EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D0122

Sklep št. 1/2016 Odbora Skupnost–Švica za kopenski promet z dne 16. decembra 2015 o spremembi prilog 1, 3, 4 in 7 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov [2016/122]

OJ L 23, 29.1.2016, p. 82–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/122/oj

29.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/82


SKLEP št. 1/2016 ODBORA SKUPNOST–ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET

z dne 16. decembra 2015

o spremembi prilog 1, 3, 4 in 7 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov [2016/122]

ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 52(4) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prva alinea člena 52(4) Sporazuma pooblašča Skupni odbor, da sprejme sklepe o spremembi prilog 1, 3, 4 in 7.

(2)

Priloga 1 je bila nazadnje spremenjena s Sklepom 1/2013 Skupnega odbora z dne 6. decembra 2013 (1).

(3)

Novi pravni akti Evropske unije so bili sprejeti na področjih, ki jih zajema Sporazum. Da se upoštevajo spremembe ustrezne zakonodaje Evropske unije, bi bilo treba priloge 1, 3, 4 in 7 spremeniti. Zaradi pravne jasnosti in poenostavitve je priporočljivo nadomestiti priloge 1, 3, 4 in 7 k Sporazumu s prilogami k temu sklepu –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Priloga 1 k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge 1 k temu sklepu.

2.   Priloga 3 k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge 2 k temu sklepu.

3.   Priloga 4 k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge 3 k temu sklepu.

4.   Priloga 7 k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge 4 k temu sklepu.

Člen 2

Za prevoz blaga z motornimi vozili, registriranimi v Švici, katerih dovoljena skupna masa, vključno s skupno težo priklopnikov, znaša od 3,5 do 6 ton, zahteva po pridobitvi licence iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) velja šele od 1. januarja 2018.

Člen 3

Sklicevanja na Uredbo Sveta (EGS) št. 881/92 (3) v členu 9 Sporazuma se štejejo za sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1072/2009, sklicevanja na Uredbo Sveta (EGS) št. 684/92 (4) v členu 17 Sporazuma pa se štejejo za sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2016.

V Bruslju, 16. decembra 2015

Za Evropsko unijo

Predsednik

Fotis KARAMITSOS

Za Švicarsko konfederacijo

Vodja švicarske delegacije

Peter FÜGLISTALER


(1)  UL L 352, 24.12.2013, str. 79.

(2)  Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 881/92 z dne 26. marca 1992 o dostopu na trg znotraj Skupnosti pri cestnem prevozu blaga na ozemlje države članice ali z njega ali prek ozemlja ene ali več držav članic (UL L 95, 9.4.1992, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 684/92 z dne 16. marca 1992 o skupnih pravilih za mednarodni avtobusni prevoz potnikov (UL L 74, 20.3.1992, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).


PRILOGA 1

„PRILOGA 1

VELJAVNE DOLOČBE

V skladu s členom 52(6) tega sporazuma Švica uporablja pravne določbe, ki so enakovredne spodaj navedenim določbam:

Ustrezne določbe prava Unije

ODDELEK 1 – DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (UL L 33, 4.2.2006, str. 82).

Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).

Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).

Za namene tega sporazuma:

(a)

sta Evropska unija in Švicarska konfederacija vse državljane Švicarske konfederacije, držav članic Evropske unije in držav članic Evropskega gospodarskega prostora izvzeli iz obveznosti razpolaganja s potrdilom za voznike;

(b)

Švicarska konfederacija državljane držav, ki niso zgoraj navedene pod točko (a), lahko izvzame iz obveznosti razpolaganja s potrdilom za voznike le po predhodnem posvetovanju in odobritvi Evropske unije;

(c)

se določbe poglavja III Uredbe (ES) št. 1072/2009 (v zvezi s kabotažo) ne uporabljajo.

Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).

Za namene tega sporazuma se določbe poglavja V Uredbe (ES) št. 1073/2009 (v zvezi s kabotažo) ne uporabljajo.

Sklep Komisije 2009/992/EU z dne 17. decembra 2009 o minimalnih zahtevah glede podatkov, ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza (UL L 339, 22.12.2009, str. 36).

Uredba Komisije (EU) št. 1213/2010 z dne 16. decembra 2010 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza (UL L 335, 18.12.2010, str. 21).

Uredba Komisije (EU) št. 361/2014 z dne 9. aprila 2014 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov za mednarodni avtobusni prevoz potnikov in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2121/98 (UL L 107, 10.4.2014, str. 39).

ODDELEK 2 – SOCIALNI STANDARDI

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L 370, 31.12.1985, str. 8), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 (UL L 311, 31.10.2014, str. 19).

Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80, 23.3.2002, str. 35).

Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Direktive Sveta št. 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L 226, 10.9.2003, str. 4).

Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 (UL L 29, 31.1.2009, str. 45).

Uredba Komisije (EU) št. 581/2010 z dne 1. julija 2010 o najdaljših obdobjih za prenos ustreznih podatkov z enot v vozilu in voznikovih kartic (UL L 168, 2.7.2010, str. 16).

ODDELEK 3 – TEHNIČNI STANDARDI

Motorna vozila

Direktiva Sveta 70/157/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 16), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/34/ES z dne 14. junija 2007 (UL L 155, 15.6.2007, str. 49).

Direktiva Sveta 88/77/EGS z dne 3. decembra 1987 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev s kompresijskim vžigom, ki se uporabljajo v vozilih, in emisijam plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig s pogonom na zemeljski plin ali na utekočinjeni naftni plin, ki se uporabljajo v vozilih (UL L 36, 9.2.1988, str. 33), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/27/ES z dne 10. aprila 2001 (UL L 107, 18.4.2001, str. 10).

Direktiva Sveta 91/671/EGS z dne 16. decembra 1991 o približevanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L 373, 31.12.1991, str. 26), kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/37/EU z dne 27. februarja 2014 (UL L 59, 28.2.2014, str. 32).

