EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2112

Uredba Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti

OJ L 344, 27.12.2005, p. 23–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; razveljavil 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2112/oj

27.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/23


UREDBA SVETA (ES) št. 2112/2005

z dne 21. novembra 2005

o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 181a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vezanje dodeljevanja sredstev pomoči posredno ali neposredno na nakup blaga in storitev, ki so nabavljeni s sredstvi te pomoči v državi donatorki, zmanjšuje učinkovitost pomoči in ni skladno z razvojno politiko v korist revnim. Sproščanje pomoči ni cilj samo po sebi, ampak mora biti uporabljeno kot pripomoček, ki bi spodbudil uspešnost ostalih elementov v boju proti revščini, kot so lastništvo, regionalno povezovanje in večanje zmogljivosti, s poudarkom na okrepitvi moči lokalnih in regionalnih dobaviteljev blaga in storitev v državah v razvoju.

(2)

Marca 2001 je Odbor za razvojno pomoč (DAC) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sprejel „Priporočilo o sproščanju uradne razvojne pomoči najmanj razvitim državam“ (2). Države članice so sprejele to priporočilo in Komisija je sprejela idejo tega priporočila kot smernico za pomoč Skupnosti.

(3)

14. marca 2002 je Svet za splošne zadeve, ki je zasedal istočasno z Evropskim svetom v Barceloni, pri pripravah na mednarodno konferenco o financiranju razvoja, ki je potekala v Monterreyu od 18. do 22. marca 2002, sklenil, da bo Evropska unija „izvedla priporočila DAC o sproščanju pomoči najmanj razvitim državam in nadaljevala razprave o nadaljnjem sproščanju dvostranske pomoči. EU bo naredila tudi korak k nadaljnjemu sproščanju pomoči Skupnosti z ohranjanjem obstoječega sistema cenovnih ugodnosti v okviru EU-AKP.“

(4)

18. novembra 2002 je Komisija sprejela sporočilo Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom „Sproščanje: Povečevanje učinkovitosti pomoči“. V njem so predstavljena stališča Komisije o tej zadevi in morebitne možnosti za izvajanje zgoraj imenovane obveze iz Barcelone na podlagi sistema pomoči EU.

(5)

V svojih zaključkih o sproščanju pomoči z dne 20. maja 2003 je Svet poudaril potrebo po nadaljnjem sproščanju pomoči Skupnosti. Strinjal se je z načini, ki so razloženi v prej navedenem sporočilu, in se odločil o predlaganih možnostih.

(6)

4. septembra 2003 je Evropski parlament sprejel resolucijo o zgoraj navedenem sporočilu Komisije (3), v kateri je ugotovil potrebo po nadaljnjem sproščanju pomoči Skupnosti. Podprl je načine, ki so razloženi v prej omenjenem sporočilu, in se strinjal s predlaganimi možnostmi. Poudaril je potrebo po nadaljnji razpravi o bolj intenzivnem sproščanju pomoči na podlagi dopolnilnih študij in dokumentiranih predlogov, ter izrecno zahteval „jasno naklonjenost lokalnemu in regionalnemu sodelovanju, ki daje prednost – po razvrstitvi – dobaviteljem iz države prejemnice, sosednjih držav v razvoju in drugih držav v razvoju“ za krepitev prizadevanj držav prejemnic za izboljšanje lastne proizvodnje na nacionalni, regionalni, lokalni in družinski ravni, kakor tudi ukrepov za spodbujanje razpoložljivosti in dostopnosti javnosti do živil in osnovnih storitev v skladu z lokalnimi navadami in proizvodnjo ter trgovskimi sistemi.

(7)

Pri opredelitvi dostopa do zunanje pomoči Skupnosti je treba upoštevati več dejavnikov. Pravila o upravičenosti, ki urejajo dostop oseb, so določena v členu 3. Pravila, ki urejajo sodelovanje strokovnjakov in poreklo zalog in materialov, dobavljenih s strani upravičenih oseb, so določena v členu 4 oziroma 5. Opredelitev in načini izvajanja vzajemnosti so v členu 6. Odstopanja in njihovo izvajanje so predvidena v členu 7. Posebne določbe o dejavnostih, ki jih financira mednarodna organizacija, regionalna organizacija ali so sofinancirane s tretjimi državami, so določena v členu 8. Posebne določbe za potrebe humanitarne pomoči so določene v členu 9.

