EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0460

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/460 z dne 19. marca 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopkom za odobritev notranjega modela v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

OJ L 76, 20.3.2015, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/460/oj

20.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/460

z dne 19. marca 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopkom za odobritev notranjega modela v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) in zlasti člena 114(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zavarovalnice in pozavarovalnice morajo izpolnjevati zahteve Direktive 2009/138/ES za notranje modele. Svoj notranji model lahko zamenjajo v skladu z odobreno politiko glede menjave modela iz člena 115 Direktive 2009/138/ES.

(2)

Za večje spremembe notranjega modela, več manjših sprememb hkrati, ki se štejejo kot večja sprememba, in spremembe politike glede menjave modela je treba pridobiti predhodno nadzorno odobritev. Pravila glede postopkov, ki jih je treba upoštevati pri postopku odobritve za notranje modele, je treba izvajati dosledno pri odobritvi večjih sprememb notranjega modela in vseh sprememb politike glede menjave modela.

(3)

Za vključitev novih elementov v notranji model, kot je vključitev dodatnih tveganj, ki niso vključena v področje uporabe notranjega modela ali poslovnih enot, je treba pridobiti nadzorno odobritev, kot je določeno v členu 112 Direktive 2009/138/ES.

(4)

Zaradi medsebojnih odvisnosti med različnimi vlogami za odobritev v okviru Direktive 2009/138/ES bi morala zavarovalnica ali pozavarovalnica pri oddaji vloge za odobritev notranjega modela nadzorni organ obvestiti o drugih vlogah za odobritev elementov, naštetih v členu 308a(1) Direktive 2009/138/ES, ki se trenutno izvajajo ali so predvideni v prihodnjih šestih mesecih. Takšna zahteva je potrebna za zagotovitev, da nadzorne ocene temeljijo na preglednih in nepristranskih informacijah.

(5)

Postopek za odobritev notranjega modela in večjih sprememb notranjega modela bi moral vključevati stalno komunikacijo med nadzornimi organi in zavarovalnico oziroma pozavarovalnico. Najbolje je, da se komunikacija začne pred vložitvijo uradne vloge pri nadzornih organih. Ta komunikacija bi se morala nadaljevati tudi po tem, ko se notranji model ali večja sprememba odobri prek postopka nadzornega pregleda.

(6)

Med postopkom odobritve bi morali imeti nadzorni organi možnost zahtevati prilagoditve notranjega modela ali prehodnega načrta iz člena 113 Direktive 2009/138/ES.

(7)

Določbe iz te uredbe glede postopkov, ki jih je treba upoštevati pri odobritvi, odobritvi sprememb notranjega modela in odobritvi politike glede menjave modela za notranje modele, ki se uporabljajo na posamezni ravni, bi se morale dosledno uporabljati za postopke za notranje modele za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine in za notranje modele skupine.

(8)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine predložil Evropski komisiji.

(9)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(10)

Za izboljšanje pravne varnosti glede nadzornega režima v obdobju postopnega uvajanja iz člena 308a Direktive 2009/138/ES, ki se začne 1. aprila 2015, je pomembno zagotoviti, da ta uredba začne veljati takoj, ko je to mogoče, in sicer dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa:

(a)

postopek iz člena 112 Direktive 2009/138/ES glede odobritve vlog, ki jih predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice za uporabo popolnih in delnih notranjih modelov za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(b)

postopek v zvezi z odobritvijo vlog, ki jih predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice za večje spremembe notranjega modela in spremembe politike glede menjave notranjega modela v skladu s členom 115 Direktive 2009/138/ES.

Člen 2

Vloga za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala z uporabo notranjega modela

1.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica predloži nadzornemu organu pisno vlogo za dovoljenje za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala z uporabo notranjega modela.

2.   Vloga se vloži v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zavarovalnica ali pozavarovalnica svoj sedež, ali v jeziku, ki je bil dogovorjen z nadzornimi organi.

3.   Ko želijo zavarovalnice in pozavarovalnice uporabljati notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, predložijo dokazila, v katerih je navedeno, kako notranji model izpolnjuje zahteve iz člena 101 in členov 120 do 125 Direktive 2009/138/ES ter v primeru delnega notranjega modela tudi člena 113 Direktive 2009/138/ES. Nadzorni organ lahko zahteva dodatne informacije v skladu s členom 3.

4.   Dokazila iz odstavka 3 vključujejo vsaj:

(a)

spremni dopis, ki zajema:

(i)

zahtevek za odobritev uporabe notranjega modela za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala od določenega datuma naprej ter splošno razlago notranjega modela, vključno s kratkim opisom strukture in področja uporabe modela;

(ii)

potrditev obdobja pred vlogo, v katerem se je uporabljal notranji model v sistemu upravljanja tveganj in postopkih odločanja v skladu z zahtevami iz člena 120 Direktive 2009/138/ES;

(iii)

potrditev, da je vloga popolna in vključuje natančen opis notranjega modela ter da niso bili izpuščeni nobeni pomembni podatki;

(iv)

potrditev, da je zavarovalnica ali pozavarovalnica del skupine, ki uporablja notranji model za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine, oziroma da je bila vložena vloga za uporabo notranjega modela za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine, ne da bi bilo prejeto obvestilo o odločitvi;

(v)

seznam drugih vlog, ki jih je predložila zavarovalnica ali pozavarovalnica ali ki so trenutno predvidene v naslednjih šestih mesecih za odobritev katere koli izmed postavk iz člena 308(a)(1) Direktive 2009/138/ES, skupaj z ustreznimi datumi začetka uporabe;

(vi)

kontaktne podatke uslužbencev znotraj zavarovalnice in pozavarovalnice, ki sodelujejo pri dejavnostih, povezanih z notranjim modelom, kot tudi uslužbencev v tem podjetju, katerim se lahko odda zahteva za dodatne informacije;

(b)

razlago, kako notranji model zajema vsa pomembna in merljiva tveganja zavarovalnice ali pozavarovalnice. Če se vloga za odobritev nanaša na delni notranji model, je razlaga omejena na pomembna in merljiva tveganja znotraj področja uporabe delnega notranjega modela, zavarovalnica ali pozavarovalnica pa predloži tudi obrazložitev, kako so bili izpolnjeni dodatni pogoji iz člena 113 Direktive 2009/138/ES;

(c)

razlago primernosti in učinkovitosti vključitve notranjega modela v sistem upravljanja tveganj in vloge, ki jo ima v sistemu upravljanja, vključno s tem, kako notranji model omogoča zavarovalnici ali pozavarovalnici, da stalno ugotavlja, meri, spremlja in upravlja tveganje ter o njem poroča; v ta namen vsebuje vloga zadevne izvlečke iz politike upravljanja tveganj iz člena 41(3) Direktive 2009/138/ES;

(d)

oceno in utemeljitev pomembnih prednosti, slabosti in omejitev notranjega modela s strani zavarovalnice ali pozavarovalnice, vključno z lastno oceno skladnosti z zahtevami iz odstavka 2; zavarovalnica ali pozavarovalnica predstavi tudi svoj načrt za prihodnje izboljšanje notranjega modela z namenom odprave ugotovljenih slabosti ali omejitev ali razvoja ali razširitve notranjega modela;

(e)

če je zavarovalnica ali pozavarovalnica del skupine, ki uporablja notranji model za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, ali če je bila vloga za uporabo notranjega modela za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine vložena, ni pa bilo prejeto obvestilo o odločitvi, utemeljitev, zakaj notranji model skupine ni primeren za profil tveganja podjetja, in razlike med notranjim modelom, ki se uporablja na individualni ravni, in notranjim modelom skupine;

(f)

tehnične specifikacije notranjega modela, vključno s podrobnim opisom strukture notranjega modela, skupaj s seznamom in utemeljitvijo predpostavk, na katerih temelji notranji model, kjer bi prilagoditev glede na te predpostavke bistveno vplivala na zahtevani solventnostni kapital;

(g)

razlago primernosti sistema notranjega nadzora zavarovalnice ali pozavarovalnice ob upoštevanju strukture in kritja modela;

(h)

razlago ustreznosti virov, usposobljenosti in objektivnosti osebja, odgovornega za razvoj in validiranje notranjega modela;

(i)

politiko glede menjave notranjega modela iz člena 115 Direktive 2009/138/ES;

(j)

opis postopka, ki zagotavlja skladnost med metodami, uporabljenimi za izračun napovedi v obliki verjetnostne porazdelitve, in metodami, uporabljenimi za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij v skladu s členom 121(2) Direktive 2009/138/ES;

(k)

seznam podatkov, ki se uporabljajo v notranjem modelu, z navedbo njihovega vira, značilnosti in uporabe ter opis postopka, ki zagotavlja, da so podatki točni, popolni in ustrezni;

(l)

rezultate zadnje opredelitve dobička in izgube ter specifikacijo opredelitve dobička in izgube v skladu s členom 123 Direktive 2009/138/ES, vključno z dobičkom in izgubo, večjimi poslovnimi enotami podjetja in razporeditvijo celotnega dobička ali izgub po kategorijah tveganja in večjih poslovnih enotah;

(m)

opis postopka neodvisnega validiranja notranjega modela in poročilo o rezultatih zadnjega validiranja v skladu s členom 124 Direktive 2009/138/ES, vključno z izdanimi priporočili in ukrepi, sprejetimi na podlagi teh priporočil;

(n)

seznam dokumentov, ki so del dokumentacije notranjega modela iz člena 125 Direktive 2009/138/ES;

(o)

če zavarovalnica ali pozavarovalnica uporablja model ali podatke, pridobljene od tretje osebe, kot je navedeno v členu 126 Direktive 2009/138/ES, dokazilo, da uporaba takšnega zunanjega modela ali podatkov ne ovira zmožnosti zavarovalnice ali pozavarovalnice, da izpolni zahteve iz členov 101 in 120 do 125 navedene direktive ter v primeru delnega notranjega modela člena 113 navedene direktive, primernost za uporabo tega modela ali podatkov v okviru notranjega modela ter razlago prednosti zunanjih modelov ali podatkov v primerjavi z notranjimi modeli ali podatki;

(p)

oceno zahtevanega solventnostnega kapitala, izračunanega z notranjim modelom na najbolj razdrobljeni ravni v skladu s kategorizacijo tveganja zavarovalnice ali pozavarovalnice, ter oceno zahtevanega solventnostnega kapitala, izračunanega po standardni formuli na najbolj razdrobljeni ravni standardne formule za zadnjo časovno točko pred datumom vložitve vloge, pri kateri je bil zahtevan solventnostni kapital izračunan s standardno formulo. Če se vloga predloži pred izračunom zahtevanega solventnostnega kapitala, se oceno zahtevanega solventnostnega kapitala po standardni formuli izračuna s parametri standardne formule in ne parametri, ki so specifični za zavarovalnico ali pozavarovalnico;

(q)

opredelitev tistih delov poslovanja zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki so bili razvrščeni kot glavna poslovna enota, in utemeljitev te razvrstitve;

(r)

če se uporablja delni notranji model, pojasnilo, kako predlagane tehnike vključevanja izpolnjujejo zahteve iz člena 113(1) Direktive 2009/138/ES, ter v primeru, če se tehnika razlikuje od privzete iz člena 239(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/35 (3), utemeljitev predlagane tehnike vključevanja.

5.   Zavarovalnica in pozavarovalnica predložita dokazila o odobritvi vloge s strani upravnih, upravljalnih ali nadzornih organov, kot je določeno v členu 116 Direktive 2009/138/ES.

6.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica predloži seznam vseh dokumentov in dokazil, vključenih v vlogo. Kadar je vsebina dokumenta pomembna za druge dokumente, zavarovalnica ali pozavarovalnica poudari naravo pomembnosti in vključi navzkrižna sklicevanja.

Člen 3

Ocenjevanje vloge

1.   Nadzorni organ potrdi prejem vloge zavarovalnice ali pozavarovalnice.

2.   Nadzorni organi v 30 dneh od datuma prejema vloge odločijo, ali je vloga popolna. Vloga za uporabo notranjega modela za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala se šteje za popolno, če vključuje vsa dokazila iz člena 2(2).

3.   Če nadzorni organi odločijo, da vloga ni popolna, zavarovalnico ali pozavarovalnico, ki je vložila vlogo, takoj obvestijo, da šestmesečno obdobje za odobritev ne začne teči, in navedejo razloge, zakaj vloga ni popolna.

4.   Če nadzorni organi odločijo, da je vloga popolna, obvestijo zavarovalnico ali pozavarovalnico, ki je vložila vlogo, da je vloga popolna, in sporočijo datum, ko se začne šestmesečno obdobje. Navedeni datum je datum prejema popolne vloge.

5.   Četudi nadzorni organi menijo, da je vloga popolna, lahko zahtevajo dodatne informacije, ki jih potrebujejo za oceno. V zahtevku se navedejo zahtevane dodatne informacije in razlogi za zahtevek.

6.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica zagotovi, da so vsi dokumenti iz člena 125 Direktive 2009/138/ES na voljo nadzornim organom v celotnem obdobju ocenjevanja vloge in če je le mogoče, tudi v elektronski obliki.

7.   Pri ocenjevanju vloge se ves čas komunicira z zavarovalnico ali pozavarovalnico, prav tako se lahko zahtevajo prilagoditve notranjega modela ter, v primeru delnega notranjega modela, prehodni načrt, kot je opredeljen v členu 113 Direktive 2009/138/ES.

8.   Če nadzorni organi menijo, da bi bilo notranji model po določenih prilagoditvah mogoče odobriti, lahko o tem obvestijo zavarovalnico ali pozavarovalnico.

9.   Če nadzorni organi zahtevajo dodatne informacije ali prilagoditve notranjega modela, lahko zavarovalnica ali pozavarovalnica zahteva prekinitev šestmesečnega obdobja za odobritev iz člena 112(4) Direktive 2009/138/ES. Ta prekinitev se konča, ko zavarovalnica ali pozavarovalnica sprejme potrebne prilagoditve in nadzorni organi prejmejo spremenjeno vlogo z dokazili o prilagoditvah. Nadzorni organi nato sporočijo zavarovalnici ali pozavarovalnici nov datum izteka obdobja za odobritev.

Člen 4

Pravica do umika vloge s strani podjetja

Zavarovalnica ali pozavarovalnica, ki je vložila vlogo za uporabo notranjega modela za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, lahko to vlogo prekliče s pisnim obvestilom nadzornemu organu kadar koli, preden je sprejeta odločitev o vlogi.

Člen 5

Odločitev o vlogi

1.   Nadzorni organ odobri vlogo za uporabo notranjega modela samo, če ugotovi, da so sistemi zavarovalnice ali pozavarovalnice za ugotavljanje, merjenje, spremljanje in obvladovanje tveganja ter poročanje o njem ustrezni in zlasti, če meni, da notranji model izpolnjuje zahteve iz členov 101, 112 in 120 do 125 Direktive 2009/138/ES in tudi člena 113 te direktive v primeru delnega notranjega modela.

2.   Poleg tega nadzorni organ odobri vlogo za uporabo notranjega modela samo, če ugotovi, da politika glede menjave modela ustreza zahtevam iz člena 115 Direktive 2009/138/ES. Ko nadzorni organ sprejme odločitev glede vloge, o tem nemudoma pisno obvesti zavarovalnico ali pozavarovalnico. Ta odločitev zajema:

(a)

če nadzorni organ odobri vlogo, začetni datum, od katerega se model uporablja za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala;

(b)

če nadzorni organ odobri vlogo, vse pogoje, povezane z odločitvijo o odobritvi, skupaj z razlogi za te pogoje;

(c)

če nadzorni organ vlogo zavrne, razloge za tako odločitev;

(d)

če je nadzorni organ zahteval prehodni načrt v skladu s členom 113 Direktive 2009/138/ES, odločitev o odobritvi prehodnega načrta iz člena 6.

3.   Nadzorni organi ne razkrijejo, da je zavarovalnica ali pozavarovalnica zaprosila za uporabo notranjega modela za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala ter da je bila vloga zavrnjena ali umaknjena.

Člen 6

Prehodni načrt za razširitev področja uporabe modela

1.   V primeru iz člena 113(2) Direktive 2009/138/ES nadzorni organ pojasni razloge za zahtevo prehodnega načrta in opredeli minimalno področje uporabe za notranji model po izvedbi prehodnega načrta.

2.   Prehodni načrt odobri upravni, upravljalni ali nadzorni organ zavarovalnice ali pozavarovalnice in v njem so jasno določeni obdobje za izvajanje načrta, razširitev področja uporabe ter ukrepi in viri, potrebni za razširitev področja uporabe notranjega modela. Nadzorni organi ocenijo načrt, ki ga predstavi podjetje. Nadzorni organ lahko po potrebi zahteva, da se v odobritev predloži spremenjeni prehodni načrt, ki ga je odobril upravni, upravljalni ali nadzorni organ.

3.   Če podjetje ne izvede prehodnega načrta za razširitev področja uporabe modela, lahko nadzorni organ brez poseganja v druge razpoložljive nadzorne ukrepe sprejme katerega koli od naslednjih ukrepov:

(a)

podaljšanje roka za izvedbo načrta;

(b)

podaljšanje roka za izvedbo načrta ob upoštevanju sprememb načrta;

(c)

od zavarovalnice ali pozavarovalnice zahteva, da izračuna zahtevani solventnostni kapital po standardni formuli, določeni v členih 103 do 111 Direktive 2009/138/ES;

(d)

dovoli uporabo delnega notranjega modela z bolj omejenim področjem uporabe kot je minimalno področje uporabe iz odstavka 1.

Člen 7

Spremembe notranjega modela

1.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica vlogi za odobritev pomembne spremembe notranjega modela priloži dokazilo, da bi bile po večji spremembi notranjega modela izpolnjene zahteve iz členov 101, 112 in 120 do 126 Direktive 2009/138/ES ter tudi člena 113 te direktive v primeru delnega notranjega modela.

2.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica vlogi priloži dokumente iz člena 2, če bi na njihovo vsebino vplivala pomembna sprememba notranjega modela, skupaj z navedbo njihovih sprememb in podrobnim opisom kvalitativnih in kvantitativnih učinkov pomembne spremembe na odobren notranji model in njegove rezultate.

Člen 8

Spremembe politike glede menjave notranjega modela

1.   Zavarovalnica ali pozavarovalnica vlogi za odobritev spremembe politike glede menjave notranjega modela priloži utemeljitev za spremembo politike glede menjave notranjega modela in dokazilo, da bi bile tudi po izvedbi sprememb zahteve za odobritev te politike izpolnjene.

2.   Nadzorni organi odobrijo vlogo za spremembo politike glede menjave notranjega modela samo, če se prepričajo, da je področje uporabe politike celovito in postopki, opisani v politiki glede menjave notranjega modela, zagotavljajo, da notranji model ves čas izpolnjuje zahteve iz členov 101, 112 in 120 do 125 Direktive 2009/138/ES ter v primeru delnega notranjega modela tudi iz člena 113 navedene direktive.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).


Top