Direktiva Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L 57, 2.3.1992, str. 27), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 (UL L 327, 4.12.2002, str. 8).

Direktiva Sveta 92/24/EGS z dne 31. marca 1992 o napravah za omejevanje hitrosti ali podobnih vgrajenih sistemih za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij motornih vozil (UL L 129, 14.5.1992, str. 154), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 (UL L 44, 14.2.2004, str. 19).

Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17.9.1996, str. 59), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 (UL L 67, 9.3.2002, str. 47).

Uredba Sveta (ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani (UL L 299, 10.11.1998, str. 1).

Direktiva 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti (UL L 203, 10.8.2000, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2010/47/EU z dne 5. julija 2010 (UL L 173, 8.7.2010, str. 33).

Direktiva 2005/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih (UL L 275, 20.10.2005, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2008/74/ES z dne 18. julija 2008 (UL L 192, 19.7.2008, str. 51).

Direktiva 2009/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev) (UL L 141, 6.6.2009, str. 12).

Uredba (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (UL L 188, 18.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 133/2014 z dne 31. januarja 2014 (UL L 47, 18.2.2014, str. 1).

Uredba Komisije (EU) št. 582/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede emisij iz težkih vozil (Euro VI) in o spremembi prilog I in III k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 167, 25.6.2011, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 627/2014 z dne 12. junija 2014 (UL L 174, 13.6.2014, str. 28).

Prevoz nevarnega blaga

Direktiva Sveta 95/50/ES z dne 6. oktobra 1995 o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga (UL L 249, 17.10.1995, str. 35), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 (UL L 162, 21.6.2008, str. 11).

Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 30.9.2008, str. 13), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2014/103/EU z dne 21. novembra 2014 (UL L 335, 22.11.2014, str. 15).

Za namene tega sporazuma se v Švici uporabljajo naslednja odstopanja od Direktive 2008/68/ES:

1.   Cestni prevoz

Odstopanja za Švico v skladu s členom 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga

RO – a – CH – 1

Zadeva: transport dizelskega goriva in kurilnega olja s številko UN 1202 v cisternah zabojnikih

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: 1.1.3.6 in 6.8.

Vsebina Priloge k Direktivi: izvzetja glede količin, ki se prevažajo, na prevozno enoto, predpisi glede izdelave cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: cisterne zabojniki, ki niso izdelani v skladu s 6.8, ampak v skladu z nacionalno zakonodajo, s prostornino največ 1 210 l in ki se uporabljajo za prevoz kurilnega olja ali dizelskega goriva s številko UN 1202, lahko izkoristijo izvzetja iz 1.1.3.6 ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavka 1.1.3.6.3(b) in 6.14 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Datum izteka: 1. januar 2017.

RO – a – CH – 2

Zadeva: izjema od zahteve po posedovanju prevozne listine za nekatere količine nevarnega blaga, kakor je opredeljeno v 1.1.3.6

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: 1.1.3.6 in 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva po prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za prevoz neočiščenih praznih zabojnikov, ki spadajo pod prevozno skupino 4, in napolnjenih ali praznih plinskih jeklenk za dihalne aparate, ki jih uporabljajo reševalne službe ali se uporabljajo kot potapljaška oprema, ki količinsko ne presegajo mej, določenih v 1.1.3.6, ne velja obveznost, da je treba imeti prevozno listino iz 5.4.1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavek 1.1.3.6.3(c) dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Datum izteka: 1. januar 2017.

RO – a – CH – 3

Zadeva: prevoz neočiščenih praznih cistern, ki ga izvajajo družbe, ki servisirajo skladišča za tekočine, ki ogrožajo vodo

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: 6.5, 6.8, 8.2 in 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: izdelava, oprema in pregled cistern in vozil, usposabljanje voznikov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za vozila in neočiščene prazne cisterne/zabojnike, ki jih uporabljajo družbe, ki servisirajo skladišča za tekočine, ki ogrožajo vodo, da vsebujejo tekočine, medtem ko se servisirajo nepremične cisterne, ne veljajo predpisi glede izdelave, opreme in pregleda ali predpisi glede etiketiranja in označevanja z oranžno tablico, ki jih določi ADR. Za njih veljajo posebni predpisi glede etiketiranja in identifikacije in vozniku vozila se ni treba udeležiti usposabljanja, opisanega v 8.2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavek 1.1.3.6.3.10 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Datum izteka: 1. januar 2017.

Odstopanja za Švico v skladu s členom 6(2)(b)(i) Direktive 2008/68/ES z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga

RO – bi – CH – 1

Zadeva: prevoz domačih odpadkov, ki vsebujejo nevarno blago, v obrate za odstranjevanje odpadkov

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: 2, 4.1.10, 5.2 in 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: razvrščanje, kombinirano pakiranje, označevanje in etiketiranje, dokumentiranje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pravila vsebujejo določbe za poenostavljeno klasifikacijo domačih odpadkov, ki vsebujejo (domače) nevarno blago, s strani strokovnjaka, ki ga prizna ustrezni organ, ter določbe za uporabo ustreznih posod in usposabljanje voznikov. Domači odpadki, ki jih strokovnjak ne more klasificirati, se lahko transportirajo v center za obdelavo, in sicer v majhnih količinah, identificiranih po paketu in prevozni enoti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavek 1.1.3.7 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Opombe: ta pravila se lahko uporabljajo samo za prevoz domačih odpadkov, ki vsebujejo nevarno blago, med javnimi mesti za obdelavo in obrati za odstranjevanje odpadkov.

Datum izteka: 1. januar 2017.

RO – bi – CH – 2

Zadeva: povratni prevoz pirotehničnih izdelkov

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: 2.1.2, 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija in dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: da bi se olajšal povratni prevoz pirotehničnih izdelkov s številkami UN 0335, 0336 in 0337 od trgovcev na drobno do dobaviteljev, so v prevozni listini predvidena izvzetja glede navedbe neto mase in klasifikacije proizvodov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: odstavek 1.1.3.8 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR; RS 741.621).

