EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1882

Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES

OJ L 284, 31.10.2003, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 96 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1882/oj

32003R1882Uradni list L 284 , 31/10/2003 str. 0001 - 0053


Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 29. septembra 2003

o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175(1), 179, 285 in 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [4] je nadomestil Sklep 87/373/EGS [5].

(2) V skladu z izjavo Sveta in Komisije [6] o Sklepu 1999/468/ES je treba določbe o odborih, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih za uporabo Sklepa 87/373/EGS, prilagoditi v skladu z določbami členov 3, 4 in 5 Sklepa 1999/468/ES.

(3) V omenjeni izjavi so navedene metode za prilagajanje postopkov odborov, ki se prilagajajo samodejno, če to ne vpliva na naravo odbora kot jo predvideva osnovni akt.

(4) Roki iz določb, ki se prilagodijo, ostanejo v veljavi. Če za sprejetje izvedbenih ukrepov ne obstaja poseben rok, se določi rok treh mesecev.

(5) Določbe pravnih aktov za uporabo postopka odbora tipa I, določenega v Sklepu 87/373/EGS, je zato treba nadomestiti z določbami, ki se nanašajo na svetovalni postopek iz člena 3 Sklepa 1999/468/ES.

(6) Določbe pravnih aktov, ki zahtevajo uporabo postopkov odborov tipa IIa in IIb, določenih v Sklepu 87/373/EGS, je zato treba nadomestiti z določbami, ki se nanašajo na upravljalni postopek iz člena 4 Sklepa 1999/468/ES.

(7) Določbe pravnih aktov, ki predvidevajo uporabo postopkov odborov tipa IIIa in IIIb, določenih v Sklepu 87/373/EGS, je treba nadomestiti z določbami, ki se nanašajo na regulativni postopek iz člena 5 Sklepa 1999/468/ES.

(8) Ta uredba se nanaša samo na usklajevanje postopkov odborov. Imena odborov v zvezi s takimi postopki so bila ustrezno spremenjena, kjer je bilo to potrebno –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V zvezi s svetovalnim postopkom se akti, našteti v Prilogi I, v skladu s to prilogo prilagodijo ustreznim določbam Sklepa 1999/468/ES.

Člen 2

V zvezi z upravljalnim postopkom se akti, našteti v Prilogi II, v skladu s to prilogo prilagodijo ustreznim določbam Sklepa 1999/468/ES.

Člen 3

V zvezi z regulativnim postopkom se akti, našteti v Prilogi III, v skladu s to prilogo prilagodijo ustreznim določbam Sklepa 1999/468/ES.

Člen 4

Sklicevanja na določbe aktov iz Prilog I, II in III se štejejo za sklicevanja na določbe, kot so bile prilagojene s to uredbo.

Sklicevanja v tej uredbi na nekdanja imena odborov se štejejo za sklicevanja na nova imena.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] UL C 75 E, 26.3.2002, str. 385.

[2] UL C 241, 7.10.2002, str. 128.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 2. septembra 2003 in Sklepa Sveta z dne 14. aprila 2003 (UL C 153 E, 1.7.2003, str. 1.).

[4] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[5] UL L 197, 18.7.1987, str. 33.

[6] UL C 203, 17.7.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SVETOVALNI POSTOPEK

Seznam aktov, ki predvidevajo svetovalni postopek in ki se s sledečimi spremembami prilagodijo ustreznim določbam Sklepa 1999/468/ES:

1) Direktiva Sveta 89/686/EGS z dne 21. decembra 1989 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo [1].

Člen 6(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Komisiji pomaga stalni odbor, ustanovljen s členom 6(2) Direktive 98/37/ES [2], v nadaljnjem besedilu "odbor".

Odbor je lahko v skladu s spodaj določenim postopkom obveščen o vseh vprašanjih, ki se pojavljajo pri izvedbi in praktični uporabi te direktive.

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [3], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Odbor sprejme svoj poslovnik."

2) Direktiva Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev [4].

Člen 6(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Komisiji pomaga stalni odbor (v nadaljnjem besedilu "odbor").

Odbor je lahko v skladu s spodaj opisanim postopkom obveščen o vseh vprašanjih, ki se pojavljajo pri izvedbi in praktični uporabi te direktive.

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [5], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Odbor sprejme svoj poslovnik."

3) Direktiva Sveta št. 90/377/EGS z dne 29. junija 1990 o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom [6].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Pri sprejemanju sprememb iz člena 6 Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [7], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

4) Uredba Sveta (EGS) št. 3880/91 z dne 17. decembra 1991 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku [8].

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [9], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

5) Uredba Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti [10].

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 11

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Odbor svetuje Komisiji pri uporabi členov 9 in 10.

3. Komisija se poleg tega lahko posvetuje z odborom o vsaki drugi zadevi v zvezi z uporabo te uredbe.

4. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [11], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

5. Odbor sprejme svoj poslovnik."

6) Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih [12].

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

Odbor za standarde in tehnične predpise

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 5 Direktive 83/189/EGS, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [13], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

7) Odločba Sveta 93/704/ES z dne 30. novembra 1993 o oblikovanju podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah [14].

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [15], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

8) Direktiva 94/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. marca 1994 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah [16].

Člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. Komisiji pomaga stalni odbor (v nadaljnjem besedilu "odbor").

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [17], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Odbor sprejme svoj poslovnik."

9) Direktiva 94/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 1994 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo [18].

Člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. Komisiji pomaga stalni odbor (v nadaljnjem besedilu "odbor").

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [19], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Odbor sprejme svoj poslovnik."

10) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/16/ES z dne 29. junija 1995 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali [20].

Člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. Komisiji pomaga stalni odbor (v nadaljnjem besedilu "odbor").

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [21], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Odbor sprejme svoj poslovnik."

11) Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti [22].

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

Svetovalni odbor

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Odbor svetuje Komisiji pri uporabi člena 9.

3. Z odborom se poleg tega lahko posvetuje o vsaki drugi zadevi v zvezi z uporabo te direktive.

4. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [23], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

5. Odbor sprejme svoj poslovnik."

12) Direktiva Sveta 96/75/ES z dne 19. novembra 1996 o sistemih najemanja ladijskega prostora in določanja cen v nacionalnem in mednarodnem prevozu po celinskih plovnih poteh v Skupnosti [24].

Člen 8: se nadomesti z naslednjim

"Člen 8

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Direktivo 91/672/EGS (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [25], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

13) Direktiva 97/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. maja 1997 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s tlačno opremo [26].

Drugi in tretji odstavek člena 7 se nadomestita z naslednjim:

"2. Komisiji pomaga stalni odbor (v nadaljnjem besedilu "odbor").

Odbor sprejme svoj poslovnik.

3. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [27], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa."

14) Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih [28].

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

Odbor za standarde in tehnične predpise

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 5 Direktive 98/34/ES (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [29], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

15) Sklep št. 283/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 1999 o splošnem okviru za dejavnosti Skupnosti v korist potrošnikov [30].

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

1. Pri določanju meril za izbiro dejavnosti in projektov iz člena 2(b) in (c) ter pri izbiranju teh dejavnosti in projektov Komisiji pomaga odbor.

2. Uporabljata se člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [31], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Poleg tega na začetku vsakega leta Komisija zagotovi odboru informacije o dejavnostih, ki se financirajo v skladu s členom 2(a).

4. Odbor sprejme svoj poslovnik."

16) Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme [32].

Člena 13 in 14 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 13

Ustanovitev odbora

1. Komisiji pomaga Odbor za ocenjevanje skladnosti in nadzorovanje telekomunikacijskega trga (TCAM), v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 14

Postopek svetovalnega odbora

1. Z odborom se posvetuje o zadevah iz členov 5, 6(2), 7(4), 9(4) in Priloge VII(5).

2. Komisija se z odborom občasno posvetuje o nadzornih nalogah v zvezi z uporabo te direktive in, kjer je to primerno, izda ustrezne smernice.

3. Uporabljata se člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [33], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4. Komisija se občasno posvetuje s predstavniki ponudnikov telekomunikacijskih omrežij, potrošniki in proizvajalci. Odbor redno obvešča o izidu takih posvetovanj."

17) Direktiva Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih [34].

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 13

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [35], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

18) Sklep Sveta z dne 26. aprila 1999 o izvedbi druge faze delovnega programa poklicnega usposabljanja Skupnosti "Leonardo da Vinci" (1999/382/ES) [36].

Peti in šesti odstavek člena 7 se nadomestita z naslednjim:

"5. Predstavniki Komisije se posvetujejo z odborom o vseh drugih zadevah v zvezi z izvedbo tega programa. V takem primeru se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [37], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

6. Odbor sprejme svoj poslovnik."

19) Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS [38].

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Svetovalni odbor

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES [39], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

[1] UL L 399, 30.12.1989, str. 18. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/58/ES (UL L 236, 18.9.1996, str. 44).

[2] UL L 207, 23.7.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/79/ES (UL L 331, 7.12.1998, str. 1).

[3] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[4] UL L 189, 20.7.1990, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/68/EGS (UL L 220, 30.8.1993, str. 1).

[5] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[6] UL L 185, 17.7.1990, str. 16. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[7] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[8] UL L 365, 31.12.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 1637/2001 (UL L 222, 17.8.2001, str. 20).

[9] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[10] UL L 240, 24.8.1992, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[11] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[12] UL L 169, 12.7.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/104/ES (UL L 6, 10.1.2002, str. 50).

[13] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[14] UL L 329, 30.12.1993, str. 63.

[15] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[16] UL L 100, 19.4.1994, str. 1.

[17] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[18] UL L 164, 30.6.1994, str. 15.

[19] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[20] UL L 213, 7.9.1995, str. 1.

[21] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[22] UL L 272, 25.10.1996, str. 36.

[23] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[24] UL L 304, 27.11.1996, str. 12.

[25] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[26] UL L 181, 9.7.1997, str. 1.

[27] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[28] UL L 331, 7.12.1998, str. 1.

[29] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[30] UL L 34, 9.2.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena s Sklepom Komisije 2002/219/ES (UL L 72, 14.3.2002, str. 27).

[31] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[32] UL L 91, 7.4.1999, str. 10.

[33] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[34] UL L 85, 23.3.1999, str. 1.

[35] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[36] UL L 146, 11.6.1999, str. 33.

[37] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[38] UL L 121, 11.5.1999, str. 13.

[39] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

UPRAVLJALNI POSTOPEK

Seznam aktov, ki predvidevajo upravljalni postopek in ki se s sledečimi spremembami prilagodijo ustreznim določbam Sklepa 1999/468/ES:

1) Uredba Sveta (EGS) št. 571/88 z dne 29. februarja 1988 o organizaciji statističnih raziskovanj Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev v obdobju 1988 in 1997 [1].

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 15

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [2], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

2) Direktiva Sveta 89/130/EGS, Euratom z dne 13. februarja 1989 o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah [3];

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

3) Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih pijač [5].

