EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0048-20171124

Consolidated text: Direktiva 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/2017-11-24

02009L0048 — SL — 24.11.2017 — 005.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA 2009/48/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o varnosti igrač

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 170 30.6.2009, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2012/7/EU Besedilo velja za EGP z dne 2. marca 2012

  L 64

7

3.3.2012

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 681/2013 z dne 17. julija 2013

  L 195

16

18.7.2013

 M3

DIREKTIVA KOMISIJE 2014/79/EU Besedilo velja za EGP z dne 20. junija 2014

  L 182

49

21.6.2014

►M4

DIREKTIVA KOMISIJE 2014/81/EU Besedilo velja za EGP z dne 23. junija 2014

  L 183

49

24.6.2014

►M5

DIREKTIVA KOMISIJE 2014/84/EU Besedilo velja za EGP z dne 30. junija 2014

  L 192

49

1.7.2014

►M6

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/2115 Besedilo velja za EGP z dne 23. novembra 2015

  L 306

17

24.11.2015

►M7

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/2116 Besedilo velja za EGP z dne 23. novembra 2015

  L 306

20

24.11.2015

►M8

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/2117 Besedilo velja za EGP z dne 23. novembra 2015

  L 306

23

24.11.2015


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 355, 31.12.2013, str.  92 (2009/48/ES)
▼B

DIREKTIVA 2009/48/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o varnosti igrač

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa pravila o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku v Skupnosti.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta direktiva se uporablja za proizvode, načrtovane ali namenjene, izključno ali ne, za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let (v nadaljnjem besedilu „igrače“).

Za namene te direktive proizvodi iz Priloge I niso igrače v smislu te direktive.

2.  Ta direktiva se ne uporablja za naslednje igrače:

(a) opremo za otroška igrišča, namenjeno javni uporabi;

(b) avtomatične igralne naprave, na kovance ali ne, namenjene javni uporabi;

(c) vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem;

(d) parne stroje kot igrače, in

(e) frače in katapulte.

Člen 3

Opredelitev pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo igrače za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Skupnosti v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

2. „dajanje na trg“ pomeni, da je igrača prvič na voljo na trgu Skupnosti;

3. „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki izdeluje igračo ali za katero se taka igrača načrtuje ali izdeluje in ki trži to igračo pod svojim imenom ali blagovno znamko;

4. „pooblaščeni zastopnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Skupnosti, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;

5. „uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ustanovljeno v Skupnosti, ki da igračo iz tretje države na trg v Skupnosti;

6. „distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost igrače na trgu;

7. „gospodarski subjekti“ pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja;

8. „harmonizirani standard“ pomeni standard, ki ga je sprejel eden izmed evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES na podlagi predloga, ki ga je pripravila Komisija v skladu s členom 6 navedene direktive;

9. „usklajevalna zakonodaja Skupnosti“ pomeni vsako zakonodajo Skupnosti, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;

10. „akreditacija“ ima pomen iz Uredbe (ES) št. 765/2008;

11. „ugotavljanje skladnosti“ pomeni proces ugotavljanja, ali so posebne zahteve glede igrače izpolnjene;

12. „organ za ugotavljanje skladnosti“ pomeni organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno s kalibracijo, preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem;

13. „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev igrače, ki je že dostopna končnemu uporabniku;

14. „umik“ pomeni vsak ukrep za preprečitev omogočanja dostopnosti igrače iz dobavne verige na trgu;

15. „nadzor trga“pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo javni organi, ter ukrepe, ki jih sprejmejo, da bi zagotovili skladnost igrač z veljavnimi zahtevami, določenimi v usklajevalni zakonodaji Skupnosti, in da ti ne predstavljajo nevarnosti za zdravje, varnost ali za kakšen drug vidik zaščite javnih interesov;

16. „oznaka CE“ pomeni oznako, s katero proizvajalec izjavlja, da je igrača skladna z veljavnimi zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja njeno namestitev;

17. „funkcionalni proizvod“ pomeni proizvod, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja;

18. „funkcionalna igrača“ pomeni igračo, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja;

19. „vodna igrača“ pomeni igračo, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko otroka nosi na vodi ali ga pri tem podpira;

20. „načrtovana hitrost“ pomeni reprezentativno potencialno pogonsko hitrost, ki je določena z načrtom igrače;

21. „igrača za prostočasne aktivnosti“ pomeni igračo za domačo uporabo, pri kateri med izvajanjem aktivnosti ostaja podporna struktura nepremična, igrača pa namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli kombinacija teh aktivnosti;

22. „kemijska igrača“ pomeni igračo, ki je namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi in zmesmi in ki se uporablja na ustrezen način glede na starost ter pod nadzorom odrasle osebe;

23. „vohalna igralna plošča“ pomeni igračo, katere namen je pomagati otroku, da se nauči prepoznavati različne vonje ali okuse;

24. „kozmetični set“ pomeni igračo, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za lase;

25. „okušalna igra“ pomeni igračo, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave slaščic ali jedi, ki vključujejo uporabo živilskih sestavin, kot so sladila, tekočine, praški in arome;

26. „poškodba“ pomeni fizično poškodbo ali vsako, tudi dolgoročno, škodovanje zdravju;

27. „nevarnost“ pomeni možen vir poškodbe;

28. „tveganje“ pomeni verjetnost pojava nevarnosti, ki povzroča poškodbo, in stopnjo resnosti poškodbe;

29. „namenjen za uporabo“ pomeni, da starši ali osebe, ki nadzorujejo otroka, na podlagi funkcij, dimenzij in značilnosti igrače lahko upravičeno sklepajo, da je igrača namenjena za uporabo otrokom določene starostne skupine.POGLAVJE II

OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Člen 4

Obveznosti proizvajalcev

1.  Pri dajanju svojih igrač na trg proizvajalci zagotovijo, da so bile načrtovane in izdelane v skladu z zahtevami, določenimi v členu 10 in Prilogi II.

2.  Proizvajalci pripravijo zahtevano tehnično dokumentacijo v skladu s členom 21 in izvedejo ali pa so izvedli veljavni postopek ugotavljanja skladnosti v skladu s členom 19.

Kadar je bilo s tem postopkom dokazano, da je igrača skladna z veljavnimi zahtevami, proizvajalci pripravijo izjavo ES o skladnosti, kot je navedeno v členu 15, in namestijo oznako CE iz člena 17(1).

3.  Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo ES o skladnosti 10 let po tem, ko je bila igrača dana na trg.

4.  Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti proizvodne serije. Upoštevajo se spremembe pri načrtovanju igrače ali njenih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov, s sklicevanjem na katere se potrdi skladnost igrače.

Proizvajalci, ko je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja igrača, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov, pregledujejo vzorce igrač na trgu, raziskujejo ter po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neustreznih igrač in odpoklica igrač ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

5.  Proizvajalci zagotovijo, da je na njihovih igračah označena vrsta, serija ali serijska številka ali drugi identifikacijski element, ali, kadar velikost ali narava igrače tega ne dopušča, zagotovijo, da so podatki navedeni na embalaži ali spremni listini.

6.  Proizvajalci navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o igrači, ali, če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali spremni listini igrače. V naslovu se navede center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv.

7.  Proizvajalci zagotovijo, da so igrači priložena navodila in varnostne informacije v jeziku ali jezikih, ki ga/jih potrošniki brez težav razumejo, kakor določi zadevna država članica.

8.  Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, ki so jo dali na trg, ni v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Skupnosti, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, jo umaknejo s trga ali odpokličejo, če je to primerno. Poleg tega, če igrača predstavlja tveganje, proizvajalci takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost igrače, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

9.  Proizvajalci na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače v jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali na trg.

Člen 5

Pooblaščeni zastopniki

1.  Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika.

2.  Obveznosti iz člena 4(1) in priprava tehnične dokumentacije niso del nalog pooblaščenega zastopnika.

3.  Pooblaščeni zastopnik izvaja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:

(a) za nacionalne nadzorne organe ima na voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično dokumentacijo za obdobje 10 let po tem, ko je bila igrača dana na trg;

(b) na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa temu organu zagotovi vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti igrače;

(c) na zahtevo pristojnih nacionalnih organov sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti tveganja, ki jih predstavljajo igrače v okviru njihovih pooblastil.

Člen 6

Obveznosti uvoznikov

1.  Uvozniki dajo na trg Skupnosti le igrače, skladne z zakonodajo.

2.  Preden dajo igračo na trg uvozniki zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti.

Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da imajo proizvodi zahtevano oznako skladnosti, da so opremljeni z zahtevanimi dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 4(5) in (6).

Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da igrača ni skladna z zahtevami iz člena 10 in Priloge II, igrače ne da na trg, dokler ni skladna z navedenimi zahtevami. Poleg tega če igrača predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

3.  Uvozniki navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o igrači, če pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali spremni listini igrače.

4.  Uvozniki zagotovijo, da so igrači priložena navodila in varnostne informacije v jeziku ali jezikih, ki ga/jih potrošniki brez težav razumejo, kakor določi zadevna država članica.

5.  Uvozniki zagotovijo, da v času, ko je igrača v njihovi odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti igrače z zahtevami iz člena 10 in Priloge II.

6.  Uvozniki, ko je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja igrača, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov, pregledujejo vzorce trženih igrač, raziskujejo ter po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neustreznih igrač in odpoklica igrač ter o tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

7.  Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, ki so jo dali na trg, ni v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Skupnosti, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače,jo umaknejo ali odpokličejo, če je to primerno. Poleg tega, če igrača predstavlja tveganje, uvozniki takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost igrače, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

8.  Uvozniki imajo za obdobje 10 let potem, ko je bila igrača dana na trg, na vpogled izvod izjave ES o skladnosti ter jo na zahtevo predložijo organom za nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na zahtevo na voljo navedenim organom.

9.  Uvozniki na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače v jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali na trg.

Člen 7

Obveznosti distributerjev

1.  Pri omogočanju dostopnosti igrače na trgu distributerji ravnajo s potrebno skrbnostjo v zvezi z veljavnimi zahtevami.

2.  Preden omogočijo dostopnost igrače na trgu, distributerji preverijo, ali imajo igrače zahtevano oznako skladnosti, ali so opremljene z zahtevanimi dokumenti, navodili in varnostnimi informacijami v jeziku ali jezikih, ki je/so brez težav razumljivi potrošnikom v državi članici, kjer bo omogočena dostopnost igrače na trgu, ter ali sta proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve iz člena 4(5) in (6) ter člena 6(3).

Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da igrača ni skladna z zahtevami iz člena 10 in Priloge II, lahko omogoči dostopnost igrače na trgu šele po tem, ko je bila usklajena z navedenimi zahtevami. Poleg tega, kadar igrača predstavlja tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.

3.  Distributerji zagotovijo, da v času, ko je igrača v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti igrače z zahtevami iz člena 10 in Priloge II.

4.  Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, katere dostopnost na trgu so omogočili, ni skladna z ustrezno usklajevalno zakonodajo Skupnosti, zagotovijo izvajanje korektivnih ukrepov, da zagotovijo skladnost igrače, jo umaknejo s trga ali odpokličejo, če je to primerno. Poleg tega, kadar igrača predstavlja tveganje, distributerji takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost igrače, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

5.  Distributerji na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa temu organu posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, katerih dostopnost na trgu so omogočili.

Člen 8

Primeri, ko se obveznosti proizvajalcev uporabljajo za uvoznike in distributerje

Uvoznik ali distributer se obravnava kot proizvajalec za namene te direktive in prevzame nase obveznosti proizvajalca iz člena 4, če daje igračo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spremeni igračo, ki je že dana na trg, na način, ki lahko vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami.

Člen 9

Identifikacija gospodarskih subjektov

Gospodarski subjekti organom za nadzor trga na zahtevo sporočijo:

(a) vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil igračo;

(b) vsak gospodarski subjekt, kateremu so dobavili igračo.

Gospodarski subjekti morajo biti sposobni posredovati informacijo iz prvega odstavka v obdobju 10 let po tem, ko je bila igrača dana na trg, kar velja za proizvajalce, in v obdobju 10 let po tem, ko jim je bila igrača dobavljena, kar velja za ostale gospodarske subjekte.POGLAVJE III

SKLADNOST IGRAČE

Člen 10

Osnovne varnostne zahteve

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se igrače ne dajejo na trg, če ne izpolnjujejo osnovnih varnostnih zahtev iz odstavka 2, kar zadeva splošne varnostne zahteve, in Priloge II, kar zadeva posebne varnostne zahteve.

2.  Igrače, vključno s kemičnimi snovmi, ki jih vsebujejo, ne ogrožajo varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih strank, kadar se uporabijo na predviden ali predvidljiv način, ob upoštevanju obnašanja otrok.

Upošteva se sposobnost uporabnika in, kadar je primerno, osebe, ki nadzoruje otroka, zlasti pri igračah, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ali za druge opredeljene starostne skupine.

Etikete, nameščene v skladu s členom 11(2), ter navodila za uporabo, s katerimi so igrače opremljene, morajo uporabnike ali osebe, ki nadzorujejo otroka, opozoriti na inherentne nevarnosti in tveganja poškodbe, ki izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, kako se izogniti takšnim nevarnostim in tveganjem.

3.  Igrače, ki se dajo na trg, izpolnjujejo osnovne varnostne zahteve med njihovim predvidljivim in običajnim obdobjem uporabe.

Člen 11

Opozorila

1.  Kadar je ustrezno za varno uporabo, opozorila, izdelana za namene člena 10(2), določajo ustrezne omejitve za uporabnika v skladu z delom A Priloge V.

Kar zadeva kategorije igrač iz dela B Priloge V, se uporabijo opozorila iz tega dela Priloge V. Pri tem se uporabi besedilo opozoril iz točk 2 do 10 dela B Priloge V.

Na igračah ne sme biti nameščeno eno ali več posebnih opozoril, določenih v delu B Priloge V, če so opozorila v nasprotju s predvideno uporabo igrače, ki je določena v skladu z njihovo funkcijo, velikostjo in značilnostmi.

2.  Proizvajalec označi opozorila na viden, lahko berljiv in razumljiv ter pravilen način na igrači, nameščeni etiketi ali embalaži ter po potrebi na navodilih za uporabo, s katerimi je igrača opremljena. Majhne igrače, ki se prodajajo brez embalaže, imajo nameščena ustrezna opozorila.

Pred vsakim opozorilom stoji, ustrezno nadaljnjemu besedilu, beseda „Opozorilo“ ali „Opozorila“.

Opozorila, ki vplivajo na odločitev o nakupu igrače, kot so tista, ki določajo najnižjo in najvišjo starost uporabnikov, in druga veljavna opozorila iz Priloge V se nahajajo na embalaži za potrošnika ali so na kakšen drugačen način jasno vidna potrošniku pred nakupom, kar vključuje tudi nakupe na spletu.

3.  V skladu s členom 4(7) lahko država članica za svoje ozemlje določi, da morajo biti ta opozorila in varnostna navodila napisana v jeziku ali jezikih, ki ga/jih potrošniki brez težav razumejo, kakor določi ta država članica.

Člen 12

Prosti pretok

Države članice na svojem ozemlju ne ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu igrač, ki so skladne s to direktivo.

Člen 13

Domneva skladnosti

Za igrače, ki so skladne z harmoniziranimi standardi ali delom harmoniziranih standardov, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da so skladne z zahtevami, ki jih določajo navedeni standardi ali deli standardov, določenimi v členu 10 in Prilogi II.

Člen 14

Uradno nasprotovanje usklajenemu standardu

1.  Kadar država članica ali Komisija meni, da harmonizirani standard ne izpolnjuje v celoti zahtev, ki jih ta standard zajema in ki so določene v členu 10 in Prilogi II, Komisija ali zadevna država članica zadevo predloži odboru, ustanovljenemu s členom 5 Direktive 98/34/ES, ter predloži svoje argumente. Odbor po posvetovanju s pristojnimi evropskimi organi za standardizacijo nemudoma poda svoje mnenje.

2.  Glede na mnenje odbora se Komisija odloči, da objavi, ne objavi, objavi z omejitvijo, ohrani, ohrani z omejitvijo ali umakne sklicevanja na zadevni harmonizirani standard v ali iz Uradnega lista Evropske unije.

3.  Komisija obvesti zadevni evropski organ za standardizacijo in, če je potrebno, zahteva spremembo zadevnih harmoniziranih standardov.

Člen 15

Izjava ES o skladnosti

1.  V izjavi ES o skladnosti je navedeno, da je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev iz člena 10 in Priloge II.

2.  Izjava ES o skladnosti vsebuje najmanj elemente, opredeljene v Prilogi III k tej direktivi in v ustreznih modulih iz Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES, in se stalno posodablja. Izjava ES o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k tej direktivi. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, kjer se igrača da na trg ali se omogoči dostopnost na trgu.

3.  Proizvajalec s pripravo izjave ES o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost igrače.

Člen 16

Splošna pravila za oznako CE

1.  Igrače, ki so dostopne na trgu, so opremljene z oznako CE.

2.  Za oznako CE veljajo splošna načela iz člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.

3.  Države članice predpostavljajo, da so igrače z oznako CE skladne s to direktivo.

4.  Igrače, ki niso opremljene z oznako CE ali kako drugače niso skladne s to direktivo, se lahko pojavijo in se uporabljajo na sejmih in razstavah, pod pogojem, da so opremljene z znakom, ki jasno navaja, da igrače niso skladne s to direktivo ter ne bodo dostopne v Skupnosti, dokler ne bodo skladne z njo.

Člen 17

Pravila in pogoji za namestitev oznake CE

1.  Oznaka CE mora biti nameščena vidno, čitljivo in neizbrisno na igračo, nameščeno etiketo ali embalažo. Pri majhnih igračah in igračah iz majhnih delov je lahko oznaka CE nameščena na etiketo ali priloženo navodilo. Če to v primeru igrač, ki se prodajajo na prodajnih stojalih, tehnično ni mogoče in pod pogojem, da je bilo prodajno stojalo prvotno uporabljeno kot embalaža za igrače, se oznaka CE namesti na prodajno stojalo.

Če oznaka CE ni vidna z zunanje strani embalaže, če ta obstaja, je nameščena vsaj na embalažo.

2.  Oznaka CE mora biti nameščena preden je igrača dana na trg. Lahko ji sledi piktogram ali kateri koli drug znak, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.POGLAVJE IV

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Člen 18

Ocena varnosti

Proizvajalci pred dajanjem igrače na trg izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenosti tem nevarnostim.

Člen 19

Veljavni postopki ugotavljanja skladnosti

1.  Pred dajanjem igrače na trg proizvajalci uporabijo postopke ugotavljanja skladnosti iz odstavkov 2 in 3, da dokažejo, da igrača izpolnjuje zahteve iz člena 10 in Priloge II.

2.  Če je proizvajalec uporabil harmonizirane standarde, katerih referenčna številka je objavljena v Uradnem listu Evropske unije in ki zajemajo vse ustrezne varnostne zahteve za igračo, proizvajalec uporabi postopek notranjega nadzora proizvodnje, kot je določeno v modulu A Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES.

3.  Igrača se predloži v ES-pregled tipa, kot je navedeno v členu 20, v povezavi s postopkom skladnosti s tipom, določenim v modulu C Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES v naslednjih primerih:

(a) kadar harmonizirani standardi, katerih referenčna številka je objavljena v Uradnem listu Evropske unije in ki zajemajo vse ustrezne varnostne zahteve za igračo, ne obstajajo;

(b) kadar harmonizirani standardi iz točke (a) obstajajo, vendar jih proizvajalec ni uporabil ali jih je uporabil le deloma;

(c) kadar je bil eden ali več harmoniziranih standardov iz točke (a) objavljen z omejitvijo;

(d) kadar proizvajalec meni, da narava, načrtovanje, izdelava ali namen igrače zahtevajo preverjanje s strani tretje stranke.

Člen 20

ES-pregled tipa

1.  Zahtevek za ES-pregled tipa, izvedba navedenega pregleda in izdaja certifikata o ES-pregledu tipa se izvedejo v skladu s postopki iz modula B Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES.

ES-pregled tipa se izvede na način, kot je določen v drugi alinei točke 2 modula B.

Poleg navedenih določb se uporabljajo zahteve iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

2.  Zahtevek za ES-pregled tipa vključuje opis igrače in navedbo kraja izdelave, vključno z naslovom.

3.  Kadar organ za ugotavljanje skladnosti, priglašen v skladu s členom 22 (v nadaljnjem besedilu „priglašeni organ“), opravi ES-pregled tipa, po potrebi skupaj s proizvajalcem oceni analizo nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača in ki jo je proizvajalec izvedel v skladu s členom 18.

