebje s spričevalom vizualno in ročno preveri opremo ter analizira vsaj enega od naslednjih parametrov:

(a)

tlak;

(b)

temperaturo;

(c)

tok kompresorja;

(d)

raven tekočine;

(e)

prostornino za ponovno polnjenje.

2.   Ob vsakem domnevnem uhajanju fluoriranih toplogrednih plinov se opravi preverjanje uhajanj z uporabo neposredne metode iz člena 6.

3.   Za sum uhajanja mora biti prisoten eden ali več naslednjih znakov:

(a)

nepremični sistem za odkrivanje uhajanj kaže uhajanje;

(b)

oprema povzroča neobičajne zvoke ali tresljaje ali nabiranje ledu ali nima zadostne zmogljivosti hlajenja;

(c)

znaki korozije, puščanje olja ter poškodovani sestavni deli ali material na mogočih mestih uhajanja;

(d)

znaki uhajanja na nadzornih okencih, kazalcih ali drugih vizualnih pripomočkih;

(e)

znaki poškodb na varnostnih stikalih, stikalih za tlak, merilnih napravah in vezju senzorjev;

(f)

odmiki od običajnih pogojev obratovanja, ki jih kažejo analizirani parametri, vključno z odčitki elektronskih sistemov v realnem času;

(g)

drugi znaki izgube polnila za hlajenje.

Člen 8

Popravilo uhajanja

1.   Upravljavec zagotovi, da popravila opravlja osebje s spričevalom za opravljanje te posebne dejavnosti.

Pred popravilom se po potrebi opravi prečrpavanje ali zajem.

2.   Upravljavec zagotovi, da se po potrebi opravi preskus uhajanj z dušikom brez kisika ali drugo primerno preverjanje tlaka in sušenje plinov, za katerim se opravi odvajanje, ponovna napolnitev in preskus uhajanja.

Preden se opravi preskus tlaka z dušikom brez kisika ali drugim primernim plinom za preskus tlaka se po potrebi zajamejo fluorirani toplogredni plini iz celotne naprave.

3.   Ugotovi se vzrok uhajanja, kolikor je to mogoče, da bi preprečili ponovna uhajanja.

Člen 9

Nadaljnje preverjanje uhajanja

Osebje s spričevalom je pri nadaljnjem preverjanju uhajanja iz drugega pododstavka člena 3(2) Uredbe (ES) št. 842/2006 pozorno na dele, kjer so bila uhajanja odkrita in popravljena, ter na dele ob njih, kadar je med popravilom prišlo do obremenitve.

Člen 10

Zahteve za nove naprave

Pri na novo vgrajeni opremi se opravi pregled uhajanj takoj po začetku njene uporabe.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


Top