Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:063:TOC

Uradni list Evropske unije, C 63, 13. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.063.slv

Uradni list

Evropske unije

C 63

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
13. marec 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV IN TELES EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2010/C 063/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 51, 27.2.2010

1


 

V   Mnenja

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2010/C 063/02

Zadeva C-444/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ – Republika Poljska) – Postopek v primeru insolventnosti zoper MG Probud Gdynia sp. z o.o. (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 1346/2000 — Postopki zaradi insolventnosti — Zavrnitev, s strani države članice, priznanja odločbe o uvedbi postopka v primeru insolventnosti, ki jo je sprejelo pristojno sodišče druge države članice, in odločb v zvezi z vodenjem in končanjem tega postopka v primeru insolventnosti)

2

2010/C 063/03

Združeni zadevi C-471/07 in C-472/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. januarja 2010 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Conseil d’État – Belgija) – Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 in C-472/07), Bayer SA (C-471/07 in C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 in C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 in C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, prej Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07) proti državi Belgiji (Direktiva 89/105/EGS — Preglednost ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil za človeško uporabo — Člen 4(1) — Neposredni učinek — Zamrznitev cen)

2

2010/C 063/04

Zadeva C-546/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. januarja 2010 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda opravljanja storitev — Člen 49 ES — Priloga XII k aktu o pristopu — Seznam iz člena 24 Akta o pristopu: Poljska — Poglavje 2, točka 13 — Možnost, da Zvezna republika Nemčija odstopi od člena 49, prvi odstavek, ES — Klavzula o zamrznitvi — Sporazum med vlado Zvezne republike Nemčije in poljsko vlado z dne 31. januarja 1990 o napotitvi delavcev poljskih podjetij zaradi izpolnjevanja podjemnih pogodb — Onemogočanje podjetjem s sedežem v drugih državah članicah, da sklepajo podjemne pogodbe, ki jih je treba opraviti v Nemčiji, s poljskimi podjetji — Razširitev omejitev, ki so obstajale ob podpisu pristopne pogodbe v zvezi z dostopom poljskih delavcev do nemškega trga dela)

3

2010/C 063/05

Zadeva C-555/07: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Düsseldorf – Nemčija) – Seda Kücükdeveci proti Swedex GmbH & Co. KG (Načelo prepovedi diskriminacije na podlagi starosti — Direktiva 2000/78/ES — Nacionalna zakonodaja v zvezi z odpovedjo delovnega razmerja, ki pri izračunu odpovednega roka ne upošteva delovne dobe zaposlenega pred 25. letom — Utemeljitev ukrepa — Nacionalna ureditev, ki je v nasprotju z direktivo — Vloga nacionalnega sodišča)

4

2010/C 063/06

Zadeva C-118/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL proti Administración del Estado (Procesna avtonomija držav članic — Načelo enakovrednosti — Odškodninska tožba zoper državo — Kršitev prava Unije — Kršitev ustave)

4

2010/C 063/07

Zadeva C-226/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Oldenburg – Nemčija) – Stadt Papenburg proti Zvezni republiki Nemčiji (Direktiva 92/43/EGS — Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst — Odločitev države članice, da bo izdala soglasje k osnutku seznama območij, pomembnih za Skupnost, ki ga je sestavila Komisija — Interesi in vidiki, ki jih je treba upoštevati)

5

2010/C 063/08

Zadeva C-229/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Colin Wolf proti Stadt Frankfurt am Main (Direktiva 2000/78/ES — Člen 4(1) — Prepoved diskriminacije zaradi starosti — Nacionalna določba, po kateri je najvišja starost za zaposlitev javnih uslužbencev v gasilski službi 30 let — Cilj, ki se mu sledi — Pojem bistvena in odločilna zahteva za neki poklic)

