EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993R0095-20210220

Consolidated text: Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/95/2021-02-20

01993R0095 — SL — 20.02.2021 — 008.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (EGS) št. 95/93

z dne 18. januarja 1993

o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

(UL L 014 22.1.1993, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

UREDBA (ES) št. 894/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. maja 2002

  L 142

3

31.5.2002

 M2

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 1554/2003 z dne 22. julija 2003

  L 221

1

4.9.2003

►M3

UREDBA (ES) 793/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21. aprila 2004

  L 138

50

30.4.2004

►M4

UREDBA (ES) št. 545/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. junija 2009

  L 167

24

29.6.2009

►M5

UREDBA (EU) 2020/459 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. marca 2020

  L 99

1

31.3.2020

 M6

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1477 z dne 14. oktobra 2020

  L 338

4

15.10.2020

►M7

UREDBA (EU) 2021/250 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. februarja 2021

  L 58

1

19.2.2021
▼B

UREDBA SVETA (EGS) št. 95/93

z dne 18. januarja 1993

o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih SkupnostiČlen 1

Področje uporabe

▼M3

1.  
Ta uredba se uporablja za letališča Skupnosti.

▼B

2.  
Uporaba te uredbe za gibraltarsko letališče ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije in Združenega kraljestva glede spora o suverenosti nad ozemljem, na katerem je letališče.
3.  
Uporaba določb te uredbe za gibraltarsko letališče se odloži do začetka izvajanja dogovora, sklenjenega s skupno deklaracijo ministrov za zunanje zadeve Kraljevine Španije in Združenega kraljestva 2. decembra 1987. Vladi Španije in Združenega kraljestva obvestita Svet o tem datumu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

▼M3

(a) 

„slot“ je dovoljenje, ki ga da koordinator v skladu s to uredbo, za uporabo celotnega obsega letališke infrastrukture, potrebnega za opravljanje zračnega prevoza na koordiniranem letališču na določen datum in ob določenem času za namen pristajanja ali vzletanja, kakor ga dodeli koordinator v skladu s to uredbo;

(b) 

„novi prevoznik“ je:

(i) 

letalski prevoznik, ki kot del zaporedja slotov zahteva slot na letališču na katerikoli dan, pri čemer bi ob sprejetju prevoznikove zahteve ta imel manj kot pet slotov na tem letališču na ta dan, ali

(ii) 

letalski prevoznik, ki zahteva zaporedje slotov za stalni redni prevoz potnikov med dvema letališčema Skupnosti, če med tema dvema letališčema ali sistemoma letališč na ta dan isti stalni redni prevoz izvajata največ dva druga letalska prevoznika, pri čemer bi ob sprejetju prevoznikove zahteve ta vseeno imel manj kot pet slotov na tem letališču na ta dan za ta stalni prevoz, ali

(iii) 

letalski prevoznik, ki zahteva zaporedje slotov na letališču za stalni redni prevoz potnikov med tem letališčem in regionalnim letališčem, če noben drug letalski prevoznik ne izvaja neposrednega rednega prevoza potnikov med tema dvema letališčema ali sistemoma letališč na ta dan, pri čemer bi ob sprejetju prevoznikove zahteve ta vseeno imel manj kot pet slotov na tem letališču na ta dan za ta stalni prevoz.

Letalski prevoznik z več kot 5 % skupnega obsega slotov na razpolago za zadevni dan na posameznem letališču ali več kot 4 % skupnega obsega slotov na razpolago na zadevni dan na sistemu letališč, del katerega je letališče, se ne šteje za novega ponudnika na tem letališču;

▼M7

(ba) 

v obdobju iz člena 10a(3) je „novi prevoznik“:

(i) 

letalski prevoznik, ki kot del zaporedja slotov zahteva slot na letališču na kateri koli dan, pri čemer bi ob sprejetju prevoznikove zahteve ta imel manj kot sedem slotov na tem letališču na ta dan, ali

(ii) 

letalski prevoznik, ki zahteva zaporedje slotov za stalni redni prevoz potnikov med dvema letališčema Unije, kadar med tema dvema letališčema na ta dan isti stalni redni prevoz izvajata največ dva druga letalska prevoznika in kadar bi ob sprejetju prevoznikove zahteve ta vseeno imel manj kot devet slotov na tem letališču na ta dan za ta stalni prevoz.

Letalski prevoznik, ki ima skupaj s svojo nadrejeno družbo, lastnimi odvisnimi podjetji ali odvisnimi podjetji nadrejene družbe več kot 10 % vseh slotov, dodeljenih na zadevni dan na določenem letališču, se ne šteje za novega prevoznika na tem letališču;

▼B

(c) 

„direktni let“ pomeni storitev med dvema letališčema, vključno z vmesnimi pristanki z istim zrakoplovom in isto številko leta;

(d) 

„obdobje voznega reda letov“ pomeni poletno ali zimsko sezono, kakor ju letalski prevozniki uporabljajo v svojih voznih redih letov;

(e) 

„letalski prevoznik Skupnosti“ pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov ( 1 );

▼M3

(f) 
(i) 

„letalski prevoznik“ je podjetje za zračni prevoz, ki ima veljavno operativno licenco ali enakovredni dokument najkasneje 31. januarja za naslednjo letno sezono ali 31. avgusta za naslednjo zimsko sezono. Za namen členov 4, 8, 8a in 10 opredelitev letalskega prevoznika zajema tudi poslovne letalske prevoznike, če obratujejo po redu letenja; za namene členov 7 in 14 opredelitev letalskega prevoznika zajema tudi vse civilne letalske prevoznike;

(ii) 

„skupina letalskih prevoznikov“ sta dva ali več letalskih prevoznikov, ki skupaj izvajajo skupne operacije ali franšizne operacije ali operacije z isto oznako za namen opravljanja specifičnega zračnega prevoza;

(g) 

„koordinirano letališče“ je katero koli letališče, za pristanek ali vzlet na katerem mora letalski prevoznik ali katerikoli drug letalski operator imeti slot, ki mu ga dodeli koordinator, razen državniških letov, pristankov v sili in humanitarnih letov;

▼B

(h) 

„sistem letališč“ pomeni dve ali več združenih letališč, ki oskrbujejo isto mesto ali urbane aglomeracije, kakor je navedeno v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 2408/92;

▼M3

(i) 

