Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Uradni list Evropske unije, C 72, 26. februar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 72

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
26. februar 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 72/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 72/02

Zadeva C-434/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Mercantil no 3 de Barcelona – Španija) – Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain, SL (Predhodno odločanje — Člen 56 PDEU — Člen 58(1) PDEU — Storitve na področju prevoza — Direktiva 2006/123/ES — Storitve na notranjem trgu — Direktiva 2000/31/ES — Direktiva 98/34/ES — Storitve informacijske družbe — Storitev posredovanja, ki omogoča, da se prek aplikacije za pametni telefon odplačno povezuje nepoklicne voznike, ki uporabljajo svoje lastno vozilo, z osebami, ki iščejo prevoz v mestu — Zahteva za dovoljenje)

2

2018/C 72/03

Zadeva C-521/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. decembra 2017 – Kraljevina Španija/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Izvedbeni sklep (EU) 2015/1289 — Naložitev globe državi članici v okviru gospodarskega in proračunskega nadzora euroobmočja — Izkrivljanje statističnih podatkov o primanjkljaju zadevne države članice — Sodna pristojnost — Uredba (EU) št. 1173/2011 — Člen 8(1) in (3) — Delegirani sklep 2012/678/EU — Člen 2(1) in (3) ter člen 14(2) — Uredba (ES) št. 479/2009 — Člen 3(1), člen 8(1) ter člena 11 in 11a — Pravica do obrambe — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 41(1) — Pravica do dobrega upravljanja — Členi 121, 126 in 136 PDEU — Protokol št. 12 o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem — Obstoj kršitve — Napačno prikazovanje — Določitev globe — Načelo prepovedi retroaktivnosti kazenskih določb)

3

2018/C 72/04

Zadeva C-664/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation/Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 2000/60/ES — Vodna politika Evropske unije — Člena 4(1) in 14(1) — Obveznosti preprečevanja poslabšanja stanja vodnih teles in vzpodbujanja dejavnega vključevanja vseh zainteresiranih strani v izvajanje Direktive — Aarhuška konvencija — Udeležba javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah — Člena 6 ter 9(3) in (4) — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Projekt, ki lahko vpliva na stanje voda — Upravni postopek za izdajo dovoljenja — Organizacija za varstvo okolja — Vloga za priznanje položaja stranke v upravnem postopku — Možnost sklicevanja na pravice iz Direktive 2000/60/ES — Izguba položaja stranke v upravnem postopku in pravice do pravnega sredstva v primeru prepoznega sklicevanja na navedene pravice v upravnem postopku)

4

2018/C 72/05

Zadeva C-677/15 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Pritožba — Javna naročila storitev — Zagotavljanje zunanjih storitev programskega in projektnega vodenja in tehničnega svetovanja na področju informacijskih tehnologij — Kaskadni postopek — Ponderiranje podmeril znotraj meril za oddajo — Načeli enakih možnosti in preglednosti — Očitne napake pri presoji — Pomanjkljiva obrazložitev — Izguba možnosti — Nepogodbena odgovornost Evropske unije — Odškodninski zahtevek)

5

2018/C 72/06

Združene zadeve od C-66/16 P do C-69/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, nekdanja Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P)/Evropska komisida, SES Astra SA (Pritožba — Državne pomoči — Digitalna televizija — Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih — Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije — Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom — Pojem „državna pomoč“ — Prednost — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Opredelitev — Polje proste presoje držav članic)

6

2018/C 72/07

Zadeva C-70/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal)/Evropska komisija, SES Astra SA (Pritožba — Državne pomoči — Digitalna televizija — Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih — Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije — Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom — Pojem „državna pomoč“ — Prednost — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Opredelitev — Polje proste presoje držav članic)

6

2018/C 72/08

Zadeva C-81/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Kraljevina Španija/Evropska komisija (Pritožba — Državne pomoči — Digitalna televizija — Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih — Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije — Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom — Pojem „državna pomoč“ — Prednost — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Opredelitev — Polje proste presoje držav članic)

7

2018/C 72/09

Zadeva C-102/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Belgija) – Vaditrans BVBA/Belgische Staat (Predhodno odločanje — Cestni promet — Čas počitka voznika — Uredba (ES) št. 561/2006 — Člen 8(6) in (8) — Možnost, da se dnevni čas počitka in skrajšani tedenski čas počitka preživi zunaj kraja, kjer je vozilo bazirano, in v vozilu — Izključitev rednega tedenskega časa počitka)

