EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0671

Sklep Sveta 2005/671/PNZ z dne 20. septembra 2005 o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj

OJ L 253, 29.9.2005, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 350–352 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 186 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 186 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 92 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/671/oj

29.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/22


SKLEP SVETA 2005/671/PNZ

z dne 20. septembra 2005

o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 29, 30(1), 31 in 34(2)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na izrednem sestanku 21. septembra 2001 je Evropski svet izjavil, da je terorizem resničen izziv za svet in Evropo in da bo boj proti njemu prednostni cilj Evropske unije.

(2)

Evropski svet je 19. oktobra 2001 izjavil, da je odločen bojevati se proti terorizmu v kakršni koli obliki kjer koli na svetu in da bo nadaljeval s svojimi prizadevanji za okrepitev koalicije mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu v vseh njegovih pojavnih oblikah, na primer z okrepljenim sodelovanjem med operativnimi službami, odgovornimi za boj proti terorizmu: Europol, Eurojust, obveščevalne službe, policijske službe in pravosodni organi.

(3)

V boju proti terorizmu je bistvenega pomena, da imajo ustrezne službe čim bolj izčrpne in najnovejše informacije na svojem področju. Specializiranim nacionalnim službam držav članic, pravosodnim organom in ustreznim organom Evropske unije, kot na primer Europolu in Eurojustu, so za opravljanje nalog informacije nujno potrebne.

(4)

Sklep Sveta 2003/48/PNZ z dne 19. decembra 2002 o izvajanju posebnih ukrepov za policijsko in pravosodno sodelovanje v boju proti terorizmu v skladu s členom 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP (2) predstavlja velik korak naprej. Spričo trdovratnosti teroristične grožnje in zapletenosti tega pojava je potreba po izmenjavi informacij vedno večja. To izmenjavo informacij je treba razširiti na vse faze kazenskega postopka, vključno z obsodbami, ter na vse osebe, skupine ali organizacije, ki so predmet preiskave, se kazensko preganjajo ali so bile obsojene zaradi terorističnih kaznivih dejanj.

(5)

Ker ciljev tega sklepa države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa laže doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne prekorači okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(6)

Pri izvajanju izmenjave informacij ta sklep ne vpliva na vitalne interese nacionalne varnosti, in ne bi smel ogrožati varnosti posameznikov oziroma uspešnosti tekočih preiskav, oziroma posebnih obveščevalnih dejavnosti na področju državne varnosti.

(7)

Ta sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije –

SKLENIL:

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tem sklepu veljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„teroristična kazniva dejanja“: kazniva dejanja iz členov 1, 2 in 3 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (3);

(b)

„Konvencija o Europolu“: Konvencija z dne 26. julija 1995 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (4);

(c)

„Sklep o Eurojustu“: Sklep Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala (5);

(d)

„skupina ali organizacija“: „teroristične skupine“ v smislu člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter skupine in organizacije naštete v Prilogi k Skupnemu stališču Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (6).

Člen 2

Posredovanje informacij o terorističnih kaznivih dejanjih Eurojustu, Europolu in državam članicam

1.   Vsaka država članica imenuje posebno službo v okviru policijske službe ali drugih organov pregona, ki bo imela v skladu z nacionalnim pravom dostop do vseh zadevnih informacij glede kazenskih preiskav in izsledkov teh preiskav, opravljenih s strani njenih organov pregona v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji, in bo te informacije zbirala ter jih v skladu z odstavkoma 3 in 4 pošiljala Europolu.

2.   Vsaka država članica imenuje enega ali, kjer tako določa pravni sistem, več organov kot nacionalnih korespondentov Eurojusta za področje terorizma ali ustrezni pravosodni ali drugi pristojni organ, ki ima v skladu z nacionalnim pravom dostop do vseh zadevnih informacij glede kazenskih pregonov in obsodb zaradi terorističnih kaznivih dejanj, in te informacije lahko zbira ter jih v skladu z odstavkom 5 pošilja Europolu.

