EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Uradni list Evropske unije, C 402, 31. oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 402

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
31. oktober 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2016/C 402/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2016/C 402/02

Zadeva C-113/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. septembra 2016 – Zvezna republika Nemčija/Evropski parlament, Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Izbira pravne podlage — Člen 43(2) PDEU ali člen 43(3) PDEU — Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov — Uredba (EU) št. 1308/2013 — Člen 7 — Uredbe (EU) št. 1370/2013 — Člen 2 — Ukrepi za določitev cen — Referenčni pragi — Intervencijska cena)

2

2016/C 402/03

Zadeva C-409/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 8. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Kombinirana nomenklatura — Klasifikacija blaga — Razlaga tarifne podštevilke kombinirane nomenklature — Direktiva 2008/118/ES — Uvoz trošarinskega blaga — Carinski odložni postopek ali režim — Posledice carinske deklaracije, v kateri je navedena napačna podštevilka kombinirane nomenklature — Nepravilnosti med gibanjem trošarinskega blaga)

3

2016/C 402/04

Zadeva C-549/14: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 7. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Højesteret – Danska) – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Člen 2 — Načelo enakega obravnavanja — Obveznost preglednosti — Naročilo za dobavo zapletenega komunikacijskega sistema — Težave pri izvedbi — Nesoglasje strank glede odgovornosti — Poravnava — Zmanjšanje obsega pogodbe — Preoblikovanje najema opreme v prodajo — Bistvena sprememba naročila — Utemeljitev na podlagi objektivne možnosti za sporazumno rešitev)

4

2016/C 402/05

Zadeva C-584/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. septembra 2016 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktiva 2006/12/ES — Direktiva 91/689/EGS — Direktiva 1999/31/ES — Ravnanje z odpadki — Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti — Neizvršitev — Člen 260(2) PDEU — Denarne sankcije — Denarna kazen — Pavšalni znesek)

4

2016/C 402/06

Zadeva C-101/15 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. septembra 2016 – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Člen 101 PDEU — Člen 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992 — Evropski trg avtomobilskih stekel — Sporazumi o delitvi trga in izmenjave poslovno občutljivih informacij — Globe — Smernice iz leta 2006 o načinu določanja glob — Točka 13 — Vrednost prodaje — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 23(2), drugi pododstavek — Zakonsko dovoljena zgornja meja globe — Menjalni tečaj za izračun zgornje meje globe — Višina globe — Neomejena pristojnost — Podjetja, ki proizvajajo en proizvod — Sorazmernost — Enako obravnavanje)

5

2016/C 402/07

Zadeva C-121/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, nekdanja GDF Suez (Predhodno odločanje — Približevanje zakonodaj — Direktiva 2009/73/ES — Energija — Plinski sektor — Določanje dobavnih cen zemeljskega plina za končne odjemalce — Regulirane tarife — Ovira — Združljivost — Merila presoje — Cilja zanesljivosti oskrbe in teritorialne kohezije)

6

2016/C 402/08

Zadeva C-160/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker S (Predhodno odločanje — Avtorska in sorodne pravice — Direktiva 2001/29/ES — Informacijska družba — Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic — Člen 3(1) — Priobčitev javnosti — Pojem — Internet — Hiperpovezave, ki omogočajo dostop do varovanih del, ki so bila na drugem spletnem mestu dana na voljo brez dovoljenja imetnika pravic — Dela, ki jih imetnik pravic še ni objavil — Namestitev takih povezav v pridobitne namene)

7

2016/C 402/09

Zadeva C-180/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 8. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen – Švedska) – Borealis AB in drugi/Naturvårdsverket (Predhodno odločanje — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Direktiva 2003/87/ES — Člen 10a — Metodologija za brezplačno dodelitev pravic — Izračun enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja — Sklep 2013/448/EU — Člen 4 — Priloga II — Veljavnost — Določitev referenčne vrednosti proizvoda za vročo litino — Sklep 2011/278/EU — Priloga I — Veljavnost — Člen 3(c) — Člen 7 — Člen 10, od (1) do (3) in (8) — Priloga IV — Brezplačna dodelitev pravic za porabo in odvajanje toplote — Izmerljiva toplota, odvedena zasebnim gospodinjstvom — Prepoved dvojnega štetja emisij in dvojne dodelitve pravic)

