Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:409:TOC

Uradni list Evropske unije, C 409, 17. november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 409

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
17. november 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 409/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 409/02

Zadeva C-47/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Köln – Nemčija) – Kronos International Inc. proti Finanzamt Leverkusen (Predhodno odločanje — Člena 49 PDEU in 54 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Člena 63 PDEU in 65 PDEU — Prosti pretok kapitala — Davčna zakonodaja — Davek od dohodkov pravnih oseb — Predpisi države članice za odpravo dvojnega obdavčenja razdeljenih dobičkov — Metoda odbitka, ki se uporabi za dividende, ki jih razdelijo družbe, ki so rezidentke iste države članice kot družba prejemnica — Metoda oprostitve, ki se uporabi za dividende, ki jih razdelijo družbe, ki so rezidentke v drugi državi članici kot družba prejemnica oziroma v tretji državi — Drugačno obravnavanje izgub družbe prejemnice dividend)

2

2014/C 409/03

Združene zadeve od C-204/12 do C-208/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgija) – Essent Belgium NV proti Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Predhodno odločanje — Regionalni program podpore, ki določa dodelitev zelenih certifikatov, s katerimi je mogoče trgovati, za naprave v zadevni regiji, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije — Obveznost dobaviteljev električne energije, da pristojnemu organu letno predložijo neko kvoto certifikatov — Neupoštevanje potrdil o izvoru iz drugih držav članic Evropske unije in držav podpisnic Sporazuma EGP — Upravna globa za nepredložitev certifikatov — Direktiva 2001/77/ES — Člen 5 — Prosti pretok blaga — Člen 28 ES — Člena 11 in 13 Sporazuma EGP — Direktiva 2003/54/ES — Člen 3)

3

2014/C 409/04

Zadeva C-382/12 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. septembra 2014 – MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL proti Evropski komisiji, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska (Pritožba — Nasprotne pritožbe — Dopustnost — Člen 81 ES — Plačilni sistem za debetne kartice, kartice z odloženim plačilom in posojilne kartice — Privzete večstranske medfranšizne provizije — Podjetniško združenje — Omejitve konkurence kot posledica — Obseg sodnega nadzora — Pojem „pomožna omejitev“ — Objektivna nujnost in sorazmernost — Ustrezne „hipotetične predpostavke“ — Dvostranski sistemi — Obravnava prilog k tožbi)

4

2014/C 409/05

Zadeva C-525/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. septembra 2014 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktiva 2000/60/ES — Okvir za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike — Povračilo stroškov storitev za rabo vode — Pojem „storitve za rabo vode“)

5

2014/C 409/06

Zadeva C-527/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 11. septembra 2014 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Državne pomoči, nezdružljive s notranjim trgom — Obveznost vračila — Člen 108(2) PDEU — Uredba (ES) št. 659/1999 — Člen 14(3) — Sklep Komisije — Ukrepi, ki jih morajo sprejeti države članice)

5

2014/C 409/07

Zadeva C-602/12 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 11. septembra 2014 – Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd proti Svetu Evropske unije, Evropski komisiji, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Pritožba — Damping — Uredba (ES) št. 384/96 — Člen 2(7)(c), prva alinea — Uredba (ES) št. 2026/97 — Uredba (ES) št. 91/2009 — Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske — Status v tržnem gospodarstvu delujočega podjetja — Stroški večjih vlaganj, ki v glavnem odražajo tržne vrednosti — Državne subvencije za sektor jeklarstva na splošno — Učinek)

6

2014/C 409/08

Zadeva C-19/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Ministero dell'Interno proti Fastweb SpA (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 89/665/EGS — Člen 2d(4) — Razlaga in veljavnost — Revizijski postopki oddaje javnih naročil — Neobstoj pravnih učinkov pogodbe — Izključitev)

6

2014/C 409/09

Zadeva C-34/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský súd v Prešove – Slovaška) – Monika Kušionová proti SMART Capital, a.s. (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Nepošteni pogoji — Potrošniška kreditna pogodba — Člen 1(2) — Pogoj, ki temelji na obvezni zakonski določbi — Področje uporabe navedene direktive — Členi 3(1), 4, 6(1) in 7(1) — Zavarovanje terjatve z zastavno pravico na nepremičnini — Možnost uveljavljanja te zastavne pravice s prodajo na dražbi — Sodni nadzor)