(8)

Dostop do zunanje pomoči Skupnosti je opredeljen v temeljnem aktu, ki ureja tovrstno pomoč, v povezavi z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4) (v nadaljnjem besedilu „finančna uredba“). Spremembe, uvedene s to uredbo glede dostopa do pomoči Skupnosti zahtevajo spremembe vseh teh instrumentov. Vse dopolnitve zadevnih temeljnih aktov so navedene v Prilogi I k tej uredbi.

(9)

Pri dodeljevanju javnih razpisov v skladu z instrumentom Skupnosti bo posvečena posebna pozornost upoštevanju poglavitnih mednarodno sprejetih delovnih in okoljskih standardov Mednarodne organizacije dela, npr. konvencij o svobodi združevanja in pravice do kolektivnega pogajanja, o odpravi prisilnega in obveznega dela, o odpravi diskriminacije glede na zaposlitev in poklic ter o odpravi dela otrok.

(10)

Pri dodeljevanju javnih razpisov v skladu z instrumentom Skupnosti bo posvečena posebna pozornost spoštovanju naslednjih mednarodno sprejetih okoljskih konvencij: Konvencija o biološki raznovrstnosti iz leta 1992, Kartagenski protokol biološke varnosti iz leta 2000, Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja iz leta 1997 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila za dostop zainteresiranih strank do instrumentov zunanje pomoči Skupnosti, ki so financirani iz skupnega proračuna Evropske skupnosti, kakor so navedeni v Prilogi I.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za razlago pojmov iz te uredbe se je treba sklicevati na finančno uredbo in Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5).

Člen 3

Pravila o upravičenosti

1.   Postopkov pridobivanja javnih naročil ali nepovratnih sredstev, ki se financirajo v skladu z instrumentom Skupnosti, se lahko udeležijo vse pravne osebe, ki so ustanovljene v državi članici Evropske skupnosti, uradni državi kandidatki, kakor jo je priznala Evropska skupnost, ali v državi članici Evropskega gospodarskega prostora.

2.   Postopkov pridobivanja javnih naročil ali nepovratnih sredstev, ki se financirajo v skladu z instrumentom Skupnosti s tematskim področjem uporabe, kakor je opredeljeno v delu A Priloge I, se lahko udeležijo vse pravne osebe, ki so ustanovljene v državah v razvoju, kakor so opredeljene na seznamu Odbora za razvojno pomoč OECD iz Priloge II, poleg tistih pravnih oseb, ki so že upravičene na podlagi zadevnega instrumenta.

3.   Postopkov pridobivanja javnih naročil ali nepovratnih sredstev, ki se financirajo v skladu z instrumentom Skupnosti z geografskim območjem uporabe, kakor je opredeljeno v delu B Priloge I, se lahko udeležijo vse pravne osebe, ki so ustanovljene v državah v razvoju, kakor so opredeljene na seznamu Odbora za razvojno pomoč OECD iz Priloge II, in ki so izrecno navedene kot upravičene, pa tudi tiste, ki so že navedene kot upravičene na podlagi zadevnega instrumenta.

4.   Postopkov pridobivanja javnih naročil ali nepovratnih sredstev, ki se financirajo v skladu z instrumentom Skupnosti, se lahko udeležijo vse pravne osebe, ki so ustanovljene v kateri koli drugi državi, ki ni tista iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena, kjer je bil vzajemni dostop do njihove zunanje pomoči določen v skladu s členom 6.

5.   Postopkov pridobivanja javnih naročil in nepovratnih sredstev, ki se financirajo v skladu z instrumentom Skupnosti, se lahko udeležijo mednarodne organizacije.

6.   Zgornje ne posega v sodelovanje kategorij organizacij, upravičenih do katere koli pogodbe, niti na določbo o izjemi, predvideno v členu 114(1) finančne uredbe.

Člen 4

Strokovnjaki

Vsi strokovnjaki, ki sodelujejo s ponudniki, kakor so opredeljeni v členih 3 in 8, imajo lahko katero koli državljanstvo. Ta člen ne posega v kakovostne in finančne zahteve, določene v pravilih za javna naročila Skupnosti.