8

2018/C 72/10

Zadeva C-158/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no1 de Oviedo – Španija) – Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Določba 4 — Načelo prepovedi diskriminacije — Pojem „pogoji zaposlitve“ — Dodelitev upravnega statusa posebnega dopusta — Nacionalna ureditev, ki določa, da se posebni dopust v primeru izvolitve v javno funkcijo dodeli le kariernim uradnikom, nadomestnim uradnikom pa ne)

8

2018/C 72/11

Zadeva C-178/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA/Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Predhodno odločanje — Javna naročila gradenj — Direktiva 2004/18/ES — Člen 45(2) in (3) — Pogoji za izključitev iz sodelovanja pri javnem naročilu — Izjava v zvezi z neobstojem pravnomočnih obsodilnih sodb nekdanjih poslovodij družbe ponudnice — Kaznivo ravnanje nekdanjega poslovodje — Kazenska obsodba — Popolno in dejansko distanciranje ponudnika od te poslovodje — Dokaz — Naročnikova presoja zahtev v zvezi s to obveznostjo)

9

2018/C 72/12

Zadeva C-226/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)/Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Predhodno odločanje — Energija — Plinski sektor — Zanesljivost oskrbe s plinom — Uredba (EU) št. 994/2010 — Obveznost podjetij plinskega gospodarstva, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev oskrbe zaščitenih odjemalcev s plinom — Člen 2, drugi odstavek, točka 1 — Pojem „zaščiteni odjemalci“ — Člen 8(2) — Dodatna obveznost — Člen 8(5) — Možnost podjetij plinskega gospodarstva, da svojo obveznost izpolnijo na regionalni ravni ali na ravni Unije — Nacionalna ureditev, ki dobaviteljem plina nalaga dodatno obveznost skladiščenja plina, katere področje uporabe zajema odjemalce, ki niso „zaščiteni odjemalci“ v smislu Uredbe (EU) št. 994/2010 — Obveznost skladiščenja, ki jo je treba vsaj 80 odstotno izvajati na ozemlju zadevne države članice)

10

2018/C 72/13

Zadeva C-255/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Københavns Byret – Danska) – kazenski postopek proti Bentu Falbertu, Poulu Madsenu, JP/Politikens Hus A/S (Predhodno odločanje — Postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov — Nacionalna zakonodaja, ki določa ali uvaja prepoved ponujanja iger na srečo, loterij in stav brez dovoljenja ter uvaja prepoved oglaševanja iger na srečo, loterij in stav brez dovoljenja)

11

2018/C 72/14

Zadeva C-268/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Binca Seafoods GmbH/Evropska komisija (Pritožba — Uredba (ES) št. 834/2007 — Pridelava in označevanje ekoloških proizvodov — Uredba (ES) št. 889/2008 — Izvedbena uredba (EU) št. 1358/2014 — Pravni interes — Pojem osebne koristi)

11

2018/C 72/15

Zadeva C-276/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Prequ' Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Predhodno odločanje — Načelo spoštovanja pravice do obrambe — Pravica do izjave — Uredba (EGS) št. 2913/92 — Carinski zakonik Skupnosti — Člen 244 — Izterjava carinskega dolga — Neobstoj predhodnega zaslišanja naslovnika pred sprejetjem dopolnilne odločbe o odmeri davka — Pravica naslovnika doseči zadržanje izvršitve dopolnilne odločbe — Neobstoj samodejnega zadržanja v primeru vložitve upravne pritožbe — Napotilo na pogoje, določene v členu 244 carinskega zakonika)

12

2018/C 72/16

Zadeva C-277/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy – Poljska) – Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Predhodno odločanje — Skupni regulativni okvir za elektronska komunikacijska omrežja in storitve — Direktiva 2002/21/ES — Člena 8 in 16 — Direktiva 2002/19/ES — Člena 8 in 13 — Operater, ki je določen kot operater s pomembno tržno močjo — Nadzor cen — Obveznosti, ki jih naložijo nacionalni regulativni organi — Obveznost stroškovne naravnanosti cen — Določitev cen storitev na raven, ki je nižja od stroškov, ki so nastali zadevnemu operaterju za opravljanje storitev zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 16 — Svoboda gospodarske pobude — Sorazmernost)

13

2018/C 72/17

Zadeva C-291/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Španija) – Schweppes SA/Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, nekdanja Carbòniques Montaner (Predhodno odločanje — Približevanje zakonodaj — Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člen 7(1) — Izčrpanje pravic iz znamke — Vzporedne znamke — Prenos znamk za del ozemlja Evropskega gospodarskega prostora (EGP) — Poslovna strategija po prenosu, ki namenoma krepi podobo celostne in enotne znamke — Neodvisni imetniki, ki pa imajo tesne poslovne in gospodarske odnose)

