EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0013

2009/13/ES: Sklep št. 1/2008 Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi z dne 23. decembra 2008 glede spremembe dodatkov 2, 3, 4, 5, 6 in 10 k Prilogi 11

OJ L 6, 10.1.2009, p. 89–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/13(2)/oj

10.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/89


SKLEP št. 1/2008 SKUPNEGA VETERINARSKEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O TRGOVINI S KMETIJSKIMI PROIZVODI

z dne 23. decembra 2008

glede spremembe dodatkov 2, 3, 4, 5, 6 in 10 k Prilogi 11

(2009/13/ES)

ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: „Kmetijski sporazum“) in zlasti člena 19(3) Priloge 11 k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kmetijski sporazum je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Člen 19(1) Priloge 11 h Kmetijskemu sporazumu ustanavlja Skupni veterinarski odbor, ki je zadolžen za vsa vprašanja v zvezi z navedeno prilogo in za njeno izvajanje ter izvrševanje v njej določenih nalog. V skladu z odstavkom 3 istega člena se lahko Skupni veterinarski odbor odloči za spreminjanje dodatkov k Prilogi 11, zlasti za njihovo prilagoditev in posodobitev.

(3)

Dodatki k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu so bili prvič spremenjeni s Sklepom št. 2/2003 Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, z dne 25. novembra 2003 o spremembah dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 11 k Prilogi 11 k Sporazumu (1).

(4)

Dodatki k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu so bili nazadnje spremenjeni s Sklepom št. 1/2006 Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, z dne 1. decembra 2006 o spremembah dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 10 k Prilogi 11 k Sporazumu (2).

(5)

Švicarska konfederacija (v nadaljnjem besedilu: „Švica“) se je obvezala, da bo v nacionalno zakonodajo vključila določbe Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3), Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (4), Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (5), Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (6) in vseh predpisov, sprejetih za njihovo uporabo na področju nadzora uvoza iz tretjih držav v Evropsko unijo.

(6)

Da bi zagotovili potrebna sredstva za izvajanje pregledov pri uvozu izdelkov živalskega izvora iz tretjih držav, je treba Švico vsaj deloma vključiti v sistem hitrega obveščanja, vzpostavljenega s členom 50 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (7).

(7)

Sanitarni ukrepi, ki jih določata zakonodaji Švice in Skupnosti za veterinarske preglede pri premikih in uvozu živali in izdelkov živalskega izvora, se priznajo kot enakovredni. Zato je treba spremeniti besedilo dodatkov 5 in 10 k Prilogi 11 k Sporazumu.

(8)

Švica se je obvezala, da bo v nacionalno zakonodajo vključila določbe Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (8).

(9)

Besedilo dodatkov 2, 3, 4 in 6 k Prilogi 11 k Sporazumu je treba spremeniti, da se upoštevajo spremembe v zakonodajah Skupnosti in Švice, veljavne od 30. junija 2008 –

SKLENIL:

Člen 1

Dodatek 2 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

Člen 2

Dodatki 3, 4, 5, 6 in 10 k Prilogi 11 k Kmetijskemu sporazumu se spremenijo v skladu z določbami v prilogah II do VI k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep, izdelan v dvojniku, podpišejo sopredsedniki ali drugi pooblaščenci pogodbenic.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan začetka veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembah Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu „Priloga 11 Sporazuma“).

Če se Priloga 11 Sporazuma uporablja začasno, se od istega datuma, vse do začetka veljavnosti Sporazuma, uporablja začasno tudi ta sklep.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Podpisano v Parizu, 23. decembra 2008

V imenu Švicarske konfederacije

Vodja delegacije

Hans WYSS

Podpisano v Parizu, 23. decembra 2008

V imenu Evropske skupnosti

Vodja delegacije

Paul VAN GELDORP


(1)  UL L 23, 28.1.2004, str. 27.

(2)  UL L 32, 6.2.2007, str. 91.

(3)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(4)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(5)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(6)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(7)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(8)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.


PRILOGA I

Dodatek 2 k Prilogi 11 se dopolni z naslednjim besedilom:

„X.   Netrgovski premiki hišnih živali

A.   ZAKONODAJA (1)

Skupnost

Švica

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L 146, 13.6.2003, str. 1)

Odlok o uvozu hišnih živali (OIAC) z dne 18. aprila 2007 (RS 916.443.14)

B.   POSEBNA IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

1.

Sistem identifikacije je predpisan z Uredbo št. 998/2003.

2.

Veljavnost cepljenja proti steklini in po potrebi ponovnega cepljenja se prizna na podlagi priporočil proizvodnega laboratorija v skladu z določbami člena 5 Uredbe (ES) št. 998/2003 in Odločbe Komisije 2005/91/ES z dne 2. februarja 2005 o določitvi obdobja, po preteku katerega je cepljenje proti steklini veljavno (2).

3.

Uporablja se potni list, predpisan z Odločbo Komisije 2003/803/ES z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti (3).

4.

Za namene tega dodatka se za netrgovske premike hišnih živali med državami članicami Evropske skupnosti in Švico smiselno uporabljajo določbe poglavja II (Določbe glede premikov med državami članicami) Uredbe (ES) št. 998/2003.“


(1)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.

(2)  UL L 31, 4.2.2005, str. 61.

(3)  UL L 312, 27.11.2003, str. 1.


PRILOGA II

Dodatek 3 k Prilogi II se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Dodatek 3

UVOZ ŽIVIH ŽIVALI, NJIHOVEGA SEMENA, JAJČEC IN ZARODKOV IZ TRETJIH DRŽAV

I.   Skupnost – zakonodaja (1)

A.   Parkljarji brez kopitarjev

Direktiva Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/ES in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS (UL L 139, 30.4.2004, str. 320)

B.   Kopitarji

Direktiva Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L 224, 18.8.1990, str. 42)

C.   Perutnina in valilna jajca

Direktiva Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L 303, 31.10.1990, str. 6)

D.   Živali iz ribogojstva

Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L 328, 24.11.2006, str. 14)

E.   Goveji zarodki

Direktiva Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (UL L 302, 19.10.1989, str. 1)

F.   Bikovo seme

Direktiva Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L 194, 22.7.1988, str. 10)

G.   Prašičje seme

Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (UL L 224, 18.8.1990, str. 62)

H.   Druge žive živali

1.

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54)

2.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L 146, 13.6.2003, str. 1)

I.   Druge posebne določbe

1.

Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3)

2.

Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 10)

II.   Švica – zakonodaja (2)

1.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE) (RS 916.443.10)

2.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živali iz tretjih držav po zračni poti (OITA) (RS 916.443.12)

3.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živalskih proizvodov iz tretjih držav po zračni poti (OITPA) (RS 916.443.13)

4.

Odlok Zveznega oddelka za gospodarstvo (DFE) z dne 16. maja 2007 o nadzoru uvoza in tranzita živali in živalskih proizvodov (Odlok o pregledih OITE) (RS 916.443.106)

5.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu hišnih živali (OIAC) (RS 916.443.14)

6.

Odlok z dne 18. avgusta 2004 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (OMédV) (RS 812.212.27)

7.

Odlok z dne 30. oktobra 1985 o pristojbinah, ki jih zaračunava Zvezni veterinarski urad (OEVET) (RS 916.472)

III.   Pravila za izvajanje

Zvezni veterinarski urad skupaj z državami članicami Skupnosti uporablja pogoje za uvoz iz aktov, navedenih v točki I tega dodatka, in tudi izvedbene ukrepe in sezname obratov, iz katerih je dovoljen ustrezni uvoz. Ta obveznost velja za vse ustrezne akte, ne glede na datum sprejetja.

Zvezni veterinarski urad lahko sprejme strožje ukrepe in zahteva dodatna jamstva. V Skupnem veterinarskem odboru se skličejo posvetovanja, da se poiščejo ustrezne rešitve.

Zvezni veterinarski urad in države članice Skupnosti se obveščajo o posebnih dvostransko določenih pogojih za uvoz, ki niso predmet usklajevanja na ravni Skupnosti.

Za izvajanje te priloge je v Švici odobren živalski vrt v Zürichu kot središče, odobren v skladu z določbami Priloge C k Direktivi 92/65/EGS.“


(1)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.

(2)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.


PRILOGA III

Dodatek 4 k Prilogi II se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Dodatek 4

ZOOTEHNIŠKE DOLOČBE, VKLJUČNO S TISTIMI, KI UREJAJO UVOZ IZ TRETJIH DRŽAV

A.   Zakonodaja (1)

Skupnost

Švica

Direktiva Sveta 77/504/EGS z dne 25. julija 1977 o čistopasemskem plemenskem govedu (UL L 206, 12.8.1977, str. 8)

Direktiva Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič (UL L 382, 31.12.1988, str. 36).

Direktiva Sveta 87/328/EGS z dne 18. junija 1987 o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme (UL L 167, 26.6.1987, str. 54).

Direktiva Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L 194, 22.7.1988, str. 10).

Direktiva Sveta 89/361/EGS z dne 30. maja 1989 o čistopasemskih plemenskih ovcah in kozah (UL L 153, 6.6.1989, str. 30).

Direktiva Sveta 90/118/EGS z dne 5. marca 1990 o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme (UL L 71, 17.3.1990, str. 34).

Direktiva Sveta 90/119/EGS z dne 5. marca 1990 o hibridnih plemenskih prašičih za pleme (UL L 71, 17.3.1990, str. 36).

Direktiva Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 55).

Direktiva Sveta 90/428/EGS z dne 26. junija 1990 o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem in o določitvi pogojev za udeležbo na tekmovanjih (UL L 224, 18.8.1990, str. 60).

Direktiva Sveta 91/174/EGS z dne 25. marca 1991 o določitvi zootehniških in genealoških pogojev v prometu s čistopasemskimi živalmi in o spremembi direktiv 77/504/EGS in 90/425/EGS (UL L 85, 5.4.1991, str. 37).

Direktiva Sveta 94/28/ES z dne 23. junija 1994 o določitvi načel v zvezi z zootehniškimi in genealoškimi pogoji, ki veljajo za uvoz živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav, in o dopolnitvi Direktive 77/504/EGS o čistopasemskem plemenskem govedu (UL L 178, 12.7.1994, str. 66).

Odlok z dne 14. novembra 2007 o živinoreji (RS 916.310).

B.   Pravila za izvajanje

Za namene tega dodatka so žive živali in živalski proizvodi, ki so predmet trgovine med državami članicami Skupnosti in Švico, dani v promet pod pogoji, določenimi za trgovino med državami članicami Skupnosti.

Brez poseganja v določbe o zootehničnih pregledih iz dodatkov 5 in 6 se švicarski organi obvezujejo, da bodo zagotovili, da bo Švica za svoj uvoz uporabljala določbe, enakovredne tistim iz Direktive Sveta 94/28/ES.

Če se pri trgovanju pojavijo težave, se zadeva na zahtevo ene ali druge pogodbenice predloži Skupnemu veterinarskemu odboru.“


(1)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.


PRILOGA IV

Dodatek 5 k Prilogi 11 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Dodatek 5

ŽIVE ŽIVALI, SEME, JAJČNE CELICE IN ZARODKI: MEJNE KONTROLE IN PRISTOJBINE

POGLAVJE I

Splošne določbe - Sistem TRACES

A.   ZAKONODAJA (1)

Skupnost

Švica

Odločba Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema TRACES in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L 094, 31.3.2004, str. 63).

1.

Zakon z dne 1. julija 1966 o epizootskih boleznih (LFE) (RS 916.40);

2.

Odlok z dne 27. junija 1995 o epizootskih boleznih (OFE) (RS 916.401);

3.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE) (RS 916.443.10);

4.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živali iz tretjih držav po zračni poti (OITA) (RS 916.443.12);

5.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živalskih proizvodov iz tretjih držav po zračni poti (OITPA) (RS 916.443.13);

6.

Odlok Zveznega oddelka za gospodarstvo (DFE) z dne 16. maja 2007 o nadzoru uvoza in tranzita živali in živalskih proizvodov (Odlok o pregledih OITE) (RS 916.443.106);

7.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu hišnih živali (OIAC) (RS 916.443.14).

B.   IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

Komisija v sodelovanju z Zveznim veterinarskim uradom in v skladu z Odločbo Komisije 2004/292/ES vključi Švico v računalniški sistem TRACES.

Skupni veterinarski odbor po potrebi določi prehodne in dopolnilne ukrepe.

POGLAVJE II

Veterinarski in zootehnični pregledi, ki veljajo za trgovino med državami članicami Skupnosti in Švico

A.   ZAKONODAJA (1)

Veterinarski in zootehnični pregledi, ki veljajo za trgovino med državami članicami Skupnosti in Švico, se izvajajo v skladu z naslednjimi predpisi:

Skupnost

Švica

1.