Člen 5

Pravila o poreklu

Vse zaloge in materiali, kupljeni v skladu s pogodbo, ki je financirana v skladu z instrumentom Skupnosti, morajo izvirati iz Skupnosti ali iz države, ki izpolnjuje pogoje iz členov 3 in 7 te uredbe. Za namene te uredbe je pojem „izvor“ opredeljen v ustrezni zakonodaji Skupnosti o pravilih o poreklu v carinske namene.

Člen 6

Vzajemnost s tretjimi državami

1.   Vzajemni dostop do zunanje pomoči Skupnosti se odobri za državo, ki spada v področje uporabe člena 3(4), kadar koli taka država pod enakimi pogoji odobri upravičenost državi članici in zadevni državi prejemnici.

2.   Odobritev vzajemnega dostopa do zunanje pomoči Skupnosti temelji na primerjavi med EU in ostalimi donatorji ter se izvede na sektorski ravni, kakor je opredeljeno s kategorijami Odbora za razvojno pomoč OECD, ali na ravni države, ne glede na to, ali gre za državo donatorko ali državo prejemnico. Odločitev za odobritev te vzajemnosti državi donatorki temelji na preglednosti, skladnosti in sorazmernosti pomoči, ki jo priskrbi ta donator, vključno z njeno kakovostjo in količino.

3.   Vzajemni dostop do zunanje pomoči Skupnosti se vzpostavi s pomočjo posebne odločitve v zvezi z zadevno državo ali zadevno regionalno skupino držav. Taka odločitev se sprejme v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (6) po postopkih v pristojnem odboru, povezanim z zadevnim aktom. Pravica Evropskega parlamenta, da je redno obveščen v skladu s členom 7(3) navedenega sklepa, se v celoti upošteva. Taka odločitev velja za obdobje najmanj enega leta.

4.   Vzajemni dostop do zunanje pomoči Skupnosti v najmanj razvitih državah, navedenih v Prilogi II, se samodejno odobri tretjim državam, navedenim v Prilogi III.

5.   Z državami prejemnicami se posvetuje kot del postopka, opisanega v odstavkih 1, 2 in 3.

Člen 7

Odstopanja od pravil o upravičenosti in poreklu

1.   V ustrezno utemeljenih izjemnih primerih lahko Komisija razširi upravičenost na pravne osebe iz države, ki ni upravičena v skladu s členom 3.

2.   V ustrezno utemeljenih izjemnih primerih lahko Komisija dovoli nakup zalog in materialov s poreklom iz držav, ki niso upravičene v skladu s členom 3.

3.   Odstopanja, predvidena v odstavkih 1 in 2, so lahko utemeljena, če izdelki in storitve na trgih zadevnih držav niso dostopni, v izredno nujnih primerih, ali če pravila o upravičenosti onemogočijo uresničitev projekta, programa ali dejavnosti ali ga prekomerno otežijo.

Člen 8

Dejavnosti, ki vključujejo mednarodne organizacije ali sofinanciranje

1.   Kadar finančna sredstva Skupnosti pokrivajo dejavnost, ki se izvaja prek mednarodne organizacije, se ustreznih pogodbenih postopkov udeležijo vse pravne osebe, ki so upravičene v skladu s členom 3, in tudi vse pravne osebe, ki so upravičene v skladu s pravili take organizacije, pri čemer je treba zagotoviti enako obravnavo za vse donatorje. Enaka pravila se uporabljajo za zaloge, materiale in strokovnjake.

2.   Kadar finančna sredstva Skupnosti pokrivajo dejavnost, ki jo sofinancira tretja država pod pogojem vzajemnosti, kakor je opredeljen v členu 6, ali regionalna organizacija ali država članica, se ustreznih pogodbenih postopkov udeležijo vse pravne osebe, ki so upravičene v skladu s členom 3, in tudi vse pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi pravil te tretje države, regionalne organizacije ali države članice. Enaka pravila se uporabljajo za zaloge, materiale in strokovnjake.

