EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0763

2009/763/ES: Sklep št. 1/2009 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 16. junija 2009 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov

OJ L 273, 17.10.2009, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/763/oj

17.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/15


SKLEP št. 1/2009 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET

z dne 16. junija 2009

o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov

(2009/763/ES)

ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov in zlasti člena 52(4) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prva alinea člena 52(4) Sporazuma pooblašča Skupni odbor, da sprejme sklepe o spremembi Priloge 1.

(2)

Priloga 1 je bila nazadnje spremenjena s Sklepom št. 2/2007 Skupnega odbora z dne 22. junija 2007.

(3)

Od zadnje spremembe Priloge 1 k Sporazumu so bili na področjih, zajetih v tem sporazumu, sprejeti novi pravni akti Skupnosti. Da se upošteva razvoj ustrezne zakonodaje Skupnosti, je treba besedilo Priloge 1 spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga 1 k Sporazumu se črta in nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. septembra 2009.

V Bruslju, 16. junija 2009

Za Švicarsko konfederacijo

Vodja švicarske delegacije

Max FRIEDLI

Za Evropsko skupnost

Predsednik

Enrico GRILLO PASQUARELLI


PRILOGA

„PRILOGA 1

VELJAVNE DOLOČBE

V skladu s členom 52(6) tega sporazuma Švica uporablja določbe, ki so enakovredne spodaj navedenim določbam:

Ustrezne določbe pravnega reda Skupnosti

ODDELEK 1 –   DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

Direktiva Sveta 96/26/ES z dne 29. aprila 1996 o dovoljenju za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu ter o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za olajšanje uresničevanja pravic teh prevoznikov do ustanavljanja prevoznih podjetij v domačem in mednarodnem prometu (UL L 124, 23.5.1996, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 98/76/ES z dne 1. oktobra 1998 (UL L 277, 14.10.1998, str. 17).

ODDELEK 2 –   SOCIALNI STANDARDI

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L 370, 31.12.1985, str. 8), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1360/2002 z dne 13. junija 2002 (UL L 207, 5.8.2002, str. 1).

Uredba Sveta (EGS) št. 3820/85 z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 370, 31.12.1985, str. 1) ali enakovredna pravila, ki jih določa Sporazum AETR vključno s spremembami.

Uredba (ES) št. 484/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1. marca 2002 o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 881/92 in (EGS) št. 3118/93 zaradi uvedbe potrdila za voznike (UL L 76, 19.3.2002, str. 1).

Za namene tega sporazuma

(a)

se uporablja le člen 1 Uredbe (ES) št. 484/2002;

(b)

sta Evropska skupnost in Švicarska konfederacija vse državljane Švicarske konfederacije, držav članic Evropske skupnosti in držav članic Evropskega gospodarskega prostora oprostili obveznosti razpolaganja s potrdilom za voznike;

(c)

bo Švicarska konfederacija državljane držav, ki niso zgoraj navedene pod točko (b), lahko oprostila obveznosti razpolaganja s potrdilom za voznike le po predhodnem posvetovanju in odobritvi Evropske skupnosti.

Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).

Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Direktive Sveta 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L 226, 10.9.2003, str. 4).

ODDELEK 3 –   TEHNIČNI STANDARDI

Motorna vozila

Uredba Sveta (ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani (UL L 299, 10.11.1998, str. 1).

Direktiva Sveta 91/542/EGS z dne 1. oktobra 1991 o spremembi Direktive 88/77/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev, ki se uporabljajo v vozilih (UL L 295, 25.10.1991, str. 1).

Direktiva Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (UL L 57, 23.2.1992, str. 27), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 (UL L 327, 4.12.2002, str. 8).

Direktiva Sveta 92/24/EGS z dne 31. marca 1992 o napravah za omejevanje hitrosti ali podobnih vgrajenih sistemih za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij motornih vozil (UL L 129, 14.5.1992, str. 154).

Direktiva Sveta 92/97/EGS z dne 10. novembra 1992 o spremembah Direktive 70/157/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil (UL L 371, 19.12.1992, str. 1).

Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17.9.1996, str. 59), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 (UL L 67, 9.3.2002, str. 47).

Direktiva Sveta 96/96/ES z dne 20. decembra 1996 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov (UL L 46, 17.2.1997, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/27/ES z dne 3. aprila 2003 (UL L 90, 8.4.2003, str. 41).

Direktiva 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti (UL L 203, 10.8.2000, str. 1).

Direktiva 2003/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. aprila 2003 o spremembi Direktive Sveta 91/671/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L 115, 9.5.2003, str. 63).

Direktiva Komisije 2003/26/ES z dne 3. aprila 2003 o prilagoditvi Direktive 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omejevalnikov hitrosti in emisij izpušnih plinov gospodarskih vozil tehničnemu napredku (UL L 90, 8.4.2003, str. 37).

Cestni prevoz nevarnega blaga

Direktiva Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti (UL L 319, 12.12.1994, str. 7), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/89/ES z dne 3. novembra 2006 (UL L 305, 4.11.2006, str. 4).

Direktiva Sveta 95/50/ES z dne 6. oktobra 1995 o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga (UL L 249, 17.10.1995, str. 35), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 (UL L 162, 21.6.2008, str. 11).

Železniški prevoz nevarnega blaga

Direktiva Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici (UL L 235, 17.9.1996, str. 25), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/90/ES z dne 3. novembra 2006 (UL L 305, 4.11.2006, str. 6).

Svetovalci za varnost

Direktiva Sveta 96/35/ES z dne 3. junija 1996 o imenovanju in poklicni usposobljenosti svetovalcev za varnost pri prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh (UL L 145, 19.6.1996, str. 10).

Direktiva 2000/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2000 o minimalnih zahtevah pri preverjanju znanja svetovalcev za varnost pri prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh (UL L 118, 19.5.2000, str. 41).

ODDELEK 4 –   PRAVICE DOSTOPA DO ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN TRANZITA PO NJEJ

Direktiva Sveta 95/18/ES z dne 19. junija 1995 o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu (UL L 143, 27.6.1995, str. 70).

Direktiva Sveta 95/19/ES z dne 19. junija 1995 o dodeljevanju zmogljivosti železniške infrastrukture in zaračunavanju pristojbin za uporabo infrastrukture (UL L 143, 27.6.1995, str. 75).

Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic Skupnosti (UL L 237, 24.8.1991, str. 25).

ODDELEK 5 –   DRUGA PODROČJA

Direktiva Sveta 92/82/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za mineralna olja (UL L 316, 31.10.1992, str. 19).“


Top