4.  Certifikat o ES-pregledu tipa vsebuje sklicevanje na to direktivo, barvno sliko, jasen opis igrače, vključno z dimenzijami, in seznam opravljenih preskusov s sklicevanjem na ustrezno poročilo o preskusu.

Certifikat o ES-pregledu tipa se pregleda, kadar koli je potrebno, zlasti v primeru spremembe procesa izdelave, surovin ali sestavnih delov igrače, ter vsekakor vsakih pet let.

Če igrača ne izpolnjuje zahtev iz člena 10 in Priloge II, se certifikat o ES-pregledu tipa umakne.

Države članice zagotovijo, da njihovi priglašeni organi ne dodelijo certifikata o ES-pregledu tipa za igračo, za katero je bil certifikat zavrnjen ali umaknjen.

5.  Tehnična dokumentacija in korespondenca, ki se nanašata na postopke ES-pregleda tipa, sta sestavljena v uradnem jeziku države članice, v kateri je sedež priglašenega organa, ali v jeziku, sprejemljivem za ta organ.

Člen 21

Tehnična dokumentacija

1.  Tehnična dokumentacija iz člena 4(2) vsebuje vse ustrezne podatke ali podrobnosti o načinih, s katerimi proizvajalec zagotovi, da igrače izpolnjujejo zahteve iz člena 10 in Priloge II. Zlasti vsebuje dokumente iz Priloge IV.

2.  Tehnična dokumentacija se pripravi v enem od uradnih jezikov Skupnosti, ob upoštevanju zahtev iz člena 20(5).

3.  Na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga države članice proizvajalec zagotovi prevod ustreznih delov tehnične dokumentacije v jezik navedene države članice.

Kadar organ za nadzor trga od proizvajalca zahteva tehnično dokumentacijo ali prevod dela te dokumentacije, lahko za to določi rok 30 dni, razen če je zaradi resnega in neposrednega tveganja upravičen krajši rok.

4.  Če proizvajalec ne upošteva obveznosti iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko organ za nadzor trga od njega zahteva izvedbo preskusa na proizvajalčeve lastne stroške in v določenem roku, pri čemer preskus opravi priglašeni organ, da se preveri skladnost z harmoniziranimi standardi in osnovnimi varnostnimi zahtevami.POGLAVJE V

PRIGLASITEV ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Člen 22

Priglasitev

Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o pooblaščenih organih za izvajanje ugotavljanja skladnosti s strani tretjih strank v skladu s členom 20.

Člen 23

Priglasitveni organi

1.  Države članice imenujejo priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti za namene te direktive ter spremljanje priglašenih organov, vključno z izpolnjevanjem zahtev iz člena 29.

2.  Države članice lahko določijo, da ocenjevanje in spremljanje iz odstavka 1 izvaja njihov akreditacijski organ v smislu in v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008.

3.  Kadar priglasitveni organ izda pooblastilo ali drugače zaupa ocenjevanje, priglasitev ali spremljanje iz odstavka 1 organu, ki ni vladni organ, je ta organ pravna oseba in mora smiselno izpolnjevati zahteve iz člena 24(1) do (5). Poleg tega ima ta organ urejeno zavarovanje odgovornosti, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti.

4.  Priglasitveni organ prevzame celotno odgovornost za naloge, ki jih izvaja organ iz odstavka 3.

Člen 24

Zahteve za priglasitvene organe

1.  Priglasitveni organi so ustanovljeni tako, da ne pride do navzkrižja interesov z organom za ugotavljanje skladnosti.

2.  Priglasitveni organi s svojo organizacijo in delovanjem zagotavljajo objektivnost in nepristranskost svojih dejavnosti.

3.  Priglasitveni organi so organizirani tako, da vsako odločitev v zvezi s priglasitvijo organa za ugotavljanje skladnosti sprejmejo pristojne osebe, ki niso tiste, ki so izvedle ocenjevanje.

4.  Priglasitveni organi ne ponujajo ali izvajajo kakršnih koli dejavnosti, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, niti ne ponujajo ali zagotavljajo svetovanja na komercialni ali konkurenčni osnovi.

5.  Priglasitveni organi zagotavljajo zaupnost pridobljenih informacij.

6.  Priglasitveni organi imajo na voljo zadostno število strokovnega osebja za pravilno izvajanje svojih nalog.

Člen 25

Obveznost informiranja priglasitvenih organov

Države članice Komisijo obvestijo o svojih postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov ter o kakršni koli spremembi v zvezi s tem.

Komisija zagotovi, da so informacije javno dostopne.

Člen 26

Zahteve za priglašene organe

1.  Za namene priglasitve v skladu s to direktivo organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz odstavkov od 2 do 11.

2.  Organi za ugotavljanje skladnosti se ustanovijo v skladu z nacionalno zakonodajo in imajo status pravne osebe.

3.  Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje stranke, neodvisen od organizacije ali igrače, ki jo ocenjuje.

Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje igrač, ki jih ocenjuje, se lahko, pod pogojem, da je zagotovljena njegova samostojnost in da ni navzkrižja interesov, šteje kot takšen organ.

4.  Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sme biti načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik, uporabnik ali vzdrževalec igrače, ki jo ocenjuje, ali pooblaščeni zastopnik katere koli od navedenih strani. To ne izključuje uporabe ocenjenih igrač, nujnih za postopke organa za ugotavljanje skladnosti, ali uporabe takšnih igrač v zasebne namene.

Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sodeluje neposredno pri načrtovanju ali proizvodnji, trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju navedenih igrač ali zastopa strani, ki se ukvarjajo z navedenimi dejavnostmi. Ne sodelujejo pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To velja še posebej za svetovalne storitve.

Organi za ugotavljanje skladnosti zagotovijo, da dejavnosti njihovih hčerinskih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

5.  Organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovno neoporečnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, za katere so rezultati navedenih dejavnosti pomembni.

6.  Organi za ugotavljanje skladnosti so sposobni izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so jim dodeljene v skladu z določbami člena 20 in v zvezi s katerimi so bili priglašeni, bodisi da navedene naloge izvaja organ za ugotavljanje skladnosti bodisi da se izvajajo v njegovem imenu in v njegovi pristojnosti.

Vedno ter za vsak postopek ugotavljanja skladnosti in vsako vrsto ali kategorijo igrače, za katero je priglašen, ima organ za ugotavljanje skladnosti na razpolago:

(a) potrebno osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;

(b) opise postopkov v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost reprodukcije teh postopkov. Vpeljano mora imeti ustrezno politiko in postopke, ki razlikujejo med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;

(c) postopke za izvajanje dejavnosti, ki upoštevajo velikost podjetja, sektor v katerem deluje, njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije zadevne igrače ter množično ali serijsko naravo proizvodnega postopka.

Organ za ugotavljanje skladnosti ima potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.

7.  Osebje, pristojno za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti:

(a) je dobro tehnično in poklicno usposobljeno, kar zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;

(b) ima zadovoljivo znanje o zahtevah glede ocenjevanj, ki jih izvaja, in ustrezna pooblastila za izvedbo teh ocenjevanj;

(c) ima ustrezno znanje in razumevanje osnovnih zahtev veljavnih harmoniziranih standardov in usklajevalne zakonodaje Skupnosti in njenih izvedbenih predpisov.

(d) ima sposobnost, ki je potrebna za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da so bila ocenjevanja izvedena.

8.  Zagotovljena je nepristranskost organov za ugotavljanje skladnosti, njihovega najvišjega vodstva in osebja za ocenjevanje.

Plačilo najvišjega vodstva in osebja organa za ugotavljanje skladnosti ni odvisno od števila izvedenih ocenjevanj ali od rezultatov teh ocenjevanj.

9.  Organi za ugotavljanje skladnosti sklenejo zavarovanje odgovornosti, razen če odgovornost prevzame država članica v skladu z nacionalno zakonodajo ali če je država članica sama neposredno pristojna za ugotavljanje skladnosti.

10.  Osebje organa za ugotavljanje skladnosti varuje poklicne skrivnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem svojih nalog v skladu s členom 20 ali katero koli določbo nacionalne zakonodaje, ki daje učinek navedenemu členu, razen pred pristojnimi organi države članice, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Lastninske pravice so zaščitene.

11.  Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za koordinacijo priglašenih organov, ustanovljene v skladu s členom 38, ali zagotovijo, da je njihovo osebje za ocenjevanje obveščeno o teh dejavnostih, ter uporablja upravne odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene skupine, kot splošne smernice.

Člen 27

Domneva o skladnosti

Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže skladnost z merili, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih ali njihovih delih, sklicevanja na katere so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da je skladen z zahtevami iz člena 26, če veljavni harmonizirani standardi izpolnjujejo te zahteve.

Člen 28

Uradno nasprotovanje harmoniziranemu standardu

Kadar država članica ali Komisija uradno nasprotuje harmoniziranim standardom iz člena 27, se uporabi člen 14.

Člen 29

Hčerinska podjetja in podizvajalci priglašenih organov

1.  Kadar priglašen organ za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali jih prenese na hčerinsko podjetje, zagotovi, da podizvajalec ali hčerinsko podjetje izpolnjuje zahteve iz člena 26 ter o tem ustrezno obvesti priglasitveni organ.

2.  Priglašeni organi prevzamejo polno odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali hčerinska podjetja, ne glede na njihov sedež podjetja.

3.  Podizvajalec ali hčerinsko podjetje lahko izvaja dejavnosti samo s soglasjem stranke.

4.  Priglašeni organi za priglasitvene organe hranijo zadevne dokumente v zvezi z ocenjevanjem kvalifikacij podizvajalca ali hčerinskega podjetja ter z delom, ki ga izvaja v skladu s členom 20.

Člen 30

Zahtevek za priglasitev

1.  Organ za ugotavljanje skladnosti v skladu s to direktivo predloži zahtevek za priglasitev priglasitvenemu organu države članice, v kateri ima sedež.

2.  Zahtevku iz odstavka 1 je priložen opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, modul ali moduli za ugotavljanje skladnosti in igrača ali igrače, za katere navedeni organ trdi, da je pristojen, ter potrdilo o akreditaciji, če obstaja, ki ga izda nacionalni akreditacijski organ, ki potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz člena 26.

3.  Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more zagotoviti potrdila o akreditaciji, priglasitvenemu organu predloži vsa dokumentarna dokazila, potrebna za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegove skladnosti z zahtevami iz člena 26.