3.   Kar zadeva pomoč v hrani, je uporaba tega člena omejena na nujno pomoč.

Člen 9

Človekoljubna pomoč in NVO

1.   Za človekoljubno pomoč v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči (7) in za namen pomoči, ki jo direktno posredujejo NVO, v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 1658/98 z dne 17. julija 1998 o sofinanciranju ukrepov z evropskimi nevladnimi razvojnimi organizacijami (NVO) na področjih v interesu držav v razvoju (8), se določbe iz člena 3 te uredbe ne uporabljajo za merila o ustreznosti, ki so uvedena za izbiro upravičencev.

2.   Upravičenci teh nepovratnih sredstev se držijo pravil iz te uredbe, kadar izvajanje ukrepov, za katere je odobrena pomoč, in pomoč, ki jo direktno posredujejo NVO v smislu Uredbe (ES) št. 1658/98, zahteva oddajo javnih naročil.

Člen 10

Spoštovanje temeljnih načel in krepitev lokalnih trgov

1.   Da bi pospešili izkoreninjenje revščine s pospeševanjem lokalnih zmogljivosti, trgov in nakupov, je treba posebej preučiti lokalna in regionalna javna naročila v partnerskih državah.

2.   Ponudniki, ki so se jim dodelile pogodbe, morajo upoštevati poglavitne mednarodno sprejete delovne in okoljske standarde, npr. poglavitne delovne standarde Mednarodne organizacije dela, konvencije o svobodi združevanja in pravici do kolektivnega pogajanja, odpravo prisilnega in obveznega dela, odpravo diskriminacije glede na zaposlitev in poklic ter odpravo dela otrok.

3.   Dostop držav v razvoju do zunanje pomoči Skupnosti se omogoči prek kakršne koli tehnične pomoči, ki se šteje za primerno.

Člen 11

Izvajanje Uredbe

Ta uredba spreminja in ureja ustrezne dele vseh obstoječih instrumentov Skupnosti, ki so navedeni v Prilogi I. Komisija od časa do časa spremeni prilogi II in IV k tej uredbi, da se upoštevajo vse spremembe besedil OECD.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL C 157, 28.6.2005, str. 99.

(2)  Poročilo OECD/DAC za leto 2001, 2002, zvezek 3, št. 1, str. 46.

(3)  UL C 76 E, 25.3.2004, str. 474.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(5)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1261/2005 (UL L 201, 2.8.2005, str. 3).

(6)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(7)  UL L 163, 2.7.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(8)  UL L 213, 30.7.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.


PRILOGA I

Spodaj našteti instrumenti Skupnosti se spremenijo na naslednji način:

DEL A – Instrumenti Skupnosti s tematskim področjem uporabe

1.

Uredba Sveta (ES) št. 1725/2001 z dne 23. julija 2001 o ukrepih za boj proti protipehotnim minam v tretjih državah z izjemo držav v razvoju (1):

člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Upravičenost do udeležbe v razpisnih postopkih v skladu s to uredbo je določena glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (2).

v členu 7(3) se doda naslednji stavek:

„Udeležba v pogodbenih postopkih, ki jih izvaja mednarodna organizacija ali jih sofinancira tretja država, je določena v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“

2.

Uredba Sveta (ES) št. 976/1999 z dne 29. aprila 1999 o določitvi zahtev za izvajanje dejavnosti Skupnosti, razen razvojnega sodelovanja, ki v okviru politike sodelovanja Skupnosti prispevajo k splošnemu cilju razvijati in krepiti demokracijo in pravno državo ter spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine v tretjih državah (3):

v členu 5(1) se doda naslednji stavek:

„Upravičenost do naročil na podlagi nepovratnih sredstev se nadalje določi glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (4).

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Da so upravičeni do pomoči Skupnosti, morajo imeti partnerji iz člena 5(1) svoj glavni sedež v državi, ki je upravičena do pomoči Skupnosti v skladu s to uredbo in Uredbo (ES) št. 2112/2005. Ta sedež mora biti dejansko središče sprejemanja odločitev za vse dejavnosti, ki se financirajo v skladu s to uredbo. Izjemoma je lahko sedež v drugi tretji državi.“

,

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

1.   Upravičenost do udeležbe v razpisnih postopkih v skladu s to uredbo je določena glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2112/2005.

