Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:199I:FULL

Uradni list Evropske unije, L 199 I, 7. avgust 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 199I

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 61
7. avgust 2018


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1100 z dne 6. junija 2018 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 2271/96 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo

1

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1101 z dne 3. avgusta 2018 o določitvi meril za uporabo drugega odstavka člena 5 Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo

7

 

 

SKLEPI

 

*

Delegirani sklep Komisije (EU) 2018/1102 z dne 6. junija 2018 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Iran

11

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Nezakonodajni akti

UREDBE

7.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 199/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1100

z dne 6. junija 2018

o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 2271/96 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (1), in zlasti drugega odstavka člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2271/96 preprečuje učinke ekstrateritorialne uporabe zakonov ter drugih predpisov in zakonodajnih instrumentov, ki so jih sprejele tretje države, ter dejanj, ki na njih temeljijo ali iz njih izhajajo, kadar takšna uporaba vpliva na interese fizičnih in pravnih oseb v Uniji, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino in/ali pretokom kapitala ter s tem povezanimi trgovskimi dejavnostmi med Unijo in tretjimi državami.

(2)

Uredba priznava, da takšni instrumenti s svojo ekstrateritorialno uporabo kršijo mednarodno pravo.

(3)

Instrumenti tretjih držav, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 2271/96, so določeni v Prilogi k navedeni uredbi.

(4)

Združene države Amerike so 8. maja 2018 naznanile, da ne bodo več opuščale svojih nacionalnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Iranom. Nekateri od teh ukrepov imajo ekstrateritorialno uporabo in škodijo interesom Unije ter interesom fizičnih in pravnih oseb, ki uveljavljajo pravice na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(5)

Prilogo k Uredbi bi bilo zato treba spremeniti, da se vključijo zgoraj navedeni omejevalni ukrepi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2271/96 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. junija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 29.11.1996, str. 1.


PRILOGA

ZAKONI TER DRUGI PREDPISI IN ZAKONODAJNI INSTRUMENTI

Opomba: Glavne določbe instrumentov, ki jih vsebuje ta priloga, so povzete samo v informativne namene. Celoten pregled določb in njihova natančna vsebina sta na voljo v zadevnih instrumentih.

DRŽAVA: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

ZAKONI

1.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993“, naslov XVII „Cuban Democracy Act 1992“, oddelka 1704 in 1706

Zahteve:

Zahteve so konsolidirane v naslovu I zakona „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, glej spodaj.

Možna škoda za interese EU:

Nastale obveznosti so zdaj vključene v „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, glej spodaj.

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“

Naslov I

Zahteve:

Upoštevanje ekonomskega in finančnega embarga, ki so ga proti Kubi uvedle ZDA, tako, da se med drugim v ZDA ne izvažajo blago ali storitve, ki so kubanskega izvora ali zajemajo material ali blago, ki izvira s Kube neposredno ali posredno prek tretjih držav, da se ne trguje z blagom, ki se ali se je nahajalo na Kubi ali ga prevažajo s Kube ali prek Kube, da se ponovno v ZDA ne izvaža sladkor kubanskega izvora brez uradnega obvestila pristojnega nacionalnega organa izvoznika ali da se v ZDA ne uvažajo sladkorni proizvodi brez zagotovila, da to niso kubanski proizvodi, da se zamrzne kubansko premoženje in finančno poslovanje s Kubo.

Možna škoda za interese EU:

Prepoved natovarjanja ali raztovarjanja tovora s plovila kjer koli v ZDA ali vstopa v pristanišče ZDA, zavrnitev uvoza blaga ali storitev kubanskega izvora kakor tudi uvoza blaga ali storitev, ki izvirajo iz ZDA, na Kubo, blokiranje finančnega poslovanja, ki vključuje Kubo.

Naslov III in naslov IV:

Zahteve:

Prenehanje poslovanja (ang. „trafficking“) s premoženjem, ki je bilo prej v lasti državljanov ZDA (tudi Kubancev, ki so pridobili državljanstvo ZDA) in ga je kubanski režim razlastil. (Navedeno poslovanje zajema: uporabo, prodajo, prenos, nadzor, upravljanje in druge dejavnosti, ki prinašajo korist.)

