EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1494

Uredba Komisije (ES) št. 1494/2007 z dne 17. decembra 2007 o določitvi oblike oznak in dodatnih zahtev glede označevanja v zvezi z izdelki in opremo, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 149 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; razveljavil 32015R2068

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1494/oj

18.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1494/2007

z dne 17. decembra 2007

o določitvi oblike oznak in dodatnih zahtev glede označevanja v zvezi z izdelki in opremo, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) ter zlasti člena 7(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 842/2006 je bil opravljen pregled zaželenosti vključitve dodatnih okoljskih podatkov v oznake, ki se uporabljajo za izdelke in opremo iz člena 7(2) navedene uredbe.

(2)

Pri zahtevah glede označevanja so upoštevani sistemi označevanja, ki se zdaj uporabljajo v Skupnosti za izdelke in opremo, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, vključno s sistemi označevanja, ki so bili za take izdelke in opremo uvedeni z industrijskimi standardi.

(3)

Zaradi jasnosti je smotrno, da se točno določi besedilo podatkov, ki jih je treba navesti v oznakah. Državam članicam je treba omogočiti, da lahko pri teh oznakah uporabijo svoj jezik.

(4)

Oznaka mora vsebovati dodatne podatke o tem, ali so bili izdelki in oprema za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke, ki jih zajema ta uredba, izolirani s snovjo, penjeno s fluoriranimi toplogrednimi plini, da se tako spodbuja morebitna rekuperacija teh plinov iz pene.

(5)

Kadar se fluorirani toplogredni plini dodajo zadevnim izdelkom ali opremi zunaj kraja proizvodnje, mora biti v oznaki podana skupna količina fluoriranih toplogrednih plinov, ki jo vsebuje izdelek ali oprema.

(6)

Oznaka mora biti oblikovana tako, da je dobro berljiva in ostane pritrjena na izdelku ali opremi ves čas, ko ta vsebuje fluorirane toplogredne pline.

(7)

Oznaka mora biti pritrjena tako, da je vidna monterjem in vzdrževalcem.

(8)

Pri izdelkih in opremi za klimatizacijo ter toplotnih črpalkah mora biti oznaka pritrjena tako, da se upošteva tehnični profil izdelka ali opreme.

(9)

Možnost, da se v oznake vključijo dodatni okoljski podatki, proizvajalce ovira pri potrebni prilagoditvi oznak, zato je treba zagotoviti primerno obdobje, preden se ta uredba začne uporabljati.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa obliko oznak, ki jo je treba uporabljati, in dodatne zahteve glede označevanja, ki veljajo za vrste izdelkov in opreme, navedene v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 842/2006.

Člen 2

Zahteve glede označevanja

1.   Izdelki in oprema, ki jih zajema ta uredba, se opremijo z oznako, ki vsebuje naslednje:

(a)

besedilo „Vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol“;

(b)

skrajšana kemijska imena za fluorirane toplogredne pline, ki jih oprema vsebuje ali naj bi jih vsebovala, pri čemer se za opremo ali snov uporablja uveljavljena industrijska nomenklatura;

(c)

količino fluoriranih toplogrednih plinov, izraženo v kilogramih;

(d)

besedilo „Hermetično zaprto“, kadar je ustrezno.

2.   Poleg zahtev glede označevanja iz odstavka 1 se izdelki in oprema za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke, ki so izolirani s snovjo, penjeno s fluoriranimi toplogrednimi plini, preden se dajo v promet, opremijo z oznako, ki vsebuje naslednje besedilo: „Penjeno s fluoriranim toplogrednim plinom“.

3.   Kadar se fluorirani toplogredni plini dodajo zunaj kraja proizvodnje in proizvajalec ne opredeli njihove končne skupne količine, oznaka vsebuje količino, vneseno v tovarni, na njej pa je dovolj prostora še za količino, dodano zunaj tovarne, in končno skupno količino fluoriranih toplogrednih plinov.

4.   Države članice lahko določijo, da je na njihovem ozemlju dajanje izdelkov in opreme iz te uredbe v promet odvisno od uporabe njihovih uradnih jezikov v zvezi z zahtevami glede označevanja iz odstavkov 1, 2 in 3.

Člen 3

Oblika oznak

1.   Podatki iz člena 2 se navedejo na oznaki in ta se pritrdi na izdelke in opremo, ki jih zajema ta uredba.

2.   Ti podatki se dobro ločijo od podlage oznake in imajo tako velikost in razmak med črkami, da so dobro berljivi.

Kadar se podatki, zahtevani s to uredbo, dodajo oznaki, ki je že pritrjena na zadevnem izdelku ali opremi, velikost črk ni manjša od najmanjše velikosti drugih podatkov na oznaki.

3.   Celotna oznaka in njena vsebina je oblikovana tako, da ostane pritrjena na izdelku ali opremi in je v običajnih razmerah delovanja berljiva ves čas, ko izdelek ali oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Člen 4

Pritrditev oznake

1.   Poleg delov izdelkov ali opreme iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 842/2006 se lahko oznake pritrdijo na obstoječe tablice z imenom ali oznake s podatki o izdelku ali ob njih ali ob mestih dostopa za vzdrževanje.

2.   Pri izdelkih in opremi za klimatizacijo ter toplotnih črpalkah z ločenimi zunanjimi in notranjimi deli, povezanimi s hladilnimi cevmi, se oznaka s podatki pritrdi na tisti del opreme, ki se na začetku napolni s hladilnim sredstvom.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2007

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


Top