Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:202:FULL

Uradni list Evropske unije, L 202, 9. avgust 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 202

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
9. avgust 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1105 z dne 8. avgusta 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci, ki jih uporabljajo pristojni organi za zagotavljanje informacij ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1106 z dne 8. avgusta 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za izjavo o skladnosti, ki jo morajo objaviti in hraniti upravljavci pomembnih in nepomembnih referenčnih vrednosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

9

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

9.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1105

z dne 8. avgusta 2018

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci, ki jih uporabljajo pristojni organi za zagotavljanje informacij ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 47(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 47(2) Uredbe (EU) 2016/1011 od pristojnih organov zahteva, da ESMA predložijo vse potrebne informacije za opravljanje njenih nalog. Da bi zagotovili učinkovito in uspešno komunikacijo, bi morali pristojni organi in ESMA za zahtevanje informacij, potrjevanje prejema zahtevkov za informacije in odgovarjanje na zahtevke za informacije uporabljati opredeljene komunikacijske kanale, vključno z imenovanimi kontaktnimi osebami in standardiziranimi obrazci.

(2)

Informacije, ki jih morajo pristojni organi zagotoviti v skladu s členom 47(2) Uredbe (EU) 2016/1011, vključujejo informacije, potrebne za to, da lahko ESMA vzpostavi in vzdržuje javni register iz člena 36(1) navedene uredbe, zlasti informacije iz točk (a), (c) in (d) navedenega člena ter vse poznejše spremembe navedenih informacij. Od pristojnih organov in ESMA bi bilo treba zahtevati, da se dogovorijo o tehničnih specifikacijah, ki urejajo predložitev navedenih informacij na spletnem mestu ESMA, za zagotovitev, da se informacije prenašajo pravilno in varno.

(3)

Informacije, ki jih morajo pristojni organi predložiti ESMA v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, lahko vsebujejo osebne podatke in druge občutljive informacije, ki niso javno dostopni. Zato je pomembno, da zagotavljanje informacij urejajo ustrezni zaščitni ukrepi in pravila o zaupnosti.

(4)

Pristojni organi in ESMA bi morali imeti na voljo dovolj časa za vzpostavitev postopkov za zagotavljanje informacij iz te uredbe. Ta uredba bi se zato morala začeti uporabljati dva meseca po njenem začetku veljavnosti.

(5)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložila Komisiji.

(6)

ESMA ni opravila odprtih javnih posvetovanj o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, niti ni analizirala morebitnih povezanih stroškov in koristi, saj je ugotovila, da bi bilo to nesorazmerno glede na področje uporabe in učinek izvedbenih tehničnih standardov, ob upoštevanju dejstva, da bi ti standardi neposredno zadevali samo nacionalne pristojne organe držav članic, ne pa udeležencev na trgu.

(7)

ESMA je zaprosila za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uradno obveščanje ESMA za njen register

1.   Da se ESMA omogoči vzpostavitev in vzdrževanje javnega registra iz člena 36(1) Uredbe (EU) 2016/1011, pristojni organi v petih delovnih dneh od zadevne odločitve ESMA uradno obvestijo o informacijah iz točk (a), (c) in (d) navedenega člena ter o kakršni koli spremembi navedenih informacij.

2.   Zadevna odločitev je katera koli od naslednjih odločitev pristojnega organa, ki povzroči obveznost v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, da je treba uradno obvestiti ESMA o navedenih določenih informacijah ali spremembi teh informacij:

(a)

odločitev o izdaji dovoljenja ali registraciji upravljavca v skladu s členom 34(6)(a) ali (b) Uredbe (EU) 2016/1011;

(b)

odločitev o odvzemu ali začasnem odvzemu dovoljenja ali registracije upravljavca v skladu s členom 35(1) navedene uredbe;

(c)

odločitev o priznanju upravljavca s sedežem v tretji državi v skladu s členom 32(5) navedene uredbe;

(d)

odločitev o začasnem odvzemu ali odvzemu takšnega priznanja v skladu s členom 32(8) navedene uredbe;

(e)

odločitev o odobritvi referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti v skladu s členom 33(3) navedene uredbe;

(f)

odločitev, da se zahteva preklic odobritve referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti v skladu s členom 33(6) navedene uredbe.

