EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0295

2012/295/EU: Sklep št. 1/2012 Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, z dne 3. maja 2012 glede spremembe Priloge 7 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani o trgovini s kmetijskimi proizvodi

OJ L 155, 15.6.2012, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/295/oj

15.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 155/1


SKLEP št. 1/2012 SKUPNEGA ODBORA ZA KMETIJSTVO, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O TRGOVINI S KMETIJSKIMI PROIZVODI,

z dne 3. maja 2012

glede spremembe Priloge 7 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani o trgovini s kmetijskimi proizvodi

(2012/295/EU)

SKUPNI ODBOR ZA KMETIJSTVO JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 11 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Namen Priloge 7 je olajšati in pospeševati medsebojno trgovino s proizvodi vinskega sektorja.

(3)

V skladu s členom 27(1) in (2) Priloge 7 k Sporazumu delovna skupina za proizvode vinskega sektorja preuči vse zadeve, povezane s Prilogo 7 in njenim izvajanjem, ter Skupnemu odboru za kmetijstvo daje priporočila. Ta skupina se je sestala predvsem za preučitev potrebe po prenovitvi Priloge 7, na podlagi razvoja zakonodaje pogodbenic, ter njenega prestrukturiranja, da se uskladi z mednarodnimi sporazumi glede proizvodov vinskega sektorja Evropske unije.

(4)

Prilogo 7 Sporazuma je treba prilagoditi, da se upoštevata razvoj zakonodaje pogodbenic in prestrukturiranje Priloge 7 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga 7 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi in njeni dodatki se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po tem, ko ga sprejme Skupni odbor za kmetijstvo.

V Bruslju, dne 3. maja 2012

Za Skupni odbor za kmetijstvo

Predsednik in vodja delegacije EU

Bruno BUFFARIA

Vodja švicarske delegacije

Jacques CHAVAZ

Sekretarka Odbora

Jana KLÍMOVÁ


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.


PRILOGA

PRILOGA 7

O TRGOVINI S PROIZVODI VINSKEGA SEKTORJA

Člen 1

Cilji

Pogodbenici se strinjata, da bosta v skladu z načeli nediskriminacije in vzajemnosti olajšali in pospeševali medsebojno trgovino s proizvodi vinskega sektorja s poreklom iz njunega ozemlja pod pogoji iz te priloge.

Člen 2

Področje uporabe

Ta priloga velja za proizvode vinskega sektorja, kakor so opredeljeni v zakonodaji, navedeni v Dodatku 1.

Člen 3

Opredelitve pojmov

Za namene te priloge, razen kadar je v tej prilogi izrecno določeno drugače:

(a)

‚proizvod vinskega sektorja s poreklom iz‘, čemur sledi ime ene od pogodbenic, pomeni proizvod v smislu člena 2, pridobljen na ozemlju navedene pogodbenice iz grozdja, v celoti pridelanega na njenem ozemlju ali na ozemlju, opredeljenem v Dodatku 2, v skladu s to prilogo;

(b)

‚geografska označba‘ pomeni vsako označbo, ki vključuje označitev porekla, v smislu člena 22 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: Sporazum TRIP), priloženega Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, ki jo priznavajo zakonodaja ali predpisi ene od pogodbenic za namene opisovanja in predstavljanja proizvoda na osnovi vina v smislu člena 2 in s poreklom iz njenega ozemlja ali ozemlja, opredeljenega v Dodatku 2;

(c)

‚tradicionalno ime‘ pomeni ime, ki se po tradiciji uporablja predvsem za način proizvodnje ali za kakovost, barvo ali vrsto proizvodov vinskega sektorja v smislu člena 2, ki ga zakonodaja in predpisi ene od pogodbenic priznavajo za namen opisovanja in predstavitve proizvoda s poreklom iz ozemlja omenjene pogodbenice;

(d)

‚zaščiteno ime‘ pomeni geografsko označbo ali tradicionalno ime, kakor ju opredeljujeta odstavka (b) oz. (c) in ki ju ščiti ta priloga;

(e)

‚opis‘ pomeni vsa imena, ki se uporabljajo na etiketah, dokumentih, ki spremljajo proizvod vinskega sektorja v smislu člena 2 med prevozom, na poslovnih listinah, zlasti fakturah in dobavnicah ter pri oglaševanju;

(f)

‚etiketiranje‘ pomeni vse opise in druge reference, znake, ponazoritve in blagovne znamke, ki služijo za razločevanje proizvodov vinskega sektorja v smislu člena 2 in ki se pojavljajo na isti posodi, vključno s pečatom ali ploščico, ki sta pritrjena na posodo, in prevleko na vratu steklenice;

(g)

‚predstavitev‘ pomeni imena, ki se uporabljajo na posodah, vključno s pripomočki za njihovo zapiranje, na etiketah in na embalaži;

(h)

‚embalaža‘ pomeni zaščitni ovoj, kot so papir, slamnati ovitki vseh vrst, kartoni in škatle, ki se uporabljajo pri prevozu ene ali več posod in/ali pri njihovi izročitvi v prodajo končnemu potrošniku;

(i)

‚pravila v zvezi s trgovino s proizvodi vinskega sektorja‘ pomenijo vse določbe iz te priloge;

(j)

‚pristojni organ‘ pomeni vsak organ ali oddelek, ki ga pogodbenica pooblasti kot odgovorni organ za nadzor izvajanja pravil v zvezi s trgovino proizvodov vinskega sektorja;

(k)

‚kontaktni organ‘ pomeni uradni organ ali pristojni organ, ki ga ena od pogodbenic pooblasti kot odgovorni organ za zvezo s kontaktnim organom druge pogodbenice;

(l)

‚organ prosilec‘ pomeni pristojni organ, ki ga pogodbenica pooblasti za vlaganje zahtevkov za pomoč na področjih, ki jih obsega ta naslov;

(m)

‚zaprošeni organ‘ pomeni uradni organ ali pristojni organ, ki ga pooblasti pogodbenica in sprejema zahtevke za pomoč na področjih, ki jih obsega ta naslov;

(n)

‚kršitev‘ pomeni vse kršitve ali poskuse kršitev pravil v zvezi s proizvodnjo in trgovino s proizvodi vinskega sektorja ter vse poskuse kršenja teh pravil.

NASLOV I

DOLOČBE V ZVEZI Z UVOZOM IN PRODAJO

Člen 4

Etiketiranje, predstavitev in spremni dokumenti

1.   Trgovina med pogodbenicama s proizvodi vinskega sektorja v smislu člena 2 s poreklom iz njunega ozemlja se izvaja v skladu s tehničnimi določbami v tej prilogi. Tehnične določbe so vse določbe iz Dodatka 3, ki se nanašajo na opredelitev proizvodov vinskega sektorja, na enološke postopke, sestavo navedenih proizvodov, spremne dokumente in predpise, ki urejajo njihov prevoz in trženje.

2.   Odbor se lahko odloči spremeniti opredelitev ‚tehničnih določb‘ iz odstavka 1.

3.   Določbe aktov, naštetih v Dodatku 3, ki se nanašajo na njihovo uveljavitev ali na njihovo izvajanje, za namene te priloge ne veljajo.

4.   Ta priloga ne posega v uporabo nacionalnih pravil ali pravil Evropske unije o obdavčenju ali ustreznih kontrolnih ukrepih.

NASLOV II

OBOJESTRANSKA ZAŠČITA IMEN PROIZVODOV VINSKEGA SEKTORJA V SMISLU ČLENA 2

Člen 5

Zaščitena imena

Kar zadeva proizvode vinskega sektorja s poreklom iz Evropske unije in Švice, so zaščitena naslednja imena iz Dodatka 4:

(a)

ime ali sklicevanja na ime države članice Evropske unije ali Švico, iz katere izhaja poreklo vina;

(b)

posebni izrazi;

(c)

označbe porekla in geografske označbe;

(d)

tradicionalni izrazi.

Člen 6

Imena ali sklicevanja za označevanje držav članic Evropske unije in Švice

1.   Z namenom identifikacije porekla vin v Švici so imena ali sklicevanja na države članice Unije, ki se uporabljajo za označevanje teh proizvodov:

(a)

rezervirana za vina s poreklom iz zadevne države članice in

(b)

se lahko uporabljajo le za proizvode vinskega sektorja s poreklom iz Evropske unije in pod pogoji, ki so določeni v zakonih in predpisih Evropske unije.

2.   Z namenom identifikacije porekla vin v Evropski uniji so ime ali sklicevanja na Švico, ki se uporabljajo za označevanje teh proizvodov:

(a)

rezervirana za vina s poreklom iz Švice in

(b)

se lahko uporabljajo le za proizvode vinskega sektorja s poreklom iz Švice in pod pogoji, ki so določeni v zakonih in predpisih Švice.

Člen 7

Drugi pogoji

1.   Poimenovanja ‚zaščitena označba porekla‘, ‚zaščitena geografska označba‘, njuni okrajšavi ‚ZOP‘ in ‚ZGO‘ ter izraza ‚Sekt‘ in ‚crémant‘ iz Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 (1) so rezervirana za vina s poreklom iz zadevne države članice in se lahko uporabljajo le pod pogoji, ki so določeni v zakonih in predpisih Evropske unije.

2.   Brez poseganja v člen 10 sta poimenovanji ‚zaščitena označba porekla‘, vključno z okrajšavo ‚ZOP‘, ter ‚vin de pays‘ iz člena 63 Zveznega zakona o kmetijstvu rezervirani za vina s poreklom iz Švice in se lahko uporabljata le pod pogoji, ki so določeni v švicarskih zakonih.

Izraz ‚vin de table‘ iz člena 63 Zveznega zakona o kmetijstvu je rezerviran za vina s poreklom iz Švice in se lahko uporablja le pod pogoji, ki so določeni v švicarskih zakonih.

Člen 8

Zaščita označb porekla in geografskih označb

1.   V Švici so označbe porekla in geografske označbe Evropske unije, naštete v delu A Dodatka 4:

I.

zaščitene in rezervirane za vina s poreklom iz Evropske unije in

II.

se lahko uporabljajo le za proizvode vinskega sektorja s poreklom iz Evropske unije in pod pogoji, ki izhajajo iz zakonodaje in uredb Evropske unije.

V Evropski uniji so označbe porekla in geografske označbe Švice, naštete v delu B Dodatka 4:

I.

zaščitene in rezervirane za vina s poreklom iz Švice in

II.

se lahko uporabljajo le za proizvode vinskega sektorja z izvorom iz Švice ter pod pogoji, ki izhajajo iz švicarske zakonodaje in uredb.

2.   Pogodbenici v skladu s to prilogo sprejmeta vse ukrepe, potrebne za skupno zaščito označb porekla in geografskih označb iz Dodatka 4, ki se uporabljajo za opis in predstavitev vin s poreklom z ozemlja pogodbenic. Vsaka pogodbenica uvede ustrezna pravna sredstva, da se zagotovi učinkovita zaščita in prepreči, da bi se označbe porekla ali geografske označbe iz Dodatka 4 uporabljale za poimenovanja vin, ki nimajo porekla iz kraja, na katerega se nanaša označba porekla ali geografska označba.

3.   Zaščita iz odstavka 1 se uporablja tudi:

(a)

kadar je navedeno pravo poreklo vina;

(b)

kadar je označba porekla ali geografska označba prevedena, transkribirana ali transliterirana ali

(c)

kadar se označbe uporabljajo skupaj z izrazi ‚vrsta‘, ‚tip‘, ‚slog‘, ‚imitacija‘, ‚metoda‘ ali drugimi podobnimi izrazi.

4.   V primeru, da so označbe porekla ali geografske označbe iz Dodatka 4 enakozvočne, se zaščita zagotovi vsaki od njih pod pogojem, da je njihova uporaba dobronamerna in da je, z upoštevanjem praktičnih pogojev uporabe, ki jih določata pogodbenici v okviru Odbora, zagotovljeno enako obravnavanje zadevnih proizvajalcev ter da ne zavajajo potrošnika.

5.   Če je geografska označba iz Dodatka 4 enakozvočna geografski označbi tretje države, se uporablja člen 23(3) Sporazuma TRIPs.

6.   Določbe te priloge ne posegajo v pravico oseb, da pri trgovanju uporabljajo svoje ime ali ime svojih poslovnih predhodnikov, razen kadar se takšno ime uporablja tako, da zavaja potrošnike.

7.   Nič v tej prilogi ne obvezuje pogodbenice, da zaščiti označbo porekla ali geografsko označbo druge pogodbenice iz Dodatka 4, ki ni zaščitena ali ni več zaščitena v svoji državi porekla ali ki se v tej državi ne uporablja več.

8.   Pogodbenici potrdita, da pravice in dolžnosti iz te priloge ne veljajo za nobene druge označbe porekla ali geografske označbe, razen za tiste iz Dodatka 4.

