EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007LR(01)

Zapisnik o popravku – Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 ( UL C 306, 17.12.2007 )

UL C 111, 6.5.2008, p. 56–57 (SL)

6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/56


ZAPISNIK O POPRAVKU

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007

( Uradni list Evropske unije C 306, 17. decembra 2007 )

(2008/C 111/18)

Ta popravek je bil narejen z zapisnikom o popravku, ki je bil dne 30. aprila 2008 podpisan v Rimu in katerega depozitar je Vlada Italijanske republike.

1.   SPREMEMBE POGODBE O EVROPSKI UNIJI IN POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI

(a)

Stran 42, člen 2, točka 2, točka (d)

Besedilo:

„(d)

črta se besedilo ‚s kvalificirano večino odloči‘ in ‚s kvalificirano večino‘;“,

se glasi:

„(d)

črta se besedilo ‚s kvalificirano večino odloči‘, ‚s kvalificirano večino‘, ‚ki odloča s kvalificirano večino‘.“

(b)

Stran 45, člen 2, točka 8, druga alineja

Besedilo:

„—

člen 97b“,

se glasi:

„—

člen 4, ki je postal člen 97b“.

(c)

Stran 111, člen 2, točka 224

Besedilo:

„Ne glede na iztek roka iz petega odstavka člena 230 lahko vsaka stranka …“;

se glasi:

„Ne glede na iztek roka iz šestega odstavka člena 230 lahko vsaka stranka …“.

(d)

Stran 112, člen 2, točka 231

Doda se naslednja točka (d):

„(d)

v odstavku 8, ki je postal odstavek 7, se črta besedilo ‚z enako večino‘.“

(e)

Stran 127, člen 2, točka 274 (člen 279(b), prvi stavek)

Besedilo:

„Na pobudo Komisije se v okviru proračunskega postopka iz tega poglavja …“

se glasi:

„Na pobudo Komisije se v okviru proračunskega postopka iz tega naslova …“

2.   PROTOKOLI, KI SO PRILOŽENI LIZBONSKI POGODBI

(a)

Stran 166, člen 1, točka 4, točka (b)

Vstavi se nova druga alineja z besedilom „– člen 7 (drugo sklicevanje na Pogodbo“.

(b)

Stran 167, člen 1, točka 5, točka (d), prva, druga, tretja in četrta alineja

Besedilo:

„—

drugi pododstavek točke 6, ki postane točka 5;

uvodni stavek točke 9, ki postane točka 8;

drugi stavek točke (a) točke 10, ki postane točka 9;

točka 11, ki postane točka 10;“,

se glasi:

„—

drugi pododstavek odstavka 6, ki postane odstavek 5;

uvodni stavek odstavka 9, ki postane odstavek 8;

drugi stavek točke (a) odstavka 10, ki postane odstavek 9;

odstavek 11, ki postane odstavek 10;“.

(c)

Stran 174, člen 1, točka 11, točka (aa)

Besedilo:

„(aa)

v členu 52, ki postane člen 49, se za besedilom ‚Po nepreklicni določitvi deviznih tečajev …‘ vstavi besedilo ‚v skladu s členom 116(a)(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije‘;“

se glasi:

„(aa)

v členu 52, ki postane člen 49, se v naslovu člena besede ‚v valutah Skupnosti‘ nadomestijo z besedami ‚v valutah držav članic‘ in v členu samem se za besedilom ‚Po nepreklicni določitvi deviznih tečajev …‘ vstavi besedilo ‚v skladu s členom 117(a)(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije‘.“.

(d)

Stran 180, člen 1, točka 15, točka b)

Besedilo:

„(b)

v prvi uvodni izjavi se besedilo ‚… pri odločanju o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije …‘ nadomesti z besedilom ‚… pri sprejemanju odločitev za prenehanje posebnih ureditev za države članice s posebno ureditvijo …‘;“,

se glasi:

„(b)

v prvi uvodni izjavi se besedilo ‚… pri odločanju o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije iz člena 121(1)…‘ nadomesti z besedilom ‚… pri sprejemanju odločitev za prenehanje posebnih ureditev za države članice s posebno ureditvijo iz člena 117a …‘, in besedilo ‚te pogodbe‘ se nadomesti z besedilom ‚Pogodbe o delovanju Evropske unije‘;“.

(e)

Stran 181, člen 1, točka 15, točka (d)

Besedilo:

„(d)

v členu 5 se črtata besedi ‚EMI oziroma‘.“.

se glasi:

„(d)

v členu 6 se besede‚EMI oziroma ECB‘ nadomestijo z besedo ‚ECB‘.“

(f)

Stran 193, člen 1, točka 27

Besedilo:

„27)

V Protokolu o členu 17 Pogodbe o Evropski uniji se …“,

se glasi:

„27)

V Protokolu o členu 17 Pogodbe o Evropski uniji se v prvi uvodni izjavi preambule sklicevanje na drugi pododstavek člena 17(1) in (3) tega člena nadomesti s sklicevanjem na člen 28A(2), in v besedilu Protokola se …“.

(g)

Stran 194, člen 1

Doda se naslednja točka:

„PRILOGE

34.

V prilogi I, poglavje 22, ex 22.08, ex 22.09, se črtata besedi ‚k Pogodbi‘.“.

3.   PREGLEDNICA PREŠTEVILČENJA IZ ČLENA 5 LIZBONSKE POGODBE

Pogodba o Evropski uniji

(a)

Stran 206, prejšnje številčenje Pogodbe o Evropski uniji, člen 47

Besedilo:

„Člen 47 (prestavljen)“,

se glasi:

„Člen 47 (nadomeščen)“.

Pogodba o delovanju Evropske unije

(a)

Stran 214, novo številčenje po Pogodbi o delovanju Evropske unije, za člen 113 (prestavljen)

Besedilo:

„člen 294“,

se glasi:

„člen 284“.

(b)

Stran 228, prejšnje številčenje Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, opomba na dnu strani v zvezi s členom 63, točki 1 in 2 ter členom 64, odstavek 2

Besedilo:

„Člen 63, točki 1 in 2, Pogodbe ES je nadomeščen s členom 63, odstavka 1 in 2, PDEU ter člen 64, odstavek 2, je nadomeščen s členom 63, odstavek 3, PDEU.“,

se glasi:

„Člen 63, točki 1 in 2, Pogodbe ES je nadomeščen s členom 63, odstavka 1 in 2, PDEU (preštevilčen 78) ter člen 64, odstavek 2, je nadomeščen s členom 63, odstavek 3, PDEU (preštevilčen 78).“.

(c)

Stran 229, prejšnje številčenje Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, opomba na dnu strani v zvezi s členom 178

Besedilo:

„Nadomeščen z vsebino člena 188 D, odstavek 1, drugi pododstavek, drugi stavek PDEU.“,

se glasi:

„Nadomeščen z vsebino člena 188 D, odstavek 1, drugi pododstavek, drugi stavek PDEU (preštevilčen 208).“.


Top