EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0095

Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

OJ L 14, 22.1.1993, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 188 - 194
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 188 - 194
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 204 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 204 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 5 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/95/oj

31993R0095Uradni list L 014 , 22/01/1993 str. 0001 - 0006
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 4 str. 0188
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 4 str. 0188


Uredba Sveta (EGS) št. 95/93

z dne 18. januarja 1993

o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 84(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker se veča neravnovesje med širjenjem zračnega prometa v Evropi in razpoložljivostjo ustrezne letališke infrastrukture za zadovoljitev teh potreb; ker se zato v Skupnosti število preobremenjenih letališč veča;

ker naj dodeljevanje slotov na preobremenjenih letališčih temelji na nevtralnih, preglednih in nediskriminatornih pravilih;

ker je nevtralnost najbolje zagotovljena, kadar odločitev o koordinaciji letališča sprejme država članica, pristojna za to letališče, na podlagi objektivnih meril;

ker je za omogočanje letalskih storitev v določenih pogojih zaželeno, da država članica razglasi letališče za koordinirano, če je zagotovljeno upoštevanje načel preglednosti, nevtralnosti in nediskriminacije;

ker naj država članica, pristojna za koordinirano letališče, zagotovi imenovanje koordinatorja, čigar nevtralnost je nedvomna;

ker je preglednost informacij bistveni element pri zagotavljanju objektivnega dodeljevanja slotov;

ker bi bila lahko načela, ki urejajo sedanji sistem dodeljevanja slotov, podlaga za to uredbo, če se bo ta sistem razvijal v skladu z razvojem dogodkov na področju prometa v Skupnosti;

ker je politika Skupnosti omogočati konkurenco in spodbujati vstop na trg, kot določa Uredba Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti [4], in ker ti cilji terjajo močno podporo prevoznikom, ki nameravajo začeti opravljati letalske storitve na progah znotraj Skupnosti;

ker sedanji sistem predvideva podedovane pravice;

ker bi bile potrebne tudi določbe, ki bi omogočale nove vstope na trg Skupnosti;

ker je treba sprejeti posebne predpise, glede na omejene okoliščine, za vzdrževanje primernih domačih letov na območja zadevne države članice;

ker se je prav tako treba izogibati razmeram, kjer bi pomanjkanje razpoložljivih slotov povzročilo neenakomerno razporeditev ugodnosti liberalizacije in izkrivljanje konkurence;

ker je zaželeno sedanje slote kar najbolje uporabiti, da se uresničijo opisani cilji;

ker je zaželeno, da tretje države zagotovijo enako obravnavanje letalskih prevoznikov Skupnosti;

ker uporaba določb te uredbe ne posega v konkurenčna pravila Pogodbe, zlasti v člena 85 in 86;

ker je bil s skupno deklaracijo ministrov za zunanje zadeve Kraljevine Španije in Združenega kraljestva 2. decembra 1987 v Londonu sklenjen dogovor o večjem sodelovanju obeh držav pri uporabi gibraltarskega letališča in se bo ta dogovor šele začel izvajati;

ker naj bo ta uredba po določenem obdobju ponovno pregledana, da se bo ocenilo njeno delovanje,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja za dodeljevanje slotov na letališčih Skupnosti.

2. Uporaba te uredbe za gibraltarsko letališče ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije in Združenega kraljestva glede spora o suverenosti nad ozemljem, na katerem je letališče.

3. Uporaba določb te uredbe za gibraltarsko letališče se odloži do začetka izvajanja dogovora, sklenjenega s skupno deklaracijo ministrov za zunanje zadeve Kraljevine Španije in Združenega kraljestva 2. decembra 1987. Vladi Španije in Združenega kraljestva obvestita Svet o tem datumu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

(a) "slot" pomeni prihod ali odhod po voznem redu letov, ki je na voljo ali dodeljen za gibanje letala za določen datum na letališču, koordiniranem po pogojih te uredbe;

(b) "novi prevoznik" pomeni:

(i) letalskega prevoznika, ki za katerikoli dan zahteva slot na letališču in ki ima ali pa so mu bili za ta dan dodeljeni manj kakor štirje sloti na tem letališču,

(ii) letalskega prevoznika, ki zahteva slote za let brez vmesnega pristanka med dvema letališčema Skupnosti, pri čemer na ta dan še največ dva druga letalska prevoznika opravljata direktne lete med letališčema ali sistemoma letališč, in ki ima ali pa so mu bili za ta dan in za let brez vmesnega pristanka dodeljeni manj kot štirje sloti na tem letališču.