Opombe: podrobno preverjanje natančnih vsebin posamezne postavke neprodanega proizvoda v vsakem paketu je praktično nemogoče za proizvode, namenjene za trgovino na drobno.

Datum izteka: 1. januar 2017.

RO – bi – CH – 3

Zadeva: potrdilo ADR o usposabljanju za vožnje, namenjene prevozu vozil, ki so se pokvarila, vožnje, povezane s popravili, vožnje, namenjene pregledu cistern, in vožnje cistern, ki jih izvedejo strokovnjaki, odgovorni za pregled zadevnega vozila

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k tej direktivi: 8.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: vozniki vozil morajo opraviti tečaj za usposabljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: potrdilo ADR o usposabljanju in spričevala niso potrebna za vožnje, namenjene prevozu vozil, ki so se pokvarila, vožnje, povezane s popravili, vožnje, namenjene pregledu cistern, in vožnje cistern, ki jih izvedejo strokovnjaki, odgovorni za pregled cistern.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: navodila z dne 30. septembra 2008 Zveznega oddelka za okolje, promet, energijo in komunikacijo (DETEC) o cestnem prevozu nevarnega blaga.

Opombe: v nekaterih primerih vozila, ki so se pokvarila ali so v popravilu, ter cisterne, ki se pripravljajo za tehnični pregled ali se pregledujejo, v času pregleda še vedno vsebujejo nevarno blago.

Zahteve iz odstavkov 1.3 in 8.2.3 se vseeno uporabljajo.

Datum izteka: 1. januar 2017.

2.   Železniški prevoz

Odstopanja za Švico v skladu s členom 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga

RO – a – CH – 1

Zadeva: transport dizelskega goriva in kurilnega olja s številko UN 1202 v cisternah zabojnikih

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k tej direktivi: 6.8.

Vsebina Priloge k Direktivi: predpisi glede izdelave cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: cisterne zabojniki, ki niso izdelani v skladu s 6.8, ampak v skladu z nacionalno zakonodajo, s prostornino največ 1 210 l in ki se uporabljajo za prevoz kurilnega olja ali dizelskega goriva s številko UN 1202, so dovoljeni.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Priloga k Odloku DETEC z dne 3. decembra 1996 o železniškem prevozu nevarnega blaga in prevozu tega blaga z žičniškimi napravami (RSD, RS 742.401.6) ter poglavje 6.14 dodatka 1 Odloka o cestnem prevozu nevarnega blaga (SDR, RS 741.621).

Datum izteka: 1. januar 2017.

RA – a – CH – 2

Zadeva: prevozna listina

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k tej direktivi: 5.4.1.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošni podatki, zahtevani v prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: uporaba skupnih izrazov v prevozni listini in priložen seznam, ki vsebuje predpisane informacije, kot je določeno zgoraj.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Priloga k Odloku DETEC z dne 3. decembra 1996 o železniškem prevozu nevarnega blaga in prevozu tega blaga z žičniškimi napravami (RSD, RS 742.401.6).

Datum izteka: 1. januar 2017.

Direktiva 2010/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o premični tlačni opremi in o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES (UL L 165, 30.6.2010, str. 1).

ODDELEK 4 – PRAVICE DOSTOPA DO ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN TRANZITA PO NJEJ

Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic Skupnosti (UL L 237, 24.8.1991, str. 25).

Direktiva Sveta 95/18/ES z dne 19. junija 1995 o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu (UL L 143, 27.6.1995, str. 70).

Direktiva Sveta 95/19/ES z dne 19. junija 1995 o dodeljevanju zmogljivosti železniške infrastrukture in zaračunavanju pristojbin za uporabo infrastrukture (UL L 143, 27.6.1995, str. 75).

Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnici) (UL L 164, 30.4.2004, str. 44), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2014/88/EU z dne 9. julija 2014 (UL L 201, 10.7.2014, str. 9).

Uredba Komisije (ES) št. 653/2007 z dne 13. junija 2007 o uporabi enotne evropske oblike za varnostna spričevala in dokumentacijo za vloge v skladu s členom 10 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta in o veljavnosti varnostnih spričeval, izdanih na podlagi Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 153, 14.6.2007, str. 9), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 445/2011 z dne 10. maja 2011 (UL L 122, 11.5.2011, str. 22).

Odločba Komisije 2007/756/ES z dne 9. novembra 2007 o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES (UL L 305, 23.11.2007, str. 30), kakor je bila spremenjena s Sklepom Komisije 2011/107/EU z dne 10. februarja 2011 (UL L 43, 17.2.2011, str. 33).

Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) (UL L 191, 18.7.2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2014/38/EU z dne 10. marca 2014 (UL L 70, 11.3.2014, str. 20).

Uredba Komisije (ES) št. 352/2009 z dne 24. aprila 2009 o sprejetju skupne varnostne metode za ovrednotenje in oceno tveganja iz člena 6(3)(a) Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 108, 29.4.2009, str. 4).

Sklep Komisije 2010/713/EU z dne 9. novembra 2010 o modulih za postopke ocenjevanja skladnosti, primernosti za uporabo in ES-verifikacije, ki se uporabljajo v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, sprejetih v okviru Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 319, 4.12.2010, str. 1).

Uredba Komisije (EU) št. 1158/2010 z dne 9. decembra 2010 o skupni varnostni metodi ocenjevanja skladnosti z zahtevami za pridobitev železniških varnostnih spričeval (UL L 326, 10.12.2010, str. 11).

Uredba Komisije (EU) št. 1169/2010 z dne 10. decembra 2010 o skupni varnostni metodi ocenjevanja skladnosti z zahtevami za pridobitev železniškega varnostnega pooblastila (UL L 327, 11.12.2010, str. 13).

Uredba Komisije (EU) št. 201/2011 z dne 1. marca 2011 o vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila (UL L 57, 2.3.2011, str. 8).