Vse informacije ali spremembe navedenih informacij iz odstavka 1 se posredujejo ESMA prek njenega komunikacijskega kanala, ki zagotavlja, da se med prenosom ohranijo popolnost, celovitost in zaupnost informacij.

3.   Pristojni organi in ESMA se dogovorijo o informacijski tehnologiji, ki ureja predložitev informacij na spletnem mestu ESMA, tako da se uporabi njen komunikacijski kanal.

Člen 2

Uradno obveščanje ESMA o referenčnih vrednostih, ki ga izvajajo priznani upravljavci

Vsako uradno obvestilo ESMA v skladu s členom 32(6) Uredbe (EU) 2016/1011 se pošlje z elektronskimi sredstvi, ki lahko zagotovijo popolnost, celovitost in zaupnost podatkov med celotnim postopkom prenosa.

Člen 3

Zahtevki za informacije

1.   Vsak zahtevek ESMA za informacije, ki jih mora zagotoviti pristojni organ v skladu s členom 47(2) Uredbe (EU) 2016/1011, razen informacij iz členov 1 in 2 te uredbe, se predloži na obrazcu iz Priloge I k tej uredbi.

2.   Pristojni organ, od katerega se zahtevajo informacije v skladu s členom 47(2) Uredbe (EU) 2016/1011 (v nadaljnjem besedilu: zaprošeni organ), potrdi prejem zahtevka v sedmih dneh od prejema zahtevka, pri čemer uporabi obrazec iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 4

Odgovor na zahtevek za informacije

1.   Zaprošeni organ ESMA predloži zahtevane informacije, pri čemer uporabi obrazec iz Priloge III k tej uredbi. Zaprošeni organ stori vse potrebno v okviru svojih pristojnosti, da bi pridobil in zagotovil zahtevane informacije. Če zaprošeni organ ne more zagotoviti informacij do predvidenega datuma za odgovor, določenega v njegovem potrdilu o prejemu zahtevka za informacije, o tem brez odlašanja uradno obvesti ESMA in navede nov predvideni datum za odgovor, skupaj z razlogi, zakaj je podaljšanje potrebno.

2.   Zaprošeni organ se po potrebi posvetuje z ESMA o kakršnih koli pojasnilih v zvezi z vrsto zahtevanih informacij in o pogostosti vseh potrebnih posodobitev.

Člen 5

Načini prenosa

Vsi zahtevki za informacije, potrdila o prejemu in odgovori na zahtevke za informacije iz členov 3 in 4 so v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

so v pisni obliki;

(b)

pošljejo se po pošti ali telefaksu ali z elektronskimi sredstvi, ki lahko zagotovijo popolnost, celovitost in zaupnost informacij med celotnim postopkom prenosa;

(c)

naslovijo se na:

(i)

v primeru zahtevka, poslanega pristojnemu organu, na kontaktno osebo, ki jo imenuje pristojni organ v skladu s členom 7;

(ii)

v primeru potrdila o prejemu ali odgovora, poslanega ESMA, na kontaktno točko, ki jo ESMA določi v svojem zahtevku za informacije.

Člen 6

Zaupnost

1.   Pristojni organi zaupno obravnavajo dejstvo, da je bil v skladu s členom 47(2) Uredbe (EU) 2016/1011 izdan zahtevek za informacije, vsebino navedenega zahtevka in vse zadeve, ki nastanejo med izvrševanjem zahtevka, zlasti vsa posvetovanja med ESMA in pristojnim organom v zvezi z zahtevkom.

2.   Pristojni organ pa lahko razkrije takšna dejstva ali zadeve, če ESMA soglaša z razkritjem ali je razkritje potrebno za pravne postopke.