Člen 31

Priglasitveni postopek

1.  Priglasitveni organi lahko priglasijo samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 26.

2.  Priglasitveni organi Komisijo in druge države članice o organih za ugotavljanje skladnosti obveščajo z uporabo elektronskega orodja za priglasitev, ki ga razvije in upravlja Komisija.

3.  Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modul ali module za ugotavljanje skladnosti, zadevno igračo ali igrače in ustrezno potrdilo o usposobljenosti.

4.  Kadar priglasitev ne temelji na potrdilu o akreditaciji iz člena 30(2), priglasitveni organ Komisiji in drugim državam članicam predloži dokumentarna dokazila, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti, in uvedene ukrepe, ki zagotavljajo, da bo organ pod rednim nadzorom in bo še naprej izpolnjeval zahteve iz člena 26.

5.  Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, kadar Komisija ali druge države članice v dveh tednih od priglasitve v primeru uporabe certifikata o akreditaciji oziroma v dveh mesecih od priglasitve v primeru, da ta certifikat ni uporabljen, ne predložijo ugovora.

Za namene te direktive se samo tak organ šteje za priglašeni organ.

6.  Komisijo in druge države članice se obvesti o vsakršnih nadaljnjih zadevnih spremembah priglasitve.

Člen 32

Identifikacijske številke in seznami priglašenih organov

1.  Komisija vsakemu priglašenemu organu dodeli identifikacijsko številko.

Enotno identifikacijsko številko dodeli tudi, kadar je isti organ priglašen v skladu z več akti Skupnosti.

2.  Komisija zagotovi, da je seznam organov, priglašenih v skladu s to direktivo, javno dostopen, vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili priglašeni.

Komisija zagotovi, da se ta seznam posodablja.

Člen 33

Spremembe priglasitev

1.  Kadar priglasitveni organ ugotovi ali je obveščen, da priglašeni organ več ne izpolnjuje zahtev iz člena 26 ali da ne more izpolniti svojih obveznosti, priglasitveni organ omeji, začasno prekliče ali umakne priglasitev, kadar je to primerno, v skladu z resnostjo neizpolnjevanja zahtev ali nespoštovanja dolžnosti. O tem nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice.

2.  V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika priglasitve ali kadar priglašeni organ preneha z dejavnostjo, priglasitvena država članica sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da dokumente tega organa obravnava drug priglašeni organ ali da so na njihovo zahtevo na voljo organom za priglasitve in nadzor trga.

Člen 34

Spodbijanje usposobljenosti priglašenih organov

1.  Komisija preišče vse primere, pri katerih obstaja dvom ali pri katerih je bila opozorjena na dvom glede usposobljenosti priglašenega organa ali glede stalnega izpolnjevanja zahtev in odgovornosti, ki jih mora upoštevati priglašeni organ.

2.  Priglasitvena država članica Komisiji na zahtevo predloži vse informacije, povezane z osnovo za priglasitev ali vzdrževanje usposobljenosti zadevnega organa.

3.  Komisija zagotovi, da so vse občutljive informacije, pridobljene med preiskavo, obravnavane zaupno.

4.  Kadar Komisija ugotovi, da priglašeni organ ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več zahtev za priglasitev, o tem obvesti priglasitveno državo članico in od nje zahteva, da po potrebi sprejme korektivne ukrepe, vključno z razveljavitvijo priglasitve.

Člen 35

Operativne obveznosti priglašenih organov

1.  Priglašeni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti v skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti iz člena 20.

2.  Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se izogne nepotrebni obremenitvi gospodarskih subjektov. Organi za ugotavljanje skladnosti pri izvajanju svojih postopkov ustrezno upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije, ki se uporablja za zadevno igračo, ter masovno ali serijsko naravo proizvodnega postopka.

Pri tem spoštujejo stopnjo strogosti in zaščite, potrebno za skladnost igrače s to direktivo.

3.  Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ni izpolnil zahtev iz člena 10 in Priloge II oziroma ustreznih harmoniziranih standardov, od proizvajalca zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata o ES-pregledu tipa iz člena 20(4).

4.  Kadar priglašeni organ med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata o ES-pregledu tipa ugotovi, da igrača ni več skladna, od proizvajalca zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali umakne certifikat o ES-pregledu tipa.

5.  Kadar korektivni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ omeji, začasno prekliče ali umakne vse certifikate o ES-pregledu tipa, kadar je to primerno.

Člen 36

Obveznost informiranja za priglašene organe

1.  Priglašeni organi priglasitveni organ obvestijo o:

(a) vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnemu preklicu ali umiku certifikata o ES-pregledu tipa;

(b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na področje uporabe priglasitve in pogoje za priglasitev;

(c) vsaki zahtevi po informacijah, ki so jo prejeli od organov za nadzor trga v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti;

(d) dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v okviru njihove priglasitve in o kakršnih koli drugih izvedenih dejavnostih, vključno z čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci (na zahtevo priglasitvenega organa).

2.  Priglašeni organi drugim organom, ki so priglašeni v okviru te direktive ter izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti za enake igrače, zagotavljajo zadevne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi in na zahtevo pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.

Člen 37

Izmenjava izkušenj

Komisija omogoči izmenjavo izkušenj med nacionalnimi organi držav članic, ki so pristojni za politiko glede priglasitev.

Člen 38

Usklajevanje priglašenih organov

Komisija zagotovi ustrezno usklajevanje in sodelovanje med organi, priglašenimi v okviru te direktive, ter pravilno delovanje v obliki sektorske skupine ali skupin priglašenih organov.

Države članice zagotovijo, da organi, ki jih priglasijo, sodelujejo pri delu navedene skupine ali skupin, neposredno ali prek pooblaščenih predstavnikov.POGLAVJE VI

OBVEZNOSTI IN PRISTOJNOSTI DRŽAV ČLANIC

Člen 39

Previdnostno načelo

Ko pristojni organi držav članic sprejmejo ukrepe, določene s to direktivo, zlasti ukrepe iz člena 40, ustrezno upoštevajo previdnostno načelo.

Člen 40

Splošna obveznost organizacije nadzora trga

Države članice organizirajo in izvajajo nadzor igrač, danih na trg, v skladu s členi od 15 do 29 Uredbe (ES) št. 765/2008. Poleg navedenih členov se uporablja člen 41 te direktive.

Člen 41

Navodila za priglašeni organ

1.  Organi za nadzor trga lahko od priglašenega organa zahtevajo, da predloži informacije v zvezi s katerim koli certifikatom o ES-pregledu tipa, ki ga je navedeni organ izdal ali umaknil, ali v zvezi z zavrnitvijo izdaje takšnega potrdila, vključno s poročili o preskusih in tehnično dokumentacijo.

2.  Če organ za nadzor trga ugotovi, da igrača ni skladna z zahtevami iz člena 10 in Priloge II, da priglašenemu organu navodila, da umakne certifikat o ES-pregledu tipa za takšne igrače, kadar je to primerno.

3.  Organ za nadzor trga po potrebi in zlasti v primerih iz drugega pododstavka člena 20(4) priglašenemu organu da navodila, da pregleda certifikat o ES-pregledu tipa.

Člen 42

Postopek za ravnanje z igračami, ki predstavljajo tveganje, na nacionalni ravni

1.  Kadar organi za nadzor trga ene države članice ukrepajo v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar utemeljeno menijo, da igrača, zajeta s to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost oseb, skupaj z zadevnimi gospodarskimi subjekti izvedejo oceno, ali zadevna igrača izpolnjuje vse zahteve iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti zagotovijo vse potrebno za sodelovanje z organi za nadzor trga.

Kadar organi za nadzor trga med navedenim vrednotenjem ugotovijo, da igrača ni skladna z zahtevami iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe in igračo uskladijo z navedenimi zahtevami, igračo umaknejo s trga ali jo odpokličejo v razumnem roku, ki ga določijo glede na naravo tveganja.

Organi za nadzor trga o tem obvestijo ustrezni priglašeni organ.

Za ukrepe iz drugega pododstavka tega odstavka se uporablja člen 21 Uredbe (ES) št. 765/2008.

2.  Kadar organi za nadzor trga menijo, da neskladnost ni omejena na njihovo nacionalno ozemlje, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih ocene in ukrepih, ki jih zahtevajo od ustreznega gospodarskega subjekta.

3.  Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje vseh ustreznih korektivnih ukrepov v zvezi z vsemi zadevnimi igračami, ki jih je gospodarski subjekt dal na trg Skupnosti.

4.  Kadar gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti igrače na nacionalnem trgu, igračo umaknejo strga ali jo odpokličejo.

Komisijo in druge države članice nemudoma obvestijo o takih ukrepih.

5.  Informacije iz odstavka 4 vključujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za opredelitev neskladne igrače, porekla igrače, narave domnevnega neskladja in s tem povezanega tveganja ter narave in trajanja sprejetih nacionalnih ukrepov, in pojasnila zadevnega gospodarskega subjekta. Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je neskladnost posledica:

(a) igrača ne izpolnjuje zahtev v zvezi z zdravjem ali varnostjo oseb ali

(b) harmonizirani standardi iz člena 13 v zvezi z domnevo o skladnosti so pomanjkljivi.

6.  Države članice, razen države članice, ki je začela postopek, Komisijo in ostale države članice nemudoma obvestijo o vseh sprejetih ukrepih in vseh dodatnih razpoložljivih informacijah, ki so jim na voljo v zvezi z neskladnostjo zadevne igrače, v primeru nestrinjanja s priglašenim nacionalnim ukrepom pa predložijo svoje ugovore.

7.  Kadar države članice ali Komisija v treh mesecih po prejemu informacij iz odstavka 4 ne predložijo nobenega ugovora glede začasnega ukrepa, ki ga sprejme država članica, se šteje, da je navedeni ukrep upravičen.

8.  Države članice morajo zagotoviti takojšnje sprejetje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnimi igračami, kot je na primer umik igrače s trga.

Člen 43

Zaščitni postopek Skupnosti

1.  Kadar so po zaključku postopka iz člena 42(3) in (4) predloženi ugovori proti ukrepu, ki ga sprejme država članica ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Skupnosti, se Komisija nemudoma posvetuje z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter oceni nacionalni ukrep.

Komisija na podlagi rezultatov navedene ocene odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.

Komisija odločbo naslovi na vse države članice in jo nemudoma predloži državam članicam in zadevnemu gospodarskemu subjektu oziroma subjektom.

2.  Če se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo umik neskladne igrače z nacionalnega trga, in o tem obvestijo Komisijo.

