Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:151:TOC

Uradni list Evropske unije, C 151, 15. maj 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 151

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
15. maj 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 151/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 151/02

Zadeva C-158/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken (Predhodno odločanje — Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) — Posebni omejevalni ukrepi zoper nekatere osebe in organizacije v okviru boja proti terorizmu — Skupno stališče 2001/931/SZVP — Okvirni sklep 2002/475/PNZ — Uredba (ES) št. 2580/2001 — Člen 2(3) — Uvrstitev organizacije „Osvobodilni tigri tamilskega Eelama (LTTE)“ na seznam oseb, skupin in subjektov, vpletenih v teroristična dejanja — Vprašanje za predhodno odločanje, ki se nanaša na veljavnost te uvrstitve — Skladnost z mednarodnim humanitarnim pravom — Pojem „teroristično dejanje“ — Dejavnosti oboroženih sil v obdobju oboroženega spopada)

2

2017/C 151/03

Zadeva C-157/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie – Belgija) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje — Diskriminacija zaradi vere ali prepričanja — Pravilnik podjetja, s katerim je delavcem prepovedano nošenje vidnih političnih, filozofskih in verskih znakov na delovnem mestu — Neposredna diskriminacija — Neobstoj — Posredna diskriminacija — Prepoved nošenja muslimanske naglavne rute, izrečena delavki)

3

2017/C 151/04

Zadeva C-162/15 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. marca 2017 – Evonik Degussa GmbH/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Člena 101 in 102 PDEU — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 30 — Odločba Komisije, s katero je bil ugotovljen nezakoniti kartel na evropskem trgu vodikovega peroksida in perborata — Objava razširjene nezaupne različice te odločbe — Zavrnitev prošnje za zaupno obravnavanje nekaterih informacij — Mandat pooblaščenca za zaslišanje — Sklep 2011/695/EU — Člen 8 — Zaupnost — Varstvo poklicne tajnosti — Člen 339 PDEU — Pojem „poslovne skrivnosti ali druge zaupne informacije“ — Informacije, ki izvirajo iz prošnje za prizanesljivost — Zavrnitev prošnje za zaupno obravnavanje — Legitimno pričakovanje)

4

2017/C 151/05

Zadeva C-188/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, nekdanja Micropole Univers SA (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje — Diskriminacija zaradi vere ali prepričanja — Bistvena in odločilna zahteva za neki poklic — Pojem — Želja stranke, naj storitev ne opravlja več delavka, ki nosi muslimansko naglavno ruto)

4

2017/C 151/06

Zadeva C-323/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. marca 2017 – Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Evropska agencija za kemikalije, Sitre Srl, Kraljevina Nizozemska, Evropska komisija (Pritožba — Uredba (ES) št. 1907/2006 (Uredba REACH) — Člen 57(f) — Avtorizacija — Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost — Identifikacija — Enakovredna stopnja zaskrbljenosti — Cikloheksan 1,2 dikarboksilni anhidrid, cis cikloheksan 1,2 dikarboksilni anhidrid in trans cikloheksan 1,2 dikarboksilni anhidrid)

5

2017/C 151/07

Zadeva C-324/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. marca 2017 – Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Sitre Srl, Evropska agencija za kemikalije, Kraljevina Nizozemska, Evropska komisija (Pritožba — Uredba (ES) št. 1907/2006 (Uredba REACH) — Člen 57(f) — Avtorizacija — Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost — Identifikacija — Enakovredna stopnja zaskrbljenosti — Anhidrid heksahidrometil ftalne kisline, anhidrid heksahidro 4 metil ftalne kisline, anhidrid heksahidro 1 metil ftalne kisline in anhidrid heksahidro 3 metil ftalne kisline)

6

2017/C 151/08

Zadeva C-414/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. marca 2017 – Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang, Stichting Woonstede/Evropska komisija, Kraljevina Belgija, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Pritožba — Državne pomoči — Obstoječe pomoči — Člen 108(1) PDEU — Sheme pomoči zadrugam za socialna stanovanja — Uredba (ES) št. 659/1999 — Členi 17, 18 in 19 — Presoja združljivosti obstoječe sheme pomoči z notranjim trgom, ki jo opravi Komisija — Predlog za primerne ukrepe — Zaveze, ki jih sprejmejo nacionalni organi za uskladitev s pravom Unije — Odločba o združljivosti — Obseg sodnega nadzora — Pravni učinki)

