EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0219-20140101

Consolidated text: Uredba Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/219/2014-01-01

2007R0219 — SL — 01.01.2014 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 219/2007

z dne 27. februarja 2007

o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(UL L 064, 2.3.2007, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA SVETA (ES) št. 1361/2008 z dne 16. decembra 2008

  L 352

12

31.12.2008

►M2

UREDBA SVETA (EU) št. 721/2014 z dne 16. junija 2014

  L 192

1

1.7.2014
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 219/2007

z dne 27. februarja 2007

o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 171 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za oblikovanje enotnega evropskega neba sta Evropski parlament in Svet 10. marca 2004 sprejela Uredbo (ES) št. 549/2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) ( 1 ), Uredbo (ES) št. 550/2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) ( 2 ), Uredbo (ES) št. 551/2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) ( 3 ) in Uredbo (ES) št. 552/2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) ( 4 ).

(2)

Projekt posodobitve upravljanja zračnega prometa v Evropi, („projekt SESAR“), je tehnološki del enotnega evropskega neba. Skupnosti skuša do leta 2020 zagotoviti visoko učinkovito infrastrukturo za kontrolo zračnega prometa, ki bo omogočila razvoj varnega in okolju prijaznega zračnega prevoza ter bo v celoti izkoristila tehnološke prednosti programov, kot je GALILEO.

(3)

Po pristopu Evropske skupnosti k Eurocontrolu, sta Komisija in Eurocontrol podpisala okvirni sporazum o sodelovanju za izvajanje projekta enotnega evropskega neba in za raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju kontrole zračnega prometa.

(4)

V skladu s smernicami za pripravo prihodnjega Evropskega vesoljskega programa, ki jih je 7. junija 2005 sprejel Svet za konkurenčnost, bo Evropska unija zadolžena za zagotovitev dostopnosti in kontinuitete operativnih storitev v podporo njihove politike, poleg tega pa bo prispevala k razvoju, vzpostavitvi in delovanju evropske vesoljske infrastrukture, in sicer tako, da se bo osredotočila na aplikacije na osnovi vesoljskih tehnologij, ki bodo prispevale k uresničitvi teh politik.

(5)

Projekt SESAR skuša povezati in uskladiti raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so se v Skupnosti predhodno izvajale razpršeno in neusklajeno, tudi v najbolj oddaljenih in obrobnih regijah, naštetih v členu 299(2) Pogodbe.

(6)

Projekt SESAR ne bo povečal celotne višine prispevkov uporabnikov zračnega prostora za raziskave in razvoj, saj preprečuje podvajanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti.

(7)

Projekt SESAR sestavljajo tri faze: opredelitvena, razvojna in uvajalna faza.

(8)

Opredelitvena faza projekta SESAR skuša opredeliti različne tehnološke faze, ki jih je treba izvesti, prednostne naloge v programih modernizacije in operativne izvedbene načrte. Sofinancirata jo Skupnost in Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol).

(9)

Opredelitvena faza se je začela oktobra 2005, pod vodstvom Eurocontrola pa jo izvaja konzorcij podjetij, ki so bila izbrana na javnem razpisu. Končala se bo leta 2008 z osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa v Evropi. Ta načrt bo opredelil delovni program za izvajanje ciljnih konceptov, vključno z različnimi strategijami uporabe.

(10)

Opredelitveni fazi bo sledila razvojna faza (2008–2013), med katero se bo razvila nova oprema, sistemi ali standardi, ki bodo zagotovili približevanje k popolni medsebojni interoperabilnosti sistema upravljanja zračnega prometa v Evropi.

(11)

Razvojna faza bo prešla v uvajalno fazo (2014–2020), ki bo predstavljala obsežno izdelavo in izvajanje nove infrastrukture sistema upravljanja zračnega prometa. Ta infrastruktura naj bo sestavljena iz popolnoma usklajenih in medsebojno povezljivih prvin, ki bodo zagotavljale učinkovite dejavnosti zračnega prometa v Evropi.

(12)

Ob upoštevanju številnih dejavnikov, ki bodo morali biti vključeni v ta proces, ter potrebnih finančnih sredstev in strokovnega znanja je za racionalizacijo dejavnosti nujno vzpostaviti pravni subjekt, ki je sposoben zagotoviti upravljanje finančnih sredstev, ki so programu SESAR dodeljena med razvojno fazo.

(13)

V skladu s členom 171 Pogodbe je treba torej ustanoviti skupno podjetje, da bi med razvojno fazo omogočili znaten napredek v razvoju tehnologij v zvezi s sistemi kontrole zračnega prometa in pripravili uvajalno fazo.

(14)

Glavna naloga skupnega podjetja je upravljanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti ter dejavnosti potrjevanja projekta SESAR z združevanjem sredstev iz javnega in zasebnega sektorja, ki jih zagotovijo njihovi člani, ter z uporabo zunanjih tehničnih virov, in zlasti z uporabo izkušenj in strokovnosti Eurocontrola.

(15)

Dejavnosti, ki jih izvaja skupno podjetje v okviru programa SESAR, so predvsem raziskovalne in razvojne dejavnosti. Finančna sredstva Skupnosti bi se morala zato izplačati zlasti iz okvirnih programov za raziskave in razvoj. Dodatna finančna sredstva se lahko plačajo iz programa vseevropskih omrežij v skladu s členom 4(g) Odločbe št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja ( 5 ), ki predvideva možnost financiranja raziskovalnih in razvojnih dejavnosti.

