EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:408:TOC

Uradni list Evropske unije, C 408, 12. november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 408

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
12. november 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 408/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Splošno sodišče

2018/C 408/02

Razporeditev sodnikov v senate

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 408/03

Zadeva C-358/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative – Luksemburg) – UBS Europe SE, nekdanja UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin et consorts (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 2004/39/ES – Člen 54(1) in (3) – Obseg obveznosti poklicne skrivnosti, naložene nacionalnim organom finančnega nadzora – Odločba, s katero je ugotovljena izguba poklicnega ugleda – Zadeva, za katero velja kazensko pravo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 47 in 48 – Pravica do obrambe – Vpogled v spis)

5

2018/C 408/04

Zadeva C-438/16 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. septembra 2018 – Evropska komisija/Francoska republika, IFP Énergies nouvelles (Pritožba – Državna pomoč – Shema pomoči, ki jo je izvajala Francija – Neomejeno državno poroštvo, zagotovljeno Institut Français du Pétrole (IFP) z dodelitvijo statusa osebe javnega prava industrijske in komercialne narave (EPIC) – Sklep, s katerim je ugotovljeno, da ta ukrep deloma ni državna pomoč in deloma je državna pomoč, združljiva z notranjim trgom, če se spoštujejo nekateri pogoji – Pojem „shema pomoči“ – Domneva obstoja prednosti – Dokazno breme in dokazni standard)

6

2018/C 408/05

Zadeva C-510/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Carrefour Hypermarchés SAS in drugi/Ministre des Finances et des Comptes publics (Predhodno odločanje – Državne pomoči – Člen 108(3) PDEU – Uredba (ES) št. 794/2004 – Priglašene sheme pomoči – Člen 4 – Sprememba obstoječe pomoči – Veliko povečanje prihodka od dajatev, ki so namenjene za financiranje shem pomoči glede na napovedi, ki so bile priglašene Evropski komisiji – Prag 20 % začetnega proračuna)

7

2018/C 408/06

Zadeva C-546/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi – Španija) – Montte SL/Musikene (Predhodno odločanje – Člen 267 PDEU – Pristojnost Sodišča – Status predložitvenega organa kot sodišča – Direktiva 2014/24/EU – Postopki oddaje javnih naročil – Odprti postopek – Merila za oddajo – Tehnična ocena – Najnižja točkovna vrednost – Ocena na podlagi cene)

7

2018/C 408/07

Zadeva C-594/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Enzo Buccioni/Banca d'Italia (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 2013/36/EU – Člen 53(1) – Obveznost varovanja poslovne skrivnosti pristojnih nacionalnih organov nadzora kreditnih institucij – Kreditne institucije, zoper katere je bil uveden postopek prisilne likvidacije – Razkritje zaupnih informacij v civilnih ali gospodarskih postopkih)

8

2018/C 408/08

Zadeva C-618/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)– Združeno kraljestvo) – Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions (Predhodno odločanje – Prosto gibanje oseb – Člen 45 PDEU – Akt o pristopu iz leta 2003 – Priloga XII, poglavje 2 – Možnost države članice, da odstopi od člena 7(2) Uredbe (EU) št. 492/2011 in člena 7(3) Direktive 2004/38/ES – Poljski državljan, ki ni dopolnil neprekinjenega obdobja dvanajstih mesecev registriranega dela v državi članici gostiteljici)

9

2018/C 408/09

Zadeva C-685/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Münster – Nemčija) – EV/Finanzamt Lippstadt (Predhodno odločanje – Členi od 63 do 65 PDEU – Prosti pretok kapitala – Odbitek obdavčljivega dobička – Udeležba matične družbe v kapitalski družbi z upravo in sedežem v tretji državi – Dividende, izplačane matični družbi – Davčna olajšava, za katero veljajo strožji pogoji kot za odbitek dobička od udeležbe v kapitalski družbi, ustanovljeni po nacionalnem pravu, ki ni oproščena)