6

2017/C 151/09

Zadeva C-415/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. marca 2017 – Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Evropska komisija, Kraljevina Belgija, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Pritožba — Državne pomoči — Obstoječe pomoči — Člen 108(1) PDEU — Sheme pomoči zadrugam za socialna stanovanja — Uredba (ES) št. 659/1999 — Členi 17, 18 in 19 — Presoja združljivosti obstoječe sheme pomoči z notranjim trgom, ki jo opravi Komisija — Predlog za primerne ukrepe — Zaveze, ki jih sprejmejo nacionalni organi za uskladitev s pravom Unije — Odločba o združljivosti — Obseg sodnega nadzora — Pravni učinki)

7

2017/C 151/10

Zadeva C-493/15: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 16. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Agenzia delle Entrate/Marco Identi (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Člen 4(3) PEU — Šesta direktiva — Državne pomoči — Postopek odpisa dolgov fizičnim osebam v stečaju (esdebitazione) — Neizterljivost dolgov, ki izhajajo iz DDV)

7

2017/C 151/11

Zadeva C-528/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie/Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor (Predhodno odločanje — Merila in mehanizmi za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito — Uredba (EU) št. 604/2013 (Dublin III) — Člen 28(2) — Pridržanje za predajo — Člen 2(n) — Znatna nevarnost pobega — Objektivna merila — Neobstoj pravne opredelitve)

8

2017/C 151/12

Zadeva C-536/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Predhodno odločanje — Elektronska komunikacijska omrežja in storitve — Direktiva 2002/22/ES — Člen 25(2) — Telefonske imeniške storitve in zagotavljanje imenikov — Direktiva 2002/58/ES — Člen 12 — Naročniški imeniki — Dajanje na razpolago osebnih podatkov o naročnikih za namene zagotavljanja javno dostopnih telefonskih imeniških storitev in imenikov — Soglasje naročnika — Razlikovanje glede na državo članico, v kateri se opravljajo storitve zagotavljanja javno dostopnih telefonskih imeniških storitev in imenikov — Načelo prepovedi diskriminacije)

9

2017/C 151/13

Zadeva C-563/15: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 15. marca 2017 – Evropska komisija/Kraljevina Španija (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktiva 2008/98/ES — Člena 13 in 15 — Ravnanje z odpadki — Varstvo zdravja ljudi in okolja — Odgovornost — Odlagališča)

9

2017/C 151/14

Zadeva C-3/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Brussel – Belgija) – Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat (Predhodno odločanje — Pravo Unije — Pravice, podeljene posameznikom — Kršitev s strani sodišča — Vprašanja za predhodno odločanje — Predložitev Sodišču — Nacionalno sodišče, ki odloča na zadnji stopnji)

10

2017/C 151/15

Zadeva C-47/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 16. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests/„Veloserviss“ SIA „Predhodno odločanje — Carinska unija — Carinski zakonik Skupnosti — Člen 220(2)(b) — Naknadna izterjava uvoznih dajatev — Legitimno pričakovanje — Pogoji uporabe — Napaka carinskih organov — Obveznost uvoznika, da ravna v dobri veri in preveri okoliščine, v katerih je bilo izdano potrdilo o poreklu ‚obrazec A‘ — Dokazna sredstva — Obvestilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)“

11

2017/C 151/16

Zadeva C-138/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 16. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht Wien – Avstrija) – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH (Predhodno odločanje — Intelektualna lastnina — Avtorska in sorodne pravice v informacijski družbi — Direktiva 2001/29/ES — Pravica priobčitve del javnosti — Člen 3(1) — Izjeme in omejitve — Člen 5(3)(o) — Prenos televizijskih oddaj prek lokalnega kabelskega omrežja — Nacionalna ureditev, ki določa izvzetje za inštalacije, ki omogočajo dostop največ 500 naročnikom, in za ponovni prenos oddaj javne radiodifuzije na nacionalnem ozemlju)

12

2017/C 151/17

Zadeva C-211/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 16. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Provinciale di Torino – Italija) – Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost — Načelo davčne nevtralnosti — Nacionalna ureditev, ki določa najvišji znesek, s katerim se omeji vračilo ali kompenzacija dobropisa ali presežka davka na dodano vrednost)

13

2017/C 151/18

Zadeva C-253/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Bruxelles – Belgija) – FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA in drugi (Predhodno odločanje — Člen 96 PDEU — Uporabljivost — Nacionalna zakonodaja, ki ponudnikom prevoza s taksijem prepoveduje dajanje na voljo posameznih sedežev — Nacionalna zakonodaja, ki ponudnikom prevoza s taksijem prepoveduje, da vnaprej določijo svoj cilj — Nacionalna zakonodaja, ki ponudnikom prevoza s taksijem prepoveduje nagovarjanje)

