EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A0204(01)

Protokol k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice po njenem pristopu k Evropski uniji

OJ L 31, 4.2.2017, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

Related Council decision

4.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/3


PROTOKOL K SPORAZUMU

med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice po njenem pristopu k Evropski uniji

EVROPSKA UNIJA

in

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVAŠKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA ter

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA in SEVERNA IRSKA,

v nadaljnjem besedilu: države članice,

na eni strani

in

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

v nadaljnjem besedilu: Švica,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenice,

SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki je začel veljati 1. junija 2002,

OB UPOŠTEVANJU Protokola z dne 26. oktobra 2004 k Sporazumu z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb o sodelovanju Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike kot pogodbenic sporazuma zaradi njihovega pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Protokol iz leta 2004), ki je začel veljati 1. aprila 2006,

OB UPOŠTEVANJU Protokola z dne 27. maja 2008 k Sporazumu z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb o sodelovanju Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Protokol iz leta 2008), ki je začel veljati 1. junija 2009,

OB UPOŠTEVANJU pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013,

OB UPOŠTEVANJU, da bo Republika Hrvaška postala pogodbenica Sporazuma –

DOGOVORILE O NASLEDNJIH DOLOČBAH:

Člen 1

1.   Republika Hrvaška postane pogodbenica Sporazuma.

2.   Od začetka veljavnosti tega protokola so določbe Sporazuma za Hrvaško zavezujoče pod enakimi pogoji, kot za sedanje pogodbenice, in pod pogoji iz tega protokola.

Člen 2

Besedilo Sporazuma in Priloga I k Sporazumu se spremenita:

(a)

Hrvaška se doda na seznam pogodbenic k Evropski uniji in njenim državam članicam.

(b)

V členu 10 Sporazuma se na koncu ustreznih odstavkov 1b, 2b, 3b, 4c in 5b vstavijo odstavki 1c, 2c, 3c, 4d, 4e in 5c:

„1c.   Švica lahko do konca drugega leta po začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice ohrani količinske omejitve za delavce, zaposlene v Švici, in samozaposlene osebe, ki so državljani Hrvaške, za naslednji kategoriji prebivanja: za prebivanje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta, ter za prebivanje, ki traja eno leto ali več. Za prebivanje, krajše od štirih mesecev, ni nobenih količinskih omejitev.

Skupni odbor pred iztekom zgornjega prehodnega obdobja na podlagi poročila Švice pregleda delovanje prehodnega obdobja, ki se uporablja za državljane Hrvaške. Po zaključku pregleda in najkasneje do izteka zgoraj omenjenega obdobja Švica uradno obvesti Skupni odbor, ali bo še naprej uporabljala količinske omejitve za delavce, zaposlene v Švici. Švica lahko takšne ukrepe uporablja pet let po začetku veljavnosti navedenega protokola. Če takega uradnega obvestila ni, se prehodno obdobje konča po izteku dveletnega obdobja iz prvega pododstavka.

Ob koncu prehodnega obdobja iz tega odstavka se ukinejo vse količinske omejitve za državljane Hrvaške. Hrvaška ima pravico uvesti enake količinske omejitve za švicarske državljane za ista obdobja.“;

„2c.   Švica in Hrvaška lahko do konca drugega leta po začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice za delavce ene od teh pogodbenic, ki so zaposleni na njunem ozemlju, ohranita nadzor nad prednostnimi delavci, vključenimi v redni trg dela, ter plačnimi in delovnimi pogoji, ki se uporabljajo za državljane zadevne pogodbenice. Isti nadzor se lahko ohrani za osebe iz člena 5(1) tega sporazuma, ki opravljajo storitve v naslednjih štirih sektorjih: vrtnarstvo, gradbeništvo s sorodnimi panogami, poizvedovalne dejavnosti in varovanje, čiščenje objektov in opreme (oznake NACE (1) 01.41, 45.1 do 4, 74.60 oziroma 74.70). Pri dostopu na trg dela bo Švica v prehodnih obdobjih iz odstavkov 1c, 2c, 3c in 4d dajala prednost delavcem, ki so državljani Hrvaške, pred delavci, ki so državljani držav nečlanic EU in Efte. Nadzor nad prednostnimi delavci, ki so vključeni v redni trg dela, ne velja za ponudnike storitev, ki so liberalizirane s posebnim sporazumom med pogodbenicami v zvezi z opravljanjem storitev (vključno s Sporazumom o nekaterih vidikih vladnih naročil, kolikor pokriva opravljanje storitev). V tem obdobju se lahko za dovoljenja za prebivanje za manj kot štiri mesece (2) in za osebe iz člena 5(1) Sporazuma, ki opravljajo storitve, v štirih zgoraj omenjenih sektorjih, ohranijo zahteve po kvalifikacijah.

