EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_286_R_0045_01

2008/800/ES: Sklep Sveta z dne 8. julija 2008 o podpisu in začasni uporabi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

UL L 286, 29.10.2008, p. 45–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/45


SKLEP SVETA

z dne 8. julija 2008

o podpisu in začasni uporabi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(2008/800/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. oktobra 2006 pooblastil Komisijo, da v imenu Skupnosti in njenih držav članic začne pogajanja z Republiko Hrvaško z namenom sklenitve protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Ta pogajanja so uspešno zaključena in s pridržkom na njegovo morebitno poznejšo sklenitev bi bilo treba Protokol podpisati v imenu Skupnosti.

(3)

Protokol bi se moral začasno uporabljati od 1. avgusta 2007 –

SKLENIL:

Člen 1

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

Člen 2

Do začetka veljavnosti se Protokol začasno uporablja od 1. avgusta 2007.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

V Bruslju, 8. julija 2008

Za Svet

Predsednica

C. LAGARDE


PROTOKOL

k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

v nadaljnjem besedilu „države članice“, ki jih zastopa Svet Evropske unije, in

EVROPSKA SKUPNOST IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu „Skupnosti“, ki ju zastopata Svet Evropske unije in Evropska komisija,

na eni strani ter

REPUBLIKA HRVAŠKA

na drugi strani –

OB UPOŠTEVANJU pristopa Republike Bolgarije in Romunije (v nadaljnjem besedilu „novi državi članici“) k Evropski uniji in s tem k Skupnosti 1. januarja 2007,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani (v nadaljnjem besedilu „SPS“) je bil podpisan v Luxembourgu 29. oktobra 2001 in je začel veljati 1. februarja 2005.

(2)

Pogodba o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu „Pogodba o pristopu“) je bila podpisana v Luxembourgu 25. aprila 2005.

(3)

Republika Bolgarija in Romunija sta k Evropski uniji pristopili 1. januarja 2007.

(4)

V skladu s členom 6(2) Akta o pristopu, priloženega Pogodbi o pristopu, se pristop novih držav članic k SPS opravi s sklenitvijo protokola k SPS.

(5)

V skladu s členom 36(3) SPS so potekala posvetovanja, da bi bilo zagotovljeno upoštevanje skupnih interesov Skupnosti in Hrvaške, navedenih v tem sporazumu –

SO SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

ODDELEK I

POGODBENICE

Člen 1

Republika Bolgarija in Romunija sta pogodbenici Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani, podpisanega v Luxembourgu 29. oktobra 2001, ter vsaka posebej sprejmeta in upoštevata na enak način kot druge države članice Skupnosti besedila Sporazuma in skupne izjave ter enostranske izjave, priložene sklepnemu aktu, ki je bil podpisan istega dne.

PRILAGODITVE BESEDILA SPS, VKLJUČNO S PRILOGAMI IN PROTOKOLI

ODDELEK II

KMETIJSKI PROIZVODI

Člen 2

Kmetijski proizvodi sensu stricto

1.   Priloga IV(a) in Priloga IV(c) k SPS se nadomestita z besedilom Priloge I k temu protokolu.

2.   Priloga IV(b) in Priloga IV(d) k SPS se nadomestita z besedilom Priloge II k temu protokolu.

3.   Priloga IV(e) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge III k temu protokolu.

4.   Priloga IV(f) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge IV k temu protokolu.

5.   Priloga IV(g) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge V k temu protokolu.

Člen 3

Ribiški proizvodi

1.   Priloga V(a) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge VI k temu protokolu.

2.   Priloga V(b) k SPS se nadomesti z besedilom Priloge VII k temu protokolu.

Člen 4

Predelani kmetijski proizvodi

Priloga I in Priloga II k Protokolu 3 k SPS se nadomestita z besedilom Priloge VIII k temu protokolu.

Člen 5

Sporazum o vinu

Priloga I (Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o vzajemnih preferencialnih koncesijah za določena vina iz člena 27(4) SPS) k Dodatnemu protokolu o prilagoditvah trgovinskih vidikov SPS, da bi se upoštevali rezultati pogajanj med pogodbenicami o vzajemnih preferencialnih koncesijah za določena vina, vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru nad imeni vin ter o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru nad označbami žganih in aromatiziranih pijač, se nadomesti z besedilom Priloge IX k temu protokolu.

ODDELEK III

PRAVILA O POREKLU

Člen 6

Protokol 4 k SPS se nadomesti z besedilom Priloge X k temu protokolu.

PREHODNE DOLOČBE

ODDELEK IV

Člen 7

STO

Republika Hrvaška se zavezuje, da ne bo vlagala zahtevkov ali spreminjala ali umaknila katere koli koncesije iz členov XXIV.6 in XXVIII sporazuma GATT 1994 v zvezi s širitvijo Skupnosti leta 2007.

Člen 8

Dokazila o poreklu blaga in upravno sodelovanje

1.   Dokazila o poreklu, ki jih ustrezno izda Republika Hrvaška ali nova država članica v okviru preferencialnega sporazuma ali avtonomnih ureditev, ki se uporabljajo za obe strani, se sprejmejo v posamezni državi v skladu s tem protokolom, če:

(a)

pridobitev takega porekla podeli preferencialno tarifno obravnavo na podlagi preferencialnih tarifnih ukrepov iz SPS;

(b)

so bili dokazilo o poreklu in prevozne listine izdani najpozneje na dan pred datumom pristopa;

(c)

se dokazilo o poreklu predloži carinskim organom v obdobju štirih mesecev od dneva pristopa.

Če je bilo blago deklarirano za uvoz v Republiki Hrvaški ali novi državi članici pred dnem pristopa in v okviru preferencialnih sporazumov ali avtonomnih ureditev, ki so se uporabljali za Republiko Hrvaško in novo državo članico v navedenem času, se lahko sprejme tudi dokazilo o poreklu, izdano naknadno v okviru teh sporazumov ali ureditev, če je bilo predloženo v obdobju štirih mesecev od dneva pristopa.

2.   Republiki Hrvaški in novima državama članicama se dovoli ohraniti pooblastila, s katerimi je bil v okviru preferencialnih sporazumov in avtonomnih ureditev, ki se uporabljajo za obe strani, podeljen status „pooblaščenih izvoznikov“, če:

(a)

je taka določba predvidena tudi v sporazumu med Republiko Hrvaško in Skupnostjo, ki je bil sklenjen pred dnem pristopa, in

(b)

pooblaščeni izvozniki uporabljajo pravila o poreklu blaga, ki veljajo v skladu z zadevnim sporazumom.

Ta pooblastila se nadomestijo najpozneje v enem letu po dnevu pristopa z novimi pooblastili, izdanimi v skladu s pogoji iz SPS.

3.   Zahtevke za naknadno preverjanje dokazila o poreklu, ki je bilo izdano v skladu s preferencialnimi sporazumi in avtonomnimi ureditvami iz odstavkov 1 in 2, sprejemajo pristojni carinski organi Republike Hrvaške ali držav članic v obdobju treh let po izdaji zadevnega dokazila o poreklu ter jih lahko vlagajo ti organi v obdobju treh let po sprejemu dokazila o poreklu, predloženega navedenim organom skupaj z uvozno deklaracijo.

Člen 9

Blago v tranzitu

1.   Določbe SPS se lahko uporabljajo za blago, izvoženo iz Republike Hrvaške v eno od novih držav članic ali iz ene od novih držav članic v Republiko Hrvaško, ki je v skladu z določbami Protokola 4 k SPS in je na dan pristopa na poti ali je začasno uskladiščeno v carinskem skladišču ali v prosti coni v Republiki Hrvaški ali v zadevni novi državi članici.

2.   V takšnih primerih se lahko odobri prednostna obravnava pod pogojem, da se carinskim organom države uvoznice v štirih mesecih od dneva pristopa predložijo dokazila o poreklu, ki so jih naknadno izdali carinski organi države izvoznice.

Člen 10

Kvote za leto 2007

Za leto 2007 se obseg novih tarifnih kvot in povečanje obsega obstoječih tarifnih kvot izračuna sorazmerno z osnovnimi količinami, ob upoštevanju dela obdobja, ki je poteklo pred 1. avgustom 2007.

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

ODDELEK V

Člen 11

Ta protokol in njegove priloge so sestavni del SPS.

Člen 12

1.   Ta protokol odobrita Skupnost preko Sveta Evropske unije v imenu držav članic in Republika Hrvaška v skladu s svojimi postopki.

2.   Pogodbenice druga drugo uradno obvestijo o dokončanju ustreznih postopkov iz odstavka 1. Listine o odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

Člen 13

1.   Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca po dnevu deponiranja zadnje listine o odobritvi.

2.   Če vse listine o odobritvi tega protokola niso deponirane pred 1. avgustom 2007, se ta protokol začasno uporablja od 1. avgusta 2007.

Člen 14

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in hrvaškem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 15

Besedilo SPS vključno s prilogami in protokoli, ki so njegov sestavni del, ter Sklepna listina s priloženimi izjavami se sestavijo v bolgarskem in romunskem jeziku in ta besedila so enako verodostojna kot izvirna besedila (1). Stabilizacijsko-pridružitveni svet odobri ta besedila.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Bolgarska in romunska jezikovna različica Sporazuma bosta objavljeni pozneje v posebni izdaji Uradnega lista.

PRILOGA I

PRILOGA IV(a) IN IV(c)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode (dajatev prosto za neomejene količine) iz člena 27(3)(a)(i) in 27(3)(b)(i)

Hrvaška tarifna oznaka (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Kakor je določeno v hrvaški carinski tarifi, objavljeni v NN 134/2006, z vsemi spremembami.

