EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1975

Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja

OJ L 368, 23.12.2006, p. 74–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 455–465 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; razveljavil 32011R0065 . Latest consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1975/oj

23.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/74


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1975/2006

z dne 7. decembra 2006

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (1) in zlasti členov 51(4), 74(4) in 91 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje kažejo, da se je integrirani administrativni in kontrolni sistem (v nadaljnjem besedilu: „IAKS“), predviden v poglavju 4 naslova II Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (2) in o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 izkazal za učinkovit in gospodaren način izvajanja shem neposrednih plačil. Kar zadeva ukrepe v zvezi s površino in živalmi iz osi 2 v oddelku 2 poglavja I naslova IV Uredbe (ES) št. 1698/2005, morajo zato administrativna in kontrolna pravila pa tudi določbe v zvezi z znižanji in izključitvami ob napačnih prijavah, povezanih s takimi ukrepi, uresničevati načela, določena v IAKS in zlasti z Uredbo Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (3).

(2)

Za nekatere sheme podpor iz osi 2 in enakovredne sheme podpor iz osi 4 iz oddelka 2 poglavja I naslova IV Uredbe (ES) št. 1698/2005 je administrativna in kontrolna pravila treba prilagoditi njihovim posebnim značilnostim. Isto velja za sheme podpor iz osi 1 in 3 iz oddelkov 1 in 3 navedene uredbe ter enakovredne sheme podpor iz osi 4. Zato je treba sprejeti posebne določbe za te sheme podpor.

(3)

Da bi zagotovili, da lahko vsi nacionalni upravni organi organizirajo učinkovito integrirano kontrolo vseh površin, za katere se zahteva plačilo na podlagi osi 2 na eni strani in na podlagi shem pomoči na površino, zajetih v Uredbi (ES) št. 796/2004, na drugi strani, je treba zahtevke za plačilo za ukrepe v zvezi s površino iz osi 2 vložiti pred istim rokom kot enotni zahtevek, predviden v poglavju I naslova II dela II navedene uredbe. Vendar pa je treba za zagotovitev potrebnih administrativnih dogovorov odobriti prehodno obdobje.

(4)

Da bi zagotovili odvračilni učinek kontrole, se plačila praviloma ne smejo izvršiti pred zaključkom pregledov zahtevkov za pomoč. Po zaključku administrativnih pregledov pa je primerno dovoliti plačila do določene vrednosti. Pri določitvi navedene vrednosti je treba upoštevati tveganje preplačila.

(5)

Kontrolna pravila, predvidena v tej uredbi, morajo upoštevati posebne značilnosti zadevnih ukrepov iz osi 2. Zato je treba sprejeti posebna pravila.

(6)

V skladu s členom 51 Uredbe (ES) št. 1698/2005 morajo plačila v okviru nekaterih ukrepov, predvidenih v navedeni uredbi, spoštovati navzkrižno skladnost, kakor je predvideno v poglavju 1 naslova II Uredbe (ES) št. 1782/2003. Zato je primerno pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo uskladiti s pravili v Uredbi (ES) št. 1782/2003 in Uredbi (ES) št. 796/2004.

(7)

Treba je opraviti naknadne preglede naložbenih dejavnosti, da se preveri spoštovanje člena 72(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 in zagotovi, da so dejavnosti pravilno izvedene in da ista naložba ni financirana nepravilno iz različnih nacionalnih virov ali virov Skupnosti. Določiti je treba podlago in vsebino teh pregledov.

(8)

Potrebna so posebna pravila za določitev odgovornosti za kontrolo lokalnih akcijskih skupin iz člena 62 Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki so jih odobrile države članice.

(9)

Da bi Komisija lahko izpolnila svoje obveznosti upravljanja ukrepov, ji morajo države članice poročati o številu opravljenih kontrol in njihovih rezultatih.

(10)

Vsa merila o izpolnjevanju pogojev, določena z zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo ali s programi razvoja podeželja, morajo biti takšna, da jih je mogoče nadzorovati s skupino preverljivih kazalnikov.

(11)

Države članice lahko za preverjanje spoštovanja meril o izpolnjevanju pogojev uporabijo dokaze, ki so jih prejele od drugih služb ali organizacij. Imeti pa morajo zagotovilo, da služba ali organizacija deluje v skladu z ustreznim standardom za kontrolo skladnosti z merili o izpolnjevanju pogojev.

(12)

Uvesti je treba nekatera splošna načela kontrole, ki zajemajo pravico Komisije do izvajanja pregledov.

(13)

Države članice morajo zagotoviti, da imajo plačilne agencije iz člena 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (4) dovolj informacij o kontrolah, ki jih opravijo druge službe ali organi, da lahko izpolnijo svoje obveznosti iz navedene uredbe.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

DEL I

Področje uporabe in splošne določbe

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi s sofinanciranimi ukrepi podpore za razvoj podeželja, uvedenih na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Člen 2

Uporaba Uredbe (ES) št. 796/2004

Ne glede na posebne določbe te uredbe se smiselno uporabljajo členi 5, 22, 23, 69 in 73 Uredbe (ES) št. 796/2004.