9.   Brez poseganja v Sporazum TRIPs ta priloga dopolnjuje in podrobno določa pravice in dolžnosti, ki veljajo za zaščito geografskih označb v obeh pogodbenicah.

Vendar se pogodbenici s tem odrekata pravici do uveljavljanja člena 24(4), (6) in (7) Sporazuma TRIPs, tako da lahko zavrneta dodelitev zaščite za določeno ime druge pogodbenice, razen v primerih iz Dodatka 5 te priloge.

10.   Ekskluzivna zaščita, ki izhaja iz tega člena, velja za ime ‚Champagne‘ na seznamu Evropske unije v Dodatku 4 te priloge.

Člen 9

Razmerja med označbami porekla, geografskimi označbami in blagovnimi znamkami

1.   Pogodbenici nista obvezani, da zaščitita označbo porekla ali geografsko označbo, če je zaradi ugleda in slovesa prejšnje blagovne znamke verjetno, da bi taka zaščita zavedla potrošnika glede resničnega porekla zadevnega vina.

2.   Registracija blagovne znamke proizvoda vinskega sektorja iz člena 2, ki vsebuje ali sestoji iz označbe porekla ali geografske označbe iz Dodatka 4, se v skladu z zakonom vsake pogodbenice zavrne ali delno zavrne po uradni dolžnosti ali na zahtevo zainteresirane strani, če zadevni proizvod nima porekla iz kraja, na katerega se nanaša označba porekla ali geografska označba.

3.   Registrirana blagovna znamka proizvoda vinskega sektorja iz člena 2, ki vsebuje ali sestoji iz označbe porekla ali geografske označbe iz Dodatka 4, se v skladu z zakonom vsake pogodbenice razveljavi ali delno razveljavi po uradni dolžnosti ali na zahtevo zainteresirane strani, če zadevni proizvod ni v skladu z zahtevanimi pogoji v zvezi z označbo porekla ali geografsko označbo.

4.   Blagovna znamka, ki se uporablja, kot je opisano v prejšnjem odstavku, in za katero je bila v eni od pogodbenic v dobri veri oddana vloga za registracijo in je bila registrirana ali je bila vzpostavljena z dobronamerno uporabo (vključno z državami članicami Evropske unije) pred datumom zaščite označbe porekla ali geografske označbe druge pogodbenice v okviru te priloge, se lahko, če je takšna možnost predvidena v zadevni zakonodaji, še naprej uporablja ne glede na zaščito, zagotovljeno označbi porekla ali geografski označbi, pod pogojem, da v zakonodaji zadevne pogodbenice ne obstaja razlog za razveljavitev blagovne znamke.

Člen 10

Zaščita tradicionalnih izrazov

1.   V Švici se tradicionalni izrazi Evropske unije, našteti v delu A Dodatka 4:

(a)

ne uporabljajo za opis ali predstavitev vin s poreklom iz Švice;

(b)

ne smejo uporabljati za opis ali predstavitev vin s poreklom iz Evropske unije, razen za vina s poreklom in kategorijo ter v jeziku, kot so navedeni v Dodatku, ter pod pogoji, ki so določeni v zakonih in predpisih Evropske unije.

V Evropski uniji se tradicionalni izrazi Švice, našteti v delu B Dodatka 4:

(a)

ne uporabljajo za opis ali predstavitev vin s poreklom iz Evropske unije;

(b)

ne smejo uporabljati za opis ali predstavitev vin s poreklom iz Švice, razen za vina s poreklom, kategorijo in v jeziku, kot so navedeni v Dodatku, ter pod pogoji, ki so določeni v švicarskih zakonih in predpisih.

2.   Pogodbenici ob upoštevanju tega sporazuma sprejmeta vse ukrepe, potrebne za zaščito, v skladu s tem členom, tradicionalnih izrazov iz Dodatka 4, ki se uporabljajo za opis in predstavitev vin s poreklom z ozemlja Skupnosti. Za ta namen pogodbenici zagotovita učinkovito pravno zaščito za preprečitev uporabe tradicionalnih izrazov za opis vin, ki niso upravičena do teh tradicionalnih izrazov, tudi če se tradicionalni izrazi uporabijo skupaj z izrazi ‚vrsta‘, ‚tip‘, ‚slog‘, ‚imitacija‘, ‚metoda‘ ali drugimi podobnimi izrazi.

3.   Zaščita tradicionalnega izraza se uporablja le za:

(a)

jezik ali jezike, v katerih je navedena v Dodatku 4;

(b)

kategorijo vina, ki je v Evropski uniji zaščitena, ali za razred vina, ki je v Švici zaščiten, kot je navedeno v Dodatku 4.

4.   V primeru, da so tradicionalni izrazi iz Dodatka 4 enakozvočni, se zaščita zagotovi vsakemu od njih pod pogojem, da je njihova uporaba dobronamerna in da je, z upoštevanjem praktičnih pogojev uporabe, ki jih določata pogodbenici v okviru Odbora, zagotovljeno enako obravnavanje zadevnih proizvajalcev ter da ne zavajajo potrošnika.

5.   Kadar je tradicionalni izraz iz Dodatka 4 enakozvočen z imenom proizvoda vinskega sektorja, ki nima izvora z ozemlja pogodbenic, se to ime lahko uporablja za opis in predstavitev proizvoda vinskega sektorja, če se uporablja na tradicionalen način in dosledno, če njegovo uporabo v ta namen ureja država izvora in če potrošnikov ne zavaja glede točnega porekla zadevnega vina.

6.   Ta priloga ne posega v pravico oseb, da pri trgovanju uporabljajo svoje ime ali ime svojih poslovnih predhodnikov, razen kadar se takšno ime uporablja tako, da zavaja potrošnike.

7.   Registracija blagovne znamke proizvoda vinskega sektorja iz člena 2, ki vsebuje ali sestoji iz tradicionalnega izraza iz Dodatka 4, se v skladu z zakonom vsake pogodbenice zavrne ali delno zavrne po uradni dolžnosti ali na zahtevo zainteresirane strani, če zadevna blagovna znamka ne zadeva proizvodov vinskega sektorja s poreklom iz geografskega območja, na katerega se ta tradicionalni izraz nanaša.

Registrirana blagovna znamka proizvoda vinskega sektorja iz člena 2, ki vsebuje ali sestoji iz tradicionalnega izraza iz Dodatka 4, se v skladu z zakonom vsake pogodbenice razveljavi ali delno razveljavi po uradni dolžnosti ali na zahtevo zainteresirane strani, če zadevna blagovna znamka ne zadeva proizvodov vinskega sektorja s poreklom iz geografskega območja, na katerega se ta tradicionalni izraz nanaša.

Blagovna znamka, ki se uporablja, kot je opisano v prejšnjem odstavku, in za katero je bila v eni od pogodbenic v dobri veri oddana vloga za registracijo in je bila registrirana ali je bila vzpostavljena z dobronamerno uporabo (vključno z državami članicami Unije) pred datumom zaščite tradicionalnega izraza druge pogodbenice v okviru te priloge, se lahko, če je takšna možnost predvidena v zakonodaji zadevne pogodbenice, še naprej uporablja.

8.   Nič v tej prilogi ne obvezuje pogodbenic, da zaščitijo tradicionalni izraz iz Dodatka 4, ki ni zaščiten ali ni več zaščiten oz. se v svoji državi porekla ne uporablja več.

Člen 11

Izvajanje zaščite

1.   Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe, s čimer zagotovita, da se imena ene od pogodbenic, ki so zaščitena s to prilogo, kadar se proizvodi vinskega sektorja s poreklom iz pogodbenic izvažajo in tržijo zunaj njunega ozemlja, ne uporabljajo za opis in predstavitev takšnih proizvodov s poreklom iz druge pogodbenice.

2.   Če ustrezna zakonodaja pogodbenic to dopušča, se zaščita, ki jo dodeljuje ta priloga, razširi na fizične in pravne osebe, zveze, združenja in organizacije proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, ki imajo svoj sedež na ozemlju druge pogodbenice.

3.   Če opis ali predstavitev proizvoda vinskega sektorja, zlasti na etiketi, na uradnih ali poslovnih dokumentih ali v oglaševanju, vpliva na pravice, ki izhajajo iz te priloge, pogodbenici izvedeta vse potrebne upravne ukrepe ali sprožita pravni postopek v boju proti nelojalni konkurenci ali za preprečitev nezakonite uporabe zaščitenega imena na kakršen koli drugačen način.

4.   Ukrepi in postopki, navedeni v odstavku 3, se sprejmejo predvsem v naslednjih primerih:

(a)

kadar se s prevodom opisov, ki jih predvideva zakonodaja Evropske skupnosti ali švicarska zakonodaja, v enega od jezikov druge pogodbenice, pojavi beseda, ki bi bila lahko zavajajoča glede porekla tako opisanega ali predstavljenega proizvoda vinskega sektorja;

(b)

kadar se oznake, blagovne znamke, imena, reference ali ilustracije, ki neposredno ali posredno navajajo zavajajoče informacije glede porekla, izvora, vrste ali bistvenih značilnosti proizvoda, pojavljajo na posodah ali embalaži, v oglaševanju ali na uradnih ali poslovnih dokumentih, ki se nanašajo na proizvod, katerega ime ščiti ta priloga;

(c)

kadar so uporabljene posode ali embalaža zavajajoče glede porekla proizvoda.

5.   Ta priloga ne izključuje možnosti, da pogodbenici v skladu s svojo domačo zakonodajo ali drugimi mednarodnimi Sporazumi zdaj ali v prihodnje ne dodelita obširnejše zaščite za opise, ki jih ščiti ta priloga.

NASLOV III

MEDSEBOJNA NADZOR IN POMOČ MED URADNIMI KONTROLNIMI ORGANI

Člen 12

Predmet in omejitve

1.   Pogodbenici si obojestransko pomagata v skladu s postopki in pod pogoji, ki so določeni v tem naslovu. Zagotavljata, da se predpisi v zvezi s trgovino s proizvodi vinskega sektorja ustrezno izvajajo, zlasti s tem, da druga drugi nudita pomoč ter odkrivata in preiskujeta kršitve zakonodaje.

2.   Pomoč, o kateri govori ta naslov, velja brez poseganja v določbe o kazenskih postopkih ali sodni pomoči med pogodbenicama v kazenskih zadevah.

3.   Ta naslov ne posega v nacionalne predpise, ki urejajo zaupnost sodnih preiskav.

PODNASLOV I

Organi ter nadzorovane osebe in osebe, ki prejmejo vzajemno pomoč

Člen 13

Kontaktni organi

1.   Kadar pogodbenica imenuje več pristojnih organov, poskrbi tudi za koordinacijo njihovih dejavnosti.

2.   Vsaka pogodbenica imenuje en sam kontaktni organ. Ta organ:

posreduje kontaktnim organom druge pogodbenice zahteve za sodelovanje za namene izvajanja tega naslova,

sprejema tovrstne zahteve za sodelovanje od navedenega organa in jih posreduje pristojnemu organu oziroma organom pogodbenice, v katere pristojnosti je,

zastopa to pogodbenico do druge pogodbenice v okviru sodelovanja iz tega naslova,

obvešča drugo pogodbenico o ukrepih, sprejetih v skladu s členom 11.

Člen 14

Organi in laboratoriji

Pogodbenici:

(a)

si medsebojno izmenjujeta naslednje sezname, ki jih redno prenavljata:

sezname organov, pristojnih za pripravo dokumentov VI 1 in drugih dokumentov, ki spremljajo prevoze proizvodov vinskega sektorja v skladu s členom 4(1) te priloge in določbami Evropske unije v Dodatku 3(A),

sezname pristojnih organov in kontaktnih organov iz člena 3(j) in (k),

sezname laboratorijev, pooblaščenih za izvajanje analiz v skladu s členom 17(2),

seznam švicarskih pristojnih organov iz polja 4 spremnega dokumenta za prevoz proizvodov vinskega sektorja s poreklom iz Švice, v skladu z Dodatkom 3(B);

(b)

se posvetujeta in obveščata druga drugo o ukrepih, ki jih je vsaka od njiju sprejela glede uporabe te priloge. Predvsem pa pošljeta druga drugi svoje veljavne določbe in povzetke upravnih in sodnih odločb, ki so še posebnega pomena za njeno ustrezno uporabo.

Člen 15

Nadzorovane osebe

Fizične ali pravne osebe in skupine takih oseb, katerih strokovna dejavnost je lahko predmet nadzora, navedenega v tem naslovu, ne smejo ovirati teh nadzorov in jih morajo vselej olajšati.

PODNASLOV II

Nadzorni ukrepi

Člen 16

Nadzorni ukrepi

1.   Pogodbenici naredita vse potrebno, da se z ustreznimi kontrolnimi ukrepi zagotovi pomoč iz člena 12.

2.   Takšne kontrole se izvajajo bodisi sistematično bodisi s kontrolnimi pregledi na podlagi vzorčenja. V primeru kontrolnih pregledov na podlagi vzorčenja pogodbenici zagotovita, da so te kontrole reprezentativne z vidika števila, vrste in pogostosti.