14

2018/C 72/18

Zadeva C-322/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato – Italija) – Global Starnet Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev, svoboda ustanavljanja, prosti pretok kapitala in svoboda gospodarske pobude — Omejitve — Podelitev novih koncesij za upravljanje iger na srečo na daljavo — Načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj — Sodba ustavnega sodišča — Obveznost ali neobveznost, da nacionalno sodišče zadevo predloži Sodišču)

15

2018/C 72/19

Zadeva C-334/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Albacete – Španija) – José Luís Núñez Torreiro/AIG Europe Limited, Sucursal en España, nekdanja Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Predhodno odločanje — Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil — Direktiva 2009/103/ES — Člen 3, prvi odstavek — Pojem „uporaba vozil“ — Nacionalna ureditev, ki izključuje vožnjo motornih vozil na poteh in površinah, ki niso „primerne za promet“, razen na tistih, ki sicer niso primerne za to, vendar so „v splošni rabi“)

15

2018/C 72/20

Zadeva C-364/16 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. decembra 2017 – Trioplast Industrier AB/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Trg industrijskih plastičnih vreč — Uradni opomin, ki ga je Evropska komisija naslovila na tožečo stranko za plačilo zamudnih obresti zneska naložene globe — Ničnostna in odškodninska tožba)

16

2018/C 72/21

Zadeva C-372/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo l’Oberlandesgericht München – Nemčija) – Soha Sahyouni/Raja Mamisch (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Območje svobode, varnosti in pravice — Uredba (EU) št. 1259/2010 — Okrepljeno sodelovanje na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti — Priznanje zasebne razveze zakonske zveze pred verskim sodiščem v tretji državi — Področje uporabe te uredbe)

16

2018/C 72/22

Zadeva C-393/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof – Nemčija) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, ki jo zastopa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, nekdanja Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (Predhodno odločanje — Skupna ureditev kmetijskih trgov — Zaščita označb porekla (ZOP) — Uredba (ES) št. 1234/2007 — Člen 118m(2)(a)(ii), (b) in (c) — Uredba (EU) št. 1308/2013 — Člen 103(2)(a)(ii), (b) in (c) — Področje uporabe — Izkoriščanje ugleda ZOP — Zloraba, posnemanje ali prikazovanje ZOP — Napačna ali zavajajoča označba — ZOP „Champagne“, uporabljena v imenu živila — Ime „Champagner Sorbet“ — Živilo, ki kot sestavino vsebuje šampanjec — Sestavina, ki živilu daje bistveno značilnost)

17

2018/C 72/23

Združeni zadevi C-397/16 in C-435/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof – Italija, Nemčija) – Acacia Srl, Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 6/2002 — Modeli Skupnosti — Člen 110(1) — Neobstoj varstva — Tako imenovana klavzula o popravilih — Pojem „sestavni del kompleksnega izdelka“ — Popravilo kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni izgled — Ukrepi, ki jih mora sprejeti uporabnik, da se lahko sklicuje na t. i. klavzulo o popravilih — Avtomobilsko platišče, ki je replika originalnega modela platišča)

18

2018/C 72/24

Zadeva C-419/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Bolzano – Italija) – Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Predhodno odločanje — Svoboda ustanavljanja in prosti pretok delavcev — Člena 45 in 49 PDEU — Vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni medicinski izobrazbi — Direktivi 75/363/EGS in 93/16/EGS — Plačilo zdravnikov, ki se izobražujejo za specialiste)

19

2018/C 72/25

Zadeva C-434/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court – Irska) – Peter Nowak/Data Protection Commissioner (Predhodno odločanje — Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov — Direktiva 95/46/ES — Člen 2(a) — Pojem „osebni podatki“ — Pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat — Komentarji popravljavca glede teh odgovorov — Člen 12(a) in (b) — Obseg pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa in popravka)

20

2018/C 72/26

Zadeva C-442/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal – Irska) – Florea Gusa/Minister for Social Protection, Irska, Attorney General (Predhodno odločanje — Direktiva 2004/38/ES — Oseba, ki je prenehala biti samozaposlena — Ohranitev statusa samozaposlene osebe — Pravica do prebivanja — Zakonodaja države članice, na podlagi katere je dodelitev dodatka za iskalce zaposlitve pridržana za osebe, ki imajo pravico do prebivanja na ozemlju te države članice)

