Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Uradni list Evropske unije, C 30, 30. januar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 30

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
30. januar 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 30/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 30/02

Zadeva C-673/13 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 23. novembra 2016 – Evropska komisija/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Pritožba — Dostop do dokumentov institucij — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Okolje — Aarhuška konvencija — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Člen 6(1) — Nevarnost poseganja v poslovne interese fizičnih ali pravnih oseb — Pojem „informacije, ki se nanašajo na emisije v okolje“ — Dokumenti, ki se nanašajo na postopek odobritve aktivne snovi v fitofarmacevtskih sredstvih — Aktivna snov glifosat)

2

2017/C 30/03

Zadeva C-442/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 23. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Predhodno odločanje — Okolje — Aarhuška konvencija — Direktiva 2003/4/ES — Člen 4(2) — Dostop javnosti do informacij — Pojem „informacije o emisijah v okolje“ — Direktiva 91/414/EGS — Direktiva 98/8/ES — Uredba (ES) št. 1107/2009 — Dajanje fitofarmacevtskih sredstev in biocidnih pripravkov v promet — Zaupnost — Varstvo industrijskih in poslovnih interesov)

3

2017/C 30/04

Zadeva C-461/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 24. novembra 2016 – Evropska komisija/Kraljevina Španija (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2009/147/ES — Ohranjanje prostoživečih ptic — Posebna območja varstva — Direktiva 85/337/EGS — Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje — Direktiva 92/43/EGS — Ohranjanje naravnih habitatov)

4

2017/C 30/05

Zadeva C-464/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 24. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Tributário de Lisboa – Portugalska) – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Predhodno odločanje — Prosti pretok kapitala — Členi od 63 do 65 PDEU — Pridružitveni sporazum ES Tunizija — Členi 31, 34 in 89 — Pridružitveni sporazum ES Libanon — Členi 31, 33 in 85 — Davek od dohodkov pravnih oseb — Dividende, prejete od družbe s sedežem v državi članici družbe prejemnice — Dividende, prejete od družbe s sedežem v tretji državi, pogodbenici pridružitvenega sporazuma — Različno obravnavanje — Omejitev — Utemeljitev — Učinkovitost davčnega nadzora — Možnost sklicevanja na člen 64 PDEU pri Pridružitvenih sporazumih ES Tunizija in ES Libanon)

5

2017/C 30/06

Zadeva C-177/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (Predhodno odločanje — Obveščanje in varstvo potrošnikov — Uredba (ES) št. 1924/2006 — Prehranske in zdravstvene trditve na živilih — Prehodni ukrepi — Člen 28(2) — Izdelki z blagovno znamko ali trgovskim imenom, ki so obstajali pred 1. januarjem 2005 — Pripravki na osnovi „Bachovih cvetov“ — Znamka Evropske unije RESCUE — Izdelki, ki so se pred 1. januarjem 2005 prodajali kot zdravilo, kasneje pa kot živilo)

7

2017/C 30/07

Zadeva C-314/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 23. novembra 2016 – Evropska komisija/Francoska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/271/EGS — Čiščenje komunalne odpadne vode — Člen 4(1) in (3) — Sekundarno ali enakovredno čiščenje)

8

2017/C 30/08

Zadeva C-395/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Španija) – Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Členi od 1 do 3 — Prepoved vsakršne diskriminacije zaradi hendikepiranosti — Obstoj „hendikepiranosti“ — Pojem „dolgotrajne telesne, duševne, intelektualne ali senzorične okvare“ — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 3, 15, 21, 30, 31, 34 in 35 — Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca, ki je za nedoločen čas začasno nezmožen za delo v smislu nacionalnega prava)

9

2017/C 30/09

Združeni zadevi C-408/15 P in C-409/15 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 24. novembra 2016 – Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG in drugi (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV in drugi (C-409/15 P)/Evropski parlament, Svet Evropske unije (Pritožba — Ničnostna tožba — Člen 263, četrti odstavek, PDEU — Pravica do pravnega sredstva — Procesno upravičenje — Akti, ki se posamično nanaša na fizične ali pravne osebe zaradi „njihovih značilnosti“ — Uredba (EU) št. 511/2014 — Ukrepi za spoštovanje Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe s strani uporabnikov v Uniji — Uredba (ES) št. 2100/94 — Omejitev učinkov žlahtniteljska pravica v Skupnosti — Izjeme za žlahtnitelje)

