EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0889

Uredba Sveta (ES) št. 889/2005 z dne 13. junija 2005 o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1727/2003

UL L 152, 15.6.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; razveljavil 32015R0613

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/889/oj

15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/1


UREDBA SVETA (ES) št. 889/2005

z dne 13. junija 2005

o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1727/2003

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2005/440/SZVP z dne 13. junija 2005 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupno stališče Sveta 2002/829/SZVP z dne 21. oktobra 2002 o dobavi nekatere opreme v Demokratično republiko Kongo (2) je uvedlo embargo na dobavo orožja in drugega vojaškega materiala Demokratični republiki Kongo (v nadaljevanju „DRK“).

(2)

28. julija 2003 se je Varnostni svet Združenih narodov v Resoluciji 1493 (2003) (v nadaljevanju „Resolucija VS ZN 1493 (2003)“) odločil, da uvede embargo na dobavo orožja in drugega vojaškega materiala ter na zagotavljanje pomoči, svetovanja ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi vsem oboroženim skupinam in milicam, ki delujejo na ozemlju severnega in južnega Kivuja in Iturija ter skupinam, ki niso podpisnice splošnega in vseobsegajočega sporazuma, v DRK.

(3)

Skupno stališče 2003/680/SZVP predvideva uskladitev Skupnega stališča 2002/829/SZVP z ukrepi, določenimi z Resolucijo VS ZN 1493 (2003). Nekateri od teh ukrepov so že bili izvedeni na ravni Skupnosti z Uredbo Sveta (ES) št. 1727/2003 (3).

(4)

Ker se prepovedan pretok orožja znotraj DRK in vanjo nadaljuje, je Varnostni svet ZN v skladu s poglavjem VII Listine Združenih narodov sprejel Resolucijo 1596 (2005) z dne 18. aprila 2005 (v nadaljevanju „Resolucija VS ZN 1596 (2005)“), s katero je med drugim razširil obstoječ embargo na orožje na katerega koli prejemnika na ozemlju DRK. Resolucija VS ZN 1596 (2005) predvideva nekatere izjeme od embarga.

(5)

Skupno stališče 2005/440/SZVP potrjuje embargo in prepoved zagotavljanja s tem povezane pomoči iz Skupnega stališča 2002/829/SVZP ter predvideva dodatno izjemo od embarga na orožje in prepovedi zagotavljanja s tem povezane pomoči, da bi se seznam izjem uskladil z Resolucijo VS ZN 1596 (2005).

(6)

Prepoved zagotavljanja tehnične in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi sodi na področje uporabe Pogodbe. Da bi se izognili izkrivljanju konkurence, so, kar zadeva Skupnost, potrebni ukrepi Skupnosti za izvajanje navedene prepovedi.

(7)

Za namene te uredbe se šteje, da ozemlje Skupnosti obsega ozemlja držav članic, na katerih se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

(8)

Smiselno je, da je Komisija pooblaščena za spreminjanje Priloge k tej uredbi.

(9)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta uredba začeti veljati na dan objave.

(10)

Zaradi jasnosti je treba Uredbo (ES) št. 1727/2003 nadomestiti s to novo uredbo, ki vsebuje vse potrebne določbe glede prepovedi zagotavljanja tehnične in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v DRK –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, izdelavo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali katero koli drugo tehnično storitev in ima lahko obliko navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi pomoč v ustni obliki;

2.

„Odbor za sankcije“ pomeni odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 8 Resolucije VS ZN 1533 (2004).

Člen 2

Prepovedano je:

(a)

dodeljevanje, prodaja, dobava ali prenos tehnične pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi posredno ali neposredno vsem osebam, subjektom ali organom v DRK ali za uporabo v tej državi;

(b)

zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, vključno zlasti s subvencijami, posojili ali zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in drugega vojaškega materiala ali za kakršno koli dodeljevanje, prodajo, dobavo ali prenos z njimi povezane tehnične pomoči in drugih storitev posredno ali neposredno vsem osebam, subjektom ali organom v DRK ali za uporabo v tej državi;

(c)

zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij, navedenih v točkah (a) in (b).