Skupni odbor na podlagi poročila, ki ga pripravi vsaka pogodbenica, ki izvaja prehodne ukrepe iz tega odstavka, pregleda delovanje teh ukrepov v dveh letih po začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma. Po zaključku pregleda in najpozneje dve leti po začetku veljavnosti navedenega protokola lahko pogodbenica, ki je izvajala prehodne ukrepe iz tega odstavka in je Skupni odbor uradno obvestila o svoji nameri, da prehodne ukrepe uporablja še naprej, te ukrepe uporablja do konca petega leta po začetku veljavnosti navedenega protokola. V primeru, da takšno uradno obvestilo ne bo podano, se prehodno obdobje izteče po koncu dveletnega obdobja iz prvega pododstavka.

Ob koncu prehodnega obdobja iz tega odstavka se ukinejo vse omejitve iz tega odstavka.“;

„3c.   Švica od začetka veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice do konca obdobja iz odstavka 1c vsako leto (pro rata temporis) v okviru svoje skupne kvote za tretje države za delavce, zaposlene v Švici, in samozaposlene osebe, ki so državljani Hrvaške, določi najmanjše število novih dovoljenj za prebivanje (3) v skladu z naslednjim razporedom:

Do

Število dovoljenj za obdobje enega leta ali več

Število dovoljenj za obdobje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta

Prvo leto

54

543

Drugo leto

78

748

Tretje leto

103

953

Četrto leto

133

1 158

Peto leto

250

2 000

3d.   Če Švica in/ali Hrvaška za delavce, zaposlene na lastnem ozemlju, uporabljata ukrepe iz odstavkov 1c, 2c in 3c zaradi hudih motenj ali grožnje hudih motenj na njunih trgih dela, o teh okoliščinah uradno obvestita Skupni odbor pred koncem obdobja iz odstavka 1c.

Skupni odbor se odloči, ali lahko država, ki je poslala uradno obvestilo, še naprej uporablja prehodne ukrepe na podlagi tega obvestila. Če Skupni odbor izda pozitivno mnenje, lahko država, ki je poslala uradno obvestilo, za delavce, zaposlene na njenem ozemlju, uporablja ukrepe iz odstavkov 1c, 2c in 3c do konca sedmega leta po začetku veljavnosti navedenega protokola. V tem primeru je letno število dovoljenj za prebivanje iz odstavka 1c naslednje:

Do

Število dovoljenj za obdobje enega leta ali več

Število dovoljenj za obdobje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta

Šesto leto

260

2 100

Sedmo leto

300

2 300 .“;

„4d.   Ob koncu obdobja iz odstavkov 1c in 3d in do konca desetega leta po začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice se uporabljajo naslednje določbe: Če število novih dovoljenj za prebivanje ene od kategorij iz odstavka 1c, ki se izdajo zaposlenim in samozaposlenim osebam z državljanstvom Hrvaške, v danem letu preseže povprečje treh let pred referenčnim letom za več kot 10 %, lahko Švica, za leto uveljavitve, enostransko omeji število novih dovoljenj za prebivanje za obdobje enega leta ali več za zaposlene in samozaposlene osebe z državljanstvom Hrvaške, in sicer na povprečje treh let pred letom uveljavitve, povečano za 5 %, število novih dovoljenj za prebivanje za obdobje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta, pa na povprečje treh let pred letom uveljavitve, povečano za 10 %. Dovoljenja se lahko omejijo na isto količino za leto, ki sledi letu uveljavitve.

Z odstopanjem od prejšnjega pododstavka se lahko naslednje določbe uporabljajo ob koncu šestega in sedmega referenčnega leta: Če število novih dovoljenj za prebivanje ene od kategorij iz odstavka 1c, ki se izdajo zaposlenim in samozaposlenim osebam z državljanstvom Hrvaške, v danem letu preseže povprečje leta pred referenčnim letom za več kot 10 %, lahko Švica, za leto uveljavitve, enostransko omeji število novih dovoljenj za prebivanje za obdobje enega leta ali več za zaposlene in samozaposlene osebe z državljanstvom Hrvaške, in sicer na povprečje treh let pred letom uveljavitve, povečano za 5 %, število novih dovoljenj za prebivanje za obdobje, daljše od štirih mesecev in krajše od enega leta, pa na povprečje treh let pred letom uveljavitve, povečano za 10 %. Dovoljenja se lahko omejijo na isto količino za leto, ki sledi letu uveljavitve.

