Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_149_R_0063_01

2008/420/ES: Sklep Sveta z dne 7. aprila 2008 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Avstralije o nekaterih vidikih zračnih prevozov
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Avstralije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

OJ L 149, 7.6.2008, p. 63–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/63


SKLEP SVETA

z dne 7. aprila 2008

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Avstralije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/420/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti, s pogajanji dosegla Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Avstralije o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“).

(3)

Sporazum bi bilo treba s pridržkom njegove poznejše sklenitve podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Avstralije o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o njegovi sklenitvi.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljavnosti Sporazuma se le-ta začasno uporablja od prvega dne prvega meseca po dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 7(2) Sporazuma.

V Luxembourgu, 7. aprila 2008

Za Svet

Predsednik

R. ŽERJAV


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Vlado Avstralije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

VLADA AVSTRALIJE

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) STA SE –

OB UGOTOVITVI, da je Evropsko sodišče odločilo, da so nekatere določbe dvostranskih sporazumov med več državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da je bilo sklenjenih več dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med več državami članicami Evropske skupnosti in Avstralijo, ki vsebujejo podobne določbe, in da so države članice obvezane sprejeti vse primerne ukrepe, da odpravijo neskladnosti med temi sporazumi in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da bo usklajenost med zakonodajo Evropske skupnosti in določbami dvostranskih sporazumov med državami članicami Evropske skupnosti in Avstralijo predstavljala trdno pravno podlago za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Avstralijo in ohranila stalnost takih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da določb dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami Evropske skupnosti in Avstralijo, ki so v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti, ni treba spremeniti ali nadomestiti,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Avstralijo ter vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Avstralije ali posegati v razlago določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti; „pogodbenica“ pomeni pogodbenico tega sporazuma; „stranka“ pomeni pogodbenico ustreznega dvostranskega sporazuma o zračnem prevozu; „letalski prevoznik“ pomeni tudi letalsko družbo; „ozemlje Evropske skupnosti“ pomeni ozemlja držav članic, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznem sporazumu, navedenem v Prilogi I, na državljane države članice, ki je stranka slednjega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznem sporazumu, navedenem v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je stranka slednjega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članice

1.   Določbe iz odstavkov 3 in 4 tega člena prevladajo nad ustreznimi določbami v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastilih in dovoljenjih, ki jih izda Avstralija, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Določbe iz odstavkov 3 in 4 tega člena prevladajo nad ustreznimi določbami v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani Avstralije, njegovih pooblastilih in dovoljenjih, ki jih izda zadevna država članica, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

3.   Ob prejemu določitve in prošnje s strani določenih letalskih prevoznikov v obliki in na način, ki sta predpisana za operativna pooblastila in tehnična dovoljenja, vsaka stranka ob upoštevanju odstavkov 4 in 5 izda ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem da:

(a)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi država članica:

(i)

ima letalski prevoznik v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti sedež na ozemlju države članice in ima veljavno operativno licenco države članice v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika, ustrezni letalski organ pa je v določitvi jasno opredeljen;

(iii)

ima letalski prevoznik glavni kraj poslovanja na ozemlju države članice, ki mu je podelila operativno licenco; in

(iv)

je letalski prevoznik neposredno v lasti ali je njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da imajo te države in/ali ti državljani učinkovit nadzor.

(b)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi Avstralija:

(i)

Avstralija izvaja in ohranja učinkovit predpisani nadzor nad letalskim prevoznikom in

(ii)

letalski prevoznik ima glavni kraj poslovanja v Avstraliji.

4.   Vsaka stranka lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji operativna pooblastila ali tehnična dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga je določila druga stranka, če:

(a)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi država članica:

(i)

letalski prevoznik v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti nima sedeža na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence države članice v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti; ali

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika, ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik nima glavnega kraja poslovanja na ozemlju države članice, ki mu je podelila operativno licenco; ali

(iv)

letalski prevoznik ni neposredno v lasti ali njegov večinski lastnik ni država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da te države in/ali ti državljani nimajo učinkovitega nadzora; ali

(v)

letalski prevoznik že ima dovoljenje za operacije na podlagi dvostranskega sporazuma med Avstralijo in drugo državo članico in lahko Avstralija dokaže, da bi se z izvajanjem prometnih pravic iz tega sporazuma na poti, ki vključuje kraj v tej drugi državi članici, izognil omejitvam v zvezi s prometnimi pravicami tretje, četrte ali pete svobode, ki jih uvaja navedeni drugi sporazum; ali

(vi)

ima letalski prevoznik spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala država članica, ni pa dvostranskega sporazuma o zračnih prevozih med Avstralijo in to državo članico in lahko Avstralija dokaže, da prometne pravice, potrebne za predlagane operacije, na podlagi vzajemnosti niso na voljo letalskemu(-im) prevozniku(-om), ki ga/jih določi Avstralija;

(b)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi Avstralija:

(i)

Avstralija ne izvaja in ohranja učinkovitega predpisanega nadzora nad letalskim prevoznikom ali

(ii)

letalski prevoznik nima glavnega kraja poslovanja v Avstraliji.