9

2018/C 408/10

Zadeva C-26/17 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 13. septembra 2018 – Birkenstock Sales GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba – Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka z vzorcem medsebojno prepletenih valovitih črt – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 7(1)(b) – Absolutni razlog za zavrnitev – Razlikovalni učinek – Reliefni vzorec)

10

2018/C 408/11

Zadeva C-41/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Isabel González Castro/Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Predhodno odločanje – Direktiva 92/85/EGS – Členi 4, 5 in 7 – Zaščita varnosti in zdravja delavcev – Delavka, ki doji – Nočno delo – Izmensko delo, ki se delno opravlja ponoči – Ocena tveganj, ki izhajajo iz delovnega mesta – Preventivni ukrepi – Izpodbijanje s strani zadevne delavke – Direktiva 2006/54/ES – Člen 19 – Enako obravnavanje – Diskriminacija na podlagi spola – Dokazno breme)

10

2018/C 408/12

Zadeva C-51/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Ítélőtábla – Madžarska) – OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt/Teréz Ilyés, Emil Kiss (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Nepošteni pogoji – Direktiva 93/13/EGS – Področje uporabe – Člen 1(2) – Obvezni zakoni in predpisi – Člen 3(1) – Pojem „pogodbeni pogoj, o katerem se stranki nista dogovorili posamično“ – Pogoj, vključen v pogodbo po njeni sklenitvi in po posegu nacionalnega zakonodajalca – Člen 4(2) – Jasen in razumljiv jezik pogoja – Člen 6(1) – Presoja nepoštenosti pogodbenega pogoja s strani nacionalnega sodišča po uradni dolžnosti – Kreditna pogodba v tujih valutah, sklenjena med prodajalcem ali ponudnikom in potrošnikom)

11

2018/C 408/13

Združeni zadevi C-54/17 in C-55/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Tre SpA, nekdanja Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, nekdanja Vodafone Omnitel NV (C-55/17) (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2005/29/ES – Nepoštene poslovne prakse – Člen 3(4) – Področje uporabe – Členi 5, 8 in 9 – Agresivne poslovne prakse – Priloga I, točka 29 – Agresivne poslovne prakse v vseh okoliščinah – Nenaročeno blago ali storitve – Direktiva 2002/21/ES – Direktiva 2002/22/ES – Telekomunikacijske storitve – Prodaja kartic SIM (Subscriber Identity Module, modul za identifikacijo naročnika), ki vsebujejo nekatere predhodno nameščene in predhodno aktivirane storitve – Neobstoj predhodne obvestitve potrošnikov)

12

2018/C 408/14

Zadeva C-68/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 11. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesarbeitsgericht – Nemčija) – IR/JQ (Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje – Poklicne dejavnosti cerkva ali drugih organizacij, katerih etika temelji na veri ali prepričanju – Poklicne zahteve – Delovanje v dobri veri in lojalno do etosa cerkve ali organizacije – Pojem – Različno obravnavanje na podlagi vere ali prepričanja – Odpoved delovnega razmerja delavcu, ki je pripadnik katoliške vere in ki je na vodstvenem položaju, zaradi druge civilne zakonske zveze, sklenjene po razvezi)

13

2018/C 408/15

Zadeva C-69/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 12. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bucureşti – Romunija) – Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, nekdanja Gamesa Wind România SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Pravica do odbitka – Pridobitve blaga davčnega zavezanca, ki ga je davčna uprava razglasila za „nedejavnega“ – Zavrnitev pravice do odbitka – Načeli sorazmernosti in nevtralnosti DDV)