3.   Pogodbenici sprejmeta vse ukrepe, da se olajša delo uradnikov njunih pristojnih organov, zlasti s tem, da zagotovita naslednje:

da imajo dostop do vinogradov, do zmogljivosti za proizvodnjo, pripravo, skladiščenje in obdelavo proizvodov vinskega sektorja in do prevoznih sredstev za te proizvode,

da imajo dostop do poslovnih prostorov ali skladišč ter prevoznih sredstev katerega koli gospodarstva, zato da bi prodajali, tržili ali prevažali proizvode vinskega sektorja ali proizvode, ki se lahko uporabljajo za pripravo teh proizvodov,

da lahko izdelajo popis proizvodov vinskega sektorja in snovi ali proizvodov, ki se lahko uporabljajo za pripravo teh proizvodov,

da lahko jemljejo vzorce proizvodov vinskega sektorja, ki so na zalogi za prodajo, ki se prodajajo ali prevažajo,

da lahko proučijo računovodske podatke in druge dokumente, ki se uporabljajo v kontrolnih postopkih, in da jih lahko razmnožujejo ali si iz njih naredijo izvlečke,

da lahko sprejmejo ustrezne začasne ukrepe glede proizvodnje, skladiščenja, prevoza, opisa, predstavitve, izvoza v drugo pogodbenico in trženja proizvodov vinskega sektorja ali proizvoda za uporabo pri pripravi tega proizvoda, če obstaja utemeljen sum resne kršitve določb te priloge, zlasti pri goljufivem ravnanju ali tveganju za javno zdravje.

Člen 17

Vzorci

1.   Pristojni organ ene pogodbenice lahko zaprosi pristojni organ druge pogodbenice, da odvzame vzorce v skladu z ustreznimi določbami te pogodbenice.

2.   Zaprošeni organ shrani odvzete vzorce v skladu z odstavkom 1 in imenuje laboratorij, ki bo vzorce analiziral. Organ prosilec lahko določi drug laboratorij za izvedbo paralelne analize vzorcev. Zaprošeni organ pošlje v ta namen organu prosilcu ustrezno število vzorcev.

3.   Če se organ prosilec in zaprošeni organ ne strinjata v zvezi z rezultati analiz, na katere se nanaša odstavek 2, laboratorij, ki ga imenujeta skupaj, izvede arbitražno analizo.

PODNASLOV III

Postopki

Člen 18

Operativni dogodek

Kadar pristojni organ ene od pogodbenic utemeljeno sumi ali ugotovi:

da proizvod vinskega sektorja ne izpolnjuje pravil v zvezi s trgovino s proizvodi vinskega sektorja ali da sta njegova proizvodnja ali trženje predmet goljufije ter da

je takšno neizpolnjevanje pravil v posebnem interesu pogodbenice ter lahko privede do upravnih ukrepov ali pravnega postopka, nemudoma obvesti kontaktni organ zadevne pogodbenice preko kontaktnega organa svoje države.

Člen 19

Zahtevki za medsebojno pomoč

1.   Zahtevki iz tega naslova se sestavijo v pisni obliki. Spremljajo jih vsi dokumenti, ki so potrebni za odgovor nanje. Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejmejo ustni zahtevki, ki morajo biti takoj pisno potrjeni.

2.   Zahtevki v skladu z odstavkom 1 morajo vsebovati vse naslednje podatke:

ime organa prosilca,

zahtevani ukrep,

namen ali razlog zahtevka,

veljavno zakonodajo, pravila ali druge pravne instrumente,

kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, ki so v postopku preiskave, in

povzetek bistvenih dejstev.

3.   Zahtevki se sestavijo v enem od uradnih jezikov pogodbenic.

4.   Če zahtevek ne izpolnjuje uradnih zahtev, se lahko zahteva, da se popravi ali dopolni; lahko se sprejmejo zaščitni ukrepi.

Člen 20

Postopek

1.   Po zahtevku organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse ustrezne informacije, ki bi mu lahko omogočile zagotovitev pravilne uporabe zakonodaje glede trgovine s proizvodi vinskega sektorja, zlasti informacije o opaženih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila ta zakonodaja.

2.   Na podlagi utemeljenega zahtevka organa prosilca zaprošeni organ izvede poseben nadzor ali kontrole, da bi dosegel zastavljene cilje, ali sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se takšen nadzor izvede.

3.   Zaprošeni organ iz odstavkov 1 in 2 postopa tako, kot da deluje v svojem imenu ali na zahtevo organa svoje države.

4.   Na podlagi dogovora z zaprošenim organom lahko organ prosilec imenuje uslužbence svoje službe ali službe drugega pristojnega organa pogodbenice, ki jo zastopa:

da v prostorih pristojnih organov pogodbenice, kjer ima zaprošeni organ svoj sedež, zberejo informacije o ustrezni uporabi pravil v zvezi s trgovino s proizvodi vinskega sektorja ali o kontrolnih postopkih, in da razmnožijo vse prevozne in druge dokumente ter vpise v knjige prispelega in odpremljenega blaga,

da sodelujejo pri ukrepih, zahtevanih v odstavku 2.

Kopije iz prve alineje se lahko naredijo samo v soglasju z zaprošeno službo.

5.   Organ prosilec, ki želi poslati uslužbenca, imenovanega v skladu s prvim pododstavkom odstavka 4, v drugo pogodbenico, da bi se tam udeležil kontrolnih postopkov v smislu druge alinee istega pododstavka, pravočasno obvesti zaprošeni organ pred začetkom teh postopkov. Uslužbenci zaprošenega organa so še naprej pristojni za kontrolne postopke.

Uslužbenci organa prosilca:

predložijo pisno pooblastilo, v katerem so navedeni njihovi osebni podatki in službeni položaj,

imajo v okviru omejitev, ki jih zakonodaja zaprošenega organa nalaga svojim uslužbencem pri izvajanju omenjenih kontrolnih postopkov:

pravice do dostopa v skladu s členom 16(3),

pravico do informacij v zvezi z rezultati kontrol, ki jih izvajajo uslužbenci zaprošenega organa na podlagi člena 16(3),

med kontrolami takšno držo, ki je v skladu s pravili in navadami uslužbencev pogodbenice, na ozemlju katere se kontrolni postopek izvaja.

6.   Utemeljene zahtevke v smislu tega člena se posreduje zaprošenemu organu zadevne pogodbenice preko kontaktnega organa omenjene pogodbenice. Isti postopek velja za:

odgovore na te zahtevke,

sporočila v zvezi z uporabo odstavkov 2, 4 in 5.

Ne glede na prvi pododstavek lahko pogodbenici, če je primerno, za zagotovitev učinkovitejšega in hitrejšega sodelovanja dovolita pristojnim službam, da:

naslovijo utemeljene zahtevke in sporočila neposredno na pristojne organe druge pogodbenice,

neposredno odgovorijo na utemeljene zahtevke in sporočila pristojnih organov druge pogodbenice.

V takšnih primerih ti pristojni organi nemudoma obvestijo kontaktni organ zadevne pogodbenice.

7.   Informacije, ki jih vsebuje zbirka podatkov vsake pogodbenice o analitičnih vrednostih, vključno s podatki, pridobljenimi z analizo zadevnih proizvodov vinskega sektorja, se na zahtevo dajo na voljo laboratorijem, ki sta jih v ta namen imenovali pogodbenici. Posredovanje informacij zadeva samo ustrezne podatke o analitičnih vrednostih, potrebne za ovrednotenje analize vzorca s primerljivimi lastnostmi in poreklom.

Člen 21

Odločitev glede medsebojne pomoči

1.   Pogodbenica, kateri pripada zaprošeni organ, lahko zavrne zagotovitev pomoči iz tega naslova, če bi lahko ta pomoč posegala v suverenost ali škodovala javnemu redu, varnosti ali drugemu bistvenemu interesu te pogodbenice.

2.   Če organ prosilec zaprosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel nuditi, če bi ga zanjo zaprosili, v svoji prošnji opozori na to. Zaprošeni organ se potem odloči, kako bo odgovoril na tako prošnjo.

3.   Če se pomoč zavrne, je treba odločitev in razloge za zavrnitev nemudoma sporočiti organu prosilcu.

Člen 22

Informacije in dokumenti

1.   Zaprošeni organ sporoči organu prosilcu izsledke svojih preiskav v obliki dokumentov, overjenih kopij, poročil in podobnega.

2.   Namesto dokumentov, predvidenih v odstavku 1, se lahko uporabljajo računalniško pripravljene informacije v kakršni koli obliki, ki so bile pripravljene za enak namen.

3.   Informacije iz členov 18 in 20 spremljajo ustrezni dokumenti ali druga dokazila in podatki o morebitnih upravnih ukrepih ali pravnih postopkih in se še posebej nanašajo na:

sestavo in organoleptične lastnosti zadevnega proizvoda vinskega sektorja,

njegov opis in predstavitev,

skladnost s pravili o proizvodnji, pripravi ali trženju.

4.   Kontaktni organi, ki se ukvarjajo z zadevo, za katero je bil sprožen proces obojestranske pomoči v skladu s členoma 18 in 20, nemudoma obvestijo drug drugega o:

poteku preiskav, zlasti preko poročil in drugih dokumentov ali virov informacij,

vseh upravnih ali pravnih postopkih, ki so posledica zadevnih operacij.

Člen 23

Stroški

Potne stroške, ki izhajajo iz uporabe tega naslova, krije pogodbenica, ki je imenovala uslužbenca za namene ukrepov iz člena 20(2) in (4).

Člen 24

Zaupnost

1.   Vse informacije, ki se v kakršni koli obliki posredujejo na podlagi tega naslova, so zaupne. Za takšno informacijo velja obveznost varovanja uradne skrivnosti in mora biti varovana tako, kakor so varovane podobne informacije z ustreznimi veljavnimi zakoni pogodbenice, ki jo je prejela, ali z ustreznimi določbami, ki se uporabljajo za organe Unije, odvisno od primera.

2.   Kadar zakonodaja ali upravna praksa ene od pogodbenic določa strožje omejitve za zaščito industrijskih in poslovnih tajnosti od omejitev v tem naslovu, slednje ne obvezujejo te pogodbenice do predložitve informacij, če pogodbenica prosilka ne ukrene ničesar, da bi izpolnjevala te strožje omejitve.

3.   Pridobljene informacije se uporabljajo le za namene tega naslova; na ozemlju pogodbenic se ne smejo uporabljati za druge namene in se lahko uporabijo le s predhodnim pisnim privoljenjem upravnega organa, ki jih je predložil, in zanje veljajo omejitve, ki jih postavlja ta organ.

4.   Odstavek 1 ne izključuje uporabe informacij v pravnih ali upravnih postopkih, uvedenih naknadno v zvezi s kršitvami splošnega kazenskega prava, če so bile te informacije pridobljene v okviru mednarodnega pravnega sodelovanja.

5.   Pogodbenici lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in pričanjih ter v postopkih in tožbah pred sodišči kot dokaze uporabljata informacije, ki sta jih prejeli, in dokumente, ki sta jih uporabili v skladu z določbami tega naslova.

NASLOV IV

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 25

Izjeme

1.   Naslova I in II ne veljata za proizvode vinskega sektorja v smislu člena 2:

(a)

ki so v tranzitu čez ozemlje ene od pogodbenic ali

(b)

ki imajo poreklo iz ozemlja ene od pogodbenic in so predmet trgovine med pogodbenicama v manjših količinah pod pogoji in v skladu z režimi iz Dodatka 5 k tej prilogi.

2.   Izvajanje izmenjave pisem med Skupnostjo in Švico v zvezi s sodelovanjem pri uradnem nadzoru vin, podpisane 15. oktobra 1984 v Bruslju, se začasno opusti do prenehanja veljave te priloge.

Člen 26

Posvetovanja

1.   Pogodbenici se posvetujeta, če katera od njiju meni, da druga ne izpolnjuje obveznosti iz te priloge.

2.   Pogodbenica, ki zahteva posvetovanja, priskrbi drugi pogodbenici vse potrebne informacije za podrobno proučitev zadevnega primera.

3.   V primerih, ko bi vsakršna zamuda lahko ogrozila zdravje ljudi ali zmanjšala učinkovitost ukrepov v boju proti goljufiji, se lahko sprejmejo začasni zaščitni ukrepi, in sicer brez predhodnih posvetovanj, pod pogojem, da do posvetovanj pride takoj po tem, ko so bili ti ukrepi sprejeti.

4.   Če se po teh posvetovanjih, predvidenih v odstavkih 1 in 3, pogodbenici ne sporazumeta, lahko pogodbenica, ki je zahtevala posvetovanja ali sprejela ukrepe, navedene v odstavku 3, sprejme ustrezne zaščitne ukrepe, da se omogoči ustrezna uporaba tega sporazuma.