Sklep Komisije 2011/275/EU z dne 26. aprila 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z ‚infrastrukturnim‘ podsistemom vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (UL L 126, 14.5.2011, str. 53), kakor je bil spremenjen s Sklepom Komisije 2012/464/EU z dne 23. julija 2012 (UL L 217, 14.8.2012, str. 20).

Uredba Komisije (EU) št. 445/2011 z dne 10. maja 2011 o sistemu podeljevanja spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje, za tovorne vagone in o spremembi Uredbe (ES) št. 653/2007 (UL L 122, 11.5.2011, str. 22).

Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 z dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚telematske aplikacije za potniški promet‘ vseevropskega železniškega sistema (UL L 123, 12.5.2011, str. 11), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/302 z dne 25. februarja 2015 (UL L 55, 26.2.2015, str. 2).

Izvedbeni sklep Komisije 2011/633/EU z dne 15. septembra 2011 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture (UL L 256, 1.10.2011, str. 1).

Izvedbeni sklep Komisije 2011/665/EU z dne 4. oktobra 2011 o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (UL L 264, 8.10.2011, str. 32).

Sklep Komisije 2012/88/EU z dne 25. januarja 2012 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema (UL L 51, 23.2.2012, str. 1), kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Komisije (EU) 2015/14 z dne 5. januarja 2015 (UL L 3, 7.1.2015, str. 44).

Sklep Komisije 2012/757/EU z dne 14. novembra 2012 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem ‚Vodenje in upravljanje prometa‘ železniškega sistema v Evropski uniji in o spremembi Odločbe 2007/756/ES (UL L 345, 15.12.2012, str. 1), kakor je bil spremenjen s Sklepom Komisije 2013/710/EU z dne 2. decembra 2013 (UL L 323, 4.12.2013, str. 35).

Uredba Komisije (EU) št. 1077/2012 z dne 16. novembra 2012 o skupni varnostni metodi za nadzor, ki ga izvajajo nacionalni varnostni organi po izdaji varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila (UL L 320, 17.11.2012, str. 3).

Uredba Komisije (EU) št. 1078/2012 z dne 16. novembra 2012 o skupni varnostni metodi spremljanja, ki jo uporabljajo prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture po prejemu varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila ter subjekti, zadolženi za vzdrževanje (UL L 320, 17.11.2012, str. 8).

Uredba Komisije (EU) št. 321/2013 z dne 13. marca 2013 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚železniški vozni park – tovorni vagoni‘ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Odločbe Komisije 2006/861/ES (UL L 104, 12.4.2013, str. 1), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1236/2013 (UL L 322, 3.12.2013, str. 23).

Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 12.12.2014, str. 110).

Uredba Komisije (EU) št. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚energija‘ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 179).

Uredba Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila‘ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 228).

Uredba Komisije (EU) št. 1303/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z ‚varnostjo v železniških predorih‘ železniškega sistema Evropske unije (UL L 356, 12.12.2014, str. 394).

Uredba Komisije (EU) št. 1304/2014 z dne 26. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom ‚tirna vozila – hrup‘ ter o spremembi Odločbe 2008/232/ES in razveljavitvi Sklepa 2011/229/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 421).

Uredba Komisije (ES) št. 1305/2014 z dne 11. decembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 62/2006 (UL L 356, 12.12.2014, str. 438).

ODDELEK 5 – DRUGA PODROČJA

Direktiva Sveta 92/82/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za mineralna olja (UL L 316, 31.10.1992, str. 19).

Direktiva 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju (UL L 167, 30.4.2004, str. 39).

Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (UL L 319, 29.11.2008, str. 59).“


PRILOGA 2

„PRILOGA 3

EVROPSKA SKUPNOST

(a)   (Svetlo modra barva Pantone 290 ali njej čim bolj podobna barva, format DIN A4, celulozni papir, 100 g/m2 ali več)

(Prva stran licence)

(Besedilo v uradnem jeziku (enem od uradnih jezikov) države članice, ki izdaja licenco)

Razpoznavni znak države članice (1), ki izdaja licenco

 

Ime pristojnega organa ali telesa

LICENCA št. …

ali

OVERJENA KOPIJA št. …

za mednarodni cestni prevoz blaga za najem ali plačilo

Ta licenca daje pravico (2)

do opravljanja mednarodnega cestnega prevoza blaga za najem ali plačilo na vsaki progi, za vožnje ali dele voženj, ki se opravljajo za najem ali plačilo na ozemlju Skupnosti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga in ob upoštevanju splošnih določb te licence.

Posebne opombe: …

Ta licenca velja od …

do …

Izdana v …,

dne …

 (3)

(b)   (Druga stran licence)

(Besedilo v uradnem jeziku (enem od uradnih jezikov) države članice, ki izdaja licenco)

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta licenca se izdaja na podlagi Uredbe (ES) št. 1072/2009.

Imetniku daje pravico, da opravlja mednarodni cestni prevoz blaga za najem ali plačilo na vsaki progi za vožnje ali dele voženj na ozemlju Skupnosti in, kjer je to primerno, ob izpolnjevanju pogojev iz teh določb:

če sta odhodni in namembni kraj v dveh različnih državah članicah, s tranzitom ali brez tranzita prek ene ali več držav članic ali tretjih držav,

iz države članice v tretjo državo ali obratno, s tranzitom ali brez tranzita prek ene ali več držav članic ali tretjih držav,

med tretjimi državami s tranzitom prek ozemlja ene ali več držav članic,

in prazne vožnje v zvezi s takim prevozom.

Pri prevozu iz države članice v tretjo državo in obratno ta licenca velja za tisti del vožnje, ki se izvaja na ozemlju Skupnosti. V državi članici nakladanja ali razkladanja velja le po sklenitvi potrebnega sporazuma med Skupnostjo in zadevno tretjo državo v skladu z Uredbo (ES) št. 1072/2009.

Licenca se izda na ime imetnika in ni prenosljiva.

