EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1370-20180201

Consolidated text: Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2018-02-01

02013R1370 — SL — 01.02.2018 — 005.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBE SVETA (EU) št. 1370/2013

z dne 16. decembra 2013

o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode

(UL L 346 20.12.2013, str. 12)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

UREDBA SVETA (EU) 2016/591 z dne 15. aprila 2016

  L 103

3

19.4.2016

►M2

UREDBA SVETA (EU) 2016/795 z dne 11. aprila 2016

  L 135

115

24.5.2016

►M3

UREDBA SVETA (EU) 2016/1042 z dne 24. junija 2016

  L 170

1

29.6.2016

►M4

UREDBA SVETA (EU) 2016/2145 z dne 1. decembra 2016

  L 333

1

8.12.2016

►M5

UREDBA SVETA (EU) 2018/147 z dne 29. januarja 2018

  L 26

6

31.1.2018


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 130, 19.5.2016, str.  11 (1370/2013)
▼B

UREDBE SVETA (EU) št. 1370/2013

z dne 16. decembra 2013

o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvodeČlen 1

Področje uporabe

▼C1

V tej uredbi so predvideni ukrepi za določitev cen, dajatev, pomoči in količinskih omejitev v zvezi s skupno ureditvijo kmetijskih trgov, vzpostavljeno z Uredbo (EU) št. 1308/2013.

▼M4

Člen 1a

Referenčni pragi

1.  Določijo se naslednji referenčni pragi:

(a) za sektor žit: 101,31 EUR na tono, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;

(b) za neoluščeni riž: 150 EUR na tono za standardno kakovost, določeno v točki A Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;

(c) za sladkor standardne kakovosti, določen v točki B Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013, v zvezi z nepakiranim sladkorjem, franko tovarna:

(i) za beli sladkor: 404,4 EUR na tono;

(ii) za surovi sladkor: 335,2 EUR na tono;

(d) za sektor govejega in telečjega mesa: 2 224 EUR na tono za trupe goveda moškega spola razreda mesnatosti/zamaščenosti R3, kakor je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov goveda, starega osem mesecev ali več, iz točke A Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013;

(e) za sektor mleka in mlečnih proizvodov:

(i) 246,39 EUR na 100 kg za maslo;

(ii) 169,80 EUR na 100 kg za posneto mleko v prahu;

(f) za prašičje meso: 1 509,39 EUR na tono za trupe prašičev standardne kakovosti, opredeljene glede na maso in vsebnost pustega mesa, kot je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov prašičev iz točke B Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013:

(i) trupi, katerih masa je 60 kg ali več, vendar manj kot 120 kg: razred E;

(ii) trupi, katerih masa je 120 kg ali več, vendar manj kot 180 kg: razred R;

(g) za sektor oljčnega olja:

(i) 1 779 EUR na tono za ekstra deviško oljčno olje;

(ii) 1 710 EUR na tono za deviško oljčno olje;

(iii) 1 524 EUR na tono za oljčno olje lampante, ki ima stopnjo proste kislosti dve; ta znesek se zmanjša za 36,70 EUR na tono za vsako dodatno stopnjo kislosti.

2.  Referenčne prage, določene v odstavku 1, preverja Komisija, ki upošteva objektivna merila, zlasti proizvodne trende, stroške proizvodnje (predvsem vložke) in tržne trende. Referenčni zneski se po potrebi posodobijo v skladu s postopkom iz člena 43(3) PDEU glede na proizvodne in tržne trende.

3.  Sklici na referenčne prage v Uredbi (EU) št. 1308/2013 se štejejo za sklice na prage, določene v odstavku 1 tega člena.

▼M4

Člen 2

Cene javne intervencije

1.  Višina cene javne intervencije:

(a) je za navadno pšenico, trdo pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž in posneto mleko v prahu v primeru odkupa po fiksni ceni enaka ustreznim referenčnim pragom, določenim v členu 1a, in v primeru odkupa po razpisnem postopku ne presega ustreznih referenčnih pragov;

(b) je za maslo v primeru odkupa po fiksni ceni enaka 90 % referenčnega praga, določenega v členu 1a, in v primeru odkupa po razpisnem postopku ne presega 90 % tega referenčnega praga;

(c) za goveje in telečje meso ne preseže 85 % referenčnega praga iz člena 1a.

2.  Cene javne intervencije za navadno pšenico, trdo pšenico, ječmen, koruzo in neoluščeni riž iz odstavka 1 se prilagodijo navzgor ali navzdol glede na glavna merila kakovosti za proizvode.

