EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:278:TOC

Uradni list Evropske unije, C 278, 7. avgust 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 278

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 66
7. avgust 2023


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2023/C 278/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2023/C 278/02

Zadeva C-459/20, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Tajska državljanka, mati mladoletnega otroka z nizozemskim državljanstvom): Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. junija 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht – Nizozemska) – X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Predhodno odločanje – Državljanstvo Unije – Člen 20 PDEU – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Odločba države članice o zavrnitvi pravice do prebivanja državljanu tretje države, staršu mladoletnega otroka, ki ima državljanstvo te države članice – Otrok, ki je zunaj ozemlja Evropske unije in ni nikoli prebival na njenem ozemlju)

2

2023/C 278/03

Združeni zadevi C-6/21 P in C-16/21 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. junija 2023 – Zvezna republika Nemčija (C-6/21 P), Republika Estonija (C-16/21 P)/Pharma Mar SA, Evropska komisija (Pritožba – Javno zdravje – Zdravila za uporabo v humani medicini – Uredba (ES) št. 726/2004 – Zavrnitev izdaje dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini – Aplidin – plitidepsin – Evropska agencija za zdravila (EMA) – Nepristranskost strokovnjakov znanstvene svetovalne skupine (SAG) – Politika Evropske agencije za zdravila v zvezi z obravnavanjem nasprotujočih si interesov članov znanstvenih odborov in strokovnjakov – Pojem „farmacevtsko podjetje“ – Obseg izključitve v korist „raziskovalnih inštitutov“ – Pojem „konkurenčni proizvodi“)

3

2023/C 278/04

Zadeva C-427/21, ALB FILS KLINIKEN: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. junija 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesarbeitsgericht – Nemčija) – LD / ALB FILS Kliniken GmbH (Predhodno odločanje – Socialna politika – Delo prek agencij za zagotavljanje začasnega dela – Direktiva 2008/104/ES – Člen 1 – Področje uporabe – Pojem „začasna napotitev“ – Prenos nalog, ki jih opravlja delavec, z njegovega delodajalca na tretje podjetje – Trajna napotitev tega delavca ob ohranitvi njegove prvotne pogodbe o zaposlitvi)

3

2023/C 278/05

Zadeva C-513/21 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. junija 2023 – DI/Evropska centralna banka (Pritožba – Javni uslužbenci – Zaposleni Evropske centralne banke (ECB) – Pogoji za zaposlitev – Disciplinski postopek – Pristojni organ – Prenos pooblastil – Pravna varnost – Zastaranje disciplinskega ukrepa – Domneva nedolžnosti – Kazenski postopek – Izkrivljanje – Neobstoj)

4

2023/C 278/06

Zadeva C-579/21, Pankki S: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. junija 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Itä-Suomen hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožil J.M. (Predhodno odločanje – Obdelava osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679 – Člena 4 in 15 – Obseg pravice dostopa do informacij iz člena 15 – Informacije iz dnevniških datotek, ki jih ustvari sistem za obdelavo (log data) – Člen 4 – Pojem „osebni podatki“ – Pojem „uporabniki“ – Časovna veljavnost)

5

2023/C 278/07

Zadeva C-660/21, K.B. in F.S. (Preizkus po uradni dolžnosti v kazenskih zadevah): Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. junija 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône – Francija) – kazenski postopek zoper K.B., F.S. (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Direktiva 2012/13/EU – Člena 3 in 4 – Obveznost pristojnih organov, da osumljene in obdolžene osebe nemudoma obvestijo o njihovi pravici do molka – Člen 8(2) – Pravica do sklicevanja na kršitev te obveznosti – Nacionalna ureditev, ki kazenskemu sodišču, ki meritorno odloča o zadevi, prepoveduje, da po uradni dolžnosti preizkusi, ali je podana taka kršitev – Člena 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)

