Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_288_R_0001_01

2010/666/EU: Sklep Sveta z dne 3. junija 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov in o njegovi začasni uporabi
Sporazum med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov

OJ L 288, 5.11.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/1


SKLEP SVETA

z dne 3. junija 2010

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov in o njegovi začasni uporabi

(2010/666/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom na ravni Unije.

(2)

Komisija je v imenu Unije s pogajanji dosegla sporazum z vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v skladu z mehanizmi in smernicami iz Priloge k Sklepu Sveta z dne 5. junija 2003.

(3)

Sporazum, ki ga je s pogajanji dosegla Komisija, bi bilo treba podpisati in začasno uporabljati s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljavnosti se Sporazum začasno uporablja od prvega dne prvega meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za ta namen (1).

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 7(2) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na datum sprejetja.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 3. junija 2010

Za Svet

Predsednik

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se bo Sporazum začasno uporabljal.


SPORAZUM

med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA UNIJA

na eni strani, in

VLADA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE VIETNAM

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) STA SE –

OB UGOTOVITVI, da dvostranski sporazumi o zračnem prevozu, sklenjeni med sedemnajstimi državami članicami Evropske unije in vlado Socialistične republike Vietnam, vsebujejo določbe, ki so v nasprotju s pravom Evropske unije;

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska unija izključno pristojnost v zvezi z več vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnem prevozu med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami;

OB UGOTOVITVI, da imajo v skladu s pravom Evropske unije letalski prevozniki Evropske unije s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami;

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu s pravom Evropske unije;

OB PRIZNAVANJU, da se morajo nekatere določbe dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami Evropske unije in vlado Socialistične republike Vietnam, ki so v nasprotju s pravom Evropske unije, zaradi vzpostavitve trdne pravne podlage za zračne prevoze med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam ter ohranitve stalnosti teh zračnih prevozov uskladiti s tem pravom;

OB UGOTOVITVI, da v skladu s pravom Evropske unije letalski prevozniki načeloma ne smejo sklepati sporazumov, ki bi lahko vplivali na trgovino med državami članicami Evropske unije in katerih cilj ali posledica bi bilo preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

OB PRIZNAVANJU, da določbe v dvostranskih sporazumih o zračnem prevozu, sklenjenih med državami članicami Evropske unije in vlado Socialistične republike Vietnam, ki (i) zahtevajo ali spodbujajo sprejetje sporazumov med podjetji, sklepe podjetniških združenj ali usklajena ravnanja, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenco med letalskimi prevozniki na ustreznih zračnih poteh; ali (ii) krepijo učinke takih sporazumov, sklepov ali usklajenih ravnanj; ali (iii) prenašajo na letalske prevoznike ali druge zasebne gospodarske operaterje odgovornost za sprejemanje ukrepov, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenco med letalskimi prevozniki na ustreznih zračnih poteh, lahko onemogočijo učinkovito izvajanje pravil o konkurenci, ki se uporabljajo za podjetja;

OB UGOTOVITVI, da Evropska unija v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Evropske unije in letalskimi prevozniki Socialistične republike Vietnam ali se pogajati o spremembah obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   Za namene tega sporazuma „države članice“ pomenijo države članice Evropske unije in „Pogodbi EU“ pomeni Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih iz Priloge 1 na državljane države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske unije.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih iz Priloge 1 na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članice

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi 2(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna vlada Socialistične republike Vietnam, ter zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, vlada Socialistične republike Vietnam prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež na ozemlju države članice, ki ga je določila, v skladu s Pogodbama EU in ima veljavno operativno licenco v skladu s pravom Evropske unije; in

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika, in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen; in

(iii)

je letalski prevoznik neposredno v lasti ali je njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav iz Priloge 3 in/ali državljani teh drugih držav, in da imajo te države in/ali ti državljani učinkovit nadzor.

3.   Vlada Socialistične republika Vietnam lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga je določila država članica, če:

(i)

letalski prevoznik v skladu s Pogodbama EU nima sedeža na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu s pravom Evropske unije; ali

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni neposredno v lasti ali njegov večinski lastnik ni država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi 3, in/ali državljani teh drugih tretjih držav, in da te države in/ali državljani nimajo učinkovitega nadzore.

