EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Direktiva 2007/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o spremembah Direktive Sveta 89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv Sveta 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES za poenostavitev in racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem (Besedilo velja za EGP)

UL L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/21


DIREKTIVA 2007/30/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. junija 2007

o spremembah Direktive Sveta 89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv Sveta 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES za poenostavitev in racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 137(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice pripravijo poročila o praktičnem izvajanju kot podlago za periodična poročila Komisije o izvajanju predpisov Skupnosti glede varnosti in zdravja delavcev, v skladu z Direktivo Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (3) in naslednjimi posebnimi direktivami v smislu člena 16(1) navedene direktive: Direktivo Sveta 89/654/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu (4), Direktivo Sveta 89/655/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (5), Direktivo Sveta 89/656/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (6), Direktivo Sveta 90/269/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za ročno premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta (7), Direktivo Sveta 90/270/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za delo s slikovnimi zasloni (8), Direktivo Sveta 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih (9), Direktivo Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (10), Direktivo Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (11), Direktivo Sveta 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem (12), Direktivo sveta 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992, o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin (13), Direktivo Sveta 93/103/ES z dne 23. novembra 1993 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah pri delu na ribiških ladjah (14), Direktivo Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (15), Direktivo 1999/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja (16), Direktivo 2002/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij) (17), Direktivo 2003/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup) (18), Direktivo 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (19) in Direktivo 2006/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj) (20).

(2)

Poročilo o praktičnem izvajanju predvidevajo tudi Direktiva Sveta 91/383/EGS z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za delavce z delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem (21), Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah (22) in Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu (23).

(3)

Določbe v zvezi s pripravo poročil v posebnih direktivah v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS in direktivah 91/383/EGS, 92/29/EGS ter 94/33/ES so neskladna tako glede časovnih presledkov kot vsebine.

(4)

Obveznosti za države članice, da pripravijo poročilo o praktičnem izvajanju, in Komisijo, da pripravi poročilo na podlagi nacionalnih poročil, predstavljajo pomembno fazo v zakonodajnem ciklu in ki omogočajo, da se prouči in oceni različne vidike glede praktičnega izvajanja določb direktiv; zato je primerno to obveznost razširiti na direktive, ki ne predvidevajo priprave poročila, in sicer na: Direktivo 2000/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (24), Direktivo 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (25) in Direktivo Sveta 83/477/EGS z dne 19. septembra 1983 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (druga posebna direktiva v smislu člena 8 Direktive 80/1107/EGS) (26).

(5)

Zato je treba poenotiti določbe iz Direktive 89/391/EGS in posebnih direktiv v smislu njenega člena 16(1) ter direktiv 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES.

(6)

Sporočilo Komisije „Prilagajanje spremembam pri delu in v družbi: nova strategija Skupnosti za zdravje in varnost 2002–2006“ predvideva oblikovanje zakonodajnih predlogov za poenostavitev in racionalizacijo poročil o izvajanju. Ta zadeva je bila prav tako opredeljena kot ena od prednostnih nalog za poenostavitev zakonodaje Skupnosti v okviru predvidenih del znotraj pobude za boljšo pripravo zakonodaje.

(7)

Postopek bi bilo treba poenostaviti z uskladitvijo časovnih presledkov za predložitev nacionalnih poročil o praktičnem izvajanju Komisiji in z določitvijo samo enega poročila o praktičnem izvajanju, v katerem bi bili vključeni splošni del, veljaven za vse direktive, in posebna poglavja o posameznih vidikih vsake direktive. Te določbe in zlasti uvedba novega člena 17a v Direktivo 89/391/EGS bodo poleg tega omogočile vključitev posebnih direktiv v ta postopek v zvezi s poročilom o izvajanju v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS, ki ne predvideva priprave poročil, in sicer direktivi 2000/54/ES in 2004/37/ES ter vsaka prihodnja posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS.