7

2014/C 409/10

Zadeva C-67/13 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. septembra 2014 – Groupement des cartes bancaires (CB) proti Evropski komisiji, BNP Paribas, BPCE, prej Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP), Société générale SA (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Člen 81(1) ES — Sistem plačilnih kartic v Franciji — Sklep podjetniškega združenja — Trg izdajanja — Tarifni ukrepi, ki se uporabljajo za „nove člane“ — Pristopnina ter tako imenovana mehanizma „ureditev funkcije pridobivanja“ in „bujenje spečih članov“ — Pojem omejitve konkurence „zaradi cilja“ — Preučitev stopnje škodljivosti za konkurenco)

8

2014/C 409/11

Zadeva C-88/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Belgija) – Philippe Gruslin proti Beobank SA, nekdanja Citibank Belgium SA (Predhodno odločanje — Svoboda ustanavljanja — Svoboda opravljanja storitev — Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) — Direktiva 85/611/EGS — Člen 45 — Pojem „izplačilo imetnikom enot premoženja“ — Izročitev potrdil o imenskih enotah premoženja imetnikom enot)

8

2014/C 409/12

Zadeva C-91/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – Essent Energie Productie BV proti B (Pridružitveni sporazum EGS-Turčija — Člen 41(1) Dodatnega protokola in člen 13 Sklepa št. 1/80 — Področje uporabe — Uvedba novih omejitev svobode ustanavljanja, svobode opravljanja storitev in pogojev v zvezi z dostopom do zaposlitve — Prepoved — Svoboda opravljanja storitev — Člena 56 PDEU in 57 PDEU — Napotitev delavcev — Državljani tretjih držav — Zahteva za pridobitev delovnega dovoljenja za posredovanje delovne sile)

9

2014/C 409/13

Zadeva C-92/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Gemeente 's- Hertogenbosch proti Staatssecretaris van Financiën (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Šesta direktiva o DDV — Člen 5(7)(a) — Obdavčljive transakcije — Pojem „dobava, opravljena za plačilo“ — Prva uporaba nepremičnine s strani občine, zgrajene zanjo na njenem zemljišču — Dejavnosti, opravljane kot organ oblasti in kot davčni zavezanec)

10

2014/C 409/14

Zadeva C-112/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – A proti B in drugim (Člen 267 PDEU — Nacionalna ustava — Obvezni postopek za oceno ustavnosti — Preverjanje skladnosti nacionalnega zakona s pravom Unije in nacionalno ustavo — Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Neobstoj stalnega prebivališča ali znanega prebivališča tožene stranke na ozemlju države članice — Dogovor o pristojnosti, če se tožena stranka spusti v postopek — Začasni zastopnik odsotne tožene stranke)

10

2014/C 409/15

Zadeva C-117/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Technische Universität Darmstadt proti Eugen Ulmer KG (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktiva 2001/29/ES — Avtorska pravica in sorodne pravice — Izjeme in omejitve — Člen 5(3)(n) — Uporaba del ali predmetov sorodnih pravic v namen raziskave ali zasebnega študija — Knjiga, ki je posameznim pripadnikom javnosti dana na voljo na temu namenjenih terminalih, ki se nahajajo v javno dostopni knjižnici — Pojem dela, ki ni urejeno s „prodajnimi ali licenčnimi pogoji“ — Pravica knjižnice, da digitalizira delo, ki je del njene zbirke, da ga da na voljo uporabnikom na temu namenjenih terminalih — Dajanje dela na voljo na temu namenjenih terminalih, ki omogočajo tiskanje tega dela na papir ali njegovo shranjevanje na ključ USB)

11

2014/C 409/16

Zadeva C-152/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG proti Hauptzollamt Münster (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Direktiva 2003/96/ES — Obdavčitev energentov in električne energije — Izjeme — Energenti v standardnih rezervoarjih gospodarskih vozil, namenjeni za uporabo kot gorivo za ta vozila — Pojem „standardni rezervoarji“ v smislu člena 24(2) te direktive — Rezervoarji, ki jih vgradi proizvajalec karoserij ali distributer proizvajalca)