PRILOGA II

PRILOGA IV(b) in IV(d)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode (dajatev prosto v okviru kvote od 1. avgusta 2007) iz člena 27(3)(a)(ii) in 27(3)(c)(i)

Hrvaška tarifna oznaka

Poimenovanje

Letna tarifna kvota (v tonah)

Letno povečanje (v tonah)

0103 91

0103 92

Živi prašiči, razen plemenskih živali čiste pasme

625

25

0104

Žive ovce in koze

1 500

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

200

0204

Ovčje ali kozje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

1 325

5

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

870

30

0210

Meso in užitni mesni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov

545

15

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

17 250

150

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

17 750

700

0405 10

Maslo

330

10

0406

Sir in skuta

2 500

100

0406 excl 0406 90 78

Sir in skuta, razen gavde

800

0406 90 78

Gavda

350

0409 00 00

Med, naravni

20

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji

12

0602 90 10

Gobji micelij

9 400

0701 90 10

Krompir, svež ali ohlajen, za proizvodnjo škroba

1 000

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

9 375

375

0703 20 00

Česen, svež ali ohlajen

1 250

50

0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

1 050

0805 10

Pomaranče, sveže ali sušene

31 250

1 250

0805 20

Mandarine (vključno tangerine in mandarine satsuma); klementine, mandarine wilking in podobni hibridi agrumov, sveže ali sušene

3 000

120

0806 10

Grozdje, sveže

10 000

400

0808 10 (1)

Jabolka, sveža

5 800

 

0809 10 00

Marelice, sveže

1 250

50

0810 10 00

Jagode, sveže

250

10

1002 00 00

1 000

100

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice

250

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti

100

1206 00

Sončnično seme, zdrobljeno ali ne

125

5

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

1 230

10

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

450

20

1514 19

1514 99

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčičnega semena in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda kemijsko nemodificirano, razen surovega olja

100

1602 41

1602 42

1602 49

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, drobovina ali kri prašičev

375

15

1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju

7 125

285

2002

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini

6 150

240

2004 90

Druge vrtnine in mešanice vrtnin, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene

125

5

2005 91 00

2005 99

Druge vrtnine in mešanice vrtnin, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene

200

2007 99

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkorj ali druga sladila ali ne, razen homogeniziranih izdelkov ali citrusov

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Pomarančni sok, nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Jabolčni sok, sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin, mešanice sokov

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin, z Brix vrednostjo do vključno 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi

550

2302 30

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi pšenice, nepeletizirani ali peletizirani

6 200

2309 90

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali, razen hrane za pse ali mačke, pripravljene za prodajo na drobno

1 350


(1)  Kvota se dodeli v obdobju od 21. februarja do 14. septembra.

PRILOGA III

PRILOGA IV(e)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode (50 % MFN dajatev za neomejene količine) iz člena 27(3)(c)(ii)

Hrvaška tarifna oznaka

Poimenovanje

0104

Žive ovce in koze

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke:

 

Mase do vključno 185 g:

0105 12 00

– –

purani

 

Drugo:

0105 94 00

– –

kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:

0105 94 00 30

– – –

piščanci iz lažje linije

0105 94 00 40

– – –

izločene kokoši iz lažje linije

0209 00

Prašičja maščoba, očiščena mesa, in perutninska maščoba, netopljena ali drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena

0404

Sirotka, koncentrirana ali ne, ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso drugje navedeni ali zajeti

0407 00

Ptičja jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

Perutnine:

0407 00 30

– –

druga:

0407 00 30 40

– – –

puranja jajca

0601

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tarifne številke 1212

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

0708

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (na primer z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo

0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

0713

Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave:

 

Kava, pražena:

0901 21 00

– –

s kofeinom

0901 22 00

– –

brez kofeina

1003 00

Ječmen:

1003 00 90

Drugo:

1003 00 90 10

– –

za varjenje piva

1004 00 00

Oves

1005

Koruza:

1005 90 00

Drugo

1104

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tarifne številke 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

1105

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

1702 30

Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze, ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze

1702 40

Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2005 40 00

Grah (Pisum sativum)

 

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

fižol v zrnu

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

2008 50

Marelice

2008 70

Breskve, vključno z nektarinami

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani, in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

 

Ananasov sok:

2009 41

– –

z Brix vrednostjo do vključno 20:

2009 41 10

– – –

z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor

 

Grozdni sok (vključno grozdni mošt):

2009 69

– –

drugo

2206 00

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčnik, hruškovec, medica); mešanice fermentiranih pijač in mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani:

2302 30

Pšenični

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj, razen tistih iz tarifne številke 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali peletizirani:

2306 90

Drugo

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali:

2309 90

Drugo

PRILOGA IV

PRILOGA IV(f)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode (50 % MFN dajatev v okviru kvote od 1. avgusta 2007) iz člena 27(3)(c)(iii)

Hrvaška tarifna oznaka

Poimenovanje

Letna tarifna kvota

(v tonah)

Letno povečanje

(v tonah)

0102 90

Živo govedo, razen plemenskih živali čiste pasme

250

10

0202

Meso, goveje, zamrznjeno

3 750

150

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

9 125

365

0701

Krompir, svež ali ohlajen

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Čebula, šalotka, por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene

12 790

500

0704 90 10

Belo in rdeče zelje, sveže ali ohlajeno

160

0706 10 00

Korenje in repa, sveže ali ohlajeno

140

0706 90 30

0706 90 90

Hren (Cochlearia armoracia), rdeča pesa, črni koren, zelena (razen gomoljne zelene), redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene

110

0807 11 00

0807 19 00

Melone (vključno lubenice), sveže

7 035

275

0808 10

Jabolka, sveža

6 900

300

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice

1 025

45

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti

9 750

390

1107

Slad, pražen ali nepražen

19 750

750

1517 10 90

Margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

150

1601 00

Klobase in podobni izdelki, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; pripravljena živila na osnovi teh proizvodov

2 250

90

1602 10 do

1602 39,

1602 50 do

1602 90

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi, razen svinjskih

650

30

2009 50

2009 90

Paradižnikov sok; mešanice sokov

100

2401

Nepredelan tobak; tobačni odpadki

250

10

PRILOGA V

PRILOGA IV(g)

Hrvaške tarifne koncesije za kmetijske proizvode iz člena 27(3)(g)

Carine za blago, našteto v tej prilogi, se uporabljajo, kot je navedeno, od 1. avgusta 2007.

Hrvaška tarifna oznaka

Poimenovanje

Letna tarifna kvota (v tonah)

Carine v okviru kvote

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Živo govedo domačih pasem mase do vključno 300 kg in biki za zakol mase nad 300 kg, razen plemenskih živali čiste pasme

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Živi prašiči, razen plemenskih živali čiste pasme

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Žive kokoši in petelini vrste Gallus domesticus mase nad 185 g, vendar ne več kot 2 000 g

90

10 %

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

3 570

25 %

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Gobe, sveže ali ohlajene

400

10 %

0709 60 10

Sladke paprike, sveže ali ohlajene

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Grah (Pisum sativum), fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.) in mešanice vrtnin, termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjene

1 500

7 %

1001 90 99

Pira, navadna pšenica in soržica, razen za setev

20 800

15 %

1005 90 00

Koruza, razen semen

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Sončnično seme, celo ali lomljeno, ki ni namenjeno setvi

2 160

6 %

1517 10 90

Margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

1 200

20 %

1601 00

Klobase in podobni izdelki, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi; pripravljena živila na osnovi teh proizvodov

1 900

10 %

1602 10 00 do 1602 39

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:

homogenizirani proizvodi

iz jeter katere koli živali

iz perutnine iz tarifne številke 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, klavnični odpadki ali kri prašičev

180

10 %

1702 40

Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. %, toda manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja

1 000

5 %

1703 90 00

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, razen melase iz sladkornega trsa

14 500

14 %

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), drugače pripravljene ali konzervirane, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih

22

6 %

PRILOGA VI

PRILOGA V(a)

Proizvodi, navedeni v členu 28(1)

Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Hrvaške v Evropsko skupnost se uporabljajo naslednje koncesije.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Postrv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster): živa; sveža ali ohlajena; zamrznjena; sušena, soljena ali v slanici, dimljena; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 30 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 70 % MFN dajatve

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Krap: živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 210 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 70 % MFN dajatve

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Špar (Dentex dentex in Pagellus spp.): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 35 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 30 % MFN dajatve

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Brancin (Dicentrarchus labrax): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 650 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 30 % MFN dajatve

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

TK: 1 585 t po 0 %

Preko tarifne kvote: zmanjšana tarifa (glej spodaj)

Preko tarifnih kvot bo veljavna stopnja dajatve za vse proizvode iz tarifne številke 1604 razen za pripravljene ali konzervirane sardine in inčune znašala 50 % MFN dajatve. Za pripravljene ali konzervirane sardine in inčune nad tarifno kvoto se bo uporabljala polna MFN dajatev.

PRILOGA VII

PRILOGA V(b)

Proizvodi, navedeni v členu 28(2)

Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti na Hrvaško se uporabljajo naslednje koncesije.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Postrv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster): živa; sveža ali ohlajena; zamrznjena; sušena, soljena ali v slanici, dimljena; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 25 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 70 % MFN dajatve

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Krap: živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 30 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 70 % MFN dajatve

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Špar (Dentex dentex in Pagellus spp.): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 35 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 30 % MFN dajatve

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Brancin (Dicentrarchus labrax): živ; svež ali ohlajen; zamrznjen; sušen, soljen ali v slanici, dimljen; fileti in drugo ribje meso; moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

TK: 60 t po 0 %

Preko tarifne kvote: 30 % MFN dajatve

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

TK: 315 t po 0 %

Preko tarifne kvote: zmanjšana tarifa (glej spodaj)

Preko tarifne kvote bo veljavna stopnja dajatve za vse proizvode iz tarifne številke 1604 razen za pripravljene ali konzervirane sardine in inčune znašala 50 % MFN dajatve. Za pripravljene ali konzervirane sardine in inčune nad tarifno kvoto se bo uporabljala polna MFN dajatev.

PRILOGA VIII

PRILOGA I

Carine, ki veljajo za uvoz blaga s poreklom iz Hrvaške v Skupnost

(Izdelki iz člena 25 SPS)

Naslednji predelani kmetijski proizvodi s poreklom iz Hrvaške se v Skupnost uvozijo z dajatvijo nič.

