Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:175:TOC

Uradni list Evropske unije, C 175, 10. junij 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 175

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
10. junij 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 175/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 175/02

Združene zadeve od C-231/11 P do C-233/11 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. aprila 2014 – Evropska komisija proti Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazum — Trg projektov za plinsko izolirane stikalne naprave — Solidarna odgovornost za plačilo globe — Pojem podjetja — Načeli osebne odgovornosti in individualizacije kazenskih sankcij — Neomejena pristojnost Splošnega sodišča — Načelo ne ultra petita — Načeli sorazmernosti in enakega obravnavanja)

2

2014/C 175/03

Združeni zadevi C-247/11 P in C-253/11 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. aprila 2014 – Areva proti Alstom SA, T&D Holding, prej Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, prej Areva T&D SA, Alstom Grid AG, prej Areva T&D AG, Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazum — Trg projektov za plinsko izolirane stikalne naprave — Odgovornost matičnih družb za kršitveno ravnanje njihovih hčerinskih družb — Obveznost obrazložitve — Solidarna odgovornost za plačilo globe — Pojem podjetja — „Dejanska“ solidarnost — Načeli pravne varnosti in individualizacije kazenskih sankcij — Načeli sorazmernosti in enakega obravnavanja)

3

2014/C 175/04

Zadeva C-616/11: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – T-Mobile Austria GmbH proti Verein für Konsumenteninformation (Direktiva 2007/64/ES — Plačilne storitve — Člen 4, točka 23 — Pojem plačilnega instrumenta — Nalogi za prenos, izvedeni v okviru spletnega bančništva ali s papirnim nalogom — Člen 52(3) — Pravica prejemnika plačila, da od plačnika zahteva nadomestilo za uporabo plačilnega instrumenta — Pooblastilo držav članic, da odredijo splošno prepoved — Pogodba med operaterjem mobilne telefonije in posamezniki)

4

2014/C 175/05

Zadeva C-190/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Wojewódzki Sąd Administracyjny – Poljska) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company proti Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Svoboda ustanavljanja — Prosti pretok kapitala — Člena 63 PDEU in 65 PDEU — Davek od dohodkov pravnih oseb — Različno obravnavanje dividend, ki se izplačajo investicijskim skladom rezidentom ali nerezidentom — Izključitev davčne oprostitve — Neupravičena omejitev)

5

2014/C 175/06

Zadeva C-288/12: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 8. aprila 2014 – Evropska komisija proti Madžarski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 95/46/ES — Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prosti pretok takih podatkov — Člen 28(1) — Nacionalni nadzorni organi — Neodvisnost — Nacionalna zakonodaja, s katero je predčasno prekinjen mandat nadzornega organa — Ustanovitev novega nadzornega organa in imenovanje druge osebe za predsednika)

6

2014/C 175/07

Združeni zadevi C-293/12 in C-594/12: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. aprila 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland in Verfassungsgerichtshof – Irska in Avstrija) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl in drugi (C-594/12) proti Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland in the Attorney General (Elektronske komunikacije — Direktiva 2006/24/ES — Javno dostopne elektronske komunikacijske storitve ali javna komunikacijska omrežja — Hramba podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem takih storitev — Veljavnost — Členi 7, 8 in 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)

6

2014/C 175/08

Zadeva C-435/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – ACI Adam BV in drugi proti Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Intelektualna lastnina — Avtorska pravica in sorodne pravice — Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi — Direktiva 2001/29/ES — Člen 5(2)(b) in (5) — Pravica reproduciranja — Izjeme in omejitve — Reprodukcija za zasebno rabo — Zakonitost vira kopije — Direktiva 2004/48/ES — Področje uporabe)

7

2014/C 175/09

Zadeva C-485/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer proti Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Kmetijstvo — Skupna kmetijska politika — Sheme neposrednih podpor — Uredba (ES) št. 73/2009 — Integrirani administrativni in kontrolni sistem za nekatere sheme pomoči — Sistem identifikacije za enote rabe ali poljine — Pogoji za upravičenost do pomoči — Administrativni pregledi — Pregledi na kraju samem — Uredba (ES) št. 796/2004 — Določanje površin, za katere se lahko dodeli pomoč — Daljinsko zaznavanje — Fizičen pregled enot rabe ali poljin)