20

2018/C 72/27

Zadeva C-462/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 90(1) — Znižanje cene v pogojih, ki jih določijo države članice — Znižanje davčne osnove — Načela, opredeljena v sodbi z dne 24. oktobra 1996, Elida Gibbs (C 317/94, EU:C:1996:400) — Popusti, odobreni nosilcem zasebnega zdravstvenega zavarovanja)

21

2018/C 72/28

Zadeva C-467/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Stuttgart – Nemčija) – Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Luganska konvencija II — Litispendenca — Pojem „sodišče“ — Poravnalni organ švicarskega prava, zadolžen za poravnalni postopek, ki se opravi pred vsakim pravdnim postopkom)

22

2018/C 72/29

Zadeva C-492/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Predhodno odločanje — Intelektualna in industrijska lastnina — Patentno pravo — Zdravila za uporabo v humani medicini — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 18 — Fitofarmacevtska sredstva — Uredba (ES) št. 1610/96 — Člen 17(2) — Dodatni varstveni certifikat — Trajanje — Določitev datuma prenehanja — Učinki sodbe Sodišča — Možnost ali obveznost popravka datuma prenehanja)

22

2018/C 72/30

Zadeva C-500/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 135(1)(a) — Oprostitve — Dajatve, pobrane v nasprotju s pravom Unije — Ovire za vračilo preplačila DDV — Člen 4(3) PEU — Načela enakovrednosti, učinkovitosti in lojalnega sodelovanja — Pravice, podeljene posameznikom — Iztek roka za zastaranje davčne obveznosti — Učinki sodbe Sodišča — Načelo pravne varnosti)

23

2018/C 72/31

Združeni zadevi C-504/16 in C-613/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Köln – Nemčija) – Deister Holding AG, nekdanja Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)/ Bundeszentralamt für Steuern (Predhodno odločanje — Neposredni davki — Svoboda ustanavljanja — Direktiva 90/435/EGS — Člen 1(2) — Člen 5 — Matična družba — Holding — Odtegljaj davka pri viru od dobička, ki se razdeli matični holdinški družbi nerezidentki — Oprostitev — Davčna utaja, izogibanje in zloraba na davčnem področju — Domneva)

24

2018/C 72/32

Zadeva C-516/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht – Avstrija) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen/Agrarmarkt Austria (Predhodno odločanje — Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Operativni program v sektorju sadja in zelenjave — Uredba (ES) št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 361/2008 — Členi 103b, 103d in 103 g — Finančna pomoč Evropske unije — Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 — Člen 60 in Priloga IX, točka 23 — Naložbe, ki se izvajajo na posameznih kmetijskih gospodarstvih in/ali v prostorih organizacije proizvajalcev — Pojem — Zaupanje v pravo — Pravna varnost)

24

2018/C 72/33

Zadeva C-529/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München – Nemčija) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Carinski zakonik — Člen 29 — Določitev carinske vrednosti — Čezmejne transakcije med povezanimi družbami — Vnaprejšnji cenovni sporazum — Dogovorjena transferna cena, ki sestoji iz prvotno zaračunanega zneska in pavšalne uskladitve po izteku obračunskega obdobja)

25

2018/C 72/34

Zadeva C-649/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo l’Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Peter Valach in drugi/Waldviertler Sparkasse Bank AG in drugi. (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (EU) št. 1215/2012 — Področje uporabe — Tožba za ugotovitev deliktne odgovornosti proti članom upniškega odbora, ki so zavrnili sanacijski načrt v postopku zaradi insolventnosti)

26

2018/C 72/35

Zadeva C-571/17 PPU: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega za Sameta Ardica (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Evropski nalog za prijetje — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Postopki predaje med državami članicami — Pogoji izvršitve — Razlogi za fakultativno neizvršitev — Člen 4a(1), ki izhaja iz Okvirnega sklepa 2009/299/PNZ — Nalog, izdan za izvršitev prostostne kazni — Pojem „sojenje, ki se je zaključilo z odločbo“ — Obseg — Oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na prostostno kazen v postopku, ki je potekal v njeni navzočnosti — Kazen, katere izvršitev je bila pozneje delno odložena pod določenimi pogoji — Poznejši postopek, v katerem je bila pogojna odložitev izvršitve preklicana zaradi nespoštovanja teh pogojev — Postopek preklica, ki je potekal v odsotnosti zadevne osebe)

27

2018/C 72/36

Zadeva C-648/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 20. novembra 2017 – „Balcia Insurance“ SE

27

2018/C 72/37

Zadeva C-696/17 P: Pritožba, ki jo je Alex SCI vložila 8. decembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 10. oktobra 2017 v zadevi T-841/16, Alex/Komisija

