EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:093:TOC

Uradni list Evropske unije, C 93, 11. marec 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 93

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
11. marec 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 93/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2019/C 93/02

Zadeva C-310/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Petra Dziveva in druge (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Varstvo finančnih interesov Evropske unije – Člen 325(1) PDEU – Konvencija o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti – Kazenski postopek v zvezi s kaznivimi dejanji na področju DDV – Načelo učinkovitosti – Pridobivanje dokazov – Prisluškovanja telefonskim pogovorom – Odobritev nepristojnega sodišča – Upoštevanje teh prisluškovanj kot dokazov – Nacionalna ureditev – Prepoved)

2

2019/C 93/03

Zadeva C-162/17 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 16. januarja 2019 – Republika Poljska/Stock Polska sp. z o.o., Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (Pritožba – Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 8(1) – Zahteva za registracijo figurativne znamke z besednim elementom LUBELSKA – Prevladujoč in razlikovalen element)

3

2019/C 93/04

Zadeva C-165/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 24. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Šesta direktiva 77/388/EGS – Direktiva 2006/112/ES – Odbitek vstopnega davka – Blago in storitve, uporabljeni hkrati za obdavčljive in oproščene transakcije (blago in storitve za mešano uporabo) – Določitev odbitnega deleža, ki se uporablja – Podružnica s sedežem v državi članici, ki ni država članica sedeža družbe – Izdatki, ki jih ima podružnica in ki so izključno namenjeni opravljanju transakcij sedeža – Splošni stroški podružnice, ki prispevajo k opravljanju tako svojih transakcij kot transakcij sedeža)

3

2019/C 93/05

Zadeva C-168/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria – Madžarska) – SH/TG (Predhodno odločanje – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Libiji – Veriga pogodb, sklenjenih zaradi izdaje bančne garancije v korist subjekta, vpisanega na seznam zamrznitve sredstev – Plačilo stroškov na podlagi pogodb o kontragaranciji – Uredba (EU) št. 204/2011 – Člen 5 – Pojem „sredstva, dana na razpolago subjektu, navedenem v Prilogi III k Uredbi št. 204/2011“ – Člen 12(1)(c) – Pojem „zahtevek za uveljavljanje garancije“ – Pojem „oseba ali subjekt, ki deluje v imenu osebe iz člena 12(1)(a) ali (b)“)

4

2019/C 93/06

Zadeva C-193/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Cresco Investigation GmbH/Markus Achatzi (Predhodno odločanje – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 21 – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78/ES – Člen 2(2)(a) – Neposredna diskriminacija na podlagi vere – Nacionalna zakonodaja, ki nekaterim delavcem omogoča dan dopusta na veliki petek – Utemeljitev – Člen 2(5) – Člen 7(1) – Obveznosti zasebnih delodajalcev in nacionalnega sodišča, ki izhajajo iz nezdružljivosti nacionalnega prava z Direktivo 2000/78)

6

2019/C 93/07

Zadeva C-258/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – E.B./Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Člen 2 – Poskus nečistovanja, ki ga uradnik stori nad mladoletniki moškega spola – Disciplinski ukrep, sprejet leta 1975 – Predčasna upokojitev z znižanjem zneska pokojnine – Diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti – Učinki uporabe Direktive 2000/78/ES na disciplinski ukrep – Podrobna pravila za izračun izplačila starostne pokojnine)

7

2019/C 93/08

Zadeva C-265/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. januarja 2019 – Evropska komisija/United Parcel Service, Inc., FedEx Corp. (Pritožba – Nadzor koncentracij podjetij – Prevzem družbe TNT Express od družbe UPS – Sklep Komisije, s katerim je bila koncentracija razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in delovanjem Sporazuma EGP – Ekonometrični model, ki ga je razvila Komisija – Nesporočitev sprememb ekonometričnega modela – Kršitev pravice do obrambe)