„letališče z usklajevanim“ redom letenja je letališče, na katerem obstaja možnost prezasedenosti v nekaterih obdobjih dneva, tedna ali leta, kar je mogoče rešiti s prostovoljnim sodelovanjem med letalskimi prevozniki, in na katerem je bil imenovan usklajevalec reda letenja, da bi uskladil operacije letalskih prevoznikov, ki na tem letališču opravljajo storitve ali jih nameravajo opravljati;

(j) 

„organ za upravljanje letališča“ je organ, ki ima skupaj z drugimi dejavnostmi ali drugače v skladu z nacionalnimi zakoni ali drugimi predpisi nalogo, da upravlja letališke zmogljivosti ter koordinira in nadzoruje dejavnosti raznih prevoznikov, prisotnih na zadevnem letališču ali v sistemu letališč;

(k) 

„zaporedje slotov“ je najmanj pet slotov, zahtevanih za isti čas na isti dan v tednu redno v istem obdobju reda letenja in dodeljenih na ta način ali, če to ni mogoče, dodeljenih za približno isti čas;

(l) 

„poslovno letalstvo“ je sektor splošnega letalstva, ki zadeva upravljanje ali uporabo zrakoplova s strani podjetij za prevoz potnikov ali blaga kot orodje pri opravljanju njihove dejavnosti, če se z zrakoplovi opravljajo poleti za namene, ki na splošno niso namenjeni javnemu najemu, in jih pilotirajo posamezniki, ki imajo vsaj veljavno licenco poklicnega pilota z ratingom za instrumentalno letenje;

(m) 

„koordinacijski parametri“ je operativni izraz za vse razpoložljive zmogljivosti za dodeljevanje slotov na letališču v posameznem koordinacijskem obdobju, ki odraža vse tehnične, operativne in okoljske dejavnike, ki vplivajo na delovanje letališke infrastrukture in njenih različnih podsistemov;

▼M7

(n) 

„koordinacijski parametri za COVID-19“ pomenijo revidirane koordinacijske parametre, ki povzročijo zmanjšanje razpoložljive letališke zmogljivosti na koordiniranem letališču zaradi posebnih sanitarnih ukrepov, ki so jih države članice uvedle kot odgovor na krizo zaradi COVID-19.

▼B

Člen 3

Pogoji koordiniranja letališč

▼M3

1.  
(a) 

Država članica ni zavezana, da mora razglasiti katero koli letališče kot letališče z usklajevanim redom letenja ali koordinirano letališče, razen v skladu z določbami tega člena.

(b) 

Država članica ne razglasi letališča za koordinirano, razen v skladu z določbami odstavka 3.

▼B

2.  
Države članice lahko kljub temu predvidijo razglasitev letališča za ►M3  letališče z usklajevanim redom letenja ◄ , če upoštevajo načela preglednosti, nevtralnosti in nediskriminacije.

▼M3

3.  

Odgovorna država članica zagotovi, da organ za upravljanje letališča ali drug pristojni organ na letališču brez razglašenega statusa ali na letališču z usklajevanim redom letenja izvede temeljito analizo zmogljivosti, kadar ta država članica meni, da je to potrebno, ali v šestih mesecih:

(i) 

po pisnem zahtevku s strani letalskih prevoznikov, ki predstavljajo več kot polovico operacij na letališču, ali s strani organa za upravljanje letališča, kadar ti menijo, da je zmogljivost nezadostna za trenutne ali načrtovane operacije v določenih obdobjih; ali

(ii) 

na zahtevo Komisije, zlasti če je letališče v resnici dostopno samo letalskim prevoznikom, ki so jim bili dodeljeni sloti, ali če letalski prevozniki in zlasti novi ponudniki naletijo na hude težave pri zagotavljanju pristajalnih in vzletnih možnosti na zadevnem letališču.

S to analizo na podlagi splošno priznanih metod se ugotovi morebitno pomanjkanje zmogljivosti ob upoštevanju okoljskih omejitev na zadevnem letališču. Analiza mora zajemati možnosti odprave takega pomanjkanja s pomočjo nove ali prilagojene infrastrukture, operativnih sprememb ali morebitnih drugih sprememb ter časovni okvir, predviden za rešitev teh problemov. Treba jo je prilagoditi zadnjemu stanju, če se uveljavlja odstavek 5 ali če na letališču pride do sprememb, ki pomembno vplivajo na njegovo zmogljivost in izkoristek zmogljivosti. Analiza in uporabljena metoda se dasta na razpolago strankam, ki so analizo zahtevale, in drugim zainteresiranim strankam na njihovo zahtevo. Hkrati se analiza posreduje Komisiji.

4.  
Na podlagi analize se države članice posvetujejo o stanju zmogljivosti na letališču z organom za upravljanje letališča, letalskimi prevozniki, ki redno uporabljajo letališče, njihovimi predstavniškimi organizacijami, predstavniki splošnega letalstva, ki redno uporabljajo letališče, in službami za kontrolo zračnega prometa.
5.  

Če se problemi pojavijo v najmanj enem obdobju reda letenja, država članica zagotovi, da se letališče razglasi za koordinirano za zadevna obdobja samo, če:

(a) 

je pomanjkanje tako hude narave, da se na letališču ne da izogniti precejšnjim zamudam; in

(b) 

teh problemov v kratkoročnem obdobju ni mogoče rešiti.

6.  
Z odstopanjem od odstavka 5 lahko države članice v izrednih okoliščinah prizadeta letališča razglasijo za koordinirana za ustrezno obdobje.

▼B

►M3  7. ◄   
Kadar je na ►M3  koordinirano letališče ◄ za sedanje ali načrtovane letalske storitve zagotovljena zadostna zmogljivost, se razglasitev tega letališča za koordinirano prekliče.

Člen 4

▼M3

Usklajevalec reda letenja in koordinator

1.  
Države članice, odgovorne za letališče z usklajevanim redom letenja ali koordinirano letališče, zagotovijo, da se kot usklajevalec reda letenja ali letališki koordinator imenuje usposobljena fizična ali pravna oseba po posvetu z letalskimi prevozniki, ki redno uporabljajo letališče, njihovimi predstavniškimi organizacijami in organom za upravljanje letališča ter koordinacijskim odborom, če tak odbor obstaja. Isti usklajevalec reda letenja ali letališki koordinator se lahko imenuje za več kot eno letališče.
2.  