Člen 27

Delovna skupina

1.   Delovna skupina za proizvode vinskega sektorja (v nadaljnjem besedilu: delovna skupina), ustanovljena v skladu s členom 6(7) Sporazuma, obravnava vse zadeve, ki izhajajo v povezavi s to prilogo in njenim izvajanjem.

2.   Delovna skupina redno preverja stanje v zvezi z nacionalnimi zakoni in uredbami pogodbenic na področjih, ki jih obsega ta priloga. Pripravi predvsem predloge, ki jih predloži Odboru za prilagoditev te priloge in njenih dodatkov.

Člen 28

Prehodne določbe

1.   Brez poseganja v člen 8(10) se proizvodi vinskega sektorja, ki so bili v času začetka veljavnosti te priloge proizvedeni, pripravljeni, opisani in predstavljeni v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi pogodbenic, vendar jih ta priloga prepoveduje, lahko prodajajo do porabe zalog.

2.   Razen če odbor ne določi drugače, se trženje proizvodov vinskega sektorja, ki so izdelani, označeni in predstavljeni v skladu s to prilogo, vendar zaradi spremembe navedene priloge proizvodnja, priprava, označevanje in predstavitev izgubijo skladnost, lahko nadaljuje do izčrpanja zalog.

Dodatek 1

Proizvodi vinskega sektorja iz člena 2

Za Evropsko unijo:

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (‚Uredba o enotni SUT‘) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 (UL L 346, 30.12.2010, str. 11). Proizvodi, ki se uvrščajo v tarifne oznake KN 2009 61, 2009 69 in 2204 (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

Za Švico:

Poglavje 2 Odloka Zveznega ministrstva za notranje zadeve z dne 23. novembra 2005 o alkoholnih pijačah, kakor je bil nazadnje spremenjen 15. decembra 2010 (RO 2010 6391). Proizvodi, ki se uvrščajo v švicarski carinski tarifni številki 2009.60 in 2204.

Dodatek 2

Posebne določbe iz člena 3(a) in (b)

Kontrolirana označba porekla Genève (KOP Genève)

1.   Geografsko območje

Geografsko območje KOP Genève zajema:

celotno ozemlje kantona Genève,

celotno ozemlje francoskih občin:

Challex,

Ferney-Voltaire,

dele francoskih občin:

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois,

Viry,

opisane v določbah KOP Genève.

2.   Območje pridelave grozdja

Območje pridelave grozdja zajema:

(a)

na ženevskem ozemlju: površine, ki spadajo v register vinogradov v smislu člena 61 zveznega zakona o kmetijstvu (RS 910.1) in so namenjene proizvodnji vina;

(b)

na francoskem ozemlju: površine v občinah ali delih občin iz točke 1, zasajene z vinsko trto ali upravičene do uporabe pravic do ponovne zasaditve v obsegu največ 140 hektarov.

3.   Območje proizvodnje vina

Območje proizvodnje vina je omejeno na švicarsko ozemlje.

4.   Ponovno razvrščanje

Uporaba KOP Genève ni ovira za uporabo poimenovanj ‚vin de pays‘ in ‚vin de table suisse‘ za poimenovanje ponovno razvrščenih vin, proizvedenih iz grozdja, ki izvira iz območja pridelave, opredeljenega v točki 2(b).

5.   Nadzor nad določbami KOP Genève

Za nadzor v Švici so pristojni švicarski in zlasti ženevski organi.

Za fizične preglede, ki se izvajajo na francoskem ozemlju, švicarski organ pooblasti francoski nadzorni organ, ki so ga odobrili francoski organi.

6.   Prehodne določbe

Proizvajalci, ki so lastniki površin, zasajenih z vinsko trto, ki ne spadajo na območje pridelave grozdja, opredeljeno v točki 2(b), vendar so v preteklosti zakonito uporabljali KOP Genève, jo lahko še naprej uporabljajo do leta 2013 in zadevne proizvode lahko dajejo na trg do porabe zalog.

Dodatek 3

Seznam aktov in tehničnih določb iz člena 4 v zvezi s proizvodi vinskega sektorja

A.   Akti, ki se uporabljajo za uvoz v Švico in za trženje v Švici proizvodov vinskega sektorja s poreklom Evropske unije

Referenčna zakonodajna besedila in posebne določbe:

1.

Direktiva 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi Direktive Sveta 76/211/EGS (UL L 247, 21.9.2007, str. 17).

2.

Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica) (UL L 299, 8.11.2008, str. 25).

3.

Direktiva Sveta 89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo (UL L 186, 30.6.1989, str. 21), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 92/11/EGS z dne 11. marca 1992 (UL L 65, 11.3.1992, str. 32).

4.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (UL L 237, 10.9.1994, str. 13), kakor je bila popravljena z UL L 259, 7.10.1994, str. 33, UL L 252, 4.10.1996, str. 23, in UL L 124, 25.5.2000, str. 66.

5.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L 61, 18.3.1995, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 248, 14.10.1995, str. 60, in nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2010/69/EU z dne 22. oktobra 2010 (UL L 279, 23.10.2010, str. 22).

6.

Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (UL L 109, 6.5.2000, str. 29), kako je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del (UL L 188, 18.7.2009, str. 14).

7.

Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (UL L 187, 16.7.2002, str. 30).

8.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del (UL L 188, 18.7.2009, str. 14).

9.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2011 z dne 11. avgusta 2011 (UL L 208, 13.8.2011, str. 23).

10.

Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del (UL L 188, 18.7.2009, str. 14).

11.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (‚Uredba o enotni SUT‘) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 (UL L 346, 30.12.2010, str. 11).

12.

Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 772/2010 z dne 1. septembra 2010 (UL L 232, 2.9.2010, str. 1).

13.

Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L 128, 27.5.2009, str. 15), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 173/2011 z dne 23. februarja 2011 (UL L 49, 24.2.2011, str. 16).

Brez poseganja v določbe člena 24(1)(b) Uredbe (ES) št. 436/2009 je uvoz v Švico proizvodov vinskega sektorja s poreklom iz Evropske unije pogojen s predložitvijo spremnega dokumenta iz člena 24(1)(a) te iste uredbe.

14.

Uredba Komisije (ES) št. 606/2009 z dne 10. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev (UL L 193, 24.7.2009, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 53/2011 z dne 21. januarja 2011 (UL L 19, 22.1.2011, str. 1).

15.

Uredba Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L 193, 24.7.2009, str. 60), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 670/2011 z dne 12. julija 2011 (UL L 183, 13.7.2011, str. 6).

B.   Akti, ki veljajo za uvoz v Evropsko unijo in za trženje v Evropski uniji proizvodov vinskega sektorja s poreklom iz Švice

Akti, na katere se sklicuje:

1.

Zvezni zakon o kmetijstvu z dne 29. aprila 1998, kakor je bil nazadnje spremenjen 18. junija 2010 (Recueil officiel-RO (Uradna zbirka) 2010 5851).

2.

Odlok z dne 14. novembra 2007 o vinogradništvu in uvozu vina (Odlok o vinu), kakor je bil nazadnje spremenjen 4. novembra 2009 (RO 2010 733).

3.

Odlok OFAG (Zvezni urad za kmetijstvo) z dne 17. januarja 2007 o seznamu vinskih sort, ki se lahko certificirajo in uporabijo za proizvodnjo standardnega materiala, in seznamu vinskih sort, kot je bil nazadnje spremenjen 6. maja 2011 (RO 2011 2169).

4.

Zvezni zakon z dne 9. oktobra 1992 o živilih in predmetih v vsakdanji rabi (Zakon o živilih, LDAl), kakor je bil nazadnje spremenjen dne 5. oktobra 2008 (RO 2008 785).

5.

Odlok z dne 23. novembra 2005 o živilih in predmetih v vsakdanji rabi (ODAlOUs), kakor je bil nazadnje spremenjen dne 13. oktobra 2010 (RO 2010 4611).

6.

Odlok zveznega ministrstva za notranje zadeve (DFI) z dne 23. novembra 2005 o alkoholnih pijačah, kakor je bil nazadnje spremenjen 15. decembra 2010 (RO 2010 6391).

Z odstopanjem od člena 10 Odloka so pravila, ki urejajo opis in predstavitev, tista pravila, na katera se nanašata naslednji uredbi, ki veljajta za proizvode, uvožene iz tretjih držav:

1.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (‚Uredba o enotni SUT‘) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 (UL L 346, 30.12.2010, str. 11).

Za namene izvajanja te priloge se Uredba spremeni, kot sledi:

(a)

z odstopanjem od člena 118y(1)(a) se imena kategorij nadomestijo s specifičnimi imeni, kot določa člen 9 Odloka Zveznega ministrstva za notranje zadeve o alkoholnih pijačah;

(b)

z odstopanjem od člena 118y(1)(b)(i) se izraza ‚zaščitena označba porekla‘ in ‚zaščitena geografska označba‘ nadomestita z ‚registrirana označba porekla‘ oz. ‚vin de pays‘;

(c)

z odstopanjem od člena 118y(1)(f) se lahko ime uvoznika nadomesti z imenom švicarskega proizvajalca, kletarja, trgovca ali osebe, ki vino ustekleniči.

2.

Uredba Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in zaščitenimi geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov vinskega sektorja (UL L 193, 24.7.2009, str. 60), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 670/2011 z dne 12. julija 2011 (UL L 183, 13.7.2011, str. 6).

Za namene izvajanja te priloge se Uredba spremeni, kot sledi:

(a)

z odstopanjem od člena 54(1) Uredbe se alkoholna stopnja lahko navede v desetinah prostorninskega deleža;

(b)

z odstopanjem od člena 64(1) in dela B Priloge XIV se izraza ‚demi-sec‘ in ‚moelleux‘ lahko nadomestita z ‚légèrement doux‘ oz. ‚demi-doux‘;

(c)

z odstopanjem od člena 62 Uredbe se lahko uporablja ime ene ali več vinskih sort, če omenjene sorte predstavljajo najmanj 85 % grozdja, ki se uporabi za proizvodnjo švicarskega vina.

7.

Odlok DFI z dne 23. novembra 2005 o označevanju in oglaševanju živil (OEDAI), kakor je bil nazadnje spremenjen 13. oktobra 2010 (RO 2010 4649).

8.

Odlok DFI z dne 22. junija 2007 o aditivih, ki se lahko uporabljajo v živilih (Odlok o aditivih, kakor je bil nazadnje spremenjen dne 11. maja 2009 (RO 2009 2047)).

9.

Odlok DFI z dne 26. junija 1995 o tujih snoveh in sestavinah v živilih (Odlok o tujih snoveh in sestavinah), kakor je bil nazadnje spremenjen dne 16. maja 2011 (RO 2011 1985).

10.

Direktiva 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o določitvi predpisov v zvezi z nazivnimi količinami predpakiranih proizvodov, razveljavitvi direktiv Sveta 75/106/EGS in 80/232/EGS ter spremembi Direktive Sveta 76/211/EGS (UL L 247, 21.9.2007, str. 17).

11.

Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 772/2010 z dne 1. septembra 2010 (UL L 232, 2.9.2010, str. 1).

Za namene izvajanja te priloge se Uredba spremeni, kot sledi:

(a)

za vse proizvode vinskega sektorja s poreklom iz Švice, ki se uvažajo v Evropsko unijo, je treba predložiti spremni dokument, sestavljen v skladu s Sklepom Komisije 2005/9/ES z dne 29. decembra 2004 (UL L 4, 6.1.2005, str. 12);

(b)

ta dokument je nadomestil dokument VI1 iz Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 772/2010 z dne 1. septembra 2010 (UL L 232, 2.9.2010, str. 1);

(c)

sklicevanja v Uredbi na ‚države članice‘ ali na ‚nacionalne določbe ali določbe Skupnosti‘ (ali ‚nacionalna pravila ali pravila Skupnosti‘) se razširijo na Švico ali zakonodajo Švice;

(d)

vina s poreklom iz Švice, primerljiva z vini z geografsko označbo, ki imajo skupno vsebnost kisline, izraženo kot vinska kislina, večjo kakor 3,5 grama na liter, a ne manjšo od 3 gramov na liter, se lahko uvozijo, če so označena z geografsko označbo in je najmanj 85 % vina pridobljenega iz grozdja ene ali več naslednjih sort vinske trte: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir ali Merlot.