6

2010/C 063/09

Zadeva C-233/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Milan Kyrian proti Celní úřad Tábor (Vzajemna pomoč pri izterjavi terjatev — Direktiva 76/308/EGS — Nadzorna pristojnost sodišč države članice, v kateri ima sedež zaprošeni organ — Izvršljivost izvršilnega naslova za izterjavo — Pravilnost vročitve izvršilnega naslova dolžniku — Vročitev v jeziku, ki ga naslovnik ne razume)

6

2010/C 063/10

Zadeva C-264/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie van België – Belgija) – Država Belgija proti Direct Parcel Distribution Belgium NV (Carinski zakonik Skupnosti — Carinski dolg — Znesek dajatev — Člena 217 in 221 — Lastna sredstva Skupnosti — Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000 — Člen 6 — Zahteva po vknjižbi zneska dajatve pred sporočitvijo tega dolžniku — Pojem ‚zakonsko dolgovani‘ znesek)

7

2010/C 063/11

Zadeva C-311/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Mons – Belgija) – Société de Gestion Industrielle (SGI) proti državi Belgiji (Svoboda ustanavljanja — Prosti pretok kapitala — Neposredno obdavčenje — Dohodninska zakonodaja o dohodnini in davku od dohodka pravnih oseb — Določitev obdavčljivih dohodkov družb — Povezane družbe — Izjemna ali neodplačna ugodnost, ki jo družba rezidentka odobri družbi s sedežem v drugi državi članici — Vštetje zneska zadevne ugodnosti v lastni dobiček družbe rezidentke, ki je to ugodnost odobrila — Enakomerna porazdelitev pristojnosti za obdavčitev med državami članicami — Boj proti davčnemu izogibanju — Preprečevanje zlorab — Sorazmernost)

8

2010/C 063/12

Zadeva C-333/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. januarja 2010 – Evropska komisija proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Prosti pretok blaga — Člena 28 ES in 30 ES — Količinska omejitev pri uvozu — Ukrepi z enakim učinkom — Postopek predhodnih dovoljenj — Pomožna tehnološka sredstva in živila, pri pripravi katerih so bila uporabljena pomožna tehnološka sredstva s poreklom iz drugih držav članic, v katerih so zakonito proizvedena in/ali tržena — Postopek, ki gospodarskim subjektom omogoča vpis take snovi na „pozitivni seznam“ — Klavzula o vzajemnem priznavanju — Nacionalna ureditev, ki za gospodarske subjekte ustvarja stanje brez pravne varnosti)

8

2010/C 063/13

Zadeva C-343/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. januarja 2010 – Evropska komisija proti Češki republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2003/41/ES — Dejavnosti in nadzor institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje — Delna neizvršitev prenosa v predpisanem roku — Neobstoj institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje na nacionalnem ozemlju — Pristojnost držav članic za organizacijo njihovega nacionalnega sistema pokojninskega zavarovanja)

9

2010/C 063/14

Zadeva C-362/08 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. januarja 2010 – Internationaler Hilfsfonds eV proti Evropski komisiji (Pritožba — Dostop do dokumentov institucij — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Ničnostna tožba — Pojem „izpodbojni akt“ v smislu člena 230 ES)

9

2010/C 063/15

Zadeva C-398/08 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. januarja 2010 – Audi AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člena 7(1)(b) in 63 — Besedna znamka Vorsprung durch Technik — Znamke, sestavljene iz oglaševalskih sloganov — Razlikovalni učinek — Prijava znamke za številne proizvode in storitve — Upoštevna javnosi — Celovita presoja in obrazložitev — Novi dokumenti)

10

2010/C 063/16

Zadeva C-406/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Queen's Bench Division) – Združeno kraljestvo) – Uniplex (UK) Ltd proti NHS Business Services Authority (Direktiva 89/665/EGS — Revizijski postopki oddaje javnih naročil — Rok za vložitev zahteve za revizijo — Začetek teka roka za vložitev zahteve za revizijo)

