EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:002:TOC

Uradni list Evropske unije, C 2, 3. januar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 2

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
3. januar 2022


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2022/C 2/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2022/C 2/02

Zadeva C-319/19: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski gradski sad – Bolgarija) – Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo/ZV, AX, „Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM“ ООD (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Direktiva 2014/42/EU – Področje uporabe – Nacionalna zakonodaja, ki določa odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, če ni kazenske obsodbe)

2

2022/C 2/03

Zadeva C-636/19: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – Y/CAK (Predhodno odločanje – Čezmejno zdravstveno varstvo – Pojem „zavarovana oseba“ – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člen 1(c) – Člen 2 – Člen 24 – Pravica do storitev, ki jih za račun države članice, ki izplačuje pokojnino, zagotavlja država članica stalnega prebivališča – Direktiva 2011/24/EU – Člen 3(b)(i) – Člen 7 – Povrnitev stroškov zdravstvenega varstva, prejetega v državi članici, ki ni država članica stalnega prebivališča in ni država članica, ki izplačuje pokojnino – Pogoji)

3

2022/C 2/04

Zadeva C-650/19 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. oktobra 2021 – Vialto Consulting Kft./Evropska komisija (Pritožba – Odškodninska tožba – Nepogodbena odgovornost – Instrument predpristopne pomoči – Decentralizirano upravljanje – Preiskava Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) – Pregledi na kraju samem – Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 – Člen 7 – Dostop do računalniških podatkov – Postopek digitalne forenzike – Načelo varstva legitimnih pričakovanj – Pravica do izjave – Nepremoženjska škoda)

3

2022/C 2/05

Zadeva C-909/19: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Iaşi – Romunija) – BX/Unitatea Administrativ Teritorială D. (Predhodno odločanje – Varovanje varnosti in zdravja delavcev – Direktiva 2003/88/ES – Organizacija delovnega časa – Člen 2, točki 1 in 2 – Pojma „delovni čas“ in „čas počitka“ – Udeležba na obveznem poklicnem usposabljanju na pobudo delodajalca)

4

2022/C 2/06

Združene zadeve od C-915/19 do C-917/19: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19)/Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (od C-915/19 do C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19) (Predhodno odločanje – Državne pomoči – Trg biodizla – Shema pomoči, s katero se vzpostavijo kvote biodizla, ki so oproščene plačila trošarine – Sprememba odobrene sheme pomoči – Sprememba meril za dodelitev kvot – Obveznost predhodne priglasitve Evropski komisiji – Uredba (ES) št. 659/1999 – Člen 1(c) – Pojem „nova pomoč“ – Uredba (ES) št. 794/2004 – Člen 4(1) – Pojem „sprememba obstoječe pomoči“)

5

2022/C 2/07

Zadeva C-95/20: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – „VARCHEV FINANS“ EOOD/Komisia za finansov nadzor (Predhodno odločanje – Direktiva 2014/65/EU – Trgi finančnih instrumentov – Delegirana uredba (EU) 2017/565 – Investicijska podjetja – Člen 56 – Presoja ustreznosti in povezane obveznosti v zvezi z vodenjem evidenc – Člen 72 – Hranjenje evidenc – Način hranjenja – Informacije v zvezi z razvrstitvijo strank v kategorije – Informacije o stroških in dajatvah, povezanih z investicijskimi storitvami)

6

2022/C 2/08

Zadeva C-109/20: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen – Švedska) – Republika Poljska/PL Holdings Sàrl (Predhodno odločanje – Sporazum med vlado Kraljevine Belgije in vlado Velikega vojvodstva Luksemburg na eni strani ter vlado Ljudske republike Poljske na drugi strani o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb, podpisan 19. maja 1987 – Arbitražni postopek – Spor med vlagateljem iz ene države članice in drugo državo članico – Arbitražna klavzula, ki je v nasprotju s pravom Unije, določena v tem sporazumu – Ničnost – Ad hoc arbitražni sporazum med strankami v tem sporu – Udeležba v postopku arbitraže – Tiha izjava volje te druge države članice za sklenitev tega arbitražnega sporazuma – Nezakonitost)