Člena 13 in 14 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 13

1. Ustanovi se Odbor za izvajanje določb o žganih pijačah, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 14

1. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [6], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec."

4) Uredba Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 7. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti [7].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Ustanovi se Odbor za zaupnost statističnih podatkov, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

5) Uredba Sveta (ES) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti [9].

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

1. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik."

6) Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov [11].

Člena 12 in 13 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 12

1. Ustanovi se Odbor za izvajanje določb o pijačah iz te uredbe (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [12], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec."

7) Uredba Sveta (EGS) št. 3330/91 z dne 7. novembra 1991 o statističnih podatkih v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami [13].

Člen 30 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 30

1. Komisiji pomaga Odbor za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami, v nadaljevanju "odbor".

2. Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo skladno s postopkom, predpisanim v odstavku 3.

3. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec."

8) Uredba Sveta (EGS) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti [15].

Člena 9 in 10 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 9

Odbor

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Postopke za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi za prilagoditev tehničnemu napredku v zvezi z zbiranjem podatkov in obdelavo rezultatov, določi Komisija po postopku iz člena 10.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 10

Postopek

Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [16], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece."

9) Direktiva Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje [17].

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [18], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

10) Direktiva Sveta 92/51/EGS z dne 18. junija 1992 o drugem splošnem sistemu priznavanja strokovne izobrazbe in usposabljanja, ki dopolnjuje Direktivo 89/48/EGS [19].

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 15

1. Seznami programov izobraževanja in usposabljanja iz Prilog C in D se lahko spremenijo na podlagi obrazložene zahteve države članice Komisiji. Zahtevi se priložijo vse ustrezne informacije in zlasti besedila ustreznih določb nacionalnega prava. Država članica, ki predloži zahtevo, o tem obvesti druge države članice.

2. Komisija pregleda zadevne programe izobraževanja in usposabljanja in programe, ki se zahtevajo v drugih državah članicah. Predvsem preveri ali s kvalifikacijo na podlagi tečaja imetnik pridobi:

- stopnjo poklicne izobrazbe ali usposobljenosti, ki je primerljiva s posrednješolskemu izobraževanju iz točke (i) druge alinee prvega pododstavka člena 1(a), in

- podobno stopnjo odgovornosti in aktivnosti.

3. Komisiji pomaga odbor.

Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [20], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

5. Komisija o odločitvi nemudoma obvesti zadevno državo članico in, kjer je to primerno, objavi spremenjeni seznam v Uradnem listu Evropske unije.

6. Spremembe seznamov programov izobraževanja in usposabljanja iz Prilog C in D na podlagi zgornjega postopka se začnejo takoj izvajati na datum, ki ga določi Komisija."

11) Direktiva Sveta 92/109/EGS z dne 14. decembra 1992 o izdelavi in dajanju na trg nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in psihotropnih snovi [21].

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 10 Uredbe (EGS) št. 3677/90 (v nadaljnjem besedilu "odbor").

Odbor obravnava vse zadeve v zvezi z uporabo te direktive.

Odbor sprejme svoj poslovnik.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Postopek iz člena 2 se uporablja predvsem za:

(a) določanje, kadar je primerno, pogojev v zvezi z dokumentacijo in označevanjem mešanic in pripravkov snovi iz kategorije 2 Priloge I kot določa člen 2;

(b) spremembo prilog k tej direktivi v primerih spremembe preglednic v prilogi h Konvenciji Združenih narodov;

(c) spremembo mejnih zneskov iz Priloge II."

12) Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti [23].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [24], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

13) Direktiva Sveta 93/15/EGS z dne 5. aprila 1993 o usklajevanju določb v zvezi z dajanjem eksplozivov za civilno uporabo v promet in njihovim nadzorom [25].

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 13

1. Komisiji pomaga odbor.

Odbor obravnava vse zadeve v zvezi z uporabo te direktive.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Uporablja se postopek iz odstavka 2, zlasti da se upoštevajo prihodnje spremembe priporočil Združenih narodov."

14) Direktiva Sveta 93/16/EGS z dne 5. aprila 1993 o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi [27].

Člen 44a(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. Uporabljata se člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik."

15) Uredba Sveta (EGS) št. 2186/93 z dne 22. julija 1993 o koordinaciji Skupnosti pri vzpostavljanju poslovnih registrov v statistične namene [29].

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

Postopek

1. Komisiji pomaga Odbora za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [30], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

16) Uredba Sveta (EGS) št. 3696/93 z dne 29. oktobra 1993 o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti [31].

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

1. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik."

17) Uredba Sveta (ES) št. 1172/95 z dne 22. maja 1995 o statističnih podatkih v zvezi z blagovno menjavo Skupnosti in njenih držav članic z državami nečlanicami [33].

Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 21

1. Ukrepi, ki so potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo skladno s postopkom, predpisanim v odstavku 2.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec."

18) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov [35].

Člen 31 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 31

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [36], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

19) Direktiva Sveta 95/57/ES z dne 23. novembra 1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma [37].

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

1. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik."

20) Direktiva Sveta 95/64/ES z dne 8. decembra 1995 o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju [39].

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 13

1. Komisiji pomaga Odbora za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES (*), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

21) Direktiva Sveta 96/50/ES z dne 23. julija 1996 o uskladitvi pogojev za pridobitev nacionalnih potrdil o usposobljenosti za voditelja čolnov za prevoz blaga in potnikov po notranjih vodnih poteh v Skupnosti [41].