2.   Poreklo zalog in materialov, dobavljenih v skladu s to uredbo, se nadalje določi glede na pravila o državljanstvu in poreklu ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“

DEL B – Instrumenti Skupnosti z geografskim območjem uporabe

3.

Uredba Sveta (ES) št. 2500/2001 z dne 17. decembra 2001 o predpristopni finančni pomoči za Turčijo (5):

v prvem pododstavku člena 8(7) se doda naslednji stavek:

„Upravičenost do udeležbe v razpisnih postopkih v skladu s to uredbo je dalje določena glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (6).

v drugem pododstavku člena 8(7) se doda naslednji stavek:

„Udeležba v pogodbenih postopkih, ki jih izvaja mednarodna organizacija ali jih sofinancira tretja država, je dalje določena v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“

,

v členu 8 se doda naslednji odstavek:

„8.   Poreklo zalog in materialov, dobavljenih v skladu s to uredbo, je dalje določeno glede na pravila o poreklu ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“

4.

Uredba Sveta (ES) št. 2666/2000 z dne 5. decembra 2000 o pomoči Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Zvezni republiki Jugoslaviji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (7):

v členu 7(3) se doda naslednji stavek:

„Upravičenost do udeležbe v razpisnih postopkih v skladu s to uredbo je dalje določena glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (8).

člen 7(4) se nadomesti z:

„4.   Udeležba v pogodbenih postopkih, ki jih izvaja mednarodna organizacija ali jih sofinancira tretja država, je določena v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“

5.

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 99/2000 z dne 29. decembra 1999 o zagotavljanju pomoči partnerskim državam v vzhodni Evropi in srednji Aziji (9):

v členu 11(3) se doda naslednji stavek:

„Poreklo zalog in materialov, dobavljenih v skladu s to uredbo, je nadalje določeno glede na pravila o poreklu ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (10).

v členu 11(4) se doda naslednji stavek:

„Upravičenost do udeležbe v razpisnih postopkih v skladu s to uredbo je nadalje določena glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“

,

v členu 11(5) se doda naslednji stavek:

„Udeležba v pogodbenih postopkih, ki jih izvaja mednarodna organizacija ali jih sofinancira tretja država, je nadalje določena v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“

6.

Uredba Sveta (ES) št. 1267/1999 z dne 21. junija 1999 o vzpostavitvi instrumenta strukturne politike v pred-pristopnem obdobju (11):

v členu 6a(1) se doda naslednji stavek:

„Upravičenost do udeležbe v razpisnih postopkih v skladu s to uredbo je dalje določena glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (12).

v členu 6a(2) se doda naslednji pododstavek:

„Udeležba v pogodbenih postopkih, ki jih izvaja mednarodna organizacija ali jih sofinancira tretja država, je nadalje določena v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“

7.

Uredba Sveta (ES) št. 1268/1999 z dne 21. junija 1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah srednje in vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju (13):

v členu 3(3) se doda naslednji stavek:

„Upravičenost do udeležbe v razpisnih postopkih v skladu s to uredbo je določena glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (14).

8.

Uredba Sveta (ES) št. 1488/96 z dne 23. julija 1996 o finančnih in tehničnih ukrepih (MEDA) za spremljanje reforme gospodarskih in socialnih struktur v okviru Evro-mediteranskega partnerstva (15):

v členu 8(1) se doda naslednji stavek:

„Upravičenost do udeležbe v razpisnih postopkih v skladu s to uredbo je določena glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (16).

v členu 8(8) se doda naslednji stavek:

„Udeležba v pogodbenih postopkih, ki jih izvaja mednarodna organizacija ali jih sofinancira tretja država, je določena v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“

9.

Uredba Sveta (EGS) št. 1762/92 z dne 29. junija 1992 o izvajanju Protokolov o finančnem in tehničnem sodelovanju, sklenjenih med Skupnostjo in sredozemskimi državami nečlanicami (17):

v členu 2(1) se doda naslednji pododstavek:

„Udeležba v pogodbenih postopkih, ki jih izvaja mednarodna organizacija ali jih sofinancira tretja država, je nadalje določena v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (18).

10.