14

2018/C 408/16

Zadeva C-98/17 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. septembra 2018 – Koninklijke Philips NV, Philips France SAS/Evropska komisija (Pritožba – Omejevalni sporazumi – Evropski trg čipov za kartice – Mreža dvostranskih stikov – Izmenjava občutljivih poslovnih informacij – Omejevanje konkurence „zaradi cilja“ – Enotna in trajajoča kršitev – Udeležba pri kršitvi in seznanjenost udeleženca pri nekaterih dvostranskih stikih z drugimi dvostranskimi stiki – Sodni nadzor)

15

2018/C 408/17

Zadeva C-99/17 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. septembra 2018 – Infineon Technologies AG/Evropska komisija (Pritožba – Omejevalni sporazumi – Evropski trg čipov za kartice – Mreža dvostranskih stikov – Izmenjava občutljivih poslovnih informacij – Izpodbijanje pristnosti dokazov – Pravica do obrambe – Omejevanje konkurence „zaradi cilja“ – Enotna in trajajoča kršitev – Sodni nadzor – Neomejena sodna pristojnost – Obseg – Izračun zneska globe)

15

2018/C 408/18

Zadeva C-109/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena – Španija) – Bankia SA/Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino (Predhodno odločanje – Direktiva 2005/29/ES – Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov – Pogodba o hipotekarnem kreditu – Postopek izvršbe na podlagi hipoteke – Ponovna ocena vrednosti nepremičnine pred prodajo na dražbi – Veljavnost izvršilnega naslova – Člen 11 – Ustrezna in učinkovita sredstva proti nepoštenim poslovnim praksam – Prepoved nacionalnemu sodišču, da presoja obstoj nepoštenih poslovnih praks – Nemožnost prekinitve postopka izvršbe na podlagi hipoteke – Člena 2 in 10 – Kodeks dobrega ravnanja – Pravno nezavezujoča narava tega kodeksa)

16

2018/C 408/19

Zadeva C-114/17 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. septembra 2018 – Kraljevina Španija/Evropska komisija (Pritožba – Državne pomoči – Digitalna televizija – Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih v Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (avtonomna skupnost Kastilja-Manča, Španija) – Subvencije za operaterje platform digitalne prizemne televizije – Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom – Pojem „državna pomoč“ – Prednost – Storitev splošnega gospodarskega pomena – Opredelitev – Polje proste presoje držav članic)

17

2018/C 408/20

Zadeva C-137/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgija) – kazenski postopek proti Van Gennip BVBA, Antoniusu Johannes Marii ten Veldeju, Original BVBA, Antoniusu Corneliusu Ignatiusu Marii van der Schootu (Predhodno odločanje – Direktive 2006/123/ES, 2007/23/ES in 2013/29/EU – Dajanje pirotehničnih izdelkov v promet – Prosti pretok pirotehničnih izdelkov, skladnih z zahtevami iz teh direktiv – Nacionalna ureditev, ki določa omejitve glede skladiščenja in prodaje teh izdelkov – Kazenske sankcije – Sistem dveh dovoljenj – Direktiva 98/34/ES – Pojem „tehnični predpis“)

17

2018/C 408/21

Zadeva C-172/17 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 13. septembra 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Evropska komisija (Pritožba – Arbitražne klavzule – Konvencija Pocemon, sklenjena v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) – Upravičeni stroški – Sklep Evropske komisije – Obveznost povračila izplačanih zneskov – Nasprotni zahtevek)

18

2018/C 408/22

Zadeva C-173/17 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 13. septembra 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Evropska komisija (Pritožba – Arbitražne klavzule – Konvencija Doc@Hand sklenjena v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2002-2006) – Upravičeni stroški – Sklep Evropske komisije – Obveznost povračila izplačanih zneskov – Nasprotni zahtevek)

19

2018/C 408/23

Zadeva C-175/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – X/Belastingdienst/Toeslagen (Predhodno odločanje – Skupna politika na področju azila in subsidiarne zaščite – Direktiva 2005/85/ES – Člen 39 – Direktiva 2008/115/ES – Člen 13 – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 18, člen 19(2) in člen 47 – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Načelo nevračanja – Odločba o zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito in o naložitvi obveznosti vrnitve – Nacionalna zakonodaja, ki določa drugo stopnjo sodnega varstva – Odložni učinek po samem zakonu, omejen na pravno sredstvo na prvi stopnji)