3.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se vsaj informacije iz odstavka 4 v zvezi s kazenskimi preiskavami in informacije iz odstavka 5 v zvezi s kazenskimi pregoni in obsodbami zaradi terorističnih kaznivih dejanj, ki vplivajo na dve ali več držav članic ali bi nanje utegnile vplivati in jih je zbral pristojni organ, pošljejo:

(a)

v obdelavo Europolu v skladu z nacionalnim pravom in določbami Konvencije o Europolu; in

(b)

Eurojustu v skladu z nacionalnim pravom in če to dopuščajo določbe Sklepa o Eurojustu, da se omogoči Eurojustu izvajanje njegovih nalog.

4.   Informacije, ki jih je treba v skladu z odstavkom 3 poslati Europolu, so:

(a)

podatki, s katerimi se ugotovi identiteta osebe, skupine ali organizacije;

(b)

dejanja, ki se preiskujejo, in posebne okoliščine teh dejanj;

(c)

zadevno kaznivo dejanje;

(d)

povezave z drugimi zadevnimi primeri;

(e)

uporaba komunikacijskih tehnologij;

(f)

grožnja, ki jo predstavlja posedovanje orožja za množično uničevanje.

5.   Informacije, ki jih je treba v skladu z odstavkom 3 poslati Eurojustu, so:

(a)

podatki, s katerimi se ugotovi identiteta osebe, skupine ali organizacije, ki je predmet kazenske preiskave ali se kazensko preganja;

(b)

zadevno kaznivo dejanje in posebne okoliščine tega dejanja;

(c)

informacije o pravnomočnih obsodbah zaradi terorističnih kaznivih dejanj in posebne okoliščine teh kaznivih dejanj;

(d)

povezave z drugimi zadevnimi primeri;

(e)

prošnje za pravno pomoč, vključno z zaprosili za pravno pomoč, ki so bile naslovljene na drugo državo članico ali jih je druga država članica poslala, ter odziv nanje.

6.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da so vse zadevne informacije, vsebovane v dokumentih, spisih, podatkih, predmetih ali drugem dokaznem sredstvu, ki je bilo zaseženo ali odvzeto med kazensko preiskavo ali kazenskim postopkom v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji, čim prej, ob spoštovanju zahteve, da se ne ogroža preiskav v teku, dostopne organom drugih zainteresiranih držav članic v skladu z nacionalnim pravom in ustreznimi mednarodnimi pravnimi instrumenti, če se tam izvajajo preiskave ali bi se te lahko sprožile oziroma če tam poteka postopek kazenskega pregona v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji.

Člen 3

Skupne preiskovalne skupine

Države članice po potrebi sprejmejo ustrezne ukrepe za ustanovitev skupnih preiskovalnih skupin za izvajanje kazenskih preiskav v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji.

Člen 4

Prošnje za pravno pomoč in izvrševanje sodnih odločb

Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se prošnje drugih držav članic za medsebojno pravno pomoč ter za priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji obravnavajo kot prednostna nujna zadeva.

Člen 5

Razveljavitev obstoječih določb

Sklep 2003/48/PNZ se razveljavi.

Člen 6

Izvajanje

Države članice sprejmejo najkasneje do 30. junija 2006 ustrezne predpise za zagotovitev skladnosti z določbami tega sklepa.

Člen 7

Ozemlje uporabe

Ta sklep se uporablja za Gibraltar.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. septembra 2005

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  Mnenje z dne 7. junija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 16, 22.1.2003, str. 68.

(3)  UL L 164, 22.6.2002, str. 3.

(4)  UL C 316, 27.11.1995, str. 2. Konvencija, kakor je bila nazadnje spremenjena s Protokolom z dne 27. 11. 2003 (UL C 2, 6.1.2004, str. 3).

(5)  UL L 63, 6.3.2002, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2003/659/PNZ (UL L 245, 29.9.2003, str. 44).

(6)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem 2005/220/SZVP (UL L 69, 16.3.2005, str. 59).


Top