Člen 3

Opredelitve

V tej uredbi:

(a)

pomeni „zahtevek za podporo“ zahtevek za dodelitev podpore ali sprejetje v program;

(b)

pomeni „zahtevek za izplačilo“ zahtevek, ki ga upravičenec predloži nacionalnim organom za plačilo.

Člen 4

Zahtevki za podporo in plačila

1.   Države članice ne glede na posebne določbe v tej uredbi zagotovijo ustrezne postopke za vložitev zahtevkov za podporo.

2.   Za ukrepe z večletnimi obveznostmi upravičenec vloži letni zahtevek za plačilo.

Vendar lahko države članice odpravijo letne zahtevke za fizično plačilo, če uvedejo učinkovite nadomestne postopke za izvajanje administrativnih pregledov, predvidenih v členu 11 ali 26, kakor je primerno.

3.   Zahtevke za podporo in plačilo je v primerih, ko pristojni organ ugotovi očitne napake, mogoče kadar koli po vložitvi popraviti.

Člen 5

Splošna načela kontrole

1.   Države članice ne glede na posebne določbe v tej uredbi zagotovijo, da je mogoče vsa merila o izpolnjevanju pogojev, določena z zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo ali s programi razvoja podeželja, nadzorovati s skupino preverljivih kazalnikov, ki jih določijo države.

2.   Kadar je to mogoče, je treba sočasno izvesti preglede na kraju samem, določene v členih 12, 20 in 27, ter druge preglede, predvidene v pravilih Skupnosti glede kmetijskih subvencij.

3.   Ne glede na kakršne koli posebne določbe se plačilo ne izplača upravičencem, za katere se ugotovi, da so ustvarili lažne pogoje, potrebne za pridobitev takih plačil, da bi pridobili korist v nasprotju s cilji sheme podpore.

DEL II

Administrativna in kontrolna pravila

NASLOV I

Podpora za razvoj podeželja za nekatere ukrepe iz osi 2 in osi 4

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 6

Področje uporabe in opredelitve

1.   Če v tej uredbi ni določeno drugače, se ta naslov uporablja za:

(a)

podporo, dodeljeno v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(b)

podporo, dodeljeno v skladu s členom 63(a) navedene uredbe v zvezi z dejavnostmi, ki ustrezajo ukrepom, opredeljenim v osi 2.

Ta naslov pa ne velja za ukrepe iz člena 36(a)(vi) in (b)(vi) ter člena 39(5) Uredbe (ES) št. 1698/2005 pa tudi za ukrepe iz člena 36(b)(i) in (iii) navedene uredbe, kar zadeva stroške zagona dejavnosti.

2.   V tem naslovu se uporabijo naslednje opredelitve:

(a)

pomeni „ukrep v zvezi s površino“ ukrepe ali podukrepe, za katere podpora temelji na velikosti prijavljene površine;

(b)

pomeni „ukrep v zvezi z živalmi“ ukrepe ali podukrepe, za katere podpora temelji na prijavljenem številu živali.

Člen 7

Uporaba Uredbe (ES) št. 796/2004

Člen 2(10), (22) in (23) ter členi 9, 18, 21 in 25(1) Uredbe (ES) št. 796/2004 se smiselno uporabljajo za namen tega naslova.

Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 796/2004 se prav tako uporablja smiselno. Za ukrepe iz člena 36(b)(iii), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005 pa lahko države članice vzpostavijo ustrezne nadomestne sisteme za enotno identifikacijo zemljišč v okviru sistema podpore.

Člen 8

Zahtevki za plačilo

1.   Za vse pogodbe, ki začnejo veljati po 1. januarju 2007, se zahtevki za plačilo v zvezi z ukrepi v zvezi s površino vložijo ob upoštevanju roka iz člena 11 Uredbe (ES) št. 796/2004. Vendar se lahko države članice odločijo, da bodo to določbo uporabljale šele od leta zahtevka 2008.

2.   Če država članica uporablja določbe iz drugega pododstavka člena 4(2), se zahtevek za plačilo šteje za predloženega v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 796/2004.

3.   Za zahtevke za plačilo iz tega naslova se smiselno uporabljajo členi 11(3), 12 in 15 Uredbe (ES) št. 796/2004. Zahtevek za plačilo poleg informacij iz člena 12(1)(d) navedene uredbe vsebuje tudi informacije iz navedene določbe v zvezi z nekmetijskimi površinami, za katere se zahteva pomoč.

Člen 9

Plačila

1.   Nobeno plačilo za kateri koli ukrep ali skupino dejavnosti, ki sodi v področje uporabe tega naslova, se ne izvrši pred zaključkom pregledov tega ukrepa ali skupine dejavnosti glede meril o izpolnjevanju pogojev iz dela I poglavja II.