6

2022/C 2/09

Zadeva C-123/20: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Ferrari SpA/Mansory Design & Holding GmbH, WH (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 6/2002 – Modeli Skupnosti – Členi 4, 6 in 11 – Tožba zaradi kršitve – Neregistrirani model Skupnosti – Videz dela izdelka – Pogoji za varstvo – Sestavni del kompleksnega izdelka – Individualna narava – Dejanje razkritja javnosti)

7

2022/C 2/10

Združeni zadevi C-197/20 in C-216/20: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) in C. E. Roeper GmbH (C-216/20)/Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20) (Predhodno odločanje – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Tarifni podštevilki 1521 90 91 in 1521 90 99 – Razlaga pojasnjevalnih opomb k tarifni podštevilki 1521 90 99 – Stopljeni čebelji vosek, ki je pred uvozom ponovno strjen)

8

2022/C 2/11

Združeni zadevi C-221/20 in C-223/20: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Postopka, ki sta ju sprožili A Oy (C-221/20), B Oy (C-223/20) (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Direktiva 92/83/EGS – Trošarine – Pivo – Člen 4(2) – Možnost uporabe nižjih trošarinskih stopenj za pivo, ki ga varijo neodvisne male pivovarne – Obravnava dveh ali več malih pivovarn kot ene same neodvisne male pivovarne – Obveznost prenosa)

8

2022/C 2/12

Zadeva C-324/20: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt B/X-Beteiligungsgesellschaft mbH (Predhodno odločanje – Direktiva 2006/112/ES – Davek na dodano vrednost (DDV) – Opravljanje storitev – Člen 63 – Obveznost obračuna DDV – Člen 64(1) – Pojem „storitev, za katero se izvršijo zaporedna plačila“ – Enkratna storitev, plačana na obroke – Člen 90(1) – Zmanjšanje davčne osnove – Pojem „neplačilo cene“)

9

2022/C 2/13

Zadeva C-357/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Wien – Avstrija) – IE/Magistrat der Stadt Wien (Predhodno odločanje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43/EGS – Člen 12(1) – Sistem strogega varstva živalskih vrst – Priloga IV(a) – Cricetus cricetus (veliki hrček) – Počivališča in razmnoževališča – Poškodovanje ali uničenje)

10

2022/C 2/14

Zadeva C-462/20: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 28. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Milano – Italija) – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA – Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti/Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Predhodno odločanje – Direktiva 2003/109/ES – Status državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas – Člen 11 – Direktiva 2011/98/EU – Pravice delavcev iz tretjih držav, ki so imetniki enotnega dovoljenja – Člen 12 – Direktiva 2009/50/ES – Pravice državljanov tretjih držav, ki so imetniki modre karte – Člen 14 – Direktiva 2011/95/EU – Pravice upravičencev do mednarodne zaščite – Člen 29 – Enako obravnavanje – Socialno zavarovanje – Uredba (ES) št. 883/2004 – Uskladitev sistemov socialnega zavarovanja – Člen 3 – Družinske dajatve – Socialna pomoč – Socialna varnost – Dostop do blaga in storitev – Ureditev države članice, ki državljane tretjih držav izključuje iz ugodnosti „družinske kartice“)

11

2022/C 2/15

Združeni zadevi C-428/21 PPU in C-429/21 PPU: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršitev evropskih nalogov za prijetje, izdanih zoper HM (C-428/21 PPU), TZ (C-429/21 PPU) (Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 27(3)(g) in (4) – Zahteva po soglasju k pregonu zaradi drugih kaznivih dejanj, kot so tista, s katerimi je bila utemeljena predaja – Člen 28(3) – Zahteva po soglasju za nadaljnjo predajo zadevne osebe drugi državi članici – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Pravica zadevne osebe do izjave pred izvršitvenim pravosodnim organom – Podrobna pravila)

12

2022/C 2/16

Zadeva C-84/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 11. februarja 2021 – Iveco Orecchia SpA/Brescia Trasporti SpA

12

2022/C 2/17

Zadeva C-415/21 P: Pritožba, ki jo je Comercializadora Eloro S.A. vložila 7. julija 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 28. aprila 2021 v zadevi T-310/20, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX)