(8)

Zdi se primerno, da naj bi se časovni presledek med poročili in kako pogosto jih države članice pošljejo Komisiji določil na pet let: prvo poročilo naj bi izjemoma zajemalo daljše obdobje; struktura teh poročil bi morala biti usklajena, da se omogoči njihova uporaba; ta poročila bi morala biti pripravljena na podlagi vprašalnika, ki ga določi Komisija po posvetovanju s Svetovalnim odborom za varnost in zdravje na delovnem mestu, vključevati pa bi se morale pomembne informacije o preventivnih prizadevanjih v državah članicah, da lahko Komisija, ob upoštevanju pomembnih ugotovitev Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer, primerno oceni delovanje zakonodaje v praksi.

(9)

V skladu s členom 138(2) Pogodbe se je Komisija na ravni Skupnosti posvetovala s socialnimi partnerji o možni usmeritvi ukrepov Skupnosti na tem področju.

(10)

Komisija je po tem posvetovanju ocenila, da bi bili ukrepi Skupnosti zaželeni, in se je ponovno posvetovala s socialnimi partnerji na ravni Skupnosti o vsebini načrtovanega predloga v skladu s členom 138(3) Pogodbe.

(11)

V smislu te druge faze posvetovanj socialni partnerji Komisije niso obvestili o svoji pripravljenosti, da začnejo postopek, ki bi lahko pripeljal do sklenitve sporazuma, kakor je določeno v členu 138(4) Pogodbe.

(12)

Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi bi prenesle spremembe, določene s to direktivo, ki bi glede na specifičen značaj te direktive po potrebi lahko imeli obliko upravnih ukrepov –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 89/391/EGS

V Direktivi 89/391/EGS se vstavi naslednji člen:

„Člen 17a

Poročila o izvajanju

1.   Države članice Komisiji vsakih pet predložijo enotno poročilo o praktičnem izvajanju te direktive in posebnih direktiv v smislu člena 16(1) ter navedejo stališča socialnih partnerjev. V poročilu se ocenijo razne točke v zvezi s praktičnim izvajanjem različnih direktiv in navedejo podatki, razdeljeni po spolu, kadar je to primerno in če so na voljo.

2.   Komisija določi strukturo poročila, skupaj z vprašalnikom, ki podrobno določa njegovo vsebino, v sodelovanju s Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu.

Poročilo vključuje splošni del, ki obsega določbe te direktive, povezane s skupnimi načeli in točkami, ki veljajo za vse direktive iz odstavka 1.

Posebna poglavja kot dodatek k splošnemu delu obravnavajo izvajanje posebnih vidikov vsake direktive, vključno s posebnimi kazalci, kadar so ti na voljo.

3.   Komisija strukturo poročila skupaj z zgoraj navedenim vprašalnikom predloži državam članicam vsaj šest mesecev pred koncem obdobja, ki ga zajema poročilo. Poročilo se pisno predloži Komisiji v dvanajstih mesecih po koncu petletnega obdobja, ki je zajeto v poročilu.

4.   Komisija na podlagi teh poročil izvede skupno oceno izvajanja zadevnih direktiv, zlasti glede njihove ustreznosti, raziskav in novih znanstvenih spoznanj na različnih področjih. Komisija v 36 mesecih po koncu petletnega obdobja obvesti Evropski parlament, Svet, Ekonomsko-socialni odbor in Svetovalni odbor za varnost in zdravje na delovnem mestu o rezultatih te ocene in po potrebi o vsaki pobudi za boljše delovanje pravnega okvira.

5.   Prvo poročilo bo zajemalo obdobje od leta 2007 do vključno 2012.“

Člen 2

Spremembe direktiv 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES

1.   V Direktivi 83/477/EGS se vstavi naslednji člen:

„Člen 17a

Poročilo o izvajanju

Države članice Komisiji vsakih pet predložijo poročilo o praktičnem izvajanju te direktive v obliki posebnega poglavja enotnega poročila iz člena 17a(1), (2) in (3) Direktive 89/391/EGS, kar bo tudi podlaga za oceno, ki jo mora pripraviti Komisija v skladu s členom 17a(4) navedene Direktive.“

2.   V Direktivi 91/383/EGS se vstavi naslednji člen:

„Člen 10a

Poročilo o izvajanju

Države članice Komisiji vsakih pet predložijo poročilo o praktičnem izvajanju te direktive v obliki posebnega poglavja enotnega poročila iz člena 17a(1), (2) in (3) Direktive 89/391/EGS, kar bo tudi podlaga za oceno, ki jo mora pripraviti Komisija v skladu s členom 17a(4) navedene Direktive.“

