Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_052_R_0001_01

2011/116/EU: Sklep Sveta z dne 13. decembra 2010 o podpisu Protokola k Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije
Protokol o možnostih ribolova in finančnih prispevkih, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije

OJ L 52, 25.2.2011, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 52/1


SKLEP SVETA

z dne 13. decembra 2010

o podpisu Protokola k Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije

(2011/116/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. aprila 2006 sprejel Uredbo (ES) št. 805/2006 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu).

(2)

Protokol o možnostih ribolova in finančnih prispevkih, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu je bil priložen k Sporazumu o partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: prejšnji protokol). Prejšnji protokol je prenehal veljati 25. februarja 2010.

(3)

Unija je nato v pogajanjih s Federativnimi državami Mikronezije (v nadaljnjem besedilu: Mikronezija) dosegla nov protokol (v nadaljnjem besedilu: Protokol) k Sporazumu o partnerstvu, ki za plovila EU določa ribolovne možnosti v vodah, ki so glede ribolova pod suverenostjo ali jurisdikcijo Mikronezije.

(4)

Po sklenitvi teh pogajanj je bil Protokol parafiran 7. maja 2010.

(5)

Protokol se v skladu s členom 15 začasno uporablja od datuma podpisa.

(6)

Da bi se zagotovilo hitro nadaljevanje ribolovnih dejavnosti s strani plovil EU je bistveno, da se Protokol začne uporabljati takoj, ko je to mogoče, pri čemer se upošteva, da je prejšnji protokol že prenehal veljati.

(7)

Protokol bi bilo treba podpisati in ga začasno uporabljati, do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola o možnostih ribolova in finančnih prispevkih, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Protokol se začasno uporablja od datuma njegovega podpisa (2) v skladu s členom 15 Protokola do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan objave.

V Bruslju, 13. decembra 2010

Za Svet

Predsednik

K. PEETERS


(1)  UL L 151, 6.6.2006, str. 1.

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se Protokol začasno uporablja.


PROTOKOL

o možnostih ribolova in finančnih prispevkih, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije

Člen 1

Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1.   FDM odobrijo plovilom Evropske unije za ribolov tuna letne ribolovne možnosti v skladu s členom 6 Sporazuma o partnerstvu o ribolovu, v skladu z naslovom 24 Zakonika FDM in v okviru omejitev ukrepov za ohranjanje in upravljanje (CMM) Komisije za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (WCPFC), zlasti ukrepa CMM 2008-01.

2.   Za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti tega protokola ribolovne možnosti iz člena 5 Sporazuma o partnerstvu o ribolovu zagotavljajo letna dovoljenja za ribolov v izključni ekonomski coni FDM 6 plovilom z zaporno plavarico in 12 parangalkam.

3.   Odstavka 1 in 2 se uporabljata ob upoštevanju členov 5, 6, 8 in 10 tega protokola.

Člen 2

Finančni prispevek – načini plačila

1.   Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma o partnerstvu o ribolovu znaša 559 000 EUR na leto za obdobje iz odstavka 2 člena 1.

2.   Ta finančni prispevek vključuje:

(a)

letni znesek v višini 520 000 EUR za dostop do izključne ekonomske cone FDM, kar ustreza referenčni tonaži 8 000 ton na leto minus 111 800 EUR, ter

(b)

posebni znesek v višini 150 800 EUR na leto za podporo in izvajanje sektorske ribiške politike FDM.

3.   Odstavek 1 tega člena se uporablja ob upoštevanju členov 4, 5 in 6 tega protokola ter členov 13 in 14 Sporazuma o partnerstvu o ribolovu.

4.   Če skupna količina tuna, ki ga plovila Evropske unije ulovijo v izključni ekonomski coni FDM, presega 8 000 ton, se skupni letni znesek finančnega prispevka poveča za 65 EUR na dodatno ulovljeno tono tuna. Kljub temu pa skupni letni znesek, ki ga plača Evropska unija, ne sme biti več kot dvakrat večji od zneska finančnega prispevka iz odstavka 2(a). Če količina ulova plovil Evropske unije preseže količine, ki ustrezajo dvakratnemu znesku iz odstavka 2(a), se pogodbenici čim prej posvetujeta, da določita znesek za količino ulova, ki presega to omejitev.

5.   Plačilo se izvede najpozneje 45 dni po datumu začetka veljavnosti Protokola k Sporazumu o partnerstvu o ribolovu za prvo leto in najpozneje do datuma obletnice sklenitve tega protokola za naslednja leta.

6.   Uporaba finančnega prispevka iz odstavka 2(a) člena 2 je v izključni pristojnosti FDM.

7.   Finančni prispevek se nakaže na vladni račun FDM pri banki Bank of FSM (Mikronezija) v Honoluluju na Havajih. Podatki o bančnem računu:

Bank of FSM (Mikronezija), Honolulu, Havaji

Številka ABA: 1213-02373

Dobropis na račun pri banki Bank of FSM št. 08-18-5018

Imetnik računa: vlada FDM

8.   Kopije plačil ali elektronskih transakcij se pošljejo Nacionalnemu organu FDM za upravljanje z oceanskimi viri (NORMA) kot dokaz za opravljena plačila.

Člen 3

Spodbujanje odgovornega ribolova v vodah FDM

1.   Takoj po začetku veljavnosti tega protokola in najpozneje v treh mesecih po tem datumu se Evropska unija in FDM v skupnem odboru iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu o ribolovu dogovorijo o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za njegovo izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo finančnega prispevka iz odstavka 2(b) člena 2 za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto;

(b)

letne in večletne cilje za dosego postopne uvedbe ter spodbujanje odgovornega in trajnostnega ribolova ob upoštevanju prednostnih nalog FDM in njihove ribiške politike ter vseh drugih politik, ki so povezane s spodbujanjem odgovornega in trajnostnega ribolova ali imajo nanj vpliv;

(c)

merila in postopke za vsakoletno vrednotenje rezultatov.

2.   Morebitne predlagane spremembe večletnega sektorskega programa morata odobriti obe pogodbenici znotraj skupnega odbora.

3.   FDM po potrebi vsako leto določijo dodatni znesek k finančnemu prispevku iz odstavka 2(b) člena 2 za izvajanje večletnega programa. O tem znesku mora biti uradno obveščena Evropska unija. FDM o novo določenem prispevku uradno obvestijo Evropsko komisijo najpozneje 45 dni pred datumom obletnice sklenitve tega protokola.

4.   Če letno vrednotenje napredka pri izvajanju večletnega sektorskega programa to upravičuje, lahko Evropska komisija zaprosi za znižanje deleža finančnega prispevka iz odstavka 2(b) člena 2 tega protokola, da se dejanski znesek finančnih virov, dodeljenih za izvajanje programa, uskladi z rezultati programa.

Člen 4

Znanstveno sodelovanje za odgovorni ribolov

1.   Pogodbenici se zavežeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov v izključni ekonomski coni FDM po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi ladjevji v teh vodah.

2.   V obdobju, ki ga zajema ta protokol, Evropska unija in FDM zagotovijo trajnostno rabo ribolovnih virov v izključni ekonomski coni FDM.