13

2022/C 2/18

Zadeva C-508/21 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 18. avgusta 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 9. junija 2021 v zadevi T-47/19, Dansk Erhverv/Komisija

14

2022/C 2/19

Zadeva C-509/21 P: Pritožba, ki jo je Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) vložila 18. avgusta 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 9. junija 2021 v zadevi T-47/19, Dansk Erhverv/Komisija

15

2022/C 2/20

Zadeva C-511/21 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 19. avgusta 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. junija 2021 v zadevi T-202/17, Calhau Correia de Paiva/Komisija

16

2022/C 2/21

Zadeva C-544/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Mainz (Nemčija) 31. avgusta 2021 – ID/Stadt Mainz

17

2022/C 2/22

Zadeva C-552/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemčija) 7. septembra 2021 – FT/Land Hessen

18

2022/C 2/23

Zadeva C-562/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 14. septembra 2021 – Evropski nalog za prijetje, izdan zoper X, druga stranka: Openbaar Ministerie

19

2022/C 2/24

Zadeva C-563/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 14. septembra 2021 – Evropski nalog za prijetje, izdan zoper Y; druga stranka: Openbaar Ministerie

20

2022/C 2/25

Zadeva C-566/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 14. septembra 2021 – AA/Banca S

20

2022/C 2/26

Zadeva C-568/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Raad van State (Nizozemska) 16. septembra 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; drugi stranki: E. in S., tudi v imenu njunih mladoletnih otrok

21

2022/C 2/27

Zadeva C-575/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 20. septembra 2021 – WertInvest Hotelbetriebs GmbH

21

2022/C 2/28

Zadeva C-614/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nizozemska) 4. oktobra 2021 – G/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

23

2022/C 2/29

Zadeva C-636/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 15. oktobra 2021 – NN/Regione Lombardia

24

2022/C 2/30

Zadeva C-639/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 19. oktobra 2021 – PB/Geos SAS, Geos International Consulting Limited

24

2022/C 2/31

Zadeva C-314/20: Sklep predsednika Sodišča z dne 13. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – LU/Autoridade Tributária e Aduaneira

25

 

Splošno sodišče

2022/C 2/32

Zadeva T-268/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2021 – Skupno podjetje Čisto nebo 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Arbitražna klavzula – Sporazum o nepovratnih sredstvih, sklenjen v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 – 2013) – Neizpolnitev pogodbe – Vračilo predplačil – Zamudne obresti – Postopek z zamudno sodbo)

26

2022/C 2/33

Zadeva T-269/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2021 – Skupno podjetje Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Arbitražna klavzula – Sporazum o nepovratnih sredstvih, sklenjen v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) – Neizpolnitev pogodbe – Vračilo plačanih zneskov – Zamudne obresti – Postopek z zamudno sodbo)

26

2022/C 2/34

Zadeva T-270/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2021 – Skupno podjetje Čisto nebo 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Arbitražna klavzula – Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklenjen v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) – Neizpolnitev pogodbe – Vračilo plačanih zneskov – Zamudne obresti – Postopek z zamudno sodbo)

27

2022/C 2/35

Zadeva T-271/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2021 – Skupno podjetje Čisto nebo 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Arbitražna klavzula – Sporazum o nepovratnih sredstvih, sklenjen v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) – Neizpolnitev pogodbe – Vračilo predplačil – Zamudne obresti – Postopek izdaje zamudne sodbe)

27

2022/C 2/36

Zadeva T-318/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2021 – Skupno podjetje Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu (Arbitražna klavzula – Sporazum o nepovratnih sredstvih, sklenjen v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 – 2013) – Neizpolnitev pogodbe – Vračilo predplačil – Zamudne obresti – Postopek izdaje zamudne sodbe)

28

2022/C 2/37

Zadeva T-411/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2021 – WM/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Razpis natečaja – Javni natečaj EPSO/AD/338/17 – Odločitev natečajne komisije, da tožeče stranke ne pripusti k naslednji fazi natečaja – Člena 21 in 26 Listine o temeljnih pravicah – Člen 1d(1), (4) in (5) Kadrovskih predpisov – Razumne prilagoditve – Načelo prepovedi diskriminacije na podlagi invalidnosti – Direktiva 2000/78/ES – Odgovornost – Premoženjska in nepremoženjska škoda)