8

2014/C 175/10

Zadeva C-583/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Riigikohus – Estonija) – Sintax Trading OÜ proti Maksu- ja Tolliameti (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Uredba (ES) št. 1383/2003 — Ukrepi za preprečevanje dajanja ponarejenega in piratskega blaga v promet — Člen 13(1) — Pristojnost carinskih organov za ugotavljanje kršitve pravice intelektualne lastnine)

9

2014/C 175/11

Zadeva C-609/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Ehrmann AG proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Obveščanje in varstvo potrošnikov — Uredba (ES) št. 1924/2006 — Prehranske in zdravstvene trditve na živilih — Označevanje in predstavljanje teh živil — Člen 10(2) — Časovna veljavnost — Člen 28(5) in (6) — Prehodni ukrepi)

10

2014/C 175/12

Zadeva C-74/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – GSV kft proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Oznaki TARIC 7019590010 in 7019590090 — Uredbi, ki uvajata protidampinške dajatve na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Kitajske — Razlikujoče se jezikovne različice — Obveznost plačila protidampinških dajatev)

11

2014/C 175/13

Zadeva C-85/13: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 10. aprila 2014 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/271/EGS — Čiščenje komunalne odpadne vode — Členi od 3 do 5 in 10 — Priloga I, A in B)

11

2014/C 175/14

Zadeva C-115/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 10. aprila 2014 – Evropska komisija proti Madžarski (Neizpolnitev obveznosti države — Trošarine za alkohol in alkoholne pijače — Direktiva 92/83/EGS — Določitev trošarinskih stopenj — Proizvodnja etilnega alkohola v destileriji, za katero velja trošarinska stopnja, ki je enaka 0 — Oprostitev trošarine za proizvodnjo etilnega alkohola s strani posameznikov)

13

2014/C 175/15

Zadeva C-225/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix proti Région wallonne (Predhodno odločanje — Okolje — Odpadki — Direktiva 75/442/EGS — Člen 7(1) — Načrt ravnanja — Primerna mesta in obrati za odstranjevanje odpadkov — Pojem načrta za ravnanje z odpadki — Direktiva 1999/31/ES — Člena 8 in 14 — Odlagališča, ki ob prenosu te direktive že imajo dovoljenja ali že delujejo)

13

2014/C 175/16

Zadeva C-269/13 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 10. aprila 2014 – Acino AG proti Evropski komisiji (Pritožba — Zdravila za uporabo v humani medicini — Preklic dajanja v promet in umik nekaterih serij zdravil, ki vsebujejo aktivno snov klopidogrel — Sprememba dovoljenj za promet — Prepoved dajanja v promet — Uredba (ES) št. 726/2004 in Direktiva 2001/83/ES — Previdnostno načelo — Sorazmernost — Obveznost obrazložitve)

14

2014/C 175/17

Zadeva C-28/13 P: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 6. februarja 2014 – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP proti Evropski Centralni Banki (ECB) (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Člen 169(2) Poslovnika Sodišča — Nujna vsebina pritožbe)

15

2014/C 175/18

Zadeva C-33/13: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 6. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Poljska) – Marcin Jagiełło proti Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Obdavčenje — DDV — Šesta direktiva — Pravica do odbitka — Zavrnitev — Račun, ki ga je izdala družba, ki je dala na razpolago svojo firmo)

16

2014/C 175/19

Združeni zadevi C-97/13 in C-214/13: Sklep Sodišča (veliki senat) z dne 3. februarja 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – Romunija) – Silvia Georgiana Câmpean proti Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria proti Georgeju Ciocoiuju (C-214/13) (Predhodno odločanje — Notranji davki — Člen 110 PDEU — Okoljska dajatev za onesnaževanje, ki se pobira ob prvi registraciji motornih vozil — Davčna nevtralnost med uvoženimi rabljenimi motornimi vozili in podobnimi vozili, ki so že na nacionalnem trgu)

16

2014/C 175/20

Zadeva C-223/13: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 6. februarja 2014 – Kraljevina Nizozemska proti Evropski komisiji (Ničnostna tožba — Uredba (EU) št. 93/2013 — Vrnitev v odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije)

17

2014/C 175/21

Zadeva C-301/13 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 6. februarja 2014 – El Corte Inglés, SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) — Besedna znamka CLUB GOURMET in CLUB DEL GOURMET — Zavrnitev ugovora — Poslovnik Sodišča — Člen 181 — Deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena pritožba)