(16)

Finančna sredstva Skupnosti za skupno podjetje bi morala biti v tej fazi projekta omejena na razvojno fazo in se izplačati v časovnem obdobju, ki ga pokriva trenutni finančni okvir 2007–2013. Vendar pa to ne vpliva na možnost, da Svet na podlagi napredka, doseženega v razvojni fazi, pregleda področje, upravljanje, financiranje in trajanje delovanja skupnega podjetja.

(17)

Pomemben element za projekt SESAR je precejšnja udeležba industrije. Zato je bistvenega pomena, da se javni proračun za razvojno fazo projekta SESAR dopolni s prispevki iz industrije.

(18)

Skupno podjetje je treba ustanoviti pred zaključkom opredelitvene faze, da bi lahko spremljalo delo opredelitvene faze in pripravilo razvojno fazo z namenom zagotoviti hitro izvajanje osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi.

(19)

Svet naj odloči o potrditvi osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi, vključno z njegovim prenosom na skupno podjetje, z namenom posodobitve upravljanja zračnega prometa v Evropi; v zvezi s tem naj preveri tudi financiranje projekta SESAR, zlasti prispevke, ki naj bi jih za skupno podjetje prispevala industrija.

(20)

Za lažjo komunikacijo z ustanovnimi člani bi moral biti sedež skupnega podjetja v Bruslju.

(21)

Skupno podjetje je nepridobitna organizacija, ki vsa svoja sredstva namenja upravljanju javnega raziskovalnega projekta evropskega pomena. Ustanovna člana sta mednarodni organizaciji, ki delujeta v imenu zadevnih držav članic. Temu podjetju bi zato morali v največji možni meri odobriti kar najvišjo stopnjo oprostitve obdavčitve s strani države gostiteljice.

(22)

Komisiji naj pomaga Odbor za enotno evropsko nebo, ustanovljen v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 549/2004. Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 6 ).

(23)

Komisija bi morala Evropski parlament in Svet redno obveščati o napredku skupnega podjetja. Te informacije bi se morale zagotoviti s pomočjo rednih vrednotenj, ki jih opravi Komisija, ter na podlagi letnih poročil o dejavnosti skupnega podjetja.

(24)

S pripravo statuta skupnega podjetja, kakor je podan v Prilogi, bi bilo treba določiti pravila za organizacijo in delovanje skupnega podjetja.

(25)

Pristojbine na zračnih poteh v celoti krijejo uporabniki zračnega prostora, ki finančno prispevajo k raziskavam in razvoju v sektorju upravljanja zračnega prometa. Zato jim je treba v skupnem podjetju dodeliti primerno zastopanost.

(26)

Javno financiranje v opredelitveni in razvojni fazi projekta SESAR je bistvenega pomena in naložbe v novo generacijo upravljanja zračnega prometa morajo v veliki meri kriti države članice, vključno z organi, ki jih določijo države članice. Državam članicam (Evropske unije in/ali Eurocontrola) bi moral zato biti za nepridobitne namene zagotovljen brezplačen dostop do znanja, pridobljenega pri projektu, in dovoljena uporaba tega znanja za njihove lastne namene, tudi za javne razpise –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Ustanovitev skupnega podjetja

1.  Za upravljanje dejavnosti v razvojni fazi izvajanja projekta za posodobitev upravljanja zračnega prometa v Evropi in za povečanje varnosti, („projekt SESAR“), se ustanovi skupno podjetje, imenovano „Skupno podjetje SESAR“ („skupno podjetje“).

▼M2

2.  Skupno podjetje preneha delovati 31. decembra 2024. Da bi upoštevali trajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014-2020) – Obzorje 2020, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ) (v nadaljnjem besedilu: okvirni program Obzorje 2020), se razpisi za zbiranje predlogov v okviru skupnega podjetja objavijo najpozneje do 31. decembra 2020. V ustrezno utemeljenih primerih se lahko razpisi za zbiranje predlogov objavijo do 31. decembra 2021.

▼M2 —————

▼B

4.  Svet po potrebi v skladu z razvojem projekta in osrednjega načrta ATM ter ob upoštevanju vrednotenja, opravljenega v skladu s členom 7, na podlagi predloga Komisije pregleda področje, upravljanje, financiranje in trajanje delovanja skupnega podjetja.

5.  Cilj skupnega podjetja je zagotoviti posodobitev evropskega sistema upravljanja zračnega prometa z usklajevanjem in združevanjem vseh ustreznih raziskovalnih in razvojnih prizadevanj v Skupnosti. Odgovorno je za izvajanje osrednjega načrta ATM in zlasti za izvajanje naslednjih nalog:

 organiziranje in usklajevanje dejavnosti razvojne faze projekta SESAR v skladu z osrednjim načrtom ATM iz opredelitvene faze projekta, ki ga upravlja Eurocontrol, in sicer z združevanjem in upravljanjem v okviru enotne strukture javnega in zasebnega financiranja,

 zagotavljanje potrebnega financiranja za dejavnosti razvojne faze projekta SESAR v skladu z osrednjim načrtom ATM,

 zagotavljanje sodelovanja zainteresiranih strani sektorja za upravljanje zračnega prometa v Evropi, zlasti: izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, uporabnikov zračnega prostora, profesionalnih združenj uslužbencev, letališč in predelovalnih industrij ter ustreznih znanstvenih institucij ali ustrezne znanstvene skupnosti,

 organiziranje tehničnega dela raziskav in razvoja, potrjevanja in študij, ki jih je treba izvesti pod njegovim vodstvom, da bi se izognili drobitvi teh dejavnosti,

▼M2

 zagotavljanje nadzora nad dejavnostmi v zvezi z razvojem skupnih proizvodov, ustrezno določenih v osrednjem načrtu ATM, prek nepovratnih sredstev članom in najprimernejših ukrepov, kot so javna naročila ali dodelitev nepovratnih sredstev po razpisu za zbiranje predlogov za uresničitev ciljev programa, v skladu z Uredbo (EU) št. 1291/2013.