Letalski prevoznik, ki ima več kot 3 % vseh razpoložljivih slotov za zadevni dan na določenem letališču ali več kot 2 % vseh razpoložljivih slotov za zadevni dan na sistemu letališč, katerega del je to letališče, se ne šteje za novega prevoznika na tem letališču;

(c) "direktni let" pomeni storitev med dvema letališčema, vključno z vmesnimi pristanki z istim zrakoplovom in isto številko leta;

(d) "obdobje voznega reda letov" pomeni poletno ali zimsko sezono, kakor ju letalski prevozniki uporabljajo v svojih voznih redih letov;

(e) "letalski prevoznik Skupnosti" pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov [5];

(f) "koordinirano letališče" pomeni letališče, za katero je za lažje opravljanje dejavnosti letalskih prevoznikov, ki že opravljajo ali pa nameravajo opravljati letalske storitve na tem letališču, imenovan koordinator;

(g) "popolnoma koordinirano letališče" pomeni koordinirano letališče, na katerem letalski prevoznik za vzlet ali pristanek v času, ko je to letališče popolnoma koordinirano, potrebuje slot, ki mu ga dodeli koordinator;

(h) "sistem letališč" pomeni dve ali več združenih letališč, ki oskrbujejo isto mesto ali urbane aglomeracije, kakor je navedeno v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 2408/92.

Člen 3

Pogoji koordiniranja letališč

1. Države članice so zavezane razglasiti letališče za koordinirano le v skladu s predpisi tega člena.

2. Države članice lahko kljub temu predvidijo razglasitev letališča za koordinirano, če upoštevajo načela preglednosti, nevtralnosti in nediskriminacije.

3. (i) Kadar letalski prevozniki, ki opravijo več kakor polovico vseh letalskih storitev letališča, in/ali kadar upravljavec letališča meni, da so zmogljivosti nezadostne za sedanje ali načrtovane letalske storitve v nekaterih obdobjih, ali

(ii) kadar se novi prevozniki srečujejo z resnimi težavami pri pridobivanju slotov, ali

(iii) kadar država članica meni, da je potrebno,

država članica zagotovi, da se na tem letališču, ob upoštevanju splošno priznanih metod, kar najhitreje opravi temeljita analiza zmogljivosti, katere cilj je določiti možnosti za kratkoročno povečanje zmogljivosti na podlagi infrastrukturnih sprememb ali sprememb delovanja, in določi časovni okvir za razrešitev težav. Ta analiza se v rednih časovnih presledkih ažurira. Analize in za analizo uporabne metode so na voljo zainteresiranim strankam.

4. Če po posvetovanju z letalskimi prevozniki, ki so redni uporabniki letališča, organizacijami, ki jih predstavljajo, upravljavci letališč, službami za kontrolo letenja in organizacijami potnikov, kadar te obstajajo, analiza ne kaže možnosti za kratkoročno rešitev težav, države članice zagotovijo razglasitev letališča za popolnoma koordinirano v obdobjih, v katerih se težave glede zmogljivosti pojavijo.

5. Kadar je na popolnoma koordiniranem letališču za sedanje ali načrtovane letalske storitve zagotovljena zadostna zmogljivost, se razglasitev tega letališča za koordinirano prekliče.

Člen 4

Koordinator

1. Po posvetovanju z letalskimi prevozniki, ki so redni uporabniki letališča, organizacijami, ki jih predstavljajo, in upravljavcem letališča država članica, pristojna za koordinirano ali popolnoma koordinirano letališče, zagotovi imenovanje fizične ali pravne osebe s podrobnim znanjem s področja usklajevanja voznih redov letov letalskih prevoznikov za letališkega koordinatorja. Isti koordinator je lahko imenovan za več letališč.