28

2018/C 72/38

Zadeva C-14/18 P: Pritožba, ki jo je Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. vložila 5. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 14. novembra 2017 v zadevi T-831/14, Alfamicro/Komisija

29

 

Splošno sodišče

2018/C 72/39

Zadeva T-76/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2018 – Kenup Foundation in drugi/Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (Raziskave in tehnološki razvoj — EIT — Okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 — Razpis za imenovanje skupnosti znanja in inovacij — Zavrnitev ponudbe tožečih strank — Uredba (ES) št. 294/2008 — Uredba (EU) št. 1290/2013 — Protipraven prenos pristojnosti)

31

2018/C 72/40

Zadeva T-747/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januar 2018 – EDF/Komisija (Državne pomoči — Pomoči, ki so jih francoski organi odobrili družbi EDF — Prerazvrstitev v kapital v okviru računovodskih rezervacij, ustvarjenih z oprostitvijo davka za prenovo omrežja za splošno oskrbo — Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom — Pravnomočnost — Merilo zasebnega investitorja)

32

2018/C 72/41

Zadeva T-68/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2018 – Deichmann/EUIPO – Munich (upodobitev križa na stranskem delu športnega čevlja) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja križ na stranskem delu športnega čevlja — Pozicijska znamka — Resna in dejanska uporaba znamke — Člen 15(1) in člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 18(1) in člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001))

32

2018/C 72/42

Zadeva T-204/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METABOX) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije METABOX — Prejšnji besedna znamka Evropske unije in nacionalna besedna znamka META4 ter prejšnji figurativna znamka Evropske unije in nacionalna figurativna znamka meta4 — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1(b) Uredbe (ES)št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Podobnost znakov — Verjetnost zmede)

33

2018/C 72/43

Zadeva T-273/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januar 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije METAPORN — Prejšnji besedni znamki Evropske unije in prejšnji nacionalni besedni znamki META4 in prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka meta4 — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Podobnost storitev — Pojem komplementarnih storitev — Podobnost znakov — Verjetnost zmede)

34

2018/C 72/44

Zadeva T-398/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije COFFEE ROCKS — Prejšnje figurativne znamke Evropske unije STARBUCKS COFFEE — Relativni razlog za zavrnitev — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

34

2018/C 72/45

Zadeva T-630/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – Dehtochema Bitumat/ECHA (REACH — Pristojbina za registracijo snovi — Znižanje za MSP — Priporočilo 2003/361/ES — Pojem povezanega podjetja — Predložitev „nepravilne navedbe velikosti podjetja“ — Znižanje zneska ustrezne upravne takse za 50 % — Pristojnost ECHA — Prenehanje proizvodnje snovi)

35

2018/C 72/46

Zadeva T-804/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2018 – LG Electronics/EUIPO (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Dual Edge — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001])

36

2018/C 72/47

Zadeva T-231/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – SE/Svet (Javni uslužbenci — Uradniki — Osebni prejemki — Družinski dodatki — Člen 2(2), tretji pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Pojem „vzdrževan otrok“ — Pojem „otrok, ki ga mora uradnik vzdrževati po sodbi, ki temelji na zakonodaji države članice o varstvu mladoletnikov“ — Zavrnitev priznanja statusa vzdrževanega otroka vnukinji uradnika)

36

2018/C 72/48

Zadeva T-809/17: Tožba, vložena 7. decembra 2017 – Intercontact Budapest/CdT

37

2018/C 72/49

Zadeva T-816/17: Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Luksemburg/Komisija

38

2018/C 72/50

Zadeva T-819/17: Tožba, vložena 18. decembra 2017 – Sierra/EUIPO

39

2018/C 72/51

Zadeva T-823/17: Tožba, vložena 20. decembra 2017 – Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Zadeva T-834/17: Tožba, vložena 29. decembra 2017 – United Parcel Service/Komisija

41

2018/C 72/53

Zadeva T-835/17: Tožba, vložena 29. decembra 2017 – Eurofer/Komisija

42

2018/C 72/54

Zadeva T-837/17: Tožba, vložena 28. decembra 2017 – Negru/EUIPO – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Zadeva T-3/18: Tožba, vložena 9. januarja 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Zadeva T-4/18: Tožba, vložena 9. januarja 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Zadeva T-5/18: Tožba, vložena 3. januarja 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Zadeva T-6/18: Tožba, vložena 2. januarja 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Zadeva T-7/18: Tožba, vložena 8. januarja 2018 – inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Busines and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Zadeva T-9/18: Tožba, vložena 8. januarja 2018 – Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Zadeva T-12/18: Tožba, vložena 11. januarja 2018 – Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

47


SL

 

Top