3.   Pogodbenici se zavežeta, da bosta spodbujali sodelovanje na podregionalni ravni v zvezi z odgovornim ribolovom, zlasti v okviru komisije WCPFC in katere koli druge zadevne podregionalne ali mednarodne organizacije.

4.   V skladu s členom 4 Sporazuma o partnerstvu o ribolovu, odstavkom 1 člena 4 tega protokola in ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega nasveta se pogodbenici posvetujeta v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu o ribolovu ter po potrebi sprejmeta ukrepe v zvezi z dejavnostmi plovil Evropske unije, ki so pooblaščena s tem protokolom in imajo dovoljenja v skladu s Prilogo, da zagotovita trajnostno upravljanje ribolovnih virov v izključni ekonomski coni FDM.

Člen 5

Sporazumna prilagoditev ribolovnih možnosti

Ribolovne možnosti iz člena 1 tega protokola se lahko sporazumno prilagodijo, če priporočila komisije WCPFC potrjujejo, da bo takšna prilagoditev zagotavljala trajnostno upravljanje ribolovnih virov FDM. V tem primeru se finančni prispevek odstavka 2(a) člena 2 tega protokola poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 6

Nove ribolovne možnosti

1.   Če plovila Evropske unije zanimajo ribolovne možnosti, ki niso navedene v členu 1 tega protokola, je treba ta interes sporočiti FDM s prijavo interesa ali z zahtevkom. Tak zahtevek se odobri v skladu z zakoni in predpisi FDM in lahko zahteva sklenitev dodatnega sporazuma.

2.   Pogodbenici lahko skupaj izvajata poskusni ribolov v izključni ekonomski coni FDM v skladu z zakoni in predpisi FDM. V ta namen in na podlagi strokovne ocene se na zahtevo ene od pogodbenic posvetujeta in za vsak primer posebej določita nove vire, pogoje in druge ustrezne parametre.

3.   Pogodbenici izvajata dejavnosti poskusnega ribolova po medsebojnem dogovoru v skladu z zakoni in predpisi FDM. Dovoljenja za poskusni ribolov se dodelijo poskusno, trajanje in datum začetka pa pogodbenici določita sporazumno.

4.   Kadar pogodbenici ugotovita, da so rezultati poskusnega ribolova pozitivni, hkrati pa se ohranjajo ekosistemi in živi morski viri, se lahko po posvetovanju pogodbenic plovilom Evropske unije odobrijo nove ribolovne možnosti.

Člen 7

Pogoji za izvajanje ribolovnih dejavnosti – klavzula o izključnosti

1.   Plovila Evropske unije lahko lovijo ribe v izključni ekonomski coni FDM le z veljavnim dovoljenjem za ribolov, ki ga izda organ NORMA v skladu s tem protokolom.

2.   Za ribolovne kategorije, ki niso navedene v veljavnem protokolu, in poskusni ribolov lahko dovoljenja za ribolov plovilom Evropske unije izda organ NORMA. Vendar se pri odobritvi teh dovoljenj upoštevajo zakoni in predpisi FDM ter medsebojni dogovor.

Člen 8

Začasna prekinitev in pregled plačevanja finančnega prispevka

1.   Finančni prispevek iz odstavkov 2(a) in 2(b) člena 2 tega protokola se pregleda ali se njegovo plačevanje začasno prekine, če:

(a)

neobičajne okoliščine, ki niso naravni pojavi, onemogočajo opravljanje ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni FDM, ali

(b)

zaradi pomembnih sprememb političnih usmeritev, na podlagi katerih je bil sklenjen ta protokol, katera koli od pogodbenic zahteva pregled njegovih določb, ki se po potrebi spremenijo, ali

(c)

Evropska unija ugotovi, da se v FDM kršijo bistveni in temeljni vidiki človekovih pravic, kot so določene v členu 9 Sporazuma iz Cotonouja.

2.   Evropska unija si pridržuje pravico do popolne ali delne začasne prekinitve plačevanja posebnega prispevka iz odstavka 2(b) člena 2 tega protokola, če:

(a)

dobljeni rezultati niso v skladu z načrtovanim programom po vrednotenju, ki se opravi v skupnem odboru, ali

(b)

FDM ne izvrši tega posebnega prispevka.

3.   Plačevanje posebnega prispevka se ponovno začne, ko se razmere vrnejo v stanje pred pojavom zgoraj navedenih okoliščin ter po posvetovanju in dogovoru pogodbenic, ki potrdita, da razmere omogočajo vrnitev k običajnim ribolovnim dejavnostim.

Člen 9

Začasni odvzem in vrnitev dovoljenja za ribolov

FDM si pridržujejo pravico do začasnega odvzema dovoljenj za ribolov iz odstavka 2 člena 1 tega protokola, če:

(a)

zadevno plovilo resno krši zakone in predpise FDM, ali

(b)

lastnik plovila ne upošteva naloga sodišča, izdanega v zvezi s kršitvijo določenega plovila; potem ko se sodni nalog upošteva, dovoljenje plovila za ribolov ponovno začne veljati do njegovega izteka.

Člen 10

Začasna prekinitev izvajanja protokola

1.   Izvajanje protokola se začasno prekine na pobudo ene od pogodbenic, če:

(a)

neobičajne okoliščine, ki niso naravni pojavi, onemogočajo opravljanje ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni FDM, ali

(b)

če Evropska unija ne izplača plačil iz odstavka 2(a) člena 2 tega protokola iz razlogov, ki niso zajeti v členu 8 tega protokola, ali

(c)

pride do spora med pogodbenicama glede razlage tega protokola ali njegovega izvajanja, ali

(d)

če katera koli pogodbenica ne spoštuje določb tega protokola, ali

(e)

zaradi pomembnih sprememb političnih usmeritev, na podlagi katerih je bil sklenjen ta protokol, katera koli od pogodbenic zahteva revizijo njegovih določb, ki se po potrebi spremenijo, ali

(f)

katera koli pogodbenica ugotovi kršitev bistvenih in temeljnih elementov človekovih pravic, kot so določene v členu 9 Sporazuma iz Cotonouja.

2.   Izvajanje Protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od pogodbenic, če je spor med pogodbenicama resen in če s posvetovanjem med obema pogodbenicama ni dosežena mirna rešitev spora.

3.   Pri začasni prekinitvi izvajanja Protokola zadevna pogodbenica pošlje uradno obvestilo o svoji nameri v pisni obliki vsaj tri mesece, preden naj bi začasna prekinitev začela veljati.

4.   V primeru začasne prekinitve izvajanja Protokola pogodbenici nadaljujeta posvetovanja in skušata doseči mirno rešitev spora. Če spor rešita mirno, se Protokol znova začne uporabljati, znesek finančnega prispevka pa se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 11

Nacionalni zakoni in predpisi

1.   Dejavnosti ribiških plovil Evropske unije v izključni ekonomski coni FDM urejajo veljavni zakoni in predpisi FDM, razen če Sporazum, ta protokol ter njegova priloga in dodatki določajo drugače.