2. Država članica zagotovi, da je koordinator pri opravljanju svojih dolžnosti, določenih s to uredbo, neodvisen.

3. Koordinator ravna v skladu s to uredbo na nevtralen, nediskriminatoren in pregleden način.

4. Koordinator se udeležuje tistih mednarodnih usklajevalnih konferenc zračnih prevoznikov, ki so dovoljene po pravu Skupnosti.

5. Koordinator je pristojen za dodeljevanje slotov.

6. Koordinator spremlja uporabo slotov.

7. Kadar so sloti dodeljeni, koordinator vsem zainteresiranim strankam na njihovo zahtevo in v ustreznem roku zagotovi naslednje informacije o:

(a) historičnih slotih vseh letalskih prevoznikov letališča, razvrščenih po posameznih letalskih prevoznikih in v časovnem zaporedju,

(b) zahtevanih slotih (prvotne vloge) vseh letalskih prevoznikov, razvrščenih po posameznih letalskih prevoznikih in v časovnem zaporedju,

(c) vseh dodeljenih slotih in zavrnjenih zahtevkih za slote vseh letalskih prevoznikov, razvrščenih po posameznih letalskih prevoznikih in v časovnem zaporedju,

(d) preostalih razpoložljivih slotih,

(e) popolnih podatkih o merilih dodeljevanja.

8. Informacije iz odstavka 7 so na voljo najpozneje do zadevne usklajevalne konference ter po potrebi tudi med njo in po njej.

Člen 5

Koordinacijski odbor

1. Države članice zagotovijo, da se na letališču, ki je bilo razglašeno za popolnoma koordinirano, določi koordinacijski odbor, ki s svojo svetovalno funkcijo pomaga koordinatorju iz člena 4. Pravico do udeležbe v tem odboru imajo vsaj tisti letalski prevozniki, ki so redni uporabniki letališč(-a), in/ali organizacije, ki jih predstavljajo, zadevni upravljavci letališč ter predstavniki kontrole letenja. Isti koordinacijski odbor je lahko določen za več letališč.

Naloge koordinacijskega odbora so med drugim svetovanje pri:

- možnostih za povečanje zmogljivosti, določenih v skladu s členom 6,

- izboljšavah prometnih razmer na zadevnem letališču,

- pritožbah zoper dodelitev slotov, kakor je določeno v členu 8(7),

- postopkih spremljanja uporabe dodeljenih slotov,

- smernicah za dodeljevanje slotov ob upoštevanju lokalnih razmer,

- resnih težavah novih prevoznikov, kakor je določeno v členu 10.

2. Odstavek 1 se lahko uporablja za letališča, ki so v skladu s členom 3 razglašena za koordinirana.

Člen 6

Zmogljivost letališča

1. Na letališču, na katerem se dodeljuje slote, pristojni organi v sodelovanju s predstavniki kontrole letenja, organi, pristojnimi za kontrolo blaga in oseb, letalskimi prevozniki, ki uporabljajo letališče, in/ali organizacijami, ki jih predstavljajo, ter koordinatorjem letališča določijo razpoložljivo zmogljivost za dodeljevanje slotov dvakrat na leto in v skladu s splošno priznanimi postopki. Kadar pristojni organ ni upravljavec letališča, je potrebno posvetovanje tudi s slednjim.

Podlaga za omenjeni postopek je objektivna analiza možnosti sprejemanja letalskega prometa, ob upoštevanju različnih vrst prometa na tem letališču.

Rezultati postopka se za potrebe usklajevalnih konferenc v primernem času pred prvotnim dodeljevanjem slotov predložijo koordinatorju letališča.

2. Odstavek 1 se lahko uporablja tudi za letališča, ki so v skladu s členom 3 razglašena za koordinirana.

Člen 7

Obveščanje koordinatorja

Letalski prevozniki, ki že opravljajo ali nameravajo opravljati letalske storitve na koordiniranem ali popolnoma koordiniranem letališču, dajo koordinatorju informacije, ki jih ta zahteva.

Člen 8

Postopek dodeljevanja slotov

1. (a) Ob upoštevanju člena 10 ima letalski prevoznik na podlagi slota, ki ga uporablja po ugoditvi koordinatorja, v naslednjem obdobju voznega reda letov pravico do istega slota.