6

2023/C 278/08

Združeni zadevi C-711/21 in C-712/21, État belge (Okoliščine, nastale po sprejetju odločbe o vrnitvi) in drugi: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. junija 2023 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – XXX (C-711/21), XXX (C-712/21)/État belge, ki jo zastopa Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration (Predhodno odločanje – Člen 267 PDEU – Dopustnost – Nadaljnji obstoj pravnega interesa v sporu o glavni stvari – Obveznost preveritve, ki jo ima predložitveno sodišče)

6

2023/C 278/09

Zadeva C-818/21 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 22. junija 2023 – YG/Evropska komisija (Pritožba – Javni uslužbenci – Uradnik – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2019 – Odločba, da tožeča stranka ne napreduje v naziv AST 9 – Člen 45(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije – Primerjava uspešnosti – Izkrivljanje dokazov – Neupoštevanje in izkrivljanje tožbenih razlogov – Kršitev pravice do obrambe – Kršitev obveznosti obrazložitve)

7

2023/C 278/10

Zadeva C-823/21: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. junija 2023 – Evropska komisija/Madžarska (Neizpolnitev obveznosti države – Območje svobode, varnosti in pravice – Politike glede mejne kontrole, azila in priseljevanja – Postopki dodelitve mednarodne zaščite – Direktiva 2013/32/EU – Člen 6 – Dejanski dostop – Vložitev vloge – Nacionalna ureditev, ki določa upravne korake, ki jih je treba predhodno opraviti zunaj ozemlja države članice – Cilj javnega zdravja)

7

2023/C 278/11

Zadeva C-833/21, Endesa Generación: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. junija 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Nacional – Španija) – Endesa Generación SAU / Tribunal Económico Administrativo Central (Predhodno odločanje – Obdavčitev energentov in električne energije – Direktiva 2003/96/ES – Člen 14(1)(a) – Oprostitev za energente, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije – Odstopanje – Obdavčitev energentov zaradi „okoljske politike“ – Obseg)

8

2023/C 278/12

Zadeva C-24/22, PR Pet: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Noord-Holland – Nizozemska) – PR Pet BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Uvrstitev blaga – Kombinirana nomenklatura – Tarifna številka 9403 – Izdelki, sestavljeni iz konstrukcije, namenjeni mačkam, imenovani „praskala za mačke“ – Blago, sestavljeno iz različnih materialov – Izvedbeni uredbi (EU) št. 1229/2013 in (EU) št. 350/2014)

9

2023/C 278/13

Zadeva C-163/22 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 22. junija 2023 – Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w likwidacji/Evropska komisija, Republika Poljska (Pritožba – Državne pomoči – Letališke infrastrukture – Javno financiranje, odobreno v korist letališča Gdynia-Kosakowo – Sklep, s katerim je bil ukrep pomoči razglašen za nezdružljiv z notranjim trgom in je bila odrejena njena izterjava – Opredelitev prednosti in določitev zneska pomoči, ki ga je treba vrniti – Načela varstva legitimnih pričakovanj, pravne varnosti, učinkovitega sodnega varstva, dobrega upravljanja in lojalnega sodelovanja – Procesne pravice pritožnic)

9

2023/C 278/14

Zadeva C-258/22, H Lebensversicherung: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. junija 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Hannover-Nord / H Lebensversicherung (Predhodno odločanje – Prosti pretok kapitala – Člen 63 PDEU – Davek od dohodka iz poslovanja – Izračun osnove za odmero tega davka – Načini izračuna – Dividende iz deležev, nižjih od 10 %, v kapitalu kapitalskih družb rezidentk in nerezidentk – Vključitev v osnovo za odmero davka od dohodka iz poslovanja – Čas vključitve – Različno obravnavanje – Omejitev – Neobstoj)