11

2010/C 063/17

Združeni zadevi C-430/08 in C-431/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. januarja 2010 (predloga za sprejetje predhodne odločbe VAT and Duties Tribunal, Edinburgh, in VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland – Združeno kraljestvo) – Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08) proti The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Uredba (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti — Člena 78 in 203 — Uredba (EGS) št. 2454/93 — Člen 865 — Postopek aktivnega oplemenitenja — Napačna šifra za carinski postopek — Nastanek carinskega dolga — Ponovni pregled carinske deklaracije)

11

2010/C 063/18

Zadeva C-456/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. januarja 2010 – Evropska komisija proti Irski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 93/37/EGS — Javna naročila gradenj — Obvestitev kandidatov in ponudnikov o odločitvah v zvezi z oddajo javnega naročila — Direktiva 89/665/EGS — Revizijski postopki oddaje javnih naročil — Rok za vložitev tožbe — Datum, po katerem začne teči rok za vložitev tožbe)

12

2010/C 063/19

Zadeva C-462/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Nemčija) – Ümit Bekleyen proti Land Berlin (Pridružitveni sporazum EGS Turčija — Člen 7, drugi odstavek, Sklepa Pridružitvenega sveta št. 1/80 — Pravica otroka turškega delavca sprejeti katero koli zaposlitev v državi članici gostiteljici, v kateri je opravil poklicno izobraževanje — Začetek poklicnega izobraževanja po tem, ko so starši zapustili to državo članico)

13

2010/C 063/20

Zadeva C-470/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te Arnhem – Nizozemska) – K. van Dijk proti Gemeente Kampen (Skupna kmetijska politika — Integrirani administrativni in kontrolni sistem za nekatere sheme pomoči — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Shema enotnega plačila — Prenos pravic do plačila — Prenehanje zakupne pogodbe — Obveznosti zakupnika in zakupodajalca)

13

2010/C 063/21

Zadeva C-472/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākās tiesas Senāts – Republika Latvija) – Alstom Power Hydro proti Valsts ieņēmumu dienests (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Šesta direktiva o DDV — Člen 18(4) — Nacionalna zakonodaja, ki določa zastaralni rok treh mesecev za vračilo preveč plačanega DDV)

14

2010/C 063/22

Zadeva C-473/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sächsisches Finanzgericht – Nemčija) – Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz proti Finanzamt Dresden I (Šesta direktiva o DDV — Člen 13(A)(1)(j) — Oprostitev — Šolsko in univerzitetno izobraževanje, ki ga izvajajo učitelji zasebniki — Storitve neodvisnega učitelja v okviru tečajev poklicnega izobraževanja, ki jih organizirajo tretje ustanove)

14

2010/C 063/23

Zadeva C-22/09: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 29. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Energetska politika — Varčevanje z energijo — Direktiva 2002/91/ES — Energetska učinkovitost stavb — Neprenos v predpisanem roku)

15

2010/C 063/24

Zadeva C-403/09 PPU: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. decembra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Višjega sodišča v Mariboru – Republika Slovenija) – Jasna Detiček proti Mauriziu Sgueglii (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Začasni ukrepi glede pravice do varstva in vzgoje otroka — Sodna odločba, izvršljiva v državi članici — Nezakonita premestitev otroka — Druga država članica — Drugo sodišče — Predodelitev varstva in vzgoje otroka drugemu od staršev — Pristojnost — Nujni postopek predhodnega odločanja)

16

2010/C 063/25

Združene zadeve od C-162/08 do C-164/08: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. novembra 2009 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe Monomeles Protodikeio Rethymnis – Grčija) – Geórgios K. Lagoudakis proti Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C-162/08) in Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis proti Dimos Geropotamou (C-163/08) in Michail Zacharioudakis proti Dimos Lampis(C-164/08) (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Določbi 5 in 8 okvirnega sporazuma o delu za določen čas — Pogodbe o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju — Prva ali edina pogodba — Veriženje pogodb — Ustrezni pravni ukrep — Znižanje splošne ravni zaščite delavcev — Ukrepi za preprečevanje zlorab — Sankcije — Absolutna prepoved spremembe pogodb o zaposlitvi za določen čas v pogodbe za nedoločen čas v javnem sektorju — Posledice nepravilnega prenosa direktive — Skladna razlaga)