(b) Kadar se vsem zahtevkom za slote ne more ugoditi v zadovoljstvo vseh zadevnih letalskih prevoznikov, se da prednost komercialnim letalskim storitvam, zlasti rednim zračnim prevozom in programiranim storitvam, ki niso storitve rednega zračnega prevoza.

(c) Koordinator upošteva tudi dodatna prednostna pravila industrije zračnega prevoza in, če je mogoče, dodatne smernice, ki jih za lokalne razmere predlaga koordinacijski odbor, če so te smernice v skladu s pravom Skupnosti.

2. Če se zahtevku za slot ne more ugoditi, koordinator obvesti zadevnega letalskega prevoznika o razlogih in navede najbližji drugi slot.

3. Koordinator si vedno prizadeva za ugoditev ad hoc zahtevkov za slote za katero koli vrsto letalstva, vključno s splošnim letalstvom. V ta namen se lahko uporabijo še nedodeljeni sloti, ki so na voljo v poolu, navedenem v členu 10, in tudi sloti, ki so se nenadoma sprostili.

4. Sloti se lahko prosto izmenjujejo med letalskimi prevozniki in jih ti lahko prenašajo z ene proge ali ene vrste storitev na drugo z medsebojnim dogovorom, kot posledica bodisi popolnega bodisi delnega prevzema ali enostransko. Vse takšne izmenjave in prenosi so pregledni, koordinator pa potrdi njihovo izvedljivost, da:

(a) niso v škodo obratovanja letališča;

(b) se upoštevajo omejitve, ki jih določi država članica v skladu s členom 9;

(c) sprememba uporabe ne sodi na področje uporabe člena 11.

5. Sloti, dodeljeni novim letalskim prevoznikom, ki opravljajo storitve med dvema letališčema Skupnosti, se za dve obdobji voznega reda letov ne smejo izmenjati ali prenesti med letalskimi prevozniki in jih ti ne smejo izmenjati ali prenesti z ene proge na drugo, kakor je predvideno v odstavku 4.

6. Komisija lahko po posvetovanju z letalskimi prevozniki, koordinatorji in upravljavci letališč določi priporočljive standarde za avtomatske sisteme, ki jih koordinatorji uporabljajo za zagotovitev pravilne uporabe členov 4 in 7.

7. Morebitne pritožbe zoper dodelitev slotov obravnava koordinacijski odbor, ki lahko koordinatorju predlaga možnosti za razrešitev spora.

8. Če koordinacijski odbor spora ne more razrešiti, lahko zadevna država članica predvidi mediacijo organizacije, ki zastopa letalske prevoznike, ali tretje osebe.

Člen 9

Regionalne letalske storitve

1. Država članica lahko rezervira nekatere slote na popolnoma koordiniranem letališču za domače redne zračne prevoze:

(a) na progi do letališča na njenem ozemlju, ki oskrbuje obrobno območje ali območje v razvoju, pri čemer takšna proga velja kot izredno pomembna za gospodarski razvoj območja, kjer je to letališče, če:

(i) se na tej progi zadevni sloti uporabljajo v času začetka veljavnosti te uredbe;

(ii) na progi opravlja letalske storitve le en letalski prevoznik;

(iii) noben drug način prevoza ne more nuditi primernih storitev;

(iv) rezervacija preneha, kakor hitro na progi drugi letalski prevoznik vzpostavi domače redne zračne prevoze z enakim številom frekvenc kot prvi letalski prevoznik in na njej deluje najmanj eno obdobje voznega reda letov;

(b) na progah, na katerih je z zakonodajo Skupnosti naložena obveznost javne službe.

2. Postopki iz člena 4(1)(d) do 4(1)(i) Uredbe (EGS) št. 2408/92 se uporabljajo, če se drugi letalski prevoznik Skupnosti zanima za uporabo proge in ni mogel pridobiti slotov v eni uri pred ali po času, zahtevanem pri koordinatorju.