19

2018/C 408/24

Zadeva C-176/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – Poljska) – Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej/Mariusz Wawrzosek (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 93/13/ES – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Direktiva 2008/48/ES – Postopek za izdajo plačilnega naloga na podlagi lastne menice za zavarovanje obveznosti, ki izhajajo iz potrošniške kreditne pogodbe)

20

2018/C 408/25

Zadeva C-180/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – X, Y/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Predhodno odločanje – Skupna politika na področju azila in subsidiarne zaščite – Direktiva 2013/32/EU – Člen 46 – Direktiva 2008/115/ES – Člen 13 – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 18, člen 19(2) in člen 47 – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Načelo nevračanja – Odločba o zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito in o naložitvi obveznosti vrnitve – Nacionalna zakonodaja, ki določa drugo stopnjo sodnega varstva – Odložni učinek po samem zakonu, omejen na pravno sredstvo zoper odločbo na prvi stopnji)

21

2018/C 408/26

Zadeva C-214/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbeOberster Gerichtshof – Avstrija) – Alexander Mölk/Valentina Mölk (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Haaški protokol o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti – Člen 4(3) – Preživninski zahtevek, ki ga je preživninski upravičenec vložil pri pristojnem organu države običajnega prebivališča zavezanca – Odločba, ki je postala pravnomočna – Poznejši zahtevek za znižanje določenega zneska preživnine, ki ga je zavezanec vložil pri istem organu – Spustitev upravičenca v postopek – Določitev prava, ki se uporablja)

21

2018/C 408/27

Zadeva C-287/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresní soud v Českých Budějovicích – Češka republika) – Česká pojišťovna a.s./WCZ, spol. s r.o. (Predhodno odločanje – Pravo gospodarskih družb – Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih – Direktiva 2011/7/EU – Člen 6(1) in (3) – Povračilo stroškov za izterjavo dolga – Stroški, nastali z opozorili, poslanimi zaradi dolžnikove zamude pri plačilu)

22

2018/C 408/28

Zadeva C-304/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Helga Löber/Barclays Bank plc (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 44/2001 – Sodna pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah – Posebne pristojnosti – Člen 5, točka 3 – Pristojnost v zvezi z delikti ali kvazidelikti – Kraj, kjer je prišlo ali kjer grozi škodni dogodek – Potrošnik, ki prebiva v državi članici in je prek banke s sedežem v tej državi članici kupil vrednostne papirje, ki jih je izdala banka s sedežem v drugi državi članici – Pristojnost za obravnavanje tožbe, ki jo je vložil ta potrošnik v zvezi z deliktno odgovornostjo te banke)

23

2018/C 408/29

Zadeva C-312/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Hamm – Nemčija) – Surjit Singh Bedi/Zvezna republika Nemčija, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Člen 2(2) – Prepoved vsakršne diskriminacije zaradi invalidnosti – Kolektivna pogodba o socialni varnosti – Premostitvena pomoč, ki se izplača nekdanjim civilnim uslužbencem zavezniških sil v Nemčiji – Prenehanje izplačevanja te pomoči, ko zadevna oseba izpolni pogoje za pridobitev predčasne starostne pokojnine za invalidne osebe na podlagi zakonskega sistema pokojninskega zavarovanja)

23

2018/C 408/30

Zadeva C-332/17: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Riigikohus – Estonija) – Starman AS/Tarbijakaitseamet (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2011/83/EU – Člen 21 – Pogodbe, sklenjene s potrošniki – Telefonsko komuniciranje – Praksa ponudnika telekomunikacijskih storitev, da strankam, s katerimi ima sklenjeno pogodbo, ponuja skrajšano številko za pomoč po ceni, ki je višja od osnovne)