Možna škoda za interese EU:

Sodni postopki v ZDA na podlagi nastalih obveznosti proti državljanom ali gospodarskim družbam iz EU, udeleženim v poslovanju, ki se končajo s sodbami/odločbami za plačilo (večkratne) odškodnine stranki iz ZDA. Prepoved vstopa v ZDA fizičnim osebam, udeleženim v poslovanju, njihovim zakoncem, mladoletnim otrokom in zastopnikom.

3.   „Iran Sanctions Act of 1996“

Zahteve:

 

Ne sme se zavestno:

(i)

v obdobju 12 mesecev v Iran investirati 20 milijonov USD ali več, kar bi neposredno in znatno prispevalo k povečanju sposobnosti Irana, da razvija svoje naftne vire;

(ii)

zagotavljati Iranu blaga, storitev ali druge vrste podpore, katerih posamezna vrednost je v obdobju 12 mesecev 1 milijon USD ali več oziroma katerih skupna vrednost je 5 milijonov USD ali več, kar bi lahko neposredno in znatno olajšalo vzdrževanje ali širitev iranske domače proizvodnje rafiniranih naftnih proizvodov ali sposobnost države, da razvija naftne vire, ki se nahajajo v Iranu;

(iii)

zagotavljati Iranu blaga, storitev ali druge vrste podpore, katerih posamezna vrednost je v obdobju 12 mesecev 250 000 USD ali več oziroma katerih skupna vrednost je 1 milijon USD ali več, kar bi lahko neposredno in znatno prispevalo k vzdrževanju ali širitvi domače proizvodnje petrokemičnih proizvodov v Iranu;

(iv)

zagotavljati Iranu (a) rafiniranih naftnih proizvodov ali (b) blaga, storitev ali druge vrste podpore, ki bi lahko neposredno in znatno prispevali k povečanju sposobnosti Irana za uvoz rafiniranih naftnih proizvodov in katerih posamezna vrednost je v obdobju 12 mesecev 1 milijon USD ali več oziroma katerih skupna vrednost je 5 milijonov USD ali več;

(v)

sodelovati v skupnem podjetju za razvoj naftnih virov zunaj Irana, ki je bil ustanovljeno 1. januarja 2002 ali pozneje in v katerem ima Iran ali njegova vlada posebne interese;

(vi)

biti udeleženi v prevozu surove nafte iz Irana ali prikriti iransko poreklo tovora, ki ga sestavljajo surova nafta in rafinirani naftni proizvodi.

 

Možna škoda za interese EU:

Ukrepi za omejitev uvoza ali javnih naročil v ZDA, prepoved biti pooblaščeni primarni trgovec ali depozitar vladnih sredstev ZDA, prepoved dostopa do posojil finančnih institucij ZDA ali transferjev prek takih institucij, prepoved transakcij v tuji valuti pod jurisdikcijo ZDA, omejitve izvoza s strani ZDA, prepoved nepremičninskih poslov pod jurisdikcijo ZDA ali zavrnitev pomoči s strani EXIM-Bank, omejitve za plovila glede izkrcavanja in postanka v pristanišču.

4.   „Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012“

Zahteve:

 

Ne sme se zavestno:

(i)

zagotavljati znatne podpore, vključno z omogočanjem znatnih finančnih transakcij, blaga ali storitev, določenim osebam ali v imenu teh oseb, ki poslujejo v pristaniškem ali energetskem sektorju, na področju ladijskega prometa ali ladjedelništva v Iranu, ali kateri koli iranski osebi, ki je vključena na seznam posebej imenovanih državljanov in blokiranih oseb;

(ii)

trgovati z Iranom s pomembnim blagom in storitvami, ki se uporabljajo v zvezi z energetskim sektorjem ali sektorjem ladijskega prometa ali ladjedelništva;

(iii)

kupovati nafte in naftnih proizvodov iz Irana ter v posebnih okoliščinah izvajati finančnih transakcij v zvezi z njimi;

(iv)

izvajati ali omogočati transakcij za trgovanje z zemeljskim plinom, usmerjeno v Iran ali iz njega (velja za tuje finančne institucije);