Če se šteje, da je nacionalni ukrep neupravičen, zadevna država članica umakne ukrep.

3.  Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, in je neskladnost igrače posledica pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih iz člena 42(5)(b), Komisija obvesti zadevni evropski organ za standardizacijo in zadevo predloži odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 5 Direktive 98/34/ES. Ta odbor se posvetuje z ustreznim evropskim organom ali organi za standardizacijo in brez odlašanja predloži svoje mnenje.

Člen 44

Izmenjava informacij – sistem Skupnosti za hitro izmenjavo informacij

Če je ukrep iz člena 42(4) vrsta ukrepa, ki ga je treba v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 765/2008 priglasiti prek sistema Skupnosti za hitro izmenjavo informacij, ločena priglasitev v skladu s členom 42(4) te direktive ni potrebna, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) v priglasitvi prek sistema Skupnosti za hitro izmenjavo informacij je navedeno, da se priglasitev ukrepa prav tako zahteva v tej direktivi;

(b) priglasitvi prek sistema Skupnosti za hitro izmenjavo informacij so priložena ustrezna dokazila iz člena 42(5).

Člen 45

Formalna neskladnost

1.  Brez poseganja v člen 42 država članica od gospodarskega subjekta zahteva, da neskladnost odpravi, kadar pride do ene od naslednjih ugotovitev:

(a) oznaka CE ni nameščena v skladu s členom 16 ali 17;

(b) oznaka CE ni nameščena;

(c) izjava ES o skladnosti ni bila izdana;

(d) izjava ES o skladnosti ni bila pravilno izdana;

(e) tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna.

2.  Kadar neskladnost iz odstavka 1 še naprej obstaja, zadevna država članica sprejme vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved omogočanja dostopnosti igrače na trgu ali zagotovi odpoklic ali umik igrače s trga.POGLAVJE VII

POSTOPKI V ODBORU

Člen 46

Spremembe in izvedbeni ukrepi

1.  Komisija lahko za namene prilagajanja tehničnemu in znanstvenemu razvoju spremeni naslednje:

(a) Prilogo I;

(b) točki 11 in 13 dela III Priloge II;

(c) Prilogo V.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 47(2).

2.  Komisija lahko sprejme specifične mejne vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ali v drugih igračah, namenjenih temu, da jih otroci dajejo v usta, pri tem pa upošteva zahteve za embalažo živil iz Uredbe (ES) št. 1935/2004 in povezane posebne ukrepe za nekatere materiale ter razlike med igračami in materiali, ki so v stiku z živili. Komisija ustrezno spremeni Dodatek C k Prilogi II k tej direktivi. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 47(2) te direktive.

3.  Komisija lahko določi, ali se lahko uporabi v igračah snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, iz kategorij iz oddelka 5 Dodatka B k Prilogi II, ki jih je ocenil ustrezni znanstveni odbor in ustrezno spreminjajo Dodatek A k Prilogi II. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 47(2) te direktive.

Člen 47

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.POGLAVJE VIII

POSEBNE UPRAVNE DOLOČBE

Člen 48

Poročanje

Države članice Komisiji pošljejo poročilo o uporabi te direktive do 20. julija 2014, potem pa vsakih pet let.

To poročilo vključuje ovrednotenje stanja v zvezi z varnostjo igrač in učinkovitostjo te direktive ter predstavitev dejavnosti nadzora trga v teh državah članicah.

Komisija pripravi in objavi povzetek navedenih nacionalnih poročil.

Člen 49

Preglednost in zaupnost

Kadar pristojni organi držav članic in Komisija sprejmejo ukrepe v skladu s to direktivo, se uporabljajo zahteve po preglednosti in zaupnosti iz člena 16 Direktive 2001/95/ES.

Člen 50

Utemeljitev ukrepov

Za vsak ukrep, sprejet v skladu s to direktivo za prepoved ali omejitev dajanja igrače na trg ali umik ali odpoklic igrače s trga, je treba navesti natančne razloge, na katerih temelji.

Takšen ukrep se nemudoma sporoči zadevni strani, ki je hkrati obveščena o pravnih sredstvih, ki so ji na voljo v skladu z veljavno zakonodajo v zadevni državi članici, in o rokih za uporabo teh pravnih sredstev.

Člen 51

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih za gospodarske subjekte, ki lahko vključujejo kazenske sankcije za resne kršitve, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izvajanje teh pravil.

Kazni, ki jih določijo, so učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter jih je mogoče poostriti, če je zadevni gospodarski subjekt v preteklosti že podobno prekršil določbe te direktive.

Države članice Komisijo obvestijo o navedenih določbah do 20. julija 2011 in jo nemudoma obvestijo o vseh njihovih poznejših spremembah.POGLAVJE IX

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Člen 52

Uporaba direktiv 85/374/EGS in 2001/95/ES

1.  Ta direktiva ne posega v Direktivo 85/374/EGS.

2.  Direktiva 2001/95/ES se uporablja za igrače v skladu s členom 1(2) Direktive.

Člen 53

Prehodna obdobja

1.  Države članice ne ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu igrač, ki so skladne z Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane na trg pred 20. julijem 2011.

2.  Poleg določb iz odstavka 1 države članice ne preprečijo omogočanja dostopnosti na trgu igrač, ki so v skladu z vsemi zahtevami te direktive, razen tistih iz dela III Priloge II ►C1  , če te igrače izpolnjujejo zahteve iz oddelka 3 dela II Priloge II k Direktivi 88/378/EGS in ◄ so bile dane na trg pred 20. julijem 2013.

Člen 54

Prenos

Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 20. januarja 2011. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Te ukrepe uporabljajo z učinkom od 20. julija 2011.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice Komisiji sporočijo predpise nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 55

Razveljavitev

▼C1

Direktiva 88/378/EGS, razen člena 2(1) in oddelka 3 dela II Priloge II, se razveljavi z učinkom od 20. julija 2011. Člen 2(1) in oddelek 3 dela II Priloge II se razveljavita z učinkom od 20. julija 2013.

▼B

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo.

Člen 56

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 57

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

Seznam proizvodov, ki se v smislu te direktive ne obravnavajo kot igrače

(iz člena 2(1))

1. Okrasni predmeti za praznične prireditve in praznovanja.

2. Proizvodi za zbiratelje, pod pogojem, da je na proizvodu ali njegovi embalaži vidna in čitljiva oznaka, da je namenjen zbirateljem, starim najmanj 14 let. Primeri te kategorije so:

(a) podrobni zmanjšani modeli v ustreznem merilu,

(b) kompleti za sestavljanje podrobnih zmanjšanih modelov,

(c) lutke v narodnih nošah in okrasne lutke ter drugi podobni predmeti,

(d) zgodovinske kopije igrač in

(e) reprodukcije pravega strelnega orožja.

3. Športna oprema, vključno s kotalkami, rolerji in deskami, namenjenimi otrokom s telesno maso več kot 20 kg.

4. Kolesa, katerih najvišja možna višina sedeža presega 435 mm, merjeno kot vertikalna razdalja od tal do zgornje površine sedeža, pri čemer je sedež v horizontalnem položaju in površina sedeža nastavljena v najnižji poziciji.

5. Skiroji in druga prevozna sredstva, ki so načrtovana za šport ali namenjena za potovanja po javnih cestah ali javnih poteh.

6. Vozila na električni pogon, ki so namenjena za potovanja po javnih cestah, javnih poteh ali pločniku.

7. Oprema za uporabo v globoki vodi ali naprave za učenje plavanja, namenjene otrokom, kot so plavalni sedeži in plavalni pripomočki.

8. Sestavljanke iz več kot 500 kosov.

9. Puške in pištole z uporabo stisnjenega plina, razen vodnih pušk in vodnih pištol, in loki za lokostrelstvo, daljši od 120 cm.

10. Pirotehnični proizvodi za ognjemete, vključno s strelnimi kapicami, ki niso posebej načrtovani za igrače.

11. Proizvodi in igre z uporabo ostrih projektilov, kot so kompleti puščic s kovinskimi konicami.

12. Funkcionalni izobraževalni proizvodi, kot so električne pečice, likalniki ali drugi funkcionalni proizvodi, ki delujejo pri nominalni napetosti več kot 24 voltov in ki se prodajajo izključno za učne namene pod nadzorom odraslih.

13. Proizvodi za izobraževalne namene v šolah in v okviru drugih pedagoških dejavnostih pod nadzorom odraslega učitelja, kot je oprema za znanstvene predmete.

14. Elektronska oprema, kot so osebni računalniki in igralne konzole, ki se uporablja za dostop do interaktivne programske opreme, in povezane periferne enote, če elektronska oprema ali z njo povezane periferne enote niso posebej načrtovane za otroke ali namenjene otrokom in imajo lastno igralno vrednost, kot so posebej načrtovani osebni računalniki, tipkovnice, kontrolne ročice ali volani.

15. Interaktivna programska oprema, namenjena prostemu času in zabavi, kot so računalniške igre in njihovi podatkovni nosilci, kot je CD.

16. Dude za dojenčke.

17. Svetila, privlačna za otroke.

18. Električni transformatorji za igrače.

19. Modni dodatki za otroke, ki niso namenjeni za igro.
PRILOGA II

POSEBNE VARNOSTNE ZAHTEVE

I.    Fizikalne in mehanske lastnosti

1. Igrače in njihovi deli ter, v primeru pritrjenih igrač, njihove opore morajo imeti predpisano mehansko trdnost in po potrebi stabilnost, da vzdržijo pritiske, katerim so podvrženi med uporabo, ne da bi se zlomili ali kako drugače poškodovali, zaradi česar bi lahko prišlo do telesne poškodbe.

2. Dostopni robovi, izbokline, vrvi, kabli in vezni elementi na igračah morajo biti načrtovani in izdelani tako, da je tveganje telesne poškodbe kot posledice stika z njimi čim manjše.

3. Igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da pri njihovi uporabi zaradi premikanja njihovih delov ne pride do tveganja oziroma je to čim manjše.

4.

 

(a) Igrače in njihovi deli ne smejo predstavljati tveganja zadavitve.

(b) Igrače in njihovi deli ne smejo predstavljati tveganja asfiksije zaradi onemogočenega pretoka zraka, ki ga povzroči zapora ustnih in nosnih dihalnih poti.

(c) Igrače in njihovi deli morajo biti takšnih dimenzij, da ne predstavljajo tveganja asfiksije zaradi onemogočenega pretoka zraka, ki ga povzročijo predmeti, zagozdeni v ustih ali grlu oziroma vhodu v spodnje dihalne poti.