16

2010/C 063/26

Zadeva C-444/08 P: Sklep Sodišča z dne 26. novembra 2009 – Região autónoma dos Açores proti Svetu Evropske unije, Komisiji Evropskih skupnosti, Kraljevini Španiji, Seas at Risk VZW, prej Stichting Seas at Risk Federation, WWF – World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council (Pritožba — Člen 119 Poslovnika — Uredba (ES) št. 1954/2003 — Ničnostna tožba — Nedopustnost — Regionalna ali lokalna enota — Akti, ki to enoto neposredno in posamično zadevajo — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in očitno neutemeljena)

18

2010/C 063/27

Združeni zadevi C-488/08 P in C-489/08 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 4. decembra 2009 – Matthias Rath proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Dr. Grandel GmbH (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Besedni znamki Epican in Epican Forte — Ugovor imetnika besedne znamke Skupnosti EPIGRAN — Verjetnost zmede — Delna zavrnitev registracije — Očitna nedopustnost pritožb)

18

2010/C 063/28

Zadeva C-494/08 P: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 9. decembra 2009 – Prana Haus GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Člen 119 Poslovnika — Znamka Skupnosti — Besedna znamka PRANAHAUS — Uredba (ES) št. 40/94 — Absolutni razlog za zavrnitev registracije — Opisnost — Delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena pritožba)

19

2010/C 063/29

Zadeva C-497/08: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 12. januarja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Charlottenburg – Nemčija) – Amiraike Berlin GmbH) (Nepravdni postopek — Imenovanje likvidacijskega upravitelja — Nepristojnost Sodišča)

19

2010/C 063/30

Zadeva C–112/09 P: Pritožba, ki jo je 24. marca 2009 vložila Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) zoper sklep Sodišča prve stopnje (sedmi senat), sprejet 13. januarja 2009 v zadevi Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-456/08

19

2010/C 063/31

Zadeva C-463/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Španija) 25. novembra 2009 – CLECE, S.A. proti María Socorro Martín Valor in Ayuntamiento de Cobisa

20

2010/C 063/32

Zadeva C-487/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 30. novembra 2009 – INMOGOLF SA proti Administración General del Estado

20

2010/C 063/33

Zadeva C-488/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 30. novembra 2009 – Asociación de Transporte por Carretera proti Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

Zadeva C-497/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 3. decembra 2009 – Finanzamt Burgdorf proti Manfredu Bogu

21

2010/C 063/35

Zadeva C-499/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 3. decembra 2009 – Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG proti Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

Zadeva C-501/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 3. decembra 2009 – Lothar Lohmeyer proti Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

Zadeva C-502/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 3. decembra 2009 vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) – Fleischerei Nier GmbH & Co. KG proti Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

Zadeva C-505/09 P: Pritožba, ki jo je 4. decembra 2009 vložila Evropska komisija zoper sodbo Sodišča prve stopnje (sedmi senat), razglašeno 23. septembra 2009 v zadevi T-263/07, Estonija proti Komisiji

23

2010/C 063/39

Zadeva C-506/09 P: Pritožba, ki jo je vložila Portugalska republika 7. decembra 2009 zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (sedmi senat), razglašeno 23. septembra 2009 v zadevi T-385/05, Transnáutica – Transportes e Navegação SA proti Komisiji

24

2010/C 063/40

Zadeva C-515/09: Tožba, vložena 11. decembra 2009 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

25

2010/C 063/41

Zadeva C-516/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 11. decembra 2009 – Tanja Borger proti Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

Zadeva C-523/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tartu Ringkonnakohus (Republika Estonija) 15. decembra 2009 – AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatöötus proti Veterinaar – ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

Zadeva C-527/09: Tožba, vložena 17. decembra 2009 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