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

1. Komisiji pri uporabi člena 11 pomaga odbor, ustanovljen s členom 7 Direktive 91/672/ES (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [42], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

22) Uredba Sveta (ES) št. 788/96 z dne 22. aprila 1996 o predložitvi statističnih podatkov držav članic o ribogojni proizvodnji [43].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljevanju "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

23) Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči [45].

Člen 17(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec."

24) Uredba Sveta (ES) št. 1292/96 z dne 27. junija 1996 o politiki pomoči v hrani ter o posebnih aktivnostih v podporo varnosti preskrbe s hrano [47].

Člen 27 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 27

Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [48], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca."

25) Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [49].

Drugi in tretji odstavek člena 20 se nadomestita z naslednjim:

"2. Uporabljata se člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [50], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

26) Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet [51].

Prvi in drugi odstavek člena 28 se nadomestita z naslednjim:

"1. Komisiji pomaga Stalni odbor za biocidne pripravke, v nadaljnjem besedilu "odbor".

Stalni odbor sprejme svoj poslovnik.

2. Za zadeve, ki se predložijo Stalnemu odboru na podlagi členov 4, 11(3), 15, 17, 18, 19, 27(1)(b), 29 in 33 in za zbiranje specifičnih podatkov po vrsti izdelka iz Priloge V, ki se zbirajo iz Prilog III A in III B ali Prilog IV A in IV B, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece."

27) Uredba Sveta (ES) št. 1172/98 z dne 25. maja 1998 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga [53].

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [54], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

28) Uredba Sveta (ES) št. 1658/98 z dne 17. julija 1998 o sofinanciranju ukrepov z evropskimi nevladnimi razvojnimi organizacijami (NVO) na področjih v interesu držav v razvoju [55].

(a) Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

(b) Člena 9 in 10 se črtata in sklicevanje na te člene se šteje kot sklicevanje načlen 8.

29) Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi [57].

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

30) Uredba Sveta (ES) št. 2836/98 z dne 22. decembra 1998 o vključitvi vprašanja spolov v razvojno sodelovanje [59].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Komisiji pomaga geografsko opredeljeni odbor, ki je pristojen za razvoj (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES (*), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. [60]

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

31) Sklep Sveta 1999/382/ES z dne 26. aprila 1999 o izvedbi druge faze delovnega programa poklicnega usposabljanja Skupnosti "Leonardo da Vinci" [61].

Prvi in tretji odstavek člena 7 se nadomestita z naslednjim:

"1. Komisiji pomaga odbor.

3. V zvezi s točkami, omenjenimi v odstavku 2, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb v člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca."

32) Sklep Sveta 1999/297/ES z dne 26. aprila 1999 o vzpostavitvi statistične informacijske strukture Skupnosti v zvezi z industrijo in trgi avdivizualnega in sorodnih sektorjev [62].

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 4

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

[1] UL L 56, 2.3.1988, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 143/2002 (UL L 24, 26.1.2002, str. 1).

[2] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[3] UL L 49, 21.2.1989, str. 26.

[5] UL L 160, 12.6.1989, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 3378/94 (UL L 366, 31.12.1994, str. 1).

[6] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[7] UL L 151, 15.6.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 322/97 (UL L 52, 22.2.1997, str. 1).

[9] UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 29/2002 (UL L 6, 10.1.2002, str. 3).

[11] UL L 149, 14.6.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2061/96 (UL L 277, 30.10.1996, str. 1).

[12] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[13] UL L 316, 16.11.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1624/2000 (UL L 187, 26.7.2000, str. 1).

[15] UL L 374, 31.12.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[16] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[17] UL L 377, 31.12.1991, str. 48.

[18] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[19] UL L 209, 24.7.1992, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/19/ES (UL L 206, 31.7.2001, str. 1).

[20] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[21] UL L 370, 19.12.1992, str. 76. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/8/ES (UL L 39, 9.2.2001, str. 31).

[23] UL L 76, 30.3.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[24] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[25] UL L 121, 15.5.1993, str. 20.

[27] UL L 165, 7.7.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/19/ES.

[29] UL L 196, 5.8.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[30] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[31] UL L 342, 31.12.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 204/2002 (UL L 36, 6.2.2002, str. 1).

[33] UL L 118, 25.5.1995, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 374/98 (UL L 48, 19.2.1999, str. 6).

[35] UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

[36] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[37] UL L 291, 6.12.1995, str. 32.

[39] UL L 320, 30.12.1995, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2000/363/ES (UL L 132, 5.6.2000, str. 1).

[41] UL L 235, 17.9.1996, str. 31.

[42] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[43] UL L 108, 1.5.1996, str. 1.

[45] UL L 163, 2.7.1996, str. 1.

[47] UL L 166, 5.7.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1726/2001 (UL L 234, 1.9.2001, str. 10).

[48] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[49] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[50] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[51] UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

[53] UL L 163, 6.6.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2691/1999 (UL L 326, 18.12.1999, str. 39).

[54] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[55] UL L 213, 30.7.1998, str. 1.

[57] UL L 330, 5.12.1998, str. 32.

[59] UL L 354, 30.12.1998, str. 5.

[60] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[61] UL L 146, 11.6.1999, str. 33.

[62] UL L 117, 5.5.1999, str. 39.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

REGULATIVNI POSTOPEK

Seznam aktov, ki predvidevajo regulativni postopek in ki se s sledečimi spremembami prilagodijo ustreznim določbam Sklepa 1999/468/ES:

1) Direktiva Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih [1].

Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 18

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [2], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

2) Prva Direktiva Sveta 79/267/EGS z dne 5. marca 1979 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov glede začetka opravljanja in opravljanja dejavnosti neposrednega življenjskega zavarovanja [3].

