Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0886

Sklep Sveta z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

OJ L 328, 13.12.2001, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 191 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/886/oj

32001D0886Official Journal L 328 , 13/12/2001 P. 0001 - 0003


Sklep Sveta

z dne 6. decembra 2001

o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

(2001/886/JHA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 30(1)(a) in (b), člena 31(a) in (b) ter člena 34(2)(c) te Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Belgije in Kraljevine Švedske [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Schengenski informacijski sistem, vzpostavljen v skladu z določbami naslova IV Konvencije iz leta 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, v nadaljnjem besedilu "Schengenska konvencija iz leta 1990", predstavlja pomembno orodje za uporabo določb schengenskega pravnega reda, kakor je vključen v Evropsko unijo.

(2) Schengenski informacijski sistem je v obstoječi obliki sposoben oskrbovati največ 18 držav udeleženk. Trenutno obratuje za 13 držav članic in dve drugi državi (Islandijo in Norveško), v predvidljivi prihodnosti pa naj bi obratoval še za Združeno kraljestvo in Irsko. Vendar pa sistem ni zgrajen tako, da bi oskrboval povečano število držav članic Evropske unije po njeni širitvi.

(3) V ta namen in da bi izkoristili najnovejše dosežke na področju informacijske tehnologije ter omogočili uvedbo novih funkcij, je treba razviti nov Schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II), kot je že potrjeno v Sklepu Izvršnega odbora SCH/Com-ex (97) 24 z 7. oktobra 1997 [3].

(4) Izdatki, povezani z razvojem SIS II, gredo v breme proračuna Evropske unije v skladu s sklepi Sveta z 29. maja 2001, sprejetimi v ta namen. Ta sklep skupaj z Uredbo Sveta (ES) št. 2424/2001 z 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) [4] pomeni potrebno pravno podlago, ki omogoča vključitev sredstev, potrebnih za razvoj SIS II, v proračun Unije in izvedbo navedenega dela proračuna.

(5) Pravno podlago sestavljata dva dela: ta sklep, ki temelji na členu 30(1)(a) in (b), členu 31(a) in (b) ter členu 34(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, in Uredba Sveta, ki temelji na členu 66() Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Kot določa člen 92 Schengenske konvencije iz leta 1990, je razlog za to schengenski informacijski sistem, ki naj bi organom, imenovanim v državah članicah, s pomočjo postopka avtomatskega iskanja omogočil dostop do razpisov ukrepov o osebah in lastnini za mejno kontrolo ter druge policijske in carinske kontrole, ki se izvajajo v državi v skladu z nacionalnimi predpisi, ter za izdajanje vizumov, dovoljenj za bivanje in izvajanje predpisov o tujcih v okviru uporabe določb schengenskega pravnega reda v zvezi z gibanjem oseb.

(6) Dejstvo, da pravna podlaga, ki se zahteva za omogočanje razvoja SIS II, ki naj se financira iz proračuna Unije, sestoji iz dveh ločenih instrumentov, ne vpliva na načelo, da schengenski informacijski sistem predstavlja, in naj bi predstavljal tudi v prihodnje, enoten, integriran informacijski sistem in da se mora SIS II razviti kot tak.

(7) Ta sklep v prihodnje ne posega v sprejetje potrebnih predpisov, ki podrobno opisuje delovanje in uporabo SIS II, kot so med drugim pravila za opredeljevanje kategorij podatkov, ki naj se vnesejo v sistem, namenov, zaradi katerih jih je treba vnesti, ter meril za njihov vnos, pravila v zvezi z vsebino zapisov SIS, vključno z odgovornostjo za njihovo pravilnost, pravila o trajanju razpisov ukrepov, njihovi medsebojni povezanosti in združljivosti, pravila o dostopu do podatkov SIS ter pravila o varstvu osebnih podatkov in njihov nadzor.

(8) Ta sklep določa postopke za sprejemanje ukrepov, potrebnih za njegovo izvajanje, ki odražajo ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 2424/2001, da se za razvoj SIS II kot celoto zagotovi en sam proces izvajanja.

(9) Ta sklep določa razvoj določb schengenskega pravnega reda, ki sodijo v področje točke G člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES z 17. maja 1999 o nekaterih dogovorih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda [5] ter člena 8(2) Sklepa Sveta 2000/365/ES o zahtevi Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda [6].