▼B

6.  Skupno podjetje začne delovati najpozneje tedaj, ko se osrednji načrt ATM prenese na skupno podjetje.

7.  Sedež skupnega podjetja je v Bruslju.

▼M1

Člen 2

Pravni položaj

Skupno podjetje je telo Skupnosti in je pravna oseba. V vsaki državi članici ima največjo pravno sposobnost, ki jo zakonodaja te države priznava pravnim osebam. Predvsem lahko pridobiva premičnine in nepremičnine ter z njimi razpolaga in nastopa kot stranka v pravnem postopku.

▼M1

Člen 2a

Osebje

1.  Za osebje skupnega podjetja in njegovega izvršnega direktorja se uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter predpisi, ki so jih institucije Evropskih skupnosti skupaj sprejele za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.

2.  Brez poseganja v člen 7(2) statuta skupno podjetje v zvezi s svojim osebjem izvaja pristojnosti, ki so organu za imenovanje dodeljene na podlagi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in organu, pooblaščenemu za sklenitev pogodb o zaposlitvi, na podlagi Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

3.  Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme ustrezna izvedbena pravila iz člena 110(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

4.  Obseg osebja se določi v organizacijski shemi skupnega podjetja, kakor je določena v letnem proračunu.

▼M2

5.  Člani osebja skupnega podjetja so začasni in pogodbeni uslužbenci. Skupno trajanje zaposlitve v nobenem primeru ne sme presegati trajanja delovanja skupnega podjetja.

▼M1

6.  Vse stroške v zvezi z osebjem krije skupno podjetje.

Člen 2b

Privilegiji in imunitete

1.  Za skupno podjetje ter za njegovo osebje in izvršnega direktorja, če zanje veljajo pravila iz odstavka 1 člena 2a, se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti. Kar zadeva davke in carinske dajatve, se Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti uporablja za skupno podjetje od 15. oktobra 2008.

2.  Med skupnim podjetjem in Belgijo se sklene upravni sporazum glede privilegijev in imunitet ter druge podpore, ki jo Belgija zagotovi skupnemu podjetju.

Člen 2c

Odgovornost

1.  Pogodbeno odgovornost skupnega podjetja urejajo ustrezne pogodbene določbe in zakonodaja, ki se uporablja za zadevni sporazum ali pogodbo.

2.  V primeru nepogodbene odgovornosti skupno podjetje v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, povrne vso škodo, ki so jo njegovi uslužbenci povzročili pri opravljanju svojih dolžnosti.

3.  Vsako izplačilo skupnega podjetja v zvezi z odgovornostjo iz odstavkov 1 in 2 ter s tem povezani stroški in izdatki se štejejo kot izdatki skupnega podjetja in se krijejo iz sredstev skupnega podjetja.

4.  Skupno podjetje je izključno odgovorno za izpolnjevanje svojih obveznosti.

Člen 2d

Pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti in veljavni pravni red

1.  Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno:

(a) za vse spore med člani, ki se nanašajo na vsebino te uredbe in/ali statuta iz člena 3;

(b) za vse odločitve na podlagi arbitražnih klavzul v sporazumih in pogodbah, ki jih sklene skupno podjetje;

(c) za tožbe zoper skupno podjetje, vključno z odločitvami njegovih organov pod pogoji iz členov 230 in 232 Pogodbe;

(d) za spore v zvezi s povrnitvijo škode, ki jo povzroči osebje skupnega podjetja pri opravljanju svojih nalog.

2.  Za vse zadeve, ki niso zajete v tej uredbi ali drugih zakonodajnih aktih Skupnosti, se uporablja pravni red države, v kateri je sedež skupnega podjetja.

▼B

Člen 3

Statut skupnega podjetja

Sprejme se statut skupnega podjetja, kot je določen v Prilogi k tej uredbi, in je sestavni del te uredbe.

Člen 4

Viri financiranja

1.  Skupno podjetje se v skladu s členi 1 do 12 statuta financira iz prispevkov svojih članov, vključno z zasebnimi podjetji.

▼M2

2.  Prispevek Unije iz večletnega finančnega okvira 2014–2020 (vključno s prispevkom Efte), ki se izplača iz proračunskih sredstev, dodeljenih okvirnemu programu Obzorje 2020, znaša 585 000 000 EUR.

Prispevek Unije urejajo splošni sporazum in letni finančni izvedbeni sporazumi, ki jih Komisija v imenu Unije sklene s skupnim podjetjem. Ti urejajo objavljanje podatkov, ki ji potrebuje Komisija za izpolnjevanje svojih obveznosti glede razširjanja in poročanja, na primer na enotnem portalu za udeležence in prek drugih elektronskih sredstev razširjanja v okviru okvirnega programa Obzorje 2020, ki jih upravlja Komisija, ter objavo razpisov za zbiranje predlogov skupnega podjetja, na primer na enotnem portalu za udeležence in prek drugih sredstev elektronskega razširjanja v okviru okvirnega programa Obzorje 2020, ki jih upravlja Komisija.

▼M1

Splošni sporazum Komisiji zagotavlja pravico, da nasprotuje uporabi prispevka Skupnosti za namene, ki so po njenem mnenju v nasprotju z načeli programov Skupnosti iz prvega pododstavka ali njeno finančno uredbo ali škodujejo interesom Skupnosti. V primeru nasprotovanja Komisije skupno podjetje ne more uporabiti prispevka Skupnosti za te namene.