7

2016/C 402/10

Zadeva C-182/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – postopek v zvezi z izročitvijo Alekseija Petruhhina (Predhodno odločanje — Državljanstvo Evropske unije — Izročitev državljana države članice, ki je uresničeval svojo pravico do prostega gibanja, tretji državi — Področje uporabe prava Unije — Varstvo državljanov države članice pred izročitvijo — Neobstoj varstva državljanov drugih držav članic — Omejitev prostega gibanja — Utemeljitev na podlagi preprečevanja nekaznovanosti — Sorazmernost — Preveritev jamstev iz člena 19 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)

9

2016/C 402/11

Zadeva C-225/15: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 8. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Reggio Calabria – Italija) – kazenski postopek zoper Domenica Politanòja (Predhodno odločanje — Člen 49 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Igre na srečo — Omejitve — Nujni razlogi v splošnem interesu — Sorazmernost — Javna naročila — Pogoji za sodelovanje pri javnem razpisu ter ocena ekonomske in finančne sposobnosti — Izključitev ponudnika zaradi nepredložitve potrdil o njegovi ekonomski in finančni sposobnosti, ki bi jih izdali dve ločeni bančni ustanovi — Direktiva 2004/18/ES — Člen 47 — Uporaba)

9

2016/C 402/12

Zadeva C-310/15: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 7. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, pravna naslednica družbe Sony France SA (Predhodno odločanje — Varstvo potrošnikov — Nepoštene poslovne prakse — Direktiva 2005/29/ES — Člena 5 in 7 — Skupna ponudba — Prodaja računalnika z vnaprej nameščeno programsko opremo — Bistvena informacija o ceni — Zavajajoča opustitev — Nezmožnost potrošnika, da kupi isti model računalnika brez programske opreme)

10

2016/C 402/13

Zadeva C-459/15 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 8. septembra 2016 – Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Svet Evropske unije (Pritožba — Omejevalni ukrepi proti Islamski republiki Iran — Seznam oseb in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Podpora iranski vladi — Vključitev imena pritožnice)

11

2016/C 402/14

Zadeva C-461/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 8. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Predhodno odločanje — Okolje — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Direktiva 2003/87/ES — Usklajena brezplačna dodelitev pravic do emisije — Sklep 2011/278/EU — Sprememba dodelitve — Člen 24(1) — Obveznost poročanja upravljavca naprave — Obseg)

11

2016/C 402/15

Zadeva C-294/16 PPU: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. julija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Poljska) – JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Člen 26(1) — Evropski nalog za prijetje — Posledice predaje — Vštetje pripora, prebitega v izvršitveni državi članici — Pojem „pripor“ — Ukrepi, ki omejujejo prostost in niso zapor — Hišni pripor v kombinaciji z nošenjem elektronske zapestnice — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 6 in 49)

12

2016/C 402/16

Zadeva C-328/16: Tožba, vložena 1. junija 2016 – Evropska komisija/Helenska republika

13

2016/C 402/17

Zadeva C-376/16 P: Pritožba, ki jo je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino vložil 7. julija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 27. aprila 2016 v zadevi T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

14

2016/C 402/18

Zadeva C-393/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 14. julija 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Zadeva C-425/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 1. avgusta 2016 – Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Zadeva C-431/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španija) 2. avgusta 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Zadeva C-462/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 17. avgusta 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Zadeva C-464/16 P: Pritožba, ki jo je Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) vložila 18. avgusta 2016 zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 20. julija 2016 v zadevi T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Evropska komisija

20

2016/C 402/23

Zadeva C-465/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 20. avgusta 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 9. junija 2016 v zadevi T-276/13, Growth Energy in Renewable Fuels Association/Svet Evropske unije

21

2016/C 402/24

Zadeva C-466/16 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 20. avgusta 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat)) z dne 9. junija 2016 v zadevi T-277/13, Marquis Energy LLC/Svet Evropske unije

22

 

Splošno sodišče

2016/C 402/25

Zadeva T-220/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija (Državne pomoči — Občinski davek na nepremičnine — Oprostitev, dodeljena nekomercialnim subjektom, ki opravljajo posebne dejavnosti — Prečiščeno besedilo o obdavčitvi dohodka — Oprostitev enkratnega občinskega davka — Sklep, s katerim je bil deloma ugotovljen neobstoj državne pomoči in je bila pomoč deloma razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom — Ničnostna tožba — Predpis, ki ne vsebuje izvršilnih ukrepov — Neposredno nanašanje — Dopustnost — Absolutna nezmožnost vračila — Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 659/1999 — Obveznost obrazložitve)

