Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0805

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov

OJ L 143, 30.4.2004, p. 15–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 172 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/805/oj

32004R0805Uradni list L 143 , 30/04/2004 str. 0015 - 0039


Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004

z dne 21. aprila 2004

o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 61(c) in druge alinee člena 67(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupnost si je postavila za cilj ohranjanje in razvijanje območja svobode, varnosti in pravice, na katerem je zagotovljeno prosto gibanje oseb. V ta namen mora Skupnost med drugim sprejeti ukrepe na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, ki so potrebni za pravilno delovanje notranjega trga.

(2) 3. decembra 1998 je Svet sprejel Akcijski načrt Sveta in Komisije o tem, kako najbolje izvesti določbe Amsterdamske pogodbe o območju svobode, varnosti in pravice [4] (Dunajski akcijski načrt).

(3) Srečanje Evropskega sveta v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 je potrdilo načelo vzajemnega priznavanja sodnih odločb kot temelja za vzpostavitev resničnega pravosodnega območja.

(4) 30. novembra 2000 je Svet sprejel program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah [5]. Ta program vključuje na svoji prvi stopnji odpravo exequatur, se pravi, uvedbo evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov.

(5) Opredelitev "nespornih zahtevkov" zajema vse položaje, v katerih je upnik, če dolžnik preverjeno ne ugovarja glede vrste ali obsega denarnega zahtevka, pridobil bodisi sodno odločbo proti temu dolžniku ali izvršljivo listino, ki zahteva dolžnikovo izrecno soglasje, bodisi da je to sodna poravnava ali javna listina.

(6) Odsotnost ugovora dolžnika, kot je določeno v členu 3(1)(b), je lahko izražena v obliki izostanka od navzočnosti na sodni obravnavi ali kot neizpolnitev poziva sodišča dolžniku, naj pisno obvesti o svoji nameri zagovarjati primer.

(7) Ta uredba se uporablja za sodbe, sodne poravnave in javne listine o nespornih zahtevkih, ter za sodne odločbe, izdane o pravnih sredstvih zoper sodbe, sodne poravnave in javne listine, ki se potrdijo kot evropski nalogi za izvršbo.

(8) Evropski svet je v svojih zaključkih v Tampereju menil, da je treba dostop do izvršbe v državi članici, ki ni država članica izdaje sodbe, pospešiti in poenostaviti z odpravo vseh vmesnih ukrepov, ki naj bi se opravili pred izvršbo v državi članici, kjer se izvršba zahteva. Sodbo, ki jo je sodišče izvora sodbe potrdilo kot evropski nalog za izvršbo, je treba za namen izvršbe obravnavati, kot da je bila izdana v državi članici, v kateri se zahteva izvršba. V Združenem kraljestvu se bodo na primer za vpis v register potrjene tuje sodbe tako upoštevala ista pravila kot pri vpisu v register sodbe iz drugih delov Združenega kraljestva in ne bo smela vključevati preizkusa vsebine tuje sodbe. Ureditev izvršbe sodb bo še naprej urejala nacionalna zakonodaja.

(9) Tak postopek bo prinesel znatne prednosti v primerjavi s postopkom exequatur, ki ga določa Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah [6], ker ni potrebna odobritev sodne oblasti v drugi državi članici z zamudami in izdatki, ki jih ta prinese.

(10) Če je sodišče v državi članici izdalo sodbo o nespornem zahtevku v odsotnosti sodelovanja dolžnika v postopku, je odprava vseh preverjanj v državi članici izvršbe neizogibno povezana in odvisna od obstoja zadostnega jamstva glede upoštevanja pravic obrambe.

(11) Ta uredba si prizadeva zagotavljati temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava predvsem Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Predvsem si prizadeva zagotoviti polno spoštovanje pravice do poštenega sojenja, kot jo priznava člen 47 Listine.

(12) Treba je uvesti minimalne standarde za postopke, ki vodijo do sodbe, da bi zagotovili obveščenost dolžnika o postopkih, ki jih je sodišče uvedlo proti njemu, o zahtevah za njegovo aktivno sodelovanje v postopkih za ugovarjanje zahtevku in o posledicah njegovega nesodelovanja, in sicer pravočasno in na tak način, ki mu omogoča pripraviti obrambo.