2.   FDM Evropsko komisijo obvestijo o kakršnih koli spremembah ali novi zakonodaji, povezanih z ribiško politiko, najpozneje 3 mesece pred začetkom veljavnosti takih sprememb ali nove zakonodaje.

Člen 12

Razveljavitev prejšnjega protokola

S tem protokolom in njegovimi prilogami se razveljavlja in nadomešča Protokol o možnostih ribolova in finančnih prispevkih, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Federativnimi državami Mikronezije o ribolovu v Federativnih državah Mikronezije, ki je začel veljati 26. februarja 2007.

Člen 13

Trajanje

Ta protokol in njegove priloge se uporabljajo v obdobju petih let, razen v primeru odpovedi v skladu s členom 14 tega protokola.

Člen 14

Odpoved

1.   V primeru odpovedi Protokola zadevna pogodbenica pisno uradno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpove Protokol, in sicer vsaj šest mesecev pred datumom, na katerega naj bi ta odpoved začela veljati. Po uradnem obvestilu iz prejšnjega odstavka pogodbenici začneta posvetovanja.

2.   Plačilo finančnega prispevka iz člena 2 tega protokola se za leto, v katerem začne odpoved veljati, zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 15

Začasna uporaba

Ta protokol se uporablja začasno od datuma podpisa.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so bili potrebni postopki končani.

PRILOGA

PRAVILA ZA RIBOLOVNE DEJAVNOSTI PLOVIL EVROPSKE UNIJE V FDM

POGLAVJE I

UPRAVLJALNI UKREPI

ODDELEK 1

Izdaja dovoljenj za ribolov (dovoljenj za gospodarski ribolov)

1.

Dovoljenje za ribolov v izključni ekonomski coni Federativnih držav Mikronezije lahko pridobijo samo odobrena plovila.

2.

Da bi plovilo pridobilo dovoljenje, morata lastnik in poveljnik izpolnjevati vse predhodne zahteve, ki izhajajo iz njunih ribolovnih dejavnosti v Federativnih državah Mikronezije (FDM) v okviru Sporazuma. Plovilo mora biti vpisano v regionalni register ribiških plovil Agencije za ribištvo (FFA) in seznam ribiških plovil WCPFC.

3.

Vsa plovila Evropske Unije, ki zaprosijo za dovoljenje za ribolov, morajo imeti zastopnika s stalnim prebivališčem v FDM. Ime, naslov in kontaktna številka tega zastopnika se navedejo v zahtevku za dovoljenje.

4.

Evropska komisija izvršnemu direktorju (v nadaljevanju: izvršni direktor) nacionalnega organa za upravljanje z oceanskimi viri (NORMA) po elektronski pošti (norma@mail.fm) predloži zahtevek za vsako plovilo, ki želi loviti ribe na podlagi Sporazuma, vsaj 30 dni pred datumom zahtevanega začetka veljavnosti, pri čemer se izvod zahtevka pošlje delegaciji Evropske unije, pristojni za FDM (v nadaljevanju: delegacija).

5.

Zahtevki se predložijo izvršnemu direktorju na ustreznih obrazcih, ki so v skladu z vzorcem iz Dodatka 1a, če gre za zahtevek za prvo dovoljenje, in vzorcem iz Dodatka 1b, če gre za podaljšanje dovoljenja.

6.

Organ NORMA stori vse potrebno za zagotovitev zaupne obravnave podatkov, prejetih v okviru predložitve zahtevka za dovoljenje za ribolov. Navedeni podatki bodo uporabljeni samo v okviru izvajanja sporazuma.

7.

Vsakemu zahtevku za dovoljenje za ribolov morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

(a)

plačilo ali dokazilo o plačilu pristojbine za obdobje veljavnosti dovoljenja;

(b)

en izvod potrdila o tonaži, ki ga overi država članica zastave in ki navaja tonažo plovila, izraženo v BRT ali BT;

(c)

novejša, overjena barvna fotografija v velikosti najmanj 15 cm × 10 cm, ki prikazuje profil plovila v trenutnem stanju;

(d)

vsi drugi dokumenti ali potrdila, zahtevani na podlagi posebnih določb za zadevno vrsto plovila v skladu s tem protokolom;

(e)

potrdilo o vpisu plovila v regionalni register ribiških plovil agencije FFA in seznam ribiških plovil komisije WCPFC;

(f)

izvod potrdila o zavarovanju v angleškem jeziku, ki velja v času dovoljenja;

(g)

pristojbina ali dokazilo o plačilu 460 EUR na plovilo;

(h)

prispevek za opazovalca v višini 1 500 EUR na plovilo.

8.

Vsi prispevki se nakažejo na vladni račun FDM pri banki FDM (Mikronezija) v Honoluluju na Havajih:

Banka FDM (Mikronezija), Honolulu, Havaji

Številka ABA: 1213-02373

Dobropis na račun pri banki Bank of FSM št. 08-18-5018

Imetnik računa: vlada FDM

9.

Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških dajatev, stroškov storitev in stroškov pretovarjanja.

10.

Dovoljenja za ribolov se za vsa plovila izdajo lastnikom plovil v elektronski in tiskani obliki, pri čemer se en izvod v elektronski obliki pošlje Evropski komisiji in delegaciji v 30 delovnih dneh po tem, ko je izvršni direktor prejel vse dokumente iz odstavka 7 oddelka 1 poglavja I te priloge. Elektronski izvod je treba nadomestiti s tiskanim takoj po prejemu slednjega.

11.

Dovoljenja za ribolov se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva.

12.

Vendar se na zahtevo Evropske unije in če se dokaže višja sila, dovoljenje plovila za ribolov brez plačila dodatnih pristojbin nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo podobne kategorije, kot je prvo plovilo, in sicer za obdobje do izteka veljavnosti prvotnega dovoljenja. Pri ugotavljanju ravni ulova plovil Evropske unije, da bi določili, ali so potrebna dodatna plačila Evropske unije v skladu z odstavkom 4 člena 2 tega protokola, se upošteva skupen ulov obeh zadevnih plovil.

13.

Lastnik prvega plovila dovoljenje za ribolov, ki ga je treba preklicati, po delegaciji vrne izvršnemu direktorju.

14.

Novo dovoljenje za ribolov začne veljati na dan, ko izvršni direktor izda dovoljenje za ribolov, in je veljavno do izteka prvotnega dovoljenja za ribolov. Delegacijo je treba obvestiti o izdaji novega dovoljenja za ribolov.

15.

Dovoljenje za ribolov je treba vedno hraniti na krovu, in sicer na vidnem mestu v krmarnici, brez poseganja v odstavek 1 oddelka 3 poglavja V te priloge. V razumnem obdobju po izdaji dovoljenja za ribolov, ki ne sme presegati 45 dni, in dokler plovilo ne prejme prvotnega dovoljenja za ribolov, je elektronsko prejeti dokument ali druga dokumentacija, ki jo odobri izvršni direktor, zadosten dokaz veljavnega dovoljenja za namene nadzorovanja, spremljanja in uveljavljanja tega sporazuma. Elektronsko prejeti dokument je treba nadomestiti s tiskanim takoj po prejemu slednjega.