13

2017/C 151/19

Zadeva C-615/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 28. novembra 2016 – Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública

14

2017/C 151/20

Zadeva C-26/17 P: Pritožba, ki jo je Birkenstock Sales GmbH vložila 19. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 v zadevi T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

14

2017/C 151/21

Zadeva C-32/17 P: Pritožba, ki jo je Apcoa Parking Holdings GmbH vložila 23. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 8. novembra 2016 v združenih zadevah T-268/15 in T-272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

15

2017/C 151/22

Zadeva C-74/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgerichts Düsseldorf (Nemčija) 10. februarja 2017 – Jonathan Heintges/Germanwings GmbH

17

2017/C 151/23

Zadeva C-75/17 P: Pritožba, ki jo je Fiesta Hotels & Resorts, S.L.vložila 9. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 30. novembra 2016 v zadevi T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)

17

2017/C 151/24

Zadeva C-76/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casație și Justiție (Romunija) 13. februarja 2017 – SC Petrolel-Lukoil, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice

19

2017/C 151/25

Zadeva C-94/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 23. februarja 2017 – Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell S.A.

19

2017/C 151/26

Zadeva C-96/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social de Terrassa (Španija) 22. februar 2017 – Gardenia Vernaza Ayovi/Consorci Sanitari de Terrassa

20

2017/C 151/27

Zadeva C-102/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de Contas (Portugalska) 28. februarja 2017 – Secretaria Regional de Saúde dos Açores/Ministério Público

21

2017/C 151/28

Zadeva C-121/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 8. marca 2017 – Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK), ki trguje kot „Mylan“/Gilead Sciences Inc.

21

2017/C 151/29

Zadeva C-122/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 9. marca 2017 – David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

22

2017/C 151/30

Zadeva C-127/17: Tožba, vložena 10. marca 2017 – Evropska komisija/Republika Poljska

22

2017/C 151/31

Zadeva C-128/17: Tožba, vložena 10. marca 2017 – Republika Poljska/Evropski parlament in Svet Evropske unije

24

2017/C 151/32

Zadeva C-138/17 P: Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 17. marca 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 10. januarja 2017 v zadevi T-577/14, Gascogne Sack Deutschland in Gascogne/Evropska unija

25

2017/C 151/33

Zadeva C-146/17 P: Pritožba, ki sta jo Gascogne Sack Deutschland GmbH in Gascogne S.A. vložili 22. marca 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 10. januarja 2017 v zadevi T-577/14, Gascogne Sack Deutschland in Gascogne/Evropska unija

26

 

Splošno sodišče

2017/C 151/34

Zadeva T-681/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. marca 2017 – El-Qaddafi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti zoper Libijo — Zamrznitev sredstev — Omejitve vstopa na ozemlje Unije in prehoda prek njega — Ohranitev imena tožeče stranke — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve)

28

2017/C 151/35

Zadeva T-112/15 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. marca 2017 – Grčija/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Uredba (ES) št. 796/2004 — Shema pomoči na površino — Pojem trajnih pašnikov — Obveznost obrazložitve — Sorazmernost — Pavšalni finančni popravek — Odštetje prejšnjega popravka)

29

2017/C 151/36

Zadeva T-210/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. marca 2017 – Deutsche Telekom/Komisija (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti v zvezi s postopkom uporabe pravil o konkurenci — Zavrnitev dostopa — Obveznost obrazložitve — Izjema glede varstva poslovnih interesov tretjih strank — Izjema glede varstva ciljev inšpekcij, preiskav in revizije — Prevladujoč javni interes — Posvetovanje s tretjimi strankami — Preglednost — Neobstoj odgovora na potrdilno prošnjo v roku)

29

2017/C 151/37

Zadeva T-387/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. marca 2017 – J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J AND JOY) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Besedna znamka Evropske unije J AND JOY — Prejšnja nacionalna figurativna znamka joy SPORTSWEAR — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost proizvodov — Podobnost znakov — Merila za presojo — Sestavljena znamka — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

30

2017/C 151/38

Zadeva T-388/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. marca 2017 – J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (JN – JOY) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Besedna znamka Evropske unije JN-JOY — Prejšnja figurativna nacionalna znamka joy SPORTSWEAR — relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost proizvodov — Podobnost znakov — Merila za presojo — Sestavljena znamka — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