▼M2

3.  Vsi finančni prispevki Unije skupnemu podjetju se prenehajo izplačevati ob izteku finančne perspektive 2014–2020, razen če Svet na podlagi predloga Komisije ne določi drugače.

▼M1

Člen 4a

Finančna pravila

▼M2

1.  Finančna pravila, ki se uporabljajo za skupno podjetje, sprejme upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Pravila ne smejo odstopati od okvirne finančne uredbe, razen če se to posebej zahteva za delovanje skupnega podjetja in je to Komisija predhodno odobrila.

▼M2 —————

▼M1

Člen 4b

Razrešnica

Razrešnico za izvajanje proračuna skupnega podjetja za leto n da Evropski parlament na priporočilo Sveta pred 15. majem leta n + 2. Upravni odbor v finančnih pravilih skupnega podjetja predpiše postopek, ki se uporabi pri razrešnici ob upoštevanju posebnih značilnosti, ki izhajajo iz narave skupnega podjetja kot javno-zasebnega partnerstva in zlasti sredstev, ki jih v njen proračun prispeva zasebni sektor.

▼B

Člen 5

Odbor

1.  Odbor za enotno evropsko nebo, ustanovljen v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 549/2004, („Odbor“), se redno obvešča o delu skupnega podjetja. Komisija v ta namen projekt SESAR uvrsti kot točko na dnevni red sej Odbora.

▼M2

2.  Komisija sprejme stališče Unije v upravnem odboru.

▼M2 —————

▼M2

4.  Komisija brez poseganja v odstavek 2 tega člena sprejme stališče Unije v upravnem odboru glede odločitev v zvezi z bistvenimi spremembami osrednjega načrta ATM z izvedbenimi akti, ki se sprejmejo po postopku pregleda iz člena 6(2).

Člen 6

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za enotno evropsko nebo, ustanovljen z Uredbo (EC) št. 549/2004. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. Če odbor ne da mnenja, Komisija ne sprejme osnutka izvedbenega akta in uporabi se tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) 182/2011.

Člen 7

Vmesno vrednotenje in poročilo

Komisija do 30. junija 2017 s pomočjo neodvisnih strokovnjakov vmesno ovrednoti izvajanje te uredbe in rezultate, ki jih je doseglo skupno podjetje, pri čemer preuči predvsem učinek in učinkovitost teh konkretnih rezultatov, doseženih v določenem obdobju, v skladu z osrednjim načrtom ATM. Ovrednotijo se tudi metode dela in splošno finančno stanje skupnega podjetja. Komisija o tem vrednotenju pripravi poročilo, ki vključuje ugotovitve vrednotenja in pripombe Komisije. Komisija navedeno poročilo do 31. decembra 2017 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Rezultati vmesnega vrednotenja skupnega podjetja se upoštevajo pri poglobljeni oceni in vmesni oceni iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1291/2013.

▼B

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

STATUT SKUPNEGA PODJETJA

Člen 1

Člani

1.  Ustanovna člana skupnega podjetja sta:

 Evropska skupnost, ki jo zastopa Evropska komisija („Komisija“),

 Evropska organizacija za varnost zračne plovbe („Eurocontrol“), ki jo zastopa njena Agencija.

2.  Člani skupnega podjetja lahko postanejo:

 Evropska investicijska banka,

 druga javna ali zasebna podjetja ali ustanove, vključno s tistimi iz tretjih držav, ki so na področju zračnega prometa z Evropsko skupnostjo sklenile vsaj en sporazum.

3.  Prošnja za pristop se pošlje izvršnemu direktorju, ki jo prenese upravnemu odboru. Upravni odbor odloči, ali bo odobril pogajanja. V primeru odobritve se izvršni direktor pogodi o pogojih pristopa in jih predloži upravnemu odboru. Ti pogoji vsebujejo zlasti določbe v zvezi s finančnimi prispevki in zastopanostjo v upravnem odboru. Osnutek članskega sporazuma se predloži v odobritev upravnemu odboru v skladu s členom 5(1)(d).

4.  Upravni odbor pri odločanju, ali se odobrijo pogajanja o pristopu z javnimi ali zasebnimi podjetji ali ustanovami, upošteva zlasti naslednja merila:

 dokumentirano znanje in izkušnje z upravljanjem zračnega prometa in/ali s proizvodnjo opreme in/ali storitve za uporabo pri upravljanju zračnega prometa,

 prispevek, ki se ga lahko predvideva od podjetja ali subjekta k izvrševanju osrednjega načrta ATM,

 finančna trdnost podjetja ali subjekta,

 morebitno navzkrižje interesov.

5.  Članstva v skupnem podjetju se ne da odstopiti tretji osebi, razen če upravni odbor tega predhodno in soglasno ne odobri.

Člen 2

Organi skupnega podjetja

Organa skupnega podjetja sta upravni odbor in izvršni direktor.

Člen 3

Sestava in predsedstvo upravnega odbora

1.  Upravni odbor sestavljajo:

(a) predstavnik vsakega člana skupnega podjetja;

(b) predstavnik vojske;

(c) predstavnik civilnih uporabnikov zračnega prostora, ki ga imenuje njihova predstavniška organizacija na evropski ravni;

(d) predstavnik izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, ki ga imenuje njihova predstavniška organizacija na evropski ravni;

(e) predstavnik proizvajalcev opreme, ki ga imenuje njihova predstavniška organizacija na evropski ravni;

(f) predstavnik letališč, ki ga imenuje njihova predstavniška organizacija na evropski ravni;

(g) predstavnik predstavniških organizacij delavcev v sektorju upravljanja zračnega prometa, ki ga imenuje njihova predstavniška organizacija na evropski ravni;

(h) predstavnik ustreznih znanstvenih institucij ali ustrezne znanstvene skupnosti, ki ga imenuje njihova predstavniška organizacija na evropski ravni.