7

2019/C 93/09

Zadeva C-272/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 23. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje – Prosto gibanje delavcev – Enako obravnavanje – Dohodnina – Prispevki za socialno varnost – Delavec, ki je v koledarskem letu zapustil državo članico zaposlitve – Uporaba pravila pro rata temporis za znižanje odmere prispevkov)

8

2019/C 93/10

Zadeva C-313/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 24. januarja 2019 – George Haswani/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba – Člen 86 Poslovnika Splošnega sodišča – Dopustnost – Postopek za prilagoditev tožbe – Potreba po prilagoditvi razlogov in trditev – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Sirski arabski republiki – Seznam oseb, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Uvrstitev imena tožeče stranke)

9

2019/C 93/11

Zadeva C-326/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 24. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW)/X, Y in X, Y/Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) ter Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW)/Z (Predhodno odločanje – Direktiva 1999/37/ES – Dokumenti za registracijo vozil – Manjkajoči podatki v potrdilih o registraciji – Vzajemno priznanje – Direktiva 2007/46/ES – Vozila, izdelana pred harmonizacijo tehničnih zahtev na ravni Evropske unije – Spremembe, ki vplivajo na tehnične značilnosti vozila)

9

2019/C 93/12

Zadeva C-386/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v preživninskih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Člen 5, točka 2 – Člen 27 – Člen 35(3) – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo – Uredba (ES) št. 2201/2003 – Člen 19 – Litispendenca – Člen 22(a) – Člen 23(a) – Nepriznanje odločb, če so v očitnem nasprotju z javnim redom – Člen 24 – Prepoved preverjanja pristojnosti sodišča izvora – Razlog za nepriznavanje na podlagi neupoštevanja pravil o litipendenci – Neobstoj)

10

2019/C 93/13

Zadeva C-387/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (Predhodno odločanje – Državne pomoči – Obstoječe pomoči in nove pomoči – Opredelitev – Uredba (ES) št. 659/1999 – Člen 1(b)(iv) in (v) – Načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj – Uporabnost – Subvencije, dodeljene pred liberalizacijo trga, ki je bil prvotno zaprt za konkurenco – Odškodninska tožba, ki jo proti državi članici vloži konkurent družbe prejemnice)

11

2019/C 93/14

Zadeva C-389/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – postopek, ki ga je sprožila „Paysera LT“ UAB, nekdanja „EVP International“ UAB (Predhodno odločanje – Začetek opravljanja dejavnosti institucij za izdajo elektronskega denarja – Direktiva 2009/110/ES – Člen 5(2) in (3) – Pravila o lastnih sredstvih – Lastna sredstva, ki se zahtevajo za opravljanje dejavnosti, povezanih z izdajo elektronskega denarja – Pojem „dejavnost, povezana z izdajo elektronskega denarja“ – Izdaja elektronskega denarja v nominalni vrednosti prejetih sredstev v korist prodajalca)

12

2019/C 93/15

Zadeva C-419/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. januarja 2019 – Deza a.s./Evropska agencija za kemikalije, Kraljevina Danska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Švedska, Kraljevina Norveška (Pritožba – Uredba (ES) št. 1907/2006 (Uredba REACH) – Priloga XIV – Izdelava seznama snovi, ki so predmet avtorizacije – Vpis na seznam snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV – Posodobitev vpisa na seznam za snov bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) – Domnevne napake pri razlagi in uporabi Uredbe REACH in načela pravne varnosti – Izkrivljanje dejstev in dokazov – Obseg nadzora)

12

2019/C 93/16

Zadeva C-430/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2011/83/EU – Pogodbe na daljavo – Člen 6(1)(h) – Obveznost informiranja o pravici do odstopa – Člen 8(4) – Pogodba, ki je bila sklenjena s sredstvom komuniciranja na daljavo z omejenim prostorom ali časom za prikaz informacij – Pojem „omejen prostor ali čas za prikaz informacij“ – Zloženka iz periodične publikacije – Poštna naročilnica, ki vsebuje povezavo na informacije o pravici do odstopa)