10

2017/C 30/10

Zadeva C-443/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 24. novembra 2016 (The Labour Court, Ireland – Irska) – David L. Parris/Trinity College Dublin in drugi (Predhodno odločanje — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Direktiva 2000/78/ES — Člen 2 — Prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti in starosti — Nacionalna pokojninska shema — Izplačilo vdovske pokojnine registriranemu partnerju — Zahteva — Sklenitev partnerstva pred dopolnjenim 60. letom starosti zavarovanca navedene sheme — Partnerska skupnost — Nemožnost v zadevni državi članici pred letom 2010 — Dokazano trajno razmerje — Člen 6(2) — Upravičitev različnega obravnavanja zaradi starosti)

11

2017/C 30/11

Zadeva C-454/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 24. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hessisches Landesarbeitsgericht – Nemčija) – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon, stečajni upravitelj družbe Baumarkt Praktiker DIY GmbH, (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2008/94/ES — Člen 8 — Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca — Predpisi o socialni varnosti — Obseg — Ukrepi, potrebni za varstvo priznanih ali prihodnjih pravic delavcev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja — Obveznost določitve pravice do izločitve neplačanih pokojninskih prispevkov iz stečajne mase — Neobstoj)

12

2017/C 30/12

Zadeva C-486/15 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 30. novembra 2016 – Evropska komisija/Francoska republika, Orange, Zvezna republika Nemčija (Pritožba — Državne pomoči — Finančni ukrepi v korist podjetja France Télécom — Ponudba delničarskega posojila — Javne izjave predstavnikov francoske države — Odločba o razglasitvi nezdružljivosti pomoči s skupnim trgom — Pojem „pomoč“ — Pojem „gospodarska prednost“ — Merilo dobro poučenega zasebnega vlagatelja — Obveznost obrazložitve Splošnega sodišča — Meje sodnega nadzora — Izkrivljanje sporne odločbe)

12

2017/C 30/13

Zadeva C-642/15 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. decembra 2016 – Toni Klement/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Bullerjan GmbH (Pritožba — Uredba (ES) št. 207/2009 — Znamka Evropske unije — Tridimenzionalna znamka v obliki pečice — Člen 51(1)(a)) — Predlog za razveljavitev znamke Evropske unije — Člen 15(1), drugi pododstavek, (a) — Resna in dejanska uporaba znamke — Zavrnitev predloga za razglasitev ničnosti)

13

2017/C 30/14

Zadeva C-645/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 24. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern (Predhodno odločanje — Okolje — Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje — Direktiva 2011/92/EU — Projekt, ki je predmet presoje — Priloga I, točka 7 — Evropski sporazum o glavnih mednarodnih prometnih žilah (SGŽ) — Razširitev ceste s štirimi pasovi na dolžini manj kot 10 km)

13

2017/C 30/15

Zadeva C-662/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 24. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, nekdanja BIOS Naturprodukte GmbH (Predhodno odločanje — Približevanje zakonodaj — Direktiva 93/42/EGS — Medicinski pripomočki — Pripomoček iz razreda I (kirurške obveze), ki je bil predmet postopka ocenjevanja skladnosti s strani proizvajalca — Vzporedni uvoz — Vključitev podatkov glede uvoznika na nalepko — Dodaten postopek ocenjevanja skladnosti)

14

2017/C 30/16

Zadeva C-152/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 1. decembra 2016 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Uredba (ES) št. 1071/2009 — Skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika — Člen 16(1) in (5) — Nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza — Neobstoj medsebojne povezanosti z nacionalnimi elektronskimi registri drugih držav članic)

15

2017/C 30/17

Zadeva C-520/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 5. oktobra 2016 – Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Zadeva C-521/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 5. oktobra 2016 – Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Zadeva C-529/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München (Nemčija) 17. oktobra 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Zadeva C-538/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankfurt am Main (Nemčija) 25. oktobra 2016 – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Zadeva C-539/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankfurt am Main (Nemčija) 25. oktobra 2016 – Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Zadeva C-548/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo cour d'appel de Mons (Belgija) 28. oktobra 2016 – État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Zadeva C-549/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italija) 31. oktobra 2016 – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Zadeva C-551/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 31. oktobra 2016 – J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Zadeva C-558/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammergericht Berlin (Nemčija) 3. novembra 2016 – Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Zadeva C-574/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 14. novembra 2016 – Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Zadeva C-586/16 P: Pritožba, ki sta jo vložili Sun Pharmaceutical Industries Ltd, nekdanja Ranbaxy Laboratories Ltd, in Ranbaxy (UK) Ltd 17. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 8. septembra 2016 v zadevi T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, nekdanja Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Evropska komisija