2.  Upravnemu odboru predseduje predstavnik Skupnosti.

Člen 4

Glasovanje v upravnem odboru

1.  Predstavniki iz člena 3(1)(a) in (c) imajo pravico do glasovanja.

2.  Člani skupnega podjetja imajo sorazmerno število glasov glede na njihov prispevek k sredstvom skupnega podjetja. Vendar pa imata, ne glede na prvi stavek tega odstavka, tako Skupnost kot Eurocontrol najmanj po 25 % skupnega števila glasov, predstavnik uporabnikov zračnega prostora iz člena 3(1)(c) pa najmanj 10 % skupnega števila glasov.

3.  Odločitve upravnega odbora se sprejmejo z navadno večino oddanih glasov, razen če statut ne določa drugače.

4.  V primeru neodločenega izida odloča glas predstavnika Skupnosti.

5.  Za vsako odločitev o pristopu novih članov (v smislu člena 1(2)), imenovanju izvršnega direktorja, predlaganih spremembah tega statuta, predlogih Komisiji o trajanju delovanja skupnega podjetja, prenehanju delovanja skupnega podjetja ali za odločitve, sprejete na podlagi člena 23, je potreben pozitiven glas predstavnika Skupnosti v upravnem odboru.

6.  Za odločitve v zvezi s sprejetjem osrednjega načrta ATM in njegovih sprememb je potreben pozitiven glas ustanovnih članov. Ne glede na odstavek 1 se odločitve ne sprejmejo, če predstavniki iz točk (c), (d), (f) in (g) člena 3(1) soglasno glasujejo proti.

Člen 5

Odgovornosti upravnega odbora

1.  Odgovornosti upravnega odbora so predvsem:

(a) sprejeti osrednji načrt ATM, ki ga potrdi Svet, kakor je določeno v členu 1(2) te uredbe, in odobriti predloge za njegovo spremembo;

(b) dajati smernice in sprejemati potrebne odločitve za izvajanje razvojne faze projekta SESAR ter izvajati globalen nadzor nad izvajanjem projekta;

(c) odobriti program dela skupnega podjetja in letne programe dela podjetja iz člena 16(1) ter letni proračun, vključno z načrtom delovnih mest;

(d) odobriti pogajanja in odločati o pristopu novih članov ter sorodnih sporazumih iz člena 1(3);

(e) nadzirati izvrševanje sporazumov med člani in skupnim podjetjem;

(f) imenovati in razrešiti izvršnega direktorja in odobriti organizacijsko shemo; ►M1   ter spremljati delo izvršnega direktorja; ◄

(g) določiti zneske in postopke za plačevanje finančnih prispevkov članov ter ocenjevanje njihovih stvarnih vložkov;

(h) sprejeti ►M1  finančna pravila ◄ skupnega podjetja;

(i) odobriti zaključni račun in bilanco stanja;

(j) sprejeti letna poročila o napredku razvojne faze programa SESAR in njegovem finančnem stanju iz člena 16(2);

(k) odločati o predlogih Komisiji o razširitvi in prenehanju delovanja skupnega podjetja;

(l) določiti postopke za dodeljevanje pravic dostopa do opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki so last skupnega podjetja, in prenos teh sredstev;

▼M2

(m) določiti pravila in postopke za oddajo naročil ali dodelitev nepovratnih sredstev ter sklenitev kakršnega koli drugega sporazuma, ki so potrebni za izvajanje osrednjega načrta ATM, vključno s posebnimi postopki za preprečevanje navzkrižja interesov;

(n) odločati o predlogih, ki se predložijo Komisiji, o spremembi statutov;

▼B

(o) izvrševati druga pooblastila in izvajati druge naloge, vključno z vzpostavitvijo pomožnih organov, če je to potrebno za namene razvojne faze projekta SESAR;

(p) sprejeti ureditve za izvajanje člena 8.

2.  Upravni odbor sprejme svoj poslovnik, ki zagotavlja, da postopki potekajo gladko in učinkovito, zlasti v primeru velike razširjenosti članstva. Poslovnik vključuje tudi naslednje določbe:

▼M2

(a) upravni odbor se sestane vsaj trikrat na leto. Izredne seje se lahko skličejo na zahtevo tretjine članov upravnega odbora, ki predstavljajo najmanj 30 % glasovalnih pravic, na zahtevo Komisije ali izvršnega direktorja;

▼B

(b) seje običajno potekajo na sedežu skupnega podjetja;

(c) razen če v posebnih primerih ni drugače odločeno, se izvršni direktor udeleži sej;

(d) posebne postopke za odkrivanje in izogibanje navzkrižju interesov.

Člen 6

Izogibanje navzkrižju interesov

▼M2

1.  Člani skupnega podjetja ali upravnega odbora in osebje skupnega podjetja ne smejo sodelovati pri pripravi, vrednotenju ali postopku dodelitve finančne podpore s strani skupnega podjetja, zlasti na podlagi javnih razpisov ali razpisov za zbiranje predlogov, če imajo v lasti ali predstavljajo organe, ki so potencialni kandidati ali predlagatelji, ali so sklenili sporazume o partnerstvu z njimi.

▼B

2.  Člani skupnega podjetja in udeleženci v upravnem odboru morajo glede zadeve na dnevnem redu pri izidu razprav upravnega odbora razkriti vsakršne neposredne ali posredne osebne ali družbene interese. Ta zahteva velja tudi za osebje v povezavi z nalogami, ki so jim dodeljene.

