EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0733

2013/733/EU: Sklep št. 1/2013 Skupnega odbora za kmetijstvo z dne 28. novembra 2013 o spremembi Priloge 10 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

OJ L 332, 11.12.2013, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/733/oj

11.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/49


SKLEP št. 1/2013 SKUPNEGA ODBORA ZA KMETIJSTVO

z dne 28. novembra 2013

o spremembi Priloge 10 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

(2013/733/EU)

SKUPNI ODBOR ZA KMETIJSTVO JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi in zlasti člena 11 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Priloga 10 k Sporazumu se nanaša na priznavanje preverjanj skladnosti s tržnimi standardi, ki veljajo za sveže sadje in zelenjavo.

(3)

V skladu s členom 6 Priloge 10 k Sporazumu Delovna skupina za sadje in zelenjavo obravnava vse zadeve v povezavi s Prilogo 10 in njenim izvajanjem ter redno preverja razvoj nacionalnih zakonov in uredb pogodbenic na področjih, ki jih obsega Priloga 10. Odboru predloži predvsem predloge za prilagajanje in posodabljanje dodatkov k Prilogi. Delovna skupina je tako sklenila, da je treba vsebino členov in dodatke k Prilogi 10 prilagoditi –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga 10 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 17. decembra 2013.

V Bernu, 28. novembra 2013

Za Skupni odbor za kmetijstvo

Vodja delegacije Evropske unije

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Predsednik in vodja švicarske delegacije

Jacques CHAVAZ

Sekretar Odbora

Michaël WÜRZNER


PRILOGA

PRILOGA 10

O PRIZNAVANJU PREVERJANJ SKLADNOSTI ZA SVEŽE SADJE IN ZELENJAVO, ZA KATERA VELJAJO TRŽNI STANDARDI

Člen 1

Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za sadje in zelenjavo, ki se uživata v sveži ali posušeni obliki in za katera je Evropska unija določila tržne standarde ali jih priznava kot alternativo splošnim standardom na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1), z izjemo agrumov.

Člen 2

Predmet urejanja

1.   Za proizvode iz člena 1, ki izvirajo iz Švice ali ki izvirajo iz Evropske unije in se iz Švice ponovno izvozijo v Evropsko unijo ter jih spremljajo potrdila o skladnosti iz člena 3, se pred njihovim vstopom na carinsko ozemlje Evropske unije v slednji ne preverja njihova skladnost s standardi.

2.   Za preverjanje skladnosti s standardi Evropske unije ali z enakovrednimi standardi za proizvode, ki izvirajo iz Švice ali ki izvirajo iz Evropske unije in se iz Švice ponovno izvozijo v Evropsko unijo, se imenuje Zvezni urad za kmetijstvo. Zvezni urad za kmetijstvo lahko v ta namen za izvajanje preverjanj skladnosti pooblasti inšpekcijske organe, navedene v Dodatku 1, in sicer pod naslednjimi pogoji:

Zvezni urad za kmetijstvo Evropsko komisijo obvesti o organih, pooblaščenih za preverjanja,

ti inšpekcijski organi izdajo potrdilo v skladu s členom 3,

pooblaščeni organi morajo imeti inšpektorje, ki so opravili usposabljanje, ki ga priznava Zvezni urad za kmetijstvo, potrebne prostore in opremo za izvajanje preverjanj in analiz, potrebnih za inšpekcije, in ustrezne komunikacijske zmogljivosti za posredovanje informacij.

3.   Če bi Švica v zvezi s proizvodi iz člena 1 izvajala preverjanja skladnosti s tržnimi standardi pred njihovim vstopom na carinsko ozemlje Švice, se sprejmejo določbe, ki so enakovredne določbam iz te priloge, na podlagi katerih bi proizvode z izvorom iz Evropske unije izvzeli iz teh preverjanj.