Oznaka KN

Poimenovanje

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ali ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani, ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne:

0403 10

Jogurt:

 

– –

aromatiziran, ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 10 51

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

0403 10 53

– – – –

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0403 10 59

– – – –

več kot 27 mas. %

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 10 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

0403 10 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0403 10 99

– – – –

več kot 6 mas. %

0403 90

Drugo:

 

– –

aromatiziran ali z dodatkom sadja, oreškov ali kakava

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 90 71

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

0403 90 73

– – – –

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0403 90 79

– – – –

več kot 27 mas. %

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 90 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

0403 90 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0403 90 99

– – – –

več kot 6 mas. %

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi:

0405 20

Mlečni namazi:

0405 20 10

– –

z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 60 mas. % maščobe

0405 20 30

– –

z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več, do vključno 75 mas. % maščobe

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz poglavja 1 ali 3, neuporabne za človeško prehrano:

 

Drugo:

0511 99

– –

drugo:

 

– – –

spužve, naravne, živalskega izvora:

0511 99 39

– – – –

druge

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene:

0710 40 00

Sladka koruza

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo:

0711 90

Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

 

– –

vrtnine:

0711 90 30

– – –

sladka koruza

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

Rastlinski sokovi in ekstrakti:

1302 12 00

– –

iz sladkih koreninic

1302 13 00

– –

hmelja

1302 20

Pektinske snovi, pektinati in pektati:

1302 20 10

– –

suhe

1302 20 90

– –

druge

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom:

1505 00 10

Maščoba iz volne, surova

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani:

1516 20

Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:

1516 20 10

– –

hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani ‚opalni vosek‘

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tarifne številke 1516:

1517 10

Margarina, razen tekoče margarine:

1517 10 10

– –

ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

1517 90

Drugo:

1517 90 10

– –

ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

 

– –

drugo:

1517 90 93

– – –

užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

1518 00 10

Linoksin

 

Drugo:

1518 00 91

– –

živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516

 

– –

drugo:

1518 00 95

– – –

neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij

1518 00 99

– – –

drugo

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, prečiščeni ali neprečiščeni, barvani ali nebarvani:

1521 90

Drugo:

 

– –

čebelji vosek in voski drugih insektov, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani:

1521 90 99

– – –

drugo

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

1522 00 10

Degras

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

 

Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:

1902 11 00

– –

ki vsebujejo jajca

1902 19

– –

druge

1902 20

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

 

– –

druge:

1902 20 91

– – –

kuhane

1902 20 99

– – –

drugo

1902 30

Druge testenine

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

2001 90

Drugo:

2001 90 30

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

2001 90 60

– –

palmovi srčki

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2004 10

Krompir:

 

– –

drugo:

2004 10 91

– – –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

2004 90

Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

2004 90 10

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2005 20

Krompir:

2005 20 10

– – –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

2005 80 00

Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:

2008 11

– –

arašidi:

2008 11 10

– – –

arašidno maslo

 

Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tarifne podštevilke 2008 19:

2008 91 00

– –

palmovi srčki

2008 99

– –

drugo:

 

– – –

ki ne vsebuje dodanega alkohola:

 

– – – –

ki ne vsebuje dodanega sladkorja:

2008 99 85

– – – – –

koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

2102

Kvas (aktiven in neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tarifne številke 3002); pripravljeni pecilni praški:

2102 10

Aktivni kvas

2102 20

Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi:

 

– –

neaktivni kvas:

2102 20 11

– – –

v tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

2102 20 19

– – –

drugo

2102 30 00

Pripravljeni pecilni praški

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

2103 10 00

Sojina omaka

2103 20 00

Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake

2103 30

Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

2103 30 90

– –

pripravljena gorčica

2103 90

Drugo:

2103 90 90

– –

drugo

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

2106 10

Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

2106 90

Drugo

2106 90 20

– –

sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač

 

– –

drugo:

2106 90 92

– – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

2106 90 98

– – –

drugo

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009

2203 00

Pivo iz slada

2205

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače:

2208 40

Rum in druga žganja, dobljena z destilacijo po fermentaciji proizvodov iz sladkornega trsa

2208 90

Drugo

 

– –

Nedenaturirani etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, v embalaži s prostornino:

2208 90 91

– – –

2 litra ali manj

2208 90 99

– – –

več kot 2 litra

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

2403

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence

2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

 

Drugi večhidroksilni alkoholi:

2905 43 00

– –

manitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

glicerol

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj:

3301 90

Drugo:

 

– –

ekstrahirane oleo-smole:

3301 90 21

– – –

sladkih koreninic in hmelja

3302

Mešanice dišav in mešanice (vključno z alkoholnimi raztopinami) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač:

3302 10

Za uporabo v industriji hrane ali pijač:

 

– –

za uporabo v industriji pijač:

 

– – –

preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače:

3302 10 10

– – – –

z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 vol. %

 

– – – –

drugo:

3302 10 21

– – – – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

3302 10 29

– – – – –

drugo

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila:

3501 10

Kazein:

3501 10 50

– –

za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo hrane ali krme

3501 10 90

– –

drugo

3501 90

Drugo:

3501 90 90

– –

drugo

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

3505 10

Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

3505 10 10

– –

dekstrini

 

– –

drugi modificirani škrobi:

3505 10 90

– – –

drugo

3505 20

Lepila

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

3809 10

Na osnovi škrobnih snovi

3823

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi:

 

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije:

3823 11 00

– –

stearinska kislina

3823 12 00

– –

oleinska kislina

3823 13 00

– –

maščobne kisline talovega olja

3823 19

– –

drugo

3823 70 00

Industrijski maščobni alkoholi

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

3824 60

Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke 2905 44

PRILOGA II

Seznam 1: Blago s poreklom iz Skupnosti, za katero bo Hrvaška odpravila dajatve

Oznaka KN

Poimenovanje

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

0502

Ščetine in dlake domačih in divjih prašičev; jazbečeva dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

0506

Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno preparirani (toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

0508 00 00

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz poglavja 1 ali 3, neuporabne za človeško prehrano:

 

Drugo:

0511 99

– –

drugo:

 

– – –

spužve, naravne, živalskega izvora:

0511 99 31

– – – –

surove

0511 99 39

– – – –

druge

0511 99 85

– – –

drugo:

ex 0511 99 85

– – – –

konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene:

0710 40 00

Sladka koruza

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo:

0711 90

Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

 

– –

vrtnine:

0711 90 30

– – –

sladka koruza

0903 00 00

Maté čaj

1212

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; sadne koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno nepražene korenine cikorije, vrste Cichorium intybus sativum), ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

1212 20 00

Morske alge in druge alge

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

Rastlinski sokovi in ekstrakti:

1302 12 00

– –

iz sladkih koreninic

1302 13 00

– –

hmelja

1302 19

– –

drugo

1302 20

Pektinske snovi, pektinati in pektati

 

Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali semena giara, modificirani ali nemodificirani:

1302 32 10

– – –

iz rožiča ali rožičevih semen

1401

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane

1515

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem) in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani:

1515 90

Drugo:

1515 90 11

– –

tungovo olje; jojoba in oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek; njihove frakcije:

ex 1515 90 11

– – –

jojoba olje in njegove frakcije

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani:

1516 20

Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:

1516 20 10

– –

hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani ‚opalni vosek‘

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

1518 00 10

Linoksin

 

Drugo:

1518 00 91

– –

živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516

 

– –

drugo:

1518 00 95

– – –

neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij

1518 00 99

– – –

drugo

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

1522 00 10

Degras

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

1702 50 00

Kemično čista fruktoza

1702 90

Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

1702 90 10

– –

kemično čista maltoza

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava:

1704 10

Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olja

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom manj kot 40 mas. % kakava, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

1901 10 00

Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno

1901 20 00

Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih proizvodov iz tarifne številke 1905

1901 90

Drugo

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

 

Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:

1902 11 00

– –

ki vsebujejo jajca

1902 19

– –

drugo

1902 20

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

 

– –

druge:

1902 20 91

– – –

kuhane

1902 20 99

– – –

drugo

1902 30

Druge testenine

1902 40

Kuskus

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

2001 90

Drugo:

2001 90 30

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

2001 90 60

– –

palmovi srčki

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2004 10

Krompir:

 

– –

druge:

2004 10 91

– – –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

2004 90

Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

2004 90 10

– –

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tarifne številke 2006:

2005 20

Krompir:

2005 20 10

– –

v obliki moke, zdroba ali kosmičev

2005 80 00

sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:

2008 11

– –

arašidi:

2008 11 10

– – –

arašidno maslo

 

Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tarifne podštevilke 2008 19:

2008 91 00

– –

palmovi srčki

2008 99

– –

drugo:

 

– – –

ki ne vsebuje dodanega alkohola:

 

– – – –

ki ne vsebuje dodanega sladkorja:

2008 99 85

– – – – –

koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

2102

Kvas (aktiven in neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tarifne številke 3002); pripravljeni pecilni praški

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

2106 10

Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

2106 90

Drugo:

2106 90 20

– –

sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač

 

– –

drugo:

2106 90 92

– – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze ali škroba, ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

2106 90 98

– – –

drugo

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg:

2201 90 00

Drugo

2203 00

Pivo iz slada

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

2208

Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače:

2208 20

Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin

2208 30

Whisky

2208 40

Rum in druga žganja, dobljena z destilacijo po fermentaciji proizvodov iz sladkornega trsa

2208 50

Gin in brinjevec

2208 60

Vodka

2208 70

Likerji in krepilne pijače

2208 90

Drugo:

 

– –

arak, v embalaži s prostornino:

2208 90 11

– – –

2 litra ali manj

2208 90 19

– – –

več kot 2 litra

 

– –

žganja iz sliv, hrušk ali češenj (razen likerjev), v embalaži s prostornino:

2208 90 33

– – –

2 litra ali manj:

ex 2208 90 33

– – – –

žganja iz hrušk ali češenj, razen slivovega žganja (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

več kot 2 litra:

ex 2208 90 38

– – – –

žganja iz hrušk ali češenj, razen slivovega žganja (Slivovitz)

 

– –

druge destilirane pijače in druge alkoholne pijače, v embalaži s prostornino:

 

– – –

2 litra ali manj:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

drugo:

 

– – – – –

žganja (razen likerjev):

 

– – – – – –

destilirana iz sadja:

2208 90 45

– – – – – – –

kalvados

2208 90 48

– – – – – – –

druga

 

– – – – – –

druga:

2208 90 52

– – – – – – –

žganje iz žita – korn

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – –

druga

2208 90 69

– – – – –

druge alkoholne pijače

 

– – –

več kot 2 litra:

 

– – – –

žganja (razen likerjev):

2208 90 71

– – – – –

destilirana iz sadja

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

drugo

2208 90 78

– – – –

druge alkoholne pijače

 

– –

nedenaturirani etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, v embalaži s prostornino:

2208 90 91

– – –

2 litra ali manj

2208 90 99

– – –

več kot 2 litra

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov:

2402 10 00

Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

2403

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence:

 

Drugo:

2403 91 00

– –

homogeniziran ali rekonstituiran tobak

2403 99

– –

drugo

2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

 

Drugi večhidroksilni alkoholi:

2905 43 00

– –

manitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

glicerol

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj:

3301 90

Drugo:

 

– –

ekstrahirane oleo-smole:

3301 90 21

– – –

sladkih koreninic in hmelja

3301 90 30

– – –

drugo

3302

Mešanice dišav in mešanice (vključno z alkoholnimi raztopinami) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač:

3302 10

Za uporabo v industriji hrane ali pijač:

 

– –

za uporabo v industriji pijač:

 

– – –

preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače:

3302 10 10

– – – –

z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 vol. %

 

– – – –

drugo:

3302 10 21

– – – – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

3302 10 29

– – – – –

drugo

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila:

3501 10

Kazein

3501 90

Drugo:

3501 90 90

– –

drugo

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

3505 10

Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

3505 10 10

– –

dekstrini

 

– –

drugi modificirani škrobi:

3505 10 90

– – –

drugo

3505 20

Lepila

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

3809 10

Na osnovi škrobnih snovi

3823

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi:

 

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije:

3823 11 00

– –

stearinska kislina

3823 12 00

– –

oleinska kislina

3823 13 00

– –

maščobne kisline talovega olja

3823 19

– –

drugo

3823 70 00

Industrijski maščobni alkoholi

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

3824 60

Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke 2905 44

Seznam 2: Kvote in dajatve, ki se uporabljajo za proizvode s poreklom iz Skupnosti pri uvozu na Hrvaško

Opomba: Za proizvode, naštete v tej tabeli, se za spodaj navedene tarifne kvote uporablja stopnja dajatve nič. Dajatev, ki se uporablja za količine, ki presegajo ta obseg, bo 50 % MFN dajatve.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, aromatizirani, ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav

2 390 ton

0405 20 10

0405 20 30

Mlečni namazi z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar z manj kot 75 mas. % maščobe

68 ton

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarina in užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj, ki vsebujejo več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob; užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

700 ton

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Mineralne vode in sodavice

16 907 ton

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Slivovo žganje (Slivovitz) z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarete, ki vsebujejo tobak; cigare, cigarilosi in cigarete iz tobačnih nadomestkov

35 ton

2403 10 10

2403 10 90

Tobak za kajenje z dodatkom tobakovega nadomestka v kakršnem koli razmerju ali brez njega

42 ton

Seznam 3: Kvote in dajatve, ki se uporabljajo za proizvode s poreklom iz Skupnosti pri uvozu na Hrvaško

Opomba: Za proizvode, naštete v tej tabeli, se za spodaj navedene tarifne kvote uporablja stopnja dajatve nič. Dajatev, ki se uporablja za količine, ki presegajo ta obseg, bo 40 % MFN dajatve.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota (v tonah)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado) razen žvečilnega gumija, ki ne vsebujejo kakava

1 250

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

2 410

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

4 390

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez

1 430

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009

18 100

Seznam 4: Kvote in dajatve, ki se uporabljajo za proizvode s poreklom iz Skupnosti pri uvozu na Hrvaško

Opomba: Za proizvode, naštete v tej tabeli, se za spodaj navedene letne tarifne kvote uporablja stopnja dajatve nič. Za količine, ki presegajo kvoto, se uporabljajo pogoji, določeni v seznamu 1 Priloge II k Protokolu 3.

Oznaka KN

Poimenovanje

Letna tarifna kvota (v tonah)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 vol. %, ki vsebujejo od 1,5 do 6 mas. % encijana, začimb in raznih sestavin ter od 4 do 10 mas. % sladkorja, v embalaži s prostornino 0,5 l ali manj; drugi pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev, razen sojine omake, paradižnikovega ketchupa in drugih paradižnikovih omak ter tekočega mangovega ‚chutneya‘

300

PRILOGA IX

PRILOGA I

SPORAZUM

MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O VZAJEMNIH PREFERENCIALNIH TRGOVINSKIH KONCESIJAH ZA DOLOČENA VINA

1.

Uvoz naslednjih proizvodov s poreklom iz Republike Hrvaške v Skupnost je predmet spodaj določenih koncesij, od 1. avgusta 2007:

Oznaka KN

Poimenovanje

Veljavna dajatev

Letna količina (hl)

Letno povečanje (hl)

Posebne določbe

ex 2204 10

ex 2204 21

Kakovostno peneče vino

Vino iz svežega grozdja

oproščeno

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Vino iz svežega grozdja

oproščeno

29 000

0

(2)

(1)

Pod pogojem, da je bilo prejšnje leto porabljene najmanj 80 % upravičene količine, se količine letno povečujejo, dokler vsota kvote, ki se nanaša na tarifni številki ex 2204 10 in ex 2204 21, in kvote, ki se uporablja za tarifno številko ex 2204 29, ne doseže največje količine 98 000 hl.

(2)

Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skličejo posvetovanja za prilagoditev kvot s prenosom količin iz kvote, ki se uporablja za tarifno številko ex 2204 29, v kvoto, ki se uporablja za tarifni številki ex 2204 10 in ex 2204 21.

2.

Skupnost odobri preferencialno dajatev nič v okviru tarifnih kvot iz točke 1 pod pogojem, da Republika Hrvaška za izvoz teh količin ne plačuje nobenih izvoznih subvencij.

3.

Uvoz naslednjih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Republiko Hrvaško je predmet koncesij, določenih spodaj, od 1. avgusta 2007:

Hrvaška carinska tarifa

Poimenovanje

Veljavna dajatev

Letna količina (hl)

Letno povečanje (hl)

Posebne določbe

ex 2204 10

ex 2204 21

Kakovostno peneče vino

Vino iz svežega grozdja

oproščeno

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Vino iz svežega grozdja

oproščeno

8 000

0

 

ex 2204

Vino iz svežega grozdja, alkoholizirana vina; grozdni mošt razen tistega iz tarifne številke 2009

50 % MFN dajatve

900

0

 

(1)

Pod pogojem, da je bilo v preteklem letu porabljene najmanj 80 % upravičene količine, se uporablja letno povečanje, dokler kvota ne doseže najvišje vrednosti 18 000 hl.

4.

Republika Hrvaška odobri preferencialno dajatev nič v okviru tarifnih kvot iz točke 3 pod pogojem, da Skupnost za izvoz teh količin ne plačuje nobenih izvoznih subvencij.

5.

Ta sporazum zajema vino:

(a)

proizvedeno iz svežega grozdja, v celoti pridelanega in potrganega na ozemlju zadevne pogodbenice, in

(b)

(i)

s poreklom v EU, ki je bilo izdelano v skladu s pravili o enoloških postopkih in obdelavah iz naslova V Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999;

(ii)

s poreklom iz Republike Hrvaške, ki je bilo izdelano v skladu s pravili o enoloških postopkih in obdelavah, skladnih s hrvaško zakonodajo. Ta enološka pravila morajo biti usklajena z zakonodajo Skupnosti.

6.

Za uvoz vina s koncesijami iz tega sporazuma je treba predložiti potrdilo, ki ga izda vzajemno priznani uradni organ s skupaj sestavljenih seznamov, pod pogojem, da je zadevno vino v skladu s točko 5(b).

7.

Pogodbeni stranki najkasneje v prvem četrtletju leta 2005 proučita možnosti medsebojne odobritve nadaljnjih koncesij ob upoštevanju razvoja trgovine z vinom med pogodbenima strankama.

8.

Pogodbeni stranki zagotovita, da vzajemno odobrene ugodnosti niso postavljene pod vprašaj zaradi drugih ukrepov.

9.

Na zahtevo katere koli od pogodbenih strank se opravijo posvetovanja o katerem koli problemu v zvezi z načinom izvajanja tega sporazuma.

10.

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji iz navedene pogodbe ter na drugi strani na ozemlju Republike Hrvaške.