29

2022/C 2/38

Zadeva T-220/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Kerstens/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Disciplinski postopek – Člen 266 PDEU – Upravne preiskave – Načelo dobrega upravljanja – Načelo nepristranskosti – Ničnostna in odškodninska tožba)

29

2022/C 2/39

Zadeva T-239/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2021 – Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXXIMLA) („Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije RUXXIMLA – Prejšnja besedna znamka Evropske unije RUXIMERA – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001“)

30

2022/C 2/40

Zadeva T-248/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2021 – Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXYMLA) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije RUXYMLA – Prejšnja besedna znamka Evropske unije RUXIMERA – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

30

2022/C 2/41

Zadeva T-353/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2021 – AC Milan/EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka ACM 1899 AC MILAN – Prejšnji nacionalni besedni znamki Milan – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001] – Dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke – Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001) – Nesprememba razlikovalnega učinka)

31

2022/C 2/42

Zadeva T-443/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2021 – Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Nalepke) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki prikazuje nalepko – Prejšnji model – Dokaz o razkritju – Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 – Dokazi, predloženi po izteku za to določenega roka – Polje proste presoje odbora za pritožbe – Člen 63(2) Uredbe št. 6/2002 – Razlog za ničnost – Neobstoj individualne narave – Člen 6 in člen 25(1)(b) Uredbe št. 6/2002)

32

2022/C 2/43

Zadeva T-500/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2021 – Selmikeit & Giczella/EUIPO – Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER) (Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Besedna znamka Evropske unije HALLOWIENER – Neobstoj resne in dejanske uporabe – Člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001)

32

2022/C 2/44

Zadeva T-542/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2021 – Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXIMBLIS) („Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije RUXIMBLIS – Prejšnja besedna znamka Evropske unije RUXIMERA – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001“)

33

2022/C 2/45

Zadeva T-572/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2021 – Spisto/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Razpis javnega natečaja EPSO/AD/371/19 – Odločitev natečajne komisije, da tožeče stranke ne pripusti k naslednji fazi natečaja – Merilo za presojo delovnih izkušenj – Skladnost merila, ki ga je uporabila natečajna komisija, z razpisom natečaja)

33

2022/C 2/46

Zadeva T-599/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – YG/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2019 – Odločba, da tožeča stranka ne napreduje v naziv AST 9 – Člen 45 Kadrovskih predpisov – Primerjava uspešnosti – Očitna napaka pri presoji – Obveznost obrazložitve)

34

2022/C 2/47

Zadeva T-610/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2021 – Egis Bâtiments International in InCA/Parlament (Arbitražna klavzula – Projekt razširitve in prenove stavbe Konrad Adenauer v Luxembourgu – Sporazum o poravnavi – Klavzula o zaupnosti – Načelo dobre vere – Pogodbena odgovornost)

35

2022/C 2/48

Zadeva T-617/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije Standardkessel – Absolutni razlogi za zavrnitev – Neobstoj opisnosti – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001)

35

2022/C 2/49

Zadeva T-755/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2021 – Nissan Motor/EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWER) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije VDL E-POWER – Prejšnji nacionalni figurativni znamki e-POWER – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Obveznost obrazložitve – Člen 94(1) Uredbe 2017/1001)

36

2022/C 2/50

Zadeva T-756/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2021 – Nissan Motor/EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWERED) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije VDL E-POWERED – Prejšnji nacionalni figurativni znamki e-POWER – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Obveznost obrazložitve – Člen 94(1) Uredbe 2017/1001)

37

2022/C 2/51

Zadeva T-729/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. novembra 2021 – Aurubis/Komisija (Ničnostna tožba – Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Toplogredni plini – Dodelitev pravic do emisije – Predlog za prenos pravic do emisije na Nemčijo – Predlog, vložen v okviru nacionalnega postopka za izdajo začasne odredbe, da bi se zagotovil polni učinek postopka predhodnega odločanja v zadevi C-271/20 – Zavrnilni sklep Komisije – Pravni interes – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)