3.  Na podlagi razkritja iz odstavka 2 lahko upravni odbor odloči, da bo iz odločanja ali nalog izključil člane, udeležence ali osebje, če je verjetno, da bo prišlo do navzkrižja interesov. Odvzet jim bo dostop do informacij v zvezi s področji, ki naj bi bila izpostavljena morebitnemu navzkrižju interesov.

Člen 7

Izvršni direktor

1.  Izvršni direktor je pristojen za tekoče vodenje skupnega podjetja in je njegov zakoniti zastopnik. ►M1   Izvršni direktor v zvezi z osebjem izvršuje pooblastila, določena v členu 2a(2) Uredbe (ES) št. 219/2007. ◄

▼M2

2.  Izvršni direktor se zaposli kot začasni uradnik skupnega podjetja v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija, in sicer po javnem in preglednem izbirnem postopku.

Za namene sklenitve pogodbe z izvršnim direktorjem skupno podjetje zastopa predsednik upravnega odbora.

Mandat izvršnega direktorja je pet let. Do konca navedenega obdobja Komisija izvede ocenjevanje, pri čemer upošteva vrednotenje uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive skupnega podjetja.

Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva vrednotenje iz tretjega pododstavka tega odstavka, podaljša mandat izvršnega direktorja enkrat za največ pet let.

Izvršni direktor, katerega mandat je bil podaljšan, ob koncu celotnega obdobja ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

Izvršnega direktorja se lahko odstavi samo na podlagi sklepa upravnega odbora, sprejetega na predlog Komisije.

▼B

3.  Izvršni direktor opravlja svoje naloge popolnoma samostojno v okviru pristojnosti, ki so mu dodeljene.

4.  Izvršni direktor vodi izvajanje projekta SESAR v okviru smernic, ki jih določi upravni odbor, kateremu je odgovoren. Upravnemu odboru predloži vse informacije, potrebne za izvajanje nalog.

5.  Izvršni direktor mora predvsem:

▼M1

(a) zaposliti, voditi in nadzorovati osebje skupnega podjetja, vključno z osebjem iz člena 8;

▼B

(b) organizirati, voditi in nadzorovati dejavnosti skupnega podjetja;

(c) upravnemu odboru predložiti svoje predloge v zvezi z organizacijsko shemo;

(d) pripraviti in redno posodabljati univerzalen in letni program dela skupnega podjetja, vključno z oceno stroškov programa, in ju predložiti upravnemu odboru;

(e) v skladu s ►M1  finančnimi pravili ◄ sestaviti osnutek letnega proračuna, ki vključuje načrt delovnih mest, in ga predložiti upravnemu odboru;

(f) skrbeti, da skupno podjetje izpolnjuje obveznosti na podlagi sklenjenih pogodb in sporazumov;

(g) zagotoviti, da se dejavnosti skupnega podjetja izvajajo povsem neodvisno in brez navzkrižja interesov;

(h) sestaviti letno poročilo o napredku programa SESAR in njegovega finančnega položaja ter druga poročila, ki jih lahko zahteva upravni odbor, in mu jih predložiti;

(i) upravnemu odboru predložiti zaključne račune in bilanco stanja;

(j) predložiti upravnemu odboru vse predloge, ki bi vključevali spremembe v zasnovi projekta SESAR.

▼M1

Člen 7a

Naloge notranjega revizorja

Upravni odbor prevzame odgovornost za naloge, ki jih notranjemu revizorju Komisije nalaga člen 185(3) finančne uredbe, ter ob upoštevanju velikosti in področja delovanja skupnega podjetja sprejme ustrezne ukrepe.

▼M1

Člen 8

Dodelitev osebja skupnemu podjetju

Vsak član skupnega podjetja lahko predlaga izvršnemu direktorju, da dodeli člane njegovega osebja skupnemu podjetju v skladu s pogoji, navedenimi v ustreznem sporazumu iz člena 1(3) tega statuta. Osebje, dodeljeno skupnemu podjetju, mora ravnati popolnoma neodvisno pod nadzorom izvršnega direktorja.

▼B

Člen 9

Sporazumi

▼M2

1.  Za izvajanje nalog, opredeljenih v členu 1(5) te uredbe, lahko skupno podjetje sklene posebne sporazume s svojimi člani in jim dodeli nepovratna sredstva v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo.

▼B

2.  Vloga in prispevek Eurocontrola se določi v sporazumu s skupnim podjetjem. Ta sporazum:

(a) vzpostavi podrobne ureditve za načine prenosa in uporabe rezultatov opredelitvene faze skupnemu podjetju;

(b) opiše naloge in odgovornosti Eurocontrola pri izvajanju osrednjega načrta ATM v okviru pooblastil skupnega podjetja, kot so:

(i) organizacija dejavnosti raziskovanja, razvoja in potrjevanja v skladu s programom dela skupnega podjetja;

(ii) usklajevanje skupnih razvojnih del prihodnjega sistema v okviru odgovornosti Eurocontrola;

(iii) po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi iz člena 1(5) te uredbe, predlaganje morebitnih sprememb osrednjega načrta ATM;

(iv) posodabljanje kazalnikov konvergence (Evropski načrt za konvergenco in izvajanje, lokalni načrt za konvergenco in izvajanje);

(v) povezovanje z Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo.

3.  Vsi sporazumi s člani vključujejo ustrezne določbe, ki preprečijo morebitno navzkrižje interesov za člane, ki opravljajo naloge v okviru omenjenih sporazumov.

4.  Predstavniki članov skupnega podjetja ne sodelujejo pri posvetovanjih skupnega podjetja, ki se nanašajo na pogajanja o sklenitvi sporazumov iz odstavka 1 s člani samimi, in nimajo dostopa do dokumentacije v zvezi s temi posvetovanji.