Države članice pa se ob upoštevanju tveganja preplačila lahko odločijo, da bodo do 70 % pomoči plačale po zaključku administrativnih pregledov iz člena 11. Odstotek plačila je enak za vse upravičence ukrepa ali skupino dejavnosti.

2.   Kadar pregledov zvezi z navzkrižno skladnostjo iz oddelka II poglavja II ni mogoče zaključiti pred izvršitvijo plačila, se zahteva povračilo kakršnih koli neupravičenih plačil v skladu s členom 73 Uredbe (ES) št. 796/2004.

POGLAVJE II

Kontrole, znižanja in izključitve

Člen 10

Splošna načela

1.   Zahtevki za podpore in naknadni zahtevki za plačilo se preverijo na način, ki omogoča učinkovito preverjanje skladnosti s pogoji za dodelitev podpore.

2.   Države članice opredelijo ustrezne metode in sredstva, namenjena preverjanju pogojev za dodelitev podpore za vsak ukrep podpore.

3.   Države članice uporabijo integrirani administrativni in kontrolni sistem iz poglavja 4 naslova II Uredbe (ES) št. 1782/2003 (v nadaljnjem besedilu: „IAKS“).

4.   Preverjanje meril o izpolnjevanju pogojev je sestavljeno iz administrativnih pregledov in pregledov na kraju samem.

5.   Spoštovanje navzkrižne skladnosti se preveri s pregledi na kraju samem, in kadar je to primerno, z administrativnimi pregledi.

6.   V obdobju, za katero velja obveznost, se enote rabe, za katere se dodeli pomoč, ne smejo zamenjati, razen v primerih, posebej predvidenih v programu razvoja podeželja.

ODDELEK I

Spoštovanje meril o izpolnjevanju pogojev

PODODDELEK I

Kontrole

Člen 11

Administrativni pregledi

1.   Opravijo se administrativni pregledi vseh zahtevkov za podporo in plačilo; zajemajo vse sestavne dele, ki jih je mogoče in primerno nadzorovati na administrativen način. S postopki se zagotovi evidentiranje opravljenega nadzornega dela, rezultatov preverjanja in sprejetih ukrepov v zvezi z neskladji.

2.   Administrativni pregledi vključujejo navzkrižne kontrole, kadar je to mogoče in primerno, med drugim s podatki iz IAKS. Te navzkrižne kontrole se nanašajo vsaj na enote rabe in živali, zajete v ukrepu podpore, da se preprečijo kakršna koli neupravičena plačila pomoči.

3.   Preveri se skladnost z dolgoročnimi obveznostmi.

4.   Navedbam nepravilnosti, ki se ugotovijo z navzkrižnimi kontrolami, sledi ustrezni upravni postopek, in kadar je to primerno, pregled na kraju samem.

5.   Kadar je to primerno, administrativni pregledi izpolnjevanja pogojev upoštevajo rezultate preverjanj, ki jih opravijo druge službe, organi ali organizacije, vključene v kontrole kmetijskih subvencij.

Člen 12

Pregledi na kraju samem

1.   Skupno število vsako leto opravljenih pregledov na kraju samem zajema vsaj 5 % vseh upravičencev, obvezanih v okviru enega ali več ukrepov, ki spadajo v področje porabe tega naslova.

Vlagatelji zahtevkov, za katere se po administrativnih pregledih ugotovi, da ne izpolnjujejo pogojev, ne sodijo v skupno število upravičencev iz prvega pododstavka.

2.   Člen 26(3) in (4) Uredbe (ES) št. 796/2004 se uporablja za preglede na kraju samem, predvidene v tem členu.

3.   Kontrolni vzorec iz prvega pododstavka odstavka 1 se izbere v skladu z merili iz člena 27 Uredbe (ES) št. 796/2004.

4.   Države članice se lahko za katere koli večletne ukrepe, v katere so vključena plačila, ki presegajo obdobje petih let, odločijo, da po petem letu plačil upravičencu prepolovijo stopnjo kontrole, predvideno v odstavku 1.

Upravičenci, v zvezi s katerimi država članica uporablja možnost iz prvega pododstavka tega odstavka, ne sodijo v skupno število upravičencev iz prvega pododstavka odstavka 1.

Člen 13

Poročilo o kontroli

Za preglede na kraju samem iz tega pododdelka se v skladu s členom 28 Uredbe (ES) št. 796/2004 pripravi poročilo o kontroli.

Člen 14

Splošna načela v zvezi s pregledi na kraju samem

1.   Pregledi na kraju samem se porazdelijo skozi obdobje enega leta na podlagi analize tveganj, ki jih pomenijo različne obveznosti v okviru vsakega ukrepa za razvoj podeželja.

2.   Pregledi na kraju samem zajemajo vse obveznosti upravičenca, ki jih je mogoče preveriti ob obisku.

Člen 15

Sestavni deli pregledov na kraju samem in določitev območij

1.   Države članice določijo merila in kontrolne metode, ki omogočajo kontrole različnih obveznosti upravičenca za izpolnitev zahtev in člena 48(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 (5).