16.

Pogodbenici se dogovorita, da bosta spodbujali vzpostavitev sistema dovoljenj za ribolov, ki temelji izključno na elektronski izmenjavi zgoraj navedenih informacij in dokumentov. Pogodbenici se dogovorita, da bosta spodbujali čimprejšnjo zamenjavo tiskanega dovoljenja za ribolov z elektronskim, npr. seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov v izključni ekonomski coni FDM, kot je določeno v odstavku 1 tega oddelka.

ODDELEK 2

Pogoji za izdajo dovoljenja za ribolov – pristojbine in predplačila

1.

Dovoljenja za ribolov veljajo eno leto. Lahko se obnovijo. Pri obnovitvi dovoljenj se upošteva število razpoložljivih ribolovnih možnosti, ki jih določa Protokol.

2.

Pristojbina znaša 35 EUR na tono ulova v izključni ekonomski coni FDM.

3.

Dovoljenja za ribolov se izdajo po plačilu naslednjih standardnih zneskov na račun iz odstavka 8 oddelka 1 poglavja I te priloge:

(a)

15 000 EUR na plovilo za ribolov tuna z zaporno plavarico, kar ustreza pristojbinam za 428 ton tuna in tunu podobnih vrst, ulovljenih na leto; za prvo leto uporabe tega protokola velja predplačilo lastnikov plovil Evropske unije, ki je že bilo plačano v okviru prejšnjega protokola, ter

(b)

4 200 EUR na parangalko, kar ustreza pristojbinam za 120 ton tuna in tunu podobnih vrst, ulovljenih na leto.

4.

Končni obračun pristojbin za ribolovno leto pripravi Evropska komisija do 30. junija vsako leto za količino ulova preteklega leta na podlagi deklaracij o ulovu, ki jih sestavijo lastniki plovil. Podatke bi moral potrditi znanstveni inštitut, pristojen za preverjanje podatkov o ulovu Evropske unije (Institut de Recherche pour le Development – IRD, Instituto Español de Oceanografía – IEO ali Instituto Portugues de Investigaçao Maritima – IPIMAR).

5.

Obračun pristojbin, ki ga pripravi Evropska komisija, se predloži izvršnemu direktorju, ki ga preveri in odobri.

Organ NORMA lahko ugovarja obračunu pristojbin v 30 dneh od fakture obračuna ter v primeru nestrinjanja zahteva sklic skupnega odbora.

Če v 30 dneh po fakturi obračuna ni ugovorov, se šteje, da je organ NORMA obračun sprejel.

6.

O končnem obračunu pristojbin so nemudoma in hkrati uradno obveščeni izvršni direktor, delegacija in lastniki plovil prek njihovih državnih upravnih organov.

7.

Lastniki plovil vplačajo morebitne dodatne zneske, ki jih dolgujejo FDM, v 45 dneh po uradnem obvestilu o potrjenem končnem obračunu na račun iz odstavka 8 oddelka 1 poglavja I te priloge.

8.

Če je znesek končnega obračuna nižji od predplačila iz odstavka 3 tega oddelka, se nastali saldo lastniku plovila ne povrne.

POGLAVJE II

RIBOLOVNE CONE IN DEJAVNOSTI

ODDELEK 1

Ribolovne cone

1.

Plovilom iz člena 1 Protokola se odobri izvajanje ribolovnih dejavnosti znotraj izključne ekonomske cone FDM, razen v teritorialnih vodah in navedenih plitvinah, kot je označeno v kartah: DMAHTC št. 81019 (2. ponatis, marec 1945; revidirano 17.7.1972, popravljeno z NM 3/78 z dne 21. junija 1978, DMAHTC št. 81023 (3. ponatis, 7. avgust 1976) in DMAHATC št. 81002 (4. ponatis, 26. januar 1980, popravljeno z NM 4/48). Izvršni direktor Evropsko komisijo obvesti o morebitnih spremembah navedenih območij prepovedi ribolova vsaj dva meseca pred začetkom njihove veljavnosti.

2.

V nobenem primeru ribolov ni dovoljen v polmeru 2 morskih milj od katere koli zasidrane naprave za zbiranje rib vlade FDM ali katerega koli državljana ali subjekta, katerega lokacija je podana v geografskih koordinatah, in v polmeru 1 morske milje od katerega koli potopljenega grebena, kot je označeno v kartah iz odstavka 1.

ODDELEK 2

Ribolovne dejavnosti

1.

Plovilom z zaporno plavarico in parangalkam se dovoli samo ribolov tuna in tunu podobnih vrst. Vsak nenamerni prilov vrst rib, ki ne pripadajo vrsti tuna, se prijavi organu NORMA.

2.

Ribolovne dejavnosti Evropske unije se izvajajo v skladu z zahtevami ukrepov za ohranjanje in upravljanje, vključno z ukrepom CMM-2008-01, ki jih določi WCPFC.

3.

Znotraj izključne ekonomske cone FDM nista dovoljena pridneni in koralni ribolov.

4.

Plovila Evropske unije morajo spraviti vso ribolovno orodje, vedno ko se nahajajo v notranjih vodah posamezne države, teritorialnih vodah ali miljo od potopljenih grebenov.

5.

Plovila Evropske unije izvajajo vse ribolovne dejavnosti tako, da ne ovirajo tradicionalnega lokalnega ribištva, ter izpustijo vse želve, morske sesalce, ptiče in koralne ribe tako, da ima ta raznovrstni ulov največjo možnost preživetja.

6.

Plovila Evropske unije, njihov poveljnik in upravljavec izvajajo vse ribolovne dejavnosti tako, da ne motijo ribolovnih operacij drugih ribiških plovil ter se izogibajo ribolovnemu orodju drugih ribiških plovil.

POGLAVJE III

SPREMLJANJE

ODDELEK 1

Dogovor o beleženju ulova

1.

Poveljniki plovil beležijo v svoj ribolovni dnevnik informacije iz dodatkov 2a in 2b. Elektronsko sporočanje podatkov o ulovu/podatkov iz dnevnika se za plovila nad 24 m dolžine uporablja od 1. januarja 2010, za plovila nad 12 m dolžine pa se uvede postopoma po letu 2012. Pogodbenici se dogovorita, da bosta spodbujali vzpostavitev sistema podatkov o ulovu, ki bo temeljil izključno na elektronski izmenjavi zgoraj navedenih informacij. Pogodbenici se dogovorita, da bosta spodbujali čimprejšnjo zamenjavo tiskanega dnevnika z elektronskim.

2.

Če na določen dan plovilo ne izvleče nobene mreže ali če pri izvleku mreže ni ulova, mora poveljnik plovila to navesti v dnevniku. Ob dnevih, ko se ribolovne operacije ne opravljajo, mora plovilo pred polnočjo po lokalnem času v dnevniku navesti, da ni izvedlo nobenih ribolovnih operacij.

3.