12

2014/C 409/17

Zadeva C-219/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožila K Oy (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člen 98(2) — Priloga III, točka 6 — Nižja stopnja DDV, ki se uporablja samo za knjige, tiskane na papir — Knjige, izdane na fizičnih nosilcih, ki niso papir, za katere se uporablja splošna stopnja DDV — Davčna nevtralnost)

13

2014/C 409/18

Zadeva C-270/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Iraklis Haralambidis proti Calogero Casilli (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Prosto gibanje delavcev — Člen 45(1) in (4) PDEU — Pojem delavca — Zaposlitve v državni upravi — Funkcija predsednika pristaniškega organa — Sodelovanje pri izvajanju javnih pooblastil — Pogoj državljanstva)

13

2014/C 409/19

Zadeva C-277/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. septembra 2014 – Evropska komisija proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 96/67/ES — Člen 11 — Zračni promet — Storitev zemeljske oskrbe — Izbira izvajalcev)

14

2014/C 409/20

Zadeva C-291/13: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Eparchiako Dikastirio Lefkosias – Ciper) – Sotiris Papasavvas proti O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd in drugim (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktiva 2000/31/ES — Področje uporabe — Spor zaradi obrekovanja)

14

2014/C 409/21

Zadeva C-328/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Österreichischer Gewerkschaftsbund proti Wirtschaftskammer Österreich – Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktiva 2001/23/ES — Ohranjanje pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov — Obveznost pridobitelja, da še naprej zagotavlja s kolektivno pogodbo dogovorjene delovne pogoje do začetka veljavnosti druge kolektivne pogodbe — Pojem kolektivne pogodbe — Nacionalna zakonodaja, ki določa, da se odpovedana kolektivna pogodba še naprej uporablja do začetka veljavnosti nove pogodbe)

15

2014/C 409/22

Zadeva C-394/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Ministerstvo práce a sociálních věcí proti B. (Predhodno odločanje — Socialna varnost delavcev migrantov — Uredbi (EGS) št. 1408/71 in (ES) št. 883/2004 — Nacionalna zakonodaja, ki se uporablja — Določitev pristojne države članice za dodeljevanje družinske dajatve — Položaj, v katerem delavec migrant in njegova družina živijo v državi članici, v kateri je središče njihovih interesov in v kateri je bila prejeta družinska dajatev — Zahtevek za družinsko dajatev v državi članici izvora po izčrpanju pravice do dajatev v državi članici stalnega prebivališča — Nacionalna ureditev države članice izvora, ki določa, da se ta dajatev dodeli vsaki osebi, ki ima prijavljeno prebivališče v tej državi)

16

2014/C 409/23

Zadeva C-423/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Vilniaus energija“ UAB proti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Prosti pretok blaga — Ukrepi z enakim učinkom — Direktiva 2004/22/ES — Meroslovni pregledi merilnih sistemov — Vodomer za vročo vodo, ki izpolnjuje vse zahteve iz te direktive in je povezan z napravo za daljinski (telemetrični) prenos podatkov — Prepoved uporabe tega števca brez predhodnega meroslovnega pregleda sistema)

17

2014/C 409/24

Zadeva C-489/13: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 11. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Ronny Verest, Gaby Gerards proti Belgische Staat (Predhodno odločanje — Davek na dohodek — Zakonodaja o izogibanju dvojnega obdavčevanja — Obdavčitev dohodkov od nepremičnin, prejetih v državi članici, ki ni država članica rezidentstva — Metoda oprostitve s pridržkom progresije v državi članici rezidentstva — Različno obravnavanje nepremičnin v državi članici rezidentstva in nepremičnin v drugih državah članicah)

17

2014/C 409/25

Zadeva C-491/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Mohamed Ali Ben Alaya proti Bundesrepublik Deutschland (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Območje svobode, varnosti in pravice — Direktiva 2004/114/ES — Členi 6, 7 in 12 — Pogoji za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija — Zavrnitev sprejema osebe, ki izpolnjuje pogoje iz navedene direktive — Diskrecijska pravica pristojnih organov)

18

2014/C 409/26

Združene zadeve C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P in C-246/13 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 4. septembra 2014 – Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl in drugi (C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl in drugi (C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, nekdanja Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13 P), Axitea SpA, nekdanja La Vigile San Marco SpA (C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, nekdanja Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl in drugi (C-180/13 P), Confindustria Venezia, nekdanja Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) in drugi (C-191/13 P), Manutencoop Società Cooperativa, nekdanja Manutencoop Soc. coop. arl in Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, (Italija) (C-246/13 P) proti Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl in drugim, Italijanski republiki, Evropski komisiji (Pritožba — Državne pomoči — Pomoči v korist podjetij, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie — Člen 181 Poslovnika Sodišča)