Država članica, odgovorna za letališče z usklajevanim redom letenja ali koordinirano letališče, zagotovi:

(a) 

da na letališču z usklajevanim redom letenja usklajevalec reda letenja deluje v skladu s to uredbo neodvisno, nevtralno, nediskriminatorno in transparentno;

(b) 

neodvisnost koordinatorja na koordiniranem letališču tako, da se koordinator funkcionalno loči od katere koli posamezne zainteresirane stranke. Sistem financiranja koordinatorjevih dejavnosti mora biti tak, da zagotavlja neodvisni status koordinatorja;

(c) 

da koordinator deluje v skladu s to uredbo nevtralno, nediskriminatorno in transparentno.

3.  
Usklajevalec reda letenja in koordinator sodelujeta na takih mednarodnih konferencah o načrtovanju redov letenja letalskih prevoznikov, ki jih dovoljuje pravni red Skupnosti.
4.  
Usklajevalec reda letenja svetuje letalskim prevoznikom in priporoča alternativne čase prihoda in/ali odhoda, kadar je verjetno, da bo prišlo do prezasedenosti.
5.  
Koordinator je edina oseba, odgovorna za dodeljevanje slotov. Slote dodeli v skladu z določbami te uredbe in predvidi, da se ob izrednem dogodku sloti lahko dodelijo tudi izven uradnih ur.
6.  
Usklajevalec reda letenja spremlja skladnost operacij letalskih prevoznikov z redom letenja, ki mu je priporočen. Koordinator spremlja skladnost operacij letalskih prevoznikov s sloti, ki so jim dodeljeni. To preverjanje skladnosti se opravlja v sodelovanju z organom za upravljanje letališča in s službami za kontrolo zračnega prometa, pri čemer se upoštevajo čas in drugi ustrezni parametri v zvezi z zadevnim letališčem. Koordinator na zahtevo zadevnim državam članicam in Komisiji predloži letno poročilo o dejavnostih, ki zlasti zadeva uporabo členov 8a in 14 ter morebitne pritožbe glede uporabe členov 8 in 10, predložene koordinacijskemu odboru, in ukrepe, sprejete za njihovo rešitev.
7.  
Vsi usklajevalci reda letenja in koordinatorji sodelujejo pri odkrivanju neskladnosti reda letenja.

▼B

►M3  8. ◄   
►M3  

Koordinator na zahtevo in v razumnem času da brezplačno na razpolago naslednje informacije v pregled zainteresiranim strankam, zlasti članom koordinacijskega odbora ali opazovalcem v njem, v pisni obliki ali v katerikoli drugi lahko dostopni obliki:

 ◄
(a) 

historičnih slotih vseh letalskih prevoznikov letališča, razvrščenih po posameznih letalskih prevoznikih in v časovnem zaporedju,

(b) 

zahtevanih slotih (prvotne vloge) vseh letalskih prevoznikov, razvrščenih po posameznih letalskih prevoznikih in v časovnem zaporedju,

(c) 

vseh dodeljenih slotih in zavrnjenih zahtevkih za slote vseh letalskih prevoznikov, razvrščenih po posameznih letalskih prevoznikih in v časovnem zaporedju,

(d) 

preostalih razpoložljivih slotih,

(e) 

popolnih podatkih o merilih dodeljevanja.

▼M3

9.  
Informacije iz odstavka 8 se dajo na razpolago najkasneje v času ustreznih konferenc o načrtovanju redov letenja in kot je ustrezno med konferencami in po njih. Na zahtevo koordinator posreduje take informacije v skrajšani obliki. Za posredovanje takih informacij v skrajšani obliki se lahko zaračuna nadomestilo za stroške.

▼M3

10.  
Če so na razpolago ustrezni in splošno sprejeti standardi informacij o redu letenja, jih usklajevalec reda letenja, koordinator in letalski prevozniki uporabijo, pod pogojem, da so skladni s pravnim redom Skupnosti.

▼M3

Člen 5

Koordinacijski odbor

1.  
Na koordiniranem letališču odgovorne države članice zagotovijo, da se ustanovi koordinacijski odbor. Isti koordinacijski odbor se lahko imenuje za več kot eno letališče. Članstvo v tem odboru je odprto vsaj za letalske prevoznike, ki redno uporabljajo zadevno(a) letališče(a) in njihove predstavniške organizacije, zadevni organ za upravljanje letališča, zadevne službe za kontrolo zračnega prometa in predstavnike splošnega letalstva, ki redno uporabljajo letališče.

Naloge koordinacijskega odbora so:

(a) 

dajanje predlogov ali svetovanje koordinatorju in/ali državi članici glede:

— 
možnosti povečanja zmogljivosti letališča, določene v skladu s členom 3, ali izboljšanja njegovega izkoristka,
— 
koordinacijskih parametrov, ki se določijo v skladu s členom 6,
— 
načinov spremljanja uporabe dodeljenih slotov,
— 
lokalnih smernic za dodeljevanje slotov ali spremljanje uporabe dodeljenih slotov ob upoštevanju, med drugim, možnih okoljskih vprašanj, kakor je predvideno v členu 8(5),
— 
izboljšanja prometnih razmer, ki prevladujejo na zadevnem letališču,
— 
hudih problemov, na katere naletijo novi ponudniki, kakor je predvideno v členu 10(9),
— 
vseh vprašanj v zvezi z zmogljivostjo letališča,
(b) 

posredovanje med vsemi zadevnimi strankami glede pritožb v zvezi z dodeljevanjem slotov, kakor je predvideno v členu 11.

2.  
Predstavniki države članice in koordinator so povabljeni na sestanke koordinacijskega odbora kot opazovalci.
3.  
Koordinacijski odbor sestavi pisni poslovnik, ki med drugim zajema udeležbo, volitve, pogostost sestajanja in jezik(e), ki se uporablja(jo). Katerikoli član koordinacijskega odbora lahko predlaga lokalne smernice, kakor je predvideno v členu 8(5). Na zahtevo koordinatorja koordinacijski odbor razpravlja o predlaganih lokalnih smernicah glede dodeljevanja slotov in o tistih, predlaganih v zvezi s spremljanjem uporabe dodeljenih slotov. Zadevni državi članici se predloži poročilo o razpravah v koordinacijskem odboru, pri čemer se navedejo ustrezna stališča odbora.

