EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0512

2004/512/ES: 2004/512/ES:
Odločba Sveta z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS)

OJ L 213, 15.6.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 60–62 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 73 - 75

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj

15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/5


ODLOČBA SVETA

z dne 8. junija 2004

o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS)

(2004/512/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju v Sevilli 21. in 22. junija 2002 obravnaval vzpostavitev skupnega identifikacijskega sistema za vizumske podatke kot nalogo z najvišjo prednostjo in se zavzel za njegovo čimprejšnjo uvedbo v luči študije izvedljivosti ter na podlagi smernic, ki jih je sprejel Svet 13. junija 2002.

(2)

5. in 6. junija 2003 je Svet pozdravil študijo izvedljivosti, ki jo je predložila Komisija maja 2003, potrdil v smernicah navedene cilje VIS ter Komisijo pozval, naj v sodelovanju z državami članicami, izhajajoč iz koncepta centralizirane sistemske arhitekture, ob upoštevanju opcije tehnične platforme, ki bi bila skupna z drugo generacijo Schengenskega informacijskega sistema (SIS II), nadaljuje s pripravami za razvoj VIS.

(3)

Evropski svet je na zasedanju v Solunu 19. in 20. junija 2003 štel za nujno, da se po opravljeni študiji izvedljivosti čim prej določijo usmeritve glede načrtovanja razvoja VIS, ustrezne pravne podlage za njegovo vzpostavitev ter določitve potrebnih finančnih sredstev.

(4)

Ta odločba predstavlja potrebno pravno podlago, da bi lahko odobrena proračunska sredstva, potrebna za razvoj VIS, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi ukrepi, da bodo biometrične lastnosti kasneje vključene v skladu s sklepi Sveta z dne 19. februarja 2004, predvideli v splošnem proračunu Evropske unije ter ta del proračuna izvrševali.

(5)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te odločbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1). Odbor, ki pomaga Komisiji, se sestane, če je potrebno, v dveh različnih zasedbah, glede na dnevni red.

(6)

Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja te odločbe, namreč da bi razvile skupni VIS, in ga je zato zaradi obsega in učinka ukrepa možno bolje razviti na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor ga opredeljuje člen 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena, ta odločba ne prekoračuje tega, kar je potrebno za doseganje tega cilja.

(7)

Ta odločba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije.

(8)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije ter Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja. Ker ta odločba predstavlja nadgraditev schengenskega pravnega reda na podlagi naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 omenjenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju te odločbe s strani Sveta odloči, če bo ali ne bo to odločbo prenesla v svoje notranje pravo.

(9)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta odločba dalje razvija tiste določbe schengenskega pravnega reda v smislu sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi teh dveh držav pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (2), ki spadajo v področje iz člena 1 točke B Sklepa Sveta 1999/437/ES (3) o določenih podrobnostih uporabe tega sporazuma.

(10)

Treba se je dogovoriti o ureditvi, po kateri bodo predstavniki Islandije in Norveške lahko sodelovali v odborih, ki Komisiji pomagajo pri izvrševanju izvedbenih pristojnosti. Takšna ureditev je bila obravnavana v izmenjavi pisem med Skupnostjo ter Islandijo in Norveško (4) v prilogi k zgoraj omenjenemu sporazumu.

(11)

Ta odločba dalje razvija določbe schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (5); Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zanj ni zavezujoča in se zanj ne uporablja.

(12)

Ta odločba dalje razvija določbe schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (6); Irska zato ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Vzpostavi se sistem za izmenjavo podatkov o vizumih med državami članicami, „vizumski informacijski sistem“ (v nadaljevanju „VIS“), ki pooblaščenim nacionalnim organom omogoča, da te podatke vnašajo in posodabljajo ter da jih priklicujejo po elektronski poti.

2.   Vizumski informacijski sistem je osnovan na centralizirani arhitekturi in sestoji iz centralnega informacijskega sistema, v nadaljevanju „centralnega vizumskega informacijskega sistema“ (CS-VIS), vmesnika v vsaki državi članici, v nadaljevanju „nacionalnega vmesnika“ (NI-VIS), ki zagotavlja povezavo do pristojnega nacionalnega organa zadevne države članice, ter komunikacijske infrastrukture med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki.

Člen 2

1.   Centralni vizumski informacijski sistem, nacionalni vmesnik v vsaki državi članici in komunikacijsko infrastrukturo med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki razvije Komisija.

2.   Nacionalne infrastrukture razvijejo in/ali prilagodijo države članice.

Člen 3

Ukrepi, potrebni za razvoj centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki, kadar ne zadevajo vprašanj, naštetih v členu 4, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 5(2).

Člen 4

Ukrepi, potrebni za razvoj centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim informacijskim vizumskim sistemom in nacionalnimi vmesniki, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 5(3), kadar zadevajo naslednja vprašanja:

(a)

oblikovanje fizične sistemske arhitekture, vključno z njenim komunikacijskim omrežjem;

(b)

tehnične vidike, ki vplivajo na varstvo osebnih podatkov;

(c)

tehnične vidike, ki imajo resne finančne posledice za proračune držav članic ali ki imajo resne tehnične posledice za nacionalne sisteme držav članic;

(d)

razvoj varnostnih zahtev, vključno z biometričnimi vidiki.

Člen 5

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen po členu 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2424/2001 z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (7).

2.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok, predviden v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

3.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok, predviden v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 6

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu letno poročilo o napredku pri razvoju centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim informacijskim vizumskim sistemom in nacionalnimi vmesniki; prvo poročilo predloži do konca leta, v katerem je podpisana pogodba o razvoju VIS.

Člen 7

Ta odločba se začne uporabljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Luksemburgu, 8. junija 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDOWELL


(1)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(2)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 53.

(5)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(6)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(7)  UL L 328, 13.12.2001, str. 4.


Top