18

2014/C 175/22

Zadeva C-372/13: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 30. januarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Polymeles Protodikeio Athinon – Grčija) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE proti SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia (Člen 99 Poslovnika sodišča — Vprašanja, postavljena v okviru predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki so enaka vprašanjem, na katera je Sodišče že odgovorilo — Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (ADPIC) — Člen 27 — Predmet, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev patenta — Člen 70 — Varstvo obstoječe vsebine)

18

2014/C 175/23

Zadeva C-397/13 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 29. januarja 2014 – Simone Gbagbo proti Svetu Evropske unije, Evropski komisiji, Republiki Slonokoščena obala (Pritožba — Rok — Obličnostne zahteve — Očitna nedopustnost)

19

2014/C 175/24

Zadeva C-462/13: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 30. januarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Polymeles Protodikeio Athinon – Grčija) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE proti Minerva Farmakeftiki AE (Člen 99 Poslovnika Sodišča — Vprašanja, predložena v predhodno odločanje, ki so enaka vprašanjem, o katerih je Sodišče že odločalo — Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) — Člen 27 — Predmet, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev patenta — Člen 70 — Varstvo obstoječe vsebine)

20

2014/C 175/25

Zadeva C-110/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Judecătoria Oradea (Romunija) 7. marca 2014 – Horațiu Ovidiu Costea proti SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Zadeva C-115/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Koblenz (Nemčija) 11. marca 2014 – RegioPost GmbH & Co. KG proti Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Zadeva C-124/14: Tožba, vložena 17. marca 2014 – Evropska komisija proti Italijanski republiki

22

2014/C 175/28

Zadeva C-125/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) 18. marca 2014 – Iron & Smith Kft. proti Unilever NV

23

2014/C 175/29

Zadeva C-126/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 17. marca 2014 – Sveda UAB proti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Zadeva C-132/14: Tožba, vložena 21. marca 2014 – Evropski parlament proti Svetu Evropske unije

24

2014/C 175/31

Zadeva C-133/14: Tožba, vložena 21. marca 2014 – Evropska komisija proti Svetu Evropske unije

25

2014/C 175/32

Zadeva C-134/14: Tožba, vložena 21. marca 2014 – Evropska komisija proti Svetu Evropske unije

26

2014/C 175/33

Zadeva C-135/14: Tožba, vložena 21. marca 2014 – Evropska komisija proti Svetu Evropske unije

26

2014/C 175/34

Zadeva C-136/14: Tožba, vložena 21. marca 2014 – Evropski parlament proti Svetu Evropske unije

27

2014/C 175/35

Zadeva C-146/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 28. marca 2014 – Direktor na Direkcija „Migracija“ pri Ministerstvo na vătrešnite raboti proti Bashirju Mohamedu Aliju Mahdiju

28

2014/C 175/36

Zadeva C-159/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad – Varna (Bolgarija) 4. aprila 2014 – „Koela-N“ EOOD proti Direktor na Direkcia „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prihodite

29

2014/C 175/37

Zadeva C-160/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugalska) 4. aprila 2014 – João Filipe Ferreira da Silva e Brito in drugi proti Estado português

30

2014/C 175/38

Zadeva C-165/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 7. aprila 2014 – Alfredo Rendón Marín proti Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Zadeva C-168/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 7. aprila 2014 – Grupo Itevelesa S.L. in drugi proti Oca Inspección Técnica de Vehículos SA in drugim

31

2014/C 175/40

Zadeva C-169/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil tretji senat Audiencia Provincial de Castellón (Španija) 7. aprila 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo in María del Carmen Abril García proti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

Zadeva C-451/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 16. januarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Salamanca – Španija) – Josune Esteban Garcia proti Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

Zadeva C-460/12: Sklep predsednika osmega senata Sodišča z dne 7. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský súd v Prešove – Slovaška) – SKP k.s. proti Ján Bríla

33

2014/C 175/43

Zadeva C-298/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 31. januarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'instance d'Orléans – Francija) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA proti Saïdi Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hiliju Azizu, Mohamedu Zouhirju, Jeanu Morelu, Jalidu Anissi, Marine Bourreau, Anthonyju Cartierju, Patricku Rousselièrju, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Zadeva C-444/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 16. januarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Brașov – Romunija) – Imre Solyom, Luiza Solyom proti Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Splošno sodišče