Spremni dokument  (2) za prevoz proizvodov vinskega sektorja po poreklu iz Švice  (3)

Image

Dodatek 4

Zaščitena imena iz člena 5

DEL A

Zaščitena imena za proizvode vinskega sektorja s poreklom iz Evropske unije

BELGIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Côtes de Sambre et Meuse

Cremant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualite de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

appellation d’origine contrôlée

ZOP

francoščina

gecontroleerde oorsprongsbenaming

ZOP

nizozemščina

Vin de pays

ZGO

francoščina

Landwijn

ZGO

nizozemščina


BOLGARIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Асеновград, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Asenovgrad

Болярово, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Bolyarovo

Брестник ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Brestnik

Варна, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Varna

Велики Преслав, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Veliki Preslav

Видин, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Vidin

Враца, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Vratsa

Върбица, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Varbitsa

Долината на Струма, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Struma valley

Драгоево, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Dragoevo

Евксиноград, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Evksinograd

Ивайловград, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Ivaylovgrad

Карлово, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Karlovo

Карнобат, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Karnobat

Ловеч, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Lovech

Лозицa, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Lozitsa

Лом, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Lom

Любимец, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Lyubimets

Лясковец, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Lyaskovets

Мелник, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Melnik

Монтана, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Montana

Нова Загора, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Nova Zagora

Нови Пазар, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Novi Pazar

Ново село, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Novo Selo

Оряховица, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Oryahovitsa

Павликени, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Pavlikeni

Пазарджик, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Pazardjik

Перущица, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Perushtitsa

Плевен, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Pleven

Пловдив, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Plovdiv

Поморие, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Pomorie

Русе, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Ruse

Сакар, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Sakar

Сандански, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Sandanski

Свищов, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Svishtov

Септември, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Septemvri

Славянци, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Slavyantsi

Сливен, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Sliven

Стамболово, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Stambolovo

Стара Загора, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Stara Zagora

Сунгурларе, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Sungurlare

Сухиндол, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Suhindol

Търговище, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Targovishte

Хан Крум, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Han Krum

Хасково, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Haskovo

Хисаря, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Hisarya

Хърсово, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Harsovo

Черноморски район, ki mu lahko sledi Южно Черноморие

Enakovreden izraz: Southern Black Sea Coast

Черноморски район - Северен, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Northen Black Sea Region

Шивачево, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Shivachevo

Шумен, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Shumen

Ямбол, ki mu lahko sledi ime ožjega območja in/ali manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Yambol

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Дунавска равнина

Enakovreden izraz: Danube Plain

Тракийска низина

Enakovreden izraz: Thracian Lowlands

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

ZOP

bolgarščina

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

ZOP

bolgarščina

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

ZOP

bolgarščina

Pегионално вино

(Regional wine)

ZGO

bolgarščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Колекционно

(collection)

ZOP

bolgarščina

Ново

(young)

ZOP/ZGO

bolgarščina

Премиум

(premium)

ZGO

bolgarščina

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

ZOP

bolgarščina

Премиум резерва

(premium reserve)

ZGO

bolgarščina

Резерва

(reserve)

ZOP/ZGO

bolgarščina

Розенталер

(Rosenthaler)

ZOP

bolgarščina

Специална селекция

(special selection)

ZOP

bolgarščina

Специална резерва

(special reserve)

ZOP

bolgarščina


ČEŠKA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Čechy, ki mu lahko sledi Litoměřická

Čechy, ki mu lahko sledi Mělnická

Morava, ki mu lahko sledi Mikulovská

Morava, ki mu lahko sledi Slovácká

Morava, ki mu lahko sledi Velkopavlovická

Morava, ki mu lahko sledi Znojemská

Vina z zaščiteno geografsko označbo

České

Moravské

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

ZOP

češčina

aromatický sekt s.o.

ZOP

češčina

jakostní likérové víno

ZOP

češčina

jakostní perlivé víno

ZOP

češčina

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

ZOP

češčina

jakostní víno

ZOP

češčina

jakostní víno odrůdové

ZOP

češčina

jakostní víno s přívlastkem

ZOP

češčina

jakostní víno známkové

ZOP

češčina

V.O.C

ZOP

češčina

víno originální certifikace

ZOP

češčina

víno s přívlastkem kabinetní víno

ZOP

češčina

víno s přívlastkem ledové víno

ZOP

češčina

víno s přívlastkem pozdní sběr

ZOP

češčina

víno s přívlastkem slámové víno

ZOP

češčina

víno s přívlastkem výběr z bobulí

ZOP

češčina

víno s přívlastkem výběr z cibéb

ZOP

češčina

víno s přívlastkem výběr z hroznů

ZOP

češčina

Víno origininální certifikace (VOC ali V.O.C.)

ZGO

češčina

zemské víno

ZGO

češčina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Archivní víno

ZOP

češčina

Burčák

ZOP

češčina

Klaret

ZOP

češčina

Košer, Košer víno

ZOP

češčina

Labín

ZOP

češčina

Mladé víno

ZOP

češčina

Mešní víno

ZOP

češčina

Panenské víno, Panenská sklizeň

ZOP

češčina

Pěstitelský sekt (*)

ZOP

češčina

Pozdní sběr

ZOP

češčina

Premium

ZOP

češčina

Rezerva

ZOP

češčina

Růžák, Ryšák

ZOP

češčina

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

ZOP

češčina


NEMČIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Ahr, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Baden, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Franken, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Hessische Bergstraße, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Mittelrhein, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Mosel, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Nahe, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Pfalz, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Rheingau, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Rheinhessen, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Saale-Unstrut, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Sachsen, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Württemberg, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), ki mu sledi:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

ZOP

nemščina

Qualitätswein, ki mu lahko sledi b.A

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

ZOP

nemščina

Qualitätslikörwein, ki mu lahko sledi b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

ZOP

nemščina

Qualitätsperlwein, ki mu lahko sledi b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

ZOP

nemščina

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

ZOP

nemščina

Landwein

ZGO

nemščina

Winzersekt

ZOP

nemščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Affentaler

ZOP

nemščina

Badisch Rotgold

ZOP

nemščina

Ehrentrudis

ZOP

nemščina

Hock

ZOP

nemščina

Klassik/Classic

ZOP

nemščina

Liebfrau(en)milch

ZOP

nemščina

Riesling-Hochgewächs

ZOP

nemščina

Schillerwein

ZOP

nemščina

Weißherbst

ZOP

nemščina


GRČIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Αγχίαλος

Enakovreden izraz: Anchialos

Αμύνταιο

Enakovreden izraz: Amynteo

Αρχάνες

Enakovreden izraz: Archanes

Γουμένισσα

Enakovreden izraz: Goumenissa

Δαφνές

Enakovreden izraz: Dafnes

Ζίτσα

Enakovreden izraz: Zitsa

Λήμνος

Enakovreden izraz: Lemnos

Μαντινεία

Enakovreden izraz: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Enakovreden izraz: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Enakovreden izraz: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Enakovreden izraz: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Enakovreden izraz: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Enakovreden izraz: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Enakovreden izraz: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Enakovreden izraz: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Enakovreden izraz: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Enakovreden izraz: Naoussa

Νεμέα

Enakovreden izraz: Nemea

Πάρος

Enakovreden izraz: Paros

Πάτρα

Enakovreden izraz: Patras

Πεζά

Enakovreden izraz: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Enakovreden izraz: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Enakovreden izraz: Rapsani

Ρόδος

Enakovreden izraz: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Enakovreden izraz: Robola of Cephalonia

Σάμος

Enakovreden izraz: Samos

Σαντορίνη

Enakovreden izraz: Santorini

Σητεία

Enakovreden izraz: Sitia

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Tοπικός Οίνος Κω

Enakovreden izraz: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Enakovreden izraz: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Enakovreden izraz: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος ‚ali‘ Τοπικός Οίνος Θράκης

Enakovreden izraz: Regional wine of Thrace-Thrakikos ‚ali‘ Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής, ki ga lahko spremlja ime manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας, ki ga lahko spremlja ime manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων, ki ga lahko spremlja Evvia

Enakovreden izraz: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας, ki ga lahko spremlja ime manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών, ki ga lahko spremlja Viotia

Enakovreden izraz: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου, ki ga lahko spremlja Evvia

Enakovreden izraz: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Παιανίας ‚ali‘ Ρετσίνα Λιοπεσίου, ki ga lahko spremlja Attika

Enakovreden izraz: Retsina of Kropia ‚ali‘ Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, ki ga lahko spremlja Attika

Enakovreden izraz: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων, ki ga lahko spremlja Attika

Enakovreden izraz: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεγάρων, ki ga lahko spremlja Attika

Enakovreden izraz: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας ‚ali‘ Ρετσίνα Λιοπεσίου, ki ga lahko spremlja Attika

Enakovreden izraz: Retsina of Peania ‚ali‘ Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης, ki ga lahko spremlja Attika

Enakovreden izraz: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου, ki ga lahko spremlja Attika

Enakovreden izraz: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων, ki ga lahko spremlja Attika

Enakovreden izraz: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας, ki ga lahko spremlja Evvia

Enakovreden izraz: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Enakovreden izraz: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Enakovreden izraz: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Enakovreden izraz: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Enakovreden izraz: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Enakovreden izraz: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Enakovreden izraz: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Enakovreden izraz: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Enakovreden izraz: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Enakovreden izraz: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Enakovreden izraz: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Enakovreden izraz: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Enakovreden izraz: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Enakovreden izraz: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Enakovreden izraz: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Enakovreden izraz: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Enakovreden izraz: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Enakovreden izraz: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Enakovreden izraz: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Enakovreden izraz: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Enakovreden izraz: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Enakovreden izraz: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Enakovreden izraz: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Enakovreden izraz: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Enakovreden izraz: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Enakovreden izraz: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Enakovreden izraz: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Enakovreden izraz: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Enakovreden izraz: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Enakovreden izraz: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Enakovreden izraz: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Enakovreden izraz: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Enakovreden izraz: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Enakovreden izraz: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Enakovreden izraz: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Enakovreden izraz: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Enakovreden izraz: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Enakovreden izraz: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Enakovreden izraz: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Enakovreden izraz: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Enakovreden izraz: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Enakovreden izraz: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Enakovreden izraz: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Enakovreden izraz: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Enakovreden izraz: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Enakovreden izraz: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Enakovreden izraz: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Enakovreden izraz: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Enakovreden izraz: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Enakovreden izraz: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Enakovreden izraz: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Enakovreden izraz: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Enakovreden izraz: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Enakovreden izraz: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Enakovreden izraz: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Enakovreden izraz: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Enakovreden izraz: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Enakovreden izraz: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Enakovreden izraz: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Enakovreden izraz: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Enakovreden izraz: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Enakovreden izraz: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Enakovreden izraz: Regional wine of Halkidiki

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

ZOP

grščina

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

ZOP

grščina

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

ZOP

grščina

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

ZOP

grščina

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

ZGO

grščina

τοπικός οίνος

(vin de pays)

ZGO

grščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

ZOP/ZGO

grščina

Αμπέλι

(Ampeli)

ZOP/ZGO

grščina

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

ZOP/ZGO

grščina

Αρχοντικό

(Archontiko)

ZOP/ZGO

grščina

Κάβα

(Cava)

ZGO

grščina

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

ZOP

grščina

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

ZOP

grščina

Κάστρο

(Kastro)

ZOP/ZGO

grščina

Κτήμα

(Ktima)

ZOP/ZGO

grščina

Λιαστός

(Liastos)

ZOP/ZGO

grščina

Μετόχι

(Metochi)

ZOP/ZGO

grščina

Μοναστήρι

(Monastiri)

ZOP/ZGO

grščina

Νάμα

(Nama)

ZOP/ZGO

grščina

Νυχτέρι

(Nychteri)

ZOP

grščina

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

ZOP/ZGO

grščina

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

ZOP/ZGO

grščina

Πύργος

(Pyrgos)

ZOP/ZGO

grščina

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

ZOP

grščina

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

ZOP

grščina

Βερντέα

(Verntea)

ZGO

grščina

Vinsanto

ZOP

latinščina


ŠPANIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Abona

Alella

Alicante, ki mu lahko sledi Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Enakovreden izraz: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Enakovreden izraz: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Enakovreden izraz: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Enakovreden izraz: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre, ki mu lahko sledi Artesa

Costers del Segre, ki mu lahko sledi Les Garrigues

Costers del Segre, ki mu lahko sledi Raimat

Costers del Segre, ki mu lahko sledi Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Enakovreden izraz: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma, ki mu lahko sledi Fuencaliente

La Palma, ki mu lahko sledi Hoyo de Mazo

La Palma, ki mu lahko sledi Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Enakovreden izraz: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei, ki mu lahko sledi Ladera de Monterrei

Monterrei, ki mu lahko sledi Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra, ki mu lahko sledi Baja Montaña

Navarra, ki mu lahko sledi Ribera Alta

Navarra, ki mu lahko sledi Ribera Baja

Navarra, ki mu lahko sledi Tierra Estella

Navarra, ki mu lahko sledi Valdizarbe

Pago de Arínzano

Enakovreden izraz: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas, ki mu lahko sledi Condado do Tea