Čas in datum vstopa v izključno ekonomsko cono FDM ter izstopa iz te cone se vpiše v dnevnik takoj po vstopu v izključno ekonomsko cono FDM oziroma izstopu iz nje.

4.

V primeru nenamernega prilova vrst, ki niso vrste tuna, plovila Evropske unije zabeležijo vrste ulovljenih rib, njihovo velikost in količino na vrsto, izraženo v teži ali številu, ter kot je določeno v dnevniku, ali je bil ulov obdržan na krovu ali vrnjen v morje.

5.

Dnevnik se izpolni čitljivo in vsak dan, podpiše pa ga poveljnik plovila.

ODDELEK 2

Dogovori o sporočanju ulova

1.

V tej prilogi je trajanje ribolovnega potovanja plovila Evropske unije opredeljeno kot:

(a)

obdobje, ki preteče med vstopom v vode izključne ekonomske cone FDM in izstopom iz njih

(b)

ali obdobje, ki preteče med vstopom v vode izključne ekonomske cone FDM in pretovarjanjem

(c)

ali obdobje, ki preteče med vstopom v vode izključne ekonomske cone FDM in iztovarjanjem v pristanišču FDM.

2.

Vsa plovila Evropske unije z dovoljenjem za ribolov v izključni ekonomski coni FDM na podlagi Sporazuma sporočijo svoj ulov v izključni ekonomski coni FDM izvršnemu direktorju, in sicer:

(a)

vsi podpisani dnevniki se po elektronski pošti prek centra države članice zastave za spremljanje ribištva pošljejo centru FDM za spremljanje ribištva in Evropski komisiji najpozneje 5 dni po vsakem iztovarjanju ali pretovarjanju;

(b)

poveljnik plovila pošlje tedensko poročilo o ulovu in informacije iz dela 3 Dodatka 3 izvršnemu direktorju in Evropski komisiji; tedenski položaji plovila in poročila o ulovu se hranijo na krovu do konca iztovarjanja ali pretovarjanja.

3.

Vstop v cono in izstop iz nje:

(a)

Plovila Evropske unije najmanj 24 ur vnaprej uradno obvestijo izvršnega direktorja o nameravanem vstopu v izključno ekonomsko cono FDM, pri izstopu iz nje pa ga obvestijo takoj. Takoj po vstopu v izključno ekonomsko cono FDM plovila o tem obvestijo izvršnega direktorja, in sicer po telefaksu ali e-pošti v skladu z vzorcem iz Dodatka 3 ali po radiu.

(b)

Ko plovila uradno obveščajo o izstopu iz izključne ekonomske cone, sporočijo tudi svoj položaj ter količino in vrsto ulova na krovu v skladu z vzorcem iz Dodatka 3. Obveščanje se po možnosti izvede po telefaksu, če pa plovilo telefaksa nima, po e-pošti ali radiu.

4.

Plovila, ki lovijo ribe, ne da bi o tem obvestila izvršnega direktorja, se obravnavajo kot plovila brez dovoljenja za ribolov.

5.

Plovilom sta ob izdaji dovoljenja za ribolov sporočeni tudi številki telefaksa in telefona ter e-poštni naslov organa NORMA.

6.

Plovila Evropske unije zagotovijo, da so njihovi dnevnik in poročila o ulovu takoj na razpolago za inšpekcijski pregled, ki ga izvajajo izvršilni uradniki in drugi posamezniki ali subjekti, ki jih je pooblastil organ NORMA.

ODDELEK 3

Sistem za spremljanje plovil

1.

Plovila Evropske unije morajo pri izvajanju dejavnosti v izključni ekonomski coni FDM izpolnjevati zahteve glede sistema za spremljanje plovil (VMS), ki ga je vzpostavila FFA. Plovila Evropske unije imajo na krovu vgrajeno prenosno oddajno enoto (MTU), ki jo je odobrila FFA ter se vzdržuje in je vedno v celoti operativna. Plovilo in upravljavec se zavežeta, da enote po namestitvi ne bosta nedovoljeno odpirala, je odstranila oziroma naročila njene odstranitve, razen za potrebe vzdrževanja ali popravila. Upravljavec in plovilo sta odgovorna za nakup, vzdrževanje in operativne stroške MTU ter v celoti sodelujeta z organom NORMA pri njeni uporabi.

2.

Odstavek 1 ne izključuje možnosti, da pogodbenici izbereta alternativni VMS, ki pa mora biti združljiv z VMS WCPFC.

ODDELEK 4

Iztovarjanje

1.

Plovila Evropske unije, ki želijo iztovoriti ulov v pristaniščih FDM, to storijo v za ta namen določenih pristaniščih FDM. Seznam teh pristanišč je v Dodatku 4.

2.

Lastniki takih plovil morajo izvršnemu direktorju in centru države članice zastave za spremljanje ribištva najmanj 48 ur pred iztovarjanjem uradno sporočiti zahtevane informacije v skladu z vzorcem iz dela 4 Dodatka 3. Pri iztovarjanju v pristanišču zunaj izključne ekonomske cone FDM se sporočanje izvede pod istimi pogoji, kot so navedeni zgoraj, in sicer se informacije sporočijo državi pristanišča, v katerem bo potekalo iztovarjanje, in centru države članice zastave za spremljanje ribištva.

3.

Kapitani ribiških plovil Evropske unije, vključenih v postopke iztovarjanja v pristaniščih FDM, inšpektorjem FDM dovolijo in olajšajo pregled teh postopkov. Ko je pregled končan, se kapitanu plovila izda potrdilo.

4.

Plovila Evropske unije ne raztovarjajo rib ali prilova v nobenem pristanišču in jih ne dajo nobeni osebi ali subjektu, razen če imajo predhodno pisno dovoljenje ustreznega organa zadevne države FDM in predhodno pisno soglasje organa NORMA.

ODDELEK 5

Pretovarjanje

1.

Plovila Evropske unije, ki želijo pretovoriti ulov v vodah FDM, to storijo v za ta namen določenih pristaniščih FDM. Seznam teh pristanišč je v Dodatku 4.

2.

Lastniki takih plovil morajo izvršnemu direktorju najmanj 48 ur pred pretovarjanjem uradno sporočiti zahtevane informacije.

3.

Pretovarjanje se šteje kot konec ribolovnega potovanja. Plovila morajo zato izvršnemu direktorju predložiti deklaracijo o ulovu in navesti, ali nameravajo ribolov nadaljevati ali zapuščajo izključno ekonomsko cono FDM.

4.

Plovila Evropske unije, ki lovijo ribe v izključni ekonomski coni FDM, nikakor ne pretovarjajo svojega ulova na morju.

5.

Vsakršno pretovarjanje ulova, ki ni zajeto zgoraj, je v izključni ekonomski coni FDM prepovedano. Oseba, ki krši to določbo, je kaznovana v skladu z zakoni in predpisi FDM.

6.

Kapitani ribiških plovil Evropske unije, vključenih v postopke pretovarjanja v pristaniščih FDM, inšpektorjem FDM dovolijo in olajšajo pregled teh postopkov. Ko je pregled končan, se kapitanu plovila izda potrdilo.

7.