Uredba Sveta (EGS) št. 443/92 z dne 25. februarja 1992 o finančni in tehnični pomoči državam v razvoju v Aziji in Latinski Ameriki ter o sodelovanju z njimi (19):

v členu 9 se doda naslednji pododstavek:

„Udeležba v pogodbenih postopkih, ki jih izvaja mednarodna organizacija ali jih sofinancira tretja država, je nadalje določena v Uredbi Sveta (ES) št. 2112/2005 z dne 21. novembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (20).

v členu 13 se doda naslednji pododstavek:

„Upravičenost do udeležbe v razpisnih postopkih v skladu s to uredbo je nadalje določena glede na pravila o upravičenosti ter odstopanja od njih, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 2112/2005.“


(1)  UL L 234, 1.9.2001, str. 6.

(2)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“,

(3)  UL L 120, 8.5.1999, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2242/2004 (UL L 390, 31.12.2004, str. 21).

(4)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“,

(5)  UL L 342, 27.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 850/2005 (UL L 141, 4.6.2005, str. 1).

(6)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“,

(7)  UL L 306, 7.12.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2257/2004 (UL L 389, 30.12.2004, str. 1).

(8)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“,

(9)  UL L 12, 18.1.2000, str. 1.

(10)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“,

(11)  UL L 161, 26.6.1999, str. 73. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2257/2004.

(12)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“,

(13)  UL L 161, 26.6.1999, str. 87. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2257/2004.

(14)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“

(15)  UL L 189, 30.7.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2698/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 1).

(16)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“,

(17)  UL L 181, 1.7.1992, str. 1.

(18)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“

(19)  UL L 52, 27.2.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(20)  UL L 344, 27.12.2005, str. 23.“,


PRILOGA II

Seznam držav prejemnic pomoči DAC – stanje na 1. januar 2003

Del I: Države in ozemlja v razvoju

(uradna razvojna pomoč)

Del II: Države in ozemlja v prehodu

(uradna pomoč)

Najmanj razvite države

Ostale države z nizkim prihodkom (BND na prebivalca < 745 USD leta 2001)

Države z nižjim srednjim prihodkom (BND na prebivalca 746–2 975 USD leta 2001)

Države z višjim srednjim prihodkom (BND na prebivalca 2 976–9 205 USD leta 2001)

Države z visokim prihodkom (DNB na prebivalca 9 206 USD leta 2001)

Države srednje in vzhodne Evrope ter nove neodvisne države nekdanje Sovjetske zveze

Naprednejše države in teritoriji v razvoju

Afganistan

Angola

Bangladeš

Benin

Burkina Faso

Burundi

Butan

Čad

Dem. rep. Kongo

Džibuti

Ekvatorialna Gvineja

Eritreja

Etiopija

Gambija

Gvineja

Gvineja Bissau

Haiti

Jemen

Kambodža

Komori

Kiribati

Laos

Lesoto

Liberija

Madagaskar

Malavi

Maldivi

Mali

Mavretanija

Mozambik

Mjanmar

Nepal

Niger

Ruanda

Salomonovi otoki

Samoa

Sao Tome in Principe

Senegal

Sierra Leone

Somalija

Srednjeafriška republika

Sudan

Tanzanija

Vzhodni Timor

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambija

Zelenortski otoki

Armenija (1)

Azerbajdžan (1)

Demokratična ljudska republika Koreja

Gana

Gruzija (1)

Indija

Indonezija

Kamerun

Kenija

Kirgiška republika (1)

Moldavija (1)

Mongolija

Nigerija

Nikaragva

Pakistan

Republika Kongo

Papua Nova Gvineja (1)

Slonokoščena obala

Tadžikistan (1)

Uzbekistan

Vietnam

Zimbabve

Albanija (1)

Alžirija

Belize

Bolivija

Bosna in Hercegovina

Dominikanska republika

Kitajska

Kolumbija

Kuba

Egipt

Ekvador

Federativne države Mikronezije

Fidži

Gvajana

Gvatemala

Honduras

Irak

Iran

Jamajka

Jordanija

Kazahstan (1)

Makedonija (Nekdanja jugoslovanska republika)

Maroko

Marshallovi otoki

Namibija

Niue

Salvador

Filipini

Južna Afrika

Območja pod palestinsko upravo

Paragvaj

Peru

Saint Vincent in Grenadine

Sirija

Srbija in Črna gora

Surinam

Svazi

Šrilanka

Tajska

Tokelau (2)