2.   Pregledi na kraju samem, povezani s kontrolami ukrepov v zvezi s površino, se izvedejo v skladu s členi 29, 30 in 32 Uredbe (ES) št. 796/2004.

Za ukrepe iz člena 36(b)(iii), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005 pa lahko države članice opredelijo ustrezna odstopanja, ki v nobenem primeru ne smejo biti večja od dvakratnih odstopanj iz člena 30(1) Uredbe (ES) št. 796/2004.

3.   Pregledi na kraju samem, povezani s kontrolami ukrepov v zvezi z živalmi, se izvedejo v skladu s členom 35 Uredbe (ES) št. 796/2004.

PODODDELEK II

Znižanja in izključitve

Člen 16

Ukrepi v zvezi s površino

1.   Podlaga za izračun pomoči, povezane z ukrepi v zvezi s površino, se določi v skladu s členom 50(1), (3) in (7) Uredbe (ES) št. 796/2004. Za namene tega člena se površine, ki jih je prijavil upravičenec in za katere prejme isto stopnjo pomoči, štejejo za eno skupino posevkov.

2.   Če površina v okviru ukrepa v zvezi s površino, prijavljena za plačilo, presega površino, določeno v skladu s členom 50(3) Uredbe (ES) št. 796/2004, se pomoč izračuna na podlagi določene površine, kateri se odšteje dvakratna ugotovljena razlika, če je razlika več kot 3 % ali dva hektarja in ne več kot 20 % določene površine.

Če je razlika večja od 20 % določene površine, se za zadevni ukrep v zvezi s površino pomoč ne odobri.

3.   Če prijavljena površina presega površino, določeno v skladu s členom 50(3) Uredbe (ES) št. 796/2004, za več kot 30 %, se upravičenca izključi iz prejemanja pomoči za zadevno koledarsko leto za zadevne ukrepe, do katere bi bil sicer upravičen na podlagi navedenega člena.

Če je razlika večja od 50 %, se upravičenca poleg tega izključi iz prejemanja pomoči do zneska, ki je enak znesku razlike med prijavljeno površino in površino, določeno v skladu s členom 50(3) Uredbe (ES) št. 796/2004.

4.   Z odstopanjem od odstavka 2 in prvega podostavka odstavka 3 se znižanja in izključitve pri upravičencih v državah članicah, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, kot je določeno v členu 143(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003, izračunajo v skladu s prvim in drugim podostavkom člena 138(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 (6).

5.   Kjer so razlike med prijavljeno površino in površino, določeno v skladu s členom 50(3) Uredbe (ES) št. 796/2004 posledice namernih nepravilnosti, se upravičenca izključi iz prejemanja pomoči za zadevno leto EKSRP za zadevni ukrep v zvezi s površino, do katere bi bil sicer upravičen na podlagi navedenega člena.

6.   Znesek iz drugega pododstavka odstavka 3 in odstavka 5, ki je posledica izključitev, se izravna s plačili pomoči v okviru kakršnega koli ukrepa podpore na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali Uredbe (ES) št. 1782/2003, do katerega je upravičen zadevni upravičenec glede na zahtevke, ki jih vloži v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve. Če se znesek s temi izplačili ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.

Člen 17

Ukrepi v zvezi z živalmi

1.   Podlaga za izračun pomoči, povezane z ukrepi v zvezi z živalmi, se določi v skladu s členom 57(2), (3) in (4) Uredbe (ES) št. 796/2004.

2.   Kakršna koli znižanja ali izključitve, ki se uporabijo ob čezmerni prijavi goveda, ovc ali koz, se izračunajo v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 796/2004.

Ločeno se obravnavajo ukrepi podpore, povezani z govedom, ter ukrepi podpore, povezani z ovcami ali kozami.

3.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 59(2) in drugega pododstavka člena 59(4) Uredbe (ES) št. 796/2004 se znesek, ki je posledica izključitve, izravna s plačili pomoči v okviru kakršnega koli ukrepa podpore na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005, do katerega je upravičen zadevni upravičenec glede na zahtevke, ki jih vloži v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve. Če se znesek s temi izplačili ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše.

4.   V zvezi s čezmernimi prijavami, ki se nanašajo na živali, razen živali iz odstavka 2, države članice določijo ustrezen sistem znižanj in izključitev.

Člen 18

Znižanja in izključitve ob nespoštovanju meril o izpolnjevanju pogojev

1.   Pri nespoštovanju kakršnih koli obveznosti, povezanih z dodelitvijo pomoči, razen obveznosti v zvezi z velikostjo prijavljene površine ali prijavljenim številom živali, se zahtevana pomoč zniža ali zavrne.

2.   Država članica določi znesek znižanja pomoči zlasti na podlagi resnosti, obsega in stalnosti ugotovljenega nespoštovanja.