31

2017/C 151/39

Zadeva T-389/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. marca 2017 – J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J&JOY) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Figurativna znamka Evropske unije J&JOY — Prejšnja nacionalna figurativna znamka joy SPORTSWEAR — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost proizvodov — Podobnost znakov — Merila za presojo — Sestavljena znamka — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

31

2017/C 151/40

Zadeva T-501/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. marca 2017 – Nizozemska/Komisija (EKJS in EKSRP — Odhodki izključeni iz financiranja — Integrirani administrativni in kontrolni sistem — Znižanja in izključitev iz plačil v primeru neupoštevanja pravil o navzkrižni skladnosti — Manjše neupoštevanje — Člen 24(2) Uredbe (ES) št. 73/2009 — Člen 71(3) Uredbe (ES) št. 1122/2009 — Dokazno breme — Razlaga priloge II k Uredbi (ES) št. 73/2009)

32

2017/C 151/41

Zadeva T-538/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. marca 2017 – Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije REGENT UNIVERSITY — Prejšnja nacionalna figurativna znamka REGENT’S COLLEGE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)

33

2017/C 151/42

Zadeva T-638/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. marca 2017 – Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO – Lion Laboratories (ALCOLOCK) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije ALCOLOCK — Besedna znamka Združenega kraljestva ALCOLOCK — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(a) in (b) ter člen 53(1)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke)

33

2017/C 151/43

Zadeva T-733/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. marca 2017 – Portugalska/Komisija (Neizvršitev sodbe Sodišča, v kateri je ugotovljena neizpolnitev obveznosti države — Denarna kazen — Sklep o plačilu denarne kazni — Odprava spornega nacionalnega ukrepa — Datum prenehanja neizpolnitve obveznosti)

34

2017/C 151/44

Zadeva T-28/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. aprila 2017 – Nemčija/Komisija (EKJS in EKSRP — Izdatki, izključeni iz financiranja — Razvoj podeželja — Komasacije, arondacije in obnove vasi — Merila za izbor aktivnosti — Načelo lojalnega sodelovanja — Subsidiarnost — Legitimno pričakovanje — Sorazmernost — Obveznost obrazložitve)

34

2017/C 151/45

Zadeva T-209/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. marca 2017 – Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Prijava besedne znamke Evropske unije APAX PARTNERS — Prejšnja mednarodna besedna znamka APAX — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost storitev — Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)

35

2017/C 151/46

Zadeva T-215/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. aprila 2017 – Cop/EUIPO – Conexa (AMPHIBIAN) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka AMPHIBIAN — Absolutni razlogi za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Neopisnost — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

36

2017/C 151/47

Zadeva T-117/17: Tožba, vložena 23. februarja 2017 – Proximus/Svet

36

2017/C 151/48

Zadeva T-124/17: Tožba, vložena 22. februarja 2017 – Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton/ECB

37

2017/C 151/49

Zadeva T-161/17: Tožba, vložena 11. marca 2017 – Le Pen/Parlament

38

2017/C 151/50

Zadeva T-166/17: Tožba, vložena 8. marca 2017 – EKETA/Komisija

39

2017/C 151/51

Zadeva T-168/17: Tožba, vložena 16. marca 2017 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs/Komisija

40

2017/C 151/52

Zadeva T-169/17: Tožba, vložena 17. marca 2017 – Pethke/EUIPO

40

2017/C 151/53

Zadeva T-177/17: Tožba, vložena 15. marca 2017 – EKETA/Komisija

41

2017/C 151/54

Zadeva T-183/17: Tožba, vložena 21. marca 2017 – Menta y Limón Decoración/EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Upodobitev moškega v regionalni noši)

42

2017/C 151/55

Zadeva T-189/17: Tožba, vložena 20. marca 2017 – EKETA/Komisija

43

2017/C 151/56

Zadeva T-190/17: Tožba, vložena 22. marca 2017 – EKETA/Komisija

44

2017/C 151/57

Zadeva T-195/17: Tožba, vložena 27. marca 2017 – CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (Shade of pink)

44

2017/C 151/58

Zadeva T-196/17: Tožba, vložena 27. marca 2017 – Naftogaz of Ukraine/Komisija

45

2017/C 151/59

Zadeva T-197/17: Tožba, vložena 28. marca 2017 – Abel in drugi/Komisija

46

2017/C 151/60

Zadeva T-198/17: Tožba, vložena 29. marca 2017 – EKETA/Komisija

47


SL

 

Top