Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Uradni list Evropske unije, C 34, 2. februar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 34

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
2. februar 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

520. plenarno zasedanje EESO – 19. in 20. oktober 2016

2017/C 34/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Proračun EU, ki temelji na uspešnosti in je usmerjen v rezultate: ključ do trdnega finančnega upravljanja (mnenje na lastno pobudo)

1

2017/C 34/02

Mnenje Strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo o evropskem mehanizmu za nadzor delovanja pravne države in spoštovanja temeljnih pravic (mnenje na lastno pobudo)

8

2017/C 34/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sklepne ugotovitve Odbora ZN za pravice invalidov – Nova strategija za invalide v Evropski uniji (mnenje na lastno pobudo)

15

2017/C 34/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Vloga in učinki skupnih tehnoloških pobud in javno-zasebnih partnerstev pri izvajanju programa Obzorje 2020 za trajnostne spremembe v industriji (mnenje na lastno pobudo)

24

2017/C 34/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Krepitev evropske industrije izdelkov za osebno nego in higieno ter lepotnih izdelkov (mnenje na lastno pobudo)

31

2017/C 34/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Razgradnja ladij in družba, ki reciklira (mnenje na lastno pobudo)

38

2017/C 34/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Energija in energetske zadruge proizvajalcev-odjemalcev: priložnosti in izzivi v državah članicah EU (mnenje na lastno pobudo)

44

2017/C 34/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Energija morja: obnovljivi viri energije, ki jih je treba razvijati (mnenje na lastno pobudo)

53

2017/C 34/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Agenda 2030 – Evropska unija, ki si prizadeva za cilje trajnostnega razvoja na svetovni ravni (mnenje na lastno pobudo)

58

2017/C 34/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vmesnem pregledu programa Obzorje 2020 (raziskovalno mnenje)

66

2017/C 34/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Odpravljanje ovir za trajnostno akvakulturo v Evropi (raziskovalno mnenje)

73

2017/C 34/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Nova zasnova trga z električno energijo in morebitne posledice za ranljive odjemalce (raziskovalno mnenje)

78


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

520. plenarno zasedanje EESO – 19. in 20. oktober 2016

2017/C 34/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski standardi za 21. stoletje (COM(2016) 358 final)

86

2017/C 34/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD))

93

2017/C 34/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD))

100

2017/C 34/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov (COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD))

106

2017/C 34/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Poročilo o politiki konkurence za leto 2015 (COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final)

110

2017/C 34/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (COM(2016) 388 final – 2016/0182(COD))

117

2017/C 34/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES (COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD))

121

2017/C 34/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja (COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS))

127

2017/C 34/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Poročilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano med podjetji (COM(2016) 32 final)

130

2017/C 34/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev) (COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD))

140

2017/C 34/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 (COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD))

142

2017/C 34/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (COM(2016) 270 final – 2016/0133(COD)), o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010 (COM(2016) 271 final – 2016/0131(COD)) in o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev) (COM(2016) 272 final – 2016/0132(COD))

144

2017/C 34/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (COM(2016) 51 final)

151

2017/C 34/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere (COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD))

157

2017/C 34/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja (COM(2016) 399 final – 2016/185 (COD))

162

2017/C 34/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (COM(2016) 369 final – 2016/0170 (COD))

167

2017/C 34/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (COM(2016) 370 final) – (2016/171 (COD))

172

2017/C 34/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD))

176

2017/C 34/31

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1920/2006 glede izmenjave informacij, sistema zgodnjega opozarjanja in postopka ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi (COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD))

182


SL

 

Top