5.   Pri izvajanju svoje pravice iz odstavka 4 in brez poseganja v njene pravice na podlagi odstavka 4(a)(v) in (vi) tega člena Avstralija ne diskriminira letalskih prevoznikov držav članic na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kjer država članica (prva država članica) določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, se pravice Avstralije v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med prvo državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Avstralijo uporabljajo na enak način za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe v odstavku 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(d).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določeni s strani Avstralije v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(d), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 5

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 6

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko ta sporazum kadarkoli sporazumno revidirata ali spremenita.

Člen 7

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Avstralijo, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se ne uporabljajo začasno, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore od začetka njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 8

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja veljavnosti sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Bruslju, devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem, sestavljeno v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku. V primeru razhajanj med jezikovnimi različicami prevlada angleška različica.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnem prevozu med Avstralsko zvezo in državami članicami Evropske skupnosti, ki so bili na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali se začasno uporabljali:

Sporazum med Zvezno vlado Avstrije in Vlado Avstralske zveze o zračnem prevozu, podpisan na Dunaju 22. marca 1967 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Avstrijo“);

dopolnjen z Memorandumom o soglasju, podpisanim na Dunaju 25. marca 1999,

Sporazum med Vlado Kraljevine Danske in Vlado Avstralije o zračnem prevozu, parafiran v Canberri 16. oktobra 1998 (v nadaljnjem besedilu „osnutek Sporazuma med Avstralijo in Dansko“);

dopolnjen z Memorandumom o soglasju o sodelovanju med skandinavskimi državami v zvezi s Scandinavian Airlines System (SAS), parafiranim v Canberri 16. oktobra 1998;

dopolnjen s Potrjenim zapisnikom z dne 16. oktobra 1998,

Sporazum med Vlado Republike Finske in Vlado Avstralske zveze o zračnem prevozu, parafiran 15. junija 1999 (v nadaljnjem besedilu „osnutek Sporazuma med Avstralijo in Finsko“);

spremenjen z Memorandumom o soglasju, podpisanim v Helsinkih 15. junija 1999,

Sporazum med Vlado Avstralske zveze in Vlado Republike Francije o zračnem prevozu, podpisan v Canberri 13. aprila 1965 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Francijo“);

spremenjen z Izmenjavo pisem, podpisanih v Parizu 22. decembra 1970 in 7. januarja 1971,

Sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in Avstralsko zvezo o zračnem prevozu, podpisan v Bonnu 22. maja 1957 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Nemčijo“),

ki ga je treba brati skupaj z Memorandumom o soglasju, podpisanim v Canberri, 12. junija 1998, in z Izmenjavo pisem z dne 17. septembra 1998 in 5. novembra 1998,

Sporazum med Vlado Kraljevine Grčije in Vlado Avstralske zveze o zračnem prevozu, podpisan v Atenah 10. junija 1971, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Grčijo“),

Sporazum med Vlado Helenske republike in Vlado Avstralske zveze o zračnem prevozu, parafiran v Atenah 11. novembra 1997 in priložen k Memorandumu o soglasju, podpisanemu v Atenah 11. novembra 1997 (v nadaljnjem besedilu „revidirani osnutek Sporazuma med Avstralijo in Grčijo“),

Sporazum med Irsko in Avstralijo o zračnem prevozu, sklenjen z Izmenjavo not z dne 26. novembra 1957 in 30. decembra 1957 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Irsko“),

Sporazum med Vlado Avstralske zveze in Vlado Republike Italije o zračnem prevozu, podpisan v Rimu 10. novembra 1960, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Italijo“),

Sporazum med Vlado Avstralije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o zračnem prevozu, priložen k Memorandumu o soglasju, podpisanemu v Luxembourgu 3. septembra 1997 (v nadaljnjem besedilu „osnutek Sporazuma med Avstralijo in Luksemburgom“),

Sporazum med Vlado Malte in Vlado Avstralije o zračnem prevozu, podpisan v Canberri 11. septembra 1996 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Malto“);

dopolnjen z Izmenjavo pisem z dne 1. decembra 2003,

Sporazum med Vlado Kraljevine Nizozemske in Vlado Avstralske zveze o vzpostavitvi zračnega prevoza, podpisan v Canberri 25. septembra 1951 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Nizozemsko“),

Sporazum med Vlado Republike Poljske in Vlado Avstralije o zračnem prevozu, podpisan v Varšavi 28. aprila 2004 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Poljsko“),

Sporazum med Vlado Kraljevine Švedske in Vlado Avstralije o zračnem prevozu, parafiran v Canberri 16. oktobra 1998 (v nadaljnjem besedilu „osnutek Sporazuma med Avstralijo in Švedsko“);

dopolnjen z Memorandumom o soglasju o sodelovanju med skandinavskimi državami v zvezi s Scandinavian Airlines System (SAS), parafiranim v Canberri 16. oktobra 1998;

dopolnjen s Potrjenim zapisnikom z dne 16. oktobra 1998,

Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Vlado Avstralske zveze o zračnem prevozu med njunima ozemljema in onkraj le-teh, podpisan v Londonu 7. februarja 1958, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Avstralijo in Združenim kraljestvom“).