(13) Zaradi razlik med državami članicami glede predpisov o civilnem postopku in predvsem tistih določb, ki urejajo vročanje listin, je treba predpisati določno in podrobno opredelitev teh minimalnih standardov. Predvsem se noben način vročanja, ki temelji na pravni fikciji glede izpolnjevanja teh minimalnih standardov, ne more šteti kot zadosten za potrditev sodbe kot evropskega naloga za izvršbo.

(14) Za vse načine vročanja, naštete v členu 13 in členu 14, je značilna bodisi popolna gotovost (člen 13) ali zelo visoka stopnja verjetnosti (člen 14), da je vročeni dokument dosegel naslovljenca. V drugi kategoriji se sodbo potrdi kot evropski nalog za izvršbo samo, če ima država članica izvora vzpostavljen ustrezen mehanizem, ki omogoča dolžniku zoper sodbo vložiti pravno sredstvo pod pogoji, določenimi v členu 19, v tistih izjemnih primerih, ko dokument ne doseže naslovljenca kljub temu, da se je ravnalo v skladu s členom 14.

(15) Osebna vročitev določenim osebam, ne pa dolžniku samemu, na podlagi člena 14(1)(a) in (b) se šteje, da izpolnjuje zahteve navedenih določb samo, če so te osebe dejansko sprejele/prejele zadevni dokument.

(16) Člen 15 se nanaša na primere, ko se dolžnik ne more zastopati na sodišču, kot v primeru pravne osebe, in ko je oseba, ki ga zastopa, določena z zakonom, kot tudi v primeru, kjer je dolžnik pooblastil drugo osebo, predvsem odvetnika, da ga zastopa v določenih sodnih postopkih v zadevi.

(17) Sodišča, pristojna za nadzor nad popolno skladnostjo z minimalnimi postopkovnimi standardi, morajo v primeru ustreznosti izdati standardizirano potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, ki zagotavlja preglednost navedenega nadzora in njegovega rezultata.

(18) Vzajemno zaupanje v pravosodje držav članic utemeljuje presojo sodišča ene države članice, da so izpolnjeni vsi pogoji za potrditev sodbe kot evropskega naloga za izvršbo, ki omogoča, da se sodba izvrši v vseh drugih državah članicah brez sodnega preizkusa pravilne uporabe minimalnih postopkovnih standardov v državi članici, kjer naj se sodba izvrši.

(19) Ta uredba ne pomeni obveznosti za države članice, da prilagodijo svojo nacionalno zakonodajo minimalnim postopkovnih standardom, ki jih določa. Pomeni spodbudo v ta namen z omogočanjem učinkovitejše in hitrejše izvršljivosti sodb v drugih državah članicah zgolj, če so izpolnjeni ti minimalni standardi.

(20) Zahtevek po potrditvi kot evropskega naloga za izvršbo za nesporne zahtevke je za upnika neobvezen, saj bo morda namesto tega raje izbral sistem priznanja in izvršitve v skladu z Uredbo (ES) št. 44/2001 ali drugim pravnim aktom Skupnosti.

(21) Če je treba listino poslati iz ene države članice v drugo zaradi vročitve, se ta uredba in predvsem pravila o vročanju, ki jih določa, uporabljajo skupaj z Uredbo Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah [7], in zlasti s členom 14 te uredbe v povezavi z izjavami držav članic, ki so jih podale po členu 23 te uredbe.

(22) Ker ciljev predlaganih ukrepov države članice ne morejo zadovoljivo doseči, in se zato lahko zaradi obsega ali učinkov ukrepov bolje dosežejo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarno- sti, kot je to določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev.

(23) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [8].

(24) Združeno kraljestvo in Irska sta v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, uradno izrazila svojo željo, da sodelujeta pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(25) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ni udeležena pri sprejetju te uredbe in zato ta zanjo ni zavezujoča, niti je ni obvezana uporabljati.