Člen 7

Kontaktne osebe

Vsak pristojni organ imenuje kontaktno osebo za namene te uredbe ter sporoči ime in kontaktne podatke navedene kontaktne osebe ESMA v 30 dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Vse naknadne spremembe pri imenovanju ali kontaktnih podatkih kontaktne osebe se nemudoma sporočijo ESMA.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. oktobra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 171, 29.6.2016, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA I

Obrazec za zahtevek za informacije

ZAHTEVEK ZA INFORMACIJE

Referenčna številka: …

Datum: …

Splošne informacije

POŠILJATELJ:

Država članica (če je primerno):

Organ vložnik:

Uradni naslov:

(Kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe v skladu s členom 7 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica (če je primerno):

Zaprošeni organ:

Uradni naslov:

(Kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe v skladu s členom 7 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ime],

v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1105 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov [za določitev postopkov in obrazcev za izmenjavo informacij] se zahtevajo informacije v zvezi z zadevo oziroma zadevami, podrobneje opisanimi v nadaljevanju.

Vljudno vas prosim, da zgoraj navedene informacije zagotovite do [vstavite okvirni datum za odgovor] oziroma, če to ni mogoče, da sporočite, kdaj boste predvidoma lahko zagotovili informacije, za katere vas prosimo.

Razlogi za zahtevek za informacije

[Vstavite določbe Uredbe (EU) 2016/1011, v skladu s katerimi je organ vložnik pristojen za obravnavo zadeve.]

Zahtevek se nanaša na informacije o …

[Vstavite opis predmeta zahtevka, področje zadevnega nadzora nad referenčno vrednostjo in namen, za katerega se zahtevajo informacije.]

Ta zahtevek temelji na …

[Če je smiselno, navedite informacije o prejšnjem zahtevku, na podlagi katerih se lahko identificira.]

Informacije, vključene v ta zahtevek, se bodo obravnavale zaupno v skladu s členom 5 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1105.

S spoštovanjem,

[podpis]


PRILOGA II

Obrazec za potrditev prejema zahtevka za informacije

POTRDITEV PREJEMA ZAHTEVKA ZA INFORMACIJE

Referenčna številka: …

Datum: …

POŠILJATELJ:

Država članica (če je primerno):

Zaprošeni organ:

Uradni naslov:

(Kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe v skladu s členom 7 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica (če je primerno):

Organ vložnik:

Uradni naslov:

(Kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe v skladu s členom 7 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ime],

v skladu s členom 4 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1105 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov [za določitev postopkov in obrazcev za izmenjavo informacij] potrjujemo prejem vašega zahtevka za informacije z referenčno številko [vstavite referenčno številko zahtevka].

Predvideni datum odgovora (če je to mogoče): …

S spoštovanjem,

[podpis]


PRILOGA III

Obrazec za odgovor na zahtevek za informacije

ODGOVOR NA ZAHTEVEK ZA INFORMACIJE

Referenčna številka: …

Datum: …

Splošne informacije

POŠILJATELJ:

Država članica (če je primerno):

Zaprošeni organ:

Uradni naslov:

(Kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe v skladu s členom 7 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica (če je primerno):

Organ vložnik:

Uradni naslov:

(Kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe v skladu s členom 7 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ime],

v skladu s členom 4 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1105 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov [za določitev postopkov in obrazcev za izmenjavo informacij] smo obravnavali vaš zahtevek za informacije z dne [dd.mm.llll] z referenčno številko [vstavite referenčno številko zahtevka].

Zahtevane informacije

Predložene informacije so zaupne in se [vstavite ime organa vložnika] razkrijejo v skladu z [vstavite določbo veljavne sektorske zakonodaje], in sicer na podlagi, da informacije ostanejo zaupne v skladu s členom 5 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1105. [Vstavite ime organa vložnika] mora upoštevati zahteve iz člena 5 Izvedbene uredbe (EU) 2018/1105 v zvezi z omejitvami glede zaupnosti in dovoljeno uporabo informacij.

S spoštovanjem,

[podpis]


9.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1106

z dne 8. avgusta 2018

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za izjavo o skladnosti, ki jo morajo objaviti in hraniti upravljavci pomembnih in nepomembnih referenčnih vrednosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 25(8) in člena 26(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 25(7) Uredbe (EU) 2016/1011 morajo upravljavci pomembnih referenčnih vrednosti, ki se odločijo, da ne bodo izpolnjevali ene ali več določenih zahtev iz navedene uredbe, objaviti in hraniti izjavo o skladnosti, v kateri navedejo, zakaj je za njih primerno, da teh določb ne izpolnjujejo. Člen 26(3) navedene uredbe upravljavcem nepomembnih referenčnih vrednosti nalaga podobno obveznost, vendar v zvezi s širšim razponom zahtev.