25

2016/C 402/26

Zadeva T-392/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – La Ferla/Komisija in ECHA (REACH — Pristojbina za registracijo snovi — Znižanja za mikro, mala in srednje velika podjetja — Napaka v izjavi o velikosti podjetja — Priporočilo 2003/361/ES — Sklep, s katerim je zaračunana upravna taksa — Zahteva za informacije — Pristojnost ECHA — Sorazmernost)

25

2016/C 402/27

Zadeva T-472/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2016 – Lundbeck/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg antidepresivov, ki vsebujejo aktivno farmacevtsko sestavino citalopram — Pojem omejevanja konkurence zaradi cilja — Potencialna konkurenca — Generična zdravila — Ovire za vstop na trg, ki so posledica obstoja patentov — Sporazumi, sklenjeni med imetniki patentov in podjetja generičnih zdravil — Člen 101(1) in (3) PDEU — Napačna uporaba prava in napake pri presoji — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravna varnost — Globe)

26

2016/C 402/28

Zadeva T-620/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Marchi Industirale/ECHA (REACH — Pristojbina za registracijo snovi — Znižanje za mikro, mala in srednje velika podjetja — Napaka v izjavi o velikosti podjetja — Priporočilo 2003/361/ES — Odločba, s katero je naložena upravna taksa — Določitev velikosti podjetja — Pristojnost ECHA — Obveznost obrazložitve)

27

2016/C 402/29

Zadeva T-695/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2016 – ENAC/INEA (Finančna pomoč — Projekti skupnega pomena na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij — Izvedba študije za intermodalni razvoj letališča Bergamo-Orio al Serio — Določitev končnega zneska finančne pomoči — Neupravičeni stroški — Napačna uporaba prava — Obveznost obrazložitve)

27

2016/C 402/30

Zadeva T-80/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – PT Musim Mas/Svet (Damping — Uvoz biodizla s poreklom iz Indonezije — Dokončno pobiranje začasnih protidampinških dajatev — Dokončne protidampinške dajatve — Pravica do obrambe — Člen 2(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 — Normalna vrednost — Proizvodni stroški)

28

2016/C 402/31

Zadeva T-111/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Unitec Bio/Svet (Damping — Uvoz biodizla s poreklom iz Argentine — Dokončna protidampinška dajatev — Ničnostna tožba — Neposredno nanašanje — Posamično nanašanje — Dopustnost — Člen 2(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 — Normalna vrednost — Proizvodni stroški)

29

2016/C 402/32

Združene zadeve od T-112/14 do T-116/14 in T-119/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Molinos Río de la Plata in drugi/Svet (Damping — Uvoz biodizla s poreklom iz Argentine — Dokončna protidampinška dajatev — Ničnostna tožba — Poklicno združenje — Neposredno nanašanje — Posamično nanašanje — Dopustnost — Člen 2(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 — Normalna vrednost — Proizvodni stroški)

30

2016/C 402/33

Zadeva T-117/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Cargill/Svet (Damping — Uvoz biodizla s poreklom iz Argentine — Dokončna protidampinška dajatev — Ničnostna tožba — Neposredno nanašanje — Posamično nanašanje — Dopustnost — Člen 2(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 — Normalna vrednost — Proizvodni stroški)

31

2016/C 402/34

Zadeva T-118/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – LDC Argentina/Svet (Damping — Uvoz biodizla s poreklom iz Argentine — Dokončna protidampinška dajatev — Člen 2(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 — Normalna vrednost — Proizvodni stroški)

31

2016/C 402/35

Zadeva T-120/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – PT Ciliandra Perkasa/Svet (Damping — Uvoz biodizla s poreklom iz Indonezije — Dokončna protidampinška dajatev — Člen 2(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 — Normalna vrednost — Proizvodni stroški)

32

2016/C 402/36

Zadeva T-139/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia in PT Wilmar Nabati Indonesia/Svet (Damping — Uvoz biodizla s poreklom iz Indonezije — Dokončne protidampinške dajatve — Člen 2(3) in (5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 — Normalna vrednost — Proizvodni stroški)