(26) V skladu z drugo alineo člena 67(5) Pogodbe se postopek soodločanja za ukrepe iz te uredbe uporablja od 1. februarja 2003 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

Člen 1

Vsebina

Namen te uredbe je uvedba evropskega naloga za izvršbo za nesporne zahtevke, da bi z določitvijo minimalnih standardov omogočili prost pretok sodb, sodnih poravnav in javnih listin po vseh državah članicah brez vsakršnih vmesnih postopkov, ki bi jih bilo treba opraviti v državi članici izvršbe pred priznanjem in izvršitvijo.

Člen 2

Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah ne glede na vrsto sodišča. Ne velja pa predvsem za davčne, carinske ali upravne zadeve ali odgovornost države za dejanja in opustitve dejanj pri izvajanju državne oblasti ("acta iure imperii").

2. Ta uredba se ne uporablja za:

(a) status ali pravno sposobnost fizičnih oseb, premoženjska razmerja iz zakonske zveze, oporoke in dedovanja;

(b) stečaj, postopke v zvezi z likvidacijo plačilno nesposobnih družb ali drugih pravnih oseb, postopke prisilne poravnave in podobne postopke;

(c) socialno varnost;

(d) arbitražo.

3. V tej uredbi izraz "država članica" pomeni države članice razen Danske.

Člen 3

Izvršilni naslovi, ki se potrjujejo kot evropski nalog za izvršbo

1. Ta uredba se uporablja za sodbe, sodne poravnave in javne listine o nespornih zahtevkih.

Zahtevek se šteje za nespornega, če:

(a) se je dolžnik izrecno strinjal z njim s pripoznanjem ali s poravnavo, ki jo je potrdilo sodišče ali je bila sklenjena pred sodiščem med postopkom; ali

(b) mu dolžnik med sodnim postopkom ni nikoli ugovarjal skladno z ustreznimi postopkovnimi pravili na podlagi zakonodaje države članice izvora; ali

(c) dolžnik ni bil navzoč ali zastopan na obravnavi sodišča glede navedenega zahtevka po tem, ko je na začetku ugovarjal zahtevku med sodnim postopkom, če tako ravnanje pomeni tiho pripoznanje zahtevka ali dejstev, ki jih je navedel upnik v skladu z zakonodajo države članice izvora; ali

(d) se je dolžnik izrecno strinjal z njim v javni listini.

2. Ta uredba se uporablja tudi za odločbe, izdane o pravnih sredstvih zoper sodbe, sodne poravnave ali javne listine, potrjenih kot evropski nalogi za izvršbo.

Člen 4

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. "sodba": vsaka sodba, ki jo izda sodišče države članice, ne glede na to, kako se sodba imenuje, vključno s sklepom, odredbo, odločbo ali sklepom o izvršbi, kot tudi odmero stroškov ali izdatkov, ki jo določi sodni uradnik;

2. "zahtevek": zahtevek za plačilo določenega zneska denarja, ki je zapadel v plačilo ali za katerega je datum zapadlosti naveden v sodbi, sodni poravnavi ali javni listini;

3. "javna listina":

(a) listina, ki je bila uradno sestavljena ali overjena kot javna listina in katere pristnost:

(i) se nanaša na podpis in vsebino listine; in

(ii) je potrdil javni organ ali drugi organ, ki ga je za ta namen pooblastila država članica, iz katere izvira;

ali

(b) dogovor v zvezi s preživninskimi obveznostmi, sklenjen z upravnimi organi ali potrjen z njihove strani;

4. "država članica izvora": država članica, v kateri je bila izdana sodba, je bila potrjena ali sklenjena sodna poravnava ali je bila sestavljena ali overjena javna listina in se bo potrdila kot evropski nalog za izvršbo;

5. "država članica izvršbe": država članica, v kateri se zahteva izvršitev sodbe, sodne poravnave ali javne listine, potrjene kot evropski nalog za izvršbo;

6. "sodišče izvora": sodišče, na katerem teče postopek v času izpolnitve pogojev iz člena 3(1)(a), (b) ali (c);

7. na Švedskem v skrajšanem postopku v zvezi z nalogi o plačilu (betalningsföreläggande) izraz "sodišče" vključuje švedsko izvršilno službo (kronofogdemyndighet).

