EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:502:TOC

Uradni list Evropske unije, C 502, 13. december 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 502

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 64
13. december 2021


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2021/C 502/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2021/C 502/02

Zadeva C-186/18: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – José Cánovas Pardo SL/Club de Variedades Vegetales Protegidas (Predhodno odločanje – Žlahtniteljska pravica v Skupnosti – Uredba (ES) št. 2100/94 – Člen 96 – Izračun zastaralnega roka za tožbe iz členov 94 in 95 – Začetek – Datum podelitve žlahtniteljske pravice ter seznanitve z dejanjem in istovetnostjo kršitelja – Datum prenehanja zadevnega ravnanja – Zaporedna dejanja – Nadaljevana dejanja – Omejitev na dejanja, storjena pred več kot tremi leti)

2

2021/C 502/03

Zadeva C-373/19: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(i) in (j) – Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu – Izobraževanje otrok ali mladine, šolsko ali univerzitetno izobraževanje – Šolsko ali univerzitetno izobraževanje – Osnovni plavalni tečaji)

3

2021/C 502/04

Zadeva C-583/19 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2021 – Belén Bernaldo de Quirós/Evropska komisija (Pritožba – Javni uslužbenci – Disciplinski postopek – Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije – Člen 3 Priloge IX – Sklep Komisije C(2004) 1588 o določitvi splošnih izvedbenih določb o vodenju upravnih preiskav in disciplinskih postopkov – Člen 4(4) – Upravna preiskava – Zaslišanje zadevnega uradnika – Pooblastilo Preiskovalnemu in disciplinskemu uradu Komisije (IDOC) za izvedbo tega zaslišanja – Pravica do obrambe – Pravica do izjave)

3

2021/C 502/05

Zadeva C-662/19 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. oktobra 2021 – NRW. Bank/Enotni odbor za reševanje (EOR), Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba – Ekonomska in monetarna unija – Bančna unija – Sanacija ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij – Enotni mehanizem za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij (EMR) – Enotni odbor za reševanje (EOR) – Enotni sklad za reševanje (ESR) – Določitev predhodnih prispevkov za leto 2016 – Ničnostna tožba – Rok za vložitev tožbe – Zamuda – Izpodbojni akt – Potrdilni akt)

4

2021/C 502/06

Zadeva C-683/19: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 14. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Viesgo Infraestructuras Energéticas SL/Administración General del Estado in drugi (Predhodno odločanje – Skupna pravila notranjega trga z električno energijo – Direktiva 2009/72/ES – Člen 3(2) in (6) – Naložitev obveznosti javnih storitev – Financiranje socialne tarife zaradi varstva ranljivih potrošnikov – Zahtevi po preglednosti in prepovedi diskriminacije)

4

2021/C 502/07

Zadeva C-824/19: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – TC, UB/Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA (Predhodno odločanje – Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78/ES – Prepoved diskriminacije na podlagi invalidnosti – Člen 2(2)(a) – Člen 4(1) – Člen 5 – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 21 in 26 – Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov – Naloge sodnika porotnika v kazenskem postopku – Slepa oseba – Popolna izključitev iz sodelovanja v kazenskih zadevah)

5

2021/C 502/08

Zadeva C-825/19: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Thüringer Finanzgericht – Nemčija) – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt (Predhodno odločanje – Carinska unija – Postopek posebne rabe – Dovoljenje z učinkom za nazaj – Uredba (EU) št. 952/2013 – Carinski zakonik Unije – Člen 211(2) – Področje uporabe ratione temporis – Pogoji – Uredba (EGS) št. 2454/93 – Člen 294(2) – Obseg)

6

2021/C 502/09

Zadeva C-29/20: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Köln – Nemčija) – Biofa AG/Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG (Predhodno odločanje – Uredba (EU) št. 528/2012 – Člen 3(1)(a) in (c) – Pojma „biocidni proizvod“ in „aktivna snov“ – Pogoji – Delovanje, ki ni zgolj fizično ali mehansko – Člen 9(1)(a) – Odobritev aktivne snovi – Obseg odobritve)

6

2021/C 502/10

Združeni zadevi C-45/20 in C-46/20: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof– Nemčija) – E/Finanzamt N (C-45/20) in Z/Finanzamt G (C-46/20) (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 167, člen 168, točka (a), člen 250 in člen 252 – Odbitek vstopnega davka – Nepremičnina – Pisarna – Fotonapetostna naprava – Odločitev o vključitvi, s katero se pridobi pravica do odbitka – Obvestilo o odločitvi o vključitvi – Prekluzivni rok za uveljavljanje pravice do odbitka – Domneva vključitve v zasebno premoženje davčnega zavezanca ob neobstoju obvestila o odločitvi o vključitvi – Načelo nevtralnosti – Načelo pravne varnosti – Načeli enakovrednosti in sorazmernosti)