Člen 6

Koordinacijski parametri

1.  
Na koordiniranem letališču odgovorna država članica zagotovi določitev parametrov za dodeljevanje slotov dvakrat letno ob upoštevanju vseh ustreznih tehničnih, operativnih in okoljskih omejitev ter njihovih morebitnih sprememb.

Ta operacija mora temeljiti na objektivni analizi možnosti sprejema zračnega prometa ob upoštevanju različnih vrst prometa na letališču, prezasedenosti zračnega prostora, do katere lahko verjetno pride v koordinacijskem obdobju, in položaja v zvezi z zmogljivostjo.

Parametri se sporočijo letališkemu koordinatorju primerno dolgo pred začetno dodelitvijo slotov za namen konferenc o načrtovanju redov letenja.

2.  
Za namen operacije iz odstavka 1, če država članica tega ne stori, koordinator določi ustrezne koordinacijske časovne intervale po posvetovanju s koordinacijskih odborom in v skladu z ugotovljenimi zmogljivostmi.
3.  
O določitvi parametrov in uporabljeni metodologiji ter o njihovih morebitnih spremembah se razpravlja podrobno v okviru koordinacijskega odbora s ciljem povečati zmogljivost in število slotov, ki so na razpolago za dodelitev, pred sprejetjem končne odločitve o parametrih za dodeljevanje slotov. Vsi zadevni dokumenti se dajo na razpolago zainteresiranim stranem na njihovo zahtevo.

Člen 7

Informacije za usklajevalce reda letenja in koordinatorje

▼M7

1.  
Letalski prevozniki, ki opravljajo prevoz ali nameravajo opravljati prevoz na letališču z usklajevanim redom letenja ali koordiniranemu letališču, usklajevalcu reda letenja oz. koordinatorju predložijo vse ustrezne informacije, ki jih ta zahteva. Vse ustrezne informacije se posredujejo v obliki in v roku, ki ju določi usklajevalec reda letenja oz. koordinator. Letalski prevoznik koordinatorja ob zahtevi za dodelitev zlasti obvesti, ali bi mu koristil status novega prevoznika v skladu s členom 2(b) ali (ba) v zvezi z zahtevanimi sloti.

▼M3

Za vsa druga letališča brez posebnega razglašenega statusa organ za upravljanje letališča na zahtevo koordinatorja posreduje vse morebitne informacije, ki jih ima o načrtovanih storitvah letalskih prevoznikov.

2.  
Če letalski prevoznik ne posreduje informacij iz odstavka 1, razen če lahko zadovoljivo dokaže, da obstajajo olajševalne okoliščine, ali če posreduje lažne ali zavajajoče informacije, koordinator ne upošteva zahteve ali zahtev po slotih s strani tega letalskega prevoznika, na katerega se nanašajo manjkajoče, lažne ali zavajajoče informacije. Koordinator temu letalskemu prevozniku da možnost, da predloži svoje opombe.
3.  
Usklajevalec reda letenja ali koordinator, organ za upravljanje letališča in službe za kontrolo zračnega prometa si izmenjajo vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih dolžnosti, vključno s podatki o letih in slotih.

Člen 8

Proces dodeljevanja slotov

1.  
Zaporedja slotov se letalskim prevoznikom dodelijo iz poola slotov kot dovoljenja za uporabo letalske infrastrukture za namen pristajanja in vzletanja za obdobje reda letenja, za katero so zahtevana in ob izteku katerega se morajo vrniti v pool slotov, kakor je določen v skladu z določbami člena 10.

▼M7

2.  

Brez poseganja v člene 7, 8a in 9, člen 10(1) in (2a) ter člen 14 se odstavek 1 tega člena ne uporablja, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

▼M3

— 
letalski prevoznik uporablja zaporedje slotov za opravljanje rednih in načrtovanih posebnih zračnih prevozov in
— 
ta letalski prevoznik lahko koordinatorju zadovoljivo dokaže, da je zadevno zaporedje slotov uporabljal, kakor je to odobril koordinator, najmanj 80 % časa v obdobju reda letenja, za katerega je bilo dodeljeno.

V takem primeru je zaradi tega zaporedja slotov letalski prevoznik upravičen do enakega zaporedja slotov v naslednjem enakovrednem obdobju reda letenja, če to zahteva ta letalski prevoznik v roku iz člena 7(1).

▼M7

2a.  
V obdobju iz člena 10a(3) se zaporedje slotov, ki se ob izteku obdobja reda letenja (tj. „referenčnega obdobja reda letenja“) vrne v pool slotov v skladu z odstavkom 1 tega člena, na zahtevo dodeli za naslednje enakovredno obdobje reda letenja letalskemu prevozniku, ki je med referenčnim obdobjem reda letenja upravljal vsaj pet slotov zadevnega zaporedja v skladu s členom 10a(7), razen če je to zaporedje slotov za naslednje enakovredno obdobje reda letenja v skladu z odstavkom 2 tega člena že dodeljeno prevozniku, ki je prvotno imel to zaporedje slotov.

Če zahteve iz prvega pododstavka izpolnjuje več kot en prosilec, ima prednost letalski prevoznik, ki je upravljal večje število slotov tega zaporedja.

▼M3

3.  
Brez poseganja v člen 10(2) se v primeru, da se vsem zahtevam po slotih ne more ugoditi na zadovoljstvo zadevnih letalskih prevoznikov, prednost da komercialnim zračnim prevozom in zlasti rednim prevozom in načrtovanim posebnim zračnim prevozom. V primeru konkurenčnih zahtev v isti kategoriji prevozov se prednost da celoletnim operacijam.
4.  
Časovna prerazporeditev zaporedij slotov pred dodelitvijo preostalih slotov iz poola iz člena 10 drugim letalskim prevoznikom prosilcem se sprejme samo zaradi operativnih razlogov ali v primeru, da bi se časovni razpored slotov letalskih prevoznikov prosilcev izboljšal glede na prvotno zahtevan časovni razpored. Veljati ne začne pred izrecno potrditvijo koordinatorja.
5.  
Koordinator upošteva tudi dodatna pravila in smernice, ki jih uvede industrija zračnega prevoza po celem svetu ali v celi Skupnosti, ter lokalne smernice, ki jih predlaga koordinacijski odbor in odobri država članica ali katerikoli drug pristojni organ, odgovoren za zadevno letališče, pod pogojem, da taka pravila in smernice ne vplivajo na neodvisni status koordinatorja, da so skladni s pravnim redom Skupnosti in usmerjeni k izboljšanju učinkovite uporabe letaliških zmogljivosti. Zadevne države članice ta pravila sporočijo Komisiji.
6.  
Če zahtevanega slota ni mogoče sprejeti, koordinator letalskega prevoznika prosilca obvesti o razlogih za to in navede najbližji alternativni slot, ki je na razpolago.