POGLAVJE II

EVROPSKI NALOG ZA IZVRŠBO

Člen 5

Odprava exequatur

Sodba, ki je bila potrjena kot evropski nalog za izvršbo v državi članici izvora, se prizna in izvrši v drugih državah članicah, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti in brez vsake možnosti ugovora njenemu priznanju.

Člen 6

Pogoji za potrditev kot evropskega naloga za izvršbo

1. Sodba o nespornem zahtevku, izdana v državi članici, se kadar koli na zahtevo sodišču izvora potrdi kot evropski nalog za izvršbo, če:

(a) je sodba izvršljiva v državi članici izvora; in

(b) sodba ni v nasprotju s pravili o sodni pristojnosti, ki so določeni v oddelkih 3 in 6 poglavja II Uredbe (ES) št. 44/2001; in

(c) so sodni postopki v državi članici izvora izpolnili pogoje, kot so določeni v poglavju III, kadar je zahtevek nesporen v smislu člena 3(1)(b) ali (c); in

(d) je bila sodba izdana v državi članici stalnega bivališča dolžnika v smislu člena 59 Uredbe (ES) št. 44/2001, v primerih, ko:

- je zahtevek nesporen v smislu člena 3(1)(b) ali (c), in

- se nanaša na pogodbo, ki jo sklene oseba, potrošnik, za namen, ki se lahko šteje, da je za izven njegovega poslovanja ali poklica, in

- je dolžnik potrošnik.

2. Ko sodba, potrjena kot evropski nalog za izvršbo, ni več izvršljiva ali je njena izvršljivost začasno odložena ali omejena, se kadar koli na zahtevo sodišču izvora izda potrdilo o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti ob uporabi standardnega obrazca iz Priloge IV.

3. Kadar je bila izdana odločba po vložitvi pravnega sredstva zoper sodbe, potrjene kot evropski nalog za izvršbo, se ne glede na člen 12(2) lahko na zahtevo kadar koli izda nadomestno potrdilo skladno z odstavkom 1 tega člena z uporabo standardnega obrazca iz Priloge V, če je ta odločba v zvezi s pravnim sredstvom izvršljiva v državi članici izvora.

Člen 7

Stroški v zvezi s sodnim postopkom

Kadar sodba vključuje izvršljivo odločbo o znesku stroškov v zvezi s sodnim postopkom, vključno z obrestmi, se potrdi kot evropski nalog za izvršbo tudi glede stroškov, razen če dolžnik izrecno ugovarja svoji obveznosti nositi take stroške med sodnim postopkom, v skladu z zakonodajo države članice izvora.

Člen 8

Delno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo

Če pravila te uredbe izpolnjujejo samo deli sodbe, se za te dele izda delno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo.

Člen 9

Izdaja potrdila o evropskem nalogu za izvršbo

1. Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo se izda z uporabo standardnega obrazca iz Priloge I.

2. Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo se izda v jeziku sodbe.

Člen 10

Popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo

1. Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo se na zahtevo sodišču izvora:

(a) popravi, kadar zaradi vsebinske napake obstaja neskladje med sodbo in potrdilom;

(b) umakne, kadar je bilo očitno napačno odobreno glede na pravila, določena v tej uredbi.

2. Za popravke ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo se uporablja zakonodaja države članice izvora.

3. Zahteva po popravku ali umiku potrdila o evropskem nalogu za izvršbo se lahko opravi z uporabo standardnega obrazca iz Priloge VI.

4. Pritožba proti izdaji potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ni dovoljena.

Člen 11

Veljavnost potrdila o evropskem nalogu za izvršbo

Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo velja samo v okviru meja izvršljivosti sodbe.

POGLAVJE III

MINIMALNI STANDARDI ZA POSTOPKE O NESPORNIH ZAHTEVKIH

Člen 12

Področje uporabe minimalnih standardov

1. Sodba o zahtevku, ki je nesporen v smislu člena 3(1)(b) ali (c), se lahko potrdi kot evropski nalog za izvršbo samo, če je sodni postopek v državi članici izvora izpolnjeval postopkovna pravila, kot so določena v tem poglavju.