Člen 32b(6) se nadomesti z naslednjim:

"6. Komisiji pomaga odbor.

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

Odbor sprejme svoj poslovnik."

3) Uredba Sveta (EGS) št. 357/79 z dne 5. februarja 1979 o statističnih raziskovanjih vinogradov [5].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

4) Direktiva Sveta 80/777/EGS z dne 15. julija 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod [7].

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [8], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [9], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

5) Direktiva Sveta 82/471/EGS z dne 30. junija 1982 o nekaterih proizvodih, ki se uporabljajo v prehrani živali [10].

Člena 13 in 14 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 13

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 14

Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša 15 dni."

6) Direktiva Sveta 85/591/EGS z dne 20. decembra 1985 o uvedbi metod Skupnosti za vzorčenje in analize za spremljanje in nadzor živil, namenjenih prehrani ljudi [13].

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 4

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [14], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [15], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

7) Uredba Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu [16].

Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 18

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

8) Direktiva Sveta 88/320/EGS z dne 7. junija 1988 o inšpekcijskih pregledih in preverjanju dobre laboratorijske prakse (DLP) [18].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik."

9) Direktiva Sveta 88/344/EGS z dne 13. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin [20].

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [21], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [22], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

10) Direktiva Sveta 88/388/EGS z dne 22. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o aromah za uporabo v živilih in izhodnih surovinah za njihovo proizvodnjo [23].

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

11) Direktiva Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [26].

Tretji in četrti odstavek člena 20 se nadomestita z naslednjim:

"3. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik."

12) Direktiva Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi [28].

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 11

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [29], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [30], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

13) Direktiva Sveta 89/108/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o hitro zamrznjenih živilih za prehrano ljudi [31].

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

14) Direktiva Sveta z 89/109/EGS dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili [34].

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

15) Direktiva Sveta 89/398/EGS z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene [37].

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 13

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [38], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [39], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

16) Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih pijač [40].

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 15

Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece."

17) Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu [41].

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 17

1. Pri povsem tehničnih prilagoditvah posameznih direktiv iz člena 16(1) zaradi upoštevanja:

- sprejetja direktiv na področju tehničnega usklajevanja in standardizacije in/ali

- tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in novih ugotovitev

Komisiji pomaga odbor.

2. Uporabljata se člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

18) Uredba Sveta (EGS) št. 837/90 z dne 26. marca 1990 o statističnih podatkih, ki jih države članice posredujejo o proizvodnji žit [43].

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 11

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [44], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

19) Direktiva Sveta 90/219/EGS z dne 23. aprila 1990 o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih [45].

Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 21

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

20) Direktiva Sveta 90/496/EGS z dne 24. septembra 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil [47].

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

21) Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode [50].

Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 18

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [51], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

22) Uredba Sveta (ES) št. 1382/91 z dne 21. maja 1991 o predložitvi podatkov o iztovoru ribiških proizvodov v državah članicah [52].

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

23) Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov [54].

Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 14

Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece."

24) Direktiva Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih [56].

Člen 7b se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7b

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za vozniška dovoljenja, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [57], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

25) Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskim virov [58].

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

26) Direktiva Sveta 91/672/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh [60].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

27) Direktiva Sveta 91/675/EGS z dne 19. decembra 1991 o ustanovitvi Odbora za zavarovanja [62].

Člena 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 1

Komisiji pomaga Odbor za zavarovanja, v nadaljnjem besedilu "odbor".

Člen 2

1. Kadar Svet v aktih, ki jih sprejme na področju neposrednega neživljenjskega zavarovanja in neposrednega življenjskega zavarovanja, prenese na Komisijo pooblastilo za izvajanje pravil, ki jih določi, se uporablja postopek iz odstavka 2.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [63], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

28) Uredba Sveta (EGS) št. 3925/91 z dne 19. decembra 1991 o odpravi nadzora in formalnosti za ročno in oddano prtljago na letih znotraj Skupnosti ter za prtljago, ki potuje po morju znotraj Skupnosti [64].

(a) Člen 6(2) se črta.

(b) Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Določbe, ki so potrebne za uporabo te uredbe, se sprejmejo skladno s postopkom, predpisanim v odstavku 2.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

29) Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah [66].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

Odbor

1. Komisiji pri izključno tehničnih prilagoditvah prilog tej direktivi zaradi upoštevanja tehnološkega napredka ali sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in novih ugotovitev na tem področju pomaga odbor.

2. Uporabljata se člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [67], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

30) Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst [68].

Člena 20 in 21 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 20

Komisiji pomaga odbor.

Člen 21

1. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik."

31) Direktiva Sveta 92/59/EGS z dne 29. junija 1993 o splošni varnosti proizvodov [70].

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 11

1. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša 15 dni.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

3. Vsak ukrep, sprejet po tem postopku, velja največ tri mesece. To obdobje se lahko podaljša po istem postopku.

4. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvedbo odločitev, sprejetih po tem postopku, največ v 10 dneh.

5. Pristojni organi držav članic, ki so odgovorni za izvajanje ukrepov, sprejetih po postopku iz odstavka 1, v enem mesecu dajo zadevnim strankam možnost, da predložijo svoja stališča in o tem obvestijo Komisijo."

32) Direktiva Sveta 92/75/EGS z dne 22. septembra 1992 o navajanju porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku [72].

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [73], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

33) Sklep Sveta 92/578/EGS z dne 30. novembra 1992 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o prevozu blaga po cesti in železnici [74].

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 4

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša štiri tedne.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

34) Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani [76].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

35) Direktiva Sveta 93/5/EGS z dne 25. februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili [79].