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko v Prilogi določeni pristojni organ države članice, v kateri ima ponudnik storitev svoj sedež, odobri:

(a)

zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z orožjem in drugim vojaškim materialom, namenjenih izključno za podporo in v uporabo Misiji Organizacije združenih narodov v DRK (MONUC);

(b)

zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z orožjem in drugim vojaškim materialom, namenjenih izključno za podporo enotam vojske in policije DRK ali njim v uporabo, pod pogojem, da so navedene enote:

(i)

zaključile proces integracije ali

(ii)

da delujejo pod poveljstvom integriranega generalštaba „état-major intégré“ oboroženih sil ali nacionalne policije DRK, ali

(iii)

da so v postopku integracije na ozemlju DRK zunaj provinc severnega in južnega Kivuja in okrožja Ituri;

(c)

zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno izključno za humanitarno uporabo ali za zaščito, kadar je Odbor za sankcije vnaprej obveščen o zagotavljanju take pomoči ali storitev.

2.   Za dejavnosti, ki so bile že izvedene, dovoljenja ni mogoče izdati.

Člen 4

Komisija in države članice druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 5

1.   Komisija je pooblaščena, da na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice, spremeni Prilogo.

2.   Brez poseganja v pravice in obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Listine Združenih narodov, Komisija ohranja vse potrebne stike z Odborom za sankcije za namene učinkovitega izvajanja te uredbe.

Člen 6

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo ob kršitvah določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o navedenih pravilih in jo obveščajo o vseh njihovih naknadnih spremembah.

Člen 7

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom in na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti države članice;

(b)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(c)

za vse pravne osebe, skupine ali subjekte, registrirane ali ustanovljene v skladu z zakonodajo držav članic;

(d)

za vse pravne osebe, skupine ali subjekte, ki poslujejo znotraj Skupnosti.

Člen 8

Uredba (ES) št. 1727/2003 se razveljavi.

Člen 9

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 13. junija 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Glej stran 22 tega uradnega lista.

(2)  UL L 285, 23.10.2002, str. 1. Skupno stališče, kakor je bilo nazadujé spremenjeno s Skupnim stališčem 2003/680/SZVP (UL L 249, 1.10.2003, str. 64).

(3)  UL 249, 1.10.2003, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadujé spremenjena z Uredbo Komisije 1567/2004 (UL L 285, 4.9.2004, str. 10).


PRILOGA

Seznam pristojnih organov iz člena 3(1)

 

BELGIJA

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Ministère de la Région de Bruxelles — Capitale

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Téléphone: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

 

Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

 

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

 

ČEŠKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. + 420 2 24 06 27 20

Tel. + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 2 5704 4501

Fax + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. + 420 2 2418 2987

Fax + 420 2 2418 4080

 

DANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

NEMČIJA

Concerning financing and financial assistance:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

 

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

 

GRČIJA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1,

Τ.Κ. 101 80 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

 

ŠPANIJA

Ministerio, de Industria Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

 

FRANCIJA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

 

IRSKA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen’s Green

Dublin 2

Tel. + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel. + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

 

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax (39) 06 3691 5296

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

 

CIPER

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel. + 357 22 60 11 06

Fax + 357 22 60 27 41/47

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr. Nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

 

LITVA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. + 370 5 2362516

Fax + 370 5 2313090

 

LUKSEMURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L- 2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

 

MADŽARSKA

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Trade Licencing

Office Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

 

MALTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. + 356 21 24 28 53

Fax + 356 21 25 15 20

 

NIZOZEMSKA

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Telefoon: (31-38) 467 25 41

Telefax: (31-38) 469 52 29

 

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

 

POLJSKA

Organ koordynujący:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00–580 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 523 94 27 lub 93 48

fax: (+ 48 22) 523 83 29

Organy współpracujące:

 

Ministerstwo Obrony

Departament Prawny

ul. Klonowa 1

00–909 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 687 15 84

fax: (+ 48 22) 687 16 97

 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Kontroli Eksportu

Plac Trzech Krzyży 3/5

00–507 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 693 51 71

fax: (+ 48 22) 693 40 33

 

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministrstvo za obrambo

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

 

SLOVAŠKA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

 

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

 

ŠVEDSKA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

 

EVROPSKA SKUPNOST

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A.2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Faks: (32-2) 296 75 63

E-mail: Relex-Sanctions@cec.eu.int


Top