▼M7

6a.  
Koordinator lahko v obdobju, v katerem veljajo koordinacijski parametri za COVID-19, in za to, da se omogoči pravilna uporaba takih koordinacijskih parametrov, spremeni časovno razporeditev zahtevanih ali dodeljenih slotov, ki spadajo v obdobje iz člena 10a(3), ali jih po zaslišanju zadevnega letalskega prevoznika prekliče. V tem okviru koordinator upošteva dodatna pravila in smernice iz odstavka 5 tega člena pod pogoji, ki so določeni v navedenem členu.

▼M3

7.  
Koordinator se poleg načrtovane dodelitve slotov za obdobje reda letenja prizadeva, da bi ugodil zahtevam po posameznih slotih v zadnjem trenutku za katero koli vrsto letalstva, vključno s splošnim letalstvom. Za ta namen se lahko uporabijo sloti, ki ostanejo v poolu iz člena 10 po razdelitvi med prevoznike prosilce, in sloti, na razpolago v zadnjem trenutku.

Člen 8a

Mobilnost slotov

1.  

Slot/e:

(a) 

lahko letalski prevoznik prenese z ene proge ali vrste prevoza na drugo progo ali vrsto prevoza, ki jih opravlja isti letalski prevoznik;

(b) 

se lahko prenesejo:

(i) 

med matičnimi in hčerinskimi podjetji ter med hčerinskimi podjetji istega matičnega podjetja,

(ii) 

kot del pridobitve obvladovanja kapitala letalskega prevoznika,

(iii) 

v primeru celotnega ali delnega prevzema, če so sloti v neposredni zvezi s prevzetim letalskim prevoznikom;

(c) 

si lahko letalski prevozniki izmenjajo enega za enega.

2.  

Prenosi ali izmenjave iz odstavka 1 se sporočijo koordinatorju in se ne opravijo pred izrecno potrditvijo s strani koordinatorja. Koordinator zavrne potrditev prenosov ali izmenjav, če niso skladni z zahtevami te uredbe in če koordinator ni zadovoljivo prepričan, da:

(a) 

to ne bi škodovalo letališkim operacijam ob upoštevanju vseh tehničnih, operativnih in okoljskih omejitev;

(b) 

se spoštujejo omejitve iz člena 9;

(c) 

prenos slotov ne sodi na področje odstavka 3.

▼M7

3.  
(a) 

Sloti, dodeljeni novemu prevozniku, kakor je opredeljen v členu 2(b) oziroma (ba), se ne smejo prenesti, kakor je določeno v odstavku 1(b) tega člena, v obdobju dveh enakovrednih obdobij reda letenja, razen v primeru zakonsko dovoljenega prevzema dejavnosti podjetja, ki je šlo v stečaj.

(b) 

Sloti, dodeljeni novemu prevozniku, kakor je opredeljen v členu 2(b)(ii) in (iii) oziroma členu 2(ba)(ii), se ne smejo prenesti na drugo progo, kakor je določeno v odstavku 1(a) tega člena, v obdobju dveh enakovrednih obdobij reda letenja, razen če bi bil novi prevoznik na novi progi obravnavan glede na enako prednostno razvrstitev kot na prvotni progi.

(c) 

Sloti, dodeljeni novemu prevozniku, kakor je opredeljen v členu 2(b) oziroma (ba), se ne smejo izmenjati, kakor je določeno v odstavku 1(c) tega člena, v obdobju dveh enakovrednih obdobij reda letenja, razen za izboljšanje časovnega razporeda slotov za te prevoze glede na prvotno zahtevano časovno razporeditev.

▼M3

Člen 8b

Izključitev odškodninskih zahtevkov

Na podlagi upravičenosti do zaporedja slotov iz člena 8(2) ni mogoče zahtevati nobene odškodnine v zvezi s kakršno koli omejitvijo ali izločitvijo teh, uvedeno v skladu s pravnim redom Skupnosti, zlasti pri uporabi pravil Pogodbe v zvezi z zračnim prevozom. Ta uredba ne vpliva na pooblastila javnih organov, da zahtevajo prenos slotov med letalskimi prevozniki in usmerjajo njihovo dodeljevanje v skladu z nacionalno zakonodajo v zvezi s konkurenco ali členoma 81 in 82 Pogodbe ali Uredbo Sveta (EGS) št. 4064/89 z dne 21. decembra 1989 o nadzoru koncentracij podjetij ( 2 ). Ti prenosi se lahko opravijo samo brez denarne odškodnine.

Člen 9

Obveznost javne službe

1.  
Če je na progi naložena obveznost javne službe v skladu s členom 4 Uredbe (EGS) št. 2408/92, lahko država članica na koordiniranem letališču rezervira slote, potrebne za operacije, predvidene na tej progi. Če rezervirani sloti na zadevni progi niso uporabljeni, se dajo na razpolago kateremu koli drugemu letalskemu prevozniku, zainteresiranemu za opravljanje prevoza na progi, v skladu z obveznostjo javne službe ob upoštevanju odstavka 2. Če ni za opravljanje prevoza na progi zainteresiran noben drug letalski prevoznik in zadevna država članica ne objavi javnega razpisa v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe (EGS) št. 2408/92, se sloti rezervirajo za drugo progo ob upoštevanju obveznosti javne službe ali se vrnejo v pool.
2.  
Razpisni postopek iz člena 4(1)(d) to (g) in 4(1)(i) Uredbe (EGS) št. 2408/92 se uporabi za uporabo slotov iz odstavka 1 zgoraj, če je za opravljanje prevoza na progi zainteresiran več kot en letalski prevoznik iz Skupnosti in ni mogel dobiti slotov v okviru ene ure pred ali po časih, ki jih zahteva od koordinatorja.