(v)

trgovati z Iranom s plemenitimi kovinami, grafitom, neobdelanimi ali polobdelanimi kovinami ali programsko opremo, ki se lahko uporabljajo v posebnih sektorjih ali vključujejo določene osebe, ali omogočati znatnih finančnih transakcij v zvezi s takšnim trgovanjem;

(vi)

zagotavljati storitev izvedbe prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov, zavarovanja in pozavarovanja v zvezi z določenimi dejavnostmi, vključno s tistimi iz točk (i) in (ii) zgoraj, vendar ne omejeno na te dejavnosti, ali določenimi kategorijami oseb.

Uporabljajo se nekatere izjeme glede na vrsto trgovanja ali transakcije in uporabljeno stopnjo primerne skrbnosti.

 

Možna škoda za interese EU:

Ukrepi za omejitev uvoza ali javnih naročil v ZDA, prepoved biti pooblaščeni primarni trgovec ali depozitar vladnih sredstev ZDA, prepoved dostopa do posojil finančnih institucij ZDA ali transferjev prek takih institucij, prepoved transakcij v tuji valuti pod jurisdikcijo ZDA, omejitve izvoza s strani ZDA, prepoved nepremičninskih poslov pod jurisdikcijo ZDA ali zavrnitev pomoči s strani EXIM-Bank, prepovedi in omejitve glede odprtja in vzdrževanja korespondenčnih računov v ZDA.

5.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012“

Zahteve:

 

Ne sme se zavestno izvajati ali omogočati kakršne koli znatne finančne transakcije z iransko centralno banko ali drugo imenovano iransko finančno institucijo (velja za tuje finančne institucije).

 

Obstajajo izjeme za transakcije, povezane s hrano in zdravili, ter v posebnih okoliščinah za transakcije v zvezi z nafto.

Možna škoda za interese EU:

Civilne in kazenske sankcije; prepovedi in omejitve glede odprtja in vzdrževanja korespondenčnih računov v ZDA.

6.   „Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012“

Zahteve:

 

Ne sme se zavestno:

(i)

zagotavljati storitev izvedbe prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov, zavarovanja ali pozavarovanja določenim iranskim osebam;

(ii)

omogočati izdaje iranskih državnih dolžniških vrednostnih papirjev ali dolžniških vrednostnih papirjev subjektov, ki so pod nadzorom slednjih;

(iii)

sodelovati v kateri koli transakciji, ki je neposredno ali posredno povezana z iransko vlado ali s katero koli osebo, ki je pod jurisdikcijo iranske vlade in je v skladu s pravom ZDA prepovedana (velja za tuje hčerinske družbe v lasti ali pod nadzorom oseb iz Združenih držav Amerike);

(iv)

zagotavljati specializiranih storitev sporočanja glede finančnih plačil ali omogočati ali olajševati neposrednega ali posrednega dostopa do takih storitev sporočanja za iransko centralno banko ali finančno institucijo, katere premoženjski deleži so blokirani v povezavi z dejavnostmi Irana za širjenje orožja.

V zvezi s točko (i) obstajajo izjeme za humanitarno pomoč, preskrbo s hrano in medicinskimi proizvodi ter glede na stopnjo potrebne skrbnosti, ki se uporablja.

 

Možna škoda za interese EU:

Ukrepi za omejitev uvoza ali javnih naročil v ZDA, prepoved biti pooblaščeni primarni trgovec ali depozitar vladnih sredstev ZDA, prepoved dostopa do posojil finančnih institucij ZDA ali transferjev prek takih institucij, prepoved transakcij v tuji valuti pod jurisdikcijo ZDA, omejitve izvoza s strani ZDA, prepoved nepremičninskih poslov pod jurisdikcijo ZDA ali zavrnitev pomoči s strani EXIM-Bank, prepovedi in omejitve glede odprtja in vzdrževanja korespondenčnih računov v ZDA.

PREDPISI

„Iranian Transactions and Sanctions Regulations“

Zahteve:

 

Ne sme se ponovno izvažati blaga, tehnologije ali storitev, ki so (a) bile izvožene iz ZDA in (b) zanje veljajo pravila o nadzoru izvoza v ZDA, če je za izvoz znano ali se zanj utemeljeno domneva, da je izrecno namenjen Iranu ali njegovi vladi.