19

2014/C 409/27

Zadeva C-145/13 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 4. septembra 2014 – Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. proti Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, prej Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl, Evropski komisiji (Pritožba — Državne pomoči — Pomoči v korist podjetij, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie — Člen 181 Poslovnika Sodišča)

20

2014/C 409/28

Združene zadeve od C-227/13 P do C-239/13 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 4. septembra 2014 – Albergo Quattro Fontane Snc, (C-227/13 P), Hotel Gabrielli Srl, prej Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, (C-228/13 P), GE.AL.VE. Srl, (C-229/13 P), Metropolitan SpA, prej Metropolitan Srl, (C-230/13 P), Hotel Concordia Srl, prej Hotel Concordia Snc, (C-231/13 P), Società per l’industria alberghiera (SPLIA), (C-232/13 P), Principessa Srl, v stečaju, (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA, (C-234/13 P), Savoia e Jolanda Srl, (C-235/13 P), Biasutti Hotels Srl, prej Hotels Biasutti Snc, (C-236/13 P), Ge.A.P. Srl, C-237/13 P), Rialto Inn Srl, (C-238/13 P), Bonvecchiati Srl, (C-239/13 P) proti Comitato „Venezia vuole vivere“, Manutencoop Società Cooperativa, prej Manutencoop Soc. coop. arl in Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante „All’Angelo“ Snc, Evropska komisija (Pritožba — Državne pomoči — Pomoči v korist podjetij, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie — Člen 181 Poslovnika Sodišča)

21

2014/C 409/29

Zadeva C-288/13 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 4. septembra 2014 – Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA proti Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Uredba (ES) št. 1907/2006 (uredba REACH) — Člen 59 in Priloga XIII — Identifikacija antracenskega olja za snov, ki zbuja veliko skrb in za katero je potreben postopek za pridobitev dovoljenja — Enakost obravnavanja)

21

2014/C 409/30

Zadeva C-289/13 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 4. septembra 2014 – Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd proti Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), Evropski komisiji (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Uredba (ES) št. 1907/2006 (uredba REACH) — Člen 59 in Priloga XIII — Identifikacija antracenskega olja z nizko vsebnostjo antracena za snov, ki zbuja veliko skrb in za katero je potreben postopek za pridobitev dovoljenja — Enakost obravnavanja)

22

2014/C 409/31

Zadeva C-290/13 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 4. septembra 2014 – Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd proti Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Uredba (ES) št. 1907/2006 (uredba REACH) — Člen 59 in Priloga XIII — Identifikacija antracenskega olja (antracenska pasta)za snov, ki zbuja izredno veliko skrb in za katero je potreben postopek za pridobitev dovoljenja — Enakost obravnavanja)

22

2014/C 409/32

Združene zadeve od C-379/13 P do C-381/13 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 10. julija 2014 – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) proti Evropski komisiji (Pritožba — Sklep Sveta 87/604/EGS — Uredba (EGS) št. 2950/83 — Evropski socialni sklad — Ukrepi usposabljanja — Zmanjšanje finančne pomoči, ki je bila prvotno dodeljena — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Zaščita finančnih interesov Evropskih skupnosti)

23

2014/C 409/33

Zadeva C-435/13 P: Sklep Sodišča (drugi senat) z dne 17. julija 2014 – Erich Kastenholz proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Qwatchme A/S (Pritožba — Uredba (ES) št. 6/2002 — Modeli Skupnosti — Členi od 4 do 6, 25(1)(b) in (f) in 52 — Model Skupnosti, ki predstavlja urne številčnice — Prejšnji model Skupnosti — Razveljavitvena tožba)

23

2014/C 409/34

Zadeva C-490/13: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 17. julija 2014 – Cytochroma Development, Inc.proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Člen 169(1) Poslovnika — Pritožba, ki ne zadeva izreka izpodbijane sodbe — Očitno nedopustna pritožba)