Direktiva Sveta 89/608/EGS z dne 21. novembra 1989 o medsebojnem sodelovanju med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med njimi in Komisijo, za zagotavljanje pravilnega izvajanja veterinarske in zootehniške zakonodaje (UL L 351, 2.12.1989, str. 34);

2.

Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L 224, 18.8.1990, str. 29).

1.

Zakon o epizootskih boleznih (LFE) z dne 1. julija 1966 (RS 916.40) in zlasti člen 57 Zakona;

2.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE) (RS 916.443.10);

3.

Odlok Zveznega oddelka za gospodarstvo (DFE) z dne 16. maja 2007 o nadzoru uvoza in tranzita živali in živalskih proizvodov (Odlok o pregledih OITE) (RS 916.443.106);

4.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu hišnih živali (OIAC) (RS 916.443.14);

5.

Odlok z dne 30. oktobra 1985 o pristojbinah, ki jih zaračunava Zvezni veterinarski urad (OEVET) (RS 916.472).

B.   SPLOŠNA IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

V primerih, predvidenih v členu 8 Direktive 90/425/EGS, pristojni organi namembnega kraja nemudoma vzpostavijo stik s pristojnimi organi odpremnega kraja. Ti sprejmejo vse potrebne ukrepe in obvestijo pristojni organ odpremnega kraja in Komisijo o naravi izvršenih pregledov, sprejetih odločitvah in razlogih zanje.

Za izvajanje določb členov 10, 11 in 16 Direktive 89/608/EGS ter členov 9 in 22 Direktive 90/425/EGS je odgovoren Skupni veterinarski odbor.

C.   POSEBNA PRAVILA ZA IZVAJANJE ZA ŽIVALI, POSLANE NA PAŠO NA OBMEJNIH OBMOČJIH

1.

Opredelitev pojmov:

 

Paša: sezonska selitev živine na obmejno območje, omejeno na 10 km, ko se pošilja živali v državo članico ali Švico. V primeru posebnih ustrezno utemeljenih pogojev lahko na eni in drugi strani meje med Švico in Skupnostjo zadevni pristojni organi odobrijo večjo širino pasu.

 

Dnevna paša: paša, pri kateri se ob koncu vsakega dne živali vrnejo na kmetijsko gospodarstvo izvora v državi članici ali Švici.

2.

Za pašo med državami članicami Skupnosti in Švico se smiselno uporabljajo določbe Odločbe Komisije 2001/672/ES z dne 20. avgusta 2001 o določitvi posebnih pravil za premike govedi na poletno pašo v gorskih območjih (UL L 235, 4.9.2001, str. 23). Vendar pa se v okviru te priloge v členu 1 Odločbe 2001/672/ES ta uporablja z naslednjimi prilagoditvami:

sklicevanje na obdobje od 1. maja do 15. oktobra se nadomesti z izrazom ‚koledarsko leto‘;

za Švico so območja iz člena 1 Odločbe 2001/672/ES, našteta v ustrezni prilogi, naslednja:

ŠVICA

KANTON ZURICH

KANTON BERN

KANTON LUZERN

KANTON URI

KANTON SCHWYZ

KANTON OBWALD

KANTON NIDWALD

KANTON GLARUS

KANTON ZUG

KANTON FRIBOURG

KANTON SOLOTHURN

KANTON BASEL-STADT

KANTON BASEL-LAND

KANTON SCHAFFHAUSEN

KANTON APPENZELL-AUSSERRHODEN

KANTON APPENZELL-INNERRHODEN

KANTON ST. GALLEN

KANTON GRAUBÜNDEN

KANTON AARGAU

KANTON THURGAU

KANTON TICINO

KANTON VAUD

KANTON VALAIS

KANTON NEUCHÂTEL

KANTON ŽENEVA

KANTON JURA

Na podlagi Odloka o epizootskih boleznih (OFE) z dne 27. junija 1995 (RS 916.401) in zlasti člena 7 odloka (registracija) in Odloka z dne 23. novembra 2005 o banki podatkov o prometu z živalmi (RS 916.404) ter zlasti dela 2 (vsebina banke podatkov) tega odloka Švica vsakemu pašniku dodeli posebno registrsko oznako, ki mora biti vpisana v nacionalno bazo podatkov o govedu.

3.

Za pašo med državami članicami Skupnosti in Švico uradni veterinar odpremne države:

a)

na dan izdaje spričevala in najpozneje v štiriindvajsetih urah pred predvidenim datumom prihoda živali prek računalniškega sistema, ki povezuje veterinarske organe in je predviden v členu 20 Direktive 90/425/EGS, obvesti pristojni organ o namembnem kraju (lokalna veterinarska enota), kamor so poslane živali;

b)

v 48 urah pred njihovim odhodom na pašo pregleda živali; živali morajo biti označene po predpisih;

c)

izda spričevalo v skladu z vzorcem iz točke 9.

4.

V času paše morajo živali ostati pod carinskim nadzorom.

5.

Imetnik živali mora:

a)

sestaviti pisno izjavo, s katero potrjuje, da kot vsak drug imetnik iz države članice ali Švice izpolnjuje vse ukrepe, sprejete v skladu s to prilogo, in vse druge ukrepe, uvedene na lokalni ravni;

b)

prevzeti stroške pregledov, ki jih zahteva ta priloga;

c)

v celoti sodelovati pri urejanju predpisanih carinskih ali veterinarskih pregledov, ki jih zahtevajo organi odpremne države ali namembne države.

6.

Uradni veterinar države, kjer poteka paša, ob vrnitvi živali s paše na koncu sezone ali predčasno:

a)

na dan izdaje spričevala in najpozneje v štiriindvajsetih urah pred predvidenim datumom prihoda živali prek računalniškega sistema, ki povezuje veterinarske organe in je predviden v členu 20 Direktive 90/425/EGS, obvesti pristojni organ o namembnem kraju (lokalna veterinarska enota), kamor so poslane živali,

b)

živali pregleda v 48 urah pred njihovim odhodom na pašo; živali morajo biti označene po predpisih,

c)

izda spričevalo v skladu z vzorcem iz točke 9.

7.