37

2022/C 2/52

Zadeva T-731/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. novembra 2021 – ExxonMobil Production Deutschland/Komisija (Ničnostna tožba – Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Toplogredni plini – Dodelitev pravic do emisije – Prošnja za prenos emisijskih kuponov na Nemčijo – Prošnja, vložena v okviru nacionalnega postopka za izdajo začasne odredbe z namenom zagotovitve polnega učinka postopka predhodnega odločanja v zadevi C-126/20 – Zavrnilna odločba Komisije – Procesno upravičenje – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)

38

2022/C 2/53

Zadeva T-430/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. oktobra 2021 – Apex Brands/EUIPO – Sartorius Werkzeuge (SATA) („Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Umik ugovora – Ustavitev postopka“)

39

2022/C 2/54

Zadeva T-527/21 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 29. oktobra 2021 – Abenante in drugi/Parlament in Svet (Začasna odredba – Uredba (EU) 2021/953 – Digitalno COVID potrdilo EU – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

39

2022/C 2/55

Zadeva T-538/21 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 3. novembra 2021 – PBL in WA/Komisija (Začasna odredba – Državne pomoči – Državne pomoči, ki jih je Francija dodelila profesionalnemu nogometnemu klubu – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

40

2022/C 2/56

Zadeva T-654/21: Tožba, vložena 8. oktobra 2021 – Eurecna/Komisija

40

2022/C 2/57

Zadeva T-666/21: Tožba, vložena 15. oktobra 2021 – Società Navigazione Siciliana/Komisija

41

2022/C 2/58

Zadeva T-668/21: Tožba, vložena 15. oktobra 2021 – Siremar/Komisija

42

2022/C 2/59

Zadeva T-681/21: Tožba, vložena 20. oktobra 2021 – Alves Casas/EUIPO – Make Up Art Cosmetics (mccosmetics NY)

43

2022/C 2/60

Zadeva T-684/21: Tožba, vložena 21. oktobra 2021 – Mostostal/EUIPO – Polimex – Mostostal (MOSTOSTAL)

43

2022/C 2/61

Zadeva T-694/21: Tožba, vložena 28. oktobra 2021 – aTmos Industrielle Lüftungstechnik/EUIPO – aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos)

44

2022/C 2/62

Zadeva T-695/21: Tožba, vložena 28. oktobra 2021 – Alauzun in drugi/Komisija

45

2022/C 2/63

Zadeva T-696/21: Tožba, vložena 28. oktobra 2021 – Les Bordes Golf International/EUIPO – Mast-Jägermeister (LES BORDES)

46

2022/C 2/64

Zadeva T-697/21: Tožba, vložena 26. oktobra 2021 – FC/EASO

46

2022/C 2/65

Zadeva T-698/21: Tožba, vložena 27. oktobra 2021 – Paraskevaidis/Svet in Komisija

47

2022/C 2/66

Zadeva T-700/21: Tožba, vložena 2. novembra 2021 – Voco/EUIPO (Oblika embalaže)

48

2022/C 2/67

Zadeva T-701/21: Tožba, vložena 2. novembra 2021 – Allessa/EUIPO – Dumerth (CASSELLAPARK)

48

2022/C 2/68

Zadeva T-704/21: Tožba, vložena 3. novembra 2021 – Compass Tex/EUIPO (Trusted Handwork)

49

2022/C 2/69

Zadeva T-709/21: Tožba, vložena 1. novembra 2021 – WhatsApp Ireland/EOVP

50

2022/C 2/70

Zadeva T-716/21: Tožba, vložena 8. novembra 2021 – Kaczorowska/EUIPO – Groupe Marcelle (MAESELLE)

51

2022/C 2/71

Zadeva T-717/21: Tožba, vložena 8. novembra 2021 – ICA Traffic/Komisija

51

2022/C 2/72

Zadeva T-718/21: Tožba, vložena 8. novembra 2021 – Kaczorowska/EUIPO – Groupe Marcelle (MAESELLE)

52

2022/C 2/73

Zadeva T-178/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. oktobra 2021 – LF/Komisija

53


SL

 

Top