Resnost nespoštovanja je odvisna zlasti od pomena posledic nespoštovanja, ob upoštevanju ciljev meril, ki niso bila spoštovana.

Obseg nespoštovanja je odvisen zlasti od učinka nespoštovanja na ukrep kot celoto.

Ali je neskladnost stalna, je odvisno zlasti od trajanja učinka ali možnosti za odpravo teh učinkov na primeren način.

3.   Če je nespoštovanje posledica namernih nepravilnosti, se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa za zadevno in tudi za naslednje leto EKSRP.

4.   Znižanja in izključitve, predvidene v tem členu, se uporabljajo ne glede na kakršne koli dodatne kazni, predvidene v nacionalnih predpisih.

ODDELEK II

Spoštovanje navzkrižne skladnosti

PODODDELEK I

Kontrole

Člen 19

Splošna načela

1.   Brez poseganja v člen 51(3) Uredbe (ES) št. 1698/2005 pomeni „navzkrižna skladnost“ obvezne zahteve, predvidene v prvem pododstavku člena 51(1) navedene uredbe, ter minimalne zahteve za uporabo gnojil in sredstev za zaščito rastlin, predvidene v drugem pododstavku člena 51(1) navedene uredbe.

2.   Člena 3(2) in 25 Uredbe (ES) št. 1782/2003 in člen 2(2), (2a) in (31) do (36) pa tudi členi 9, 41, 42, 43, 46, 47 in 48 Uredbe (ES) št. 796/2004 se uporabljajo v zvezi s kontrolami spoštovanja navzkrižne skladnosti.

Člen 20

Pregledi na kraju samem

1.   Pristojni nadzorni organ v zvezi z zahtevami ali standardi, za katere je odgovoren, izvede preglede na kraju samem vsaj 1 % vseh upravičencev, ki vložijo zahtevke za plačilo na podlagi člena 36(a)(i) do (v) in (b)(i), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

2.   Uporablja se drugi pododstavek člena 44(1) in člena 44(2) Uredbe (ES) št. 796/2004.

Člen 21

Izbira kontrolnega vzorca

1.   Člen 45(1) Uredbe (ES) št. 796/2004 se uporablja v zvezi z izbiro kontrolnega vzorca iz člena 20 te uredbe.

2.   Pristojni nadzorni organ v zvezi z zahtevami ali standardi, za katere je odgovoren, izbere upravičence, ki jih je treba preveriti v skladu s členom 20 tako, da izbere vzorec iz vzorca upravičencev, ki so že bili izbrani na podlagi člena 12 in za katere se uporabljajo ustrezne zahteve ali standardi.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni nadzorni organ v zvezi z zahtevami ali standardi, za katere je odgovoren, izbere kontrolni vzorec 1 % vseh upravičencev, ki predložijo zahtevke za plačilo na podlagi člena 36(a)(i) do (v) in (b)(i), (iv) ter (v) Uredbe (ES) št. 1698/2003 in ki morajo spoštovati vsaj eno od zahtev ali standardov.

PODODDELEK II

Znižanja in izključitve

Člen 22

Splošno

1.   Člen 25 Uredbe (ES) št. 1782/2003 in člen 2(2), (2a) ter (31) do (36), člen 41 ter člen 65(2) Uredbe (ES) št. 796/2004 veljajo v zvezi z znižanji ali izključitvami, ki se uporabljajo po ugotovitvi neskladnosti.

2.   Kadar je več kakor ena plačilna agencija odgovorna za upravljanje različnih ukrepov podpore v okviru člena 36(a)(i) do (v) in (b)(i), (iv) ter (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005, države članice ustrezno ukrepajo, da zagotovijo ustrezno uporabo določb tega podpoglavja, zlasti da se ena stopnja znižanja uporablja za celoto navedenih plačil, ki jih zahteva upravičenec.

Člen 23

Izračun znižanj in izključitev

Kadar se ugotovi neskladnost, se brez poseganja v člen 51(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005 uporabi znižanje celotnega zneska pomoči v okviru člena 36(a)(i) do (v) in (b)(iv) ter (v) navedene uredbe, ki je ali mora biti dodeljena zadevnemu upravičencu na podlagi zahtevkov za plačilo, ki jih je ali jih bo vložil v koledarskem letu ugotovitve.

Kadar je neskladnost posledica malomarnosti upravičenca, se znižanje izračuna v skladu s pravili iz člena 66 Uredbe (ES) št. 769/2004.

V primeru namerne neskladnosti se znižanje izračuna v skladu s členom 67 Uredbe (ES) št. 796/2004.

Člen 24

Kopičenje znižanj

V primeru kopičenja znižanj se znižanja uporabljajo najprej pri pozni predložitvi v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 796/2004, nato pa v skladu s členoma 16 ali 17 te uredbe, v skladu s členom 18 in nazadnje v skladu s členoma 22 in 23.