PRILOGA X

PROTOKOL 4

o opredelitvi pojma ‚izdelki s poreklom‘ in načinih upravnega sodelovanja za izvajanje določb tega sporazuma med Skupnostjo in Hrvaško

VSEBINA

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA ‚IZDELKI S POREKLOM‘

Člen 2

Splošne zahteve

Člen 3

Kumulacija v Skupnosti

Člen 4

Kumulacija na Hrvaškem

Člen 5

V celoti pridobljeni izdelki

Člen 6

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

Člen 7

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

Člen 8

Enota kvalifikacije

Člen 9

Dodatki, nadomestni deli in orodja

Člen 10

Garniture

Člen 11

Nevtralne sestavine

NASLOV III

OZEMELJSKE ZAHTEVE

Člen 12

Načelo teritorialnosti

Člen 13

Neposredni prevoz

Člen 14

Razstave

NASLOV IV

POVRAČILO ALI IZVZETJE

Člen 15

Prepoved povračila ali izvzetja od carin

NASLOV V

DOKAZILO O POREKLU

Člen 16

Splošne zahteve

Člen 17

Postopek za izdajo potrdil o gibanju blaga EUR.1

Člen 18

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1

Člen 19

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1

Člen 20

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

Člen 21

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

Člen 22

Pogoji za izjavo na računu

Člen 23

Pooblaščeni izvoznik

Člen 24

Veljavnost dokazila o poreklu

Člen 25

Predložitev dokazila o poreklu

Člen 26

Uvoz po delih

Člen 27

Izjeme pri dokazilu o poreklu

Člen 28

Dokazilne listine

Člen 29

Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin

Člen 30

Razlike in oblikovne napake

Člen 31

Zneski, izraženi v eurih

NASLOV VI

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 32

Medsebojna pomoč

Člen 33

Preverjanje dokazil o poreklu

Člen 34

Reševanje sporov

Člen 35

Kazni

Člen 36

Proste cone

NASLOV VII

CEUTA IN MELILLA

Člen 37

Uporaba Protokola

Člen 38

Posebni pogoji

NASLOV VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 39

Spremembe Protokola

Seznam prilog

Priloga I:

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Priloga II:

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek pridobil status blaga s poreklom

Priloga III:

Vzorca potrdila o gibanju blaga EUR.1 in zahtevka za potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Priloga IV:

Besedilo izjave na računu

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene tega protokola:

(a)

‚izdelava‘ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

(b)

‚material‘ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

(c)

‚izdelek‘ pomeni izdelek, ki se izdeluje, tudi če je namenjen poznejši uporabi v drugem postopku izdelave;

(d)

‚blago‘ pomeni materiale in izdelke;

(e)

‚carinska vrednost‘ pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju člena VII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum STO o carinski vrednosti);

(f)

‚cena franko tovarna‘ pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v Skupnosti ali v Hrvaški plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

(g)

‚vrednost materialov‘ pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla, ali če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v Skupnosti ali na Hrvaškem;

(h)

‚vrednost materialov s poreklom‘ pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni v točki (g), in se smiselno uporabljajo;

(i)

‚dodana vrednost‘ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, navedenih v členih 3 in 4, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prvo dokazljivo ceno, plačano za materiale v Skupnosti ali na Hrvaškem;

(j)

‚poglavja‘ in ‚tarifne številke‘ pomenijo poglavja in tarifne številke (štirimestne oznake), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavljajo harmonizirani sistem poimenovanj in šifrirnih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot ‚harmonizirani sistem‘ ali ‚HS‘;

(k)

‚uvrščen‘ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala pod določeno tarifno številko;

(l)

‚pošiljka‘ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošlje enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

(m)

‚ozemlje‘ vključuje teritorialno morje.

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA ‚IZDELKI S POREKLOM‘

Člen 2

Splošne zahteve

1.   Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Skupnosti štejejo:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu člena 5;

(b)

izdelki, pridobljeni v Skupnosti, ki vsebujejo materiale, ki niso v celoti pridobljeni v Skupnosti, pod pogojem, da so takšni materiali zadosti obdelani ali predelani v Skupnosti v smislu člena 6.

2.   Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Hrvaške štejejo:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni na Hrvaškem v smislu člena 5;

(b)

izdelki, pridobljeni na Hrvaškem, ki vsebujejo materiale, ki niso v celoti pridobljeni na Hrvaškem, pod pogojem, da so takšni materiali zadosti obdelani ali predelani na Hrvaškem v smislu člena 6.

Člen 3

Bilateralna kumulacija porekla v Skupnosti

Materiali s poreklom iz Hrvaške se štejejo za materiale s poreklom iz Skupnosti, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ni potrebno, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Skupnosti, presega postopke, omenjene v členu 7(1).

Člen 4

Bilateralna kumulacija porekla na Hrvaškem

Materiali s poreklom iz Skupnosti se štejejo za materiale s poreklom iz Hrvaške, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ni potrebno, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena na Hrvaškem, presega postopke, omenjene v členu 7(1).

Člen 5

V celoti pridobljeni izdelki

1.   Za v celoti pridobljene v Skupnosti ali na Hrvaškem se štejejo:

(a)

mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;

(b)

tam pridelani rastlinski izdelki;

(c)

žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;

(d)

izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

(e)

izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

(f)

izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnega morja Skupnosti ali Hrvaške;

(g)

izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, navedenih v (f);

(h)

tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za obnavljanje surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi samo za protektiranje ali porabo kot odpadek;

(i)

odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo;

(j)

izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njenega teritorialnega morja, pod pogojem, da ima izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;

(k)

blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, navedenih v točkah (a) do (j).

2.   Izraza ‚njena plovila‘ in ‚njene predelovalne ladje‘ v odstavku 1(f) in (g) se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:

(a)

ki so registrirani ali vpisani v državi članici Skupnosti ali na Hrvaškem;

(b)

ki plujejo pod zastavo države članice Skupnosti ali Hrvaške;

(c)

ki so vsaj 50-odstotno v lasti državljanov države članice Skupnosti ali Hrvaške, ali pa družbe s sedežem v eni od teh držav, in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov državljani države članice Skupnosti ali Hrvaške in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;

(d)

katerih kapitan in častniki so državljani držav članic Skupnosti ali Hrvaške

in

(e)

katerih vsaj 75 % članov posadke je državljanov države članice Skupnosti ali Hrvaške.

Člen 6

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1.   Za namene člena 2 se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji iz seznama Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja ta sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2.   Ne glede na odstavek 1 se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta izdelek ne bi smeli uporabljati pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabljajo, če:

(a)

njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna;

(b)

kateri koli odstotek, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke iz poglavij 50 do 63 harmoniziranega sistema.

3.   Odstavka 1 in 2 se uporabljata pod pogoji, ki jih določa člen 7.

Člen 7

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1.   Brez poseganja v odstavek 2 naslednji postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelki pridobili status izdelkov s poreklom ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz člena 6:

(a)

postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem;

(b)

razstavljanje in sestavljanje tovorkov;

(c)

pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za prekrivanje;

(d)

likanje tekstila;

(e)

preprosti postopki barvanja in loščenja;

(f)

luščenje, delno ali popolno beljenje, loščenje ter glaziranje žit in riža;

(g)

postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;

(h)

lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;

(i)

ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;

(j)

sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);

(k)

preprosto pakiranje v steklenice, pločevinke, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na lepenko ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(l)

pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;

(m)

preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne;

(n)

enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;

(o)

kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah (a) do (n);

(p)

zakol živali.

2.   Pri ugotavljanju, ali se obdelava ali predelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu odstavka 1, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v Skupnosti ali na Hrvaškem.

Člen 8

Enota kvalifikacije

1.   Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je posamezen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto pri uvrščanju ob uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

(a)

kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota predstavlja enoto kvalifikacije;

(b)

kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo pod enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

2.   Kadar je v skladu s splošnim pravilom 5 harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

Člen 9

Dodatki, nadomestni deli in orodja

Dodatki, nadomestni deli in orodja, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

Člen 10

Garniture

Garniture, opredeljene v splošnem pravilu 3 harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa se takrat, kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

Člen 11

Nevtralne sestavine

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi:

(a)

energijo in gorivo;

(b)

naprave in opremo;

(c)

stroje in orodja;

(d)

blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.

NASLOV III

OZEMELJSKE ZAHTEVE

Člen 12

Načelo teritorialnosti

1.   Razen v primerih iz členov 3 in 4 ter odstavka 3 tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v naslovu II, brez prekinitve izpolnjeni v Skupnosti ali na Hrvaškem.

2.   Razen v primerih iz členov 3 in 4 se blago s poreklom, izvoženo iz Skupnosti ali Hrvaške v drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

(a)

da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo blago,

in

(b)

da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

3.   Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji iz naslova II ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj Skupnosti ali Hrvaške na materialih, izvoženih iz Skupnosti ali Hrvaške in tja ponovno uvoženih, pod pogojem, da:

(a)

so navedeni materiali v celoti pridobljeni v Skupnosti ali na Hrvaškem ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot to zahtevajo postopki, omenjeni v členu 7,

in

(b)

se carinskim organom lahko dokaže, da:

(i)

je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov

in

(ii)

skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj Skupnosti ali Hrvaške, ob uporabi določb tega člena ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status izdelka s poreklom.

4.   Za namene odstavka 3 se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom iz naslova II ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj Skupnosti ali Hrvaške. Kadar pa se v seznamu iz Priloge II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa največjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj Skupnosti ali Hrvaške z uporabo določb iz tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.

5.   Za namene uporabe določb odstavkov 3 in 4 se šteje, da ‚skupna dodana vrednost‘ pomeni vse stroške, nastale zunaj Skupnosti ali Hrvaške, vključno z vrednostjo tam vključenih materialov.

6.   Določbe odstavkov 3 in 4 se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu iz Priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno dovoljenega odstopanja, določenega v členu 6(2).

7.   Določbe odstavkov 3 in 4 se ne uporabljajo za izdelke iz poglavij 50 do 63 harmoniziranega sistema.

8.   Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj Skupnosti ali Hrvaške, se opravi v skladu s postopki pasivnega oplemenitenja ali podobnimi postopki.

Člen 13

Neposredni prevoz

1.   Preferencialna obravnava, predvidena s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola ter se prevažajo neposredno med Skupnostjo in Hrvaško. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo pošiljko, lahko prevažajo prek drugih ozemelj, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja Skupnosti ali Hrvaške.

2.   Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, se pristojnim carinskim organom države uvoznice predloži:

(a)

en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo tranzita, ali

(b)

potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita in ki:

(i)

vsebuje natančen opis izdelkov;

(ii)

navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in, kjer je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,

in

(iii)

potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali

(c)

če teh ni, katere koli listine, ki to dokazujejo.