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [80], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [81], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

36) Uredba Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi [82].

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 15

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

37) Uredba Sveta (EGS) št. 959/93 z dne 5. aprila 1993 o statističnih podatkih o poljščinah razen žit, ki jih posredujejo države članice [84].

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

38) Direktiva Sveta 93/23/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v prašičereji [86].

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 17

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [87], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

39) Direktiva Sveta 93/24/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v govedoreji [88].

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 17

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

40) Direktiva Sveta 93/25/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih o staležu ovac in koz [90].

Člen 20 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 20

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

41) Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih [92].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 6(2) Direktive 90/385/EGS, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [93], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Odbor lahko obravnava vse zadeve v zvezi z izvajanjem te direktive."

42) Direktiva Sveta 93/43/EGS z dne 14. junija 1993 o higieni živil [94].

Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 14

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

43. Odločba Sveta 93/389/EGS z dne 24. junija 1993 o mehanizmu za spremljanje emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov v Skupnosti [97].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

44) Uredba Sveta (EGS) št. 2018/93 z dne 30. junija 1993 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku [99].

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [100], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

45) Direktiva Sveta 93/65/EGS z dne 19. julija 1993 o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa [101].

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

46) Direktiva Sveta 93/77/EGS z dne 21. septembra 1993 o sadnih sokovih in podobnih izdelkih [103].

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 15

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

47) Direktiva Sveta 93/99/EGS z dne 29. oktobra 1993 o dodatnih ukrepih v zvezi z uradnim nadzorom živil [106].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [107], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [108], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

48) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih [109].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

49) Direktiva 94/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih [112].

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [113], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [114], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

50) Uredba Sveta (ES) št. 1734/94 z dne 11. julija 1994 o finančnem in tehničnem sodelovanju z Zahodnim bregom in Gazo [115].

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Komisiji pomaga Odbor MED (sredozemske države nečlanice), ustanovljen v skladu s členom 11 Uredbe (EGS) št. 1488/96 [*] UL L 189, 30.07.96, str. 1..

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

51) Uredba Sveta (ES) št. 2978/94 z dne 21. novembra 1994 o izvajanju Resolucije IMO A.747(18) o izmeritvi balastnih prostorov na tankerjih z ločenimi balastnimi tanki [118].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga odbor. Odbor se na povabilo Komisije sestaja, kadar je potrebno za uporabo te uredbe.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

52) Direktiva Sveta 94/67/ES z dne 16. decembra 1994 o sežiganju nevarnih odpadkov [120].

Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 16

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

53) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži [].

Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 21

Postopek odbora

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

54) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov [].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

55) Direktiva 95/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil [].

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

56) Uredba Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin [].

Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 14

Postopek

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

57) Uredba Sveta (ES) št. 2597/95 z dne 23. oktobra 1995 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika [].

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

58) Direktiva Sveta 96/16/ES z dne 19. marca 1996 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov [].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za kmetijsko statistiko, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

59) Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči [].

Prvi in drugi odstavek člena 17 se nadomestita z naslednjim:

"1. Komisiji pomaga odbor.

Odbor sprejme svoj poslovnik.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec."

60) Direktiva Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti [].

Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 21

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Odbor lahko obravnava vse zadeve v zvezi z interoperabilnostjo vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti.

5. Po potrebi lahko odbor ustanovi delovne skupine, ki mu pomagajo pri opravljanju njegovih nalog, zlasti pri usklajevanju priglašenih organov.

6. Odbor se ustanovi takoj, ko ta direktiva začne veljati."

61) Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja [].

Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 19

Postopek odbora

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

62) Direktiva Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka [].

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

Odbor in njegove naloge

1. Spremembe, potrebne za prilagoditev meril in tehnik iz člena 4(2) znanstvenemu in tehnološkemu napredku in podrobna ureditev za pošiljanje informacij iz člena 11 in drugih nalog, navedenih v določbah iz člena 4(3), se sprejmejo v skladu s postopkom iz odstavka 2 tega člena. Takšna prilagoditev ne sme neposredno ali posredno povzročiti spremembe mejnih ali opozorilnih vrednosti.

2. Komisiji pomaga odbor.

3. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik."

63) Uredba (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, uporabljene ali namenjene za uporabo v ali na živilih [].

(a) Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

(b) Člen 8 se razveljavi.

64) Uredba Sveta (ES) št. 2258/96 z dne 22. novembra 1996 o ukrepih za sanacijo in rekonstrukcijo v korist držav v razvoju [].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga ustrezni geografski odbor, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

65) Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi [].

Člen 22 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 22

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

66) Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi [].

Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 18

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece. V zvezi z nalogami odbora iz točk 1 in 2 člena 19, če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

67) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES z dne 16. decembra 1996 o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken [].

Člena 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 5

1. Komisiji pomaga Odbor za direktive o tekstilnih imenih in označevanju, v nadaljnjem besedilu: "odbor".

2. Prilagoditve metod kvantitativne analize iz Priloge II tehnološkemu napredku se sprejmejo po postopku iz člena 6.

Člen 6

1. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik."

68) Direktiva Sveta 96/96/ES z dne 20. decembra 1996 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov [].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Komisiji pomaga odbor za prilagajanje Direktive o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov tehničnemu napredku, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

69) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij [].

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 13

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

70) Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami [].

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 13

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

71) Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [].

Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 19

1. V primeru iz člena 3(2)(b) Komisiji pomaga Odbor za statistični program, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. V tem primeru se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

72) Uredba Sveta (ES) št. 550/97 z dne 24. marca 1997 o dejavnostih, povezanih s HIV/AIDS v državah v razvoju [].

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Komisiji pomaga geografsko opredeljeni odbor, ki je pristojen za razvoj, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

73) Uredba Sveta (ES) št. 1484/97 z dne 22. julija 1997 o pomoči za populacijske politike in programe v državah v razvoju [].

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 11

1. Komisiji pomaga odbor, ki je pristojen za razvoj, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Na podlagi predstavitve – ki jo opravi predstavnik Komisije – strateških smernic za dejavnosti, katere je treba opraviti v prihodnjem letu, se enkrat na leto izmenjajo mnenja na skupni seji odborov iz člena 1."

74) Uredba Sveta (ES) št. 2046/97 z dne 13. oktobra 1997 o sodelovanju sever-jug v boju proti mamilom in odvisnosti od mamil [].

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

1. Komisiji pomaga geografsko opredeljeni odbor, ki je pristojen za razvoj.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Na podlagi predstavitve – ki jo opravi predstavnik Komisije – strateških smernic za dejavnosti, katere je treba opraviti v prihodnjem letu, se enkrat na leto izmenjajo mnenja na skupni seji odborov iz člena 1."

75) Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve [].

Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 21

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

76) Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet [].

Člen 28(3) se nadomesti z naslednjim:

"3. Za zadeve, ki se Stalnemu odboru predložijo na podlagi členov 10, 11(4), 16, 27(1)(a) in (2) ter 32, se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece."

77) Uredba Sveta (ES) št. 448/98 z dne 16. februarja 1998 o spremembah in dopolnitvah Uredbe (ES) št. 2223/96 glede razporejanja posredno merjenih storitev finančnega posredništva (PMSFP) v okviru Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov (ESR) [].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

78) Uredba Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih [].

Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 18

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

79) Odločba št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 1998 o vzpostavitvi mreže epidemiološkega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v Skupnosti [].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Pri izvajanju te odločbe Komisiji pomaga odbor.

2. Uporabljata se člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

80) Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS [].

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 11

Postopek odbora

1. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik."

81. Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih [].

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 6(2) Direktive 90/385/EGS.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Odbor iz odstavka 1 lahko obravnava vse zadeve v zvezi z izvajanjem te direktive."

82) Sklep 276/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 1999 o sprejetju večletnega načrta ukrepanja Skupnosti o pospeševanju varne uporabe interneta z bojem proti nezakonitim in škodljivim vsebinam na globalnih omrežjih [].

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

83) Direktiva 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem [].

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [*] UL L 31, 1.2.2002, str. 1., v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [**] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

84) Direktiva 1999/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o kavnih in cikorijinih ekstraktih [].

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje ljudi, ustanovljen s členom 58 Direktive (ES) št. 178/2002 [], v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

85) Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme [].

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 15

Postopek regulativnega odbora

1. Postopek iz odstavka 2 se uporablja za zadeve, ki jih obravnavata člena 3(3) in 4(1).

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

86) Uredba Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela [].

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 12

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, v nadaljnjem besedilu "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

87) Uredba Sveta (ES) št. 856/1999 z dne 22. aprila 1999 o vzpostavitvi posebnega okvira pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) [].

Člena 6 in 8 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 6

1. Komisiji pomaga geografsko opredeljeni odbor, ki je pristojen za razvoj.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

1. Komisiji pomaga geografsko opredeljeni odbor, ki je pristojen za razvoj.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES (*), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

88) Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih [].

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 17

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

89) Uredba Sveta (ES) št. 975/1999 z dne 29. aprila 1999 o določitvi zahtev za izvajanje ukrepov na področju razvojnega sodelovanja, ki prispevajo k doseganju splošnega cilja razvijati in krepiti demokracijo in pravno državo ter spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine [].

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 13

1. Komisiji pomaga Odbor za človekove pravice in demokracijo, v nadaljevanju "odbor".

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [], ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

90) Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov [].

Člen 20 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 20

1. Spremembe, potrebne za prilagoditev prilog k tej direktivi tehničnemu napredku, se sprejmejo po postopku, določenem v členu 29(4)(a) Direktive 67/548/EGS.

2. Komisiji pomaga odbor.

3. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik."

91) Direktiva 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil [].

Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES [*] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23)., ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik."

[1] UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena s Sklepom Komisije 96/350/ES (UL L 135, 6.6.1996, str. 32).

[2] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[3] UL L 63, 13.3.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/12/ES (UL L 77, 20.3.2002, str. 11).

[5] UL L 54, 5.3.1979, str. 124. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2329/98 (UL L 291, 30.10.1998, str. 2).

[7] UL L 229, 30.8.1980, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/70/ES (UL L 299, 23.11.1996, str. 26).

[8] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[9] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[10] UL L 213, 21.7.1982, str. 8. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/20/ES (UL L 80, 25.3.1999, str. 20.)

[13] UL L 372, 31.12.1985, str. 50.

[14] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[15] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[16] UL L 370, 31.12.1985, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1360/2002 (UL L 207, 5.8.2002, str. 1).

[18] UL L 145, 11.6.1988, str. 35. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 1999/12/ES (UL L 77, 23.3.1999, str. 22).

[20] UL L 157, 24.6.1988, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/60/ES (UL L 331, 3.12.1997, str. 7).

[21] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[22] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[23] UL L 184, 15.7.1988, str. 61. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 91/71/EGS (UL L 42, 15.2.1991, str. 25).

[26] UL L 40, 11.2.1989, str. 12. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS (UL L 220, 30.8.1993, str. 1).

[28] UL L 40, 11.2.1989, str. 27. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/34/ES (UL L 237, 10.9.1994, str. 1).