Tonga

Tunizija

Turčija

Turkmenistan (1)

Wallis in Futuna (2)

Bocvana

Brazilija

Čile

Cookovi otoki

Dominika

Gabon

Grenada

Hrvaška

Kostarika

Libanon

Malezija

Mauritius

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Saint Lucia

Saint Helena

Venezuela

Bahrajn

Belorusija (1)

Bolgarija (1)

Češka republika (1)

Estonija (1)

Litva (1)

Latvija (1)

Madžarska (1)

Poljska (1)

Slovaška republika (1)

Romunija (1)

Rusija (1)

Ukrajina (1)

Aruba (1)

Bahami

Bermudi (2)

Britanski Deviški otoki

Brunej (2)

Ciper

Falklandski otoki (2)

Francoska Polinezija

Gibraltar

Hongkong, Kitajska (2)

Izrael (2)

Kajmanski otoki Katar (2)

Koreja

Kuvajt

Libija

Macao (2)

Malta

Nizozemski Antili (2)

Nova Kaledonija (2)

Peking, Kitajska

Singapur

Slovenija

Tajvan

Združeni arabski emirati (2)

Prag za upravičenost do posojil Svetovne banke (5 185 USD leta 2001)

Angvila (2)

Antigva in Barbuda

Argentina

Barbados

Mehika

Montserrat (2)

Oman

Otoki Turks in Caicos

Palau

Saudova Arabija

Sejšeli

St. Kitts in Nervis

Trinidad in Tobago

Urugvaj


(1)  Države srednje in vzhodne Evrope ter nove neodvisne države nekdanje Sovjetske zveze.

(2)  Teritorij.


PRILOGA III

SEZNAM ČLANIC ODBORA ZA RAZVOJNO POMOČ OECD

Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Danska, Evropska komisija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Japonska, Luksemburg, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija, Združene države Amerike.


PRILOGA IV

Izvlečki iz Priporočila o sproščanju uradne razvojne pomoči najmanj razvitim državam, ki ga je pripravil Odbor za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD/DAC) marca 2001

II.   Izvajanje

(a)   Obseg

7.

Sproščanje pomoči je zapleten postopek. Za različne kategorije uradne razvojne pomoči se zahtevajo različni pristopi; dejavnosti, ki jih bodo izvajale članice, se bodo razlikovale v obsegu in časovni razporeditvi. Ob upoštevanju tega bodo članice DAC sprostile uradno razvojno pomoč najmanj razvitim državam v največjem možnem obsegu in v skladu z merili in postopki, ki so določeni v tem priporočilu:

(i)

članice DAC se strinjajo, da bodo od 1. januarja 2002 sprostile uradno razvojno pomoč najmanj razvitim državam na naslednjih področjih: plačilna bilanca in podpora strukturnega prilagajanja; oprostitev dolga; program pomoči za sektorje in multisektorje; pomoč za naložbeni program; uvoz in podpora za živila; pogodbe za trgovinske storitve in uradna razvojna pomoč za nevladne organizacije za dejavnosti v zvezi z naročili;

(ii)

v zvezi s tehničnim sodelovanjem, povezanim z naložbami, in samostojnim tehničnim sodelovanjem je priznano, da pomembnost ohranitve temeljnega smisla nacionalnega sodelovanja v državah donatorkah skupaj s ciljem pozivanja strokovnega znanja in izkušenj držav partneric, z upoštevanjem ciljev in načel tega priporočila, lahko vodita politike članic DAC. Priporočilo ne vključuje samostojnega tehničnega sodelovanja;

(iii)

v zvezi s pomočjo v hrani je priznano, da se politike članic Odbora za razvojno pomoč lahko vodijo z razpravami in sporazumi v ostalih mednarodnih forumih, ki urejajo določbe pomoči v hrani, z upoštevanjem ciljev in načel tega priporočila.

8.

To priporočilo se ne uporablja za dejavnosti, ki imajo vrednost nižjo od 700 000 SDR (130 000 SDR v primeru tehničnega sodelovanja, povezanega z naložbami).


Top