3.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi zvišanje ali znižanje cene javne intervencije za proizvode iz odstavka 2 tega člena v skladu s pogoji iz navedenega odstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

▼B

Člen 3

Odkupne cene in veljavne količinske omejitve

1.  Ko se javna intervencija začne v skladu s členom 13(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013, se odkup izvede po fiksni ceni iz člena 2 te uredbe in ne preseže naslednjih količinskih omejitev za vsako obdobje iz člena 12 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

(a) za navadno pšenico, 3 milijone ton;

(b) za maslo, 50 000 ton;

(c) za posneto mleko v prahu, 109 000 ton.

▼M3

Z odstopanjem od prvega pododstavka za leto 2016 količinski omejitvi za odkup masla in posnetega mleka v prahu po fiksni ceni znašata 100 000 ton za maslo in 350 000 ton za posneto mleko v prahu. Količine, odkupljene po razpisnem postopku, ki je v teku na dan 29. junija 2016, se ne vštejejo v navedeni količinski omejitvi.

▼M5

Z odstopanjem od prvega pododstavka za leto 2018 količinska omejitev za odkup posnetega mleka v prahu po fiksni ceni znaša 0 ton.

▼B

2.  Ko se javna intervencija začne v skladu s členom 13(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

(a) za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek količinskih omejitev iz odstavka 1 tega člena ter

(b) za trdo pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž ter za goveje in telečje meso

se odkup izvede po razpisnem postopku, da se določi najvišja odkupna cena.

Najvišja odkupna cena ne preseže ustrezne stopnje iz člena 2(1) te uredbe in se določi z izvedbenimi akti.

3.  V posebnih in ustrezno utemeljenih primerih lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi:

(a) omeji razpisne postopke na državo članico ali regijo države članice ali

(b) ob upoštevanju člena 2(1) določi odkupne cene za javno intervencijo za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeleženih povprečnih tržnih cen.

4.  Odkupna cena iz odstavkov 2 in 3 za navadno pšenico, trdo pšenico, ječmen, koruzo in neoluščeni riž se prilagodi navzgor ali navzdol glede na glavna merila kakovosti za te proizvode.

Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi zvišanja ali znižanja odkupnih cen.

5.  Izvedbeni akti iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

6.  Komisija brez uporabe postopka iz člena 14(2) sprejme potrebne izvedbene akte, s katerimi zagotovi:

(a) spoštovanje intervencijskih omejitev iz odstavka 1 tega člena in

(b) uporabo razpisnega postopka iz odstavka 2 tega člena za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek količinskih omejitev iz odstavka 1 tega člena.

Člen 4

Pomoč za zasebno skladiščenje

1.  Pri določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje za proizvode iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1308/2013, pri katerih se pomoč dodeli v skladu s členom 18(2) navedene uredbe, se uvede razpisni postopek za omejeno obdobje ali pa se pomoč določi vnaprej. Pomoč se lahko določi za državo članico ali regijo države članice.

2.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi:

(a) določi najvišji znesek pomoči za zasebno skladiščenje, če se uporabi razpisni postopek;

(b) določi znesek pomoči na podlagi stroškov skladiščenja ali drugih ustreznih tržnih elementov, če se pomoč določi vnaprej.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

▼M2

Člen 5

Pomoč za oskrbo s šolskim sadjem in zelenjavo ter šolskim mlekom, spremljevalne izobraževalne ukrepe ter pripadajoče stroške

1.  Pomoč Unije za financiranje spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz točke (b) člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 ne presega 15 % dokončnih letnih dodelitev državam članicam iz odstavka 6 tega člena.

2.  Pomoč Unije za pripadajoče stroške iz točke (c) člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 skupaj ne presega 10 % dokončnih letnih dodelitev državam članicam iz odstavka 6 tega člena.

Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi za vsako kategorijo takšnih stroškov posebej določi zgornjo mejo pomoči Unije kot odstotek dokončnih letnih dodelitev državam članicam ali kot odstotek stroškov zadevnih proizvodov.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

3.  Znesek pomoči Unije za mlečno komponento proizvodov iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 ne presega 27 EUR/100 kg.