24

2018/C 408/31

Zadeva C-343/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – Fremoluc NV/Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) in drugi (Predhodno odločanje – Temeljne svoboščine – Členi 21, 45, 49 in 63 PDEU – Direktiva 2004/38/ES – Člena 22 in 24 – Predkupna pravica javne agencije na zemljiščih na njenem območju delovanja za izgradnjo socialnih stanovanj – Stanovanja, ki so prednostno dodeljena posameznikom, ki so „tesno družbeno, gospodarsko, socialno ali kulturno povezani“ z delom ozemlja, ki ustreza navedenemu območju – Položaj, v katerem so vsi elementi omejeni na eno državo članico – Nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe)

25

2018/C 408/32

Zadeva C-369/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Meje, azil in priseljevanje – Status begunca ali status subsidiarne zaščite – Direktiva 2011/95/EU – Člen 17 – Izključitev iz statusa subsidiarne zaščite – Razlogi – Obsodba za hudo kaznivo dejanje – Določitev teže kršitve na podlagi kazni, ki je predpisana v nacionalnem pravu – Dopustnost – Potrebnost individualne presoje)

25

2018/C 408/33

Zadeva C-372/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Noord-Holland – Nizozemska) – Vision Research Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Tarifne številke – Uvrstitev blaga – Kamera, ki ima neobstojni pomnilnik, ki temelji na tem, da se shranjene slike izbrišejo, ko se kamera izklopi ali ko se posnamejo nove slike – Kombinirana nomenklatura – Tarifni podštevilki 8525 80 19 in 8525 80 30 – Pojasnjevalne opombe – Razlaga – Izvedbena uredba (EU) št. 113/2014 – Razlaga – Veljavnost)

26

2018/C 408/34

Zadeva C-373/17 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 20. septembra 2018 – Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, Star Agro Analyse und Handels GmbH /Evropska komisija (Pritožba – Konkurenca – Zavrnitev pritožbe s strani Evropske komisije – Neobstoj interesa Evropske unije)

27

2018/C 408/35

Zadeva C-448/17: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský súd v Prešove – Slovaška) – EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Danková (Predhodno odločanje – Pogodbe, sklenjene s potrošniki – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji – Člen 4(2) in člen 5 – Obveznost sestavljanja pogojev v jasnem in razumljivem jeziku – Člen 7 – Ukrepanje oseb ali organizacij, ki imajo pravni interes za varstvo potrošnikov pred uporabo nepoštenih pogojev, pri sodiščih – Nacionalna ureditev, ki intervencijo združenja za varstvo potrošnikov v postopku pogojuje s soglasjem potrošnika – Potrošniški kredit – Direktiva 87/102/EGS – Člen 4(2) – Obveznost navedbe efektivne obrestne mere v pisni pogodbi – Pogodba, ki vsebuje le matematično enačbo za izračun efektivne obrestne mere, ne pa elementov, ki so potrebni za ta izračun)

27

2018/C 408/36

Zadeva C-466/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Trento – Italija) – Chiara Motter/Provincia autonoma di Trento (Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 1999/70/ES – Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP – Določba 4 – Javni sektor – Srednješolski učitelji – Zaposlitev delavcev, zaposlenih za določen čas, kot uradnikov v javnem sektorju prek natečaja na podlagi kvalifikacij – Določitev delovne dobe – Delno upoštevanje časovnega obdobja opravljanja storitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas)

28

2018/C 408/37

Zadeva C-513/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 26. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Köln – Nemčija) – Postopek, ki ga je sprožil Josef Baumgartner (Predhodno odločanje – Promet – Cestni promet – Uredba (ES) št. 561/2006 – Člen 19(2), prvi pododstavek – Upravna sankcija za prekršek, storjen na ozemlju države članice sedeža podjetja, ki so jo naložili pristojni organi druge države članice, v kateri je bil prekršek ugotovljen)