13

2019/C 93/17

Zadeva C-477/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 24. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV (Predhodno odločanje – Socialna varnost – Uredba (EU) št. 1231/2010 – Zakonodaja, ki se uporablja – Potrdilo A 1 – Člen 1 – Razširitev ugodnosti potrdila A 1 na državljana tretjih držav, ki zakonito stalno prebivata na ozemlju države članice – Zakonito stalno prebivanje – Pojem)

14

2019/C 93/18

Zadeva C-496/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Deutsche Post AG/Hauptzollamt Köln (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Unije – Člen 39 – Status pooblaščenega gospodarskega subjekta – Izvedbena uredba (EU) 2015/2447 – Člen 24(1), drugi pododstavek – Vložnik, ki ni fizična oseba – Vprašalnik – Zbiranje osebnih podatkov – Direktiva 95/46/ES – Člena 6 in 7 – Uredba (EU) 2016/679 – Člena 5 in 6 – Obdelava osebnih podatkov)

14

2019/C 93/19

Zadeva C-639/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – SIA „KPMG Baltics“ kot stečajna upraviteljica družbe AS „Latvijas Krājbanka“/SIA „Ķipars AI“ (Predhodno odločanje – Dokončnost poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev – Direktiva 98/26/ES – Področje uporabe – Pojem „prenosni nalog“ – Plačilni nalog, naslovljen na imetnika navadnega tekočega računa pri kreditni instituciji, ki je bila naknadno razglašena za insolventno)

15

2019/C 93/20

Zadeva C-661/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irlande) – Irska) – M.A., S.A., A.Z./The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlande (Predhodno odločanje – Azilna politika – Merila in mehanizmi za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito – Uredba (UE) št. 604/2013 – Diskrecijske klavzule – Merila ocenjevanja)

16

2019/C 93/21

Zadeva C-698/17 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. januarja 2019 – Toni Klement/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 15(1) – Vloga za razveljavitev znamke – Tridimenzionalna znamka, ki predstavlja obliko pečice – Resna in dejanska uporaba – Obrazložitev)

17

2019/C 93/22

Zadeva C-74/18: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožila A Ltd (Predhodno odločanje – Direktiva 2009/138/ES – Začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja – Člen 13, točka 13 – Pojem „država članica, v kateri je nevarnost“ – Družba, ki ima sedež v eni državi članici in ki zagotavlja storitve zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbene nevarnosti v zvezi s preoblikovanji družb v drugi državi članici – Člen 157 – Država članica, v kateri se pobira davek na zavarovalne premije)

17

2019/C 93/23

Zadeva C-102/18: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Köln – Nemčija) – Postopek, ki ga je začel Klaus Manuel Maria Brisch (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (EU) št. 650/2012 – Člen 65(2) – Evropsko potrdilo o dedovanju – Zahteva za potrdilo – Izvedbena uredba (EU) št. 1329/2014 – Obvezna ali fakultativna narava obrazca, sprejetega na podlagi člena 1(4) Izvedbene uredbe št. 1329/2014)

18

2019/C 93/24

Zadeva C-551/18 PPU: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo l’Hof van Cassatie – Belgija) – izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega zoper IK (Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami – Evropski nalog za prijetje, izdan zaradi izvršitve kazni odvzema prostosti – Vsebina in oblika – Člen 8(1)(f) – Neobstoj navedbe dodatne kazni – Veljavnost – Posledice – Učinek na odvzem prostosti)

18

2019/C 93/25

Zadeva C-292/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar (Nemčija) 27. aprila 2018 – Petra Breyer, Heiko Breyer/Sundair GmbH

19

2019/C 93/26

Zadeva C-308/18 P: Pritožba, ki jo je Schniga GmbH vložila 7. maja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 23. februarja 2018 v zadevi T-445/16, Schinga GmbH/Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