24

2014/C 409/35

Zadeva C-505/13: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 17. julija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – Levent Redzheb Yumer proti Direktor na Teritorialna direkcia na Nacionalnata agencia za prihodite – Varna (Davek od dohodkov — Člen 2 PEU — Člena 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah — Načela enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in pravne varnosti — Pravica do znižanja davka od dohodkov kmetov — Izključitev kmetov, ki poslujejo kot fizične osebe — Izvrševanje prava Unije — Odsotnost — Očitna nepristojnost Sodišča)

24

2014/C 409/36

Zadeva C-509/13 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 4. septembra 2014 – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Prijava za registracijo figurativne znamke, ki vsebuje besedo „METRO“, v modri in rumeni barvi — Ugovor imetnika figurativne znamke, ki vsebuje besedo „GRUPOMETROPOLIS“ — Zavrnitev ugovora)

25

2014/C 409/37

Zadeva C-535/13: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 17. julija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Monomeles Protodikeio Athinon – Grčija) – Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha proti Maria Patmanidi AE (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Znamke — Pravica imetnika znamke nasprotovati prvemu dajanju proizvodov, označenih s to znamko, na trg Evropskega gospodarskega prostora (EGP), za katero ni dal soglasja)

25

2014/C 409/38

Zadeva C-152/14: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 4. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Autorità per l'energia elettrica e il gas proti Antonella Bertazzi in drugim (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Določba 4 — Pogodbe o delu za določen čas v javnem sektorju — Postopek za ustalitev — Zaposlovanje delavcev, zaposlenih za določen čas, kot redno zaposlene uradnike brez izvedenega javnega natečaja — Določitev delovne dobe — Popolno neupoštevanje obdobij službovanja po pogodbah o zaposlitvi za določen čas — Načelo prepovedi diskriminacije)

26

2014/C 409/39

Zadeva C-303/14: Tožba, vložena 24. junija 2014 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

27

2014/C 409/40

Zadeva C-407/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 27. avgusta 2014 vložilo Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Španija) – María Auxiliadora Arjona Camacho proti Securitas Seguridad España, S.A.

28

2014/C 409/41

Zadeva C-410/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 29. avgusta 2014 – Dr. Falk Pharma GmbH proti DAK-Gesundheit

29

2014/C 409/42

Zadeva C-446/14 P: Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 25. septembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 16. julija 2014 v zadevi T-295/12, Zvezna republika Nemčija proti Evropski komisiji

29

2014/C 409/43

Zadeva C-240/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 18. avgusta 2014 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji, ob podpori: Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Belgije, Kraljevine Nizozemske, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Republike Poljske, Republike Finske, Kraljevine Švedske

31

2014/C 409/44

Zadeva C-241/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 18. avgusta 2014 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji, ob podpori: Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Belgije, Kraljevine Nizozemske, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Republike Poljske, Republike Finske, Kraljevine Švedske

31

2014/C 409/45

Zadeva C-118/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. julija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Peggy Kieck proti Condor Flugdienst GmbH

31

2014/C 409/46

Zadeva C-119/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 10. julija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen proti Condor Flugdienst GmbH

32

 

Splošno sodišče

2014/C 409/47

Zadeva T-534/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2014 – Schenker proti Komisiji (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Upravni spis in dokončen sklep Komisije glede omejevalnega sporazuma, nezaupna različica tega sklepa — Zavrnitev dostopa — Obveznost konkretnega in posamičnega preizkusa — Izjema glede varstva poslovnih interesov tretjega — Izjema glede varstva namena preiskave — Prevladujoč javni interes)

33

2014/C 409/48

Zadeva T-300/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2014 – Lidl Stiftung proti UUNT – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamek Skupnosti FAIRGLOBE — Prejšnje nacionalne besedne znamke GLOBO — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj resne uporabe prejšnjih znamk — Člen (42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravilo 22(3) in (4) Uredbe (ES) št. 2868/95“)

34

2014/C 409/49

Zadeva T-531/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2014 – Tifosi Optics proti UUNT – Tom Tailor (T) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti T — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti T — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

34

2014/C 409/50

Zadeva T-39/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2014 – Cezar proti UUNT – Poli-Eco (Insert) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registriran model Skupnosti, ki predstavlja vložek — Prejšnji model — Novost — Individualna narava — Vidne značilnosti sestavnega dela kompleksnega izdelka — Presoja prejšnjega modela — Členi 3, 4, 5, 6 in člen 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002)