22

2017/C 30/28

Zadeva C-588/16 P: Pritožba, ki jo je Generics (UK) Ltd vložila 18. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 8. septembra 2016 v zadevi T-469/13, Generics (UK)/Komisija

23

2017/C 30/29

Zadeva C-590/16: Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Evropska komisija/Helenska republika

24

2017/C 30/30

Zadeva C-591/16 P: Pritožba, ki sta jo H. Lundbeck A/S in Lundbeck Ltd vložili 18. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 8. septembra 2016 v zadevi T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Evropska komisija

25

2017/C 30/31

Zadeva C-598/14 P: Pritožba, ki jo je Viktor Fedorovych Yanukovych vložil 23. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-346/14, Yanukovych/Svet

26

2017/C 30/32

Zadeva C-599/14 P: Pritožba, ki jo je Oleksandr Viktorovych Yanukovych vložil 23. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-348/14, Yanukovych/Svet

27

2017/C 30/33

Zadeva C-600/16 P: Pritožba, ki jo je družba National Iranian Tanker Company vložila 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 14. septembra 2016 v zadevi T-207/15, National Iranian Tanker Company/Svet Evropske unije

28

2017/C 30/34

Zadeva C-601/16 P: Pritožba, ki sta jo Arrow Group ApS in Arrow Generics Ltd vložili 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 8. septembra 2016 v zadevi T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Evropska komisija

29

2017/C 30/35

Zadeva C-602/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-111/14, Unitec Bio/Svet

31

2017/C 30/36

Zadeva C-603/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia in PT Wilmar Nabati Indonesia/Svet

32

2017/C 30/37

Zadeva C-604/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-121/14, Pelita Agung Agrindustri/Svet

33

2017/C 30/38

Zadeva C-605/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Svet

34

2017/C 30/39

Zadeva C-606/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-80/14, PT Musim Mas/Svet

35

2017/C 30/40

Zadeva C-607/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. septembra 2016 v združenih zadevah od T-112/14 do T-116/14 in T-119/14, Molinos Río de la Plata in drugi/Svet

36

2017/C 30/41

Zadeva C-608/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-117/14, Cargill/Svet

37

2017/C 30/42

Zadeva C-609/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 24. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-118/14, LDC Argentina SA/Svet

38

2017/C 30/43

Zadeva C-611/16 P: Pritožba, ki sta jo Xellia Pharmaceuticals ApS in Alpharma, LLC, nekdanja Zoetis Products LLC, vložili 25. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 8. septembra 2016 v zadevi T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma/Evropska komisija

39

2017/C 30/44

Zadeva C-614/16 P: Pritožba, ki jo je Merck KGaA vložila 28. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 8. septembra 2016 v zadevi T-470/13, Merck KGaA/Evropska komisija

40

 

Splošno sodišče

2017/C 30/45

Zadeva T-248/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – Al-Ghabra/Komisija (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zoper določene osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al Kaida in talibani — Uredba (ES) št. 881/2002 — Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov osebi, uvrščeni na seznam, ki ga je sestavil organ Združenih narodov — Vključitev imena te osebe na seznam iz Priloge I k Uredbi št. 881/2002 — Ničnostna tožba — Razumni rok — Obveznost preveriti in upravičiti utemeljenost navedenih razlogov — Sodni nadzor)

42

2017/C 30/46

Zadeva T-764/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Komisija (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Tehnična pomoč, razvoj in uvedba carinskega tranzitnega sistema ASEAN (ACTS) — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Oddaja naročila drugemu ponudniku — Izbirna merila — Merila za oddajo naročil — Obveznost obrazložitve — Očitna napaka pri presoji — Enako obravnavanje — Preglednost)