29

2018/C 408/38

Zadeva C-518/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Stefan Rudigier (Predhodno odločanje – Javna naročila – Javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Člen 5(1) – Sklepanje pogodb o javnih storitvah – Člen 7(2) – Obveznost objave nekaterih informacij v Uradnem listu Evropske unije najpozneje eno leto pred začetkom postopka – Posledice neobjave – Razveljavitev javnega razpisa – Direktiva 2014/24/EU – Člen 27(1) – Člen 47(1) – Direktiva 2014/25/EU – Člen 45(1) – Člen 66(1) – Obvestilo o javnem naročilu)

30

2018/C 408/39

Zadeva C-555/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 20. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Østre Landsret – Danska) – 2M-Locatel A/S/Skatteministeriet (Predhodno odločanje – Uredba (EGS) št. 2658/87 – Carinska unija in skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Tarifni podštevilki 8528 71 13 in 8528 71 90 – Naprava, ki omogoča sprejemanje, dekodiranje in obdelovanje televizijskih signalov, ki se prenašajo v živo prek internetnega protokola)

30

2018/C 408/40

Zadeva C-601/17: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 12. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Hamburg – Nemčija) – Dirk Harms in drugi/Vueling Airlines SA (Predhodno odločanje – Zračni promet – Uredba (ES) št. 261/2004 – Člen 8(1) – Povračilo stroškov cene vozovnice v primeru odpovedi leta – Provizija, ki jo zadrži oseba, ki deluje kot posrednik med potnikom in letalskim prevoznikom ob nakupu vozovnice – Vključitev)

31

2018/C 408/41

Zadeva C-310/18 PPU: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Emila Mileva (Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Direktiva (EU) 2016/343 – Domneva nedolžnosti – Javno označevanje osumljenih ali obdolženih oseb za krive – Pravna sredstva – Postopek nadzora nad zakonitostjo ukrepa pripora)

32

2018/C 408/42

Združeni zadevi C-325/18 PPU in C-375/18 PPU: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal – Irska) – Hampshire County Council/C.E., N.E. (Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo – Mednarodni protipravni odvzem otrok – Uredba (ES) št. 2201/2003 – Člen 11 – Zahtevek za vrnitev – Haaška konvencija z dne 25. oktobra 1980 – Zahteva za razglasitev izvršljivosti – Pravno sredstvo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 47 – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Rok za vložitev pravnega sredstva – Sklep o razglasitvi izvršljivosti – Izvršitev pred njegovo vročitvijo)

32

2018/C 408/43

Zadeva C-327/18: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irska) – Irska) – izvršitev evropskih nalogov za prijetje, izdanih zoper R O (Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Razlogi za neizvršitev – Člen 50 PEU – Nalog, ki so ga izdali pravosodni organi države članice, ki je sprožila postopek za izstop iz Evropske unije – Negotovost v zvezi z ureditvijo, ki se bo uporabljala za razmerja med to državo in Unijo po izstopu)

33

2018/C 408/44

Zadeva C-241/17 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 12. septembra 2018 – Holistic Innovation Institute, SLU/Agence exécutive pour la recherche (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Projekti, ki jih Evropska unija financira na področju raziskav – Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (2007-2013) – Projekta Inachus in ZONeSEC – Odločba o zavrnitvi udeležbe tožeče stranke – Ničnostna in odškodninska tožba)

34

2018/C 408/45

Zadeva C-539/17 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 13. septembra 2018 – Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Evropska komisija (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 – 2013) – Sporazum o nepovratnih sredstvih – Neupravičeni stroški – Sklep Evropske komisije o izterjavi – Tožba, ki jo je prejemnik na Splošno sodišče vložil na podlagi člena 272 PDEU – Očitno neutemeljena pritožba)