35

2014/C 409/51

Zadeva T-77/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2014 – Laboratoires Polive proti UUNT – Arbora & Ausonia (DODIE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti DODIE — Prejšnja nacionalna besedna znamka DODOT — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Reformatorično pooblastilo)

36

2014/C 409/52

Zadevi T-122/13 in T-123/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2014 – Laboratoires Polive proti UUNT – Arbora & Ausonia (dodie) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti dodie — Prejšnje nacionalne besedne znamke DODOT — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen (8)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

36

2014/C 409/53

Zadeva T-333/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. septembra 2014 – ATC in drugi proti Komisiji (Nepogodbena odgovornost — Uvoz ptic — Dogovor o višini povračila škode — Ustavitev postopka)

37

2014/C 409/54

Zadeva T-34/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2014 – Canon Europa proti Komisiji (Ničnostna tožba — Carinska unija — Skupna carinska tarifa — Tarifna in statistična nomenklantura — Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo — Tarifne podštevilke — Carinske dajatve, ki se nanašajo na blago, uvrščeno pod te tarifne podštevilke — Regulativni akt, ki vključuje izvedbene ukrepe — Nedopustnost)

38

2014/C 409/55

Zadeva T-35/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2014 – Kyocera Mita Europe proti Komisiji (Ničnostna tožba — Carinska unija — Skupna carinska tarifa — Tarifna in statistična nomenklantura — Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo — Tarifne podštevilke — Carinske dajatve, ki se nanašajo na blago, uvrščeno pod te tarifne podštevilke — Regulativni akt, ki vključuje izvedbene ukrepe — Nedopustnost)

38

2014/C 409/56

Zadeva T-519/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2014 – mobile.international proti UUNT – Komisija (PL mobile.eu) (Znamka Skupnosti — Zahteva za ugotovitev ničnosti — Umik zahteve za razglasitev ničnosti — Ustavitev postopka)

39

2014/C 409/57

Zadeva T-3/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2014 – Ronja proti Komisiji (Ničnostna tožba — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti, ki so bili izmenjani v okviru pritožbe v zvezi s prenosom Direktive 2001/37/ES — Dokumenti, ki izvirajo iz države članice — Nasprotovanje države članice — Delna zavrnitev dostopa — Sklep o odobritvi neomejenega dostopa na podlagi ukrepa procesnega vodstva — Ustavitev postopka — Dokumenti, ki izvirajo od Komisije — Sklep o odobritvi neomejenega dostopa — Nezmožnost Komisije, da proti Avstriji začne postopek zaradi neizpolnitve obveznosti — Nedopustnost)

40

2014/C 409/58

Zadeva T-178/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2014 – Jaczewski proti Komisiji (Ničnostna tožba — Kmetijstvo — Pravni interes — Uredbeni akt, ki vsebuje izvedbene ukrepe — Neobstoj posamičnega nanašanja — Nedopustnost)

41

2014/C 409/59

Zadeva T-354/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2014 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks proti Komisiji (Ničnostna tožba — Zaščitena geografska označba „Kołocz śląski“ ali „Kołacz śląski“ — Zavrnitev vloge za preklic registracije — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

41

2014/C 409/60

Zadeva T-650/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2014 – Lomnici proti Parlamentu (Ničnostna tožba — Peticija v zvezi z novim zakonom o slovaškem državljanstvu, naslovljena na Evropski parlament — Peticija, označena za dopustno — Sklep o ustavitvi postopka — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

42

2014/C 409/61

Zadeva T-698/13 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2014 – Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zavrženje tožbe na prvi stopnji kot očitno nedopustne — Neenakost tožbe, vložene po telefaksu, in naknadno vloženega izvirnika — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena)

42

2014/C 409/62

Zadeva T-699/13 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2014 – Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zavrženje tožbe na prvi stopnji kot očitno nedopustne — Neenakost tožbe, vložene po telefaksu, in naknadno vloženega izvirnika — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena)

43

2014/C 409/63

Zadeva T-103/14 R II: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2014 – Frucona Košice proti Komisiji (Začasna odredba — Državne pomoči — Alkoholne in žgane pijače — Odpis davčnega dolga v okviru kolektivnega postopka zaradi insolventnosti — Sklep, s katerim je pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in naložena njena izterjava — Predlog za odlog izvršitve — Nov predlog — Neobstoj novih dejstev — Neobstoj fumus boni juris — Neobstoj nujnosti)