V primeru izbruha bolezni pristojni veterinarski organi v medsebojnem soglasju sprejmejo ustrezne ukrepe. Ti organi preučijo možnost kritja morebitnih stroškov. Po potrebi se zadeva predloži Skupnemu veterinarskemu odboru.

8.

Z odstopanjem od določb o paši v točkah 1 do 7 v primeru dnevne paše med državami članicami Skupnosti in Švico:

a)

živali nimajo stika z živalmi drugega gospodarstva;

b)

se imetnik živali obveže, da bo obvestil pristojni veterinarski organ o vsakem stiku živali z živalmi drugega gospodarstva;

c)

je treba veterinarsko spričevalo iz točke 9 vsako koledarsko leto predložiti pristojnim veterinarskim organom, ko živali prvič vstopijo v državo članico ali Švico. To veterinarsko spričevalo je treba na njihovo zahtevo predložiti ustreznim veterinarskim organom;

d)

se določbe točk 2 in 3 uporabljajo samo ob prvem odpošiljanju živali v državo članico ali v Švico v koledarskem letu;

e)

se določbe točke 6 ne uporabljajo;

f)

se imetnik živali obveže, da bo o koncu pašne sezone obvestil pristojni veterinarski organ.

9.

Vzorec veterinarskega spričevala za pašo na obmejnih območjih ali dnevno pašo in vračanje goveda s paše na obmejnih območjih:

Vzorec veterinarskega spričevala za pašo na obmejnih območjih ali dnevno pašo in vračanje goveda s paše na obmejnih območjih

Image

Image

Image

POGLAVJE III

Pogoji za trgovanje med Skupnostjo in Švico

A.   ZAKONODAJA

Veterinarska spričevala za trgovino z živimi živalmi, njihovim semenom, jajčnimi celicami, zarodki in za pašo govedi na obmejnih območjih med državami članicami Skupnosti in Švico so določena v tej prilogi in so na voljo v sistemu TRACES v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 599/2004 z dne 30. marca 2004 o sprejetju usklajenega vzorca spričevala in inšpekcijskega poročila, povezanima s trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora med državami članicami Skupnosti (UL L 94, 31.3.2004, str. 44).

POGLAVJE IV

Veterinarski pregledi, ki veljajo za uvoz iz tretjih držav

A.   ZAKONODAJA (2)

Pregledi ob uvozu iz tretjih držav se izvajajo v skladu z naslednjimi predpisi:

Skupnost

Švica

1.

Uredba Komisije (ES) 282/2004 z dne 18. februarja 2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz tretjih držav, ki vstopajo v Skupnost (UL L 49, 19.2.2004, str. 11)

2.

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1)

3.

Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56)

4.

Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3)

5.

Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 10)

6.

Odločba Komisije 97/794/ES z dne 12. novembra 1997 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 91/496/EGS v zvezi z veterinarskimi pregledi živih živali, ki se uvozijo iz tretjih držav (UL L 323, 26.11.1997, str. 31).

1.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE) (RS 916.443.10)

2.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živali iz tretjih držav po zračni poti (OITA) (RS 916.443.12)

3.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živalskih proizvodov iz tretjih držav po zračni poti (OITPA) (RS 916.443.13)

4.

Odlok Zveznega oddelka za gospodarstvo (DFE) z dne 16. maja 2007 o nadzoru uvoza in tranzita živali in živalskih proizvodov (Odlok o pregledih OITE) (RS 916.443.106)

5.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu hišnih živali (OIAC) (RS 916.443.14)

6.

Odlok z dne 30. oktobra 1985 o pristojbinah, ki jih zaračunava Zvezni veterinarski urad (OEVET) (RS 916.472)

7.

Odlok z dne 18. avgusta 2004 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (OMédV) (RS 812.212.27).

B.   IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

1.

Za namene uporabe člena 6 Direktive 91/496/EGS so mejne kontrolne točke držav članic za veterinarske preglede živih živali navedene v prilogi k Odločbi Komisije 2001/881/ES z dne 7. decembra 2001 o sestavi seznama mejnih kontrolnih točk, dogovorjenih za veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav, in o posodabljanju podrobnih pravil v zvezi s pregledi, ki jih bodo izvajali strokovnjaki Komisije.

2.

Za namene uporabe člena 6 Direktive 91/496/EGS so mejne kontrolne točke v Švici naslednje:

Naziv:

Šifra TRACES

Vrsta

Kontrolno središče

Vrsta odobritve

Letališče Zürich

CHZRH4

A

Središče 3

O – Druge živali (tudi živali iz živalskih vrtov) (3)

Letališče Ženeva

CHGVA4

A

Središče 2

O – Druge živali (tudi živali iz živalskih vrtov) (3)

Za poznejše spremembe seznama mejnih kontrolnih točk, kontrolnih središč in vrste odobritve je odgovoren Skupni veterinarski odbor.

Za izvajanje pregledov na kraju samem je predvsem na podlagi člena 19 Direktive 91/496/EGS in člen 57 zakona o epizootskih boleznih odgovoren Skupni veterinarski odbor.

3.

Zvezni veterinarski urad skupaj z državami članicami Skupnosti uporablja pogoje za uvoz, ki so navedeni v dodatku 3 k tej prilogi, in tudi izvedbene ukrepe.

Zvezni veterinarski urad lahko sprejme ostrejše ukrepe in zahteva dodatna jamstva. V teh primerih se v Skupnem veterinarskem odboru skličejo posvetovanja, da se poiščejo ustrezne rešitve.

Zvezni veterinarski urad in države članice Skupnosti se obveščajo o posebnih dvostransko določenih pogojih za uvoz, ki niso predmet usklajevanja na ravni Skupnosti.

4.

Mejne kontrolne točke držav članic, navedene v točki 1, izvajajo preglede ob uvozu iz tretjih držav v Švico v skladu z določbami iz točke A. poglavja IV tega dodatka.

5.

Švicarske mejne kontrolne točke, navedene v točki 2, izvajajo preglede ob uvozu iz tretjih držav v države članice Skupnosti v skladu z določbami iz točke A. poglavja IV tega dodatka.

POGLAVJE V

Posebne določbe

A.   IDENTIFIKACIJA ŽIVALI

1.   ZAKONODAJA  (4)

Evropska skupnost

Švica

1.

Direktiva Sveta 92/102/EGS z dne 27. novembra 1992 o identifikaciji in registraciji živali (UL L 355, 5.12.1992, str. 32)

2.

Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1)

1.