4e.   V odstavku 4d:

(1)

izraz ‚referenčno leto‘ pomeni dano leto, ki se šteje od prvega dne v mesecu, v katerem začne veljati Protokol;

(2)

izraz ‚leto uveljavitve‘ pomeni leto, ki sledi referenčnemu letu.“;

„5c.   Prehodne določbe iz odstavkov 1c, 2c, 3c in 4d ter zlasti določbe iz odstavka 2c, ki se nanašajo na prednostne delavce, vključene v redni trg dela, in nadzor nad plačnimi in delovnimi pogoji, se ne uporabljajo za zaposlene in samozaposlene osebe, ki imajo ob začetku veljavnosti Protokola k temu sporazumu glede sodelovanju Republike Hrvaške kot pogodbenice dovoljenje za opravljanje gospodarske dejavnosti na ozemlju pogodbenic. Takšne osebe zlasti uživajo poklicno in geografsko mobilnost.

Imetniki dovoljenj za prebivanje z veljavnostjo manj kot eno leto imajo pravico do obnovitve svojega dovoljenja; proti njim ni mogoče uveljavljati izčrpanja količinskih omejitev. Imetniki dovoljenj za prebivanje z veljavnostjo enega leta ali več imajo pravico do avtomatičnega podaljšanja svojih dovoljenj. Takšne zaposlene in samozaposlene osebe imajo zato od začetka veljavnosti navedenega protokola pravico do prostega pretoka, ki je priznana registriranim osebam v temeljnih določbah tega sporazuma, zlasti v členu 7 Sporazuma.“.

(c)

V členu 27(2) Priloge I k Sporazumu se sklicevanje na „člen 10(2), (2a), (2b), (4a), (4b) in (4c)“ nadomesti s sklicevanjem na „člen 10(2b), (2c), (4c) in (4d)“.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 25 Priloge I k Sporazumu se uporabljajo prehodna obdobja iz Priloge 1 k temu protokolu.

Člen 4

Prilogi II in III k Sporazumu se spremenita v skladu s Prilogo 2 oziroma 3 k temu protokolu.

Člen 5

1.   Priloge 1, 2 in 3 k temu protokolu so njegov sestavni del.

2.   Ta protokol je skupaj s Protokoloma iz let 2004 in 2008 sestavni del Sporazuma.

Člen 6

1.   Ta protokol ratificira oziroma odobri Svet Evropske unije, v imenu držav članic in Evropske unije, ter Švica v skladu s svojimi postopki.

2.   Pogodbenice se med seboj uradno obvestijo o dokončanju teh postopkov.

Člen 7

Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca, ki sledi datumu deponiranja zadnje listine o ratifikaciji ali odobritvi.

Člen 8

Ta protokol velja enako dolgo in v skladu z istimi pogoji kot Sporazum.

Člen 9

1.   Ta protokol in izjave, ki so mu priložene, so sestavljeni v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

2.   Hrvaške jezikovne različice Sporazuma, vključno z vsemi njegovimi prilogami in protokoli, ter Sklepne listine so enako verodostojne. Skupni odbor, ustanovljen s členom 14 Sporazuma, odobri verodostojno besedilo Sporazuma v hrvaškem jeziku.

Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  NACE: Uredba Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (UL L 293, 24.10.1990, str. 1).

(2)  Delavci lahko zaprosijo za dovoljenja za kratkoročno bivanje v okviru kvot iz pododstavka 3c tudi za obdobje, krajše od štirih mesecev.

(3)  Ta dovoljenja se bodo podelila poleg kvot iz člena 10 Sporazuma, ki so pridržane za zaposlene in samozaposlene osebe, ki so bili državljani držav članic v času podpisa tega sporazuma (21. junij 1999) ali državljani držav članic, ki so postale pogodbenice Sporazuma s Protokoloma iz let 2004 in 2008. Ta dovoljenja se prav tako dodelijo poleg dovoljenj, ki se dodeljujejo na podlagi obstoječih dvostranskih sporazumov o izmenjavi pripravnikov med Švico in novo državo članico.


PRILOGA 1

PREHODNI UKREPI O NAKUPU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Hrvaška lahko sedem let od dne začetka veljavnosti tega protokola ohrani v veljavi omejitve iz svoje zakonodaje, veljavne ob podpisu tega protokola, glede pridobitve lastništva na kmetijskih zemljiščih s strani švicarskih državljanov in pravnih oseb, ustanovljenih po švicarskem pravu. V nobenem primeru se švicarskih državljanov ne sme obravnavati manj ugodno v zvezi s pridobitvijo kmetijskih zemljišč, kot se jih obravnava na dan podpisa tega protokola, ali bolj restriktivno kot državljane države, ki ni pogodbenica Sporazuma ali je pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Za samozaposlene kmete, ki so švicarski državljani in želijo imeti sedež ter prebivati na Hrvaškem, ne veljajo določbe prejšnjega odstavka ali kakršni koli postopki, ki ne veljajo za državljane Hrvaške.