2. Ista pravila veljajo za izdajo potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ali nadomestnega potrdila v smislu člena 6(3) za odločbo, ki v zvezi s pravnim sredstvom zoper sodbe, če so v času te odločbe izpolnjeni pogoji člena 3(1)(b) ali (c).

Člen 13

Vročitev z dokazilom o dolžnikovem prejemu

1. Listina o začetku postopka ali enakovredna listina se lahko vroči dolžniku na enega od naslednjih načinov:

(a) z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje potrdilo o prejemu, vključno z datumom prejema, ki ga podpiše dolžnik;

(b) z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje dokument, podpisan s strani pristojne osebe, ki je opravila vročitev, z navedbo, da je dolžnik prejel listino ali je brez pravne utemeljitve zavrnil njen sprejem, ter datum vročitve;

(c) s poštno vročitvijo, ki jo potrjuje potrdilo o prejemu, vključno z datumom prejema, ki ga dolžnik podpiše in vrne;

(d) z vročitvijo preko elektronskega sredstva prenosa, kot je telefaks ali e-pošta, ki jo potrjuje potrdilo o prejemu, vključno z datumom prejema, ki ga dolžnik podpiše in vrne.

2. Vsi sodni pozivi na sodno obravnavo se lahko vročijo dolžniku v skladu z odstavkom 1 ali ustno na prejšnji sodni obravnavi o istem zahtevku in se zapišejo v zapisniku te prejšnje sodne obravnave.

Člen 14

Vročitev brez dokazila o dolžnikovem prejemu

1. Vročitev listine o začetku postopka ali enakovredne listine in vseh sodnih pozivov na sodno obravnavo dolžniku se lahko opravi tudi na enega od naslednjih načinov:

(a) z osebno vročitvijo na osebnem naslovu dolžnika osebam, ki živijo v istem gospodinjstvu kot dolžnik ali so tam zaposlene;

(b) v primeru samozaposlenega dolžnika ali pravne osebe z osebno vročitvijo v poslovnih prostorih dolžnika osebam, ki jih zaposluje dolžnik;

(c) z oddajo listine v poštni nabiralnik dolžnika;

(d) z deponiranjem listine na poštnem uradu ali pri pristojnem javnem organu in oddajo pisnega obvestila o tem deponiranju v poštni nabiralnik dolžnika, če pisno obvestilo jasno označuje naravo listine kot sodne listine ali pravni učinek pisnega obvestila kot izvršitev vročitve in začetek teka rokov;

(e) s poštno vročitvijo brez dokazila na podlagi odstavka 3, ko ima dolžnik svoj naslov v državi članici izvora;

(f) z elektronskimi sredstvi prenosa, ki jih potrdi avtomatska potrditev oddaje, če je dolžnik to metodo vročanja izrecno sprejel vnaprej.

2. V tej uredbi vročitev na podlagi odstavka 1 ni sprejemljiva, če dolžnikov naslov ni poznan z gotovostjo.

3. Vročitev na podlagi odstavka 1, (a) do (d), se potrdi z:

(a) dokumentom, podpisanim s strani pristojne osebe, ki je opravila vročitev, z navedbo:

(i) uporabljenega načina vročitve; in

(ii) datuma vročitve; in

(iii) kadar je bila listina vročena drugi osebi in ne dolžniku, imena te osebe in njenega razmerja do dolžnika;

ali

(b) potrdilom o prejemu s strani osebe, ki ji je bila listina vročena, za namen odstavkov 1(a) in (b).

Člen 15

Vročitev zastopnikom dolžnika

Vročitev na podlagi člena 13 ali člena 14 se lahko izvrši tudi zastopniku dolžnika.

Člen 16

Zagotovitev dolžniku ustrezne informacije o zahtevku

Da bi dolžniku zagotovili vse ustrezne informacije o zahtevku, mora listina o začetku postopka ali enakovredna listina vsebovati naslednje:

(a) imena in naslove strank;

(b) znesek zahtevka;

(c) če se zahtevajo obresti na zahtevek, obrestno mero in obdobje, za katero se zahtevajo obresti, razen če se po zakonodaji države članice izvora z zakonom določene obresti avtomatično dodajo glavnici;

(d) utemeljitev zahtevka.