3. Države članice predložijo Komisiji seznam prog, za katere so bili rezervirani sloti na popolnoma koordiniranem letališču. Navedeno se prvič izvede z začetkom veljavnosti te uredbe. Komisija objavi pregled zadevnih prog v Uradnem listu Evropskih skupnosti najpozneje v dveh mesecih po predložitvi.

Člen 10

Pool slotov

1. Za vsako koordinirano obdobje se na letališču, na katerem se dodeljuje slote, vzpostavi pool, ki vsebuje vse novo nastale slote, neporabljene slote in slote, ki jih je letalski prevoznik opustil med ali do konca obdobja voznega reda letov, ter slote, ki so postali razpoložljivi na drug način.

2. Vsak neporabljen slot se odvzame in uvrsti v ustrezen pool, razen kadar se neuporaba lahko utemelji s prepovedjo vzletanja tipa zrakoplova, z zaprtjem letališča ali zračnega prostora ali z drugimi podobnimi izrednimi okoliščinami.

3. Sloti, dodeljeni letalskemu prevozniku za opravljanje rednega zračnega prevoza ali programiranih storitev, ki niso storitve rednega zračnega prevoza, za določen čas v največ enem obdobju voznega reda letov in za isti dan tedna v prepoznavnem obdobju, letalskemu prevozniku ne zagotavljajo pravice do istega zaporedja slotov v ustreznem naslednjem obdobju voznega reda letov, razen če lahko letalski prevoznik koordinatorju zadovoljivo dokaže, da je te slote uporabljal, kakor je odredil koordinator, vsaj 80 % časa, za katerega so mu bili dodeljeni.

4. Sloti, ki so bili letalskemu prevozniku dodeljeni pred 31. januarjem za naslednjo poletno sezono ali pred 31. avgustom za naslednjo zimsko sezono, vendar so bili koordinatorju vrnjeni zaradi nove dodelitve pred tema datumoma, se ne upoštevajo pri izračunavanju uporabe.

5. Če se 80 % uporaba zaporedja slotov ne more dokazati, se vsi sloti, ki sestavljajo to zaporedje, uvrstijo v pool, razen če se neuporaba lahko utemelji z:

(a) nepredvidljivimi in neizogibnimi okoliščinami, na katere letalski prevoznik ne more vplivati, na primer:

- prepoved vzletanja tipa zrakoplova, ki se navadno uporablja za zadevne letalske storitve, ali

- zaprtje letališča ali zračnega prostora;

(b) težavami, povezanimi z začetkom novega rednega prevoza potnikov z zrakoplovom, ki nima več kot osemdeset sedežev, na progi med regionalnim in koordiniranim letališčem, pri čemer zmogljivost ne presega 30000 sedežev na leto, ali

(c) resno finančno izgubo zadevnega letalskega prevoznika Skupnosti, zaradi katere mu organ za izdajo licenc v skladu s členom 5(5) Uredbe (EGS) št. 2407/92 izda začasno licenco do finančne sanacije;

(d) prekinitvijo zaporedja storitev, ki niso storitve rednega zračnega prevoza, zaradi odpovedi organizatorjev potovanja, zlasti zunaj običajnega vrhunca potovalne sezone, če skupna uporaba slotov ne pade pod 70 %;

(e) prekinitvijo zaporedja letalskih storitev zaradi dejanja, katerega namen je bil vplivati na te storitve in ki letalskemu prevozniku dejansko in/ali tehnično onemogoči izvajanje načrtovanih letov.

6. Če se pri novih prevoznikih resne težave nadaljujejo, država članica zagotovi sklic sestanka letališkega koordinacijskega odbora. Namen sestanka je proučiti možnosti za izboljšanje stanja. Na tak sestanek se povabi Komisijo.

7. Sloti, uvrščeni v poole, se razdelijo med letalske prevoznike-prosilce brez poseganja v člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2408/92. 50 % teh slotov se dodeli med nove prevoznike, razen če je njihovih zahtevkov manj kot 50 %.

8. Novi prevozniki, katerim so bili sloti ponujeni v dveh urah pred ali po zahtevanem času in ki te ponudbe niso sprejeli, ne obdržijo statusa novega prevoznika.