Plovila Evropske unije ne raztovorijo rib ali prilova v nobenem pristanišču in jih ne dajo nobeni osebi ali subjektu, razen če imajo predhodno pisno dovoljenje ustreznega organa zadevne države FDM in predhodno pisno soglasje organa NORMA.

POGLAVJE IV

OPAZOVALCI

1.

Ob predložitvi zahtevka za dovoljenje za ribolov vsako zadevno plovilo Evropske unije plača prispevek za opazovalca v skladu z odstavkom 7(h) oddelka 1 poglavja I na račun iz odstavka 8 oddelka 1 poglavja I te priloge, in sicer za program opazovanja.

2.

Plovila Evropske unije, ki lahko v skladu s Sporazumom lovijo ribe v izključni ekonomski coni FDM, vzamejo na krov opazovalce pod naslednjimi pogoji:

A.

Plovila z zaporno plavarico:

Na plovilih Evropske unije z zaporno plavarico je pri izvajanju dejavnosti v izključni ekonomski coni FDM vedno prisoten opazovalec, imenovan na podlagi Programa FDM za opazovanje na področju ribištva (Fisheries Observer Program) ali Programa komisije WCPFC za regionalno opazovanje (Regional Observer Program – ROP).

B.

Parangalke:

(a)

Izvršni direktor vsako leto določi področje uporabe programa za opazovanje na krovu na podlagi števila plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov v izključni ekonomski coni FDM, in stanja virov, ki so ciljni ulov navedenih plovil. Glede na to določi število ali odstotek plovil, ki morajo na krov vzeti opazovalca.

(b)

Izvršni direktor sestavi seznam plovil, za katera je bilo določeno, da na krov vzamejo opazovalca, in seznam imenovanih opazovalcev. Seznama se posodabljata. Evropski komisiji se predložita takoj, ko sta sestavljena, in nato vsake tri mesece po posodobitvi.

(c)

Izvršni direktor zadevne lastnike plovil ali njihove zastopnike ob izdaji dovoljenja za ribolov ali najpozneje 15 dni pred načrtovanim datumom vkrcanja opazovalca obvesti, da namerava na krov njihovih plovil vkrcati imenovanega opazovalca, ime tega opazovalca pa sporoči, takoj ko je mogoče.

(d)

Čas, ki ga opazovalci preživijo na krovu, določi izvršni direktor, vendar praviloma ne sme biti daljši od časa, ki je potreben, da opravijo svoje naloge. Izvršni direktor o tem obvesti lastnike plovil ali njihove zastopnike takrat, ko jim sporoči ime opazovalca, ki ga morajo vzeti na krov zadevnega plovila.

3.

V skladu z določbami odstavka 2A tega poglavja zadevni lastniki plovil 10 dni pred predvidenim vkrcanjem opazovalca na krov na začetku ribolovnega potovanja sporočijo, v katerih pristaniščih FDM in kdaj nameravajo na krov sprejeti opazovalca.

4.

Če so opazovalci vkrcani na krov v tujem pristanišču, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo z opazovalcem iz FDM na krovu zapusti izključno ekonomsko cono FDM, se sprejmejo vsi ukrepi, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev v FDM na stroške lastnika plovila.

5.

Če opazovalec ni prisoten na dogovorjenem kraju ob dogovorjenem času in v 6 urah po dogovorjenem času, so lastniki plovil samodejno oproščeni obveznosti vkrcanja opazovalca.

6.

Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Izvajajo naslednje naloge:

(a)

opazovanje ribolovnih dejavnosti plovil;

(b)

preverjanje položaja plovil, ki opravljajo ribolovne operacije;

(c)

biološko vzorčenje v okviru znanstvenih programov;

(d)

beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

(e)

preverjanje podatkov o ulovu v izključni ekonomski coni FDM, ki so zapisani v dnevniku;

(f)

preverjanje deleža prilova in ocena količine izločenih vrst tržnih rib kostnic, rakov, glavonožcev in morskih sesalcev;

(g)

tedensko radijsko sporočanje podatkov o ribolovu, vključno s količino ulova in prilova na krovu.

7.

Kapitani in poveljniki plovila pooblaščenim opazovalcem dovolijo vkrcanje na plovila z dovoljenjem za ribolov v izključni ekonomski coni FDM in storijo vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo fizično varnost in dobro počutje opazovalcev pri izvajanju njihovih dolžnosti:

(a)

kapitan ali poveljnik dovoli in pomaga pooblaščenemu opazovalcu, da se vkrca na plovilo za opravljanje znanstvenih nalog, nalog spremljanja in drugih nalog;

(b)

kapitan ali poveljnik omogoči opazovalcu neomejen dostop do in uporabo naprav in opreme na krovu plovila, ki jih pooblaščeni opazovalec določi kot nujne za izvedbo svojih dolžnosti;

(c)

opazovalci imajo dostop do mostu in rib na krovu ter območij, ki se uporabljajo za hranjenje, predelavo, tehtanje in skladiščenje rib;

(d)

opazovalci lahko vzamejo razumno število vzorcev ter imajo neomejen dostop do arhiva plovila, vključno z njegovimi ladijskimi dnevniki, poročili o ulovu in dokumentacijo za namen inšpekcijskih pregledov in kopiranja, ter

(e)

opazovalcem je dovoljeno, da zbirajo kakršne koli druge informacije, ki so povezane z ribištvom v izključni ekonomski coni FDM.

8.

Opazovalci med bivanjem na krovu:

(a)

storijo vse potrebno za zagotovitev, da njihova prisotnost na krovu plovila ne ovira običajnih dejavnosti plovila, ter

(b)

spoštujejo material in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo navedenemu plovilu.

9.

Opazovalec ob koncu obdobja opazovanja in po poročanju sestavi poročilo o dejavnostih. Poročilo podpiše v prisotnosti poveljnika, ki ima možnost vanj vključiti pripombe, ki jih šteje za pomembne, nato tudi sam podpiše poročilo. Poveljnik plovila prejme en izvod poročila ob izkrcanju opazovalca, en izvod pa se pošlje delegaciji.

10.

Lastniki plovil krijejo stroške bivanja opazovalcev pod enakimi pogoji, kot veljajo za častnike na plovilu.

11.

Kadar plovilo izvaja dejavnosti v izključni ribolovni coni FDM plačo in socialne prispevke opazovalca krije organ NORMA.

POGLAVJE V

NADZOR IN UVELJAVLJANJE PREDPISOV

ODDELEK 1

Identifikacija plovila

1.

Zaradi ribolova in pomorske varnosti je vsako plovilo označeno in identificirano v skladu s standardnimi specifikacijami za označevanje in identificiranje ribiških plovil, ki jih je odobrila Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO).

2.

Črka(-e) pristanišča ali okraja, v katerem je plovilo registrirano, in zaporedna(-e) številka(-e) registracije so napisane na obeh straneh premca, čim višje nad vodo, da se razločno vidijo z morja in iz zraka, in v barvi, ki je kontrastna z barvo njihove podlage. Ime plovila in pristanišče njegove registracije se napišeta tudi na premcu in krmi plovila.