▼M2

Člen 10

Pogodbe in nepovratna sredstva

1.  Ne glede na člen 9 lahko skupno podjetje sklene pogodbe o izvajanju storitev in dobavi ali sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev s podjetji ali konzorcijem podjetij, predvsem za izpolnjevanje nalog iz člena 1(5) te uredbe.

2.  Skupno podjetje zagotovi, da je v pogodbah in sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev iz odstavka 1 predvidena pravica Komisije, da izvaja nadzor za zagotovitev zaščite finančnih interesov Unije.

3.  Pogodbe in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev iz odstavka 1 vključujejo vse ustrezne določbe glede pravic intelektualne lastnine iz člena 18. Da bi se preprečilo navzkrižje interesov, člani, ki so vključeni v opredelitev del, ki so predmet postopka oddaje javnih naročil ali dodelitve nepovratnih sredstev, vključno z osebjem, napotenim v skladu s členom 8, ne smejo sodelovati pri izvajanju navedenih del.

▼B

Člen 11

Delovne skupine

1.  Za izvajanje nalog iz člena 1(5) te uredbe lahko skupno podjetje oblikuje omejeno število delovnih skupin za izvajanje dejavnosti, ki se še ne izvajajo. Skupine temeljijo na strokovnem znanju in izkušnjah strokovnjakov ter delujejo na pregleden način.

2.  Strokovnjaki, ki sodelujejo v delovnih skupinah, niso del osebja skupnega podjetja.

3.  Delovnim skupinam predseduje predstavnik skupnega podjetja.

Člen 12

Finančne določbe

1.  Skupno podjetje se financira iz vira, določenega v členu 4 te uredbe.

2.  Za začetek dejavnosti skupnega podjetja ustanovni člani nakažejo minimalni začetni prispevek v višini 10 milijonov EUR v enem letu od ustanovitve skupnega podjetja.

▼M2

3.  Člani iz druge alinee člena 1(2) se obvežejo, da bodo nakazali minimalni začetni prispevek v višini 10 milijonov EUR v enem letu po tem, ko je sprejeta njihova priključitev k skupnemu podjetju. Ta znesek se zmanjša na 5 milijonov EUR za člane, ki se v skupno podjetje vpišejo najkasneje 24 mesecev po njegovi ustanovitvi.

▼B

Za podjetja, ki se vpišejo posamezno ali kolektivno in ki veljajo za mala ali srednje velika podjetja v smislu priporočila Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi malih in srednje velikih podjetij ( 8 ), se ta znesek ne glede na čas pristopa zmanjša na 250 000 EUR. Novim članom se lahko ponudi možnost začetni prispevek plačati v več obrokih, in sicer v obdobju, dogovorjenem in določenem v njihovih članskih sporazumih iz člena 1(3).

4.  Upravni odbor določi, kakšne zneske mora sprostiti vsak član, sorazmerno s prispevki, za katere se je obvezal, da jih bo nakazal, ter določi rok, v katerem morajo člani nakazati svoje prispevke.

5.  Prispevki v naravi so mogoči, razen kar zadeva prispevke iz odstavka 2. Ovrednoti se jih glede na njihovo vrednost in uporabnost pri izvajanju nalog skupnega podjetja in se jih natančno opredeli v članskem sporazumu iz člena 1(3).

6.  Vsakemu članu skupnega podjetja, ki ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s prispevki v naravi ali v določenem roku ne sprosti dolgovanega zneska, se po izteku navedenega roka za šest mesecev odvzame volilna pravica v upravnem odboru, dokler ne izpolni svojih obveznosti. Če po izteku teh šestih mesecev še vedno ne izpolni svojih obveznosti, se mu odvzame članstvo.

Člen 13

Prihodki

1.  Vsi prihodki skupnega podjetja se uporabijo za izvajanje nalog, opredeljenih v členu 1(5) te uredbe. Ob upoštevanju člena 25 se prihodki, ki presegajo stroške, ne razdeljujejo med člane skupnega podjetja.

▼M2

2.  Vse obresti finančnih prispevkov, ki jih plačajo člani skupnega podjetja, se štejejo za prihodek skupnega podjetja.

▼M1 —————

▼B

Člen 15

Izvajanje in nadzor proračuna

1.  Poslovno leto se ujema s koledarskim letom.

▼M1

2.  Izvršni direktor vsako leto članom pošlje oceno stroškov projekta SESAR, ki jo je odobril upravni odbor. Upravni odbor v finančnih pravilih skupnega podjetja predpiše postopek, ki se uporabi za pošiljanje ocene stroškov.

▼B

3.  Člani izvršnemu direktorju takoj sporočijo pripombe v zvezi z oceno stroškov projekta, predvsem v zvezi z ocenjenimi prihodki in odhodki za naslednje leto.

▼M1

4.  Na podlagi odobrenih ocen stroškov projekta in ob upoštevanju pripomb članov izvršni direktor pripravi predlog proračuna za naslednje leto in ga predloži upravnemu odboru v sprejetje. Upravni odbor v finančnih pravilih skupnega podjetja predpiše postopek, ki se uporabi pri predložitvi predloga proračuna.

▼B

5.  Najkasneje dva meseca po koncu vsakega poslovnega leta izvršni direktor predloži Računskemu sodišču Evropskih skupnosti računovodske obračune in bilanco stanja za preteklo leto. Računsko sodišče opravi revizijo na podlagi dokumentacije in na kraju samem.

6.  Izvršni direktor predloži letne računovodske obračune in bilanco stanja skupaj s poročilom Računskega sodišča upravnemu odboru v odobritev s 75-odstotno večino oddanih glasov. Izvršni direktor ima pravico, na zahtevo upravnega odbora pa je tudi obvezan, podati pripombe glede poročila.