33

2016/C 402/37

Zadeva T-340/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Klyuyev/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Vključitev imena tožeče stranke — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Pravna podlaga — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Nespoštovanje meril za vpis na seznam — Očitna napaka pri presoji — Lastninska pravica — Pravica do dobrega imena)

34

2016/C 402/38

Zadeva T-346/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Janukovič/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Vključitev imena tožeče stranke — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Pravna podlaga — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Zloraba pooblastil — Nespoštovanje meril za vpis na seznam — Očitna napaka pri presoji — Lastninska pravica)

35

2016/C 402/39

Zadeva T-348/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Janukovič/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Vključitev imena tožeče stranke — Obveznost obrazložitve — Pravna podlaga — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Zloraba pooblastil — Nespoštovanje meril za vpis na seznam — Očitna napaka pri presoji — Lastninska pravica)

36

2016/C 402/40

Zadeva T-386/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – FIH Holding in FIH Erhvervsbank/Komisija (Državne pomoči — Bančništvo — Pomoč, dodeljena danski banki FIH v obliki prenosa njenih oslabljenih sredstev na novo hčerinsko družbo in poznejšega odkupa teh terjatev s strani danskega organa, odgovornega za zagotovitev finančne stabilnosti — Državne pomoči bankam med finančno krizo — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom — Pojem pomoči — Merilo zasebnega vlagatelja — Merilo zasebnega upnika — Izračun zneska pomoči — Obveznost obrazložitve)

37

2016/C 402/41

Zadeva T-481/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/EIT (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Opravljanje storitev, ki se nanašajo na razvoj platforme za upravljanje informacij in znanj — Storitve za razvoj programske opreme in ohranitev razpoložljivosti in učinkovitosti informacijskih storitev — Zavrnitev umestitve ponudbe ponudnika na prvo mesto — Izbirna merila — merila za oddajo — Obveznost obrazložitve — Očitne napake pri presoji — Dostop do dokumentov — Nepogodbena odgovornost)

37

2016/C 402/42

Zadeva T-698/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Komisija (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Zagotovitev zunanjih storitev razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov in s tem povezanih študij (ESP DESIS III) — Uvrstitev ponudnika v kaskadnem postopku — Obveznost obrazložitve — Neobičajno nizke ponudbe — Načelo svobodne konkurence — Nepogodbena odgovornost)

38

2016/C 402/43

Zadeva T-710/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Herbert Smith Freehills/Svet (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti v zvezi z razpravami pred sprejetjem direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov — Zavrnitev dostopa — Izjema v zvezi z varstvom pravnih nasvetov — Pravica do obrambe — Prevladujoči javni interes)

39

2016/C 402/44

Zadeva T-800/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Philip Morris/Komisija (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti, izdelani v okviru pripravljalnega gradiva za sprejetje direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov — Zavrnitev dostopa — Izjema, ki se nanaša na varstvo pravnih mnenj — Izjema, ki se nanaša na varstvo postopka odločanja — Pravica do obrambe — Prevladujoč javni interes)

39

2016/C 402/45

Zadeva T-51/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2016 – PAN Europe/Komisija (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Dokumenti o endokrinih motilcih — Delna zavrnitev dostopa — Izjema v zvezi z varstvom postopka odločanja — Člen 4(3) Uredbe št. 1049/2001)

40

2016/C 402/46

Zadeva T-91/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – AEDEC/Komisija (Raziskave in tehnološki razvoj — Okvirni program za raziskave in inovacije „Obzorje 2020“ — Pozivi za vložitev predlogov iz naslova delovnih programov 2014-2015 — Sklep Komisije o razglasitvi predloga tožeče stranke za neustreznega — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Sorazmernost — Preglednost — Očitna napaka pri presoji)

41

2016/C 402/47

Zadeva T-359/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Roméo has a Gun by Romano Ricci — Prejšnji besedni znamki Evropske unije NINA RICCI in RICCI — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk — Škodovanje ugledu — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009)

41

2016/C 402/48

Zadeva T-485/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2016 – Alsharghawi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Libiji — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, ki so predmet omejitev vstopa in tranzita na ozemlje Evropske unije — Funkcija nekdanjega vodje kabineta Moamerja Gadafija — Izbira pravne podlage — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Domneva nedolžnosti — Sorazmernost — Svoboda odhoda in prihoda — Lastninska pravica — Obveznost dokazati utemeljenost ukrepa)

