EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0512-20190611

Consolidated text: Odločba Sveta z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS) (2004/512/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/2019-06-11

02004D0512 — SL — 11.06.2019 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

ODLOČBA SVETA

z dne 8. junija 2004

o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS)

(2004/512/ES)

(UL L 213 15.6.2004, str. 5)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2019/817 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2019

  L 135

27

22.5.2019
▼B

ODLOČBA SVETA

z dne 8. junija 2004

o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS)

(2004/512/ES)Člen 1

1.  Vzpostavi se sistem za izmenjavo podatkov o vizumih med državami članicami, „vizumski informacijski sistem“ (v nadaljevanju „VIS“), ki pooblaščenim nacionalnim organom omogoča, da te podatke vnašajo in posodabljajo ter da jih priklicujejo po elektronski poti.

▼M1

2.  Vizumski informacijski sistem temelji na centralizirani arhitekturi in ga sestavljajo:

(a) skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR) iz člena 17(2)(a) Uredbe (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 );

(b) centralni informacijski sistem, v nadaljnjem besedilu: „centralni vizumski informacijski sistem“ (CS-VIS);

(c) vmesnik v vsaki državi članici, v nadaljnjem besedilu: „nacionalni vmesnik“ (NI-VIS), za zagotovitev povezave do pristojnega centralnega nacionalnega organa zadevne države članice;

(d) komunikacijska infrastruktura med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki;

(e) varni komunikacijski kanal med centralnim sistemom SVI in CS-VIS;

(f) varna komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom VIS ter centralnima infrastrukturama evropskega iskalnega portala, vzpostavljenega s členom 6(1) Uredbe (EU) 2019/817, in skupnega odložišča podatkov o identiteti, vzpostavljenega s členom 17(1) Uredbe (EU) 2019/817.

▼B

Člen 2

1.  Centralni vizumski informacijski sistem, nacionalni vmesnik v vsaki državi članici in komunikacijsko infrastrukturo med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki razvije Komisija.

2.  Nacionalne infrastrukture razvijejo in/ali prilagodijo države članice.

Člen 3

Ukrepi, potrebni za razvoj centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki, kadar ne zadevajo vprašanj, naštetih v členu 4, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 5(2).

Člen 4

Ukrepi, potrebni za razvoj centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim informacijskim vizumskim sistemom in nacionalnimi vmesniki, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 5(3), kadar zadevajo naslednja vprašanja:

(a) oblikovanje fizične sistemske arhitekture, vključno z njenim komunikacijskim omrežjem;

(b) tehnične vidike, ki vplivajo na varstvo osebnih podatkov;

(c) tehnične vidike, ki imajo resne finančne posledice za proračune držav članic ali ki imajo resne tehnične posledice za nacionalne sisteme držav članic;

(d) razvoj varnostnih zahtev, vključno z biometričnimi vidiki.

Člen 5

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen po členu 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2424/2001 z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) ( 2 ).

2.  Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok, predviden v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

3.  Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok, predviden v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

4.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 6

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu letno poročilo o napredku pri razvoju centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim informacijskim vizumskim sistemom in nacionalnimi vmesniki; prvo poročilo predloži do konca leta, v katerem je podpisana pogodba o razvoju VIS.

Člen 7

Ta odločba se začne uporabljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.( 1 ) Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 27).

( 2 ) UL L 328, 13.12.2001, str. 4.

Top