3.   V Direktivi 92/29/EGS se vstavi naslednji člen:

„Člen 9a

Poročilo o izvajanju

Države članice Komisiji vsakih pet predložijo poročilo o praktičnem izvajanju te direktive v obliki posebnega poglavja enotnega poročila iz člena 17a(1), (2) in (3) Direktive 89/391/EGS, kar bo tudi podlaga za oceno, ki jo mora pripraviti Komisija v skladu s členom 17a(4) navedene Direktive.“

4.   V Direktivi 94/33/ES se vstavi naslednji člen:

„Člen 17a

Poročilo o izvajanju

Države članice Komisiji vsakih pet predložijo poročilo o praktičnem izvajanju te direktive v obliki posebnega poglavja enotnega poročila iz člena 17a(1), (2) in (3) Direktive 89/391/EGS, kar bo tudi podlaga za oceno, ki jo mora pripraviti Komisija v skladu s členom 17a(4) navedene Direktive.“

Člen 3

Razveljavitev

S 27. junijem 2007 se razveljavijo naslednje določbe:

1.

člen 18(3) in (4) Direktive 89/391/EGS;

2.

člen 10(3) in (4) Direktive 89/654/EGS;

3.

člen 10(3) in (4) Direktive 89/655/EGS;

4.

člen 10(3) in (4) Direktive 89/656/EGS;

5.

člen 9(3) in (4) Direktive 90/269/EGS;

6.

člen 11(3) in (4) Direktive 90/270/EGS;

7.

člen 10(3) in (4) Direktive 91/383/EGS;

8.

člen 9(3) in (4) Direktive 92/29/EGS;

9.

člen 14(4) in (5) Direktive 92/57/EGS;

10.

člen 11(4) in (5) Direktive 92/58/EGS;

11.

člen 14(4), (5) in (6) Direktive 92/85/EGS;

12.

člen 12(4) Direktive 92/91/EGS;

13.

člen 13(4) Direktive 92/104/EGS;

14.

člen 13(3) in (4) Direktive 93/103/ES;

15.

člen 17(4) in (5) Direktive 94/33/ES;

16.

člen 15 Direktive 98/24/ES;

17.

člen 13(3) Direktive 1999/92/ES;

18.

člen 13 Direktive 2002/44/ES;

19.

člen 16 Direktive 2003/10/ES;

20.

člen 12 Direktive 2004/40/ES;

21.

člen 12 Direktive 2006/25/ES.

Člen 4

Izvajanje

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev z določbami te direktive, do 31. decembra 2012.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 20. junija 2007

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

G. GLOSER


(1)  Mnenje z dne 17. januarja 2006.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 26. aprila 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 30. maja 2007.

(3)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 393, 30.12.1989, str. 1.

(5)  UL L 393, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 195, 19.7.2001, str. 46).

(6)  UL L 393, 30.12.1989, str. 18.

(7)  UL L 156, 21.6.1990, str. 9.

(8)  UL L 156, 21.6.1990, str. 14.

(9)  UL L 245, 26.8.1992, str. 6.

(10)  UL L 245, 26.8.1992, str. 23.

(11)  UL L 348, 28.11.1992, str. 1.

(12)  UL L 348, 28.11.1992, str. 9.

(13)  UL L 404, 31.12.1992, str. 10.

(14)  UL L 307, 13.12.1993, str. 1.

(15)  UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

(16)  UL L 23, 28.1.2000, str. 57.

(17)  UL L 177, 6.7.2002, str. 13.

(18)  UL L 42, 15.2.2003, str. 38.

(19)  UL L 159, 30.4.2004, str. 1.

(20)  UL L 114, 27.4.2006, str. 38.

(21)  UL L 206, 29.7.1991, str. 19.

(22)  UL L 113, 30.4.1992, str. 19. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(23)  UL L 216, 20.8.1994, str. 12.

(24)  UL L 262, 17.10.2000, str. 21.

(25)  UL L 158, 30.4.2004, str. 50. Popravljena različica v UL L 229, 29.6.2004, str. 23.

(26)  UL L 263, 24.9.1983, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 97, 15.4.2003, str. 48).


Top