Pristojni organ države članice, ki je izdal licenco, lahko imetniku licenco odvzame predvsem:

kadar ni izpolnil vseh pogojev za uporabo licence,

kadar je predložil nepravilne informacije v zvezi s podatki, ki se zahtevajo za izdajo ali podaljšanje licence.

Izvirnik licence mora hraniti prevozno podjetje.

Overjeno kopijo licence je treba hraniti v vozilu (4). Kadar gre za spojeno kombinacijo vozil, je treba licenco hraniti v motornem vozilu. Licenca velja za spojeno kombinacijo vozil celo takrat, kadar priklopnik ali polpriklopnik ni registriran ali nima dovoljenja za uporabo cest v imenu imetnika licence ali če je registriran ali ima dovoljenje za uporabo cest v drugi državi.

Licenco je treba predložiti na zahtevo pooblaščenega inšpektorja.

Na ozemlju države članice mora imetnik izpolnjevati zakone in druge predpise, ki veljajo v tej državi, zlasti v zvezi s prevozom in prometom.“


(1)  Razpoznavni znaki držav članic so: (B) Belgija, (BG) Bolgarija, (CZ) Češka, (DK) Danska, (D) Nemčija, (EST) Estonija, (IRL) Irska, (GR) Grčija, (E) Španija, (F) Francija, HR (Hrvaška), (I) Italija, (CY) Ciper, (LV) Latvija, (LT) Litva, (L) Luksemburg, (H) Madžarska, (MT) Malta, (NL) Nizozemska, (A) Avstrija, (PL) Poljska, (P) Portugalska, (RO) Romunija, (SLO) Slovenija, (SK) Slovaška, (FIN) Finska, (S) Švedska, (UK) Združeno kraljestvo.

(2)  Ime cestnega prevoznika ali ime njegovega podjetja in polni naslov.

(3)  Podpis in žig pristojnega organa ali telesa, ki licenco izda.

(4)  „Vozilo“ pomeni motorno vozilo, ki je registrirano v državi članici, ali spojeno kombinacijo vozil, od katerih je vsaj motorno vozilo registrirano v državi članici, in se uporablja izključno za prevoz blaga.


PRILOGA 3

„PRILOGA 4

VRSTE PREVOZA IN PRAZNE VOŽNJE, OPRAVLJENE V POVEZAVI S TEMI PREVOZI, KI SO OPROŠČENE UPORABE SISTEMOV LICENC IN PREVOZNIH DOVOLJENJ

1.

Prevoz pošte kot univerzalna storitev.

2.

Prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil.

3.

Prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa, vključno s skupno maso priklopnikov, ne presega 3,5 tone.

4.

Prevoz blaga v motornih vozilih, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

blago, ki se prevaža, je last podjetja oziroma ga je podjetje prodalo, kupilo, dalo v najem ali najelo, izdelalo, pridobilo, obdelalo ali popravilo;

(b)

namen vožnje je prevoz blaga v podjetje ali iz njega ali njegovo gibanje znotraj ali zunaj podjetja za lastne potrebe podjetja;

(c)

motorna vozila, ki se uporabljajo za tak prevoz, v skladu s pogodbeno obveznostjo vozijo zaposleni v podjetju ali so takemu podjetju na voljo;

(d)

vozila, ki prevažajo blago, so last podjetja oziroma jih je podjetje kupilo z odloženim plačilom ali najelo, vendar pod pogojem, da v primeru najema izpolnjujejo pogoje Direktive 2006/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Ta določba se ne uporablja za uporabo nadomestnega vozila v času manjše okvare vozila, ki se navadno uporablja;

(e)

prevoz je lahko samo pomožna dejavnost v okviru celotne dejavnosti podjetja.

5.

Prevoz zdravil, medicinskih pripomočkov, opreme in drugih izdelkov, potrebnih pri medicinski oskrbi v nujnih primerih, zlasti ob naravnih nesrečah.“


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (UL L 33, 4.2.2006, str. 82).


PRILOGA 4

„PRILOGA 7

MEDNARODNI AVTOBUSNI PREVOZ POTNIKOV

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene tega sporazuma se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.   Linijski prevozi

1.1   Linijski prevozi so storitev, ki zagotavlja prevoz potnikov v določenih časovnih presledkih na določenih linijah, pri čemer lahko potniki vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajališčih. Linijski prevozi so na voljo vsem potnikom, po potrebi z obvezno rezervacijo.

Dejstvo, da se pogoji opravljanja prevoza spreminjajo, ne vpliva na njegovo uvrstitev med linijske prevoze.

1.2   Za linijske prevoze se štejejo tudi prevozi, ne glede na to, kdo jih organizira, s katerimi se zagotavlja prevoz določenih kategorij potnikov, prevoza drugih potnikov pa ne, če se taki prevozi opravljajo pod pogoji iz točke 1.1. V nadaljnjem besedilu so take storitve imenovane ‚posebni linijski prevozi‘.

Posebni linijski prevozi vključujejo zlasti:

(a)

prevoz delavcev na delo in domov;

(b)

prevoz učencev, dijakov in študentov do izobraževalne ustanove in nazaj.

Dejstvo, da se posebni prevoz spreminja glede na potrebe uporabnikov, ne vpliva na razvrstitev prevoza kot linijski prevoz.

1.3   Organizacija vzporednih ali začasnih prevozov, ki so namenjeni istim potnikom kot obstoječi linijski prevozi, neustavljanje na nekaterih postajališčih in ustavljanje na dodatnih postajališčih pri obstoječih linijskih prevozih se urejajo z istimi predpisi kot obstoječi linijski prevozi.

2.   Občasni prevozi

2.1   Občasni prevozi so storitev, ki ne ustreza opredelitvi linijskih prevozov niti posebnih linijskih prevozov in za katero je značilno zlasti, da se prevažajo skupine potnikov, zbrane na pobudo naročnika prevoza ali samega prevoznika.