(d) Igrače, ki so jasno namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, in njihovi sestavni deli ter vsi odstranljivi deli morajo imeti take dimenzije, da jih otroci ne morejo pogoltniti ali vdihniti. Ta predpis se prav tako uporablja za druge igrače, namenjene za to, da jih otroci dajejo v usta, ter za njihove sestavne dele in vse odstranljive dele.

(e) Embalaža, v katero so igrače pakirane za maloprodajo, ne sme povzročati tveganja zadavljenja ali asfiksije, do katerega lahko pride zaradi zunanje zapore ustnih in nosnih dihalnih poti.

(f) Igrače v živilu ali združene z živilom morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta embalaža mora v svoji dobavljeni obliki biti takšnih dimenzij, da je otroci ne morejo pogoltniti in/ali vdihniti.

(g) Embalaža igrač iz točk (e) in (f), ki je okrogle, jajčaste ali elipsoidne oblike, in njeni odstranljivi deli ali odstranljivi deli cilindrične embalaže igrač z zaobljenimi konci morajo biti takšnih dimenzij, da ne morejo zapreti dihalnih poti, tako da se zagozdijo v ustih ali grlu oziroma vhodu v spodnje dihalne poti.

(h) Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za neposreden dostop do igrače, so prepovedane. Deli igrač, ki so neposredno pritrjeni na živilo, morajo ustrezati zahtevam iz točk (c) in (d).

5. Vodne igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da ob upoštevanju priporočene uporabe igrače čimbolj zmanjšajo tveganje izgube plovnosti igrače in izgube podpore, ki jo nudijo otroku.

6. Igrače, v katere je mogoče vstopiti in ki tako predstavljajo zaprt prostor za osebe v njih, morajo imeti izhod, ki ga uporabnik, kateremu je izdelek namenjen, z lahkoto odpre od znotraj.

7. Igrače, ki uporabnikom omogočajo mobilnost, morajo imeti zavorni sistem, kolikor je to mogoče, primeren za vrsto igrače in sorazmerno s kinetično energijo, ki jo ta lahko proizvede. Zavorni sistem mora biti tak, da ga uporabnik z lahkoto upravlja, brez tveganja, da bi uporabnika ali tretjo osebo vrglo z igrače ali da bi utrpel telesno poškodbo.

Najvišja načrtovana hitrost igrač na električni pogon, na katerih se otroci lahko vozijo, mora biti omejena, da se zmanjša tveganje poškodbe.

8. Oblika in sestava projektilov in kinetična energija, ki se lahko proizvede ob njihovi izstrelitvi iz igrače, ki je temu namenjena, morata biti taki, da ob upoštevanju narave igrače ni tveganja telesne poškodbe za uporabnika ali tretje osebe.

9. Igrače morajo biti izdelane tako, da:

(a) najvišja in najnižja temperatura na kateri koli dostopni površini ob dotiku ne povzroči poškodb; in

(b) razen če je to bistveno za pravilno delovanje igrače, tekočine in plini v igrači ne dosežejo temperatur ali pritiskov, zaradi katerih bi lahko ušli iz igrače, povzročili opekline, poparjenje ali druge telesne poškodbe.

10. Igrače, ki oddajajo zvok, so, kar zadeva najvišje vrednosti impulznega hrupa in dlje trajajočega hrupa, načrtovane in izdelane tako, da zvok iz njih ne more poškodovati otrokovega sluha.

11. Igrače za prostočasne aktivnosti morajo biti izdelane tako, da čimbolj zmanjšajo tveganje zdrobitve ali ujetja delov telesa ali ujetja oblačil ter tveganje padcev, udarcev in utopitve. Zlasti mora biti vsaka površina take igrače, na kateri se lahko igra eden ali več otrok, načrtovana tako, da nosi njihovo težo.

II.    Vnetljivost

1. Igrače ne smejo predstavljati nevarnega vnetljivega elementa v otrokovem okolju. Zato morajo biti sestavljene iz materialov, ki izpolnjujejo enega ali več od naslednjih pogojev:

(a) ne gorijo, če so neposredno izpostavljeni plamenu ali iskri ali drugemu potencialnemu viru ognja;

(b) niso lahko vnetljivi (plamen ugasne takoj, ko izgine vzrok gorenja);

(c) če se vnamejo, gorijo počasi, ogenj pa se ne širi hitro;

(d) so ne glede na kemično sestavo igrače načrtovani tako, da mehansko ustavljajo proces zgorevanja.

Taki gorljivi materiali ne smejo predstavljati tveganja vžiga drugih materialov, uporabljenih v igrači.

2. Igrače, ki zaradi bistva svojega delovanja vsebujejo snovi ali zmesi, ki ustrezajo merilom za razvrstitev iz oddelka 1 Dodatka B, zlasti materiali in oprema za kemijske poskuse, sestavljanje modelov, modeliranje plastične mase ali keramike, emajliranje, fotografijo ali podobne dejavnosti, same po sebi ne smejo vsebovati snovi ali zmesi, ki bi lahko postali vnetljivi zaradi izgube nevnetljivih hlapnih sestavin.

3. Igrače, razen igralne strelne kapice, ne smejo biti eksplozivne ali vsebovati elementov ali snovi, ki lahko eksplodirajo ob uporabi iz prvega pododstavka člena 10(2).

4. Igrače ter zlasti kemijske igre in igrače same po sebi ne smejo vsebovati snovi ali zmesi:

(a) ki lahko, ko jih pomešamo skupaj, eksplodirajo zaradi kemične reakcije ali segrevanja;

(b) ki lahko eksplodirajo kadar pridejo v stik z oksidanti; ali

(c) ki vsebujejo hlapne sestavine, ki so vnetljive na zraku in lahko tvorijo vnetljive ali eksplozivne mešanice hlapov in zraka.

III.    Kemijske lastnosti

1. Igrače so načrtovane in izdelane tako, da ne predstavljajo tveganja škodljivih učinkov na zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem ali zmesem, iz katerih so igrače sestavljene ali ki jih vsebujejo, kadar se igrače uporabljajo v skladu s prvim pododstavkom člena 10(2).

Igrače so skladne z zakonodajo Skupnosti v zvezi z določenimi kategorijami proizvodov ali z omejitvijo določenih snovi in zmesi.

2. Igrače, ki so same po sebi snovi ali zmesi, morajo biti skladne tudi z Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi ( 1 ), Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov ( 2 ) ter Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi ( 3 ), kot je primerno, v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nekaterih snovi in zmesi.

3. Brez poseganja v uporabo omejitev iz drugega odstavka točke 1 se snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) kategorij 1A, 1B ali 2 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, ne uporabljajo v igračah, v sestavnih delih igrač ali različnih mikrostrukturnih delih igrač.

4. Z odstopanjem od točke 3 se snovi ali zmesi, razvrščene kot kategorija CMR iz oddelka 3 Dodatka B, lahko uporabljajo v igračah, v sestavnih delih igrač ali različnih mikrostrukturnih delih igrač, če je izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev:

(a) te snovi in zmesi so v posameznih koncentracijah, ki so enake ali manjše od koncentracij, določenih s pravnimi akti Skupnosti iz oddelka 2 Dodatka B za razvrščanje zmesi, ki vsebujejo te snovi;

(b) otroci s temi snovmi in zmesmi ne morejo priti v stik v nobeni obliki, tudi ne z vdihavanjem, če se igrača uporablja kakor je opredeljeno v prvem pododstavku člena 10(2);

(c) v skladu s členom 46(3) je bila sprejeta odločitev, da se snov ali zmes in njena uporaba dovoli, snov ali zmes in njena dovoljena uporaba pa sta bili uvrščeni na seznam v Dodatku A.

Takšna odločitev se lahko sprejme, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i) uporabo snovi ali zmesi je ovrednotil zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti glede na izpostavljenost;

(ii) na voljo ni ustreznih alternativnih snovi ali zmesi, kakor izhaja iz analize nadomestnih možnosti, in

(iii) uporaba snovi ali zmesi v potrošniških izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006.

Komisija pooblasti zadevni znanstveni odbor, da ponovno oceni navedene snovi ali zmesi, takoj ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter najpozneje vsakih pet let od datuma sprejetja odločitve v skladu s členom 46(3).

5. Z odstopanjem od točke 3 se snovi ali zmesi, razvrščene kot kategorija CMR iz oddelka 4 Dodatka B, lahko uporabljajo v igračah, v sestavnih delih igrač ali različnih mikrostrukturnih delih igrač, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a) so te snovi in zmesi v posameznih koncentracijah, ki so enake ali manjše od koncentracij, določenih s pravnimi akti Skupnosti iz oddelka 2 Dodatka B za razvrščanje zmesi, ki vsebujejo te snovi;

(b) otroci s temi snovmi in zmesmi ne morejo priti v stik v nobeni obliki, tudi ne z vdihavanjem, če se igrača uporablja kakor je opredeljeno v prvem pododstavku člena 10(2); ali

(c) je bila v skladu s členom 46(3) sprejeta odločitev, s katero se snov ali zmes in njena uporaba dovoli, snov ali zmes in njena dovoljena uporaba pa sta bili uvrščeni na seznam v Dodatku A.

Takšna odločitev se lahko sprejme, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i) uporabo snovi ali zmesi je ovrednotil zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti glede na izpostavljenost, in

(ii) uporaba snovi ali zmesi v potrošniških izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006.

Komisija pooblasti zadevni znanstveni odbor, da ponovno oceni navedene snovi ali zmesi, takoj ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter najpozneje vsakih pet let od datuma sprejetja odločitve v skladu s členom 46(3).

6. Točke 3, 4 in 5 se ne uporabljajo za nikelj v nerjavečem jeklu.

7. Točke 3, 4 in 5 se ne uporabljajo za materiale, ki so skladni s specifičnimi mejnimi vrednostmi iz Dodatka C, oziroma – dokler takšne določbe ne bodo sprejete, vendar ne dlje kot do 20. julija 2017 – za materiale, za katere veljajo in ki so skladni z določbami za materiale, ki prihajajo v stik z živili, iz Uredbe (ES) št. 1935/2004 in povezanimi posebnimi ukrepi za določene materiale.

8. Brez poseganja v uporabo točk 3 in 4 je prepovedana uporaba nitrozaminov in nitrozabilnih snovi v igračah, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ali v drugih igračah, ki so namenjene temu, da jih otroci dajejo v usta, če je migracija snovi enaka ali večja kot 0,05 mg/kg za nitrozamine in 1 mg/kg za nitrozabilne snovi.