10

2023/C 278/15

Zadeva C-259/22 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 22. junija 2023 – Arysta LifeScience Great Britain Ltd/Evropska komisija, Taminco BVBA (Pritožba – Fitofarmacevtska sredstva – Aktivna snov – Uredba (ES) št. 1107/2009 – Člen 4(5) – Člen 14(1) – Člen 20(1) – Izvedbena uredba (EU) št. 844/2012 – Člen 12(3) – Člen 14(1) – Neobnovitev odobritve aktivne snovi tiram za dajanje na trg – Pravica do obrambe – Previdnostno načelo – Enako obravnavanje)

11

2023/C 278/16

Zadeva C-268/22, VITOL: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – Vitol SA / Belgische Staat (Predhodno odločanje – Trgovinska politika – Zaščita pred dampingom – Uvoz biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije – Veljavnost Izvedbene uredbe (EU) št. 1194/2013 – Dopustnost – Nevložitev ničnostne tožbe s strani tožeče stranke v postopku v glavni stvari – Uvoznik – Določitev dampinga – Dejavniki, ki jih je treba upoštevati)

11

2023/C 278/17

Zadeva C-720/22 P: Pritožba, ki jo je 23. novembra 2022 vložil QN zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 14. septembra 2022 v zadevi T-179/21, QN/Komisija

12

2023/C 278/18

Zadeva C-38/23 P: Pritožba, ki jo je 25. januarja 2023 vložila Grupa „Lew“ S.A. zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 8. novembra 2022 v zadevi T-672/21, Grupa „Lew“ S.A./Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

12

2023/C 278/19

Zadeva C-77/23 P: Pritožba, ki jo je 13. februarja 2023 vložila Haskovo Chamber of Commerce and Industry zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. decembra 2022 v zadevi T-526/20, Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry

12

2023/C 278/20

Zadeva C-168/23, Prysmian Cabluri şi Sisteme: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Olt (Romunija) 17. marca 2023 – Prysmian Cabluri şi Sisteme SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Direcţia Regională Vamală Craiova, Autoritatea Vamală Română, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

13

2023/C 278/21

Zadeva C-176/23, Raiffeisen Bank: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Specializat Mureş (Romunija) 21. marca 2023 – UG/SC Raiffeisen Bank SA

14

2023/C 278/22

Zadeva C-178/23, ERB New Europe Funding II: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Specializat Mureş (Romunija) 21. marca 2023 – ERB New Europe Funding II/YI

15

2023/C 278/23

Zadeva C-199/23 P: Pritožba, ki jo je 27. marca 2023 vložil Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 25. januarja 2023 v zadevi T-703/21, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ)

15

2023/C 278/24

Zadeva C-266/23, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 26. aprila 2023 – A. S.A./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

16

2023/C 278/25

Zadeva C-283/23, Marhon: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Belgija) 2. maja 2023 – FB, JL/Procureur du Roi près du Tribunal de Première Instance d’Eupen

16

2023/C 278/26

Zadeva C-333/23, Habonov: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Gießen (Nemčija) 26. maja 2023 – GM/Bundesrepublik Deutschland

17

 

Splošno sodišče

2023/C 278/27

Zadeva T-752/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. junija 2023 – IMG/Komisija (Nepogodbena odgovornost – Preiskave, ki jih izvaja urad OLAF – Uhajanje informacij v tisk – Premoženjska in nepremoženjska škoda – Vzročna zveza – Pripisovanje odgovornosti za uhajanje informacij – Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice – Zaupnost pravnih mnenj)

18

2023/C 278/28

Zadeva T-131/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. junija 2023 – Região Autónoma da Madeira/Komisija (Državne pomoči – Shema pomoči, ki jo je izvajala Portugalska – Prosta cona Madeira – Sklep o ugotovitvi neskladnosti sheme s sklepoma C(2007) 3037 final in C(2013) 4043 final, o razglasitvi te sheme za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi izterjave pomoči, ki so bile plačane na podlagi te sheme – Ničnostna tožba – Procesno upravičenje – Dopustnost – Pojem „državna pomoč“ – Veljavna pomoč v smislu člena 1(b)(ii) Uredbe (EU) 2015/1589 – Izterjava – Legitimno pričakovanje – Pravna varnost – Načelo dobrega upravljanja – Absolutna nemožnost izpolnitve – Zastaranje – Člen 17 Uredbe 2015/1589)