Člen 17

Zagotovitev ustreznih informacij dolžniku o postopkovnih korakih, ki so potrebni za ugovarjanje zahtevku

V listini ali skupaj z listino o začetku postopka, enakovredni listini ali pozivom na sodno zaslišanje, je treba jasno navesti naslednje:

(a) veljavna postopkovna pravila za ugovarjanje zahtevku, vključno z rokom za ugovarjanje zahtevku v pisni obliki ali časom sodne obravnave, imenom in naslovom institucije, na katero je potrebno nasloviti odgovor ali kjer je treba biti navzoč, in ali je obvezno, da ga zastopa odvetnik;

(b) posledice odsotnosti ugovora ali izostanka navzočnosti, predvsem, kjer je primerno, možnost, da se lahko proti dolžniku izda ali izvrši sodba in odgovornost za plačilo stroškov v zvezi s sodnimi postopki.

Člen 18

Popravek neskladnosti z minimalnimi standardi

1. Če postopki v državi članici izvora niso bili v skladu s postopkovnimi pravili, kot so določena v členih 13 do 17, se taka neskladnost popravi in se sodba lahko potrdi kot evropski nalog za izvršbo, če:

(a) je bila sodba vročena dolžniku v skladu s pravili na podlagi člena 13 ali člena 14; in

(b) je dolžnik imel možnost zoper sodbo vložiti pravno sredstvo iz vseh razlogov in je bil dolžnik ustrezno obveščen v sodbi ali skupaj s sodbo o postopkovnih pravilih za vložitev pravnega sredstva, vključno z imenom in naslovom institucije, pri kateri se mora vložiti, in, kjer je primerno, rokom za to; in

(c) dolžnik zoper sodbo ni vložil pravnega sredstva v skladu z ustreznimi postopkovnimi pravili.

2. Če postopki v državi članici porekla niso bili v skladu s postopkovnimi pravili, kot so določena v členu 13 ali členu 14, se taka neskladnost popravi, če ravnanje dolžnika v sodnem postopku dokazuje, da je osebno pravočasno prejel listino, ki jo je bilo treba vročiti, da je lahko pripravil svojo obrambo.

Člen 19

Minimalni standardi za pravno sredstvo v izjemnih primerih

1. Poleg členov 13 do 18 se sodba lahko potrdi kot evropski nalog za izvršbo samo, če je dolžnik po zakonodaji države članice izvora upravičen zoper sodbo vložiti pravno sredstvo, kadar:

(a) (i) je bila listina o začetku postopka ali enakovredna listina ali, kjer je to primerno, poziv na sodno zaslišanje, vročen na enega od načinov, ki jih določa člen 14; in

(ii) vročitev brez njegove krivde ni bila opravljena pravočasno, da bi mu omogočila pripraviti svojo obrambo;

ali

(b) je višja sila ali so izredne okoliščine preprečile dolžniku, da bi brez njegove krivde ugovarjal zahtevku,

če v obeh primerih nemudoma ukrepa.

2. Ta člen ne posega v možnost držav članic, da omogočijo uveljavljanje pravnega sredstva zoper sodbo pod ugodnejšimi pogoji, kot pa so tisti iz odstavka 1.

POGLAVJE IV

IZVRŠBA

Člen 20

Postopek izvršbe

1. Brez poseganja v določbe tega poglavja ureja postopke izvršbe zakonodaja države članice izvršbe.

Sodba, potrjena kot evropski nalog za izvršbo, se izvrši pod istimi pogoji kot sodba, izdana v državi članici izvršbe.

2. Od upnika se zahteva, da pristojnim organom države članice izvršbe, pristojnim za izvršbo, predloži:

(a) izvod sodbe, ki izpolnjuje pogoje, potrebne za dokaz njene pristnosti; in

(b) izvod potrdila o evropskem nalogu za izvršbo, ki izpolnjuje pogoje, potrebne za dokaz njegove pristnosti; in

(c) po potrebi prepis evropskega naloga za izvršbo ali njegov prevod v uradni jezik države članice izvršbe, ali, če obstaja več uradnih jezikov v tej državi članici, v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov sodnega postopka kraja, kjer se zahteva izvršba, v skladu z zakonodajo te države članice, ali v drugi jezik, ki ga je država članica izvršbe označila za sprejemljivega. Vsaka država članica lahko navede uradni jezik ali uradne jezike institucij Evropske skupnosti, drugačne od njenega lastnega, ki ga/jih lahko sprejme za izpolnitev potrdila. Prevod overi oseba, ki je za to usposobljena v eni od držav članic.