(b)

Parafirani ali podpisani sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori med Avstralsko zvezo in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in se niso začasno uporabljali.

PRILOGA II

Seznam členov sporazumov iz členov 2 in 5 tega sporazuma, navedenih v Prilogi I tega sporazuma

(a)

Določitev:

člen 4 Sporazuma med Avstralijo in Avstrijo, (1)

člen 3 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Dansko,

člen 3 Sporazuma med Avstralijo in Nemčijo, (1)

člen 4 Sporazuma med Avstralijo in Grčijo, (1)

člen 4 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Grčijo, (1)

člen 3 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Luksemburgom, (1)

člen 4 Sporazuma med Avstralijo in Irsko, (1)

člen 4 Sporazuma med Avstralijo in Italijo, (1)

člen 4 Sporazuma med Avstralijo in Malto, (1)

člen 3 Sporazuma med Avstralijo in Nizozemsko, (1)

člen 2 Sporazuma med Avstralijo in Poljsko,

člen 3 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Švedsko,

člen 3 Sporazuma med Avstralijo in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

člen 7 Sporazuma med Avstralijo in Avstrijo, (1)

člen 4 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Dansko,

člen 5 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Finsko,

člen 8 Sporazuma med Avstralijo in Francijo, (1)

člen 4 Sporazuma med Avstralijo in Nemčijo, (1)

člen 5 Sporazuma med Avstralijo in Grčijo, (1)

člen 5 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Grčijo, (1)

člen 7 Sporazuma med Avstralijo in Irsko, (1)

člen 5 Sporazuma med Avstralijo in Italijo, (1)

člen 4 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Luksemburgom, (1)

člen 5 Sporazuma med Avstralijo in Malto, (1)

člen 6 Sporazuma med Avstralijo in Nizozemsko, (1)

člen 2 Sporazuma med Avstralijo in Poljsko,

člen 4 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Švedsko,

člen 3 Sporazuma med Avstralijo in Združenim kraljestvom.

(c)

Predpisani nadzor:

Dodatek 4 k Memorandumu o soglasju med zrakoplovnimi organi Vlade Avstralije in Vlade Avstrije, podpisanemu 25. marca 1999, kakor se začasno uporablja v okviru Sporazuma med Avstralijo in Avstrijo,

člen 17 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Dansko,

člen 8 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Finsko,

Dodatek C k Memorandumu o soglasju med letalskimi organi Vlade Avstralije in Vlade Zvezne republike Nemčije, podpisanemu v Canberri 12. junija 1998, kakor se začasno uporablja v okviru Sporazuma med Avstralijo in Nemčijo,

člen 8 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Grčijo,

člen 7 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Luksemburgom,

člen 8 Sporazuma med Avstralijo in Malto,

Dodatek C k Memorandumu o soglasju med letalskimi organi Vlade Avstralije in Vlade Kraljevine Nizozemske, podpisanemu v Haagu 4. septembra 1997, kakor se začasno uporablja v okviru Sporazuma med Avstralijo in Nizozemsko,

člen 5 Sporazuma med Avstralijo in Poljsko,

člen 17 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Švedsko.

(d)

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:

člen 9 Sporazuma med Avstralijo in Avstrijo,

člen 13 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Dansko,

člen 14 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Finsko,

člen 10 Sporazuma med Avstralijo in Francijo,

Dodatek E k Memorandumu o soglasju med zrakoplovnimi organi Vlade Avstralije in Vlade Avstrije, podpisanemu v Canberri 12. junija 1998, v povezavi z Izmenjavo pisem z dne 17. septembra 1998 in 5. novembra 1998, kakor se začasno uporablja v okviru Sporazuma med Avstralijo in Nemčijo,

člen 9 Sporazuma med Avstralijo in Grčijo,

člen 14 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Grčijo,

člen 9 Sporazuma med Avstralijo in Irsko,

člen 9 Sporazuma med Avstralijo in Italijo,

člen 11 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Luksemburgom,

člen 14 Sporazuma med Avstralijo in Malto,

oddelek IV Priloge k Sporazumu med Avstralijo in Nizozemsko,

člen 10 Sporazuma med Avstralijo in Poljsko,

člen 13 osnutka Sporazuma med Avstralijo in Švedsko,

člen 7 Sporazuma med Avstralijo in Združenim kraljestvom.


(1)  Člen 2(2) tega sporazuma se ne uporablja za te določbe.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu).


Top