7.  Računsko sodišče pošlje svoje poročilo članom skupnega podjetja.

Člen 16

Program dela in poročila

▼M2

1.  Skupno podjetje sestavi svoj program dela na podlagi finančnega okvira iz člena 4(2) te uredbe ter na podlagi načel dobrega upravljanja in odgovornosti, ki določajo jasne končne izsledke in mejnike. Program dela zajema:

▼B

(a) univerzalen program dela, ki je razdeljen v obdobja po 36 mesecev;

(b) letne programe dela, ki se jih sestavi vsako leto in vsebujejo opis dejavnosti, časovni razpored in stroške skupnega podjetja v tem obdobju.

2.  V letnem poročilu je opisano stanje napredovanja projekta SESAR, predvsem kar zadeva časovni razpored, stroške in rezultate navedenega projekta.

▼M2

Člen 17

Zaščita finančnih interesov Unije

1.  Skupno podjetje sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Evropske unije zaščiteni z izvajanjem preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in drugemu protipravnemu ravnanju ter z učinkovitim preverjanjem, ob odkritju nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov ter po potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračalnimi kaznimi.

2.  Komisija ali njeni predstavniki in Računsko sodišče lahko opravijo revizije na podlagi dokumentacije in na kraju samem pri vseh prejemnikih nepovratnih sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije.

3.  Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je pooblaščen, da pri gospodarskih izvajalcih, ki jih takšno financiranje neposredno ali posredno zadeva, na kraju samem izvaja preglede in inšpekcije v skladu s postopki iz Uredbe (Euratom, ES) št. 2185/96 ( 9 ), z namenom ugotavljanja goljufij, korupcije ali drugih nezakonitih dejavnosti, ki vplivajo na finančne interese Unije v zvezi s sporazumom, sklepom ali pogodbo o nepovratnih sredstvih, ki zadevajo financiranje Unije.

4.  Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 sporazumi o sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklepi in pogodbe, ki izhajajo iz izvajanja te uredbe, izrecno določajo, da so Komisija, Računsko sodišče in OLAF pristojni za izvedbo takšnih revizij ter pregledov in inšpekcij na kraju samem.

▼B

Člen 18

Lastninske pravice

Skupno podjetje je lastnik vseh opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki jih skupno podjetje ustvari ali se nanj prenesejo za razvojno fazo projekta SESAR, v skladu s članskimi sporazumi iz člena 1(3) in 9, sklenjenimi s skupnim podjetjem. Skupno podjetje lahko odobri pravice dostopa do znanja, pridobljenega pri projektu, zlasti svojim članom ter državam članicam Evropske unije in/ali Eurocontrola za njihove lastne in nepridobitne namene.

▼M1

Člen 19

Preglednost

1.  Za dokumente, ki jih hrani skupno podjetje, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ( 10 ).

2.  Skupno podjetje sprejme praktične ureditve za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 do 1. julija 2009.

3.  Zoper odločitve, ki jih skupno podjetje sprejme na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, se lahko v skladu s pogoji, določenimi v členih 195 oziroma 230 Pogodbe, vloži pritožba pri varuhu človekovih pravic oziroma sproži postopek pred Sodiščem.

▼B

Člen 20

Ukrepi za boj proti goljufijam

1.  Za boj proti goljufijam, korupciji in drugim ilegalnim dejanjem se uporablja Uredba (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ( 11 ).

2.  Skupno podjetje se pridružuje Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) ( 12 ) in nemudoma sprejme ustrezne določbe, ki veljajo za celotno osebje skupnega podjetja.

3.  Računsko sodišče in OLAF lahko po potrebi izvedeta revizijo na kraju samem pri upravičencih posojil skupnega podjetja ter pri uslužbencih, odgovornih za dodelitev teh posojil.

▼M1

Člen 21

Zavarovanje

Izvršni direktor upravnemu odboru predlaga sklenitev vseh potrebnih zavarovanj, skupno podjetje pa na zahtevo upravnega odbora taka zavarovanja sklene.

▼B

Člen 22

Zaupnost

Skupno podjetje zagotovi varovanje občutljivih informacij, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko ogrozilo interese pogodbenih strank. Uporabi načela in minimalna varnostna načela, ki jih določa in uveljavlja Sklep Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti ( 13 ).

Člen 23

Prenos opredmetenih in neopredmetenih sredstev skupnega podjetja

Ob izteku obdobja iz člena 1 te uredbe se o prenosu vseh ali dela opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki so v lasti skupnega podjetja, na drug organ dogovori upravni odbor.

▼M2 —————

▼B

Člen 25

Prenehanje delovanja skupnega podjetja

Za potrebe postopka prenehanja delovanja skupnega podjetja upravni odbor imenuje enega ali več likvidacijskih upraviteljev, ki upošteva(-jo) sklepe upravnega odbora.

Člen 26

Pravo, ki se uporablja

Za vse zadeve, ki jih ta statut ne obravnava, se uporablja pravo države, v kateri je sedež skupnega podjetja.( 1 ) UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

( 2 ) UL L 96, 31.3.2004, str. 10.

( 3 ) UL L 96, 31.3.2004, str. 20.

( 4 ) UL L 96, 31.3.2004, str. 26.

( 5 ) UL L 228, 9.9.1996, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

( 6 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

( 7 ) Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104).

( 8 ) UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

( 9 ) Uredba (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih Komisija izvaja za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

( 10 ) UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

( 11 ) UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

( 12 ) UL L 136, 31.5.1999, str. 15.

( 13 ) UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).

Top