Vlada Socialistične republika Vietnam pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka ne diskriminira med letalskimi prevozniki Evropske unije na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Varnost

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene iz Priloge 2(c).

2.   Kadar država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje država članica, se pravice Socialistične republike Vietnam v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in vlado Socialistične republike Vietnam uporabljajo na enak način za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali vzdrževanju varnostnih standardov in za dovoljenja za opravljanje prometa navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Skladnost s pravili o konkurenci

1.   Dvostranski sporazumi o zračnem prevozu, sklenjeni med državami članicami in vlado Socialistične republike Vietnam ne posegajo v pravila o konkurenci pogodbenic.

2.   Določbe, navedene v Prilogi 2(d) prenehajo veljati.

Člen 5

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 6

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno revidirata ali spremenita.

Člen 7

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici medsebojno pisno uradno obvestita, da sta zaključili notranje postopke, potrebne za začetek veljavnosti Sporazuma.

2.   Ne glede na odstavek 1 se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in vlado Socialistične republike Vietnam, ki na datum podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi, so navedeni v Prilogi 1(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 8

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja veljavnosti enega od sporazumov iz Priloge 1 istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge 1.

2.   V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz Priloge 1 istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V potrditev navedenega so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v dveh izvodih v Bruslju, dne 4. oktobra 2010, v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in vietnamskem jeziku.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

PRILOGA 1

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnem prevozu med vlado Socialistične republike Vietnam in državami članicami Evropske unije, ki so na datum podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med avstrijsko zvezno vlado in vlado Socialistične republike Vietnam, v Hanoju 27. marca 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Avstrijo“ v Prilogi 2,

kakor je bil nazadnje spremenjen z Memorandumom o soglasju, v Hanoju 5. aprila 2006,

Sporazum med vlado Kraljevine Belgije in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Bruslju 21. oktobra 1992, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Belgijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Ljudske republike Bolgarije in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih, v Sofiji 1. oktobra 1979, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Bolgarijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Češke republike in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Pragi 23. maja 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Češko“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Danske in vlado Socialistične republike Vietnam, v Hanoju 25. septembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Dansko“ v Prilogi 2,

upošteva se v povezavi z Memorandumom o soglasju med Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško in Kraljevino Švedsko ter Socialistično republiko Vietnam, v Hanoju 25. septembra 1997,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Finske in vlado Socialistične republike Vietnam, podpisan v Hanoju 26. oktobra 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Finsko“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Francije in vlado Socialistične republike Vietnam, v Parizu 14. aprila 1977, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Francijo“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Socialistične republike Vietnam, v Bonnu 26. avgusta 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Nemčijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Republike Madžarske in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Hanoju 4. februarja 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Madžarsko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Luxembourgu 26. oktobra 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Luksemburgom“ v Prilogi 2,

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Socialistično republiko Vietnam o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, v Hanoju 1. oktobra 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Nizozemsko“ v Prilogi 2,

Sporazum o civilnem zračnem prevozu med vlado Ljudske republike Poljske in vlado Socialistične republike Vietnam, v Varšavi 11. septembra 1976, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Poljsko“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Portugalske republike in vlado Socialistične republike Vietnam, v Lizboni 3. februarja 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Portugalsko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Socialistične republike Romunije in vlado Socialistične republike Vietnam o civilnem zračnem prevozu, v Hanoju 26. junija 1979, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Romunijo“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Švedske in vlado Socialistične republike Vietnam, v Hanoju 25. septembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Švedsko“ v Prilogi 2,

upošteva se v povezavi z Memorandumom o soglasju med Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško in Kraljevino Švedsko ter Socialistično republiko Vietnam, v Hanoju 25. septembra 1997,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Slovaške republike in vlado Socialistične republike Vietnam, v Hanoju 6. novembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Slovaško“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter vlado Socialistične republike Vietnam o zračnem prevozu, v Londonu 19. avgusta 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Vietnamom in Združenim kraljestvom“ v Prilogi 2,

nazadnje spremenjen z izmenjavo diplomatskih not v Hanoju 8. in 26. septembra 2000.