Odlok o epizootskih boleznih (OFE) z dne 27. junija 1995 (RS 916.401) in zlasti členi 7 do 20 Odloka (registracija in identifikacija)

2.

Odlok z dne 23. novembra 2005 o banki podatkov o prometu z živalmi (RS 916.404)

2.   POSEBNA IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

a.

Za izvajanje člena 3(2), petega pododstavka člena 4(1)(a) in člena 4(2) Direktive 92/102/EGS je odgovoren Skupni veterinarski odbor.

b.

Za gibanje prašičev, ovc in koz v Švici se za namene člena 5(3) upošteva datum 1. julij 1999.

c.

V smislu člena 10 Direktive 92/102/EGS je za koordinacijo pri vsaki uvedbi elektronskega identifikacijskega sistema odgovoren Skupni veterinarski odbor.

B.   ZAŠČITA ŽIVALI

1.   ZAKONODAJA  (4)

Skupnost

Švica

1.

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1)

2.

Uredba Sveta (ES) št. 1255/97 z dne 25. junija 1997 o merilih Skupnosti za počivališča in o spremembi načrta poti iz Priloge k Direktivi 91/628/EGS (UL L 174, 2.7.1997, str. 1)

Odlok z dne 23. aprila 2008 o zaščiti živali (OPAn) (RS 455.1), zlasti členi 169 do 176 Odloka

2.   POSEBNA IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

a.

Švicarski organi se obvezujejo, da bodo izpolnjevali zahteve iz Uredbe (ES) št. 1/2005 za trgovino med Švico in Skupnostjo in za uvoz iz tretjih držav.

b.

V primerih, predvidenih v členu 26 Uredbe (ES) št. 1/2005, pristojni organi namembnega kraja nemudoma vzpostavijo stik s pristojnimi organi kraja odhoda.

c.

Za izvajanje določb iz členov 10, 11 in 16 Direktive 89/608/EGS je odgovoren Skupni veterinarski odbor.

d.

Za izvajanje pregledov na mestu samem je odgovoren Skupni veterinarski odbor, zlasti na podlagi člena 28 Uredbe (ES) št. 1/2005 in člena 208 Odloka z dne 23. aprila 2008 o zaščiti živali (OPAn), (RS 455.1).

e.

Na podlagi določb člena 175 Odloka z dne 23. aprila 2008 o zaščiti živali (OPAn) (RS 455.1) se lahko tranzit goveje živine, ovc, koz in prašičev preko Švice izvaja samo po železnici ali z letalom. To vprašanje bo preučil Skupni veterinarski odbor.

C.   PRISTOJBINE

1.

Za veterinarske preglede trgovine med državami članicami Skupnosti in Švico se ne plačujejo nobene pristojbine.

2.

Švicarski organi se obvežejo, da bodo za veterinarske preglede ob uvozu iz tretjih držav zaračunavali pristojbine, povezane z uradnim nadzorom, določenim z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).“


(1)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.

(2)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.

(3)  Glede na vrste odobritve, opredeljene v Odločbi Komisije 2001/881/ES.

(4)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.


PRILOGA V

A.

Posebni pogoji v zvezi z živalskimi proizvodi, namenjenimi za prehrano ljudi, navedenimi v dodatku 6 k Prilogi 11 se dopolnijo z naslednjim besedilom:

„(11)

V pričakovanju priznanja približevanja zakonodaj Skupnosti in Švice Švica za izvoz v Evropsko skupnost zagotavlja upoštevanje naslednjih aktov in njihovih izvedbenih aktov:

Direktiva Sveta 88/344/EGS z dne 13. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (UL L 157, 24.6.1988, str. 28),

Direktiva Sveta 88/388/EGS z dne 22. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o aromah za uporabo v živilih in izhodnih surovinah za njihovo proizvodnjo (UL L 184, 15.7.1988, str. 61),

Direktiva Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 40, 11.2.1989, str. 27),

Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (UL L 224, 18.8.1990, str. 1),

Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1),

Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (UL L 237, 10.9.1994, str. 3),

Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (UL L 237, 10.9.1994, str. 13),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/EGS z dne 20. februarja 1995 o dodatkih v živilih razen barvil in sladil (UL L 61, 18.3.1995, str. 1),

Direktiva Komisije 95/31/ES z dne 5. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti sladil za uporabo v živilih (UL L 178, 28.7.1995, str. 1),

Direktiva Komisije 95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (UL L 226, 22.9.1995, str. 1),

Uredba (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, uporabljene ali namenjene za uporabo v ali na živilih (UL L 299, 23.11.1996, str. 1),

Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3),

Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 10),

Direktiva Komisije 96/77/ES z dne 2. decembra 1996 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (UL L 339, 30.12.1996, str. 1),

Direktiva 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem (UL L 66, 13.3.1999, str. 16),

Direktiva 1999/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o izdelavi seznama Skupnosti za živila in živilske sestavine, obsevane z ionizirajočim sevanjem (UL L 66, 13.3.1999, str. 24),

Odločba Komisije 1999/217/ES z dne 23. februarja 1999 o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih, pripravljenem skladno z Uredbo (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 84, 27.3.1999, str. 1),

Odločba Komisije 2002/840/ES z dne 23. oktobra 2002 o sprejetju seznama odobrenih objektov za obsevanje živil v tretjih državah (UL L 287, 25.10.2002, str. 40),

Uredba (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih (UL L 309, 26.11.2003, str. 1),

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55),

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5),

Uredba Komisije (ES) št. 884/2007 z dne 26. julija 2007 o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uporabe barvila za živila E 128 rdeče (Red 2G) (UL L 195, 27.7.2007, str. 8).“

B.

Razdelek v zvezi z živalskimi stranskimi proizvodi, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, navedenimi v dodatku 6 k Prilogi 11, se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Živalski stranski proizvodi, ki niso namenjeni za prehrano ljudi

Izvoz Evropske skupnosti v Švico in izvoz Švice v Evropsko skupnost

Pogoji trgovanja

Enakovrednost

Standardi ES (1)

Švicarski standardi (1)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1)

Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L 273, 10.10.2002, str. 1)

Odlok z dne 23. novembra 2005 o zakolu živali in nadzoru mesa (OAbCV) (RS 817.190)

Odlok DFE z dne 23. novembra 2005 o higieni pri zakolu živali (OHyAb) (RS 817.190.1)

Odlok z dne 27. junija 1995 o epizootskih boleznih (OFE) (RS 916.401)

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE) (RS 916.443.10)

Odlok z dne 23. junija 2004 o uničevanju živalskih stranskih proizvodov (OESPA) (RS 916.441.22)

Da, pod posebnimi pogoji

Posebni pogoji

Švica za svoj uvoz uporablja iste določbe, kot so navedene v prilogah VII, VIII, X (spričevala) in XI (država) v skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 1774/2002.