V tretjem letu po začetku veljavnosti tega protokola se opravi splošni pregled teh prehodnih ukrepov. Skupni odbor lahko odloči, da se prehodno obdobje iz prvega odstavka skrajša ali konča.

Če obstajajo zadostni dokazi, da bo po izteku prehodnega obdobja prišlo do hudih motenj ali grožnje hudih motenj na hrvaškem trgu kmetijskih zemljišč, Hrvaška o teh okoliščinah uradno obvesti Skupni odbor pred koncem sedemletnega prehodnega obdobja iz prvega odstavka. V tem primeru lahko Hrvaška še naprej uporablja ukrepe iz prvega odstavka do deset let po začetku veljavnosti tega protokola. To podaljšanje se lahko omeji na izbrana posebno prizadeta geografska območja.


PRILOGA 2

Priloga II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb se spremeni:

1.

v točki 1 Oddelka A: (Navedeni akti) se vstavi naslednji akt:

Uredba Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1) o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške;

2.

določbe odstavka 1 poglavja „Zavarovanje za primer brezposelnosti“ Protokola k Prilogi II se za delavce, ki so državljani Republike Hrvaške, uporablja do izteka sedmega leta po začetku veljavnosti tega protokola.


PRILOGA 3

Priloga III k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb se spremeni:

 

V točki 1a se doda naslednja alinea:

„—

Akt o pristopu Republike Hrvaške (UL L 112, 24.4.2012, str. 10), Priloga III (Seznam iz člena 15 Akta o pristopu: prilagoditve aktov, ki so jih sprejele institucije – UL L 112, 24.4.2012, str. 41).

Člen 23(5) Direktive 2005/36/ES se nadomesti z naslednjim:

„5.   Brez poseganja v člen 43b vsaka država članica prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, ki omogočajo dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo in zdravnika specialista, ter dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, zobozdravnika specialista, veterinarja, babico, farmacevta in arhitekta, ki jih imajo državljani držav članic in ki jih je izdala nekdanja Jugoslavija ali katerih usposabljanje se je začelo,

(a)

pred 25. junijem 1991 za Slovenijo in

(b)

pred 8. oktobrom 1991 za Hrvaško,

kadar organi teh držav članic potrdijo, da imajo taka dokazila na njihovem ozemlju enako pravno veljavnost kot dokazila, ki jih sami izdajajo, ter, v zvezi z arhitekti, kot dokazila o formalnih kvalifikacijah, določena za te države članice v točki 6 Priloge VI, kar zadeva dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo, zdravnika specialista, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, zobozdravnika specialista, veterinarja, babice, farmacevta v zvezi z dejavnostmi iz odstavka 2 člena 45 in arhitekta v zvezi z dejavnostmi iz člena 48 ter opravljanje takih dejavnosti.

Takemu potrdilu mora biti priloženo še potrdilo, ki ga izdajo isti organi, da so take osebe dejansko in zakonito opravljale take dejavnosti na njihovem ozemlju vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred datumom izdaje potrdila.“.

V Direktivi 2005/36/ES se vstavi naslednji člen 43b:

„Pridobljene pravice za babištvo ne veljajo za naslednje kvalifikacije, pridobljene na Hrvaškem pred 1. julijem 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (višja medicinska sestra ginekološko-porodniške smeri), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (medicinska sestra ginekološko-porodniške smeri), viša medicinska sestra primaljskog smjera (višja medicinska sestra z diplomo iz babištva), medicinska sestra primaljskog smjera (medicinska sestra z diplomo iz babištva), ginekološko-opstetrička primalja (babica ginekološko-porodniške smeri) in primalja (babica).“

Direktiva Sveta 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 368), Priloga, del A.“.

 

V točki 2a se doda naslednja alinea:

„—

Direktiva Sveta 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 368), Priloga, del B(1).“.

 

V točki 3 a se doda naslednja alinea:

„—

Direktiva Sveta 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 368), Priloga, del B(2).“.

 

V točki 5 a se doda naslednja alinea:

„—

Direktiva Sveta 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 368), Priloga, del C.“.


IZJAVA ŠVICE O AVTONOMNIH UKREPIH OD DNE PODPISA

Švica bo državljanom Republike Hrvaške pred začetkom veljavnosti prehodnih ureditev iz tega protokola zagotovila začasen dostop do svojega trga dela na podlagi nacionalne zakonodaje. V ta namen bo Švica od dneva podpisa tega protokola za državljane Republike Hrvaške odprla posebne kvote kratkoročnih in dolgoročnih delovnih dovoljenj, kakor so opredeljena v členu 10(1) Sporazuma. Kvote bodo obsegale 50 dolgoročnih in 450 kratkoročnih dovoljenj na leto. Poleg tega pa bo 1 000 začasnim delavcem na leto odobreno prebivanje, krajše od štirih mesecev.


Top