2014/C 175/45

Zadeva T-340/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. aprila 2014 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa Urada za publikacije — Pomoč pri opravljanju storitev objave in oglaševanja v zvezi z internetno stranjo CORDIS — Zavrnitev ponudb enega ponudnika in dodelitev javnega naročila drugim ponudnikom — Neobravnavanje ponudbe ponudnika — Obveznost obrazložitve — Člen 148(1) in (3) pravil za izvajanje — Očitna napaka pri presoji — Nepogodbena odgovornost)

35

2014/C 175/46

Zadeva T-623/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – Pico Food proti UUNT – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava znamke Skupnosti MILANÓWEK CREAM FUDGE — Prejšnji nacionalni figurativni znamki, ki predstavljata kravo, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT in SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) in člen 76(1) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

35

2014/C 175/47

Zadeva T-144/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – Comsa proti UUNT – COMSA (COMSA) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti COMSA — Prejšnja firma Comsa, SA — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj uporabe v gospodarskem prometu znaka, ki je več kot zgolj lokalnega pomena — Podobnost storitev — Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

36

2014/C 175/48

Zadeva T-150/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – Grčija proti Komisiji (Državne pomoči — Brezobrestna posojila z državnim poroštvom, ki so jih grški organi odobrili združenjem kmetijskih zadrug v sektorju žit — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom — Obveznost obrazložitve — Prednost — Pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice)

37

2014/C 175/49

Zadeva T-288/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – EI du Pont de Nemours proti UUNT – Zueco Ruiz (ZYTeL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke ZYTeL — Prejšnja besedna znamka Skupnosti in nedvomno znana znamka v smislu člena 6bis Pariške konvencije ZYTEL — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Oškodovanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009)

37

2014/C 175/50

Zadeva T-386/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – Elite Licensing proti UUNT – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti elite BY MONDARIZ — Prejšnji figurativni znamka Skupnosti in mednarodna znamka ELITE — Jezik pritožbenega postopka — Roki — Dopustnost pritožbe pred odborom za pritožbe — Pravilo 48(2), pravilo 49(1) in pravilo 96(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj podobnosti znakov — Pravilo 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Škodovanje ugledu znamke — Pravilo 8(5) Uredbe št. 207/2009)

38

2014/C 175/51

Zadeva T-488/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – CITEB in Belgo-Metal proti Parlamentu (Javna naročila gradenj — Postopek javnega razpisa — Obnovitvena in razširitvena dela na objektu Eastman v Bruslju — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Objava poročila ocenjevalnega odbora — Obveznost obrazložitve)

38

2014/C 175/52

Zadeva T-501/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – Farmaceutisk Laboratorium Ferring proti UUNT – Tillotts Pharma (OCTASA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti OCTASA — Prejšnje nacionalne besedne znamke PENTASA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

39

2014/C 175/53

Zadeva T-502/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – Ferring proti UUNT – Tillotts Pharma (OCTASA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti OCTASA — Prejšnji nacionalni in mednarodni besedni znamki in prejšnji besedni znamki Beneluksa PENTASA in OCTOSTIM — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

40

2014/C 175/54

Zadeva T-209/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. aprila 2014 – Olive Line International proti UUNT – (OLIVE LINE) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti OLIVE LINE — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

40

2014/C 175/55

Zadeva T-249/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2014 – MHCS proti UUNT – Ambra (DORATO) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti DORATO — Prejšnje nacionalne figurativne znamke in figurativne znamke Skupnosti, ki predstavljajo etikete za vrat steklenice — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravilo 50(1) Uredbe (ES) št. 2868/95)

41

2014/C 175/56

Zadeva T-293/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – CNIEL proti Komisiji (Državne pomoči — Krovni program ukrepov, ki jih izvajajo v Franciji priznane medsektorske kmetijske organizacije v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij — Financiranje s prostovoljnimi prispevki, ki so postali obvezni — Odločba o skladnosti državne pomoči s skupnim trgom — Umik odločbe — Ustavitev postopka)

41

2014/C 175/57

Zadeva T-302/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – CNIPT proti Komisiji (Državne pomoči — Krovni program ukrepov, ki jih izvajajo v Franciji priznane medsektorske kmetijske organizacije v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij — Financiranje s prostovoljnimi prispevki, ki so postali obvezni — Odločba o skladnosti državne pomoči s skupnim trgom — Umik odločbe — Ustavitev postopka)