Rías Baixas, ki mu lahko sledi O Rosal

Rías Baixas, ki mu lahko sledi Ribeira do Ulla

Rías Baixas, ki mu lahko sledi Soutomaior

Rías Baixas, ki mu lahko sledi Val do Salnés

Ribeira Sacra, ki mu lahko sledi Amandi

Ribeira Sacra, ki mu lahko sledi Chantada

Ribeira Sacra, ki mu lahko sledi Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra, ki mu lahko sledi Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra, ki mu lahko sledi Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana, ki mu lahko sledi Cañamero

Ribera del Guadiana, ki mu lahko sledi Matanegra

Ribera del Guadiana, ki mu lahko sledi Montánchez

Ribera del Guadiana, ki mu lahko sledi Ribera Alta

Ribera del Guadiana, ki mu lahko sledi Ribera Baja

Ribera del Guadiana, ki mu lahko sledi Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja, ki mu lahko sledi Rioja Alavesa

Rioja, ki mu lahko sledi Rioja Alta

Rioja, ki mu lahko sledi Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga, ki mu lahko sledi Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Enakovreden izraz: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepenas

Valencia, ki mu lahko sledi Alto Turia

Valencia, ki mu lahko sledi Clariano

Valencia, ki mu lahko sledi Moscatel de Valencia

Valencia, ki mu lahko sledi Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid, ki mu lahko sledi Arganda

Vinos de Madrid, ki mu lahko sledi Navalcarnero

Vinos de Madrid, ki mu lahko sledi San Martín de Valdeiglesia

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vina z zaščiteno geografsko označbo

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

D.O

ZOP

španščina

D.O.Ca

ZOP

španščina

Denominacion de origen

ZOP

španščina

Denominacion de origen calificada

ZOP

španščina

vino de calidad con indicación geográfica

ZOP

španščina

vino de pago

ZOP

španščina

vino de pago calificado

ZOP

španščina

Vino dulce natural

ZOP

španščina

Vino generoso

ZOP

španščina

Vino generoso de licor

ZOP

španščina

Vino de la Tierra

ZGO

španščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Amontillado

ZOP

španščina

Añejo

ZOP/ZGO

španščina

Chacolí-Txakolina

ZOP

španščina

Clásico

ZOP

španščina

Cream

ZOP

španščina

Criadera

ZOP

španščina

Criaderas y Soleras

ZOP

španščina

Crianza

ZOP

španščina

Dorado

ZOP

španščina

Fino

ZOP

španščina

Fondillón

ZOP

španščina

Gran reserva

ZOP

španščina

Lágrima

ZOP

španščina

Noble

ZOP/ZGO

španščina

Oloroso

ZOP

španščina

Pajarete

ZOP

španščina

Pálido

ZOP

španščina

Palo Cortado

ZOP

španščina

Primero de Cosecha

ZOP

španščina

Rancio

ZOP

španščina

Raya

ZOP

španščina

Reserva

ZOP

španščina

Sobremadre

ZOP

španščina

Solera

ZOP

španščina

Superior

ZOP

španščina

Trasañejo

ZOP

španščina

Vino Maestro

ZOP

španščina

Vendimia Inicial

ZOP

španščina

Viejo

ZOP/ZGO

španščina

Vino de Tea

ZOP

španščina


FRANCIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, ki mu lahko sledi ime sorte vinske trte in/ali ime manjše geografske enote

Enakovreden izraz: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru, pred katerim je Rosacker

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Brand

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Bruderthal

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Eichberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Engelberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Florimont

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Frankstein

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Froehn

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Furstentum

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Geisberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Gloeckelberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Goldert

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Hatschbourg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Hengst

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Kanzlerberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Kastelberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Kessler

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Kitterlé

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Mambourg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Mandelberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Marckrain

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Moenchberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Muenchberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Ollwiller

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Osterberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Pfersigberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Pfingstberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Praelatenberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Rangen

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Saering

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Schlossberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Schoenenbourg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Sommerberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Sonnenglanz

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Spiegel

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Sporen

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Steinen

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Steingrubler

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Steinklotz

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Vorbourg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Wiebelsberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Winzenberg

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru, ki mu sledi Zotzenberg

Reuilly, ki mu lahko sledi Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire, ki mu lahko sledi Val de Loire

Anjou-Villages Brissac, ki mu lahko sledi Val de Loire

Arbois, ki mu lahko sledi Pupillin, ki mu lahko sledi‚mousseux‘

Auxey-Duresses, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Bandol

Enakovreden izraz: Vin de Bandol

Banyuls, ki mu lahko sledi‚Grand Cru‘in/ali‚Rancio‘

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn, ki mu lahko sledi Bellocq

Beaujolais, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote, ki mu lahko sledi‚Villages‘, ki mu lahko sledi‚Supérieur‘

Beaune

Bellet

Enakovreden izraz: Vin de Bellet

Bergerac, ki mu lahko sledi ‚sec‘

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny, ki mu lahko sledi Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux, ki mu lahko sledi Val de Loire

Bordeaux, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘, ‚Mousseux‘ali‚supérieur‘

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Enakovreden izraz: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Chitry

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Côte Chalonnaise

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Côte Saint-Jacques

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Côtes d’Auxerre

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Côtes du Couchois

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Épineuil

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Le Chapitre

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Montrecul / Montre-cul / En Montre-Cul

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘ali ime manjše geografske enote Vézelay

Bourgogne, ki mu lahko sledi‚Clairet‘, ‚Rosé‘,‚ordinaire‘ali‚grand ordinaire‘

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote, pred katerim je lahko navedba ‚Vins du‘, ‚Mousseux du‘, ‚Pétillant‘ ali ‚Roussette du‘, ki mu lahko sledi ‚Mousseux‘ ali ‚Pétillant‘, ki mu lahko sledi ime najše geografske enote

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou, ki mu lahko sledi Val de Loire

Cabernet de Saumur, ki mu lahko sledi Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis, ki mu lahko sledi Beauroy, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Berdiot, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Beugnons

Chablis, ki mu lahko sledi Butteaux, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Chapelot, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Chatains, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Chaume de Talvat, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Côte de Bréchain, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Côte de Cuissy

Chablis, ki mu lahko sledi Côte de Fontenay, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Côte de Jouan, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Côte de Léchet, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Côte de Savant, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Côte de Vaubarousse, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Côte de Prés Girots, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Forêts, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Fourchaume, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi L’Homme mort, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Les Beauregards, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Les Épinottes, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Les Fourneaux, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Les Lys, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Mélinots, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Mont de Milieu, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Montée de Tonnerre

Chablis, ki mu lahko sledi Montmains, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Morein, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Pied d’Aloup, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Roncières, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Sécher, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Troesmes, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Vaillons, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Vau de Vey, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Vau Ligneau, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Vaucoupin, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Vaugiraut, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Vaulorent, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Vaupulent, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Vaux-Ragons, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis, ki mu lahko sledi Vosgros, ki mu lahko sledi‚premier cru‘

Chablis

Chablis grand cru, ki mu lahko sledi Blanchot

Chablis grand cru, ki mu lahko sledi Bougros

Chablis grand cru, ki mu lahko sledi Grenouilles

Chablis grand cru, ki mu lahko sledi Les Clos

Chablis grand cru, ki mu lahko sledi Preuses

Chablis grand cru, ki mu lahko sledi Valmur

Chablis grand cru, ki mu lahko sledi Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet, ki mu lahko sledi Côte de Beaune / Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune, ki mu lahko sledi Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse, pred katerim je lahko‚Vin de‘

Corse, ki mu lahko sledi Calvi, pred katerim je lahko‚Vin de‘

Corse, ki mu lahko sledi Coteaux du Cap Corse, pred katerim je lahko‚Vin de‘

Corse, ki mu lahko sledi Figari, pred katerim je lahko‚Vin de‘

Corse, ki mu lahko sledi Porto-Vecchio, pred katerim je lahko‚Vin de‘

Corse, ki mu lahko sledi Sartène, pred katerim je lahko‚Vin de‘

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, pred katerim je ime manjše geografske enote

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’ Ancenis, ki mu sledi ime sorte vinske trte

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance, ki mu lahko sledi Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur, ki mu lahko sledi Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Cabrières

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Coteaux de la Méjanelle / La Méjanelle

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Coteaux de Saint-Christol / Saint-Christol

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Coteaux de Vérargues / Vérargues

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Montpeyroux

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Quatourze

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc, ki mu lahko sledi Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon, ki mu lahko sledi Val de Loire, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Coteaux du Layon Chaume, ki mu sledi Val de Loire

Coteaux de Loir, ki mu lahko sledi Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois, ki mu lahko sledi Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Enakovreden izraz: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne, ki mu lahko sledi Boudes

Côtes d’Auvergne, ki mu lahko sledi Chanturgue

Côtes d’Auvergne, ki mu lahko sledi Châteaugay

Côtes d’Auvergne, ki mu lahko sledi Corent

Côtes d’Auvergne, ki mu lahko sledi Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, ki mu lahko sledi Fronton

Côtes du Frontonnais, ki mu lahko sledi Villaudric

Côtes du Jura, ki mu lahko sledi‚mousseux‘

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon suivie ou non de Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny, ki mu lahko sledi Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Enakovreden izraz: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens, ki mu lahko sledi Brem

Fiefs Vendéens, ki mu lahko sledi Mareuil

Fiefs Vendéens, ki mu lahko sledi Pissotte

Fiefs Vendéens, ki mu lahko sledi Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan, pred katerim je lahko‚Muscat de‘

Fronton

Gaillac, ki mu lahko sledi‚mousseux‘

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon, ki mu lahko sledi‚Rancio‘

Grand-Échezeaux

Graves, ki mu lahko sledi‚supérieures‘

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Enakovreden izraz: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières, ki mu lahko sledi Val de Loire

Juliénas

Jurançon, ki mu lahko sledi‚sec‘

L’Étoile, ki mu lahko sledi‚mousseux‘

La Grande Rue

Ladoix, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Lalande de Pomerol

Languedoc, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote, ki mu lahko sledi‚Supérieur‘ali‚Villages‘

Enakovreden izraz: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges, ki mu lahko sledi Clos de la Boutière

Maranges, ki mu lahko sledi La Croix Moines

Maranges, ki mu lahko sledi La Fussière

Maranges, ki mu lahko sledi Le Clos des Loyères

Maranges, ki mu lahko sledi Le Clos des Rois

Maranges, ki mu lahko sledi Le Clos Roussots

Maranges, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote suivie. ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Marcillac

Margaux

Marsannay, ki mu lahko sledi‚rosé‘

Maury, ki mu lahko sledi‚Rancio‘

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote, ki mu lahko sledi Val de Loire

Mercurey

Meursault, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Montlouis-sur-Loire, ki mu lahko sledi Val de Loire, ki mu lahko sledi‚mousseux‘ali‚pétillant‘

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Enakovreden izraz: Moulis-en-Médoc

Muscadet, ki mu lahko sledi Vl de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire, ki mu lahko sledi Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu, ki mu lahko sledi Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine, ki mu lahko sledi Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de- Minervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Enakovreden izraz: Nuits-Saint-Georges

Orléans, ki mu lahko sledi Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh, ki mu lahko sledi‚sec‘

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Pessac-Léognan

Petit Chablis, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Pineau des Charentes

Enakovreden izraz: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire, ki mu lahko sledi Val de Loire

Enakovreden izraz: Blanc Fumé de Pouilly / Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Quarts de Chaume, ki mu lahko sledi Val de Loire

Quincy, ki mu lahko sledi Val de Loire

Rasteau, ki mu lahko sledi‚Rancio‘

Régnié

Reuilly, ki mu lahko sledi Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes, ki mu lahko sledi‚Rancio‘, pred katerim je lahko‚Muscat de‘

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’ Anjou

Rosé de Loire, ki mu lahko sledi Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, ki mu lahko sledi Val de Loire

Saint-Péray, ki mu lahko sledi‚mousseux‘

Saint-Pourçain

Saint-Romain, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Saumur, ki mu lahko sledi Val de Loire, ki mu lahko sledi‚mousseux‘ali‚pétillant‘

Saumur-Champigny, ki mu lahko sledi Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières, ki mu lahko sledi Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant, ki mu lahko sledi Val de Loire

Savennieres-Roche-aux-Moines, ki mu lahko sledi Val de Loire

Savigny-les-Beaune, ki mu lahko sledi‚Côte de Beaune‘ali‚Côte de Beaune-Villages‘

Enakovreden izraz: Savigny

Seyssel, ki mu lahko sledi‚mousseux‘

Tâche (La)

Tavel

Touraine, ki mu lahko sledi Val de Loire, ki mu lahko sledi‚mousseux‘ali‚pétillant‘

Touraine Amboise, ki mu lahko sledi Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau, ki mu lahko sledi Val de Loire

Touraine Mestand, ki mu lahko sledi Val de Loire

Touraine Noble Joué, ki mu lahko sledi Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote, ki mu lahko sledi‚mousseux‘ali‚pétillant‘

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray, ki mu lahko sledi Val de Loire, ki mu lahko sledi‚mousseux‘ali‚pétillant‘