3.

FDM in Evropska unija lahko po potrebi zahtevajo, da se na vrhu krmarnice navedejo mednarodni radijski klicni znak plovila (IRCS), številka Mednarodne pomorske organizacije (IMO) ali črke in števke zunanje registrske številke, in sicer tako, da se razločno vidijo iz zraka, in v barvi, ki je kontrastna z barvo njihove podlage:

(a)

kontrastni barvi sta bela in črna ter

(b)

črke in števke zunanje registrske številke, napisane ali prikazane na trupu plovila, so takšne, da se jih ne da odstraniti, izbrisati ali spremeniti ter niso nečitljive, prekrite ali skrite.

4.

Plovilo, na katerem ime, radijski klicni znak ali signalne črke niso prikazani po pravilih, se lahko pospremi v pristanišče FDM za nadaljnjo preiskavo.

5.

Upravljavec plovila zagotovi stalno spremljanje mednarodne frekvence za klice v nevarnosti (2 182) kHz (HF) in/ali mednarodne frekvence za klice v nuji v varnostne namene (156,8) MHz (kanal 16, VHF-FM), da olajša komunikacijo z organi za upravljanje ribištva in nadzor ter izvršnimi organi vlade FDM.

6.

Upravljavec plovila zagotovi, da je na krovu ves čas na voljo najnovejši in posodobljen izvod mednarodnega kodeksa signalov (INTERCO).

ODDELEK 2

Komunikacija s patruljnimi čolni federativnih držav mikronezije

1.

Komunikacija med plovili z dovoljenjem in patruljnimi čolni vlade FDM poteka po mednarodnem kodeksu signalov, in sicer:

mednarodna koda signala – pomen:

L

Takoj ustavite

SQ3

Ustavite ali upočasnite, želim se vkrcati na vaše plovilo

QN

Vaše plovilo postavite ob desni bok našega plovila

QN1

Vaše plovilo postavite ob levi bok našega plovila

TD2

Ali ste ribiško plovilo?

C

Da

N

Ne

QR

Našega plovila ne moremo postaviti ob bok vašega plovila

QP

Naše plovilo bomo postavili ob bok vašega plovila

2.

FDM Evropski komisiji predložijo seznam vseh patruljnih čolnov, ki se uporabljajo za nadzor na področju ribištva. Seznam vključuje vse podatke v zvezi z navedenimi čolni, zlasti ime, zastavo, vrsto, fotografijo, zunanje identifikacijske znake, mednarodni radijski klicni znak in zmogljivost za komunikacijo.

3.

Patruljni čolni morajo biti jasno označeni in prepoznavni kot plovila v uporabi/službi vlade FDM.

ODDELEK 3

Seznam plovil

Evropska komisija hrani posodobljen seznam plovil z dovoljenjem za ribolov, izdanim na podlagi tega protokola. Ta seznam se pošlje organom FDM, ki so odgovorni za inšpekcijske preglede na področju ribištva, takoj ko je sestavljen in ob vsaki posodobitvi.

ODDELEK 4

Nacionalni zakoni in predpisi

Plovilo in njegovi upravljavci spoštujejo določbe te priloge ter zakone in predpise FDM in njihovih držav. Prav tako spoštujejo mednarodne pogodbe, konvencije ter sporazume na področju upravljanja ribištva, ki so jih podpisale FDM in Evropska unija. Neizpolnjevanje določb te priloge ter zakonov in predpisov FDM in njihovih držav lahko privede do visokih denarnih kazni ter drugih civilnih in kazenskih ukrepov.

ODDELEK 5

Nadzorni postopki

1.

Kapitani ali poveljniki plovil Evropske unije, ki izvajajo ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni FDM, dovolijo in olajšajo vkrcanje ter opravljanje dolžnosti pooblaščenim izvršilnim uradnikom FDM, odgovornim za inšpekcijske preglede in nadzor ribolovnih dejavnosti, kadar koli znotraj izključne ekonomske cone FDM ali v teritorialnih vodah ali notranjih vodah posameznih držav FDM.

2.

Da bi zagotovili varnejše inšpekcijske postopke, se plovilo predhodno obvesti o vkrcanju navedenih uradnikov, prav tako se sporočita identiteta inšpekcijskega plovila in ime inšpektorja.

3.

Izvršilni uradniki imajo neomejen dostop do arhiva plovila, vključno z dnevniki, poročili o ulovu, dokumentacijo in vsemi elektronskimi napravami, ki so namenjene snemanju ali shranjevanju podatkov, kapitan ali poveljnik ladje pa dovoli pooblaščenim uradnikom, da naredijo zapis na katero koli dovoljenje, ki ga je izdal organ NORMA, ali drugo dokumentacijo, ki se zahteva v okviru Sporazuma.

4.

Kapitan ali poveljnik takoj izpolni vsa razumna navodila pooblaščenih uradnikov ter omogoči varno vkrcanje in inšpekcijski pregled plovila, orodja, opreme, arhiva, rib in ribjih proizvodov.

5.

Kapitan, poveljnik ali posadka plovila pooblaščenega uradnika ne smejo napasti, ga ovirati, se upirati njegovim zahtevam, zavlačevati ali zavrniti njegovega vkrcanja, ga ustrahovati ali se vmešavati v njegovo delo, ko opravlja svoje dolžnosti.

6.

Ti uradniki se na krovu ne zadržujejo dlje, kot je potrebno, da opravijo svoje naloge.

7.

Če se določbe iz tega poglavja ne upoštevajo, imajo FDM pravico, da plovilu, ki krši določbe, začasno prekličejo dovoljenje za ribolov, dokler ne uredi vseh formalnosti, in mu naložijo kazen, določeno v veljavni zakonodaji in predpisih FDM. O tem obvestijo Evropsko komisijo.

8.

Ko je inšpekcijski pregled končan, se poveljniku plovila izda potrdilo.

9.

FDM zagotovijo, da ima osebje, ki je neposredno vključeno v inšpekcijske preglede ribiških plovil, ki jih zajema ta sporazum, potrebna znanja in spretnosti za izvajanje inšpekcijskih pregledov na področju ribištva in se spozna na zadevno vrsto ribištva. Med izvajanjem inšpekcijskih pregledov na krovu ribiških plovil, ki jih zajema ta sporazum, ribiški inšpektorji FDM zagotovijo, da se posadka, plovilo in tovor obravnavajo v skladu z mednarodnimi določbami za postopke vkrcanja in inšpekcijske postopke, ki jih uporablja WCPFC.

ODDELEK 6

Postopek pridržanja

1.   Pridržanje ribiških plovil

(a)

Izvršni direktor v 24 urah obvesti delegacijo o vseh pridržanjih in kaznih, ki so bile naložene plovilom Evropske unije v izključni ekonomski coni FDM.

(b)

Delegacija hkrati prejme kratko poročilo o okoliščinah in razlogih, ki so podlaga pridržanja.

2.   Izjava o pridržanju

(a)

Ko inšpektor sestavi izjavo, jo poveljnik plovila podpiše.