35

2018/C 408/46

Zadeva C-23/18 P: Pritožba, ki jo je Ccc Event Management GmbH vložila 10. januarja 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 7. novembra 2017 v zadevi T-363/17, Ccc Event Management GmbH/Sodišče Evropske unije

35

2018/C 408/47

Zadeva C-411/18 P: Pritožba, ki jo je Romantik Hotels & Restaurants AG vložila 21. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 25. aprila 2018 v zadevi T-213/17, Romantik Hotels & Restaurants AG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

36

2018/C 408/48

Zadeva C-448/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht München I (Nemčija) 9. julija 2018 – WA/Münchener Hypothekenbank eG

36

2018/C 408/49

Zadeva C-466/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Linz (Avstrija) 17. julija 2018 – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

36

2018/C 408/50

Zadeva C-514/18 P: Pritožba, ki jo je Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark vložila 6. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 7. junija 2018 v zadevi T-72/17, Gabriele Schmid/EUIPO

37

2018/C 408/51

Zadeva C-516/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Nürnberg (Nemčija) 6. avgusta 2018 – QE/Sun Express Deutschland GmbH

38

2018/C 408/52

Zadeva C-520/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija) 2. avgusta 2018 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX/Conseil des ministres

39

2018/C 408/53

Zadeva C-523/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 8. avgusta 2018 – Engie Cartagena S.L./Ministerio para la Transición Ecológica (prej, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

40

2018/C 408/54

Zadeva C-540/18 P: Pritožba, ki jo je oseba HX vložila 17. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 v zadevi T-408/16, HX/Svet Evropske unije

41

2018/C 408/55

Zadeva C-562/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'instance de Sens (Francija) 30. avgusta 2018 – X

42

2018/C 408/56

Zadeva C-575/18 P: Pritožba, ki jo je Češka republika vložila 13. septembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 28. junija 2018 v zadevi Češka republika/Komisija, T-147/15

43

2018/C 408/57

Zadeva C-611/18 P: Pritožba, ki jo je Pirelli & C. SpA vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-455/14, Pirelli & C./Komisija

43

 

Splošno sodišče

2018/C 408/58

Zadeva T-10/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – GABO:mi/Komisija („Arbitražna klavzula – Šesti in sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (20022006 in 20072013) – Dopisi za vračilo dela odobrenih sredstev – Bremepis – Pobot terjatev – Prilagoditev tožbe – Dopustnost – Upravičenost izdatkov – Sredstva v skrbniških skladih – Dolžnost vpisati stroške v pogodbenikove računovodske izkaze – Skladnost z računovodskimi pravili, ki se uporabljajo v državi pogodbenikovega sedeža – Pravna varnost – Legitimno pričakovanje – Dobro upravljanje – Preglednost – Pravica do izjave – Sorazmernost“)

46

2018/C 408/59

Zadeva T-260/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Švedska/Komisija (EKJS in EKSRP – Izdatki, izključeni iz financiranja – Ločene neposredne pomoči – Pregledi na kraju samem – Daljinsko zaznavanje – Ocena dejavnikov tveganja – Korektivni ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevna država članica – Ocena finančne škode – Sorazmernost)

47

2018/C 408/60

Zadeva T-33/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Amicus Therapeutics UK in Amicus Therapeutics/EMA (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Dokumenti, ki jih ima agencija EMA in ki vsebujejo informacije, ki sta jih tožeči stranki predložili v okviru vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom Galafold – Odločba o odobritvi dostopa tretje osebe do dokumentov – Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov – Neobstoj splošne domneve zaupnosti)

48

2018/C 408/61

Zadeva T-123/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2018 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER (Energija – Sklep pritožbenega odbora ACER – Zavrnitev predloga za intervencijo – Neposredni in dejanski interes glede izida postopka – Obveznost obrazložitve – Pravica do zaslišanja)