18

2023/C 278/29

Zadeva T-207/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. junija 2023 – Polynt/ECHA (REACH – Evalvacija snovi – Anhidrid heksahidro-4-metil-ftalna kislina – Sklep agencije ECHA, s katero se zahteva izvedba enega ali več dodatnih testov – Člen 40 Uredbe (ES) št. 1907/2006 – Pritožba pri komisiji za pritožbe – Napačna uporaba prava)

19

2023/C 278/30

Zadeva T-239/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. junija 2023 – Dana Astra/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi glede na razmere v Belorusiji – Zamrznitev sredstev – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamih zadevnih oseb, subjektov in organov – Napaka pri presoji)

19

2023/C 278/31

Zadeva T-326/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. junija 2023 – Guangdong Haomei New Materials in Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Komisija (Damping – Uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Kitajske – Izvedbena uredba (EU) 2021/546 – Uvedba dokončne protidampinške dajatve – Člen 1(4) Uredbe (EU) 2016/1036 – Opredelitev zadevnega izdelka – Določitev normalne vrednosti – Člen 2(6a) Uredbe 2016/1036 – Poročilo o ugotovitvi obstoja znatnih izkrivljanj v državi izvoznici – Dokazno breme – Uporaba reprezentativne države – Člen 3(1), (2), (3), (5) in (6) Uredbe 2016/1036 – Škoda – Gospodarski dejavniki in pokazatelji, ki vplivajo na položaj industrije Unije – Pravica do obrambe – Načelo dobrega upravljanja)

20

2023/C 278/32

Zadeva T-327/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. junija 2023 – PS/ESZD (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Sprememba kraja zaposlitve – Dodatek k pogodbi o zaposlitvi – Izključno potrditveni akt – Nedopustnost)

21

2023/C 278/33

Zadeva T-628/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. junija 2023 – Repasi/Komisija („Ničnostna tožba – Okolje – Delegirana uredba (EU) 2022/1214 – Taksonomska razvrstitev – Gospodarske dejavnosti v sektorjih zemeljskega plina in jedrske energije – Vključitev v trajnostne gospodarske dejavnosti – Poslanec Parlamenta – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost“)

22

2023/C 278/34

Zadeva T-771/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. junija 2023 – NO/Komisija (Ničnostna tožba – Državne pomoči – Irski pravosodni sektor – Plačilo nagrade nekdanjemu solicitorju stranke, ki ga izvede novi solicitor te stranke – Zavrnitev pritožbe – Sklep o ugotovitvi neobstoja državne pomoči – Državna sredstva – Očitna delna nedopustnost – Tožba, ki je deloma očitno neutemeljena)

22

2023/C 278/35

Zadeva T-291/23: Tožba, vložena 24. maja 2023 – Sber/EOR

23

2023/C 278/36

Zadeva T-326/23: Tožba, vložena 15. junija 2023 – D’Agostino/ECB

24

2023/C 278/37

Zadeva T-342/23: Tožba, vložena 16. junija 2023 – Aquind/ACER

26

2023/C 278/38

Zadeva T-343/23: Tožba, vložena 23. junija 2023 – Katjes Fassin/EUIPO (Beyond Chocolate)

27

2023/C 278/39

Zadeva T-346/23: Tožba, vložena 22. junija 2023 – Finastra International/EUIPO – Fenestrae (FINASTRA)

28

2023/C 278/40

Zadeva T-347/23: Tožba, vložena 26. junija 2023 – EvivaMed Distribution/EUIPO – Galenica (VIVORA)

29

2023/C 278/41

Zadeva T-611/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. junija 2023 – Marico/EUIPO – Regal Impex (SAFFOLA)

29


SL

 

Top