(b)

Ta podpis ne posega v pravice poveljnika ali njegovo obrambo glede domnevne kršitve.

(c)

Poveljnik odpelje plovilo v pristanišče, ki ga določi inšpektor. V primeru manjših kršitev lahko izvršni direktor pregledanemu plovilu dovoli, da nadaljuje ribolovne dejavnosti.

3.   Posvetovalni sestanek v primeru pridržanja

(a)

Pred sprejetjem morebitnih ukrepov v zvezi s poveljnikom ali posadko plovila ali njegovim tovorom in opremo, razen tistih za zaščito dokazov o domnevni kršitvi, se v enem delovnem dnevu po prejemu zgoraj navedenih podatkov skliče posvetovalni sestanek med delegacijo in izvršnim direktorjem, ki se ga po možnosti udeleži tudi predstavnik zadevne države članice zastave.

(b)

Na sestanku si strani izmenjajo vso ustrezno dokumentacijo ali informacije, ki bi lahko pripomogle k razjasnitvi ugotovljenih dejstev. Lastnik ladje ali njegov zastopnik je obveščen o sklepih sestanka in ukrepih, sprejetih na podlagi pridržanja.

4.   Razrešitev pridržanja

(a)

Pred sprožitvijo sodnega postopka se domnevna kršitev skuša razrešiti s postopkom poravnave. Ta postopek se konča najpozneje 4 delovne dni po pridržanju.

(b)

Ob mirni rešitvi spora se znesek denarne kazni določi v skladu z zakoni in predpisi FDM.

(c)

Če se primera ne da rešiti po mirni poti in ga je treba predložiti v razrešitev pristojnemu sodnemu organu, lastnik plovila plača bančno varščino, določeno za plačilo stroškov pridržanja, kazni in odškodnine, ki jih morajo plačati strani, odgovorne za kršitev, in sicer na račun iz odstavka 8 oddelka 1 poglavja I te priloge.

(d)

Do konca sodnega postopka je bančna varščina nepreklicna. Sprosti se takoj, ko se sodni postopek konča brez obsodbe. Če obsodba nalaga denarno kazen, manjšo od bančne varščine, pristojni sodni organ, ki vodi pravni proces, sprosti preostanek zneska.

(e)

Zaplemba plovila se ukine in njegova posadka sme zapustiti pristanišče:

1.

ko so izpolnjene obveznosti, določene z mirno rešitvijo spora, ali

2.

ko je položena bančna varščina iz odstavka 4(c) in jo pristojni sodni organ sprejme do konca sodnega postopka.

POGLAVJE VI

OKOLJSKA ODGOVORNOST

1.

Plovila Evropske unije priznavajo potrebo po ohranjanju občutljivih (morskih) okoljskih razmer v lagunah in na atolih na območju FDM, zato ne odvržejo nobene snovi, ki bi lahko povzročila škodo ali poslabšanje kakovosti morskih virov.

2.

Če se med ribolovnim potovanjem v izključni ekonomski coni MDF izvaja polnjenje ladijskega rezervoarja ali kakršen koli drug prevoz nevarnih snovi iz Mednarodnega pomorskega kodeksa nevarnega tovora (IMDG), ki so ga izdali Združeni narodi, plovila Evropske unije to sporočijo v skladu z vzorcem iz dela 5 Dodatka 3.

POGLAVJE VII

VKRCANJE MORNARJEV

1.

Vsako plovilo Evropske unije, ki lovi ribe na podlagi Sporazuma, se obveže, da bo zaposlilo najmanj enega (1) mornarja iz FDM kot člana posadke.

2.

Lastniki plovil imajo pravico, da med imeni na seznamu, ki ga predloži izvršni direktor, sami izberejo mornarje, ki jih bodo vzeli na krov svojih plovil.

3.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik izvršnemu direktorju sporoči imena mornarjev iz FDM, ki se vkrcajo na zadevno plovilo, in njihovo delovno mesto v posadki.

4.

Za mornarje, ki jih zaposlijo plovila Evropske unije, se uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

5.

Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz FDM, od katerih podpisniki prejmejo po en izvod, skupaj sestavijo zastopnik(-i) lastnikov plovil in mornar(-ji) in/ali njihovi sindikati ali predstavniki v posvetovanju z izvršnim direktorjem. Te pogodbe mornarjem zagotavljajo stopnjo socialne varnosti, ki jim pripada, vključno z življenjskim, zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

6.

Plače mornarjev iz FDM plačujejo lastniki plovil. Te plače pred izdajo dovoljenj za ribolov sporazumno določijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki in izvršni direktor. Plačilni pogoji za mornarje iz FDM niso slabši od tistih, ki veljajo za posadke FDM, v nobenem primeru pa niso pod standardi ILO.

7.

Vsi mornarji, zaposleni na plovilih Evropske unije, se javijo poveljniku določenega plovila dan pred predlaganim datumom vkrcanja. Če se mornar ne javi na dogovorjeni datum in čas vkrcanja, lastnik plovila ni več obvezan, da tega mornarja vzame na krov.

POGLAVJE VIII

ODGOVORNOST UPRAVLJAVCA

1.

Upravljavec zagotavlja, da so njegova plovila sposobna za morsko plovbo ter vsebujejo primerno reševalno opremo in opremo za preživetje za vsakega potnika in člana posadke.

2.

Za zaščito FDM, njihovih držav, državljanov in ostalih prebivalcev upravljavec vzdržuje ustrezno in popolno zavarovanje svojega plovila, sklenjeno pri mednarodno priznani zavarovalnici, ki je po mnenju organa NORMA sprejemljiva za izključno ekonomsko cono FDM, vključno z območji lagun in atolov, teritorialnimi vodami ter potopljenimi grebeni, kot so navedeni v potrdilu o zavarovanju iz odstavka 7(f) oddelka 1 poglavja I te priloge.

3.

Če je plovilo Evropske unije vpleteno v pomorsko nesrečo ali incident v izključni ekonomski coni FDM (vključno z notranjimi in teritorialnimi vodami), ki ima škodljive posledice za okolje, lastnino ali ljudi, upravljavec in plovilo nemudoma obvestita organ NORMA in ministra FDM za promet, komunikacije in infrastrukturo.

Dodatki

1.

Obrazci za pridobitev dovoljenja za ribolov:

a.

zahtevek za registracijo in dovoljenje

b.

zahtevek za obnovitev dovoljenja

2.

Obrazci za poročilo o ulovu:

a.

ladijski dnevnik plovil z zaporno plavarico

b.

ladijski dnevnik parangalk

3.

Podatki, ki se navedejo v poročilu

4.

Seznam namenskih pristanišč v FDM

Dodatek 1a

Image

Image

Image

Image

Dodatek 1b

Image

Image

Dodatek 2a

Image

Image

Dodatek 2b

Image

Image

Dodatek 3

Image

Image

Image

Image

Dodatek 4

NAMENSKA PRISTANIŠČA

1.

Tomil Harbor v državi Yap

2.

Weno Anchorage v državi Chuuk

3.

Mesenieng Harbour v državi Pohnpei

4.

Okat Harbour v državi Kosrae


Top