7

2021/C 502/11

Zadeva C-231/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – MT/Landespolizeidirektion Steiermark (Predhodno odločanje – Svoboda opravljanja storitev – Člen 56 PDEU – Igre na srečo – Dajanje na voljo prepovedanih loterij – Sankcije – Sorazmernost – Najnižji znesek glob – Kumuliranje – Neobstoj zgornje omejitve – Nadomestna kazen odvzema prostosti – Sorazmerni prispevek za stroške postopka – Člen 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)

8

2021/C 502/12

Zadeva C-244/20: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španija) – F.C.I./Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Prehodno odločanje – Direktiva 79/7/EGS – Člen 3(2) – Enako obravnavanje moških in žensk v zadevah socialne varnosti – Dajatve za preživele družinske člane – Vdovska pokojnina, ki temelji na zunajzakonskem razmerju – Izključitvena klavzula – Veljavnost – Prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi spola – Dajatev, ki ne spada na področje uporabe Direktive 79/7 – Nedopustnost – Člen 21(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Nediskriminacija na podlagi spola – Člen 17(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Lastninska pravica – Pravni položaj, ki ne spada na področje uporabe prava Unije – Nepristojnost)

9

2021/C 502/13

Zadeva C-360/20: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Argeş – Romunija) – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, nekdanje Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice/NE (Predhodno odločanje – Zaščita finančnih interesov Evropske unije – Člen 325 PDEU – Boj proti goljufijam in drugim nezakonitim ravnanjem – Konvencija o zaščiti finančnih interesov Unije – Pojem „goljufija“ – Kršitveno ravnanje v obdobju vzdrževanja projekta)

9

2021/C 502/14

Zadeva C-373/20: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie – Poljska) – A.M./Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Predhodno odločanje – Kmetijstvo – Skupna kmetijska politika – Sheme neposrednih podpor – Skupna pravila – Shema enotnega plačila – Uredba (ES) št. 1120/2009 – Člen 2(c) – Pojem „trajni pašnik“ – Kolobarjenje – Naravne in periodične poplave travnikov in pašnikov, ki so na posebnem območju varstva narave)

10

2021/C 502/15

Zadeva C-464/20 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 14. oktobra 2021 – KF/Satelitski center Evropske unije (Pritožba – Institucionalno pravo – Osebje Satelitskega centra Evropske unije (Satcen) – Pogodbeni uslužbenci – Način izvedbe upravne preiskave proti pritožniku – Ponovna uvedba preiskave – Izvršitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 25. oktobra 2018, KF/CSUE (T-286/15, EU:T:2018:718) – Ničnostna in odškodninska tožba)

11

2021/C 502/16

Zadeva C-27/21 P: Pritožba, ki sta jo 13. januarja 2021 vložila Ramón González Calvet in Joan González Calvet zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 17. novembra 2020 v zadevi T-257/20, González Calvet/EOR

11

2021/C 502/17

Zadeva C-145/21 P: Pritožba, ki jo je 27. februarja 2021 vložil José María Castillejo Oriol zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 11. februarja 2021 v zadevi T-696/20, Castillejo Oriol/Španija in Komisija

11

2021/C 502/18

Zadeva C-225/21 P: Pritožba, ki jo je 17. marca 2021 vložil Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 3. februarja 2021 v zadevi T-701/20, Segura del Oro Pulido/Komisija

12

2021/C 502/19

Zadeva C-497/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht (Nemčija) 13. avgusta 2021 – SI in drugi/Bundesrepublik Deutschland

12

2021/C 502/20

Zadeva C-580/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 22. septembra 2021 – EEW Energy from Waste Großräschen GmbH/MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

13

2021/C 502/21

Zadeva C-593/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Belgija) 24. septembra 2021 – NY/Herios SARL

13

2021/C 502/22

Zadeva C-595/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Nemčija) 27. septembra 2021 – LSI – Germany GmbH/Freistaat Bayern

14

2021/C 502/23

Zadeva C-600/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 28. septembra 2021 – QE/Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

15

2021/C 502/24

Zadeva C-607/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 30. septembra 2021 – XXX/État belge

15

 

Splošno sodišče

2021/C 502/25

Zadeva T-191/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija (Finančna pomoč – Šesti okvirni program za raziskovanje, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispeva k vzpostavitvi Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002-2006) – Pogodba v zvezi s finančno pomočjo Unije za projekt na področju zdravstvenega sodelovanja – Sklep, ki je izvršilni naslov – Pristojnost Komisije – Sporazum o nepovratnih sredstvih – Izterjava dela izplačanega finančnega prispevka – Arbitražna klavzula – Upravičeni stroški – Legitimno zaupanje)

17

2021/C 502/26

Zadeva T-240/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Komisija (Konkurenca – Koncentracije – Zračni promet – Sklep o razglasitvi koncentracije za združljivo z notranjim trgom in Sporazumom EGP – Upoštevni trg – Presoja učinkov transakcije na konkurenco – Neobstoj zavez – Obveznost obrazložitve)

17

2021/C 502/27

Zadeva T-296/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Komisija (Konkurenca – Koncentracije – Zračni promet – Sklep o razglasitvi koncentracije za združljivo z notranjim trgom in Sporazumom EGP – Upoštevni trg – Presoja učinkov transakcije na konkurenco – Zaveze – Obveznost obrazložitve)

18

2021/C 502/28

Združeni zadevi T-671/18 in T-140/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – ZU/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Premestitev v interesu službe – Člen 12a Kadrovskih predpisov – Psihično nasilje – Člen 25 Kadrovskih predpisov – Obveznost obrazložitve – Pravica do obrambe in pravica do izjave – Očitna napaka pri presoji – Načelo dobrega upravljanja in dolžnost skrbnega ravnanja – Člen 22a Kadrovskih predpisov – Zloraba pooblastil – Člen 24 Kadrovskih predpisov – Prošnja za pomoč – Zavrnitev prošnje – Ocenjevalno obdobje 2017 – Ocenjevalno poročilo – Napredovalno obdobje 2018 – Predlog za nenapredovanje – Odgovornost)

19

2021/C 502/29

Zadeva T-434/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Rosca/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Razpis natečaja – Javni natečaj EPSO/AD/363/18 – Odločitev natečajne komisije, da tožeče stranke ne pripusti k naslednji fazi natečaja – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Člen 27 Kadrovskih predpisov – Enako obravnavanje)

19

2021/C 502/30

Zadeva T-790/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Novolipetsk Steel/Komisija (Ukrepi, ki jih lahko sprejme Unija v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi – Uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla in vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla – Sprememba uredb, ki uvajajo protidampinške ali protisubvencijske ukrepe za izdelke, za katere veljajo zaščitni ukrepi – Načelo prepovedi diskriminacije – Očitna napaka pri presoji)

20

2021/C 502/31

Affaire T-823/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Spiralna elastika za lase) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registrirani model Skupnosti, ki upodablja spiralno elastiko za lase – Razkritje videza izdelka prejšnjih modelov – Razkritje na spletu – Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 – Enakost orožij – Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

21

2021/C 502/32

Zadeva T-112/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Intis/EUIPO – Televes (TELEVEND) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije TELEVEND – Prejšnja besedna znamka Evropske unije TELEVES – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])

21

2021/C 502/33

Zadeva T-210/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Square/EUIPO ($ Cash App) (Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka $ Cash App – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Pravica do izjave – Obveznost obrazložitve – Člen 94(1) Uredbe 2017/1001 – Enako obravnavanje in načelo dobrega upravljanja)

22

2021/C 502/34

Zadeva T-211/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Square/EUIPO ($ Cash App) (Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka $ Cash App – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Pravica do izjave – Člen 94(1) Uredbe 2017/1001)

22

2021/C 502/35

Zadeva T-351/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – St. Hippolyt/EUIPO – Raisioaqua (Vital like nature) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Vital like nature – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije VITAL – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

23

2021/C 502/36

Zadeva T-352/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – St. Hippolyt/EUIPO – Elephant (Strong like nature) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Strong like nature – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije STRONG NATURE – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

24

2021/C 502/37

Zadeva T-356/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2021 – Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije Racing Syndicate – Prejšnja mednarodna besedna znamka SYNDICATE – Predložitev dokazov prvič pred odborom za pritožbe – Člen 95(2) Uredbe (EU) 2017/1001 – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001))

24

2021/C 502/38

Zadeva T-559/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Yadex International/EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka PINAR Süzme Peynir – Prejšnja mednarodna figurativna znamka Süzme Peynir – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

25

2021/C 502/39

Zadeva T-560/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Yadex International/EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz – Prejšnja mednarodna figurativna znamka Süzme Peynir – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

25

2021/C 502/40

Zadeva T-596/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Roller/EUIPO – Flex Equipos de Descanso (DORMILLO) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka DORMILLO – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije DORMILON – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

26

2021/C 502/41

Zadeva T-597/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Roller/EUIPO – Flex Equipos de Descanso (Dormillo) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka Dormillo – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije DORMILON – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

27

2021/C 502/42

Zadeva T-74/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. oktobra 2021 – IJ/Parlament („Javni uslužbenci – Člen 100 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije – Zdravstveni pridržek za obdobje petih let – Pritožba pri Evropskem varuhu človekovih pravic – Rok za vložitev pritožbe – Zamuda – Neobstoj novih in bistvenih dejstev – Nedopustnost“)

27

2021/C 502/43

Zadeva T-100/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2021 – Junqueras i Vies/Parlament (Ničnostna tožba – Institucionalno pravo – Poslanec Parlamenta – Privilegiji in imunitete – Zahteva za zaščito privilegijev in imunitet – Sklep predsednika Parlamenta, da tej zahtevi ne ugodi – Neobstoj pravnega interesa – Nedopustnost)

28

2021/C 502/44

Zadeva T-208/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2021 – JH/Europol (Odškodninska tožba – Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Europol – Dokazna vrednost dokazov – Neobstoj akta, ki posega v položaj – Nepravilnost predhodnega postopka – Nedopustnost)

28

2021/C 502/45

Zadeva T-613/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2021 – Junqueras i Vies/Parlament (Ničnostna tožba – Priznanje Parlamenta glede izvolitve evropskega poslanca po sprostitvi sedeža drugega poslanca – Procesno upravičenje – Pojem „naslovnik“ odločbe – Neobstoj neposrednega nanašanja – Neobstoj splošnega regulativnega akta – Nedopustnost)

29

2021/C 502/46

Zadeva T-19/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2021 – Amazon.com in drugi/Komisija (Ničnostna tožba – Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Spletna prodaja – Sklep o uvedbi preiskave – Ozemeljsko področje uporabe preiskave – Izključitev Italije – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Pripravljalni akt – Nedopustnost)

30

2021/C 502/47

Zadeva T-497/21 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2021 – Girardi/EUIPO (Začasna odredba – Znamka Evropske unije – Poklicno zastopanje – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

30

2021/C 502/48

Zadeva T-554/21: Tožba, vložena 8. septembra 2021 – European Lotto and Betting v EUIPO – Tipp24 Services (Cash4Life)

31

2021/C 502/49

Zadeva T-567/21: Tožba, vložena 7. septembra 2021 – WG/EUIPO

31

2021/C 502/50

Zadeva T-592/21: Tožba, vložena 16. septembra 2021 – Kakuzo/EUIPO – Rauch Fruchtsäfte (Kakuzo)

33

2021/C 502/51

Zadeva T-611/21: Tožba, vložena 23. septembra 2021 – ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Daljinski upravljalniki [brezžični] (pribor za -))

34

2021/C 502/52

Zadeva T-612/21: Tožba, vložena 23. septembra 2021 – ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Daljinski upravljalniki [brezžični] (pribor za -))

34

2021/C 502/53

Zadeva T-634/21: Tožba, vložena 30. septembra 2021 – Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT)

35

2021/C 502/54

Zadeva T-648/21: Tožba, vložena 5. oktobra 2021 – YD/FRA

36

2021/C 502/55

Zadeva T-656/21: Tožba, vložena 11. oktobra 2021 – H/2 Credit Manager/EUIPO – Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS)

37

2021/C 502/56

Zadeva T-664/21: Tožba, vložena 15. oktobra 2021 – YF/EFCA

37

2021/C 502/57

Zadeva T-667/21: Tožba, vložena 12. oktobra 2021 – BAWAG PSK/ECB

38

2021/C 502/58

Zadeva T-672/21: Tožba, vložena 18. oktobra 2021 – Grupa „Lew“/EUIPO – Lechwerke (GRUPALEW.)

39

2021/C 502/59

Zadeva T-676/21: Tožba, vložena 19. oktobra 2021 – Target Brands/EUIPO – The Art Company B & S (art class)

39

2021/C 502/60

Zadeva T-677/21: Tožba, vložena 18. oktobra 2021 – TL/Komisija

40

2021/C 502/61

Zadeva T-678/21: Tožba, vložena 19. oktobra 2021 – Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)

41

2021/C 502/62

Zadeva T-680/21: Tožba, vložena 20. oktobra 2021 – Funline International/EUIPO (AMSTERDAM POPPERS)

41

2021/C 502/63

Zadeva T-714/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2021 – Smiths Group in Siti 1/Komisija

42

2021/C 502/64

Zadeva T-719/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2021 – Northgate in Northgate Europe/Komisija

42

2021/C 502/65

Zadeva T-731/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2021 – Arris Global/Komisija

42


SL

 

Top