[29] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[30] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[31] UL L 40, 11.2.1989, str. 34. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[34] UL L 40, 11.2.1989, str. 38.

[37] UL L 186, 30.6.1989, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/41/ES (UL L 172, 8.7.1999, str. 38).

[38] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[39] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[40] UL L 160, 12.6.1989, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 3378/94 (UL L 366, 31.12.1994, str. 1).

[41] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

[43] UL L 88, 3.4.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2197/95 (UL L 221, 19.9.1995, str. 2).

[44] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[45] UL L 117, 8.5.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/204/ES (UL L 73, 15.3.2001, str. 32).

[47] UL L 276, 6.10.1990, str. 40.

[50] UL L 135, 30.5.1991, str. 40. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 98/15/ES (UL L 67, 7.3.1998, str. 29).

[51] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[52] UL L 133, 28.5.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2104/93 (UL L 191, 31.7.1993, str. 1).

[54] UL L 149, 14.6.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2061/96 (UL L 277, 30.10.1996, str. 1).

[56] UL L 237, 24.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2000/56/ES (UL L 237, 21.9.2000, str. 45).

[57] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[58] UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

[60] UL L 373, 31.12.1991, str. 29. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[62] UL L 374, 31.12.1991, str. 32.

[63] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[64] UL L 374, 31.12.1991, str. 4.

[66] UL L 113, 30.4.1992, str. 19.

[67] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[68] UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/62/ES (UL L 305, 8.11.1997, str. 42.)

[70] UL L 228, 11.8.1992, str. 24.

[72] UL L 297, 13.10.1992, str. 16.

[73] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[74] UL L 373, 21.12.1992, str. 26.

[76] UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

[79] UL L 52, 4.3.1993, str. 18.

[80] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[81] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[82] UL L 84, 5.4.1993, str. 1.

[84] UL L 98, 24.4.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2197/95 (UL L 221, 19.9.1995, str. 2).

[86] UL L 149, 21.6.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/77/ES (UL L 10, 16.1.1998, str. 28.)

[87] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[88] UL L 149, 21.6.1993, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/77/ES.

[90] UL L 149, 21.6.1993, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/77/ES.

[92] UL L 169, 12.7.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/104/ES (UL L 6, 10.1.2002, str. 50).

[93] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[94] UL L 175, 19.7.1993, str. 1.

[97] UL L 167, 9.7.1993, str. 31. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 1999/296/ES (UL L 117, 5.5.1999, str. 35).

[99] UL L 186, 28.7.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1636/2001 (UL L 222, 17.8.2001, str. 1).

[100] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[101] UL L 187, 29.7.1993, str. 52. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/15/ES (UL L 95, 10.4.1997, str. 16).

[103] UL L 244, 30.9.1993, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[106] UL L 290, 24.11.1993, str. 14.

[107] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[108] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[109] UL L 237, 10.9.1994, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/83/ES (UL L 48, 19.2.1997, str. 16).

[112] UL L 237, 10.9.1994, str. 13.

[113] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[114] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[115] UL L 182, 16.7.1994, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2840/98 (UL L 354, 30.12.1998, str. 14).

[118] UL L 319, 12.12.1994, str. 1.

[120] UL L 365, 31.12.1994, str. 34.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

[] UL L 365, 31.12.1994, str. 24.

[] UL L 61, 18.3.1995, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/5/ES (UL L 55, 24.2.2001, str. 59).

[] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 257, 27.10.1995, str. 1.

[] UL L 270, 13.11.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1638/2001 (UL L 222, 17.8.2001, str. 29).

[] UL L 78, 28.3.1996, str. 27.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 163, 2.7.1996, str. 1.

[] UL L 235, 17.9.1996, str. 6.

[] UL L 257, 10.10.1996, str. 26.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 296, 21.11.1996, str. 55.

[] UL L 299, 23.11.1996, str. 1.

[] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 306, 28.11.1996, str. 1.

[] UL L 10, 14.1.1997, str. 13.

[] UL L 61, 3.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2476/2001 (UL L 334, 18.12.2001, str. 3).

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 32, 3.2.1997, str. 1.

[] UL L 46, 17.2.1997, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/11/ES (UL L 48, 17.2.2001, str. 20).

[] UL L 14, 17.1.1997, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1614/2002 (UL L 244, 12.9.2002, str. 7).

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

[] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[] UL L 85, 27.3.1997, str. 1.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 202, 30.7.1997, str. 1.

[] UL L 287, 21.10.1997, str. 1.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 15, 21.1.1998, str. 14. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/39/ES (UL L 176, 5.7.2002, str. 21).

[] UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

[] UL L 58, 27.2.1998, str. 1.

[] UL L 162, 5.6.1998, str. 1.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 268, 3.10.1998, str. 1.

[] UL L 350, 28.12.1998, str. 58. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2000/71/ES (UL L 287, 14.11.2000, str. 46).

[] UL L 331, 7.12.1998, str. 1.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 33, 6.2.1999, str. 1.

[] UL L 66, 13.3.1999, str. 16.

[] UL L 66, 13.3.1999, str. 26.

[] UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 91, 7.4.1999, str. 10.

[] UL L 63, 12.3.1999, str. 6.

[] UL L 108, 27.4.1999, str. 2.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 182, 16.7.1999, str. 1.

[] UL L 120, 8.5.1999, str. 1.

[] Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

[] UL L 200, 30.7.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2001/60/ES (UL L 226, 22.8.2001, str. 5).

[] UL L 12, 18.1.2000, str. 16.

--------------------------------------------------

Top