Člen 3

Potrdilo o skladnosti

1.   V tej prilogi „potrdilo o skladnosti“ pomeni:

obrazec iz Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ali

švicarski obrazec iz Dodatka 2 k tej prilogi ali

obrazec UN/ECE iz Priloge k Ženevskemu protokolu o standardizaciji svežega sadja in zelenjave, oreščkov in suhega sadja ali

obrazec OECD iz Priloge k odločbi Sveta OECD o ureditvi uporabe mednarodnih standardov za sadje in zelenjavo.

2.   Pošiljko proizvodov, ki izvirajo iz Švice ali ki izvirajo iz Evropske unije in se iz Švice ponovno izvozijo v Evropsko unijo, spremlja potrdilo o skladnosti vse do sprostitve v prosti promet na ozemlju Evropske unije.

3.   Potrdilo o skladnosti mora biti opremljeno z žigom enega od organov, naštetih v Dodatku 1 k tej prilogi.

4.   Kadar se pooblastilo iz člena 2(2) enemu od pooblaščenih inšpekcijskih organov odvzame, se potrdila o skladnosti, ki jih je ta organ izdal, za namene te priloge ne priznavajo več.

Člen 4

Izmenjava informacij

1.   V skladu s členom 8 Sporazuma si pogodbenici pošljeta svoje sezname pristojnih organov in inšpekcijskih organov. Evropska komisija obvesti Zvezni urad za kmetijstvo o vseh nepravilnostih ali kršitvah, ki jih je odkrila v povezavi z izpolnjevanjem veljavnih standardov pošiljk sadja in zelenjave, ki izvirajo iz Švice ali ki izvirajo iz Evropske unije in se iz Švice ponovno izvozijo v Evropsko unijo ter jih spremljajo potrdila o skladnosti.

2.   Za ugotovitev skladnosti s pogoji iz tretje alineje člena 2(2) se Zvezni urad za kmetijstvo strinja, da se na zahtevo Evropske komisije pri pooblaščenih organih izvajajo skupne inšpekcije na kraju samem.

3.   Takšne skupne inšpekcije se izvajajo v skladu s postopkom, ki ga predlaga Delovna skupina za sadje in zelenjavo in ga sprejme Odbor.

Člen 5

Zaščitna klavzula

1.   Če katera od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ne izpolnjuje obveznosti po tej prilogi, se sestaneta na posvetovanju.

2.   Pogodbenica, ki zahteva posvetovanje, priskrbi drugi pogodbenici vse potrebne informacije za podrobno proučitev spornega primera.

3.   Kadar se ugotovi, da pošiljke, ki izvirajo iz Švice ali ki izvirajo iz Evropske unije in se iz Švice ponovno izvozijo v Evropsko unijo ter jih spremlja potrdilo o skladnosti, ne izpolnjujejo veljavnih standardov in da lahko vsak odlog ali zamuda zmanjša učinkovitost ukrepov za boj proti goljufijam ali povzroči izkrivljanje konkurence, se lahko brez predhodnega posvetovanja sprejmejo začasni zaščitni ukrepi pod pogojem, da je posvetovanje organizirano takoj po sprejetju navedenih ukrepov.

4.   Če pogodbenici po koncu posvetovanja iz odstavkov 1 ali 3 v treh mesecih ne dosežeta dogovora, lahko pogodbenica, ki je zahtevala posvetovanje ali sprejela ukrepe iz odstavka 3, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo delno ali popolno začasno ukinitev uporabe določb iz te priloge.

Člen 6

Delovna skupina za sadje in zelenjavo

1.   Delovna skupina za sadje in zelenjavo, ustanovljena v skladu s členom 6(7) Sporazuma, obravnava vse zadeve v povezavi s to prilogo in njenim izvajanjem. Redno preverja razvoj nacionalnih zakonov in uredb pogodbenic na področjih, ki jih obsega ta priloga.

2.   Odboru predloži predvsem predloge za prilagajanje in posodabljanje dodatkov k tej prilogi.

Dodatek 1

Švicarski inšpekcijski organi, pooblaščeni za izdajanje potrdil o skladnosti iz člena 3 Priloge 10

Qualiservice

Boîte postale 7960

CH-3001 Bern

Dodatek 2

Image


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 157, 15.6.2011, str. 1.


Top