44

2014/C 409/64

Zadeva T-361/14: Tožba, vložena 23. julija 2014 – HB in drugi proti Komisiji

44

2014/C 409/65

Zadeva T-561/14: Tožba, vložena 25. julija 2014 – One of Us in drugi proti Parlamentu in drugim

45

2014/C 409/66

Zadeva T-573/14: Tožba, vložena 31. julija 2014 – Polyelectrolyte Producers Group in SNF proti Komisiji

45

2014/C 409/67

Zadeva T-574/14: Tožba, vložena 1. avgusta 2014 – EAEPC proti Komisiji

47

2014/C 409/68

Zadeva T-617/14: Tožba, vložena 10. avgusta 2014 – Pro Asyl proti EASO

48

2014/C 409/69

Zadeva T-619/14: Tožba, vložena 14. avgusta 2014 – Bionorica/Komisija

48

2014/C 409/70

Zadeva T-620/14: Tožba, vložena 15. avgusta 2014 – Diapharm proti Komisiji

49

2014/C 409/71

Zadeva T-640/14: Tožba, vložena 20. avgusta 2014 – Beul proti Parlamentu in Svetu

50

2014/C 409/72

Zadeva T-669/14: Tožba, vložena 15. septembra 2014 – Trioplast Industrier proti Komisiji

50

2014/C 409/73

Zadeva T-673/14: Tožba, vložena 22. septembra 2014 – Italija proti Komisiji

52

2014/C 409/74

Zadeva T-679/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Teva UK in drugi proti Komisiji

54

2014/C 409/75

Zadeva T-687/14: Tožba, vložena 22. septembra 2014 – Novomatic proti UUNT – Simba Toys (African SIMBA)

55

2014/C 409/76

Zadeva T-692/14: Tožba, vložena 22. septembra 2014 – Puma proti UUNT – Sinda Poland (podoba namišljene živali)

55

2014/C 409/77

Zadeva T-694/14: Tožba, vložena 22. septembra 2014 – EREF proti Komisiji

56

2014/C 409/78

Zadeva T-695/14: Tožba, vložena 26. septembra 2014 – Omega proti UUNT (črno-bela slika)

57

2014/C 409/79

Zadeva T-696/14 P: Pritožba, ki jo je Bernat Montagut Viladot 22. septembra 2014 vložil zoper sodbo, ki jo je 15. julija 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-160/12, Montagut proti Komisiji

58

2014/C 409/80

Zadeva T-697/14: Tožba, vložena 29. septembra 2014 – MIP Metro proti UUNT – Associated Newspapers (METRO)

59

2014/C 409/81

Zadeva T-700/14: Tožba, vložena 24. septembra 2014 – TV1proti Komisiji

60

2014/C 409/82

Zadeva T-704/14: Tožba, vložena 3. oktobra 2014 – Marine Harvest proti Komisiji

61

2014/C 409/83

Zadeva T-707/14: Tožba, vložena 2. oktobra 2014 – Grundig Multimedia proti UUNT (DetergentOptimiser)

62

2014/C 409/84

Zadeva T-710/14: Tožba, vložena 6. oktobra 2014 – Herbert Smith Freehills proti Svetu

63

2014/C 409/85

Zadeva T-711/14: Tožba, vložena 7. oktobra 2014 – Arcofin in drugi proti Komisiji

63

2014/C 409/86

Zadeva T-509/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. oktobra 2014 – Ratioparts-Ersatzteile proti UUNT – IIC (NORTHWOOD)

65

2014/C 409/87

Zadeva T-678/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. septembra 2014 – AEMN proti Parlamentu

65

2014/C 409/88

Zadeva T-679/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. septembra 2014 – AEMN proti Parlamentu

65

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 409/89

Zadeva F-122/13: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 10. septembra 2014 – Carneiro proti Europolu (Javni uslužbenci — Uslužbenci Europola — Nepodaljšanje pogodbe za določen čas — Preoblikovanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas — Tožba, ki je v delu očitno nedopustna in v delu očitno pravno popolnoma neutemeljena)

66


SL

 

Top