42

2014/C 175/58

Zadeva T-306/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Val’hor proti Komisiji (Državne pomoči — Krovni program ukrepov, ki jih izvajajo v Franciji priznane medsektorske kmetijske organizacije v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij — Financiranje s prostovoljnimi prispevki, ki so postali obvezni — Odločba o skladnosti državne pomoči s skupnim trgom — Umik odločbe — Ustavitev postopka)

43

2014/C 175/59

Zadeva T-313/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Onidol proti Komisiji (Državne pomoči — Krovni program ukrepov, ki jih izvajajo v Franciji priznane medsektorske kmetijske organizacije v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij — Financiranje s prostovoljnimi prispevki, ki so postali obvezni — Odločba o skladnosti državne pomoči s skupnim trgom — Umik odločbe — Ustavitev postopka)

43

2014/C 175/60

Zadeva T-314/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Intercéréales in Grossi proti Komisiji (Državne pomoči — Krovni program ukrepov, ki jih izvajajo v Franciji priznane medsektorske kmetijske organizacije v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij — Financiranje s prostovoljnimi prispevki, ki so postali obvezni — Odločba o skladnosti državne pomoči s skupnim trgom — Umik odločbe — Ustavitev postopka)

44

2014/C 175/61

Zadeva T-270/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 31 marca 2014 – SACBO proti Komisiji in INEA (Ničnostna tožba — Finančna pomoč Skupnosti za projekte skupnega pomena na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij — Neobstoj neposrednega nanašanja — Akt zoper katerega ni pravnega sredstva — Pripravljalni akt — Nedopustnost)

44

2014/C 175/62

Zadeva T-644/13 R: Sklep sodnika za začasne odredbe z dne 4. februarja 2014 – Serco Belgium in drugi proti Komisiji (Začasna odredba — Javna naročila — Postopek javnega razpisa — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris)

45

2014/C 175/63

Zadeva T-154/14: Tožba, vložena 7. marca 2014 – ANKO proti Komisiji

46

2014/C 175/64

Zadeva T-155/14: Tožba, vložena 7. marca 2014 – ANKO proti Komisiji

46

2014/C 175/65

Zadeva T-165/14: Tožba, vložena 7. marca 2014 – ANKO proti Komisiji in REA

47

2014/C 175/66

Zadeva T-195/14: Tožba, vložena 19. marca 2014 – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz proti UUNT – Reeh (PRIMA KLIMA)

48

2014/C 175/67

Zadeva T-215/14: Tožba, vložena 8. aprila 2014 – Gmina Miasto Gdynia in Port Lotniczy Gdynia Kosakowo proti Komisiji

48

2014/C 175/68

Zadeva T-219/14: Tožba, vložena 2. aprila 2014 – Regione autonoma della Sardegna proti Komisiji

49

2014/C 175/69

Zadeva T-220/14: Tožba, vložena 2. aprila 2014 – Saremar proti Komisiji

50

2014/C 175/70

Zadeva T-222/14: Tožba, vložena 10. aprila 2014 – Deluxe Laboratories proti UUNT (deluxe)

51

2014/C 175/71

Zadeva T-144/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. aprila 2014 – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology proti Komisiji

52

2014/C 175/72

Zadeva T-145/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. aprila 2014 – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance proti Komisiji

52

2014/C 175/73

Zadeva T-146/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. aprila 2014 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology proti Komisiji

52

2014/C 175/74

Zadeva T-147/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. aprila 2014 – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source proti Komisiji

52

2014/C 175/75

Zadeva T-575/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Lesaffre in Compagnie proti UUNT – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 175/76

Zadeva F-14/14: Tožba, vložena 17. februarja 2014 – ZZ proti Komisiji

54

2014/C 175/77

Zadeva F-16/14: Tožba, vložena 24. februarja 2014 – ZZ proti Komisiji

54

2014/C 175/78

Zadeva F-20/14: Tožba, vložena 10. marca 2014 – ZZ proti EESO

55

2014/C 175/79

Zadeva F-24/14: Tožba, vložena 21. marca 2014 – ZZ proti UUNT

55

2014/C 175/80

Zadeva F-26/14: Tožba, vložena 24. marca 2014 – ZZ proti Parlamentu

56

2014/C 175/81

Zadeva F-30/14: Tožba, vložena 28. marca 2014 – ZZ proti Komisiji

56


SL

 

Top