(2)

Izjava o skladnosti mora vsakomur, ki jo bere, omogočati, da jasno prepozna določbe iz Uredbe (EU) 2016/1011, za katere se je upravljavec referenčne vrednosti odločil, da jih ne bo uporabljal, in razloge, zakaj je zanj primerno, da navedenih določb ne izpolnjuje.

(3)

V skladu s členoma 25(7) in 26(3) Uredbe (EU) 2016/1011 mora biti v izjavi o skladnosti jasno navedeno, zakaj upravljavec meni, da zanj primerno, da zadevnih določb ne izpolnjuje. V predlogi bi se zato moralo zahtevati ločeno pojasnilo za vsako od določb, ki jih upravljavec ne uporablja.

(4)

Izbirne izjeme za pomembne referenčne vrednosti iz člena 25(1) Uredbe (EU) 2016/1011 so podskupina možnih izjem za nepomembne referenčne vrednosti iz člena 26(1) iste uredbe. Za zagotovitev skladnosti med dvema izvedbenima tehničnima standardoma, ki se zahtevata s členoma 25(8) in 26(5) za navedene izjeme, in da se prepreči morebitno nepotrebno upravno breme za upravljavce referenčnih vrednosti, je zaželeno, da se ta izvedbena tehnična standarda vključita v eno uredbo.

(5)

Upravljavci se lahko odločijo, da za skupino referenčnih vrednosti uporabijo eno samo izjavo o skladnosti, če omogoča jasno opredelitev določb, za katere se je upravljavec odločil, da jih ne bo uporabljal, za vsako referenčno vrednost, ki je zajeta v izjavi o skladnosti. Ena sama izjava o skladnosti ne bi smela zajemati pomembnih in nepomembnih referenčnih vrednosti. Če skupina referenčnih vrednosti zajema pomembne in nepomembne referenčne vrednosti, bi bilo treba pripraviti vsaj dve izjavi o skladnosti.

(6)

Upravljavci bi morali imeti na voljo dovolj časa za zagotovitev skladnosti z zahtevami te uredbe. Ta uredba bi se zato morala začeti uporabljati dva meseca po njenem začetku veljavnosti.

(7)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(8)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predloge za izjavo o skladnost

1.   Predloga za izjavo o skladnosti iz člena 25(7) Uredbe (EU) 2016/1011 je določena v Prilogi I k tej uredbi.

2.   Predloga za izjavo o skladnosti iz člena 26(3) Uredbe (EU) 2016/1011 je določena v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. oktobra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 171, 29.6.2016, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA I

Predloga za izjavo o skladnosti iz člena 25(7) Uredbe (EU) 2016/1011

Točka

Besedilno polje

A.   Splošne informacije

1.

Datum nastanka tega dokumenta in, kjer je primerno, njegove zadnje posodobitve

1.

Nastal: [dd/mm/ll]

Nazadnje posodobljen: [dd/mm/ll]

2.

Ime upravljavca

2.

[Kot je navedeno v registru upravljavcev in referenčnih vrednosti, ki ga je objavila ESMA.]

3.

Ustrezni nacionalni pristojni organ

3.

[Pristojni organ, ki je izdal dovoljenje ali registriral upravljavca v skladu s členom 34(1) Uredbe (EU) 2016/1011.]

V naslednjem razdelku:

so opredeljene pomembna referenčna vrednost ali pomembne referenčne vrednosti, za katere se določbe ne uporabljajo,

so opredeljene določbe, za katere se je upravljavec odločil, da jih ne bo uporabljal, in

je pojasnjeno, zakaj je zanj primerno, da vsake takšne določbe ne izpolnjuje.

Če se ta dokument nanaša na več pomembnih referenčnih vrednosti, ki jih zagotavlja upravljavec, je treba izpolniti ločen razdelek za vsak sklop referenčnih vrednosti, za katere:

so določbe, za katere se upravljavec odloči, da jih ne bo uporabljal, enake za vse navedene referenčne vrednosti in

za vsako določbo je razlaga, zakaj je za upravljavca primerno, da določbe ne izpolnjuje, enaka za vse navedene referenčne vrednosti.