Trgovanje s snovmi kategorije 1 in 2 urejajo določbe člena 8(2) do (6) Uredbe (ES) št. 1774/2002.

Snovi kategorije 3, s katerimi se trguje med državami članicami Skupnosti in Švico, spremljajo trgovinski dokumenti in zdravniška spričevala, ki so določeni v poglavju III Priloge II v skladu s členoma 7 in 8 Uredbe (ES) št. 1774/2002.

V skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 1774/2002 Švica sestavi seznam ustreznih obratov.

V skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 1774/2002 Švica prepoveduje hranjenje prašičev s kuhinjskimi odpadki pred 1. julijem 2011. Vprašanje bo obravnaval Skupni veterinarski odbor.“


(1)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.


PRILOGA VI

Dodatek 10 k Prilogi 11 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Dodatek 10

ŽIVALSKI PROIZVODI: MEJNE KONTROLE IN PRISTOJBINE

POGLAVJE I

Splošne določbe

A.   ZAKONODAJA (1)

Evropska skupnost

Švica

Odločba Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema TRACES in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L 94, 31.3.2004, str. 63)

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1)

1.

Zakon o epizootskih boleznih (LFE) z dne 1. julija 1966 (RS 916.40) in zlasti člen 57 Zakona

2.

Odlok z dne 18 aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE) (RS 916.443.10)

3.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živalskih proizvodov iz tretjih držav po zračni poti (OITPA) (RS 916.443.13)

4.

Odlok Zveznega oddelka za gospodarstvo (DFE) z dne 16. maja 2007 o nadzoru uvoza in tranzita živali in živalskih proizvodov (Odlok o pregledih OITE) (RS 916.443.106)

5.

Odlok z dne 30. oktobra 1985 o pristojbinah, ki jih zaračunava Zvezni veterinarski urad (OEVET) (RS 916.472)

B.   IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

1.   Komisija v sodelovanju z Zveznim veterinarskim uradom in v skladu z Odločbo Komisije 2004/292/ES vključi Švico v računalniški sistem TRACES.

2.   Komisija v sodelovanju z Zveznim veterinarskim uradom in Zveznim uradom za javno zdravje vključi Švico v sistem hitrega obveščanja iz člena 50 Uredbe (ES) št. 178/2002, kar zadeva določbe, povezane z vračanjem živalskih proizvodov na meje.

Kadar serijo, vsebnik ali tovor pristojni organ na mejni kontrolni točki v Evropski uniji zavrne, Komisija o tem takoj obvesti Švico.

Švica takoj obvesti Komisijo o vseh zavrnitvah serije, vsebnika ali tovora živil ali krme, ki so povezane z neposrednim ali posrednim tveganjem za zdravje ljudi in jih pristojni organ izvede na katerikoli mejni kontrolni točki, in upošteva pravila o zaupnosti iz člena 52 Uredbe (ES) št. 178/2002.

Posebne ukrepe v zvezi s tem sodelovanjem določi Skupni veterinarski odbor.

POGLAVJE II

Veterinarski pregledi, ki veljajo za trgovino med državami članicami Skupnosti in Švico

A.   ZAKONODAJA (2)

Veterinarski pregledi, ki veljajo za trgovino med državami članicami Skupnosti in Švico, se izvajajo v skladu z naslednjimi predpisi:

Skupnost

Švica

1.

Direktiva Sveta 89/608/EGS z dne 21. novembra 1989 o medsebojnem sodelovanju med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med njimi in Komisijo, za zagotavljanje pravilnega izvajanja veterinarske in zootehniške zakonodaje (UL L 351, 2.12.1989, str. 34)

2.

Direktiva Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989, o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (UL L 395, 30.12.1989, str. 13)

3.

Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11)

1.

Zakon o epizootskih boleznih (LFE) z dne 1. julija 1966 (RS 916.40) in zlasti člen 57 Zakona

2.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE) (RS 916.443.10)

3.

Odredba z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živali iz tretjih držav po zračni poti (OITA) (RS 916.443.13)

4.

Odlok DFE z dne 16. maja 2007 o nadzoru uvoza in tranzita živali in živalskih proizvodov (Odlok o pregledih OITE) (RS 916.443.106)

5.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu hišnih živali (OIAC) (RS 916.443.14)

6.

Odlok z dne 30. oktobra 1985 o pristojbinah, ki jih zaračunava Zvezni veterinarski urad (OEVET) (RS 916.472)

B.   IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

V primerih, predvidenih v členu 8 Direktive 89/662/EGS, pristojni organi namembnega kraja nemudoma vzpostavijo stik s pristojnimi organi odpremnega kraja. Ti sprejmejo vse potrebne ukrepe in obvestijo pristojni organ odpremnega kraja in Komisijo o naravi izvršenih pregledov, sprejetih odločitvah in razlogih zanje.

Za izvajanje določb iz členov 10, 11 in 16 Direktive 89/608/EGS ter členov 9 in 16 Direktive 89/662/EGS je odgovoren Skupni veterinarski odbor.

POGLAVJE III

Veterinarski pregledi ob uvozu iz tretjih držav

A.   ZAKONODAJA (3)

Pregledi ob uvozu iz tretjih držav se izvajajo v skladu z naslednjimi predpisi:

Skupnost

Švica

1.

Uredba Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (UL L 21, 28.1.2004, str. 11)

2.

Uredba Komisije (ES) št. 745/2004 z dne 16. aprila 2004 o določitvi ukrepov za uvoz proizvodov živalskega izvora za osebno porabo (UL L 122, 26.4.2004, str. 1)

3.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 139, 30.4.2004, str. 206)

4.

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1)

5.

Direktiva Sveta 89/608/EGS z dne 21. novembra 1989 o medsebojnem sodelovanju med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med njimi in Komisijo za zagotavljanje pravilnega izvajanja veterinarske in zootehniške zakonodaje (UL L 351, 2.12.1989, str. 34)

6.

Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3)

7.

Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 10)

8.

Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9)

9.

Odločba Komisije 2002/657/ES z dne 12. avgusta 2002 o izvajanju Direktive Sveta 96/23/ES glede opravljanja analitskih postopkov in razlage rezultatov (UL L 221, 17.8.2002, str. 8)

10.

Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11)

11.

Odločba Komisije 2005/34/ES z dne 11. januarja 2005 o določitvi usklajenih standardov za preizkušanje določenih ostankov v proizvodih živalskega izvora, uvoženih iz tretjih držav (UL L 16, 20.1.2005, str. 61)

1.

Zakon o epizootskih boleznih (LFE) z dne 1. julija 1966 (RS 916.40) in zlasti člen 57 Zakona

2.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE) (RS 916.443.10)

3.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živali iz tretjih držav po zračni poti (OITA) (RS 916.443.13)

4.

Odlok DFE z dne 16. maja 2007 o nadzoru uvoza in tranzita živali in živalskih proizvodov (Odlok o pregledih OITE) (RS 916.443.106)

5.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu hišnih živali (OIAC) (RS 916.443.14)

6.

Odlok z dne 30. oktobra 1985 o pristojbinah, ki jih zaračunava Zvezni veterinarski urad (OEVET) (RS 916.472)

7.

Zakon z dne 9. oktobra 1992 o živilih (LDAl) (RS 817.0)

8.

Odlok z dne 23. novembra 2005 o živilih in uporabnih predmetih (ODAlOUs) (RS 817.02)

9.

Odlok z dne 23. novembra 2005 o izvajanju zakonodaje o živilih (RS 817.025.21)

10.

Odlok ministrstva za notranje zadeve (DFI) z dne 26. junija 1995 o tujih snoveh in sestavinah v živilih (OSEC) (RS 817.021.23)

B.   IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

1.   Za namene uporabe člena 6 Direktive 97/78/ES so mejne kontrolne točke držav članic Skupnosti naslednje: mejne kontrolne točke, odobrene za veterinarske preglede živalskih proizvodov so navedene v prilogi k Odločbi Komisije 2001/881/ES z dne 7. decembra 2001 o sestavi seznama mejnih kontrolnih točk, dogovorjenih za veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav, in o posodabljanju podrobnih pravil v zvezi s pregledi, ki jih bodo izvajali strokovnjaki Komisije.

2.   Za namene uporabe člena 6 Direktive 97/78/ES so mejne kontrolne točke v Švici naslednje:

Naziv

Šifra TRACES

Vrsta

Kontrolno središče

Vrsta odobritve

Letališče Zürich

CHZRH4

A

Središče 1

NHC (4)

Središče 2

HC(2) (4)

Letališče Ženeva

CHGVA4

A

Središče 1

HC(2), NHC (4)

Za poznejše spremembe seznama mejnih kontrolnih točk, kontrolna središča in vrsto odobritve je odgovoren Skupni veterinarski odbor.

Za izvajanje pregledov na kraju samem je predvsem na podlagi člena 45 Uredbe (ES) št. 882/2004 in člena 57 Zakona o epizootskih boleznih odgovoren Skupni veterinarski odbor.

POGLAVJE IV

Zahteve zdravstvenega varstva živali in nadzora trgovine med Evropsko skupnostjo in Švico

Za sektorje, kjer se vzajemno priznava enakovrednost, so živalski proizvodi, ki so predmet trgovanja med državami članicami Skupnosti in Švico, dani v promet pod istimi pogoji kot proizvodi, ki so predmet trgovanja med državami članicami Skupnosti. Po potrebi te proizvode spremljajo zdravniška spričevala, določena za trgovanje med državami članicami Skupnosti ali opredeljena v tej prilogi in razpoložljiva v sistemu TRACES.

Za vse druge sektorje še naprej veljajo pogoji zdravstvenega varstva živali, določeni v poglavju II dodatka 6.

POGLAVJE V

Zahteve zdravstvenega varstva živali in nadzora uvoza iz tretjih držav

1.   Skupnost – Zakonodaja  (5)

A.   PREDPISI O JAVNEM ZDRAVJU

1.   Direktiva Sveta 88/344/EGS z dne 13. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (UL L 157, 24.6.1988, str. 28)

2.   Direktiva Sveta 88/388/EGS z dne 22. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o aromah za uporabo v živilih in izhodnih surovinah za njihovo proizvodnjo (UL L 184, 15.7.1988, str. 61)

3.   Direktiva Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 40, 11.2.1989, str. 27)

4.   Uredba Sveta (EGS) 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (UL L 224, 18.8.1990, str. 1).

5.   Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1)

6.   Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (UL L 237, 10.9.1994, str. 3)

7.   Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (UL L 237, 10.9.1994, str. 13)

8.   Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o dodatkih v živilih razen barvil in sladil (UL L 61, 18.3.1995, str. 1)

9.   Direktiva Komisije 95/31/ES z dne 5. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti sladil za uporabo v živilih (UL L 178, 28.7.1995, str. 1)

10.   Direktiva Komisije 95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (UL L 226, 22.9.1995, str. 1)

11.   Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3)

12.   Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 10)

13.   Uredba (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, uporabljene ali namenjene za uporabo v ali na živilih (UL L 299, 23.11.1996, str. 1)

14.   Direktiva Komisije 96/77/ES z dne 2. decembra 1996 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (UL L 339, 30.12.1996, str. 1)

15.   Direktiva 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem (UL L 66, 13.3.1999, str. 16)

16.   Direktiva 1999/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o izdelavi seznama Skupnosti za živila in živilske sestavine, obsevane z ionizirajočim sevanjem (UL L 66, 13.3.1999, str. 24)

17.   Odločba Komisije 1999/217/ES z dne 23. februarja 1999 o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih, pripravljenem skladno z Uredbo (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 84, 27.3.1999, str. 1)

18.   Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1)

19.   Odločba Komisije 2002/840/ES z dne 23. oktobra 2002 o sprejetju seznama odobrenih objektov za obsevanje živil v tretjih državah (UL L 287, 25.10.2002, str. 40)

20.   Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (UL L 325, 12.12.2003, str. 1)

21.   Uredba (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih (UL L 309, 26.11.2003, str. 1)

22.   Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/41/ES z dne 21. aprila 2004 o razveljavitvi nekaterih direktiv o higieni živil in zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi in o spremembi Direktiv Sveta 89/662/EGS in 92/118/EGS in Odločbe Sveta 95/408/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 33)