NASLOV II

Podpora za razvoj podeželja iz osi 1 in osi 3 ter nekateri ukrepi iz osi 2 in osi 4

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 25

Področje uporabe

Ta naslov se uporablja za:

(a)

ukrepe podpore iz členov 20 in 52 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(b)

ukrepe podpore iz členov 36(a)(vi), (b)(vi), (b)(vii) in 39(5) navedene uredbe ter členov 36(b)(i) in (iii) navedene uredbe, kar zadeva stroške zagona dejavnosti;

(c)

podporo, dodeljeno v skladu s členom 63(a) in (b) navedene uredbe, v zvezi z dejavnostmi, ki ustrezajo ukrepom, določenim v točkah (a) in (b) tega člena.

ODDELEK I

Kontrole

Člen 26

Administrativni pregledi

1.   Opravijo se administrativni pregledi vseh zahtevkov za podporo ali plačilo; zajemajo vse sestavne dele, ki jih je mogoče in primerno nadzorovati na administrativen način. Postopki zahtevajo evidentiranje opravljenega nadzornega dela, rezultatov preverjanja in sprejetih ukrepov v zvezi z neskladji.

2.   Administrativni pregledi zahtevkov za podporo vključujejo zlasti preverjanje:

(a)

ali dejavnost, za katero se zahteva podpora, izpolnjuje pogoje;

(b)

spoštovanja izbirnih meril iz programa razvoja podeželja;

(c)

skladnosti dejavnosti, za katero se zahteva podpora, z veljavnimi nacionalnimi pravili in pravili Skupnosti zlasti, kadar je to ustrezno, o javnih naročilih, državni pomoči in drugih primernih obveznih standardih, določenih z nacionalno zakonodajo ali v programu razvoja podeželja;

(d)

smiselnosti načrtovanih stroškov, ki se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih ponudb ali ocenjevalni odbor;

(e)

zanesljivosti vlagatelja, ob upoštevanju vseh prejšnjih sofinanciranih dejavnosti od leta 2000.

3.   Administrativni pregledi zahtevkov za plačilo vključujejo zlasti in, kot je za zadevni zahtevek primerno, tudi preverjanje:

(a)

zagotavljanja sofinanciranih proizvodov in storitev;

(b)

resničnosti navedenih izdatkov;

(c)

zaključene dejavnosti v primerjavi z dejavnostjo, za katero je bil predložen in odobren zahtevek za podporo.

4.   Administrativni pregledi investicijskih dejavnosti vključujejo najmanj en obisk dejavnosti, ki prejema podporo, ali investicijskega območja, da se preveri realizacija investicije.

Države članice pa se lahko odločijo, da ne bodo opravile takšnih obiskov za manjše naložbe, ali kadar menijo, da obstaja majhno tveganje, da pogoji za prejem pomoči niso izpolnjeni ali da naložba ni bila v resnici izvedena. Navedena odločitev in njena utemeljitev se evidentirata.

5.   Plačila upravičencev se dokažejo z računi in dokaznimi dokumenti. Kadar to ni mogoče, se plačila dokažejo z listinami, ki imajo ustrezno dokazno vrednost.

6.   Administrativni pregledi vključujejo postopke za preprečitev nepravilnega dvojnega financiranja iz drugih shem Skupnosti ali nacionalnih shem in iz drugih programskih obdobij. Pri financiranju iz drugih virov ti pregledi zagotavljajo, da skupna prejeta pomoč ne presega najvišjih dovoljenih zgornjih mej pomoči.

7.   Pri podpori v okviru shem za kakovost hrane, ki so jih priznale države članice, kot je določeno v členu 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005, lahko plačilne agencije za preverjanje spoštovanja meril o izpolnjevanju pogojev uporabijo dokaze, ki so jih prejele od drugih služb, organov ali organizacij. Imeti pa morajo zagotovilo, da služba, organ ali organizacija deluje v skladu z ustreznim standardom za kontrolo skladnosti z merili o izpolnjevanju pogojev.

Člen 27

Pregledi na kraju samem

1.   Države članice organizirajo preglede odobrenih dejavnosti na kraju samem na osnovi ustreznega vzorčenja. Te se izvajajo pred končnim plačilom projekta, v kolikor je le mogoče.

2.   Nadzorovani izdatki pomenijo vsaj 4 % javnih izdatkov, ki se prijavijo Komisiji vsako leto, in najmanj 5 % javnih izdatkov, ki se prijavijo Komisiji v celotnem obodbju programa.

3.   Pri izbiri vzorca odobrenih dejavnosti, ki ga je treba preveriti v skladu z odstavkom 1, se upoštevajo zlasti:

(a)

potreba po preverjanju ustrezne kombinacije dejavnosti različnih vrst in obsegov;

(b)

kakršni koli dejavniki tveganja, določeni na podlagi nacionalnih pregledov ali pregledov Skupnosti;

(c)

potreba po ohranjanju ravnotežja med osmi in ukrepi.