4.  Pomoč iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se dodeli posamezni državi članici v skladu s tem odstavkom in ob upoštevanju meril iz prvega pododstavka člena 23a(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Od 1. avgusta 2017 do 31. julija 2023 so okvirne dodelitve pomoči iz točk (a) in (b) drugega pododstavka člena 23a(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 za posamezno državo članico takšne, kot je navedeno v Prilogi I. Za Hrvaško se v tem obdobju ne uporablja točka (c) prvega pododstavka člena 23a(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Od 1. avgusta 2023 Komisija sprejema izvedbene akte, s katerimi na podlagi meril iz prvega pododstavka člena 23a(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določi okvirne dodelitve za posamezno državo članico za pomoč iz točk (a) in (b) drugega pododstavka člena 23a(1) navedene uredbe. Ne glede na to pa vsaka država članica prejme najmanj 290 000 EUR pomoči Unije za razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave in najmanj 193 000 EUR pomoči Unije za razdeljevanje šolskega mleka, kot je opredeljeno v členu 23(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Komisija nato naknadno vsaj vsaka tri leta oceni, ali so te okvirne dodelitve še vedno skladne z merili iz člena 23a(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Komisija po potrebi sprejme izvedbene akte, s katerimi določi nove okvirne dodelitve.

Izvedbeni akti iz tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

5.  Če država članica v določenem letu ni vložila zahtevka za pomoč Unije v skladu s členom 23a(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali je zaprosila le za del svoje okvirne dodelitve iz odstavka 4 tega člena, Komisija prerazporedi to okvirno dodelitev ali del, za katerega niso zaprosile, tistim državam članicam, ki so sporočile, da želijo porabiti več od svoje okvirne dodelitve.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, potrebne za izvedbo takšne prerazporeditve, ki temelji na točki (a) prvega pododstavka člena 23a(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in je odvisna od ravni porabe dokončne dodelitve pomoči Unije iz odstavka 6 tega člena s strani zadevne države članice za šolsko leto, ki se je končalo pred letnim zahtevkom za pomoč Unije.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

6.  Komisija po prejemu zahtevkov držav članic v skladu s členom 23a(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 vsako leto sprejme izvedbene akte, s katerimi določi dokončno dodelitev pomoči za šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko sodelujočim državam članicam v okviru omejitev iz člena 23a(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013, pri čemer upošteva prenose iz člena 23a(4) te uredbe.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

▼B

Člen 7

Proizvodna dajatev v sektorju sladkorja

1.  Proizvodna dajatev za kvote za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup iz člena 128 Uredbe (EU) št. 1308/2013 znaša 12,00 EUR na tono za kvotni sladkor in kvotni inulinski sirup. Proizvodna dajatev za izoglukozo znaša 50 % dajatve, ki se uporablja za sladkor.

2.  Država članica podjetjem na svojem ozemlju zaračuna skupno proizvodno dajatev, ki se plača v skladu z odstavkom 1, na podlagi kvote, ki jo imajo v zadevnem tržnem letu.

Podjetja opravijo plačila najpozneje do konca februarja ustreznega tržnega leta.

3.  Podjetja za proizvodnjo sladkorja in inulinskega sirupa iz Unije lahko od pridelovalcev sladkorne pese ali sladkornega trsa ter dobaviteljev cikorije zahtevajo, da krijejo do 50 % zadevne proizvodne dajatve.

Člen 8

Proizvodno nadomestilo v sektorju sladkorja

Komisija z izvedbenimi akti določi proizvodno nadomestilo za proizvode v sektorju sladkorja iz člena 129 Uredbe (EU) št. 1308/2013 na podlagi:

(a) stroškov, nastalih pri uporabi uvoženega sladkorja, ki bi jih morala nositi industrija v primeru dobave s svetovnega trga, in

▼M4

(b) cene presežnega sladkorja, ki je na voljo na trgu Unije, ali če na tem trgu ni presežnega sladkorja, referenčnega praga za sladkor iz točke (c) člena 1a.

▼B

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 9

Najnižja cena sladkorne pese

1.  Najnižja cena za kvotno sladkorno peso iz člena 135 Uredbe (EU) št. 1308/2013 znaša 26,29 EUR na tono do konca tržnega leta 2016/2017za sladkor, dne 30 septembra 2017.

2.  Najnižja cena iz odstavka 1 velja za sladkorno peso standardne kakovosti, opredeljene v delu B Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

3.  Podjetja za proizvodnjo sladkorja morajo pri nakupu kvotne sladkorne pese, ki je primerna za predelavo v sladkor in namenjena za predelavo v kvotni sladkor, plačati vsaj najnižjo ceno, prilagojeno navzgor ali navzdol, zato da se omogočijo odstopanja od standardne kakovosti. Takšna zvišanja ali znižanja cene določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

4.  Za količine sladkorne pese, ki ustrezajo količinam industrijskega sladkorja ali presežnega sladkorja, za katere velja presežna dajatev iz člena 11, zadevno podjetje za proizvodnjo sladkorja prilagodi nabavno ceno tako, da je vsaj enaka najnižji ceni za kvotno sladkorno peso.