3. Od stranke, ki v eni državi članici zaprosi za izvršbo sodbe, potrjene kot evropski nalog za izvršbo v drugi državi članici, se na podlagi tega, da je tuj državljan ali da nima stalnega bivališča ali bivališča v državi članici izvršbe, ne sme zahtevati nobene varščine, jamstva ali pologa ne glede na to, kako se imenuje.

Člen 21

Zavrnitev izvršbe

1. Pristojno sodišče v državi članici izvršbe na zahtevo dolžnika zavrne izvršbo, če je sodba, potrjena kot evropski nalog za izvršbo, nezdružljiva s prejšnjo sodbo, izdano v kateri koli državi članici ali tretji državi, če:

(a) je prejšnja sodba temeljila na istem dejanskem stanju in je bila izdana med istimi strankami; in

(b) je bila prejšnja sodba izdana v državi članici izvršbe ali izpolnjuje pogoje, potrebne za priznanje v državi članici izvršbe; in

(c) nezdružljivost ni bila in ni mogla biti upoštevana kot ugovor v sodnem postopku v državi članici izvora.

2. Pod nobenim pogojem pa se sodba ali njena potrditev kot evropski nalog za izvršbo v državi članici izvršbe ne sme preverjati glede vsebine.

Člen 22

Sporazumi s tretjimi državami

Ta uredba ne vpliva na sporazume, s katerimi so se države članice pred začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 44/2001 v skladu s členom 59 Bruseljske konvencije o sodni pristojnosti in izvrševanju sodb v civilnih in gospodarskih zadevah obvezale, da ne bodo priznavale sodb, ki so bile izdane predvsem v drugih državah podpisnicah te konvencije, proti tožencem s stalnim bivališčem ali običajnim bivališčem v tretji državi, kadar je v primerih, določenih v členu 4 navedene konvencije, sodba lahko temeljila samo na sodni pristojnosti, določeni v drugem odstavku člena 3 navedene konvencije.

Člen 23

Prekinitev ali omejitev izvršbe

Kadar je dolžnik

- vložil pravno sredstvo zoper sodbo, potrjeno kot evropski nalog za izvršbo, vključno s pravnim sredstvom v smislu člena 19, ali

- zahteval popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo v skladu s členom 10,

lahko pristojno sodišče ali organ v državi članici izvršbe na zahtevo dolžnika:

(a) omeji postopek izvršbe na zaščitne ukrepe; ali

(b) pogojuje izvršbo s predložitvijo varščine, kot jo določi; ali

(c) pod izjemnimi pogoji prekine postopek izvršbe.

POGLAVJE V

SODNE PORAVNAVE IN JAVNE LISTINE

Člen 24

Sodne poravnave

1. Poravnava glede zahtevka v smislu člena 4(2), ki jo je potrdilo sodišče ali ki je bila med postopkom sklenjena pred sodiščem in je izvršljiva v državi članici, v kateri je bila potrjena ali sklenjena, se ob uporabi standardnega obrazca iz Priloge II potrdi kot evropski nalog za izvršbo na zahtevo sodišču, ki jo je potrdilo ali pred katerim je bila sklenjena.

2. Poravnava, ki je bila potrjena kot evropski nalog za izvršbo v državi članici izvora, se izvrši v drugih državah članicah, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti in brez vsake možnosti ugovora njeni izvršljivosti.

3. Določbe poglavja II, z izjemo členov 5, 6(1) in 9(1), ter poglavja IV, z izjemo členov 21(1) in 22, se uporabljajo, če je to primerno.

Člen 25

Javne listine

1. Javna listina v zvezi z zahtevkom v smislu člena 4(2), ki je izvršljiva v eni državi članici, se ob uporabi standardnega obrazca iz Priloge III potrdi kot evropski nalog za izvršbo na zahtevo organu, ki ga določi država članica izvora.