9. Komisija sistematično in redno ocenjuje pojave nevarnih snovi v materialih igrač. Pri ocenjevanju upošteva poročila organov za tržni nadzor in mnenja držav članic in zainteresiranih strani.

10. Kozmetične igrače, kot igralna kozmetika za lutke, so skladne z zahtevami glede sestave in označevanja, določenimi v Direktivi Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki ( 4 ).

11. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih dišavnih snovi:Št.

Ime alergene dišavne snovi

Število CAS

(1)

Olje iz korenine omana (Inula helenium)

97676-35-2

(2)

Alilizotiocianat

57-06-7

(3)

Benzil cianid

140-29-4

(4)

4-terc-butilfenol

98-54-4

(5)

Olje iz dišeče metlike (chenopodium)

8006-99-3

(6)

Ciklamen alkohol

4756-19-8

(7)

Dietil maleat

141-05-9

(8)

Dihidrokumarin

119-84-6

(9)

2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid

6248-20-0

(10)

3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

40607-48-5

(11)

4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin

17874-34-9

(12)

Dimetil citrakonat

617-54-9

(13)

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

26651-96-7

(14)

6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on

141-10-6

(15)

Difenilamin

122-39-4

(16)

Etil akrilat

140-88-5

(17)

Smokvin list, svež in pripravki

68916-52-9

(18)

trans-2-heptenal

18829-55-5

(19)

trans-2-heksenal dietil acetal

67746-30-9

(20)

trans-2-heksenal dimetil acetal

18318-83-7

(21)

Hidroabietilni alkohol

13393-93-6

(22)

4-etoksi-fenol

622-62-8

(23)

6-isopropil-2-dekahidronaftalenol

34131-99-2

(24)

7-metoksikumarin

531-59-9

(25)

4-metoksifenol

150-76-5

(26)

4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on

943-88-4

(27)

1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on

104-27-8

(28)

Metil trans-2-butenoat

623-43-8

(29)

6-metilkumarin

92-48-8

(30)

7-metilkumarin

2445-83-2

(31)

5-metil-2,3-heksandion

13706-86-0

(32)

Olje korenike costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-etoksi-4-metilkumarin

87-05-8

(34)

Heksahidrokumarin

700-82-3

(35)

Peru balsam, surov (eksudat Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2-pentiliden-cikloheksanon

25677-40-1

(37)

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

1117-41-5

(38)

Olje citronke (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Mošus-ambret (4-terc-Butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluen)

83-66-9

(40)

4-fenil-3-buten-2-on

122-57-6

(41)

Amil cinamal

122-40-7

(42)

Amilcinamil alkohol

101-85-9

(43)

Benzil alkohol

100-51-6

(44)

Benzil salicilat

118-58-1

(45)

Cinamil alkohol

104-54-1

(46)

Cinamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Kumarin

91-64-5

(49)

Evgenol

97-53-0

(50)

Geraniol

106-24-1

(51)

Hidroksi-citronelal

107-75-5

(52)

Hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehid

31906-04-4

(53)

Isoevgenol

97-54-1

(54)

Izvlečki hrastovega maha

90028-68-5

(55)

Izvlečki drevesnega maha

90028-67-4

Vendar je dovoljena prisotnost sledi teh dišavnih snovi pod pogojem, da so v skladu z dobro proizvodno prakso tehnično neizogibne in da ne presežejo 100 mg/kg.

Poleg tega se na igrači, nameščeni etiketi, embalaži ali v priloženem navodilu navedejo imena naslednjih alergenih dišavnih snovi, če se kot take dodajo igrači v koncentracijah, večjih od 100 mg/kg, v igrače ali njene sestavne dele:Št.

Ime alergene dišavne snovi

Število CAS

(1)

Anisil alkohol

105-13-5

(2)

Benzil benzoat

120-51-4

(3)

Benzil cinamat

103-41-3

(4)

Citronelol

106-22-9

(5)

Farnezol

4602-84-0

(6)

Heksil cinamaldehid

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-limonen

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Metil heptin karbonat

111-12-6

(11)

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on

127-51-5

12. Uporaba dišavnih snovi, naštetih v točkah 41 do 55 na seznamu v prvem odstavku točke 11, in dišavnih snovi, naštetih v točkah 1 do 11 na seznamu iz tretjega odstavka iste točke, se dovoli pri vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah, če:

(i) so navedene dišavne snovi jasno označene na embalaži, na kateri je tudi opozorilo iz točke 10 dela B Priloge V;

(ii) kjer je to potrebno, izdelki, ki jih otrok naredi v skladu z navodili, izpolnjujejo zahteve Direktive 76/768/EGS; in

(iii) kjer je potrebno, so te dišavne snovi skladne z ustrezno zakonodajo o živilih.

Takšne vohalne igralne plošče, kozmetični seti in okušalne igre se ne uporabljajo za otroke, mlajše od 36 mesecev, prav tako pa morajo biti te igrače skladne s točko 1, dela B Priloge V.

13. Brez poseganja v točke 3, 4 in 5 se ne presežejo naslednje mejne migracijske vrednosti iz igrač ali sestavnih delov igrač:Element

mg/kg

v suhem, lomljivem, prahastem ali prožnem materialu za igrače

mg/kg

v tekočem ali lepljivem materialu za igrače

mg/kg

v materialu, postrganem s površine igrače

Aluminij

5 625

1 406

70 000

Antimon

45

11,3

560

Arzen

3,8

0,9

47

▼M2

Barij

1 500

375

18 750

▼B

Bor

1 200

300

15 000

▼M1

Kadmij

1,3

0,3

17

▼B

Krom (III)

37,5

9,4

460

Krom (VI)

0,02

0,005

0,2

Kobalt

10,5

2,6

130

Baker

622,5

156

7 700

Svinec

13,5

3,4

160

Mangan

1 200

300

15 000

Živo srebro

7,5

1,9

94

Nikelj

75

18,8

930

Selen

37,5

9,4

460

Stroncij

4 500

1 125

56 000

Kositer

15 000

3 750

180 000

Organski kositer

0,9

0,2

12

Cink

3 750

938

46 000

Te mejne vrednosti se ne uporabljajo za igrače ali sestavne dele igrač, pri katerih je zaradi njihove dostopnosti, funkcije, prostornine ali mase jasno izključeno kakršno koli tveganje kot posledica sesanja, lizanja, zaužitja ali daljšega stika s kožo, kadar se uporabljajo, kot je določeno v prvem pododstavku člena 10(2).

IV.    Elektricne lastnosti

1. Igrače se ne smejo napajati z nazivno napetostjo višjo od 24 V za enosmerni tok (DC) oziroma enakovredne vrednosti napetosti pri izmeničnem toku (AC), prav tako dostopni deli pod napetostjo ne smejo presegati 24 V DC oziroma enakovredne napetosti AC.

Notranja napetost ne sme presegati 24 V DC ali enakovredne napetosti AC razen če je zagotovljeno, da kombinacija napetosti in jakosti toka tudi pri poškodovani igrači ne privede do tveganja ali škodljivega električnega udara.

2. Deli igrač, ki so povezani z virom elektrike, ki lahko povzroči električni udar, ali ki lahko pridejo v stik s takim virom napajanja, skupaj s kabli ali drugimi prevodniki, preko katerih se elektrika dovaja v take dele, morajo biti ustrezno izolirani in mehansko zaščiteni, da preprečijo tveganje električnega udara.

3. Električne igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da največje temperature, ki jih lahko dosežejo vse neposredno dostopne površine, ob dotiku ne povzročijo opeklin.

4. Pri predvidljivih primerih napak morajo igrače zagotoviti zaščito pred nevarnostmi, ki jih predstavlja vir električnega napajanja.

5. Električne igrače morajo zagotoviti ustrezno zaščito pred nevarnostmi požara.

6. Električne igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da je obseg električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj ter drugih sevanj, ki jih proizvaja oprema, omejen na najnujnejše za delovanje igrače, ter da je možno varno upravljati z njimi v skladu s splošno priznanim stanjem tehnike, ob upoštevanju posebnih ukrepov Skupnosti.

7. Igrače z elektronskim krmilnim sistemom morajo biti načrtovane in izdelane tako, da igrača deluje na varen način, tudi kadar pri delovanju elektronskega sistema pride do napak ali okvare zaradi poškodb v samem sistemu ali zaradi zunanjega dejavnika.

8. Igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da ne predstavljajo tveganja za zdravje ali poškodbe oči ali kože zaradi laserjev, svetlečih diod (LED) ali druge vrste sevanja.

9. Električni transformator igrače ne sme biti sestavni del igrače.

V.    Higiena

1. Igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da izpolnjujejo zahteve glede higiene in čistoče v izogib kakršnemu koli tveganju okužbe, bolezni ali kontaminacije.

2. Igrače, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, morajo biti načrtovane in izdelane tako, da se lahko čistijo. Tekstilne igrače so zato pralne, razen če vsebujejo mehanizme, ki bi se lahko pri namakanju v vodi poškodovali. Igrače so pralne in izpolnjujejo varnostne zahteve tudi po čiščenju v skladu s to točko in navodili proizvajalca.

VI.    Radioaktivnost

Igrače so skladne z vsemi zadevnimi ukrepi, sprejetimi v skladu s poglavjem III Pogodbe o ustanovitvi Evropski skupnosti za atomsko energijo.

▼M5
Dodatek ASeznam snovi CMR in njihova dovoljena uporaba v skladu s točkami 4, 5 in 6 dela III

Snov

Razvrstitev

Dovoljena uporaba

nikelj

CMR 2

V igračah in v delih igrač, ki so izdelani iz nerjavnega jekla.

V delih igrač, ki so namenjeni za prevajanje električnega toka.

▼B
Dodatek B

RAZVRŠČANJE SNOVI IN ZMESI

Zaradi časovnega usklajevanja uporabe Uredbe (ES) št. 1272/2008, obstajajo enakovredni načini sklicevanja na določeno razvrstitev, ki bi se morali uporabljati v različnih časovnih obdobjih.

1.    Merila za razvrščanje snovi in zmesi za namene točke 2 dela II

A. Merila, ki se uporabljajo od 20. julija 2011 do 31. maja 2015:

Snovi

Snov izpolnjuje merila za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a) razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrste A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorije 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b) razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 škodljivi učinki na spolno funkcijo in plodnost ali razvoj, 3.8 razen narkotičnih učinkov, 3.9 in 3.10;

(c) razred nevarnosti 4.1;

(d) razred nevarnosti 5.1.