19

2019/C 93/27

Zadeva C-444/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 6. julija 2018 – Fluctus s.r.o. in drugi

20

2019/C 93/28

Zadeva C-463/18 P: Pritožba, ki jo je CeramTec GmbH vložila 13. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 3. maja 2018 v zadevi T-193/17, CeramTec GmbH/EUIPO

20

2019/C 93/29

Zadeva C-553/18 P: Pritožba, ki jo je Lion's Head Global Partners LLP vložila 29. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. junija 2018 v zadevi T-294/17, Lion's Head Global Partners LLP/EUIPO

20

2019/C 93/30

Zadeva C-554/18 P: Pritožba, ki jo je Lion's Head Global Partners LLP vložila 29. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. junija 2018 v zadevi T 310/17, Lion's Head Global Partners LLP/EUIPO

21

2019/C 93/31

Zadeva C-608/18 P: Pritožba, ki jo je Republika Ciper vložila 24. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 13. julija 2018 v zadevi T-825/16, Republika Ciper/EUIPO

21

2019/C 93/32

Zadeva C-609/18 P: Pritožba, ki jo je Republika Ciper vložila 24. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 13. julija 2018 v zadevi T-847/16, Republika Ciper/EUIPO

22

2019/C 93/33

Zadeva C-612/18 P: Pritožba, ki jo je ClientEarth vložila 25. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 11. julija 2018 v zadevi ClientEarth/Komisija, T-644/16

23

2019/C 93/34

Zadeva C-726/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italija) 22. novembra 2018 – FW, GY/U.T.G. – Prefettura di Lucca

25

2019/C 93/35

Zadeva C-729/18 P: Pritožba, ki jo je VTB Bank PAO, nekdanja VTB Bank OAO, vložila 23. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi VTB Bank/Svet, T-734/14

25

2019/C 93/36

Zadeva C-732/18 P: Pritožba, ki so jo PAO Rosneft Oil Company, nekdanja NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, nekdanja RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO vložili 23. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-715/14, Rosneft in drugi/Svet

26

2019/C 93/37

Zadeva C-749/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative (Luksemburg) 30. novembra 2018 – B, C, D/Administration des contributions directes

27

2019/C 93/38

Zadeva C-750/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 3. decembra 2018 – A, B/C

29

2019/C 93/39

Zadeva C-758/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 30. novembra 2018 – Bulgarian Air Charter Limited/NE

29

2019/C 93/40

Zadeva C-796/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 19. decembra 2018 – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH/mesto Köln

30

2019/C 93/41

Zadeva C-813/18 P: Pritožba, ki jo je Deza, a.s. vložila 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 24. oktobra 2018 v zadevi T-400/17, Deza/Komisija

31

2019/C 93/42

Zadeva C-823/18 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 27. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 18. oktobra 2018 v zadevi T-640/16, GEA Group AG/Komisija

32

2019/C 93/43

Zadeva C-832/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Helsingin hovioikeus (Finska) 21. decembra 2018 – A u. a./Finnair Oyi

33

2019/C 93/44

Zadeva C-2/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus (Estonija) 4. januarja 2019 – A.P./Riigiprokuratuur

34

2019/C 93/45

Zadeva C-5/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 4. januarja 2019 – Overgaz Mrezhi AD, nepridobitno združenje Bulgarska Gazova Asotsiatsia/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

34

2019/C 93/46

Zadeva C-8/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 7. januarja 2019 – kazenski postopek zoper RH

35

2019/C 93/47

Zadeva C-60/19 P: Pritožba, ki jo je Mouvement pour une Europe des nations et des libertés vložilo 24. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 27. novembra 2018 v zadevi T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlament

36

 