B.    [Vstavite ime upravljavca, kot je določeno v točki 2 razdelka A] se odloči, da ne bo uporabljal naslednjih določb Uredbe (EU) 2016/1011 za pomembno referenčno vrednost ali pomembne referenčne vrednosti, opredeljene v nadaljevanju

1.

Referenčna vrednost ali referenčne vrednosti, za katere se določbe ne uporabljajo

1.

[Vstavite ime referenčne vrednosti ali vsake od referenčnih vrednosti, vključno z njeno mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (ISIN), ali, če ta ni na voljo, katerim koli drugim identifikatorjem, ki je na voljo.]

2.

Navedba, kje je objavljena izjava o referenčni vrednosti za zadevno referenčno vrednost ali vsako od zadevnih referenčnih vrednosti

2.

[Npr. povezava na spletno stran]

3.

(i)

Določba ali določbe Uredbe (EU) 2016/1011, ki se ne uporabljajo

(ii)

Za vsako določbo razlogi, zakaj je za upravljavca primerno, da navedene določbe ne izpolnjuje

3(i)

[Za vsako določbo vstavite številko člena, odstavek in, kjer je primerno, določeno točko Uredbe (EU) 2016/1011 in celotno besedilo določbe.]

3(ii)

[Za vsako določbo vstavite posebno, podrobno in jasno razlago, zakaj je za upravljavca primerno, da določbe ne izpolnjuje, ob upoštevanju narave in učinka referenčne vrednosti ali referenčnih vrednosti in velikosti upravljavca.]

PRILOGA II

Predloga za izjavo o skladnosti iz člena 26(3) Uredbe (EU) 2016/1011

Točka

Besedilno polje

A.   Splošne informacije

1.

Datum nastanka tega dokumenta in, kjer je primerno, njegove zadnje posodobitve

1.

Nastal: [dd/mm/ll]

Nazadnje posodobljen: [dd/mm/ll]

2.

Ime upravljavca

2.

[Kot je navedeno v registru upravljavcev in referenčnih vrednosti, ki ga je objavila ESMA.]

V naslednjem razdelku:

so opredeljene nepomembna referenčna vrednost ali nepomembne referenčne vrednosti, za katere se določbe ne uporabljajo,

so opredeljene določbe, za katere se je upravljavec odločil, da jih ne bo uporabljal, in

je pojasnjeno, zakaj je zanj primerno, da vsake takšne določbe ne izpolnjuje.

Če se ta dokument nanaša na skupino referenčnih vrednosti, ki jih zagotavlja upravljavec, je treba izpolniti ločen razdelek za vsak sklop referenčnih vrednosti, za katere:

so določbe, za katere se upravljavec odloči, da jih ne bo uporabljal, enake za vse navedene referenčne vrednosti in

za vsako določbo je razlaga, zakaj je za upravljavca primerno, da določbe ne izpolnjuje, enaka za vse navedene referenčne vrednosti.

B.    [Vstavite ime upravljavca, kot je določeno v točki 2 razdelka A] se odloči, da ne bo uporabljal naslednjih določb Uredbe (EU) 2016/1011 za nepomembno referenčno vrednost ali nepomembne referenčne vrednosti, opredeljene v nadaljevanju

1.

Referenčna vrednost ali referenčne vrednosti, za katere se določbe ne uporabljajo

1.

[Vstavite ime referenčne vrednosti ali vsake od referenčnih vrednosti, vključno z njeno mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (ISIN), ali, če ta ni na voljo, katerim koli drugim identifikatorjem, ki je na voljo.]

2.

(i)

Določba ali določbe Uredbe (EU) 2016/1011, ki se ne uporabljajo

(ii)

Za vsako določbo razlogi, zakaj je za upravljavca primerno, da navedene določbe ne izpolnjuje

2(i)

[Za vsako določbo vstavite številko člena, odstavek in, kjer je primerno, določeno točko Uredbe (EU) 2016/1011 in celotno besedilo določbe.]

2(ii)

[Za vsako določbo vstavite natančno, podrobno in jasno razlago, zakaj je za upravljavca primerno, da določbe ne izpolnjuje.]

Top