26

2010/C 063/44

Zadeva C-528/09: Tožba, vložena 17. decembra 2009 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

26

2010/C 063/45

Zadeva C-530/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Republika Poljska) 18. decembra 2009 – Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa proti Minister Finansów

27

2010/C 063/46

Zadeva C-535/09 P: Pritožba, ki jo je 18. decembra 2009 vložila Republika Estonija zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat), razglašeno 2. oktobra 2009 v zadevi Estonija proti Komisiji, T-324/05

28

2010/C 063/47

Zadeva C-536/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 21. decembra 2009 vložilo Upravno sodišče Republike Slovenije (Republika Slovenija) – Marija Omejc/Republika Slovenija

28

2010/C 063/48

Zadeva C-537/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upper Tribunal (Združeno kraljestvo) 21. decembra 2009 – Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor proti Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

Zadeva C-541/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di pace di Varese (Italija) 17. decembra 2009 – Siddiquee Mohammed Mohiuddin proti Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

Zadeva C-542/09: Tožba, vložena 18. decembra 2009 – Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski

31

2010/C 063/51

Zadeva C-545/09: Tožba, vložena 22. decembra 2009 – Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

31

2010/C 063/52

Zadeva C-551/09: Tožba, vložena 23. decembra 2009 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

32

2010/C 063/53

Zadeva C-1/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 4. januarja 2010 vložilo Audiencia provincial de Tarragona (Španija) – Kazenski postopek proti Valentínu Salmerónu Sánchezu

32

2010/C 063/54

Zadeva C-2/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italija) 4. januarja 2010 – Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl proti Regione Puglia

33

2010/C 063/55

Zadeva C-3/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Rossano (Italija) 5. januarja 2010 – Franco Affatato proti Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

34

2010/C 063/56

Zadeva C-4/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 5. januarja 2010 – Bureau National Interprofessionnel du Cognac

36

2010/C 063/57

Zadeva C-5/10 P: Pritožba, ki jo je 6. januarja 2010 vložil Giampietro Torresan zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 19. novembra 2009 v zadevi Torresan proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) UUNT in Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, T-234/06

36

2010/C 063/58

Zadeva C-7/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 8. januarja 2010 – Staatssecretaris van Justitie, druga stranka: T. Kahcevi

37

2010/C 063/59

Zadeva C-9/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 8. januarja 2010 – Staatssecretaris van Justitie, druga stranka: O. Inan

37

2010/C 063/60

Zadeva C-10/10: Tožba, vložena 8. januarja 2010 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

38

2010/C 063/61

Zadeva C-14/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) 11. januarja 2010 – Nickel Institute proti Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

Zadeva C-15/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) 11. januarja 2010 – Etimine SA proti Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

Zadeva C-16/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 11. januarja 2010 – The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd proti Office of Communications and British Telecommunications PLC

40

2010/C 063/64

Zadeva C-24/10: Tožba, vložena 14. januarja 2010 – Evropska komisija proti Helenski republiki

41

2010/C 063/65

Zadeva C-27/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 18. januarja 2010 – Bureau National Interprofessionnel du Cognac

41

2010/C 063/66

Zadeva C-39/10: Tožba, vložena 22. januarja 2010 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

42

2010/C 063/67

Zadeva C-110/08: Sklep predsednika četrtega senata Sodišča z dne 10. decembra 2009 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

43

2010/C 063/68

Zadeva C-452/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Španija) – Emilia Flores Fanega proti Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

43

2010/C 063/69

Zadeva C-516/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. decembra 2009 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

43

2010/C 063/70

Zadeva C-530/08: Sklep predsednika šestega senata Sodišča z dne 12. novembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Madžarski

43

2010/C 063/71

Zadeva C-44/09: Sklep predsednika osmega senata Sodišča z dne 12. novembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

44

2010/C 063/72

Zadeva C-46/09: Sklep predsednika sedmega senata Sodišča z dne 4. decembra 2009 – Evropska komisija proti Republiki Estoniji