23.   Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55)

24.   Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 139, 30.4.2004, str. 206)

25.   Odločba Komisije 2005/34/ES z dne 11. januarja 2005 o določitvi usklajenih standardov za preizkušanje določenih ostankov v proizvodih živalskega izvora, uvoženih iz tretjih držav (UL L 16, 20.1.2005, str. 61)

26.   Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih (UL L 70, 9.3.2006, str. 12)

27.   Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5)

28.   Uredba Komisije (ES) št. 1883/2006 z dne 19. decembra 2006 o metodah vzorčenja in analitskih metodah za uradni nadzor vrednosti dioksinov in dioksinom podobnih PCB v nekaterih živilih (OJ L 364, 20.12.2006, str. 32)

29.   Uredba Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena v živilih ( UL L 88, 29.3.2007, str. 29)

30.   Uredba Komisije (ES) št. 884/2007 z dne 26. julija 2007 o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uporabe barvila za živila E 128 rdeče (Red 2G) (UL L 195, 27.7.2007, str. 8)

B.   PREDPISI O ZDRAVJU ŽIVALI

1.   Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz prvega poglavja Priloge A Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (UL L 62, 15.3.1993, str. 49)

2.   Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1)

3.   Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L 273, 10.10.2002, str. 1)

4.   Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11)

5.   Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L 328, 24.11.2006, str. 14)

C.   DRUGI POSEBNI UKREPI (6)

1.   Začasni sporazum o trgovini in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino – Skupna izjava – Izjava Skupnosti (UL L 359, 9.12.1992, str. 14)

2.   Sklep Sveta in Komisije 94/1/ES z dne 13. decembra 1993 o sklenitvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo na drugi strani (UL L 1, 3.1.1994, str. 1)

3.   Sklep Sveta 97/132/ES z dne 17. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (UL L 57, 26.2.1997, str. 4)

4.   Sklep Sveta 97/345/ES z dne 17. februarja 1997 o sklenitvi Protokola o veterinarskih zadevah, s katerim se dopolni Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino Andoro (UL L 148, 6.6.1997, str. 15)

5.   Sklep Sveta 98/258/ES z dne 16. marca 1998 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sanitarnih ukrepih za varovanje javnega zdravja in zdravja živali v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (UL L 118, 21.4.1998, str. 1)

6.   Sklep Sveta 98/504/ES z dne 29. junija 1998 o sklenitvi Začasnega trgovinskega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in Združenimi mehiškimi državami na drugi strani (UL L 226, 13.8.1998, str. 24).

7.   Sklep Sveta 1999/201/ES z dne 14. decembra 1998 o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za zaščito javnega zdravja in zdravja živali, ki se uporabljajo v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (UL L 71, 18.3.1999, str. 1)

8.   Sklep Sveta 1999/778/ES z dne 15. novembra 1999 o sklenitvi Protokola o veterinarskih zadevah, ki dopolnjuje Sporazum med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (UL L 305, 30.11.1999, str. 25)

9.   Protokol 1999/1130/ES o veterinarskih zadevah, ki dopolnjuje Sporazum med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (UL L 305, 30.11.1999, str. 26)

10.   Sklep Sveta 2002/979/ES z dne 18. novembra 2002 o podpisu in začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi (UL L 352, 30.12.2002, str. 1)

2.   Švica – Zakonodaja  (7)

A.   Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE)

B.   Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živalskih proizvodov iz tretjih držav po zračni poti (OITPA)

3.   Pravila za izvajanje

A.   Zvezni veterinarski urad skupaj z državami članicami uporablja pogoje za uvoz, navedene v točki I tega dodatka, in tudi izvedbene ukrepe in sezname obratov, iz katerih je dovoljen ustrezni uvoz. Ta obveznost velja za vse ustrezne akte ne glede na datum sprejetja.

Zvezni veterinarski urad lahko sprejme ostrejše ukrepe in zahteva dodatna jamstva. V teh primerih se v Skupnem veterinarskem odboru skličejo posvetovanja, da se poiščejo ustrezne rešitve.

Zvezni veterinarski urad in države članice Skupnosti se obveščajo o posebnih obojestransko določenih pogojih za uvoz, ki niso predmet usklajevanja na ravni Skupnosti.

B.   Mejne kontrolne točke držav članic, navedene v točki B.1 poglavja III tega dodatka opravljajo preglede ob uvozu iz tretjih držav v Švico v skladu z določbami iz točke A. poglavja III tega dodatka.

C.   Švicarske mejne kontrolne točke, navedene v točki B.2 poglavja III tega dodatka opravljajo preglede ob uvozu iz tretjih držav v države članice v skladu z določbami iz točke A. poglavja III tega dodatka.

D.   Na podlagi določb Odloka z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živalskih proizvodov iz tretjih držav po zračni poti (OITPA) (RS 916.443.13) Švicarska konfederacija ohrani možnost uvoza govejega mesa govedi, ki je bilo morda izpostavljeno hormonskim spodbujevalcem rasti. Izvoz takega mesa v Skupnost je prepovedan. Sicer pa Švica:

omejuje uporabo takega mesa izključno za neposredno preskrbo potrošnikov preko maloprodajnih trgovskih podjetij pod pogojem, da je ustrezno označeno;

omejuje njihov vnos na švicarske mejne kontrolne točke in

vzdržuje sistem sledljivosti in ustreznega usmerjanja, ki naj prepreči vsako možnost poznejšega vnosa na ozemlje držav članic Skupnosti;

letno predloži Komisiji poročilo o izvoru in namembnosti uvoza ter opis izvršenih pregledov, s katerimi se zagotavlja upoštevanje predhodno naštetih pogojev;

v primeru premislekov te določbe pregleda Skupni veterinarski odbor.

POGLAVJE VI

Pristojbine

1.   Za veterinarske preglede, ki se uporabljajo za trgovanje med državami članicami Skupnosti in Švico, se ne plačujejo nobene pristojbine.

2.   Švicarski organi se obvežejo, da bodo za veterinarske preglede ob uvozu iz tretjih držav zaračunavali pristojbine, povezane z uradnim nadzorom, določenim z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).“


(1)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.

(2)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.

(3)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil nazadnje spremenjen.

(4)  Glede na vrste odobritve, opredeljene v Odločbi Komisije 2001/881/ES.

(5)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.

(6)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.

(7)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 30. junijem 2008.


Top