(10) Skleniti je treba dogovor, ki bo predstavnikom Islandije in Norveške omogočil, da se pridružijo delu odborov, ki pomagajo Komisiji pri opravljanju izvedbenih pooblastil. Tak dogovor je bil predviden v izmenjavi pisem med Skupnostjo ter Islandijo in Norveško, ki so priložena zgoraj navedenemu Pridružitvenemu sporazumu.

(11) Ta sklep ne vpliva na dogovore o delnem sodelovanju Združenega kraljestva pri izvajanju schengenskega pravnega reda, ki ga je določil Svet v Sklepu 2000/365/ES -

SKLENIL:

Člen 1

Schengenski informacijski sistem, vzpostavljen v skladu z določbami naslova IV Schengenske konvencije iz leta 1990, se nadomesti z novim sistemom, Schengenskim informacijskim sistemom II (SIS II), ki novim državam članicam omogoča vključitev v sistem.

Člen 2

SIS II, ki je enoten integrirani sistem, razvija Komisija v skladu s postopki, določenimi v tem sklepu.

Člen 3

Ukrepi, potrebni za razvoj SIS II, se sprejmejo po postopku upravljanja iz člena 5, kadar zadevajo vprašanja, ki niso navedena v členu 4.

Člen 4

Ukrepi, potrebni za razvoj SIS II v zvezi z spodaj navedenimi zadevami, se sprejmejo v skladu z uredbenim postopkom iz člena 6:

(a) oblikovanjem fizične arhitekture sistema, vključno s komunikacijskim omrežjem;

(b) tehničnimi vidiki, ki vplivajo na varstvo osebnih podatkov;

(c) tehničnimi vidiki, ki imajo resne finančne posledice za proračune držav članic ali imajo resne tehnične posledice za nacionalne sisteme držav članic;

(d) razvojem varnostnih zahtev.

Člen 5

1. Kadar se Komisija sklicuje na ta člen, ji pomaga upravljalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik na predlog predsedstva na osnovi standardnega poslovnika, objavljenega v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

3. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki naj se sprejmejo. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga predsednik lahko določi na podlagi nujnosti zadeve. V primeru sklepov, ki jih mora Svet sprejeti na predlog Komisije, se mnenje sprejme z večino, določeno v členu 205(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se tehtajo v skladu z navedenim členom. Predsednik ne glasuje.

4. Komisija sprejme ukrepe, ki se začnejo takoj uporabljati. Kadar pa ti ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija takoj sporoči Svetu. V tem primeru lahko Komisija za dva meseca od datuma takega obvestila odloži uporabo tistih ukrepov, glede katerih se je tako odločila.

5. Svet lahko s kvalificirano večino sprejme drugačen sklep v roku, predvidenem v odstavku 4.

Člen 6

1. Kadar se sklicuje na ta člen, Komisiji pomaga uredbeni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik na predlog predsedstva na osnovi standardnega poslovnika, objavljenega v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

3. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki naj se sprejmejo. Odbor da svoje mnenje o predlogu v roku, ki ga predsednik lahko določi na podlagi nujnosti zadeve. V primeru sklepov, ki jih mora Svet sprejeti na predlog Komisije, se mnenje sprejme z večino, določeno v členu 205(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj odbora se tehtajo skladno z navedenim členom. Predsednik ne glasuje.

4. Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

5. Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo dano, Komisija nemudoma predloži Svetu predlog o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in obvesti Evropski parlament.

6. Svet lahko s kvalificirano večino odloči o predlogu v roku dveh mesecev od datuma, ko mu je bil predlog predložen.

Če Svet v tem roku s kvalificirano večino nasprotuje predlogu, ga Komisija ponovno preuči. Svetu lahko predloži spremenjen predlog, ponovno posreduje svoj predlog ali predloži zakonodajni predlog.

Če po izteku tega roka Svet niti ne sprejme predloženega izvedbenega akta niti ne nasprotuje predlogu za izvedbene ukrepe, predloženi izvedbeni akt sprejme Komisija.

Člen 7

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu.

Veljati preneha 31. decembra 2006.

V Bruslju, 6. decembra 2001

Za Svet

Predsednik

M. Verwilghen

[1] UL C 183, 29.6.2001, str. 14.

[2] Mnenje, dano 23. oktobra 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 239, 22.9.2000, str. 442.

[4] UL L 328, 13.12.2001, str. 4.

[5] UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

[6] UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

Top