Člen 10

Prilagoditev nacionalnih kvot za sladkor

Svet lahko v skladu s členom 43(3) Pogodbe na predlog Komisije prilagodi kvote iz Priloge XII k Uredbi (EU) št. 1308/2013 na podlagi odločitev držav članic, sprejetih v skladu s členom 138 navedene uredbe.

Člen 11

Presežna dajatev v sektorju sladkorja

1.  Presežna dajatev, tudi kakor to določa člen 142 Uredbe (EU) št. 1308/2013, je zadosti visoka, da onemogoča kopičenje količin iz navedenega člena. To dajatev določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

2.  Država članica zaračuna podjetjem na svojem ozemlju presežno dajatev iz odstavka 1 glede na proizvodne količine iz navedenega odstavka, ki so bile ugotovljene za ta podjetja v zadevnem tržnem letu.

Člen 12

Začasni mehanizem upravljanja trga v sektorju sladkorja

Da se zagotovi zadostna in uravnotežena ponudba sladkorja na trgu Unije do konca tržnega leta 2016/2017 za sladkor, dne 30. septembra 2017, lahko Komisija ne glede na člen 14 Uredbe (EU) št. 1308/2013 za potrebno količino in potrebno časovno obdobje z izvedbenimi akti sprejme začasno presežno dajatev za izvenkvotno proizvodnjo iz točke (e) člena 139(1) navedene uredbe.

Komisija z izvedbenimi akti določi znesek takšne dajatve.

Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 13

Določitev izvoznih nadomestil

1.  Komisija lahko pod pogoji iz člena 196 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in v skladu s členom 198 navedene uredbe sprejme izvedbene akte, s katerimi določi izvozna nadomestila:

(a) za proizvode iz seznama iz člena 196(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 v rednih časovnih razmikih;

(b) za žito, riž, sladkor ter mleko in mlečne proizvode z razpisnimi postopki.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

2.  Pri določanju izvoznih nadomestil za proizvod se upošteva eden ali več naslednjih vidikov:

(a) trenutne razmere in predvidena gibanja glede:

(i) cen in razpoložljivosti zadevnega proizvoda na trgu Unije,

(ii) cen zadevnega proizvoda na svetovnem trgu;

(b) cilji skupne ureditve trga, ki morajo zagotoviti uravnoteženost ter naravno gibanje cen in trgovine na tem trgu;

(c) potreba po izogibanju motnjam, ki lahko povzročijo daljše neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu Unije;

(d) gospodarski vidik predlaganega izvoza;

(e) omejitve, ki so posledica mednarodnih sporazumov, sklenjenih v skladu s Pogodbo;

(f) potreba po vzpostavitvi ravnovesja med uporabo osnovnih proizvodov Unije pri proizvodnji predelanega blaga za izvoz v tretje države in uporabo proizvodov tretjih držav, vnesenih v okviru postopkov oplemenitenja;

(g) najugodnejši stroški dajanja na trg in prevoza s trgov Unije do pristanišč Unije ali drugih krajev izvoza, skupaj s stroški pošiljanja v ciljne države;

(h) povpraševanje na trgu Unije;

(i) v sektorjih prašičjega mesa, jajc in perutnine razlika med cenami v Uniji in cenami na svetovnem trgu za količino krmnega žita, ki je potrebna za proizvodnjo proizvodov iz teh sektorjev v Uniji.

3.  Višino nadomestila lahko Komisija z izvedbenimi akti prilagodi na zahtevo države članice ali na svojo pobudo, če je to potrebno za zagotovitev hitrega odziva na hitro spreminjajoče se razmere na trgu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 15(2).

Člen 14

Posebni ukrepi za izvozna nadomestila za žito in riž

1.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi korekcijske zneske za izvozna nadomestila, določena za sektorja žita in riža. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Komisija lahko za zagotovitev hitrega odziva na hitro spreminjajoče se razmere na trgu sprejme izvedbene akte, ne da bi uporabila postopek iz člena 15(2), s katerimi spremeni takšne korekcijske zneske.

Komisija lahko uporabi ta odstavek za proizvode iz sektorjev žita in riža, ki se izvozijo v obliki predelanega blaga v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1216/2009 ( 1 ).