43

2017/C 30/47

Zadeva T-95/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – Printeos in drugi/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg standardnih kataloških in posebnih potiskanih pisemskih ovojnic — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU — Usklajevanje prodajnih cen in razdelitev strank — Postopek poravnave — Globe — Osnovni znesek — Izredna sprememba — Zgornja meja 10 % celotnega prometa — Člen 23(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 — Obveznost obrazložitve — Enako obravnavanje)

43

2017/C 30/48

Zadeva T-397/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2016 – PAL-Bullermann/EUIPO – Symaga (PAL) (Znamka Evropske unije — Postopek za razglasitev ničnosti — Figurativna znamka Evropske unije PAL — Delna razglasitev ničnosti — Resna uporaba znamke — Člen 15(1)(a) in člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Oblika, ki se razlikuje od registrirane znamke — Pravilo 22, odstavka 3 in 4, Uredbe (ES) št. 2868/95)

44

2017/C 30/49

Zadeva T-548/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije Café del Sol — Prejšnja nacionalna figurativna znamka Café del Sol — Nepredložitev dokaza v jeziku postopka z ugovorom — Člena 75 in 76 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravili 19 in 20 Uredbe (ES) št. 2868/95 — Pravica do obrambe)

45

2017/C 30/50

Zadeva T-549/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije CAFE DEL SOL — Prejšnja nacionalna figurativna znamka Café del Sol — Nepredložitev dokazov v jeziku postopka z ugovorom — Člena 75 in 76 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravili 19 in 20 Uredbe (ES) št. 2868/95 — Pravica do obrambe)

45

2017/C 30/51

Zadeva T-744/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – Puro Italian Style/EUIPO (smartline) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije smartline — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

46

2017/C 30/52

Zadeva T-745/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2016 – Scorpio Poland/EUIPO – Eckes Granini Group (YO!) (Znamka Evropske unije — Postopek ugovora — Prijava besedne znamke Evropske unije YO! — Prejšnja nacionalna besedna znamka YO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

46

2017/C 30/53

Zadeva T-24/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – Sovena Portugal – Consumer Goods/EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Besedna znamka FONTOLIVA — Prejšnja nacionalna besedna znamka FUENOLIVA — Relativni razlog za zavrnitev — Veljavnost registracije prejšnje znamke — Navajanje novih dejstev in dokazov pred Splošnim sodiščem — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Reformatorično pooblastilo — Člen 8(1)(b), člen 42(2) in (3) ter člena 65 in 76 Uredbe (ES) št. 207/2009)

47

2017/C 30/54

Zadeva T-58/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije APAX — Prejšnja mednarodna besedna znamka APAX — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost blaga ali storitev — Člen 8(1)(a) in (b), Uredbe (ES) št. 207/2009)

48

2017/C 30/55

Zadeva T-154/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2016 – Grid applications/EUIPO (APlan) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

48

2017/C 30/56

Zadeva T-809/16: Tožba, vložena 18. novembra 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

49

2017/C 30/57

Zadeva T-811/16: Tožba, vložena 18. novembra 2016 – Di Bernardo/Komisija

49

2017/C 30/58

Zadeva T-813/16: Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Abes/Komisija

50

2017/C 30/59

Zadeva T-818/16: Tožba, vložena 22. novembra 2016 – Netflix International in Netflix/Komisija

51

2017/C 30/60

Zadeva T-832/16: Tožba, vložena 25. novembra 2016 – Celio International/Komisija

52

2017/C 30/61

Zadeva T-835/16: Tožba, vložena 28. novembra 2016 – Louvers Belgium/Komisija

53

2017/C 30/62

Zadeva T-836/16: Tožba, vložena 30. novembra 2016 – Republika Poljska/Komisija

54

2017/C 30/63

Zadeva T-841/16: Tožba, vložena 24. novembra 2016 – Alex/Komisija

55

2017/C 30/64

Zadeva T-855/16: Tožba, vložena 7. decembra 2016 – Fertisac/ECHA

56

2017/C 30/65

Zadeva T-865/16: Tožba, vložena 7. decembra 2016 – Fútbol Club Barcelona/Komisija

57

2017/C 30/66

Zadeva T-868/16: Tožba, vložena 11. decembra 2016 – QI in drugi/Komisija in ECB

58

2017/C 30/67

Zadeva T-872/16: Tožba, vložena 9. decembra 2016 – repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER)

58


SL

 

Top