EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0006

Direktiva Komisije 2004/6/ES z dne 20. januarja 2004 o odstopanju od Direktive 2001/15/ES za odložitev uporabe prepovedi trgovanja za nekatere proizvodeBesedilo velja za EGP.

OJ L 15, 22.1.2004, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; razveljavil 32009R0953 . Latest consolidated version: 09/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/6/oj

32004L0006Uradni list L 015 , 22/01/2004 str. 0031 - 0033


Direktiva Komisije 2004/6/ES

z dne 20. januarja 2004

o odstopanju od Direktive 2001/15/ES za odložitev uporabe prepovedi trgovanja za nekatere proizvode

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/398/EGS z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene [1], in zlasti člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Komisije 2001/15/ES z dne 15. februarja 2001 o snoveh, ki so lahko dodane za posebne prehranske namene v živilih za posebne prehranske namene [2], določa nekatere skupine snovi in za vsako od njih navaja kemijske snovi, ki se lahko uporabijo pri proizvodnji živil za posebne prehranske namene. Določa, da morajo s 1. aprilom 2004 države članice prepovedati trgovanje s proizvodi, ki niso skladni z Direktivo.

(2) Ob sprejemu Direktive 2001/15/ES številnih snovi, dodanih za posebne prehranske namene v nekaterih živilih za posebne prehranske namene, ki se tržijo v nekaterih državah članicah, ni bilo mogoče vključiti v Prilogo k navedeni direktivi, ker jih Znanstveni odbor za prehrano (SCF) še ni ocenil.

(3) Ker Evropska agencija za varnost hrane te snovi še ocenjuje, je treba njihovo uporabo še naprej dovoliti pri proizvodnji proizvodov, ki so se tržili pred začetkom veljavnosti te direktive.

(4) Zaradi datuma 1. april 2004 iz člena 3(b) Direktive 2001/15/ES je to direktivo treba prenesti v kratkem roku.

(5) Zato je treba predvideti odstopanje od Direktive 2001/15/ES.

(6) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Z odstopanjem od točke (b) drugega pododstavka člena 3 Direktive 2001/15/ES, če se uporabljajo zahteve prvega pododstavka člena 1(1) Direktive, in do 31. decembra 2006 države članice lahko na svojem ozemlju še naprej dovolijo trgovino s proizvodi, ki vsebujejo snovi iz Priloge k tej direktivi pod pogojem, da:

(a) Evropska agencija za varnost hrane ni dala negativnega mnenja za uporabo snovi v proizvodnji živil za posebne zdravstvene namene, za katere se uporablja Direktiva 2001/15/ES;

(b) se zadevna snov uporablja v proizvodnji enega ali več živil za posebne prehranske namene, ki se na dan uveljavitve te direktive tržijo v Skupnosti.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2004. Besedilo teh predpisov takoj predložijo Komisiji skupaj s korelacijsko tabelo med predloženimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. januarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 186, 30.6.1989, str. 27. Direktiva, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[2] UL L 52, 22.2.2001, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SNOVI, KI SO LAHKO DODANE ZA POSEBNE PREHRANSKE NAMENE V ŽIVILIH ZA POSEBNE PREHRANSKE NAMENE, ZAJETE Z DIREKTIVO 2001/15/ES

1. Skupina. Vitamini

VITAMIN E

- D-alfa-tokoferil polietilen glikol 1000 sukcinat

2. Skupina. Minerali

BOR

- borova kislina

- natrijev borat

KALCIJ

- kelat amino kislin

- pidolat

KROM

- kelat amino kislin

BAKER

- kelat amino kislin

ŽELEZO

- železov hidroksid

- železov pidolat

- kelat amino kislin

SELEN

- obogateni kvas

MAGNEZIJ

- kelat amino kislin

- pidolat

MANGAN

- kelat amino kislin

CINK

- kelat amino kislin

--------------------------------------------------

Top