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes, ki mu lahko sledi Mont Bouquet

Charentais, ki mu lahko sledi Ile d’Oléron

Charentais, ki mu lahko sledi Ile de Ré

Saint-Péray, ki mu lahko sledi Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’ Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté, ki mu lahko sledi Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive, ki mu lahko sledi Coteaux du Termenès

Hauterive, ki mu lahko sledi Côtes de Lézignan

Hauterive, ki mu lahko sledi Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France, ki mu lahko sledi Marches de Bretagne

Jardin de la France, ki mu lahko sledi Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord, ki mu lahko sledi Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais, ki mu lahko sledi Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais, ki mu lahko sledi Côtes de L’Adour

Terroirs Landais, ki mu lahko sledi Sables de l’Océan

Terroirs Landais, ki mu lahko sledi Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Appellation contrôlée

ZOP

francoščina

Appellation d’origine contrôlée

ZOP

francoščina

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

ZOP

francoščina

Vin doux naturel

ZOP

francoščina

Vin de pays

ZGO

francoščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Ambré

ZOP

francoščina

Clairet

ZOP

francoščina

Claret

ZOP

francoščina

Tuilé

ZOP

francoščina

Vin jaune

ZOP

francoščina

Château

ZOP

francoščina

Clos

ZOP

francoščina

Cru artisan

ZOP

francoščina

Cru bourgeois

ZOP

francoščina

Cru classé, ki mu lahko sledi Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

ZOP

francoščina

Edelzwicker

ZOP

francoščina

Grand cru

ZOP

francoščina

Hors d’âge

ZOP

francoščina

Passe-tout-grains

ZOP

francoščina

Premier Cru

ZOP

francoščina

Primeur

ZOP/ZGO

francoščina

Rancio

ZOP

francoščina

Sélection de grains nobles

ZOP

francoščina

Sur lie

ZOP/ZGO

francoščina

Vendanges tardives

ZOP

francoščina

Villages

ZOP

francoščina

Vin de paille

ZOP

francoščina


ITALIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Aglianico del Taburno

Enakovreden izraz: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige, ki mu sledi Colli di Bolzano

Enakovreden izraz: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige, ki mu sledi Meranese di collina

Enakovreden izraz: Alto Adige Meranese / Südtirol Meraner Hügel / Südtirol Meraner

Alto Adige, ki mu sledi Santa Maddalena

Enakovreden izraz: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige, ki mu sledi Terlano

Enakovreden izraz: Südtirol Terlaner

Alto Adige, ki mu sledi Valle Isarco

Enakovreden izraz: Südtiroler Eisacktal / Eisacktaler

Alto Adige, ki mu sledi Valle Venosta

Enakovreden izraz: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Enakovreden izraz: dell’Alto Adige / Südtirol / Südtiroler

Alto Adige ‚ali‘ dell’Alto Adige, ki mu lahko sledi Bressanone

Enakovreden izraz: dell’Alto Adige Südtirol / Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige, ki mu lahko sledi Burgraviato

Enakovreden izraz: dell’Alto Adige Südtirol / Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti, ki mu lahko sledi‚spumante‘ali pred katerim je lahko‚Moscato di‘

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Enakovreden izraz: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti, ki mu lahko sledi Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti, ki mu lahko sledi Nizza

Barbera d’Asti, ki mu lahko sledi Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Enakovreden izraz: Rosato di Carmignano / Vin santo di Carmignano / Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Enakovreden izraz: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri, ki mu lahko sledi Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Enakovreden izraz: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc‚e‘ Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Enakovreden izraz: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, ki mu lahko sledi Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna, ki mu lahko sledi Jerzu

Cannonau di Sardegna, ki mu lahko sledi Oliena / Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Enakovreden izraz: Piglio

Cesanese di Affile

Enakovreden izraz: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Enakovreden izraz: Olevano Romano

Chianti, ki mu lahko sledi Colli Aretini

Chianti, ki mu lahko sledi Colli Fiorentini

Chianti, ki mu lahko sledi Colli Senesi

Chianti, ki mu lahko sledi Colline Pisane

Chianti, ki mu lahko sledi Colline Pisane

Chianti, ki mu lahko sledi Montespertoli

Chianti, ki mu lahko sledi Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre, ki mu lahko sledi Costa da Posa

Enakovreden izraz: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, ki mu lahko sledi Costa de Campu

Enakovreden izraz: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, ki mu lahko sledi Costa de Sera

Enakovreden izraz: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco

Enakovreden izraz: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi, ki mu lahko sledi Colline di Oliveto

Colli Bolognesi, ki mu lahko sledi Colline di Riosto

Colli Bolognesi, ki mu lahko sledi Colline di Marconiane

Colli Bolognesi, ki mu lahko sledi Monte San Pietro

Colli Bolognesi, ki mu lahko sledi Serravalle

Colli Bolognesi, ki mu lahko sledi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi, ki mu lahko sledi Zola Predosa

Colli Bolognesi, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Enakovreden izraz: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano, ki mu lahko sledi Fregona

Colli di Conegliano, ki mu lahko sledi Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli, ki mu lahko sledi Cialla

Colli Orientali del Friuli, ki mu lahko sledi Rosazzo

Colli Orientali del Friuli, ki mu lahko sledi Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit, ki mu lahko sledi Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi, ki mu lahko sledi Focara

Colli Pesaresi, ki mu lahko sledi Roncaglia

Colli Piacentini, ki mu lahko sledi Gutturnio

Colli Piacentini, ki mu lahko sledi Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini, ki mu lahko sledi Val Trebbia

Colli Piacentini, ki mu lahko sledi Valnure

Colli Piacentini, ki mu lahko sledi Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Enakovreden izraz: Collio

Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, ki mu lahko sledi Furore

Costa d’Amalfi, ki mu lahko sledi Ravello

Costa d’Amalfi, ki mu lahko sledi Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Enakovreden izraz: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Enakovreden izraz: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Enakovreden izraz: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro, ki mu lahko sledi Pachino

Erbaluce di Caluso

Enakovreden izraz: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Enakovreden izraz: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Enakovreden izraz: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Enakovreden izraz: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Enakovreden izraz: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia, ki mu lahko sledi Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Enakovreden izraz: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Enakovreden izraz: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, ki mu lahko sledi Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano, ki mu lahko sledi Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Enakovreden izraz: Cosorzo / Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Enakovreden izraz: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Enakovreden izraz: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, ki mu lahko sledi Bonera

Menfi, ki mu lahko sledi Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Enakovreden izraz: del Molise

Monferrato, ki mu lahko sledi Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Enakovreden izraz: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, ki ga lahko spremlja Casauria / Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo, ki ga lahko spremlja Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo, ki mu lahko sledi Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Enakovreden izraz: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Enakovreden izraz: Passito di Pantelleria / Pantelleria

Moscato di Sardegna, ki mu lahko sledi Gallura

Moscato di Sardegna, ki mu lahko sledi Tempio Pausania

Moscato di Sardegna, ki mu lahko sledi Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Enakovreden izraz: Moscato di Sorso / Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna, ki mu lahko sledi Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, ki mu lahko sledi Gragnano

Penisola Sorrentina, ki mu lahko sledi Lettere

Penisola Sorrentina, ki mu lahko sledi Sorrento

Pentro di Isernia

Enakovreden izraz: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Enakovreden izraz: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Enakovreden izraz: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente, ki mu lahko sledi Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente, ki mu lahko sledi Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente, ki mu lahko sledi Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Enakovreden izraz: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa, ki mu lahko sledi Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Enakovreden izraz: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Enakovreden izraz: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de‘ Goti

Enakovreden izraz: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano, ki mu lahko sledi Mogoro

Savuto

Scanzo

Enakovreden izraz: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Enakovreden izraz: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave, ki mu lahko sledi Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Enakovreden izraz: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Enakovreden izraz: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, ki mu lahko sledi Isera / d’Isera

Trentino, ki mu lahko sledi Sorni

Trentino, ki mu lahko sledi Ziresi / dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, ki mu lahko sledi Suvereto

Val Polcèvera, ki mu lahko sledi Coronata

Valcalepio

Valdadige, ki mu lahko sledi Terra dei Forti

Enakovreden izraz: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Enakovreden izraz: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta, ki mu lahko sledi Arnad-Montjovet

Enakovreden izraz: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, ki mu lahko sledi Blanc de Morgex et de la Salle

Enakovreden izraz: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, ki mu lahko sledi Chambave

Enakovreden izraz: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, ki mu lahko sledi Donnas

Enakovreden izraz: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, ki mu lahko sledi Enfer d’Arvier

Enakovreden izraz: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, ki mu lahko sledi Nus

Enakovreden izraz: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, ki mu lahko sledi Torrette

Enakovreden izraz: Vallée d’Aoste

Valpolicella, ki ga lahko spremlja Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore, ki mu lahko sledi Grumello

Valtellina Superiore, ki mu lahko sledi Inferno

Valtellina Superiore, ki mu lahko sledi Maroggia

Valtellina Superiore, ki mu lahko sledi Sassella

Valtellina Superiore, ki mu lahko sledi Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Enakovreden izraz: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Enakovreden izraz: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Enakovreden izraz: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Enakovreden izraz: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Enakovreden izraz: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Enakovreden izraz: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Enakovreden izraz: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Enakovreden izraz: Mitterberg / Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Enakovreden izraz: Provincia di Modena / di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Enakovreden izraz: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Enakovreden izraz: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Enakovreden izraz: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Enakovreden izraz: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Enakovreden izraz: Weinberg Dolomiten

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

D.O.C

ZOP

italijanščina

D.O.C.G.

ZOP

italijanščina

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

ZOP

italijanščina

Denominazione di Origine Controllata.

ZOP

italijanščina

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

ZOP

nemščina

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

ZOP

nemščina

Vino Dolce Naturale

ZOP

italijanščina

Inticazione geografica tipica (IGT)

ZGO

italijanščina

Landwein

ZGO

nemščina

Vin de pays

ZGO

francoščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Alberata ali vigneti ad alberata

ZOP

italijanščina

Amarone

ZOP

italijanščina

Ambra

ZOP

italijanščina

Ambrato

ZOP

italijanščina

Annoso

ZOP

italijanščina

Apianum

ZOP

italijanščina

Auslese

ZOP

italijanščina

Buttafuoco

ZOP

italijanščina

Cannellino

ZOP

italijanščina

Cerasuolo

ZOP

italijanščina

Chiaretto

ZOP/ZGO

italijanščina

Ciaret

ZOP

italijanščina

Château

ZOP

francoščina

Classico

ZOP

italijanščina

Dunkel

ZOP

nemščina

Fine

ZOP

italijanščina

Fior d’Arancio

ZOP

italijanščina

Flétri

ZOP

francoščina

Garibaldi Dolce (ali GD)

ZOP

italijanščina

Governo all’uso toscano

ZOP/ZGO

italijanščina

Gutturnio

ZOP

italijanščina

Italia Particolare (ali IP)

ZOP

italijanščina

Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet

ZOP

nemščina

Kretzer

ZOP

nemščina

Lacrima

ZOP

italijanščina

Lacryma Christi

ZOP

italijanščina

Lambiccato

ZOP

italijanščina

London Particolar (ali LP ali Inghilterra)

ZOP

italijanščina

Occhio di Pernice

ZOP

italijanščina

Oro

ZOP

italijanščina

Passito ali Vino passito ali Vino Passito Liquoroso

ZOP/ZGO

italijanščina

Ramie

ZOP

italijanščina

Rebola

ZOP

italijanščina

Recioto

ZOP

italijanščina

Riserva

ZOP

italijanščina

Rubino

ZOP

italijanščina

Sangue di Giuda

ZOP

italijanščina

Scelto

ZOP

italijanščina

Sciacchetrà

ZOP

italijanščina

Sciac-trà

ZOP

italijanščina

Spätlese

ZOP/ZGO

nemščina

Soleras

ZOP

italijanščina

Stravecchio

ZOP

italijanščina

Strohwein

ZOP/ZGO

nemščina

Superiore

ZOP

italijanščina

Superiore Old Marsala

ZOP

italijanščina

Torchiato

ZOP

italijanščina

Torcolato

ZOP

italijanščina

Vecchio

ZOP

italijanščina

Vendemmia Tardiva

ZOP/ZGO

italijanščina

Verdolino

ZOP

italijanščina

Vergine

ZOP

italijanščina

Vermiglio

ZOP

italijanščina

Vino Fiore

ZOP

italijanščina

Vino Novello ali Novello

ZOP/ZGO

italijanščina

Vin Santo ali Vino Santo ali Vinsanto

ZOP

italijanščina

Vivace

ZOP/ZGO

italijanščina


CIPER

Vina z zaščiteno označbo porekla

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Enakovreden izraz: Vouni Panayias - Ampelitis

Κουμανδαρία

Enakovreden izraz: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού, ki mu lahko sledi Αφάμης