(b)

Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med vlado Socialistične republike Vietnam in državami članicami Evropske unije, ki na datum podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi.

PRILOGA 2

Seznam členov v sporazumih iz Priloge 1, na katere se sklicujejo členi 2 do 4 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

člen 3, odstavek 5 Sporazuma med Vietnamom in Avstrijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Bolgarijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Dansko,

člen 4, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Češko,

člen 4, odstavek 5 Sporazuma med Vietnamom in Finsko,

člen 7, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Francijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Nemčijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Madžarsko,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Luksemburgom,

člen 4, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Nizozemsko,

člen 3, odstavek 2 Sporazuma med Vietnamom in Poljsko,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Portugalsko,

člen 3 Sporazuma med Vietnamom in Romunijo,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Švedsko,

člen 3, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Slovaško,

člen 4, odstavek 4 Sporazuma med Vietnamom in Združenim kraljestvom;

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Avstrijo,

člen 5, odstavek (1)(d) Sporazuma med Vietnamom in Belgijo,

člen 4(a) Sporazuma med Vietnamom in Bolgarijo,

člen 5, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Češko,

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Dansko,

člen 5, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Finsko,

člen 9, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Francijo,

člen 4, odstavek 1 Sporazuma med Vietnamom in Nemčijo,

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Madžarsko,

člen 4, odstavek (1)(c) Sporazuma med Vietnamom in Luksemburgom,

člen 5, odstavek (1)(c) Sporazuma med Vietnamom in Nizozemsko,

člen 4, odstavek 1 Sporazuma med Vietnamom in Poljsko;

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Portugalsko,

člen 4 Sporazuma med Vietnamom in Romunijo,

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Švedsko,

člen 4, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Slovaško,

člen 5, odstavek (1)(a) Sporazuma med Vietnamom in Združenim kraljestvom;

(c)

Varnost:

člen 6a Sporazuma med Vietnamom in Avstrijo,

člen 7 Sporazuma med Vietnamom in Belgijo,

člen 11 Sporazuma med Vietnamom in Češko,

člen 18 Sporazuma med Vietnamom in Finsko,

člen 4 Sporazuma med Vietnamom in Francijo,

člen 9 Sporazuma med Vietnamom in Madžarsko,

člen 6 Sporazuma med Vietnamom in Luksemburgom,

člen 14 Sporazuma med Vietnamom in Nizozemsko,

člen 9 Sporazuma med Vietnamom in Romunijo,

člen 7 Sporazuma med Vietnamom in Slovaško,

člen 9a Sporazuma med Vietnamom in Združenim kraljestvom;

(d)

Skladnost s pravili o konkurenci:

člen 13, odstavka 1 in 7 Sporazuma med Vietnamom in Belgijo,

člen 9, odstavki 3 do 8 Sporazuma med Vietnamom in Bolgarijo,

člen 7, odstavek 2 Sporazuma med Vietnamom in Češko,

člen 11, odstavek 2 Sporazuma med Vietnamom in Dansko,

člen 12, odstavki 2 do 7 Sporazuma med Vietnamom in Francijo,

člen 6, odstavki 1 in 4 do 6 Sporazuma med Vietnamom in Madžarsko,

člen 11, odstavki 2 do 4 Sporazuma med Vietnamom in Luksemburgom,

člen 6, odstavki 2 do 6 Sporazuma med Vietnamom in Nizozemsko,

člen 20, odstavka 2 in 4 Sporazuma med Vietnamom in Poljsko,

člen 16, odstavka 2 do 6 Sporazuma med Vietnamom in Portugalsko,

člen 14, odstavki 1 do 6 Sporazuma med Vietnamom in Romunijo,

člen 12, odstavki 3, 5 in 6 Sporazuma med Vietnamom in Slovaško,

člen 11, odstavek 2 Sporazuma med Vietnamom in Švedsko,

člen 7, odstavka 3 in 4, Sporazuma med Vietnamom in Združenim kraljestvom.

PRILOGA 3

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu).


Top