2. Javna listina, ki je bila potrjena kot evropski nalog za izvršbo v državi članici izvora, se izvrši v drugih državah članicah, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti in brez vsake možnosti ugovora njeni izvršljivosti.

3. Določbe poglavja II, razen členov 5, 6(1) in 9(1), ter poglavja IV, razen členov 21(1) in 22, se uporabljajo, če je to primerno.

POGLAVJE VI

PREHODNA DOLOČBA

Člen 26

Prehodna določba

Ta uredba se uporablja samo za izdane sodbe, potrjene ali sklenjene sodne poravnave in za listine, ki so uradno sestavljene ali overjene kot javne listine po začetku veljavnosti te uredbe.

POGLAVJE VII

RAZMERJE DO DRUGIH LISTIN SKUPNOSTI

Člen 27

Razmerje do Uredbe (ES) št. 44/2001

Ta uredba ne vpliva na možnost zahtevati priznavanje in izvršitev sodbe, sodne poravnave ali javne listine o nespornem zahtevku v skladu z Uredbo (ES) št. 44/2001.

Člen 28

Razmerje do Uredbe (ES) št. 1348/2000

Ta uredba ne vpliva na uporabo Uredbe (ES) št. 1348/2000.

POGLAVJE VIII

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 29

Podatki o postopkih izvršbe in organih

Države članice bodo sodelovale z namenom zagotavljanja podatkov javnosti in strokovnim krogom glede:

(a) načinov in postopkov izvršbe v državah članicah; in

(b) pristojnih organov za izvršbo v državah članicah,

predvsem preko Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, vzpostavljene v skladu z Odločbo 2001/470/ES [9].

Člen 30

Informacije v zvezi s postopki sodnega varstva, jeziki in organi

1. Države članice obvestijo Komisijo o:

(a) postopkih za popravke in umik iz člena 10(2) in za pravno sredstvo iz člena 19(1);

(b) jezikih, sprejetih na podlagi člena 20(2)(c);

(c) seznamih organov iz člena 25,

in vseh njihovih naknadnih spremembah.

2. Komisija javno objavi podatke, sporočene v skladu z odstavkom 1, v Uradnem listu Evropske unije in preko vseh drugih primernih sredstev.

Člen 31

Spremembe prilog

Vse spremembe standardnih obrazcev iz prilog se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 32(2).

Člen 32

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor iz člena 75 Uredbe (ES) št. 44/2001.

2. Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 33

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 21. januarja 2004.

Uporablja se od 21. oktobra 2005, razen členov 30, 31 in 32, ki se uporabljajo od 21. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Strasbourgu, 21. aprila 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

D. Roche

[1] UL C 203 E, 27.8.2002, str. 86.

[2] UL C 85, 8.4.2003, str. 1.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 8. aprila 2003 (UL C 64 E, 12.3.2004, str. 79), Skupno stališče Sveta z dne 6. februarja 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 30. marca 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[4] UL C 19, 23.1.1999, str. 1.

[5] UL C 12, 15.1.2001, str. 1.

[6] UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1496/2002 (UL L 225, 22.8.2002, str. 13).

[7] UL L 160, 30.6.2000, str. 37.

[8] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[9] UL L 174, 27.6.2001, str. 25.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

POTRDILO O EVROPSKEM NALOGU ZA IZVRŠBO – SODBA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POTRDILO O EVROPSKEM NALOGU ZA IZVRŠBO – SODNA PORAVNAVA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

POTRDILO O EVROPSKEM NALOGU ZA IZVRŠBO – JAVNA LISTINA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

POTRDILO O NEIZVRŠLJIVOSTI ALI OMEJITVI IZVRŠLJIVOSTI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

NADOMESTNO POTRDILO O EVROPSKEM NALOGU ZA IZVRŠBO PO VLOŽITVI PRAVNEGA SREDSTVA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

ZAHTEVA PO POPRAVKU ALI UMIKU POTRDILA O EVROPSKEM NALOGU ZA IZVRŠBO (Člen 10(3))

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top