Člen 10

Pool slotov

1.  
Koordinator vzpostavi pool, ki vsebuje vse nedodeljene slote na podlagi člena 8(2) in 8(4). Vse nove zmogljivosti v zvezi s sloti, opredeljene v skladu s členom 3(3), se dajo v pool.
2.  
Zaporedje slotov, dodeljeno letalskemu prevozniku za opravljanje rednega ali načrtovanega posebnega zračnega prevoza, temu letalskemu prevozniku ne dajo pravice do enakega zaporedja slotov v naslednjem enakovrednem obdobju reda letenja, če letalski prevoznik koordinatorju ne more zadovoljivo dokazati, da ga uporablja, kakor je to odobril koordinator, najmanj 80 % časa v obdobju reda letenja, za katerega je bilo dodeljeno.

▼M7

2a.  
Ne glede na odstavek 2 je letalski prevoznik na podlagi zaporedja slotov, dodeljenih za obdobje reda letenja od 28. marca 2021 do 30. oktobra 2021, upravičen do istega zaporedja slotov za obdobje reda letenja od 27. marca 2022 do 29. oktobra 2022, če je dal koordinatorju na voljo celotno zaporedje slotov za ponovno dodelitev pred 28. februarjem 2021. Ta odstavek se uporablja le za zaporedje slotov, ki je bilo dodeljeno istemu prevozniku za obdobje reda letenja od 29. marca 2020 do 24. oktobra 2020. Število slotov, ki jih zadevni letalski prevoznik lahko koristi na podlagi tega odstavka, je omejeno na število, ki ustreza 50 % slotov, ki so bili istemu prevozniku dodeljeni za obdobje reda letenja od 29. marca 2020 do 24. oktobra 2020, razen za letalskega prevoznika, ki mu je bilo v predhodnem enakovrednem obdobju reda letenja na zadevnem letališču v povprečju dodeljenih manj kot 29 slotov na teden.

▼M3

3.  
Sloti, dodeljeni letalskemu prevozniku pred 31. januarjem za naslednjo letno sezono ali pred 31. avgustom za naslednjo zimsko sezono, vendar vrnjeni koordinatorju v ponovno dodelitev pred tema datumoma, se ne upoštevajo za namene izračuna uporabe.
4.  

Če ni mogoče dokazati 80 % uporabe zaporedja slotov, se vsi sloti iz tega zaporedja dajo v pool slotov, razen če je mogoče neuporabo upravičiti na podlagi katerega koli od naslednjih razlogov:

(a) 

nepredvidljive in neizogibne okoliščine, ki jih letalski prevoznik ne more obvladovati in ki povzročijo:

— 
prepoved letenja tipa zrakoplova, ki se na splošno uporablja za zadevni zračni prevoz,
— 
zaprtje letališča ali zračnega prostora,
— 
hude motnje operacij na zadevnih letališčih, vključno z zaporedji slotov na drugih letališčih Skupnosti v zvezi s progami, ki jih take motnje prizadenejo, v znatnem delu zadevnega obdobja reda letenja;
(b) 

prekinitev letalskih storitev zaradi dejanja, katerega namen je bil vplivati na te storitve in ki letalskemu prevozniku dejansko in/ali tehnično onemogoči izvajanje načrtovanih letov;

(c) 

resna finančna izguba zadevnega letalskega prevoznika Skupnosti, zaradi katere mu organ za licenciranje v skladu s členom 5(5) Uredbe (EGS) št. 2407/92 izda začasno licenco do finančne sanacije;

(d) 

sodni postopek v zvezi z uporabo člena 9 za proge, na katerih je naložena obveznost javne službe v skladu s členom 4 Uredbe (ESG) št. 2408/92, posledica katerega je začasna prekinitev opravljanja prevoza na takih progah;

▼M7

(e) 

v obdobju iz člena 10a(3) javni organi uvedejo ukrepe, namenjene odpravljanju širjenja COVID-19, na enem koncu proge, za katero so bili zadevni sloti uporabljeni ali načrtovani za uporabo, pod pogojem, da ukrepi niso bili objavljeni v času dodelitve zaporedja slotov, da navedeni ukrepi znatno vplivajo na izvedljivost ali možnost potovanja ali povpraševanje na zadevnih progah in da povzročijo kar koli od naslednjega:

(i) 

delno ali popolno zaprtje meje ali zračnega prostora ali delno ali popolno zaprtje ali zmanjšanje zmogljivosti letališča v večjem delu ustreznega obdobja reda letenja;

(ii) 

resno ovirajo potnike in jim ne glede na prevoznika preprečujejo potovanje na tej neposredni progi v večjem delu ustreznega obdobja reda letenja, vključno z:

— 
omejitvami potovanj na podlagi državljanstva ali prebivališča, prepovedi vseh potovanj, razen nujnih, ali prepovedi letov iz ali v določene države ali geografska območja,
— 
omejitvami gibanja ali ukrepi karantene ali osamitve v državi ali regiji, kjer se nahaja namembno letališče (vključno z vmesnimi kraji),
— 
omejitvami glede razpoložljivosti storitev, ki so nujne za neposredno podporo opravljanju zračnih prevozov;
(iii) 

omejitve gibanja letalskega osebja, ki precej ovirajo opravljanje zračnih prevozov z letališč ali do njih, vključno z nenadnimi prepovedmi vstopa ali obtičanjem posadke na nepričakovanih lokacijah zaradi ukrepov karantene.

Točka (e) se uporablja v obdobju, v katerem se uporabljajo ukrepi iz navedene točke, in ob upoštevanju omejitev iz tretjega, četrtega in petega pododstavka za dodatno obdobje največ šestih tednov. Kadar pa ukrepi iz točke (e) prenehajo veljati manj kot šest tednov pred koncem obdobja reda letenja, se točka (e) uporablja za preostanek šesttedenskega obdobja le, kadar se sloti v naslednjem obdobju reda letenja uporabljajo za isto progo.

Točka (e) se uporablja samo za slote, ki se uporabljajo za proge, ki jih je že uporabljal letalski prevoznik pred objavo ukrepov iz navedene točke.

Točka (e) se preneha uporabljati, kadar letalski prevoznik zadevne slote uporablja, da preide na progo, na katero ukrepi javnih organov ne vplivajo.

Letalski prevozniki lahko upravičijo neuporabo slota v skladu s točko (e) za največ dve zaporedni obdobji reda letenja.

▼M3

5.  
Na zahtevo države članice ali na svojo lastno pobudo Komisija pregleda uporabo odstavka 4 s strani koordinatorja letališča v okviru področja uporabe te uredbe.