4.   Rezultati pregledov na kraju samem se ocenijo, da se ugotovi, ali so težave, ki so se pojavile, sistematske težave, ki predstavljajo tveganje za druge podobne dejavnosti, upravičence ali druge organe. V oceni se ugotovi tudi vzroke takih situacij, morebitni nadaljnji pregled in potrebne korektivne ter preventivne ukrepe.

5.   Pregledi na kraju samem se lahko predhodno napovejo, če zaradi tega ni ogrožen namen pregleda. Če predhodna napoved presega 48 ur, jo je treba glede na vrsto ukrepa in sofinancirano dejavnost omejiti na nujno potrebno.

Člen 28

Vsebina pregledov na kraju samem

1.   Države članice si s pregledi na kraju samem prizadevajo preveriti:

(a)

ali se lahko plačilom, ki so bila plačana upravičencem, priložijo računovodski ali drugi dokumenti organov ali podjetij, ki opravljajo sofinancirane dejavnosti;

(b)

za ustrezno število stroškovnih postavk, da sta narava in časovna razporeditev zadevnih izdatkov skladna z določbami Skupnosti in ustrezata odobrenim specifikacijam dejavnosti ter dejansko opravljenih del ali zagotovljenih storitev;

(c)

da je uporaba ali nameravana uporaba dejavnosti skladna z uporabo, opisano v zahtevku za podporo Skupnosti;

(d)

da se javno financirane dejavnosti izvajajo v skladu s pravili in politikami Skupnosti, zlasti pravili o javnih razpisih ter ustreznimi obveznimi standardi, določenimi z nacionalno zakonodajo ali v programu razvoja podeželja.

2.   Pregledi na kraju samem zajemajo vse obveznosti upravičenca, ki jih je mogoče preveriti ob obisku.

3.   Pregledi na kraju samem vključujejo obisk dejavnosti ali, če je dejavnost nematerialna, organizatorja dejavnosti, razen v izjemnih okoliščinah, ki jih nacionalni organi ustrezno evidentirajo in pojasnijo.

4.   V doseženo stopnjo kontrole iz člena 27(2) se štejejo le pregledi, ki izpolnjujejo vse zahteve tega člena.

Člen 29

Nadzor ukrepov zgodnjega upokojevanja in delnega samooskrbnega kmetovanja

1.   Za zahtevke za podporo na podlagi členov 23 in 34 Uredbe (ES) št. 1698/2005 vključujejo administrativni pregledi dodatno administrativne preglede iz člena 11(2) te uredbe.

2.   Za ukrep, predviden v členu 23 Uredbe (ES) št. 1698/2005, lahko države članice odpravijo preglede na kraju samem po prvem plačilu podpore, pod pogojem, da administrativni pregledi, ki med drugim vključujejo ustrezne navzkrižne kontrole, zlasti z informacijami v elektronski zbirki podatkov iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1782/2003, dokazujejo, da sta zagotovljeni potrebna zakonitost in pravilnost plačil.

Člen 30

Naknadni pregledi

1.   Izvajajo se naknadni pregledi naložbenih dejavnosti, za katere še vedno veljajo obveznosti na podlagi člena 72(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali obveznosti, določene v programu razvoja podeželja.

2.   Cilj naknadnih pregledov je:

(a)

preveriti spoštovanje člena 72(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(b)

preveriti resničnost in dokončnost plačil upravičenca, razen za prispevke v naravi ali standardne stroške;

(c)

zagotoviti, da se ista naložba ni financirala nepravilno iz različnih nacionalnih virov ali virov Skupnosti.

3.   Naknadni pregledi zajemajo vsako leto vsaj 1 % upravičenih izdatkov za dejavnosti iz odstavka 1, za katero so bila izvedena končna plačila. Izvedejo se v 12 mesecih po koncu zadevnega leta EKSRP.

4.   Naknadni pregledi temeljijo na analizi tveganj in finančnega vpliva različnih dejavnosti, skupin dejavnosti ali ukrepov.

Pregledniki za naknadne preglede ne smejo sodelovati pri preverjanjih pred izplačili za isto naložbeno dejavnost.

ODDELEK II

Znižanja in izključitve

Člen 31

Znižanja in izključitve

1.   Plačila se izračunajo na podlagi tistega, kar izpolnjuje pogoje.

Država članica preveri zahtevek za plačilo, ki ga prejme od upravičenca, in določi zneske, upravičene za podporo. Določi torej:

(a)

znesek, ki ga plača upravičencu izključno na podlagi zahtevka za plačilo;

(b)

znesek, ki ga plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka za plačilo.

Če znesek, izračunan na podlagi točke (a), presega znesek, izračunan na podlagi točke (b), za več kot 3 %, se za znesek, izračun na podlagi točke (b), uporabi znižanje. Znesek znižanja je enak razliki med obema navedenima zneskoma.