42

2016/C 402/49

Zadeva T-565/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije MERLIN’S KINDERWELT — Prejšnja nacionalna besedna znamka KINDER — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj podobnosti znakov — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b)Uredbe (ES) št. 207/2009)

42

2016/C 402/50

Zadeva T-566/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije MERLIN’S KINDERWELT — Prejšnja nacionalna besedna znamka KINDER — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj podobnosti znakov — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b)Uredbe (ES) št. 207/2009)

43

2016/C 402/51

Zadeva T-633/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – JT International/EUIPO – Habanos (PUSH) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije PUSH — Prejšnji besedni in figurativni nacionalna znamka in znamka Beneluxa PUNCH — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Enakost blaga — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

44

2016/C 402/52

Zadeva T-384/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2016 – EDF Luminus/Parlament (Arbitražna klavzula — Pogodba o dobavi električne energije CNT(2009) št. 137 — Plačilo regionalnega prispevka, ki ga je plačala tožeča stranka Regiji Bruselj-glavno mesto in je izračunan na podlagi električne moči, ki je bila na voljo Parlamentu, s strani Parlamenta — Neobstoj pogodbene obveznosti — Neobstoj obveznosti, ki izhaja iz določb nacionalnega prava, ki se uporabi)

44

2016/C 402/53

Zadeva T-511/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. avgusta 2016 – Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) (Znamka Evropske unije — Umik zahteve za registracijo — Ustavitev postopka)

45

2016/C 402/54

Zadeva T-544/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2016 – Terna/Komisija (Ničnostna tožba — Projekti skupnega interesa Unije — Finančna pomoč Unije za dva projekta s področja vseevropskih energetskih omrežij — Znižanje prvotno odobrene finančne pomoči po reviziji — Pripravljalni akt — Akt, zoper katerega ni mogoče vložiti tožbe — Nedopustnost)

46

2016/C 402/55

Zadeva T-584/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2016 – POA/Komisija (Ničnostna tožba — Zahtevek za registracijo zaščitene označbe porekla („Halloumi“ ou „Hellim“) — Odločba o objavi zahtevka za registracijo zaščitene označbe porekla v Uradnem listu, serija C, na podlagi člena 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 — Pripravljalni akt — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

46

2016/C 402/56

Zadeva T-366/16: Tožba, vložena 12. julija 2016 – Gaki/Europol

47

2016/C 402/57

Zadeva T-476/16: Tožba, vložena 25. avgusta 2016 – Adama Agriculture in Adama France/Komisija

48

2016/C 402/58

Zadeva T-477/16: Tožba, vložena 26. avgusta 2016 – Epsilon International/Komisija

49

2016/C 402/59

Zadeva T-480/16: Tožba, vložena 30. avgusta 2016 – Lidl Stiftung/EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Zadeva T-620/16: Tožba, vložena 30. avgusta 2016 – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Zadeva T-625/16: Tožba, vložena 2. septembra 2016 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Zadeva T-629/16: Tožba, vložena 1. septembra 2016 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Prikaz dveh vzporednih črt na čevlju)

53

2016/C 402/63

Zadeva T-630/16: Tožba, vložena 5. septembra 2016 – Dehtochema Bitumat/Evropska agencija za kemikalije

53

2016/C 402/64

Zadeva T-644/16: Tožba, vložena 9. septembra 2016 – ClientEarth/Komisija

54

2016/C 402/65

Zadeva T-645/16: Tožba, vložena 7. septembra 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

55

2016/C 402/66

Zadeva T-648/16: Tožba, vložena 13. septembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet))

56

2016/C 402/67

Zadeva T-649/16: Tožba, vložena 12. septembra 2016 – Bernaldo de Quirós/Komisija

57

2016/C 402/68

Zadeva T-650/16: Tožba, vložena 7. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Zadeva T-656/16: Tožba, vložena 12. septembra 2016 – PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Zadeva T-659/16: Tožba, vložena 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Zadeva T-661/16: Tožba, vložena 19. septembra 2016 – Credito Fondiario/EOR

59

2016/C 402/72

Zadeva T-665/16: Tožba, vložena 16. septembra 2016 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


SL

 

Top