Zmesi

Zmes je nevarna v smislu Direktive 67/548/EGS.

B. Merilo, ki se uporablja od 1. junija 2015:

Snov ali zmes izpolnjuje merila za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a) razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrste A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorij 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b) razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 škodljivi učinki na spolno funkcijo in plodnost ali razvoj, 3.8 razen narkotičnih učinkov, 3.9 in 3.10;

(c) razred nevarnosti 4.1;

(d) razred nevarnosti 5.1.

2.    Pravni akti Skupnosti, ki za namene točk 4(a) in 5(a) dela III urejajo uporabo nekaterih snovi

Od 20. julija 2011 do 31. maja 2015 ustrezajo koncentracije za razvrščanje zmesi, ki vsebujejo te snovi, koncentracijam, določenim v skladu z Direktivo 1999/45/ES.

Od 1. junija 2015 koncentracije za razvrščanje zmesi, ki vsebujejo te snovi, ustrezajo koncentracijam, določenim v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

3.    Kategorije snovi in zmesi, ki so za namene točke 4 dela III razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR)

Snovi

Točka 4 dela III se nanaša na snovi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot CMR kategorija 1A in 1B.

Zmesi

Od 20. julija 2011 do 31. maja 2015 se točka 4 dela III nanaša na zmesi, ki so v skladu z Direktivo 1999/45/ES in Direktivo 67/548/EGS, kakor se uporablja, razvrščene kot CMR kategorija 1 in 2.

Od 1. junija 2015 se točka 4 dela III nanaša na zmesi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot CMR kategorija 1A in 1B.

4.    Kategorije snovi in zmesi, ki so za namene točke 5 dela III razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR)

Snovi

Točka 5 dela III se nanaša na snovi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot CMR kategorija 2.

Zmesi

Od 20. julija 2011 do 31. maja 2015 se točka 5 dela III nanaša na zmesi, ki so v skladu z Direktivo 1999/45/ES in Direktivo 67/548/EGS, kakor se uporablja, razvrščene kot CMR kategorija 3.

Od 1. junija 2015 se točka 5 dela III nanaša na zmesi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot CMR kategorija 2.

5.    Kategorije snovi in zmesi, ki so za namene člena 46(3) razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR)

Snovi

Člen 46(3) se nanaša na snovi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot CMR kategorija 1A, 1B in 2.

Zmesi

Od 20. julija 2011 do 31. maja 2015 se člen 46(3) nanaša na zmesi, ki so v skladu z Direktivo 1999/45/ES in Direktivo 67/548/EGS, kakor se uporablja, razvrščene kot CMR kategorija 1, 2 in 3.

Od 1. junija 2015 se člen 46(3) nanaša na zmesi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 razvrščene kot CMR kategorija 1A, 1B in 2.

▼M4
Dodatek C

Specifične mejne vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah, ki so namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ali v drugih igračah, namenjenih temu, da jih otroci dajo v usta, sprejete v skladu s členom 46(2)Snov

Št. CAS

Mejna vrednost

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (mejna vrednost migracije) v skladu z metodami iz EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005

▼M6

Formamid

75-12-7

20 μg/m3 (mejna vrednost emisij) po največ 28 dneh od začetka preskušanja emisij za materiale za igrače iz pene, ki vsebujejo več kot 200 mg/kg (pragovna vrednost, ki temelji na vsebnosti)

▼M7

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

2634-33-5

5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v igračah iz materialov na vodni osnovi, v skladu z metodami iz standardov EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005

▼M8

Reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona (št. ES 247-500-7) in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (št. ES 220-239-6) (3: 1)

55965-84-9

1 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v igračah iz materialov na vodni osnovi

5-kloro-2-metil-izotiazolin-3(2H)-on

26172-55-4

0,75 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v igračah iz materialov na vodni osnovi

2-metilizotiazolin-3(2H)-on

2682-20-4

0,25 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v igračah iz materialov na vodni osnovi

▼B
PRILOGA III

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

1. Št. … (enolična identifikacija igrač(-e))

2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:

3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.

4. Predmet izjave (identifikacija igrače, ki omogoča sledljivost). Izjava vsebuje dovolj jasno barvno sliko, ki omogoča identifikacijo igrače.

5. Predmet izjave iz točke 4 je v skladu z ustrezno usklajeno zakonodajo Skupnosti:

6. Sklicevanja na uporabljene zadevne harmonizirane standarde ali sklicevanja na specifikacije v zvezi s katerimi je izdana izjava o skladnosti:

7. Po potrebi priglašeni organ … (ime, številka) … je izvedel … (opis posega) … in izdal certifikat:

8. Dodatne informacije:

Podpisano za in v imenu:

(kraj in datum izdaje)

(ime, funkcija) (podpis)
PRILOGA IV

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Tehnična dokumentacija iz člena 21 v smiselnem obsegu za ugotavljanje skladnosti vsebuje zlasti:

(a) podroben opis načrtovanja in proizvodnje, vključno s seznamom sestavnih delov in materialov, uporabljenih v igračah, ter kopije varnostnih listov o uporabljenih kemikalijah, ki jih je mogoče dobiti pri dobaviteljih kemikalij;

(b) varnostne ocene, izvedene v skladu s členom 18;

(c) opis uporabljenega postopka za ugotavljanje skladnosti;

(d) izvod izjave ES o skladnosti;

(e) naslove krajev proizvodnje in skladiščenja;

(f) izvode dokumentov, ki jih je proizvajalec po potrebi predložil priglašenemu organu;

(g) poročila preskusov in opis načinov, s čimer proizvajalec zagotovi skladnost proizvodnje z harmoniziranimi standardi, če je proizvajalec sledil notranjemu postopku nadzora proizvodnje iz člena 19(2); in

(h) izvod certifikata o ES-pregledu tipa, opis načinov, s katerimi proizvajalec zagotovi skladnost proizvoda s tipom proizvoda, kot je opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa, ter izvode dokumentov, ki jih je proizvajalec predložil priglašenemu organu, če je proizvajalec predložil igračo v ES-pregled tipa in sledil postopku skladnosti s tipom iz člena 19(3).
PRILOGA V

OPOZORILA

(iz člena 11)

DEL A

SPLOŠNA OPOZORILA

Omejitve za uporabnika iz člena 11(1) vključujejo najmanj najnižjo ali najvišjo starost uporabnika in po potrebi zmožnost uporabnikov, največjo in najmanjšo težo uporabnikov ter potrebo po zagotovitvi, da se igrača uporablja samo pod nadzorom odrasle osebe.

DEL B

POSEBNA OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI OB UPORABI NEKATERIH KATEGORIJ IGRAČ

1.    Igrače, ki niso namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev

Na igračah, ki so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev, je navedeno opozorilo, na primer: „Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.“ ali „Ni primerno za otroke mlajše od treh let.“ ali opozorilo v obliki naslednje grafične slike:

image

Tem opozorilom je priložena kratka obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta previdnost potrebna, ki se lahko vključi v navodila za uporabo.

Ta točka se ne uporablja za igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

2.    Igrače za prostočasne aktivnosti

Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo:

„Samo za domačo uporabo.“

Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako preverjanje ne izvaja.

Podana morajo biti tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predložene so posebne informacije v zvezi z ustrezno površino, na katero naj se namesti igračo.

3.    Funkcionalne igrače

Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

„Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.“

Poleg tega so te igrače opremljene z delovnimi navodili in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih uporabnik mora upoštevati, z opozorilom, da lahko neupoštevanje teh varnostnih ukrepov uporabnika izpostavi nevarnostim (treba jih je navesti), ki so običajno povezana z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model ali imitacijo predstavlja igrača. Prav tako se navede, da je igračo treba shranjevati izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.

4.    Kemijske igrače

Brez poseganja v uporabo določb iz zakonodaje Skupnosti, ki se uporablja o razvrščanju, pakiranju in označevanju nekaterih snovi ali zmesi, je v navodilih za uporabo igrač, ki same po sebi vsebujejo nevarne snovi ali zmesi, navedeno opozorilo o nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih uporabnik mora upoštevati, da se izogne nevarnostim, ki jih je treba na kratko opredeliti glede na vrsto igrače. Prav tako se navede prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Navede se tudi, da morajo biti igrače izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.

Poleg navodil iz prvega pododstavka je na embalaži kemijskih igrač navedeno naslednje opozorilo:

„Ni primerno za otroke, mlajše od ( *1 ) let. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.“

Za kemijske igrače veljajo zlasti naslednje igrače: kompleti za kemijo, kompleti za vlivanje v plastično maso, miniaturne delavnice za keramiko, emajliranje ali fotografijo in podobne igrače, pri katerih lahko med njihovo uporabo pride do kemijske reakcije ali podobne spremembe snovi.

5.    Drsalke, kotalke, rolerji, deske, skiroji in kolesa igrače za otroke

Kadar se te igrače prodajajo kot igrače, je na njih navedeno naslednje opozorilo:

„Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu.“

Poleg tega navodila za uporabo vključujejo opozorilo, da je treba igračo uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe. Navede se tudi, kakšna je priporočljiva zaščitna oprema (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce itd.).

6.    Vodne igrače

Na vodnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

„Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.“

7.    Igrače v živilih

Na igračah v živilu ali združenih z živilom je navedeno naslednje opozorilo:

„V živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe.“

8.    Imitacije zaščitnih mask in čelad

Na imitacijah zaščitnih mask in čelad je navedeno naslednje opozorilo:

„Ta igrača ne nudi zaščite.“

9.    Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček

Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček, morajo biti trajno označene z naslednjim opozorilom, ki mora biti tudi na embalaži:

„Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja postavljati na roke in kolena v plazeči položaj.“

10.    Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah

Na embalaži dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah, ki vsebujejo dišavne snovi, naštete v točkah 41 do 55 na seznamu v prvem odstavku točke 11 dela III Priloge II, in dišavne snovi, naštete v točkah 1 do 11 na seznamu iz tretjega odstavka iste točke, je navedeno naslednje opozorilo:

„Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije.“( 1 ) UL 196, 16.8.1967, str. 1.

( 2 ) UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

( 3 ) UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

( 4 ) UL L 262, 27.9.1976, str. 169.

( *1 ) Starost, ki jo določi proizvajalec.

Top