Odločitev sprejme v dveh mesecih po prejetju zahteve po postopku iz člena 13(2).

6.  
Brez poseganja v člen 8(2) te uredbe in brez poseganja v člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2408/92 se sloti iz poola razdelijo med letalske prevoznike prosilce. 50 % teh slotov se najprej dodeli novim ponudnikom, razen če so zahteve novih ponudnikov manjše od 50 %. Koordinator obravnava zahteve novih ponudnikov in drugih prevoznikov pravično v skladu s koordinacijskimi obdobji vsakega dne reda letenja.

▼M7

Med zahtevami novih prevoznikov se da prednost letalskim prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoje za status novega prevoznika iz člena 2(b)(i) in (ii), člena 2(b)(i) in (iii) ali člena 2(ba)(i) in (ii).

▼M3

7.  
Novi ponudnik, ki mu je bilo ponujeno zaporedje slotov v okviru ene ure pred ali po zahtevanem času, vendar te ponudbe ne sprejme, ne obdrži statusa novega ponudnika za zadevno obdobje reda letenja.
8.  
V primeru prevozov, ki jih opravlja skupina letalskih prevoznikov, lahko potrebne slote zahteva samo en od udeleženih letalskih prevoznikov. Letalski prevoznik, ki opravlja tak prevoz, prevzame odgovornost za izpolnjevanje operativnih meril, potrebnih za ohranjanje obstoječe prednostne razvrstitve iz člena 8(2).

Slote, dodeljene enemu letalskemu prevozniku, lahko uporabi(jo) drugi letalski prevoznik(i), udeleženi pri skupnih operacijah, pod pogojem, da identifikacijska oznaka letalskega prevoznika, ki so mu sloti dodeljeni, ostane pri skupnem letu za namene koordinacije in spremljanja. Ob prenehanju takih operacij tako uporabljeni sloti ostanejo letalskemu prevozniku, ki so mu bili prvotno dodeljeni. Letalski prevozniki, udeleženi pri skupnih operacijah, koordinatorje obvestijo o podrobnostih takih operacij pred začetkom takih operacij.

9.  
Če se hudi problemi novih ponudnikov nadaljujejo, država članica zagotovi, da se skliče sestanek koordinacijskega odbora letališča. Namen sestanka je proučiti možnosti rešitve položaja. Na ta sestanek je povabljena Komisija.

▼M7

Člen 10a

Dodeljevanje slotov v odziv na krizo zaradi COVID-19

1.  
Za namene členov 8(2) in 10(2) koordinatorji slote, dodeljene za obdobje od 1. marca 2020 do 27. marca 2021, obravnavajo, kakor da jih je letalski prevoznik, ki so mu bili prvotno dodeljeni, uporabil.
2.  
Za namene členov 8(2) in 10(2) koordinatorji slote, dodeljene za obdobje od 23. januarja 2020 do 29. februarja 2020, obravnavajo, kakor da jih je letalski prevoznik, ki so mu bili prvotno dodeljeni, uporabil, kar zadeva letalske prevoze med letališči v Uniji in letališči v Ljudski republiki Kitajski ali Posebnem upravnem območju Ljudske republike Kitajske Hongkong.
3.  
Če letalski prevoznik, kar zadeva slote, ki koordinatorju niso na voljo za prerazporeditev v skladu s členom 10(2a) v obdobju od 28. marca 2021 do 30. oktobra 2021 ter za namene člena 8(2) in člena 10(2), koordinatorju zadovoljivo dokaže, da je zadevno zaporedje slotov, ki ga je odobril koordinator, uporabljal vsaj 50 % časa med obdobjem reda letenja, za katerega mu je bilo dodeljeno, je upravičen do enakega zaporedja slotov za naslednje enakovredno obdobje reda letenja.

V zvezi z obdobjem iz prvega pododstavka tega odstavka odstotne vrednosti iz člena 10(4) in točke (a) člena 14(6) znašajo 50 %.

4.  
Glede slotov z datumom od 9. aprila 2020 do 27. marca 2021 se odstavek 1 uporablja le, kadar je letalski prevoznik zadevne neuporabljene slote vrnil koordinatorju za prerazporeditev drugim letalskim prevoznikom.
5.  

Kadar Komisija na podlagi podatkov, ki jih je objavil Eurocontrol, ki je upravitelj omrežja mreže za opravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba, ugotovi, da je obseg zračnega prometa v primerjavi z obsegom v ustreznem obdobju v letu 2019 še vedno manjši in da se bo to na podlagi napovedi Eurocontrola glede prometa najverjetneje nadaljevalo, ter tudi ugotovi, da je to na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih podatkov posledica krize zaradi COVID-19, v skladu s členom 12a sprejme delegirane akte za ustrezno spremembo obdobja iz odstavka 3 tega člena.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a za spremembo odstotnih vrednosti iz odstavka 3 tega člena v razponu med 30 % in 70 %, kadar je to nujno potrebno za obravnavanje vse večjega vpliva krize zaradi COVID-19 na obseg zračnega prometa. V ta namen Komisija upošteva spremembe, ki so nastale od 20. februarja 2021, na podlagi naslednjih elementov:

(a) 

podatkov, ki jih Eurocontrol objavlja o obsegu prometa in napovedih glede prometa;

(b) 

razvoja trendov zračnega prometa med obdobji reda letenja, ob upoštevanju razvoja, opaženega od začetka krize zaradi COVID-19, in

(c) 

kazalnikov v zvezi s povpraševanjem po potniškem in tovornem zračnem prometu, vključno s trendi glede velikosti flote, uporabe flote in koeficientov zasedenosti.

Delegirani akti v skladu s tem odstavkom se sprejmejo najpozneje do 31. decembra za naslednje poletno obdobje reda letenja in najpozneje do 31. julija za naslednje zimsko obdobje reda letenja.

6.  
Kadar je v primeru dolgotrajnega vpliva krize zaradi COVID-19 na sektor zračnega prometa v Uniji to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 12b.
7.  
V obdobju iz odstavka 3 letalski prevozniki dajo na voljo koordinatorju za prerazporeditev drugim letalskim prevoznikom vsak slot, ki ga ne nameravajo uporabiti, najpozneje tri tedne pred datumom opravljanja prevoza.