2.  V prvih treh mesecih tržnega leta se za izvoz slada, ki se hrani v skladišču na koncu predhodnega tržnega leta ali je pridobljen iz ječmena, ki je takrat na zalogi, uporabi nadomestilo, ki bi se za zadevno izvozno dovoljenje uporabljalo pri izvozu, opravljenem v zadnjem mesecu predhodnega tržnega leta.

3.  Komisija lahko z izvedbenimi akti prilagodi nadomestilo za proizvode, navedene v točkah (a) in (b) dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013, uvedeno v skladu s členom 199(2) navedene uredbe, v skladu z morebitnimi spremembami višine intervencijske cene.

Prvi pododstavek se lahko v celoti ali delno uporablja za proizvode iz točk (c) in (d) dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013 ter za proizvode iz dela I navedene priloge, ki se izvozijo v obliki predelanega blaga v skladu z Uredbo (ES) št. 1216/2009. V tem primeru Komisija z izvedbenimi akti prilagoditev iz prvega pododstavka tega odstavka popravi z uporabo koeficienta, ki izraža razmerje med količino osnovnega proizvoda in količino tega proizvoda, vsebovano v predelanem proizvodu, ki se izvozi ali uporabi za izvoženo blago.

Izvedbeni akti iz tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 15

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov, ustanovljen s členom 229 Uredbe (EU) št. 1308/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 16

Korelacijska tabela

Sklicevanja na ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007, potem ko bo razveljavljena z Uredbo (EU) št. 1308/2013, se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge k tej uredbi.

Člen 17

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Členi 7 do 12 se uporabljajo do konca tržnega leta 2016/2017 za sladkor, dne 30. septembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
►M2  PRILOGA II ◄

KORELACIJSKA TABELA

iz čena 16Uredba (ES) št. 1234/2007

ta uredba

člen 18(1) in (3)

člen 2

člen 18(2)(a)

člen 3(1)(a)

člen 13(1)(c)

člen 3(1)(b)

člen 13(1)(d)

člen 3(1)(c)

člen 18(2), prvi pododstavek

člen 3(2)

člen 18(2), drugi pododstavek

člen 3(3)

člen 18(4)

člen 3(4)

▼C1

člen 43(aa)

člen 3(6)

▼B

člen 31(2)

člen 4

člen 103ga(4)

člen 5(1)

člen 103ga(5)

člen 5(2)

člen 102(4)

člen 6(1)

člen 102(3)

člen 6(2) in (3)

člen 51(2)

člen 7(1)

člen 51(3)

člen 7(2)

člen 51(4)

člen 7(3)

člen 97

člen 8

člen 49

člen 9

člen 64(2)

člen 11(1)

člen 64(3)

člen 11(2)

člen 164(2)

člen 13(1) in (3)

člen 164(3)

člen 13(2)

člen 164(4)

člen 14(1)

člen 165

člen 14(2)

člen 166

člen 14(3)

▼M2
PRILOGA I

OKVIRNE DODELITVE

za obdobje od 1. avgusta 2017 do 31. julija 2023

(iz drugega pododstavka člena 5(4))Država članica

Okvirna dodelitev za šolsko sadje in zelenjavo

Okvirna dodelitev za šolsko mleko

Belgija

3 367 930

1 650 729

Bolgarija

2 093 779

1 020 451

Češka

3 123 230

1 600 707

Danska

1 807 661

1 460 645

Nemčija

19 696 932

9 404 154

Estonija

439 163

700 309

Irska

1 757 779

900 398

Grčija

3 218 885

1 550 685

Španija

12 932 647

6 302 784

Francija

22 488 086

12 625 577

Hrvaška

1 360 232

800 354

Italija

16 711 302

8 003 535

Ciper

290 000

500 221

Latvija

633 672

700 309

Litva

900 888

1 032 456

Luksemburg

290 000

193 000

Madžarska

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Nizozemska

5 431 641

2 401 061

Avstrija

2 238 064

1 100 486

Poljska

11 639 985

10 204 507

Portugalska

3 283 397

2 220 981

Romunija

6 866 848

10 399 594

Slovenija

554 020

320 141

Slovaška

1 708 720

900 398

Finska

1 599 047

3 824 689

Švedska

2 854 972

8 427 723

Združeno kraljestvo

19 391 534

9 804 331

Skupaj

150 000 000

100 000 000( 1 ) Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30 november 2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L 328, 15.12.2009, str. 10).

Top