Za organizacijo vzporednih ali začasnih prevozov, ki so primerljivi z obstoječimi linijskimi prevozi in namenjeni istim potnikom kot linijski prevozi, je potrebno dovoljenje v skladu s postopkom iz oddelka I.

2.2   Prevozi iz točke 2 se štejejo za občasne prevoze tudi, če se opravljajo z določeno pogostnostjo.

2.3   Občasne prevoze lahko opravlja skupina prevoznikov, ki delajo za istega pogodbenega prevoznika.

Imena takih prevoznikov in po potrebi povezave na poti se sporočijo pristojnim organom zadevnih držav članic Evropske unije in Švice v skladu s postopkom, ki ga določi Skupni odbor.

3.   Prevoz za lastne potrebe

Prevoz za lastne potrebe je prevoz, ki ga za nekomercialne in neprofitne namene opravljajo fizične ali pravne osebe, kadar:

je prevozna dejavnost samo pomožna dejavnost te fizične ali pravne osebe,

so uporabljena vozila last te fizične ali pravne osebe ali jih je ta oseba pridobila z odloženim plačilom ali je bila zanje sklenjena dolgoročna zakupna pogodba in jih vozi član osebja fizične ali pravne osebe ali sama fizična oseba ali pa osebje, ki je zaposleno v podjetju ali mu je na voljo v okviru pogodbene obveznosti.

Oddelek I

LINIJSKI PREVOZI, ZA KATERE SE ZAHTEVA DOVOLJENJE

Člen 2

Vrsta dovoljenja

1.   Dovoljenje se izda na ime prevoznika in ni prenosljivo. Vendar lahko prevoznik, ki je prejel dovoljenje s soglasjem organa iz člena 3(1) te priloge, opravi prevoz prek podizvajalca. V tem primeru se na dovoljenju navede ime tega prevoznika in dejstvo, da je podizvajalec. Podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz člena 17 Sporazuma.

Podjetjem, ki so se povezala, da bi opravljala linijski prevoz, se dovoljenje izda na imena vseh podjetij. Prejme ga podjetje, ki vodi prevoz, vsa ostala podjetja pa prejmejo kopije. V dovoljenju so navedena imena vseh izvajalcev.

2.   Dovoljenje je veljavno največ pet let.

3.   V dovoljenju je opredeljeno naslednje:

(a)

vrsta prevoza;

(b)

proga, predvsem z navedbo odhodnega in namembnega kraja;

(c)

rok veljavnosti dovoljenja;

(d)

postajališča in vozni red.

4.   Dovoljenje je skladno z vzorcem iz Uredbe Komisije (EU) št. 361/2014 (1).

5.   Dovoljenje daje imetniku pravico do opravljanja linijskih prevozov na ozemlju pogodbenic.

6.   Izvajalec linijskega prevoza lahko začasno in v izjemnih primerih uporablja dodatna vozila.

V tem primeru zagotovi, da so v vozilu naslednji dokumenti:

kopija dovoljenja za opravljanje linijskega prevoza,

kopija pogodbe med izvajalcem linijskega prevoza in podjetjem, ki ga oskrbuje z dodatnimi vozili, ali drug enakovreden dokument,

overjena kopija licence Skupnosti za prevoznike iz Evropske unije ali podobne švicarske licence za švicarske prevoznike, izdane izvajalcu, ki zagotavlja dodatna vozila za prevoze.

Člen 3

Oddajanje vlog za dovoljenje

1.   Prevozniki iz Evropske unije oddajo vloge za dovoljenje v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2), švicarski prevozniki pa jih oddajo v skladu z določbami poglavja 3 odloka z dne 4. novembra 2009 o prevozu potnikov (OTV) (3). Za prevoze, za katere v Švici ni potrebno dovoljenje, je pa dovoljenje zanje potrebno v Evropski uniji, švicarski prevozniki oddajo vloge za dovoljenje pri pristojnih švicarskih organih, če je odhodni kraj teh prevozov v Švici.

2.   Vloge so skladne z vzorcem iz Uredbe (EU) št. 361/2014.

3.   Osebe, ki zaprosijo za dovoljenje, navedejo vse dodatne podatke, za katere menijo, da so primerni, ali tiste, ki jih zahteva izdajatelj organ, ki izda dovoljenje, zlasti vozni red, ki omogoča preverjanje skladnosti z zakonodajo o trajanju vožnje in počitkov, poleg tega prevozniki iz Evropske unije priložijo tudi kopijo licence Skupnosti za mednarodni cestni javni potniški prevoz, švicarski prevozniki pa kopijo podobne švicarske licence, izdane izvajalcu linijskega prevoza.

Člen 4

Postopek za izdajo dovoljenj

1.   Dovoljenje se izda v soglasju s pristojnimi organi pogodbenic, na ozemlju katerih potniki vstopajo in izstopajo. Izdajatelj dovoljenja takim organom – in prav tako tudi pristojnim organom držav članic Evropske unije, prek katerih poteka prevoz, ne da bi potniki vstopali ali izstopali – pošlje svojo oceno skupaj s kopijami vloge in drugih ustreznih dokumentov.

2.   Pristojni organi Švice in držav članic Evropske unije, od katerih se je zahtevalo soglasje, o svoji odločitvi v dveh mesecih obvestijo izdajatelja dovoljenja. Ta rok se šteje od datuma prejema zahteve za soglasje, ki je naveden na potrdilu o prejemu. Če v tem času izdajatelj dovoljenja odgovora ne prejme, se šteje, da organi, s katerimi so potekala posvetovanja, soglašajo, in izdajatelj dodeli dovoljenje. Če je odločitev pristojnih organov pogodbenic, od katerih se je zahtevalo soglasje, negativna, se v njej navedejo ustrezni razlogi.

3.   Ob upoštevanju odstavkov 7 in 8 izdajatelj dovoljenja o vlogi odloči v štirih mesecih od datuma, ko prevoznik odda vlogo.