▼M4 —————

▼M3

Člen 11

Pritožbe in pravica do pritožbe

1.  
Brez poseganja v pravice do pritožbe v skladu z nacionalno zakonodajo se pritožbe v zvezi z uporabo členov 7(2), 8, 8a, 10 in 14(1) do (4) in (6) vložijo pri koordinacijskem odboru. Odbor v obdobju enega meseca po vložitvi pritožbe obravnava zadevo in po možnosti da predloge koordinatorju v prizadevanju za rešitev problema. Če pritožbe ni mogoče rešiti, lahko odgovorna država članica v nadaljnjem obdobju dveh mesecev poskrbi za posredovanje predstavniške organizacije letalskih prevoznikov ali letališč ali druge tretje stranke.
2.  
Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito koordinatorjev glede odškodninskih zahtevkov v zvezi z njihovimi funkcijami v skladu s to uredbo, razen v primeru hude malomarnosti ali namernega neprimernega ravnanja.

▼B

Člen 12

▼M3

Odnosi s tretjimi državami

1.  

Kadarkoli je videti, da v zvezi z dodeljevanjem in uporabo slotov na njenih letališčih tretja država:

(a) 

letalskih prevoznikov Skupnosti ne obravnava primerljivo z obravnavo, ki so jo v skladu s to uredbo deležni letalski prevozniki te države, ali

(b) 

letalskim prevoznikom Skupnosti ne zagotovi dejanske nacionalne obravnave ali

(c) 

letalskim prevoznikom drugih tretjih držav zagotovi ugodnejšo obravnavo kot letalskim prevoznikom Skupnosti,

se lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 13(2) odloči, da država članica ali države članice sprejmejo ukrepe, vključno z začasno ukinitvijo uporabe te uredbe v celoti ali delno za letalskega prevoznika ali letalske prevoznike te tretje države s ciljem popraviti diskriminatorno ravnanje zadevne tretje države.

▼B

2.  
Države članice obvestijo Komisijo o vseh resnih pravnih ali dejanskih težavah, s katerimi se letalski prevozniki Skupnosti srečujejo pri pridobivanju slotov na letališčih tretjih držav.

▼M5

Člen 12a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

▼M7

2.  
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10a se prenese na Komisijo do 21. februarja 2022.

▼M5

3.  
Prenos pooblastila iz člena 10a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  
Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5.  
Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  
Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 12b

Postopek v nujnih primerih

1.  
Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
2.  
Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 12a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

▼M3

Člen 13

Postopek odbora

1.  
Komisiji pomaga odbor.
2.  
Če se sklicuje na ta odstavek, se uporabita člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za uveljavljanje pooblastil za izvajanje, ki so bila prenesena na Komisijo ( 3 ), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.  
Odbor se lahko tudi s Komisijo posvetuje o katerikoli drugi zadevi v zvezi z uporabo te uredbe.
4.  
Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 14

Uveljavljanje

1.  
Načrt leta letalskega prevoznika lahko zavrnejo pristojni organi upravljanja zračnega prometa, če letalski prevoznik namerava pristati ali vzleteti na koordiniranem letališču v obdobju, za katerega je koordinirano, ne da bi mu koordinator dodelil slot.
2.  
Koordinator odvzame zaporedje slotov, začasno dodeljeno letalskemu prevozniku v procesu svojega uveljavljanja, in ga da v pool 31. januarja za naslednjo letno sezono ali 31. avgusta za naslednjo zimsko sezono, če podjetje nima operativne licence ali enakovrednega dokumenta na ta datum ali če pristojni organ za licenciranje ne navede, da bo operativna licenca ali enakovredni dokument verjetno izdan pred začetkom zadevnega obdobja reda letenja.
3.  
Koordinator odvzame zaporedje slotov letalskega prevoznika, ki ga je ta prejel ob izmenjavi v skladu s členom 8a(1)(c), in jih da v pool, če ti sloti niso uporabljeni v skladu s svojim namenom.
4.  
Letalski prevozniki, ki večkrat in namerno opravljajo zračne prevoze ob času, ki je znatno drugačen od dodeljenih slotov kot del zaporedja slotov, ali uporabljajo slote na znatno drugačen način, kot je navedeno ob času dodelitve, ter s tem škodijo letališču ali operacijam zračnega prometa, izgubijo svoj status iz člena 8(2). Koordinator se lahko odloči, da temu letalskemu prevozniku odvzame zadevno zaporedje slotov za preostanek obdobja reda letenja in ga da v pool po zaslišanju zadevnega letalskega prevoznika in po enkratnem opozorilu.

▼M7

5.  
Države članice določijo in uporabljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni ali enakovredne ukrepe za letalske prevoznike, ki večkrat in namerno ne upoštevajo te uredbe.

▼M3

6.  
(a) 

Brez poseganja v člen 10(4) se lahko koordinator, če letalski prevoznik ne more doseči 80 % stopnje uporabe, kakor je opredeljena v členu 8(2), odloči temu letalskemu prevozniku odvzeti zadevno zaporedje slotov za preostanek obdobja reda letenja in ga da v pool po zaslišanju zadevnega letalskega prevoznika.

(b) 

Brez poseganja v Člen 10(4) v primeru, da se v odmerjenem času, ki ustreza 20 % obdobja veljavnosti zaporedja, ne uporabijo nobeni sloti tega zaporedja slotov, koordinator da zadevno zaporedje slotov v pool za preostanek obdobja reda letenja po zaslišanju zadevnega letalskega prevoznika.

▼M7

(c) 

Če koordinator v obdobju iz člena 10a(3) na podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, da je letalski prevoznik prenehal opravljati prevoze na letališču in ne more več upravljati slotov, ki so mu bili dodeljeni, temu letalskemu prevozniku odvzame zadevno zaporedje slotov za preostanek obdobja reda letenja in ga da v pool po zaslišanju zadevnega letalskega ponudnika.

▼M3

Člen 14a

Poročilo in sodelovanje

1.  
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uveljavljanju te uredbe najkasneje tri leta po začetku njene veljave. Poročilo se nanaša zlasti na učinkovitost členov 8, 8a in 10.
2.  
Države članice in Komisija sodelujejo pri uporabi te uredbe, zlasti kar zadeva zbiranje informacij za poročilo iz odstavka 1.

▼B

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) UL L 240, 24.8.1992, str. 1.

( 2 ) UL L 395, 30.12.1989, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1310/97 (UL L 180, 9.7.1997, str. 1).

( 3 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

Top