Člen 14

Razstave

1.   Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v državo, ki ni država članica Skupnosti in Hrvaška, in se po razstavi prodajo za uvoz v Skupnost ali Hrvaško, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

(a)

je izvoznik te izdelke poslal iz Skupnosti ali Hrvaške v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

(b)

je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v Skupnosti ali na Hrvaškem;

(c)

so bili izdelki med razstavo ali takoj za tem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo,

in

(d)

izdelki od takrat, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben drug namen, razen za predstavitev na razstavi.

2.   Dokazilo o poreklu mora biti izdano in sestavljeno v skladu z določbami iz naslova V in na običajen način predloženo carinskim organom države uvoznice. Na njem morata biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna dokumentarna dokazila o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3.   Odstavek 1 se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.

NASLOV IV

POVRAČILO ALI IZVZETJE

Člen 15

Prepoved povračila ali izvzetja od carin

1.   Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Skupnosti ali Hrvaške, za katere je izdano ali izdelano dokazilo o poreklu v skladu z določbami iz naslova V, se v Skupnosti ali na Hrvaškem ne more uveljavljati kakršno koli povračilo ali izvzetje od carin.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se nanaša na kakršno koli delno ali celotno povračilo, odpust ali neplačilo carin ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko uporablja v Skupnosti ali na Hrvaškem izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz navedenih materialov, izvozijo, in ne, če tam ostanejo za domačo porabo.

3.   Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti pripravljen, da na zahtevo zadevnih carinskih organov kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da ni bilo pridobljeno nobeno povračilo carine v zvezi z materiali brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi zadevnih izdelkov, in da so bile dejansko plačane vse carine ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za takšne materiale.

4.   Določbe iz odstavkov 1 do 3 se uporabljajo tudi za embalažo v smislu člena 8(2), dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu člena 9 ter izdelke v garnituri v smislu člena 10, če so takšni predmeti brez porekla.

5.   Določbe iz odstavkov 1 do 4 se uporabljajo samo za materiale, za katere se uporablja ta sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu kmetijskih proizvodov v skladu z določbami tega sporazuma.

NASLOV V

DOKAZILO O POREKLU

Člen 16

Splošne zahteve

1.   Za izdelke s poreklom iz Skupnosti ob uvozu na Hrvaško in za izdelke s poreklom iz Hrvaške ob uvozu v Skupnost se uporabljajo ugodnosti tega sporazuma ob predložitvi:

(a)

potrdila o gibanju blaga EUR.1, vzorec katerega je prikazan v Prilogi III, ali

(b)

v primerih iz člena 22(1) izjave, v nadaljevanju ‚izjava na računu‘, ki jo izvoznik poda na računu, dobavnici ali na drugem trgovinskem dokumentu, ki zadevni izdelek opisuje dovolj natančno, da ga je mogoče prepoznati; besedilo izjave na računu je v Prilogi IV.

2.   Ne glede na odstavek 1 se za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih iz člena 27 uporabljajo ugodnosti iz tega sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateri koli zgoraj navedeni dokument.

Člen 17

Postopek za izdajo potrdil o gibanju blaga EUR.1

1.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisnega zahtevka izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2.   Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik v ta namen izpolni obrazca potrdila o gibanju blaga EUR.1 in zahtevka za potrdilo o gibanju blaga, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazca se izpolnita v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum, in v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti poimenovani v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico poimenovanja potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

3.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov kot tudi izpolnitev drugih zahtev iz tega protokola.

4.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države članice Skupnosti ali Hrvaške, če se zadevni izdelki lahko štejejo kot izdelki s poreklom iz Skupnosti ali iz Hrvaške in izpolnjujejo druge zahteve iz tega protokola.

5.   Carinski organi, ki izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 storijo vse potrebno, da preverijo poreklo blaga in izpolnjevanje drugih zahtev iz tega protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati vsa dokazila in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovega knjigovodstva ali kateri koli drug pregled, ki se jim zdi potreben. Zagotoviti morajo tudi, da so obrazci, navedeni v odstavku 2, pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen poimenovanju izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti pripisov z namenom goljufije.

6.   Datum izdaje potrdila o gibanju blaga EUR.1 mora biti na potrdilu naveden v polju 11.

7.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

Člen 18

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1

1.   Ne glede na člen 17(7) se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša, če:

(a)

ni bilo izdano v času izvoza zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin

ali

(b)

se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2.   Za izvajanje odstavka 1 mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 nanaša, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3.   Carinski organi lahko izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 naknadno šele po tem, ko preverijo, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4.   Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1 morajo vsebovati naslednji zaznamek v angleškem jeziku:

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘.

5.   Zaznamek iz odstavka 4 mora biti vpisan v polje ‚Opombe‘ potrdila o gibanju blaga EUR.1.

Člen 19

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1

1.   Če je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2.   Na ta način izdani dvojnik mora imeti zaznamek v angleškem jeziku:

‚DUPLICATE‘.

3.   Zaznamek iz odstavka 2 mora biti vpisan v polje ‚Opombe‘ dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1.

4.   Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje izvirnega potrdila o gibanju blaga EUR.1 začne veljati s tem datumom.

Člen 20

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

Kadar so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega urada v Skupnosti ali na Hrvaškem, je mogoče izvirno dokazilo o poreklu nadomestiti z enim ali več potrdili o gibanju blaga EUR.1 zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v Skupnosti ali na Hrvaškem. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o gibanju blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor katerega so bili dani izdelki.

Člen 21

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

1.   Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj zamenljivi, nastanejo precejšnje materialne ali stroškovne težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank dovolijo tako imenovano metodo ‚ločenega knjigovodskega izkazovanja‘ za vodenje takšnih zalog.

2.   Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko obravnavajo kot izdelki ‚s poreklom‘, enako, kot bi ga dobili, če bi bile zaloge fizično ločene.

3.   Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.

4.   Ta metoda se beleži in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki se uporabljajo v državi, kjer je bil izdelek narejen.

5.   Uporabnik te poenostavitve lahko sestavi oziroma zaprosi za dokazila o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa mora uporabnik dati izjavo o tem, kako so bile količine vodene.

6.   Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in ga lahko kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik na kakršen koli način nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od drugih pogojev iz tega protokola.

Člen 22

Pogoji za izjavo na računu

1.   Izjavo na računu iz člena 16(1)(b) lahko da:

(a)

pooblaščeni izvoznik v smislu člena 23

ali

(b)

kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več tovorkov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR.

2.   Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo kot izdelki s poreklom iz Skupnosti ali Hrvaške in izpolnjujejo druge zahteve iz tega protokola.

3.   Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola.

4.   Izjavo na računu, katero besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, dobavnico ali na drug trgovinski dokument, z uporabo ene od jezikovnih različic, naštetih v navedeni prilogi, in v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če je izjava napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in tiskanimi črkami.

5.   Izjave na računu morajo vsebovati izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu člena 23 ne zahteva, da podpisuje take izjave pod pogojem, da se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6.   Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena v državi uvoznici najpozneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

Člen 23

Pooblaščeni izvoznik

1.   Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika (v nadaljnjem besedilu ‚pooblaščenega izvoznika‘), ki pogosto pošilja izdelke na podlagi tega sporazuma, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora carinskim organom ponuditi vsa zadovoljiva jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi za preverjanje izpolnjevanja vseh drugih zahtev tega protokola.

2.   Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika pod kakršnimi koli pogoji, ki so po njihovi oceni primerni.

3.   Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki se navede v izjavi na računu.

4.   Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.

5.   Carinski organi lahko pooblastilo kadar koli umaknejo. To morajo storiti, če pooblaščeni izvoznik ne nudi več jamstev iz odstavka 1, če ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 2 ali če drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

Člen 24

Veljavnost dokazila o poreklu

1.   Dokazilo o poreklu je veljavno štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in ga je treba v tem obdobju predložiti carinskim organom države uvoznice.

2.   Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v odstavku 1, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.

3.   V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili proizvodi predloženi pred tem končnim datumom.

Člen 25

Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice po postopkih, ki se uporabljajo v tej državi. Navedeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje Sporazuma.

Člen 26

Uvoz po delih

Če se na zahtevo uvoznika in pod pogoji, ki jih predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu splošnega pravila 2(a) harmoniziranega sistema iz oddelkov XVI in XVII ali tarifnih številk 7308 in 9406 harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnemu uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

Člen 27

Izjeme pri dokazilu o poreklu

1.   Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne tovorke pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da izpolnjujejo zahteve tega protokola, in če ni dvoma o resničnosti takšne izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži omenjenemu dokumentu.

2.   Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3.   Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 EUR v primeru manjših tovorkov ali 1 200 EUR v primeru izdelkov, ki so del potnikove osebne prtljage.

Člen 28

Dokazilne listine

Listine iz členov 17(3) in 22(3), ki se uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Hrvaške ter da izpolnjujejo druge zahteve iz tega protokola, so med drugim lahko tudi:

(a)

neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj za pridobitev zadevnega blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali v njegovem notranjem knjigovodstvu;

(b)

dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v Skupnosti ali na Hrvaškem, če se takšni dokumenti uporabljajo v skladu z notranjim pravom;

(c)

dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v Skupnosti ali na Hrvaškem, izdani ali sestavljeni v Skupnosti ali na Hrvaškem, če se takšni dokumenti uporabljajo v skladu z notranjim pravom;

(d)

potrdila o gibanju blaga EUR.l ali izjave na računu, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena v Skupnosti ali na Hrvaškem v skladu s tem protokolom;

(e)

ustrezna dokazila o obdelavi ali predelavi, opravljeni zunaj Skupnosti ali Hrvaške, v skladu s členom 12, ki dokazujejo, da so bile zahteve iz navedenega člena izpolnjene.

Člen 29

Shranjevanje dokazila o poreklu in dokazilnih listin

1.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente iz člena 17(3).

2.   Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave na računu in dokumente iz člena 22(3).

3.   Carinski organi države izvoznice, ki izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, morajo hraniti zahtevke iz člena 17(2) vsaj tri leta.

4.   Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bile predložene.