4.   Dovoljenje se dodeli, razen če:

(a)

prosilec ne more zagotavljati storitve, ki je predmet vloge, z opremo, ki mu je neposredno na voljo;

(b)

prosilec v preteklosti ni ravnal v skladu z nacionalno ali mednarodno zakonodajo o cestnem prevozu, še zlasti glede pogojev in zahtev v zvezi z dovoljenji za mednarodni cestni prevoz potnikov, ali pa je odgovoren za resne kršitve zakonodaje Skupnosti na področju cestnega prometa, predvsem v zvezi s pravili, ki se uporabljajo za vozila ter trajanje vožnje in počitka za voznike;

(c)

ob vlogi za podaljšanje dovoljenja niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja;

(d)

pristojni organ pogodbenice na podlagi podrobne analize zaključi, da bi zadevni prevoz resno ogrozil obstoj primerljivega prevoza na zadevnih direktnih odsekih, ki je v skladu z veljavnim pravom pogodbenice zajet z eno ali več pogodbami o opravljanju javne službe. Pristojni organ v takem primeru določi nediskriminatorna merila za ugotavljanje, ali bi prevoz, ki je predmet vloge, resno ogrožal obstoj zgoraj navedenega primerljivega prevoza, in jih sporoči Skupnemu odboru na njegovo zahtevo;

(e)

če pristojni organ pogodbenice na podlagi podrobne analize zaključi, da temeljni namen storitve ni prevoz potnikov med postajališči v pogodbenicah.

Pristojni organ pogodbenice lahko v soglasju s Skupnim odborom, če obstoječi mednarodni avtobusni prevoz resno ogroža obstoj primerljivega prevoza na zadevnih direktnih odsekih, ki je v skladu s pravom pogodbenice zajet z eno ali več pogodbami o opravljanju javne službe, zaradi izjemnih okoliščin, ki jih ob izdaji dovoljenja ni bilo mogoče predvideti, začasno prekine ali odvzame dovoljenje za opravljanje mednarodnih avtobusnih prevozov, potem ko prevoznika obvesti šest mesecev vnaprej.

Dejstvo, da prevoznik ponuja nižje cene od drugih cestnih prevoznikov ali da na zadevni povezavi že vozijo drugi cestni prevozniki, samo po sebi ne sme biti razlog za zavrnitev vloge.

5.   Izdajatelj dovoljenja lahko vlogo zavrne samo iz razlogov, ki so skladni s tem sporazumom.

6.   Če postopek za doseganje soglasja iz odstavka 1 ne privede do soglasja, se lahko zadeva predloži Skupnemu odboru.

7.   Skupni odbor čim prej sprejme odločitev, ki začne veljati v 30 dneh od datuma, ko so o njej obveščene Švica in zadevne države članice Evropske unije.

8.   Ko je postopek iz tega člena končan, izdajatelj dovoljenja o tem obvesti vse organe iz odstavka 1 in jim po potrebi pošlje kopijo dovoljenja.

Člen 5

Izdaja in podaljšanje dovoljenja

1.   Ko je postopek iz člena 4 te priloge končan, izdajatelj dovoljenja dodeli dovoljenje ali vlogo uradno zavrne.

2.   Zavrnitev vloge mora biti obrazložena. Pogodbenici zagotovita prevoznikom možnost, da v primeru zavrnitve vloge uveljavljajo svoje pravice.

3.   Člen 4 te priloge se smiselno uporablja pri vlogah za podaljšanje dovoljenj ali za spremembo pogojev, pod katerimi je treba opravljati prevoze, za katere se zahteva dovoljenje.

V primeru manjših sprememb obratovalnih pogojev, zlasti prilagajanja časovnih presledkov, voznin in voznih redov, zadostuje, da izdajatelj dovoljenj pošlje zadevne podatke pristojnim organom druge pogodbenice.

Člen 6

Iztek veljavnosti dovoljenja

Postopek v primeru izteka veljavnosti dovoljenja je naveden v členu 10 Uredbe (ES) št. 1073/2009 in v členu 46 OTV.

Člen 7

Obveznosti prevoznikov

1.   Razen v primeru višje sile izvajalec linijskega prevoza do izteka veljavnosti dovoljenja sprejme vse ukrepe za zagotavljanje prevozne storitve, ki izpolnjuje standarde glede stalnosti, rednosti in zmogljivosti ter druge pogoje, ki jih določi pristojni organ v skladu s členom 2(3) te priloge.

2.   Prevoznik objavi prevozno pot, postajališča, vozni red, voznine in druge pogoje prevoza na tak način, da so ti podatki vsem uporabnikom zlahka na voljo.

3.   Švica in zadevne države članice Evropske unije lahko sporazumno in v soglasju z imetnikom dovoljenja spremenijo obratovalne pogoje, s katerimi je urejen linijski prevoz.

Oddelek II

OBČASNI PREVOZI IN DRUGI PREVOZI, ZA KATERE DOVOLJENJE NI POTREBNO

Člen 8

Kontrolni dokument

1.   Prevozi iz člena 18(1) Sporazuma se opravljajo na podlagi kontrolne listine (potniška spremnica).

2.   Prevozniki, ki opravljajo občasne prevoze, morajo pred vsako vožnjo izpolniti potniško spremnico.

3.   Knjige potniških spremnic priskrbijo pristojni organi Švice in države članice Evropske unije, v kateri je prevoznik registriran, ali telesa, ki jih ti organi imenujejo.

4.   Vzorec kontrolnega dokumenta in način njegove uporabe sta določena v Uredbi (EU) št. 361/2014.

5.   Pri prevozih iz člena 18(2) Sporazuma se lahko kot kontrolni dokument uporablja pogodba ali overjena kopija pogodbe.

Člen 9

Certifikat

Certifikat iz člena 18(6) Sporazuma izda pristojni organ Švice ali države članice Evropske unije, v kateri je vozilo registrirano.

Certifikat je skladen z vzorcem iz Uredbe (EU) št. 361/2014.

Oddelek III

NADZOR IN KAZNI

Člen 10

Vozovnice

1.   Prevozniki, ki opravljajo linijski prevoz, z izjemo posebnih linijskih prevozov, izdajajo posamične ali skupne vozovnice, na katerih so navedeni:

odhodni in namembni kraj ter, če je primerno, povratna vožnja,

čas veljavnosti vozovnice,

voznina.

2.   Vozovnico iz odstavka 1 je treba na zahtevo pokazati pooblaščenemu inšpektorju.

Člen 11

Pregledi na cesti in v podjetjih

1.   Prevozniki, ki opravljajo javni prevoz, morajo imeti v vozilu naslednje dokumente in jih predložiti v pregled na zahtevo pristojnega inšpektorja: overjeno kopijo licence Skupnosti za prevoznike iz Evropske unije ali podobne švicarske licence za švicarske prevoznike in, glede na vrsto prevoza, dovoljenje (ali overjeno kopijo dovoljenja) ali potniško spremnico.

Prevoznik, ki opravlja prevoz za lastne potrebe, mora v vozilu imeti potrdilo (ali overjeno kopijo potrdila) in ga predložiti v pregled na zahtevo pristojnega inšpektorja.

2.   Prevozniki v mednarodnem avtobusnem potniškem prometu omogočijo preglede, ki so namenjeni zagotavljanju pravilnega izvajanja prevozov, zlasti kar zadeva trajanje vožnje in počitka.

Člen 12

Medsebojna pomoč in kazni

1.   Pristojni organi pogodbenic si medsebojno pomagajo pri zagotavljanju izvajanja in nadzora nad izvajanjem določb te priloge. Informacije si izmenjujejo prek nacionalnih kontaktnih točk, vzpostavljenih na podlagi člena 18 Uredbe (ES) št. 1071/2009 (4).

2.   Pristojni organi pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež, odvzamejo licenco Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobno švicarsko licenco švicarskim prevoznikom:

(a)

če imetnik ne izpolnjuje več pogojev iz člena 17(1) Sporazuma; ali

(b)

če je imetnik predložil netočne informacije v zvezi s podatki, potrebnimi za izdajo licence Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobne švicarske licence švicarskim prevoznikom.

3.   Izdajatelj dovoljenje odvzame, če imetnik ne izpolnjuje več pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano na podlagi tega sporazuma, zlasti če tak odvzem zahtevajo pristojni organi pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran. O odvzemu nemudoma obvesti pristojne organe druge pogodbenice.

4.   V primeru hujše kršitve prometnih predpisov in predpisov o varnosti v cestnem prometu, zlasti predpisov, ki se nanašajo na vozila, čas trajanja vožnje in počitka za voznike ter na nepooblaščeno opravljanje vzporednega ali začasnega prevoza iz člena 1(2.1), lahko pristojni organi pogodbenice, v kateri je prevoznik, ki je storil kršitev, registriran, med drugim odvzamejo licenco Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobno švicarsko licenco švicarskim prevoznikom oziroma začasno in/ali delno odvzamejo overjene kopije licence Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobne švicarske licence švicarskim prevoznikom.

Take kazni se določijo ob upoštevanju resnosti kršitve, ki jo je storil imetnik licence Skupnosti v primeru prevoznikov iz Evropske unije ali švicarske licence v primeru švicarskih prevoznikov, in skupnega števila overjenih kopij licence, ki jih ima za mednarodni prevoz.

Pristojni organi pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran, pristojnim organom pogodbenice, na ozemlju katere so bile ugotovljene kršitve, čim prej in najpozneje v šestih tednih po končni odločitvi o zadevi sporočijo, ali so bile naložene zgoraj navedene kazni. Če take kazni niso bile naložene, pristojni organi pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran, navedejo razloge za to.

5.   Če pristojni organi pogodbenice ugotovijo resno kršitev te priloge ali zakonodaje o cestnem prometu, ki jo je mogoče pripisati prevozniku nerezidentu, pogodbenica, na ozemlju katere je bila kršitev ugotovljena, pristojnim organom pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran, čim prej in najpozneje v šestih tednih po sprejetju končne odločitve predloži naslednje informacije:

(a)

opis kršitve ter datum in čas, ko je bila kršitev storjena;

(b)

kategorijo, vrsto in resnost kršitve ter

(c)

naložene in izvršene kazni.

Pristojni organi pogodbenice gostiteljice lahko od pristojnih organov pogodbenice, v kateri je prevoznik registriran, zahtevajo naložitev upravnih kazni v skladu z odstavkom 4.

6.   Pogodbenice prevoznikom zagotovijo pravico do pravnega sredstva zoper vsako upravno kazen, ki jim je bila naložena na podlagi tega člena.

Člen 13

Vnos v nacionalne elektronske registre

Pogodbenice zagotovijo, da se resne kršitve zakonodaje o cestnem prometu, ki jih je mogoče pripisati prevoznikom registriranim na njihovem ozemlju in za katere so pristojni organi države članice Evropske unije ali Švice naložili kazen, ter vsi začasni ali trajni odvzemi licence Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobne švicarske licence švicarskim prevoznikom oziroma overjene kopije licence Skupnosti ali podobne švicarske licence vnesejo v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza. Vnosi v register, ki zadevajo začasni ali trajni odvzem licence Skupnosti prevoznikom iz Evropske unije ali podobne švicarske licence švicarskim prevoznikom, se v zbirki podatkov hranijo vsaj dve leti po preteku obdobja odvzema licence pri začasnem odvzemu in od dneva odvzema licence pri trajnem odvzemu.“


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 361/2014 z dne 9. aprila 2014 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov za mednarodni avtobusni prevoz potnikov in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2121/98 (UL L 107, 10.4.2014, str. 39).

(2)  Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (UL L 300, 14.11.2009, str. 88).

(3)  RS/SR/745.11.

(4)  Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).


Top