Enakovreden izraz: Krasohoria Lemesou - Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού, ki mu lahko sledi Λαόνα

Enakovreden izraz: Krasohoria Lemesou - Laona

Λαόνα Ακάμα

Enakovreden izraz: Laona Akama

Πιτσιλιά

Enakovreden izraz: Pitsilia

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Λάρνακα

Enakovreden izraz: Larnaka

Λεμεσός

Enakovreden izraz: Lemesos

Λευκωσία

Enakovreden izraz: Lefkosia

Πάφος

Enakovreden izraz: Pafos

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Οίνος γλυκύς φυσικός

ZOP

grščina

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

ZOP

grščina

Τοπικός Οίνος

ZGO

grščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

ZOP/ZGO

grščina

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

ZOP/ZGO

grščina

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

ZOP/ZGO

grščina

Μονή

(Moni)

(Monastery)

ZOP/ZGO

grščina


LUKSEMBURG

Vina z zaščiteno označbo porekla

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise, ki mu sledi Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher, ki mu sledi Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, ki mu sledi Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus, ki mu sledi Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, ki mu sledi Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen ali Wormeldingen, ki mu sledi Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, ki mu sledi ime sorte vinske trte, ki mu sledi Appellation contrôlée

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007)

Crémant de Luxembourg

ZOP

francoščina

Marque nationale, ki mu sledi:

appellation contrôlée

appellation d’origine contrôlée

ZOP

francoščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007)

Château

ZOP

francoščina

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

ZOP

francoščina

Vendanges tardives

ZOP

francoščina

Vin de glace

ZOP

francoščina

Vin de paille

ZOP

francoščina


MADŽARSKA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Badacsonyi, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Balaton

Balaton-felvidéki, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Balatonboglár, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Balatonfüred-Csopaki, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Balatoni

Bükk, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Csongrád, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Hajós-Baja, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Mátra, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Mór, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Nagy-Somló, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Neszmély, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Pannon

Pannonhalma, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Pécs, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Szekszárd, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Tihany

Tokaj, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Tolna, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Villány, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Villányi védett eredetű classicus

Zala, ki mu lahko sledi ime ožjega območja, občine ali obrata

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Alföldi, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Balatonmelléki, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

minőségi bor

ZOP

madžarščina

védett eredetű bor

ZOP

madžarščina

Tájbor

ZGO

madžarščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

ZOP

madžarščina

Aszúeszencia

ZOP

madžarščina

Bikavér

ZOP

madžarščina

Eszencia

ZOP

madžarščina

Fordítás

ZOP

madžarščina

Máslás

ZOP

madžarščina

Késői szüretelésű bor

ZOP/ZGO

madžarščina

Válogatott szüretelésű bor

ZOP/ZGO

madžarščina

Muzeális bor

ZOP/ZGO

madžarščina

Siller

ZOP/ZGO

madžarščina

Szamorodni

ZOP/ZGO

madžarščina


MALTA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Gozo

Malta

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Maltese Islands

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

ZOP

malteščina

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

ZGO

malteščina


NIZOZEMSKA

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Landwijn

ZGO

nizozemščina


AVSTRIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Burgenland, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Carnuntum, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Kamptal, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Kärnten, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Kremstal, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Leithaberg, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Mittelburgenland, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Neusiedlersee, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Neusiedlersee-Hügelland, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Niederösterreich, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Oberösterreich, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Salzburg, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Steirermark, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Süd-Oststeiermark, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Südburgenland, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Südsteiermark, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Thermenregion, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Tirol, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Traisental, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Vorarlberg, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Wachau, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Wagram, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Weinviertel, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Weststeiermark, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Wien, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Prädikatswein ali Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, ki mu lahko sledi:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

ZOP

nemščina

DAC

ZOP

latinščina

Districtus Austriae Controllatus

ZOP

latinščina

Qualitätswein ali Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

ZOP

nemščina

Landwein

ZGO

nemščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Ausstich

ZOP/ZGO

nemščina

Auswahl

ZOP/ZGO

nemščina

Bergwein

ZOP/ZGO

nemščina

Klassik/Classic

ZOP

nemščina

Heuriger

ZOP/ZGO

nemščina

Gemischter Satz

ZOP/ZGO

nemščina

Jubiläumswein

ZOP/ZGO

nemščina

Reserve

ZOP

nemščina

Schilcher

ZOP/ZGO

nemščina

Sturm

ZGO

nemščina


PORTUGALSKA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Alenquer

Alentejo, ki mu lahko sledi Borba

Alentejo, ki mu lahko sledi Évora

Alentejo, ki mu lahko sledi Granja-Amarele

Alentejo, ki mu lahko sledi Moura

Alentejo, ki mu lahko sledi Portalegre

Alentejo, ki mu lahko sledi Redondo

Alentejo, ki mu lahko sledi Reguengos

Alentejo, ki mu lahko sledi Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior, ki mu lahko sledi Castelo Rodrigo

Beira Interior, ki mu lahko sledi Cova da Beira

Beira Interior, ki mu lahko sledi Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão, ki mu lahko sledi Alva

Dão, ki mu lahko sledi Besteiros

Dão, ki mu lahko sledi Castendo

Dão, ki mu lahko sledi Serra da Estrela

Dão, ki mu lahko sledi Silgueiros

Dão, ki mu lahko sledi Terras de Azurara

Dão, ki mu lahko sledi Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro, ki mu lahko sledi Baixo Corgo

Enakovreden izraz: Vinho do Douro

Douro, ki mu lahko sledi Cima Corgo

Enakovreden izraz: Vinho do Douro

Douro, ki mu lahko sledi Douro Superior

Enakovreden izraz: Vinho do Douro

Encostas d’Aire, ki mu lahko sledi Alcobaça

Encostas d’Aire, ki mu lahko sledi Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Enakovreden izraz: Madera / Vinho da Madeira / Madeira Weine / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Enakovreden izraz: Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

Ribatejo, ki mu lahko sledi Almeirim

Ribatejo, ki mu lahko sledi Cartaxo

Ribatejo, ki mu lahko sledi Chamusca

Ribatejo, ki mu lahko sledi Coruche

Ribatejo, ki mu lahko sledi Santarém

Ribatejo, ki mu lahko sledi Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes, ki mu lahko sledi Chaves

Trás-os-Montes, ki mu lahko sledi Planalto Mirandês

Trás-os-Montes, ki mu lahko sledi Valpaços

Vinho do Douro, ki mu lahko sledi Baixo Corgo

Enakovreden izraz: Douro

Vinho do Douro, ki mu lahko sledi Cima Corgo

Enakovreden izraz: Douro

Vinho do Douro, ki mu lahko sledi Douro Superior

Enakovreden izraz: Douro

Vinho Verde, ki mu lahko sledi Amarante

Vinho Verde, ki mu lahko sledi Ave

Vinho Verde, ki mu lahko sledi Baião

Vinho Verde, ki mu lahko sledi Basto

Vinho Verde, ki mu lahko sledi Cávado

Vinho Verde, ki mu lahko sledi Lima

Vinho Verde, ki mu lahko sledi Monção e Melgaço

Vinho Verde, ki mu lahko sledi Paiva

Vinho Verde, ki mu lahko sledi Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Lisboa, ki mu lahko sledi Alta Estremadura

Lisboa, ki mu lahko sledi Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras, ki mu lahko sledi Beira Alta

Vinho Espumante Beiras, ki mu lahko sledi Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras, ki mu lahko sledi Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras, ki mu lahko sledi Beira Alta

Vinho Regional Beiras, ki mu lahko sledi Beira Litoral

Vinho Regional Beiras, ki mu lahko sledi Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Denominação de origem

ZOP

portugalščina

Denominação de origem controlada

ZOP

portugalščina

DO

ZOP

portugalščina

DOC

ZOP

portugalščina

Indicação de proveniência regulamentada

ZGO

portugalščina

IPR

ZGO

portugalščina

Vinho doce natural

ZOP

portugalščina

Vinho generoso

ZOP

portugalščina

Vinho regional

ZGO

portugalščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Canteiro

ZOP

portugalščina

Colheita Seleccionada

ZOP

portugalščina

Crusted/Crusting

ZOP

angleščina

Escolha

ZOP

portugalščina

Escuro

ZOP

portugalščina

Fino

ZOP

portugalščina

Frasqueira

ZOP

portugalščina

Garrafeira

ZOP/ZGO

portugalščina

Lágrima

ZOP

portugalščina

Leve

ZOP

portugalščina

Nobre

ZOP

portugalščina

Reserva

ZOP

portugalščina

Velha reserva (ou grande reserva)

ZOP

portugalščina

Ruby

ZOP

angleščina

Solera

ZOP

portugalščina

Super reserva

ZOP

portugalščina

Superior

ZOP

portugalščina

Tawny

ZOP

angleščina

Vintage, ki mu lahko sledi Bottle (LBV) ali Character

ZOP

angleščina

Vintage

ZOP

angleščina


ROMUNIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Aiud, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Alba Iulia, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Babadag, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Banat, ki mu lahko sledi Dealurile Tirolului

Banat, ki mu lahko sledi Moldova Nouă

Banat, ki mu lahko sledi Silagiu

Banu Mărăcine, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Bohotin, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Cernătești – Podgoria, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Cotești, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Cotnari

Crișana, ki mu lahko sledi Biharia

Crișana, ki mu lahko sledi Diosig

Crișana, ki mu lahko sledi Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Dealu Mare, ki mu lahko sledi Boldești

Dealu Mare, ki mu lahko sledi Breaza

Dealu Mare, ki mu lahko sledi Ceptura

Dealu Mare, ki mu lahko sledi Merei

Dealu Mare, ki mu lahko sledi Tohani

Dealu Mare, ki mu lahko sledi Urlați

Dealu Mare, ki mu lahko sledi Valea Călugărească

Dealu Mare, ki mu lahko sledi Zorești

Drăgășani, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Huși, ki mu lahko sledi Vutcani

Iana, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Iași, ki mu lahko sledi Bucium

Iași, ki mu lahko sledi Copou

Iași, ki mu lahko sledi Uricani

Lechința, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Mehedinți, ki mu lahko sledi Corcova

Mehedinți, ki mu lahko sledi Golul Drâncei

Mehedinți, ki mu lahko sledi Orevița

Mehedinți, ki mu lahko sledi Severin

Mehedinți, ki mu lahko sledi Vânju Mare

Miniș, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Murfatlar, ki mu lahko sledi Cernavodă

Murfatlar, ki mu lahko sledi Medgidia

Nicorești, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Odobești, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Oltina, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Panciu, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Pietroasa, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Recaș, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Sâmburești, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Sarica Niculițel, ki mu lahko sledi Tulcea

Sebeș - Apold, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Segarcea, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Ștefănești, ki mu lahko sledi Costești

Târnave, ki mu lahko sledi Blaj

Târnave, ki mu lahko sledi Jidvei

Târnave, ki mu lahko sledi Mediaș

Vina z zaščiteno geografsko označbo

Colinele Dobrogei, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Dealurile Crișanei, ki mu lahko sledi ime ožjega območja

Dealurile Moldovei ali, odvisno od primera, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei ali, odvisno od primera, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei ali, odvisno od primera, Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei ali, odvisno od primera, Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei ali, odvisno od primera, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei ali, odvisno od primera, Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), ki mu sledi:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules târziu – C.T.

Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

ZOP

romunščina

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

ZOP

romunščina

Vin cu indicație geografică

ZGO

romunščina

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Rezervă

ZOP/ZGO

romunščina

Vin de vinotec

ZOP

romunščina


SLOVENIJA

Vina z zaščiteno označbo porekla

Bela krajina, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Belokranjec, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Bizeljčan, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Bizeljsko-Sremič, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Enakovreden izraz: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Dolenjska, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Goriška Brda, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Enakovreden izraz: Brda

Kras, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Metliška črnina, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Prekmurje, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Enakovreden izraz: Prekmurčan

Slovenska Istra, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Štajerska Slovenija, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Teran, Kras, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Vipavska dolina, ki mu lahko sledi ime manjše geografske enote in/ali ime vinogradniškega posestva

Enakovreden izraz: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vina z geografsko označbo

Podravje, ki mu lahko sledi izraz ‚mlado vino‘, imena se lahko uporabljajo tudi v pridevniški obliki

Posavje, ki mu lahko sledi izraz ‚mlado vino‘, imena se lahko uporabljajo tudi v pridevniški obliki

Primorska, ki mu lahko sledi izraz ‚mlado vino‘, imena se lahko uporabljajo tudi v pridevniški obliki

Tradicionalni izrazi (člen 118u(1)(a) Uredbe (ES) št. 1234/2007)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), ki mu lahko sledi Mlado vino

ZOP

slovenščina

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

ZOP

slovenščina

Penina

ZOP

slovenščina

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

ZOP

slovenščina

Renome

ZOP

slovenščina

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), ki mu lahko sledi:

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor

Suhi jagodni izbor

Ledeno vino