48

2018/C 408/62

Zadeva T-146/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2018 – Mondi/ACER (Energija – Sklep odbora za pritožbe ACER – Zavrnitev predloga za intervencijo – Neposredni in dejanski interes za rezultat postopka – Pravica do zaslišanja)

49

2018/C 408/63

Zadeva T-180/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer in drugi (EM) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije EM – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

50

2018/C 408/64

Zadeva T-182/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Novartis/EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije AKANTO – Prejšnja besedna znamka Evropske unije KANTOS – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b)Uredbe (EU) 2017/1001))

50

2018/C 408/65

Zadeva T-233/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Portugalska/Komisija (EKJS in EKSRP – Izdatki, izključeni iz financiranja – Izdatki Portugalske – Neposredna plačila – Program POSEI – Prekoračitev zgornjih meja – Zamude pri plačilih – Člen 11(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 885/2006 – Dvojni finančni popravek – Pravica do obrambe – Sorazmernost)

51

2018/C 408/66

Zadeva T-238/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije GUGLER – Prejšnja nacionalna firma družbe Gugler France – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe (EU) 2017/1001) – Verjetnost zmede)

52

2018/C 408/67

Zadeva T-328/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije BBQLOUMI – Prejšnja kolektivna besedna znamka Evropske unije HALLOUMI – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

52

2018/C 408/68

Zadeva T-384/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Ciper/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije BBQLOUMI – Prejšnja besedna certifikacijska znamka Združenega kraljestva HALLOUMI – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

53

2018/C 408/69

Zadeva T-457/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Medisana/EUIPO (happy life) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije happy life – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001))

54

2018/C 408/70

Zadeva T-488/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2018 – Ghost – Corporate Management/EUIPO (Dry Zone) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije Dry Zone – Rok za vložitev tožbe – Zamuda – Nedopustnost tožbe, vložene pred odborom za pritožbe – Člen 60 Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 68 Uredbe (EU) 2017/1001] – Nepredvidljive okoliščine ali višja sila – Dolžnost vestnosti in skrbnost – Legitimno pričakovanje)

54

2018/C 408/71

Zadeva T-668/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2018 – Maico Holding/EUIPO – Eico (Eico) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Besedna znamka Evropske unije Eico – Prejšnja besedna znamka Evropske unije MAICO – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

55

2018/C 408/72

Zadeva T-528/18: Tožba, vložena 4. septembra 2018 – XI/Komisija

55

2018/C 408/73

Zadeva T-530/18: Tožba, vložena 7. septembra 2018 – Romunija/Komisija

56

2018/C 408/74

Zadeva T-541/18: Tožba, vložena 12. septembra 2018 – Changmao Biochemical Engineering/Komisija

57

2018/C 408/75

Zadeva T-558/18: Tožba, vložena 21. septembra 2018 – Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

58

2018/C 408/76

Zadeva T-563/18: Tožba, vložena 21. septembra 2018 – YP/Komisija

59

2018/C 408/77

Zadeva T-570/18: Tožba, vložena 25. septembra 2018 – YQ/Komisija

60

2018/C 408/78

Zadeva T-571/18: Tožba, vložena 25. septembra 2018 – YR/Komisija

60

2018/C 408/79

Zadeva T-572/18: Tožba, vložena 25. septembra 2018 – YS/Komisija

61

2018/C 408/80

Zadeva T-573/18: Tožba, vložena 25. septembra 2018 – Hickies/EUIPO (oblika vezalke za čevlje)

62

2018/C 408/81

Zadeva T-581/18: Tožba, vložena 27. septembra 2018 – ND (*1)  in OE (*1) /Komisija

62


(*1)Informacija je bila izbrisana ali nadomeščena v okviru varstva osebnih in/ali zaupnih podatkov.

 


SL

 

Zaradi varstva osebnih in/ali zaupnih podatkov nekaterih informacij, ki jih je vsebovala ta izdaja, ni več dovoljeno posredovati, zato je bila objavljena njena nova avtentična različica.

Top