44

2010/C 063/73

Zadeva C-121/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 24. novembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

44

2010/C 063/74

Zadeva C-126/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. novembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

44

2010/C 063/75

Zadeva C-139/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. januarja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

44

2010/C 063/76

Zadeva C-141/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 15. decembra 2009 – Evropska komisija proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

44

2010/C 063/77

Zadeva C-149/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. decembra 2009 – Evropska komisija proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

44

2010/C 063/78

Zadeva C-280/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 15. decembra 2009 – Evropska komisija proti Portugalski republiki

45

2010/C 063/79

Zadeva C-297/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 5. novembra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te Amsterdam – Nizozemska) – Kazenski postopek zoper X

45

 

Splošno sodišče

2010/C 063/80

Zadeva T-34/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. januarja 2010 – Goncharov proti UUNT – DSB (DSBW) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti DSBW — Prejšnja besedna znamka Skupnosti DSB — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b), Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

46

2010/C 063/81

Zadeva T-309/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. januarja 2010 – G-Star Raw Denim proti UUNT– ESGW (G Stor) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti G Stor — Prejšnja besedna in figurativna nacionalna znamka in znamka Skupnosti G-STAR in G-STAR RAW DENIM — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj podobnosti znamk — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

46

2010/C 063/82

Zadeva T-331/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. januarja 2010 – REWE-Zentral proti UUNT – Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti Solfrutta — Prejšnja besedna znamka Skupnosti FRUTISOL — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Delna zavrnitev registracije — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

47

2010/C 063/83

Zadeva T-443/09 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 20. januarja 2010 – Agriconsulting Europe proti Komisiji („Začasna odredba — Javna naročila — Postopek javnega razpisa — Zavrnitev ponudbe — Predlog za odložitev izvršitve in za sprejetje začasnih ukrepov — Izguba možnosti — Neobstoj resne in nepopravljive škode — Neobstoj nujnosti“)

47

2010/C 063/84

Zadeva T-474/09: Tožba, vložena 30. novembra 2009 – Fercal – Consultadoria e Serviços proti UUNT – Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

47

2010/C 063/85

Zadeva T-1/10: Tožba, vložena 4. januarja 2010 – PPG in SNF proti ECHA

48

2010/C 063/86

Zadeva T-12/10 P: Pritožba, ki jo je 15. januarja 2010 vložil Luigi Marcuccio zoper sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. oktobra 2009 v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-94/08

49

2010/C 063/87

Zadeva T-16/10: Tožba, vložena 22. januarja 2010 – Alisei proti Komisiji

49

2010/C 063/88

Zadeva T-11/98: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. januarja 2010 – van Hest proti Svetu in Komisiji

50

2010/C 063/89

Zadeva T-348/03 RENV: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2010 – Koninklijke FrieslandCampina proti Komisiji

51

2010/C 063/90

Zadeva T-173/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. januarja 2010 – Reno Schuhcentrum proti UUNT – Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

51

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2010/C 063/91

Zadeva F-100/09: Tožba, vložena 15. decembra 2009 – Michail proti Komisiji

52

2010/C 063/92

Zadeva F-101/09: Tožba, vložena 15. decembra 2009 – AA proti Komisiji

52

2010/C 063/93

Zadeva F-1/10: Tožba, vložena 4. januarja 2010 – Marcuccio proti Komisiji

52

2010/C 063/94

Zadeva F-2/10: Tožba, vložena 7. januarja 2010 – Marcuccio proti Komisiji

53

2010/C 063/95

Zadeva F-4/10: Tožba, vložena 18. januarja 2010 – Nastvogel proti Svetu

54

2010/C 063/96

Zadeva F-5/10: Tožba, vložena 19. januarja 2010 – Clarke proti UUNT

54

2010/C 063/97

Zadeva F-6/10: Tožba, vložena 19. januarja 2010 – Munch proti UUNT

55


SL

 

Top