Znižanje se ne uporabi, če upravičenec lahko dokaže, da ni odgovoren za vključitev neupravičenega zneska. Znižanja se uporabljajo smiselno glede na neupravičene izdatke, ugotovljene med pregledi na podlagi členov 28 in 30.

2.   Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno prijavo, se zadevna dejavnost izključi iz podpore EKSRP in zahteva se povračilo že plačanih zneskov za navedeno dejavnost. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto EKSRP.

3.   Kazni, predvidene v odstavkih 2 in 3, se uporabljajo ne glede na dodatne kazni, predvidene po nacionalnih predpisih.

POGLAVJE II

Posebne določbe za os 4 (Leader)

Člen 32

Kontrole

Države članice pri izdatkih, nastalih na podlagi člena 63(c) Uredbe (ES) št. 1698/2005, organizirajo kontrole v skladu s tem naslovom. Te kontrole opravijo osebe, neodvisne od zadevne lokalne akcijske skupine.

Člen 33

Odgovornost za kontrolo

1.   Pri izdatkih, nastalih na podlagi člena 63(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1698/2005, lahko administrativne preglede iz člena 26 te uredbe izvedejo lokalne akcijske skupine na podlagi uradnega pooblastila. Država članica pa je še naprej odgovorna za preverjanje, da imajo lokalne akcijske skupine administrativne in kontrolne zmogljivosti za opravljanje navedenega dela.

2.   Država članica izvaja ustrezen sistem nadzora lokalnih akcijskih skupin. Vanj spadajo redne kontrole dejavnosti lokalnih akcijskih skupin, vključno s knjigovodskimi pregledi in ponovnimi vzorčnimi administrativnimi pregledi.

DEL III

Končne določbe

Člen 34

Obveščanje

Države članice pošljejo Komisiji vsako leto do 15. julija in prvič do 15. julija 2008 poročilo, ki zajema prejšnje proračunsko leto EKSRP in se zlasti nanaša na naslednje točke:

(a)

število zahtevkov za plačilo za vsak ukrep razvoja podeželja, pregledani skupni znesek in skupno površino ter skupno število živali, pregledanih s pregledi na kraju samem na podlagi členov 12, 20 in 27, kjer je primerno;

(b)

za podporo v zvezi s površino skupno površino po posamičnih shemah pomoči;

(c)

za podporo v zvezi z živalmi skupno število živali po posamičnih shemah pomoči;

(d)

rezultat izvedenih pregledov z navedbo znižanj in izključitev, uporabljenih na podlagi členov 16, 17, 18, 22 in 23;

(e)

število naknadnih pregledov, izvedenih na podlagi člena 30, preverjeni znesek izdatkov in rezultate pregledov, z navedbo znižanj in izključitev, uporabljenih na podlagi člena 31.

Člen 35

Kontrola, ki jo izvede Komisija

Člen 27(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 se uporablja za podporo, plačano na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Člen 36

Poročanje plačilni agenciji o kontrolah

1.   Kadar kontrol ne izvede plačilna agencija, država članica zagotovi, da plačilna agencija prejme dovolj informacij o izvedenih kontrolah. Plačilna agencija določi potrebne informacije.

Ohranjati je treba zadostno revizijsko sled. V Prilogi je naveden okvirni opis zahtev za zadostno revizijsko sled.

2.   Informacije iz prvega pododstavka odstavka 1 se lahko predložijo v obliki poročila o vseh izvedenih kontrolah ali, če je to primerno, v obliki zbirnega poročila.

3.   Plačilna agencija ima pravico do preverjanja kakovosti kontrol, ki so jih izvedli drugi organi, in do prejemanja drugih informacij, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog.

Člen 37

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za podporo Skupnosti v zvezi s programskim obdobjem, ki se začne 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1405/2006 (UL L 265, 26.9.2006, str. 1).

(3)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 659/2006 (UL L 116, 29.4.2006, str. 20).

(4)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

(5)  Glej stran 15 tega Uradnega lista.

(6)  UL L 345, 20.11.2004, str. 1.


PRILOGA

OKVIRNI OPIS ZAHTEV ZA ZADOSTNO REVIZIJSKO SLED

Zadostna revizijska sled iz člena 36(1) je prisotna, kadar ta za določen ukrep:

(a)

omogoča uskladitev skupnih zneskov, prijavljenih Komisiji, z računi, računovodskimi listinami in drugimi spremnimi dokumenti plačilne agencije ali druge službe za vse dejavnosti, ki jih podpira EKSRP;

(b)

omogoča preverjanje plačila javnih izdatkov upravičencu;

(c)

omogoča preverjanje uporabe izbirnih meril za dejavnosti, ki se financirajo iz EKSRP;

(d)

vsebuje, kolikor je to primerno, finančni načrt, poročila o dejavnostih, dokumente v zvezi z dodelitvijo podpore, dokumente o postopkih javnih razpisov in poročila v zvezi s kakršnimi koli izvedenimi kontrolami.


Top