Člen 11

Zaščitni mehanizmi

1. Če rešitev po odstavku 2 ni mogoča in ob upoštevanju prepovedi izkrivljanja konkurence med letalskimi prevozniki, ti ne smejo uporabljati prožnosti, ki jo omogoča člen 8(4), da bi pridobili eno ali več dodatnih frekvenc na progi med popolnoma koordiniranim letališčem v okviru Skupnosti in letališčem v drugi državi članici, če drugi letalski prevoznik Skupnosti, ki mu je licenco podelila druga država članica, kljub doslednemu trudu v dveh urah pred ali po času, zahtevanem pri koordinatorju, ni uspel pridobiti slotov za pristajanje in vzletanje, ki bi se lahko razumno uporabili za pridobitev ene ali več dodatnih frekvenc na progi.

Ta določba ne velja, če letalski prevoznik, ki uporablja prožnost iz člena 8(4), ne preseže frekvence drugega letalskega prevoznika.

2. Ob upoštevanju prepovedi izkrivljanja konkurence med letalskimi prevozniki si država članica, pristojna za popolnoma koordinirano letališče iz odstavka 1, prizadeva za oblikovanje dogovora med zadevnimi letalskimi prevozniki.

Iščejo naj se tudi druge rešitve za te težave, na primer:

- prizadevanje za ugoditev zahtevka za slote letalskega prevoznika, ki mu je licenco izdala druga država članica,

- letalski prevoznik naj smiselno uporablja prožnost, ki jo omogoča člen 8(4).

3. Zadevna država članica lahko od Komisije zahteva, da razišče uporabo tega člena v dveh mesecih potem, ko letalski prevoznik obvesti koordinatorja o svojem namenu, da bo uporabil prožnost iz člena 8(4).

Člen 12

Splošne določbe

1. Kadarkoli tretja država pri dodeljevanju slotov na letališčih:

(a) letalskim prevoznikom Skupnosti ne zagotovi obravnave, ki je primerljiva s tisto, ki jo zagotavljajo države članice letalskim prevoznikom te države, ali

(b) letalskim prevoznikom Skupnosti ne zagotovi dejanske nacionalne obravnave ali

(c) letalskim prevoznikom drugih tretjih držav zagotovi ugodnejšo obravnavo kot letalskim prevoznikom Skupnosti,

se lahko v skladu s pravom Skupnosti ustrezno ukrepa za izboljšanje stanja glede zadevnega letališča ali letališč, vključno z začasno delno ali popolno odložitvijo izvajanja obveznosti iz te uredbe nasproti letalskemu prevozniku iz te tretje države.

2. Države članice obvestijo Komisijo o vseh resnih pravnih ali dejanskih težavah, s katerimi se letalski prevozniki Skupnosti srečujejo pri pridobivanju slotov na letališčih tretjih držav.

Člen 13

Poročilo in sodelovanje

1. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe tri leta po začetku njene veljavnosti. To poročilo mora med drugim vsebovati naslednje:

(a) strukturo industrije zračnega prevoza;

(b) napredek te industrije pri zmanjševanju neuporabe slotov;

(c) obseg poola slotov iz člena 10(1) za vsako obdobje voznega reda letov na izbranih letališčih;

(d) število zavrnjenih zahtevkov za slote za vsako obdobje voznega reda letov na izbranih letališčih;

(e) število novih prevoznikov, ki zahtevajo slote, za vsako obdobje voznega reda letov na izbranih letališčih;

(f) uporaba postopkov za razrešitev sporov ki se oblikujejo po členu 8.

2. Države članice in Komisija sodelujejo pri izvajanju te uredbe, zlasti pri zbiranju informacij za poročilo, navedeno v odstavku 1.

Člen 14

Revizija

Svet do 1. julija 1997 na podlagi predloga Komisije, ki ga Svetu predloži najpozneje do 1. januarja 1996, odloči o nadaljnji veljavnosti ali reviziji te uredbe.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. januarja 1993

Za Svet

Predsednik

T. Pedersen

[1] UL C 43, 19.2.1991, str. 3.

[2] UL C 13, 20.1.1992, str. 446.

[3] UL C 339, 31.12.1991, str. 41.

[4] UL L 240, 24.8.1992, str. 8.

[5] UL L 240, 24.8.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

Top