Člen 30

Razlike in oblikovne napake

1.   Če so med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, ugotovljene manjše razlike, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2.   Očitne oblikovne napake, kakršne so npr. tipkarske napake na dokazilu o poreklu, ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

Člen 31

Zneski, izraženi v eurih

1.   Za uporabo določb člena 22(1)(b) in člena 27(3) v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot v eurih, vsako leto vsaka od teh držav določi zneske v nacionalnih valutah držav članic Skupnosti ali Hrvaške, ki ustrezajo zneskom, izraženim v eurih.

2.   Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti določb člena 22(1)(b) ali člena 27(3) s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdan račun, glede na znesek, ki ga je določila zadevna država.

3.   Zneski, ki se uporabljajo v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti zneskov, izraženih v eurih, po tečaju na prvi delovni dan oktobra. Zneski se sporočijo Komisiji Evropskih skupnosti do 15. oktobra in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Komisija Evropskih skupnosti o zadevnih zneskih uradno obvesti vse zadevne države.

4.   Država lahko navzgor ali navzdol zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v eurih izraženega zneska v njeno nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 %. Država lahko ohrani nespremenjeno protivrednost zneska, izraženega v eurih, v svoji nacionalni valuti, če je ob letni uskladitvi iz odstavka 3 preračun tega zneska pred kakršno koli zaokrožitvijo večji za manj kot 15 % protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni valuti lahko ostane nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.

5.   Zneske, izražene v eurih, na zahtevo Skupnosti ali Hrvaške ponovno pregleda Stabilizacijsko-pridružitveni odbor. Stabilizacijsko-pridružitveni odbor pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v eurih.

NASLOV VI

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 32

Medsebojna pomoč

1.   Carinski organi držav članic Skupnosti in Hrvaške si prek Komisije Evropskih skupnosti medsebojno izmenjajo vzorčne odtise pečatov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri izdajanju potrdil o gibanju blaga EUR.1 in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje teh potrdil in izjav na računu.

2.   Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si Skupnost in Hrvaška prek pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju pristnosti potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali izjav na računu ter točnosti informacij, ki so navedene v teh dokumentih.

Člen 33

Preverjanje dokazil o poreklu

1.   Naknadno preverjanje dokazil o poreklu se opravi naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, o statusu porekla zadevnih izdelkov ali o izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.

2.   Zaradi izvajanja določb odstavka 1 morajo carinski organi države uvoznice carinskim organom države izvoznice vrniti potrdilo o gibanju blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh listin in, kadar je to primerno, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljeni dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3.   Preverjanje opravijo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katera koli dokazila in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovega knjigovodstva ali kateri koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.

4.   Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov, ki se jim zdijo potrebni.

5.   Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih tega preverjanja obveščeni čim prej. Ti izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in ali se lahko izdelki, na katere se nanašajo, štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Hrvaške ali ene izmed drugih držav ali ozemelj iz členov 3 in 4 ter da izpolnjujejo druge zahteve iz tega protokola.

6.   Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij za določitev pristnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

Člen 34

Reševanje sporov

Če nastopijo spori v zvezi s postopki preverjanja iz člena 33, ki jih carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, in carinski organi, ki so odgovorni za njegovo izvajanje, ne morejo razrešiti sami, ali če se pojavijo vprašanja glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti Stabilizacijsko-pridružitvenemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo navedene države.

Člen 35

Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi dokument ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, z namenom, da bi pridobil preferencialno obravnavo izdelkov.

Člen 36

Proste cone

1.   Skupnost in Hrvaška sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono na svojem ozemlju, ne nadomestijo z drugim blagom ter da na njih niso opravljeni drugi postopki, razen običajnih, potrebnih za preprečitev njihovega poslabšanja.

2.   Če se kot izjema od določb iz odstavka 1 izdelki s poreklom iz Skupnosti ali Hrvaške, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo obdelave ali predelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.

NASLOV VII

CEUTA IN MELILLA

Člen 37

Uporaba Protokola

1.   Izraz ‚Skupnost‘ iz člena 2 ne zajema Ceute in Melille.

2.   Za izdelke s poreklom iz Hrvaške se ob uvozu v Ceuto ali Melillo uporablja v vseh pogledih enak carinski režim, kot se uporablja za izdelke s poreklom iz carinskega območja Skupnosti na podlagi Protokola 2 k Aktu o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropskim skupnostim. Za uvoz izdelkov, ki so zajeti v Sporazumu in imajo poreklo iz Ceute in Melille, Hrvaška odobri enak carinski režim, kot velja za izdelke, ki se uvozijo in imajo poreklo iz Skupnosti.

3.   Za uporabo odstavka 2 v zvezi z izdelki s poreklom iz Ceute in Melille se ta protokol uporablja smiselno ob upoštevanju posebnih pogojev iz člena 38.

Člen 38

Posebni pogoji

1.   Če se prevažajo neposredno v skladu z določbami iz člena 13, se štejejo kot:

(1)

izdelki s poreklom iz Ceute in Melille:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;

(b)

izdelki, pridobljeni v Ceuti in Melilli, pri izdelavi katerih se uporabijo izdelki, ki niso izdelki iz točke (a), pod pogojem, da:

(i)

so navedeni izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 6

ali če

(ii)

so to izdelki s poreklom iz Hrvaške ali iz Skupnosti, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kakor to zahtevajo postopki iz člena 7;

(2)

izdelki s poreklom iz Hrvaške:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni na Hrvaškem;

(b)

izdelki, pridobljeni na Hrvaškem, pri izdelavi katerih se uporabijo izdelki iz točke (a), pod pogojem, da:

(i)

so navedeni izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 6

ali da

(ii)

so to izdelki s poreklom iz Ceute in Melille ali iz Skupnosti, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kakor to določa člen 7.

2.   Ceuta in Melilla se obravnavata kot enotno ozemlje.

3.   Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik vpiše ‚Hrvaška‘ in ‚Ceuta in Melilla‘ v polju 2 potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali na izjave na računu. Poleg tega je treba, če gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, to označiti v polju 4 potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali v izjavah na računu.

4.   Španski carinski organi so pristojni za uporabo tega protokola v Ceuti in Melilli.

NASLOV VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 39

Spremembe Protokola

Stabilizacijsko-pridružitveni svet se lahko odloči, da bo spremenil določbe iz tega protokola.

PRILOGA I

UVODNE OPOMBE K SEZNAMU V PRILOGI II

Opomba 1:

Ta seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu člena 6 Protokola.

Opomba 2:

2.1

Prva dva stolpca v seznamu opisujeta izdelek, ki je pridobljen. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje poimenovanje blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v stolpcu 3 oziroma 4. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem stolpcu ‚ex‘, se pravila v stolpcu 3 oziroma 4 uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v stolpcu 2.

2.2

Če je v stolpcu 1 združenih več tarifnih številk ali če je navedena številka poglavja ter je zato poimenovanje izdelkov v stolpcu 2 splošno, se zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4 nanašajo na vse izdelke, ki se po harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke navedenega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v stolpcu 1.

2.3

Kadar seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem odstavku poimenovanje tistega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4.

2.4

Kadar je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno v stolpcu 3 in v stolpcu 4, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi pravilo iz stolpca 3 ali tisto iz stolpca 4. Če v stolpcu 4 ni pravila o poreklu, je treba uporabiti pravilo, določeno v stolpcu 3.

Opomba 3:

3.1

Določbe člena 6 Protokola o izdelkih, ki so pridobili status blaga s poreklom in se uporabljajo pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici.

Primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene izdelka franko tovarna, je izdelan iz ‚drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem‘ iz tarifne številke ex ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v Skupnosti iz ingota brez porekla, potem je jeklo že pridobilo poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex ex 7224 s seznama. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti ali drugi tovarni v Skupnosti. Vrednost ingota brez porekla se tako ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2

Pravilo v seznamu predstavlja najmanjši del potrebne obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla; nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je mogoče na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba takšnega materiala na zgodnejši stopnji izdelave dovoljena, na poznejši stopnji pa uporaba takšnega materiala ni dovoljena.

3.3

Brez vpliva na opombo 3.2 se lahko, kadar pravilo uporablja izraz ‚izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke‘, uporabijo materiali iz katere(-ih) koli tarifne(-ih) številke(-) (tudi materiali z istim poimenovanjem in iz iste tarifne številke kakor izdelek), vendar ob upoštevanju kakršnih koli posebnih omejitev, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje.

Vendar pa izraz ‚izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke ...‘ ali ‚izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz iste tarifne številke kot izdelek‘ pomeni, da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke, razen tistih z istim poimenovanjem kot izdelek, naveden v stolpcu 2 na seznamu.

3.4

Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kakor enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi en ali več materialov. Ne zahteva pa uporabe vseh.

Primer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih številk 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To ne pomeni, da je treba uporabiti oboje; uporabi se lahko ali eno ali drugo ali oboje.

3.5

Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu. (Glej tudi opombo 6.2 v zvezi s tekstilom.)

Primer:

Pravilo za pripravljena živila iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žit in njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žit.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznih materialov, določenih na seznamu, lahko izdelani iz materiala enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.

Primer:

V primeru oblačila iz ex poglavja 62, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu – čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo – to je na stopnji vlaken.

3.6

Če pravilo na seznamu navaja dva odstotka kot največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne sme nikoli preseči višjega od navedenih odstotkov. Poleg tega ne smejo biti presežene niti posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale.

Opomba 4:

4.1

Izraz ‚naravna vlakna‘ se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so mikana, česana ali kako drugače obdelana, vendar ne spredena.

4.2

Izraz ‚naravna vlakna‘ vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, pa tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3

Izrazi ‚tekstilna kaša‘, ‚kemični materiali‘ in ‚materiali za izdelavo papirja‘ so v seznamu uporabljeni za poimenovanje materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63 in se lahko uporabljajo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4

Izraz ‚umetna ali sintetična rezana vlakna‘ se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne pramene iz filamentov, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1

Kadar se za izdelek na seznamu navaja ta opomba, se pogoji, določeni v stolpcu 3, ne uporabljajo za katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njegovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, predstavljajo 10 ali manj odstotkov skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov. (Glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj.)