 

Za blago, ki se zunaj ZDA znatno preoblikuje v proizvod, izdelan v tujini, in blago, ki je vključeno v tak proizvod in predstavlja manj kot 10 % njegove vrednosti, prepoved ne velja.

Možna škoda za interese EU:

 

Naložitev civilnih kazni, glob in zapornih kazni.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition), del 515 — Cuban Assets Control Regulations, poddel B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) in G (Penalties)

Zahteve:

Prepovedi so konsolidirane v naslovu I zakona „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, 1996“, glej zgoraj. Zahteva se tudi pridobitev licenc in/ali dovoljenj za gospodarske dejavnosti, ki zadevajo Kubo.

Možna škoda za interese EU:

V primeru kršitve so zagrožene naslednje sankcije: denarne kazni, zaplemba premoženja in zapor.


7.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 199/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1101

z dne 3. avgusta 2018

o določitvi meril za uporabo drugega odstavka člena 5 Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (1), in zlasti drugega odstavka člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2271/96 zagotavlja zaščito pred in preprečuje nezakonite učinke ekstrateritorialne uporabe nekaterih navedenih zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejmejo tretje države, ter dejanj, ki na njih temeljijo ali iz njih izhajajo, kadar takšna uporaba vpliva na interese fizičnih in pravnih oseb iz člena 11 navedene uredbe, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino in/ali pretokom kapitala ter s tem povezanimi trgovskimi dejavnostmi med Unijo in tretjimi državami.

(2)

Uredba (ES) št. 2271/96 priznava, da taki zakoni in drugi predpisi zaradi ekstrateritorialne uporabe kršijo mednarodno pravo.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 5 Uredbe (ES) št. 2271/96 osebe iz člena 11 navedene uredbe ne smejo, neposredno ali posredno po namestniku ali posredniku, s storitvijo ali namerno opustitvijo upoštevati zahtev ali prepovedi, vključno z zahtevami tujih sodišč, ki temeljijo na takšnih zakonih ali iz njih izhajajo oziroma dejanjih, ki na njih temeljijo ali iz njih izhajajo.

(4)

Vendar drugi odstavek člena 5 Uredbe (ES) št. 2271/96 omogoča osebam iz člena 11 navedene uredbe, da Komisijo zaprosijo za dovoljenje, da v celoti ali delno upoštevajo takšno zahtevo ali prepoved, kolikor bi neupoštevanje resno škodilo njihovim interesom ali interesom Unije.

(5)

Za zagotovitev pravne varnosti kot tudi učinkovitega izvajanja Uredbe (ES) št. 2271/96 ter ob upoštevanju – v posebnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah – tveganja resne škode za interese fizičnih in pravnih oseb iz člena 11 navedene uredbe je treba določiti merila za uporabo drugega odstavka člena 5 Uredbe (ES) št. 2271/96.

(6)

Komisija bo glede na svojo nalogo nadzora nad enotnim izvajanjem prava EU, vključno z Uredbo (ES) št. 2271/96, pozorno spremljala uporabo te uredbe in sprejela potrebne prilagoditve na podlagi svoje ocene izvajanja uredbe.

(7)

Določiti bi bilo treba tudi glavne faze postopka po vložitvi vloge pri Komisiji za pridobitev dovoljenja za popolno ali delno upoštevanje takšne zahteve ali prepovedi.

(8)

Vsaka obdelava osebnih podatkov fizičnih oseb na podlagi te uredbe bi morala spoštovati Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(9)

Vloge na podlagi te uredbe bi se morale navezovati na dejanja ali opustitve dejanj, ki neposredno ali posredno temeljijo na uporabi zakonov iz Priloge k Uredbi (ES) št. 2271/96 ali iz njih izhajajo ali na dejanjih, ki na njih temeljijo ali iz njih izhajajo.

(10)

Vloge se obravnavajo čim prej.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekstrateritorialno zakonodajo in so bili sprejeti v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 (4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa merila za uporabo drugega odstavka člena 5 Uredbe (ES) št. 2271/96.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„navedena ekstrateritorialna zakonodaja“ so zakoni in drugi predpisi, določeni v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2271/96, vključno s predpisi, ki na njih temeljijo ali iz njih izhajajo;

(b)

„naknadna dejanja“ so dejanja, ki temeljijo na navedeni ekstrateritorialni zakonodaji ali iz nje izhajajo;

(c)

„neupoštevanje“ je neupoštevanje, z neposrednimi dejanji ali namerno opustitvijo, zahtev ali prepovedi, vključno z zahtevami tujih sodišč, ki neposredno ali posredno temeljijo na navedeni ekstrateritorialni zakonodaji ali naknadnih dejanjih ali iz njih izhajajo;

(d)

„zaščiteni interesi“ so interes katere koli osebe iz člena 11 Uredbe (ES) št. 2271/96, interes Unije ali interes obeh;

(e)

„prosilec“ je katera koli oseba iz člena 11 Uredbe (ES) št. 2271/96, ki je zaprosila za dovoljenje iz drugega odstavka člena 5 Uredbe (ES) št. 2271/96.

Člen 3

Vložitev vlog

1.   Vloge za dovoljenje iz drugega odstavka člena 5 Uredbe (ES) št. 2271/96 je treba vložiti v pisni obliki na naslov:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2.   Vloge vsebujejo ime in kontaktne podatke prosilcev, navajajo natančno določbe zadevne navedene ekstrateritorialne zakonodaje ali naknadna dejanja ter opisujejo področje uporabe zaprošenega dovoljenja in škodo, ki bi jo povzročilo neupoštevanje.

3.   Prosilci v vlogi predložijo zadostne dokaze, da bi neupoštevanje povzročilo resno škodo za vsaj en zaščiteni interes.

4.   Kadar je to potrebno, lahko Komisija od prosilcev zahteva dodatne dokaze, ki jih ti predložijo v razumnem roku, ki ga določi Komisija.

5.   Komisija takoj ob prejemu vlog obvesti Odbor za ekstrateritorialno zakonodajo.

Člen 4

Ocena vlog

Komisija pri ocenjevanju, ali bi nastala resna škoda za zaščitene interese, kakor je navedeno v drugem odstavku člena 5 Uredbe (ES) št. 2271/96, po potrebi med drugim upošteva naslednja nekumulativna merila:

(a)

ali je verjetno, da je zaščiteni interes posebej ogrožen glede na kontekst, naravo in izvor škode za zaščiteni interes;

(b)

ali tretja država, iz katere izvira navedena ekstrateritorialna zakonodaja, vodi upravno ali sodno preiskavo zoper prosilca oziroma je z njim predhodno sklenila poravnavo;

(c)

ali obstaja bistvena povezava s tretjo državo, iz katere izvirajo navedena ekstrateritorialna zakonodaja ali naknadna dejanja; ali ima na primer prosilec matične ali odvisne družbe ali udeležbo fizičnih ali pravnih oseb, za katere velja primarna pristojnost tretje države, iz katere izvirajo navedena ekstrateritorialna zakonodaja ali naknadna dejanja;

(d)

ali bi prosilec razumno gledano lahko sprejel ukrepe, da bi se izognil škodi ali jo ublažil;

(e)

negativni učinek na izvajanje gospodarske dejavnosti, zlasti ali bi prosilec utrpel znatne ekonomske izgube, ki bi na primer ogrozile njegovo sposobnost preživetja ali predstavljale resno tveganje za stečaj;

(f)

ali bi postala dejavnost prosilca pretirano težavna zaradi izgube bistvenih vložkov ali virov, ki jih ni mogoče razumno nadomestiti;

(g)

ali bi bilo bistveno ovirano uveljavljanje individualnih pravic prosilca;

(h)

ali so ogroženi varnost, varovanje, zaščita življenja in zdravja ljudi ter varstvo okolja;

(i)

ali je ogrožena sposobnost Unije za izvajanje njene humanitarne, razvojne in trgovinske politike ali zunanjih vidikov njenih notranjih politik;

(j)

zanesljivost dobave strateškega blaga ali storitev v Unijo ali znotraj nje oziroma v posamezno državo članico ali znotraj nje in vpliv morebitnega pomanjkanja dobave ali motenj v dobavi;

(k)

posledice za notranji trg v smislu prostega pretoka blaga, oseb, storitev in kapitala ter za finančno in gospodarsko stabilnost ali ključno infrastrukturo Unije;

(l)

sistemske posledice škode, zlasti v smislu učinkov prelivanja škode na druge sektorje;

(m)

vpliv na trg zaposlovanja ene ali več držav članic in njegove čezmejne posledice v Uniji;

(n)

kateri koli drug relevantni dejavnik.

Člen 5

Rezultat obravnave vloge

1.   Če Komisija po zaključku ocene iz člena 4 pridobi zadostne dokaze, da bi neupoštevanje povzročilo resno škodo za zaščitene interese, čim prej predloži Odboru za ekstrateritorialno zakonodajo osnutek sklepa, v katerem so navedeni ustrezni ukrepi, ki jih je treba sprejeti.

2.   Če Komisija po zaključku ocene iz člena 4 ne pridobi zadostnih dokazov, da bi neupoštevanje povzročilo resno škodo za zaščitene interese, predloži Odboru za ekstrateritorialno zakonodajo osnutek sklepa o zavrnitvi vloge.

3.   Komisija o dokončni odločitvi prosilca nemudoma uradno obvesti.

Člen 6

Obdelava podatkov

1.   Komisija obdeluje osebne podatke za namene opravljanja nalog, ki jih ima po tej uredbi.

2.   Vsaka obdelava osebnih podatkov mora biti skladna z Uredbo (EU) 2016/679 in Uredbo (ES) št. 45/2001.

3.   V tej uredbi je Služba za instrumente zunanje politike določena za „upravljavca“ za Komisijo v smislu člena 2(d) Uredbe (ES) št. 45/2001, da se zadevnim fizičnim osebam omogoči uveljavljanje pravic, ki jih imajo v skladu z navedeno uredbo.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 29.11.1996, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).


SKLEPI

7.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 199/11


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1102

z dne 6. junija 2018

o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Iran

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (1) in zlasti člena 4(2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po sprejetju Sklepa št. 466/2014/EU je bil v Iranu dosežen opazen napredek pri gospodarskih, socialnih, okoljskih in političnih razmerah.

(2)

Svet je novembra 2016 izrazil zadovoljstvo nad možnostjo razširitve mandata Evropske investicijske banke za zunanja posojila na Iran.

(3)

S Sklepom (EU) 2018/412 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je bil Iran dodan na seznam potencialno upravičenih regij in držav iz Priloge II k navedenemu sklepu.

(4)

Na oblikovanje prihodnje politike Unije do Irana bodo še naprej odločilno vplivali konkretni ukrepi Irana za spoštovanje splošnih temeljnih svoboščin, pravne države in človekovih pravic.

(5)

Evropska investicijska banka bi morala še naprej uporabljati ustrezne politike in postopke za zaščito svoje integritete in zaupanja v banko.

(6)

Komisija je zato v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje ocenila, da splošne gospodarske, socialne, okoljske in politične razmere omogočajo uvrstitev Irana v Prilogo III k Sklepu št. 466/2014/EU, ki vsebuje seznam regij in držav, upravičenih do financiranja Evropske investicijske banke z jamstvom Unije.

(7)

Sklep št. 466/2014/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki C(2) Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU se besedilo: „Bangladeš, Butan, Filipini, Indija, Indonezija, Irak, Jemen, Kambodža, Kitajska, Laos, Malezija, Maldivi, Mjanmar/Burma, Mongolija, Nepal, Pakistan, Šrilanka, Tajska, Vietnam“ nadomesti z besedilom: „Bangladeš, Butan, Filipini, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Jemen, Kambodža, Kitajska, Laos, Malezija, Maldivi, Mjanmar/Burma, Mongolija, Nepal, Pakistan, Šrilanka, Tajska, Vietnam“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. junija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 135, 8.5.2014, str. 1.

(2)  Sklep (EU) 2018/412 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (UL L 76, 19.3.2018, str. 30).


Top