Splošno sodišče

2019/C 93/48

Zadeva T-400/10 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – Hamas/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti nekaterim osebam in subjektom zaradi boja proti terorizmu – Zamrznitev sredstev – Možnost za organ tretje države, da se ga opredeli kot pristojni organ v smislu Skupnega stališča 2001/931/SZVP – Dejanska podlaga sklepov o zamrznitvi sredstev – Obveznost obrazložitve – Napaka pri presoji – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Pravica do obrambe – Lastninska pravica)

38

2019/C 93/49

Zadeva T-298/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – East West Consulting/Komisija (Nepogodbena odgovornost – Instrument za predpristopno pomoč – Tretja država – Nacionalno javno naročilo – Decentralizirano upravljanje – Sklep 2008/969/ES, Euratom – Sistem zgodnjega opozarjanja (SZO) – Aktivacija opozorila v SZO – Zaščita finančnih interesov Unije – Zavrnitev odobritve ex ante s strani Komisije – Nedodelitev naročila – Pristojnost Splošnega sodišča – Dopustnost dokazov – Neobstoj pravne podlage za opozorilo – Pravica do obrambe – Domneva nedolžnosti – Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice – Vzročna zveza – Premoženjska in nepremoženjska škoda – Izguba naročila – Izguba možnosti za pridobitev drugih naročil)

40

2019/C 93/50

Zadeva T-348/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2019 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (Arbitražna klavzula – Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti – Projekt Minatran – Upravičeni stroški – Nadomestilo – Zamudna sodba – Ugovor)

40

2019/C 93/51

Zadeva T-412/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2019 – Bena Properties/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Pravica do obrambe – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Pravica do časti in ugleda – Lastninska pravica – Domneva nedolžnosti – Sorazmernost)

41

2019/C 93/52

Zadeva T-413/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2019 – Cham/Svet („Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Pravica do obrambe – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Pravica do časti in ugleda – Lastninska pravica – Domneva nedolžnosti – Sorazmernost“)

42

2019/C 93/53

Zadeva T-525/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – GQ in drugi/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Reforma Kadrovskih predpisov – Uredba (EU, Euratom) št. 1023/2013 – Vrste delovnih mest – Predhodna pravila o razvrstitvi med vrste delovnih mest – Člen 31 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Strokovno-tehnični uslužbenec v prehodnem obdobju – Napredovanje na podlagi člena 45 Kadrovskih predpisov, ki je dovoljeno le med kariero, ki ustreza vrsti zasedenega delovnega mesta – Dostop do delovnega mesta „višji strokovno-tehnični uslužbenec“ (AST 10) izključno po postopku iz člena 4 in člena 29(1) Kadrovskih predpisov – Enako obravnavanje – Izguba upravičenosti do napredovanja v naziv AST 10 – Zaupanje v pravo)

43

2019/C 93/54

Zadeva T-526/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – FZ in drugi/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Reforma Kadrovskih predpisov – Uredba (EU, Euratom) št. 1023/2013 – Vrste delovnih mest – Prehodna pravila v zvezi z razvrstitvijo v vrste delovnih mest – Člen 30 Priloge XIII h Kadrovskih predpisom – Upravni uslužbenci v prehodnem obdobju (AD 13) – Upravni uslužbenci (AD 12) – Napredovanje na podlagi člena 45 Kadrovskih predpisov, ki je na poklicni poti dovoljeno samo, če ustreza zasedanemu delovnemu mestu – Dostop do delovnega mesta vrste „vodja enote ali enakovredna funkcija“ ali „svetovalec ali enakovredna funkcija“ izključno na podlagi postopka iz člena 4 in člena 29(1) Kadrovskih predpisov – Enako obravnavanje – Izguba upravičenosti do napredovanja v višji razred – Legitimno pričakovanje)

44

2019/C 93/55

Zadeva T-540/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – FZ in drugi/Komisija („Javni uslužbenci – Uradniki – Reforma Kadrovskih predpisov – Uredba (EU, Euratom) št. 1023/2013 – Vrste delovnih mest – Prehodna pravila v zvezi z razvrstitvijo v vrste delovnih mest – Člen 30 Priloge XIII h Kadrovskih predpisom – Upravni uslužbenci v prehodnem obdobju (AD 13) – Upravni uslužbenci (AD 12) – Napredovanje na podlagi člena 45 Kadrovskih predpisov, ki je na poklicni poti dovoljeno samo, če ustreza zasedanemu delovnemu mestu – Dostop do delovnega mesta vrste ‚vodja enote ali enakovredna funkcija‘ ali ‚svetovalec ali enakovredna funkcija‘ izključno na podlagi postopka iz člena 4 in člena 29(1) Kadrovskih predpisov – Pojem ‚akt, ki posega v položaj‘ – Potrditveni akt – Litispendenca – Upoštevanje zahtev v zvezi s predhodnim postopkom – Nedopustnost“)

45

2019/C 93/56

Zadevi T-641/16 RENV in T-137/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Kakol/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlitev – Obvestilo o natečaju – Javni natečaj – Pripustitev kandidata k preizkusom v ocenjevalnem centru – Nepriznanje nazivov ali diplom – Pripustitev k prejšnjemu natečaju – Pogoji za podobne natečaje – Pravilo o skladnosti med tožbo in pritožbo – Pravnomočnost – Nespoštovanje predhodnega upravnega postopka – Akt, ki posega v položaj v smislu člena 91 Kadrovskih predpisov – Pristojnost avtorja akta – Odškodninski zahtevek)

46

2019/C 93/57

Zadeva T-750/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – FV/Svet (Javni uslužbenci – Uradniki – Člen 42c Kadrovskih predpisov – Dopust v interesu službe – Enako obravnavanje – Prepoved diskriminacije zaradi starosti – Očitna napaka pri presoji – Odgovornost)

47

2019/C 93/58

Zadeva T-881/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. januarja 2019 – HJ/EMA (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Delna nedopustnost – Predlog za izdajo odredbe – Dostop uradnikov do njihovega osebnega spisa – Člena 26 in 26a Kadrovskih predpisov – Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Osebni spis, dostopen vsem članom osebja EMA – Varstvo fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov s strani institucij in organov Unije – Odgovornost – Nepremoženjska škoda)

47

2019/C 93/59

Zadeva T-46/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – TDH Group/EUIPO – Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unije – Figurativna znamka Pet Cuisine – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

48

2019/C 93/60

Zadeva T-111/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. januarja 2019 – Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije COMPUTER MARKET – Absolutni razlog za zavrnitev – Zamuda pri vložitvi pritožbe – Nedopustnost pritožbe pred odborom za pritožbe – Člen 60 Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 68 Uredbe (EU) 2017/1001) – Pravilo 49(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 (postal člen 23(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2018/625))

49

2019/C 93/61

Zadeva T-128/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – Torné/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Reforma Kadrovskih predpisov iz leta 2014 – Dopust iz osebnih razlogov – Hkratna zaposlitev kot začasni uslužbenec – Prehodni ukrepi v zvezi z nekaterimi načini izračuna pokojnine – Prošnja za predhodno odločbo – Akt, ki posega v položaj – Namen prehodnih ukrepov – Uporaba ratione personae – Začetek zaposlitve)

49

2019/C 93/62

Zadeva T-160/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. januarja 2019 – RY/Komisija (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Člen 2(c) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev – Pogodba za nedoločen čas – Odpustitev – Izguba zaupanja – Pravica do izjave – Dokazno breme)

50

2019/C 93/63

Zadeva T-464/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – TP/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Odtegljaj od plače – Preživnina, ki jo nacionalno sodišče določi v okviru postopka razveze zakonske zveze – Lojalno sodelovanje z nacionalnimi sodnimi organi – Vezana pristojnost – Člen 24 Kadrovskih predpisov – Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev – Pravilo o skladnosti – Akt ki posega v položaj – Odškodninski zahtevek – Upoštevanje predhodnega postopka)

51

2019/C 93/64

Zadeva T-477/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2019 – Haswani/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost – Napaka pri presoji)

51

2019/C 93/65

Zadeva T-489/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2019 – Windspiel Manufaktur/EUIPO (Prikaz zamaška steklenice) („Znamka Evropske unije – Zahteva za registracijo znamke Evropske unije, ki predstavlja zamašek steklenice – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)“)

52

2019/C 93/66

Zadeva T-572/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – UC/Parlament (Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2015 – Ocenjevalno poročilo – Dodelitev točk za delovno uspešnost – Obveznost obrazložitve – Pravica do izjave – Očitna napaka pri presoji – Odgovornost – Nepremoženjska škoda)

53

2019/C 93/67

Zadeva T-576/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2019 – Mas Que Vinos Global/EUIPO – JESA (EL SEÑORITO) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedna znamka Evropske unije EL SEÑORITO – Prejšnja nacionalna besedna znamka SEÑORITA – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

53

2019/C 93/68

Zadeva T-671/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2019 – Turbo-K International/EUIPO – Turbo-K (TURBO-K) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije TURBO-K – Prejšnje neregistrirane znamke TURBO-K – Relativni razlog za zavrnitev – Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu – Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe (EU) 2017/1001] – Pravila common law, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off) – „Goodwill“)

54

2019/C 93/69

Zadeva T-761/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – UR/Komisija (Javni uslužbenci – Javni natečaj – Obvestilo o natečaju EPSO/AD/322/16 za zaposlitev administratorjev na področju revizije (AD 5/AD 7) – Pogoj za pripustitev – Zahtevana diploma – Nevpis na rezervni seznam – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Člen 27, prvi odstavek, Kadrovskih predpisov)

55

2019/C 93/70

Zadeva T-801/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Neobstoj razlikovalnega učinka – Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo – Člen 7(1), (b) in (c), ter (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1), (b) in (c), ter (3) Uredbe (EU) 2017/1001)

55

2019/C 93/71

Zadeva T-802/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Neobstoj razlikovalnega učinka – Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo – Člen 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe (EU) 2017/1001)

56

2019/C 93/72

Zadeva T-803/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije ORIGINAL excellent dermatest – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Neobstoj razlikovalnega učinka – Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo – Člen 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe (EU) 2017/1001)

57

2019/C 93/73

Zadeva T-832/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. januarja 2019 – achtung!/EUIPO (achtung!) (Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka achtung! – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

57

2019/C 93/74

Zadeva T-7/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – Inforsacom Logicialis/EUIPO (Business and technology working as one) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije Business and technology working as one – Znamka, sestavljena iz oglaševalskega slogana – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

58

2019/C 93/75

Zadeva T-30/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Yado/EUIPO – Dvectis CZ (Sedežna blazina) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Model Skupnosti št. 2371591-0001 (Sedežna blazina) – Nedopustnost pritožbe pred odborom za pritožbe – Predložitev dokumenta EUIPO s kontaktnim obrazcem – Predložitev dokumenta EUIPO po elektronskem sredstvu in telefaksu)

58

2019/C 93/76

Zadeva T-40/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2019 – Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER) (Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka SOLIDPOWER – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

59

2019/C 93/77

Zadeva T-91/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2019 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD) („Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije DIAMOND CARD – Absolutni razlog za zavrnitev – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001“)

60

2019/C 93/78

Zadeva T-368/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2019 – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije ETI Bumbo – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije BIMBO – Relativni razlogi za zavrnitev – Verjetnost zmede – Upoštevna javnost – Podobnost znakov – Razlikovalni učinek prejšnje znamke – Člen 1(b)Uredbe (EU) 2017/1001)

60

2019/C 93/79

Zadeva T-160/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2019 – Theodorakidi/EUIPO – Benopoulou (THYREOS VASSILIKI) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije THYREOS VASSILIKI – Ugotovitev ničnosti – Pravica do imena Vassiliki v Grčiji – Relativni razlog za ničnost, ki se nanaša na kršitev pravice do imena – Člen 60(2)(a) Uredbe (EU) 2017/1001 – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

61

2019/C 93/80

Zadeva T-304/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2019 – MLPS/Komisija (Tožba za razglasitev ničnosti in tožba zaradi nedelovanja – Ustavitev postopka s pritožbo – Zavrnitev Komisije, da sproži postopek na podlagi člena 7 PEU – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)

61

2019/C 93/81

Zadeva T-331/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2019 – Szécsi in Somossy/Komisija (Odškodninska tožba – Institucionalno pravo – Nesprejetje ukrepov s strani Komisije, primernih za zagotovitev, da bi madžarska sodišča spoštovala člen 13 Direktive 2005/29/ES in nacionalno določbo za njegov prenos – Nedopustnost)

62

2019/C 93/82

Zadeva T-436/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2019 – Prigent/Komisija (Ničnostna tožba – Ustavitev pritožbenega postopka – Zavrnitev s strani Komisije, da sproži postopek za neizpolnitev obveznosti – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)

62

2019/C 93/83

Zadeva T-557/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. januarja 2019 – LG Electronics/EUIPO – Beko (BECON) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Umik ugovora – Ustavitev postopka)

63

2019/C 93/84

Zadeva T-574/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 21. januarja 2019 – Agrochem-Maks/Komisija (Začasna odredba – Fitofarmacevtska sredstva – Aktivna snov oksasulfuron – Nepodaljšanje odobritve za dajanje na trg – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti – Tehtanje interesov)

64

2019/C 93/85

Zadeva T-751/18: Tožba, vložena 21. decembra 2018 – Daimler/Komisija

64

2019/C 93/86

Zadeva T-755/18: Tožba, vložena 22. decembra 2018 – FL Brüterei M-V in drugi/Komisija

65

2019/C 93/87

Zadeva T-756/18: Tožba, vložena 28. decembra 2018 – AG/Europol

67

2019/C 93/88

Zadeva T-760/18: Tožba, vložena 20. decembra 2018 – Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO – New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

68

2019/C 93/89

Zadeva T-6/19: Tožba, vložena 4. januarja 2019 – Irish Wind Farmers’ Association in drugi/Komisija

69

2019/C 93/90

Zadeva T-10/19: Tožba, vložena 4. januarja 2019 – United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

69

2019/C 93/91

Zadeva T-17/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Giulia Moi/Parlament

70

2019/C 93/92

Zadeva T-21/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

71

2019/C 93/93

Zadeva T-23/19: Tožba, vložena 14. januarja 2019 – Limango/EUIPO – Consolidated Artists (limango)

72

2019/C 93/94

Zadeva T-24/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – INC in Consorzio Stabile Sis/Komisija

73

2019/C 93/95

Zadeva T-29/19: Tožba, vložena 15. januarja 2019 – Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)

73

2019/C 93/96

Zadeva T-35/19: Tožba, vložena 17. januarja 2019 – Benavides Torres/Svet

74

2019/C 93/97

Zadeva T-36/19: Tožba, vložena 18. januarja 2019 – PE Digital/EUIPO – Spark Networks Services (ElitePartner)

75

2019/C 93/98

Zadeva T-40/19: Tožba, vložena 21. januarja 2019 – Amigüitos pets & life v EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)

76

2019/C 93/99

Zadeva T-44/19: Tožba, vložena 23. januarja 2019 – Globalia Corporación Empresarial/EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club)

77

2019/C 93/100

Zadeva T-46/19: Tožba, vložena 25. januarja 2019 – Helenska republika/Evropska komisija

78


SL

 

Top