5.2

Vendar pa se omenjeno odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporablja le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so naslednji:

svila,

volna,

groba živalska dlaka,

fina živalska dlaka,

konjska žima,

bombaž,

materiali za izdelavo papirja in papir,

lan,

konoplja,

juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,

sintetični filamenti,

umetni filamenti,

elektroprevodni filamenti,

sintetična rezana vlakna iz polipropilena,

sintetična rezana vlakna iz poliestra,

sintetična rezana vlakna iz poliamida,

sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,

sintetična rezana vlakna iz poliimida,

sintetična rezana vlakna iz politetrafluoroetilena,

sintetična rezana vlakna iz poli(fenilen sulfida),

sintetična rezana vlakna iz poli(vinil klorida),

druga sintetična rezana vlakna,

umetna rezana vlakna iz viskoze,

druga umetna rezana vlakna,

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne,

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne,

izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vsebujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima slojema,

drugi materiali iz tarifne številke 5605.

Primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne izpolnjujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže preje.

Primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), ali volnena preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tkanine.

Primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Primer:

Če bi bila zadevna taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

5.3

V primeru izdelkov, ki vsebujejo ‚prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti iz polietra, povezano ali ne‘, je to odstopanje pri preji 20 %.

5.4

Za izdelke, ki vsebujejo ‚trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima slojema‘, je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1

Kadar je v seznamu navedena ta opomba, se tekstilni materiali (razen podlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za zadevni izdelan izdelek, določenemu v seznamu v stolpcu 3, lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka, ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2

Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63, lahko prosto uporabljajo za izdelavo tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.

Primer:

Če pravilo s seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek (na primer hlače), uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kakor so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v poglavja 50 do 63. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3

Kadar se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati vrednost materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63.

Opomba 7:

7.1

Za namene tarifnih številk ex ex 2707, 2713 do 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 in ex ex 3403 so ‚specifični procesi‘ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija z uporabo selektivnih razredčil (topil);

(f)

proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilizacija;

(i)

izomerizacija.

7.2

Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so ‚specifični procesi‘ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija z uporabo selektivnih razredčil (topil);

(f)

proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilizacija;

(i)

izomerizacija;

(j)

samo v zvezi s težkimi olji iz tarifne številke ex ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

(k)

samo za izdelke iz tarifne številke 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

(l)

samo za težka olja iz tarifne številke ex ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 oC, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar je vodik aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex ex 2710 z vodikom (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

(m)

samo za goriva iz tarifne številke ex ex 2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol. % teh izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 oC po metodi ASTM D 86;

(n)

samo za težka olja, razen plinskih olj in kurilnih olj iz tarifne številke ex ex 2710, obdelava z visokofrekvenčno razelektritvijo skozi krtačke;

(o)

samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita, voska iz lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebujejo manj kot 0,75 mas. % olja) iz tarifne številke ex ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.

7.3

Za namene tarifnih številk ex ex 2707, 2713 do 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 in ex ex 3403 se porekla ne pridobi z enostavnimi operacijami, kakor so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, doseganje določene vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebnostjo žvepla, niti s katero koli kombinacijo teh ali podobnih operacij.

PRILOGA II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko proizvedeni izdelek dobil status blaga s poreklom

Proizvodi s seznama morda niso vsi zajeti v Sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele Sporazuma.

Tarifna številka HS

Poimenovanje izdelka

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim dodeli status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3) ali (4)

Poglavje 1

Žive živali

Vse živali iz poglavja 1 so v celoti pridobljene

 

Poglavje 2

Meso in užitni klavnični odpadki

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1 in 2 v celoti pridobljeni

 

Poglavje 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 4

Mlečni proizvodi; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni

 

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ali ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani, ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni,

so vsi uporabljeni sadni sokovi (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) iz tarifne številke 2009 že izdelki s poreklom in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 5

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 5 v celoti pridobljeni

 

ex ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake domačega in divjega prašiča

Čiščenje, razkuževanje, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak

 

Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 6 v celoti pridobljeni in

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 7

Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni

 

Poglavje 8

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali melon in lubenic

Izdelava, pri kateri:

so vse uporabljeno sadje in oreščki v celoti pridobljeni in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 9

Kava, čaj, maté čaj in začimbe; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 9 v celoti pridobljeni

 

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

Poglavje 10

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; razen:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene žitarice, užitne vrtnine, koreni in gomolji iz tarifne številke 0714 ali sadje v celoti pridobljeni

 

ex ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje stročnic iz tar. št. 0708

 

Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske in zdravilne rastline; slama in krma

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 12 v celoti pridobljeni

 

1301

Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljnate smole (na primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 1301 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 14 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 15

Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

1501

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tarifne številke 0209 ali 1503:

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz številk 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tarifne številke 0506

 

drugo

Proizvodnja iz mesa ali užitnih klavničnih izdelkov prašičev iz tarifne številke 0203 ali 0206 ali iz mesa in užitnih klavničnih izdelkov perutnine iz tarifne številke 0207

 

1502

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz številk 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tarifne številke 0506

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani:

 

 

trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1504

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 že v celoti pridobljeni

 

ex ex 1505

Prečiščen lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tarifne številke 1505

 

1506

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane:

 

 

trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1506

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1507 do 1515

Rastlinska olja in njihove frakcije:

 

 

sojino olje, olje iz arašidov, palmovo olje, olje kopre, palmovih jedrc, orehov palme babasu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olj za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

trdne frakcije, razen iz jojoba olja

Izdelava iz drugih materialov iz tarifnih številk 1507 do 1515

 

drugo

Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni

 

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifnih številk 1507, 1508, 1511 in 1513

 

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 4 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifnih številk 1507, 1508, 1511 in 1513

 

Poglavje 16

Proizvodi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Izdelava:

iz živali iz poglavja 1 in/ali

pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 17

Sladkorji in sladkorni proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

ex ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

 

kemično čista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1702

 

drugi sladkorji v trdnem stanju, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali že materiali s poreklom

 

ex ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 18

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom manj kot 40 mas. % kakava, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom manj kot 5 mas. % kakava, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

 

 

ekstrakt slada

Izdelava iz žit iz poglavja 10

 

 

drugo

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

 

 

ki vsebujejo 20 mas. % ali manj mesa, klavničnih odpadkov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste ‚durum‘ in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni

 

ki vsebujejo več kot 20 mas. % mesa, klavniških izdelkov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita in izdelki iz njih (razen pšenice vrste ‚durum‘ in izdelkov iz nje) v celoti pridobljeni, in

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen krompirjevega škroba iz tarifne številke 1108

 

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 1806,

pri kateri so vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste ‚durum‘ ter koruze vrste Zea indurata in izdelkov iz njih) v celoti pridobljeni in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz poglavja 11

 

ex ex Poglavje 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin; razen:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljeni

 

ex ex 2001

Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

ex ex 2004 in

ex ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2008

oreški, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tarifnih številk 0801, 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna

 

arašidno maslo; mešanice na osnovi žit; palmovi srčki; koruza

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

drugo, razen sadja in oreškov, kuhano drugače kot v sopari ali vodi, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, zamrznjeno

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 21

Razna živila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri je vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena

 

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica.

 

gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex ex 2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tarifnih številk 2002 do 2005

 

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 22

Pijače, alkoholi in kis; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri so vse uporabljeno grozdje ali materiali, pridobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni

 

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri so vsi uporabljeni sadni sokovi (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) že izdelki s poreklom

 

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka

 

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka

 

ex ex Poglavje 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

ex ex 2301

Kitov zdrob; moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 že v celoti pridobljeni

 

ex ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, več kot 40 mas. %, računano na suh proizvod

Izdelava, pri kateri je vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena

 

ex ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olivnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % olivnega olja

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene olive v celoti pridobljene

 

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko že s poreklom, in

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 24

Tobak in tobačni nadomestki; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 24 v celoti pridobljeni

 

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tarifne številke 2401 že s poreklom

 

ex ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tarifne številke 2401 že s poreklom

 

ex ex Poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

ex ex 2504

Naravni grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in zmlet

Bogatenje vsebnosti ogljika, prečiščevanje in mletje surovega grafita

 

ex ex 2515

Marmor, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline več kot 25 cm

 

ex ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, kamna (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm

 

ex ex 2518

Žgan dolomit

Žganje nežganega dolomita

 

ex ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit) v hermetično zaprtih kontejnerjih in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen topljenega magnezijevega oksida ali mrtvo žganega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit)

 

ex ex 2520

Sadra, posebej pripravljena za zobozdravstvo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata

 

ex ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude

 

ex ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv

 

Poglavje 26

Rude, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

ex ex Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka

 

ex ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega maso nearomatskih, podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 vol. % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 oC (vštevši mešanice naftnih olj in benzena), za pogonsko gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2709

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih materialov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov

 

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2715

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr. bituminozni kit, ‚cutback‘)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 28

Anorganski kemični proizvodi; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov ali izotopov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2805

Mešane kovine

Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraboratnega pentahidrata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2852

Živosrebrove spojine nasičenih acikličnih monokarboksilnih kislin in njihovih anhidridov, halogenidov, peroksidov in peroksikislin; njihovi halogenski, sulfo-, nitro-, ali nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2852, 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

Živosrebrove spojine notranjih etrov in njihovih halogenskih, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivatov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 pa ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

Živosrebrove spojine heterocikličnih spojin samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

[2933]

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2852, 2932 in 2933 pa ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

Živosrebrove spojine nukleinskih kislin in njihovih soli, kemično določenih ali nedoločenih; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2852, 2932, 2933 in 2934 pa ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

Živosrebrove spojine naftenskih kislin, njihovih v vodi netopnih soli in njihovih estrov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna