Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:282:TOC

Uradni list Evropske unije, C 282, 21. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2009.282.slv

Uradni list

Evropske unije

C 282

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
21. november 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2009/C 282/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 267, 7.11.2009

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2009/C 282/02

Združene zadeve C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P in C-519/06 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. oktobra 2009 – GlaxoSmithKline Services Unlimited, prej Glaxo Wellcome plc (C-501/06 P), Komisija Evropskih skupnosti (C-513/06 P), European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (C-515/06 P), Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (C-519/06 P) proti Komisiji Evopskih skupnosti, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (Pritožbe — Omejevalni sporazumi — Omejitev vzporedne trgovine z zdravili — Člen 81(1) ES — Omejitev konkurence kot cilj — Nacionalne ureditve cen — Sprememba obrazložitve — Člen 81(3) ES — Prispevek k pospeševanju tehničnega napredka — Nadzor — Dokazno breme — Obrazložitev — Pravni interes)

2

2009/C 282/03

Združene zadeve C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P in C-137/07 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 24. septembra 2009 – Erste Group Bank AG, nekdanja Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C-125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C 133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C 135/07 P), Österreichische Volksbanken AG (C-137/07) proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Karteli — Pasivne in aktivne obrestne mere, ki so jih določile avstrijske banke — „Klub Lombard“ — Prizadetost trgovine med državami članicami — Izračun glob — Nasledstvo podjetij — Dejanski vpliv na trg — Izvajanje kartela)

3

2009/C 282/04

Zadeva C-335/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Finski (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktiva 91/271/EGS — Čiščenje komunalne odpadne vode — Nedoločitev strožjega postopka čiščenja dušika v vseh čistilnih napravah za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s populacijskim ekvivalentom večjim od 10 000)

3

2009/C 282/05

Zadeva C-370/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Svetu Evropske unije (Ničnostna tožba — Določitev stališč, ki jih je treba sprejeti v imenu Skupnosti v organu, ustanovljenem s sporazumom — Obveznost obrazložitve — Navedba pravne podlage — 14. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES))

4

2009/C 282/06

Zadeva C-438/07: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktiva 91/271/EGS — Čiščenje komunalne odpadne vode — Nedoločitev strožjega postopka čiščenja dušika v vseh čistilnih napravah za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s populacijskim ekvivalentom, večjim od 10 000)

4

2009/C 282/07

Zadeva C-505/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – postopek, ki ga je sprožila Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Skupna ureditev trgov olja in masti — Člen 12a Uredbe št. 136/66/EGS — Skladiščenje oljčnega olja brez financiranja Skupnosti — Pristojnost nacionalnih organov na področju konkurence)

5

2009/C 282/08

Zadeva C-562/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Prosti pretok kapitala — Člen 56 ES in člen 40 Sporazuma EGP — Neposredno obdavčenje — Fizične osebe — Obdavčitev kapitalskih dobičkov — Različna obravnava rezidentov in nerezidentov)

5

2009/C 282/09

Zadeva C-567/07: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State - Nizozemska) – Minister voor Wonen, Wijken en Integratie proti Woningstichting Sint Servatius (Prosti pretok kapitala — Člen 56 ES — Omejitve — Upravičeni razlogi — Stanovanjska politika — Storitve splošnega gospodarskega pomena)

6

2009/C 282/10

Zadeva C-569/07: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Special Commissioners of Income Tax, London – Združeno kraljestvo) – HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd proti The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Posredni davki — Zbiranje kapitala — Zaračunavanje dajatve v višini 1,5 % za prenos ali izdajo delnic v okviru klirinške družbe („clearance service“))

6

2009/C 282/11

Zadeva C-3/08: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal du travail de Nivelles – Belgija) – Ketty Leyman proti Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Sistemi socialne varnosti — Invalidske dajatve — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 40(3) — Različni sistemi nadomestil v državah članicah — Slabši položaj delavcev migrantov — Nepovratno vplačilo prispevkov)

7

2009/C 282/12

Zadeva C-40/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia no4 de Bilbao – Španija) – Asturcom Telecomunicaciones SL proti Cristini Rodríguez Nogueira (Direktiva 93/13/EGS — Potrošniške pogodbe — Nedovoljena arbitražna klavzula — Ničnost — Pravnomočna arbitražna odločba — Izvršba — Pristojnost nacionalnega izvršilnega sodišča, da po uradni dolžnosti preizkusi ničnost nedovoljene arbitražne klavzule — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti)

7

2009/C 282/13

Zadeva C-103/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg – Avstrija) – Arthur Gottwald proti Bezirkshauptmannschaft Bregenz (Prosto gibanje oseb — Državljanstvo Unije — Člen 12 ES — Dodelitev brezplačne letne cestninske vinjete invalidnim osebam — Določbe, ki dodelitev take vinjete omejujejo na invalidne osebe, ki imajo stalno ali običajno prebivališče na nacionalnem ozemlju)

8

2009/C 282/14

Zadeva C-123/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam - Nizozemska) v postopku izvršitve evropskega naloga za prijetje, izdanega zoper Dominica Wolzenburga (Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami — Člen 4, točka 6 — Razlog za fakultativno neizvršitev evropskega naloga za prijetje — Prenos v nacionalno pravo — Aretirana oseba, ki je državljan države izdaje naloga — Neizvršitev, s strani izvršitvene države članice, evropskega naloga za prijetje, odvisno od petletnega prebivanja na njenem ozemlju — Člen 12 ES)

8

2009/C 282/15

Zadeva C-133/08: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska) – Intercontainer Interfrigo SC (ICF) proti Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV (Rimska konvencija o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih — Pravo, ki se uporablja, če pogodbeni stranki ne izbereta prava — Pogodba o zakupu vozila — Navezne okoliščine — Ločljivost)

9

2009/C 282/16

Zadeva C-141/08 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. oktobra 2009 – Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd proti Svetu Evropske unije, Komisiji Evropskih skupnosti, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, Italijanski republiki (Pritožba — Trgovinska politika — Damping — Uvoz likalnih desk s poreklom iz Kitajske — Uredba (ES) št. 384/96 — Člena 2(7)(c) in 20(4) in (5) — Tržnogospodarska obravnava podjetja — Pravica do obrambe — Protidampinška preiskava — Roki, odobreni podjetjem za predstavitev njihovih stališč)

9

2009/C 282/17

Zadeva C-153/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda opravljanja storitev — Člena 49 ES in 36 Sporazuma EGP — Neposredno obdavčenje — Dohodnina — Davčna oprostitev, omejena na dobitke od loterij in iger na srečo, ki jih organizirajo določene nacionalne organizacije in subjekti)

10

2009/C 282/18

Zadeva C-219/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Svoboda opravljanja storitev — Neupravičena ovira — Napotitev delavcev, ki so državljani tretjih držav)

11

2009/C 282/19

Zadeva C-247/08: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. oktober 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Köln - Nemčija) – Gaz de France – Berliner Investissement SA proti Bundeszentralamt für Steuern (Prosti pretok kapitala — Oprostitev v državi članici, katere rezidentka je odvisna družba, zaračunavanja pri viru odtegnjenega davka od dobička, izplačanega matični družbi — Pojem „družba države članice“ — „Société par actions simplifiée“ po francoskem pravu)

11

2009/C 282/20

Zadeva C-252/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 1. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Malti (Neizpolnitev obveznosti države — Onesnaževala in prah — Kurilne naprave — Omejitev emisij nekaterih onesnaževal v zrak)

11

2009/C 282/21

Zadeva C-267/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. oktobra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt – Avstrija) – SPÖ Landesorganisation Kärnten proti Finanzamt Klagenfurt (DDV — Pravica do odbitka vstopnega davka — Pojem „gospodarske dejavnosti“ — Okrajna skupina politične stranke — Oglaševalske dejavnosti v korist lokalnih organizacij stranke — Izdatki v zvezi s temi dejavnostmi, ki presegajo prihodke)

12

2009/C 282/22

Zadeva C-468/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 1. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Direktiva 2005/36/ES — Neopravljen prenos v predpisanem roku)

12

2009/C 282/23

Zadeva C-477/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 24. septembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/36/ES — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

13

2009/C 282/24

Zadeva C-502/08: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 1. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/60/ES — Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma — Nepopoln prenos — Neobvestitev o ukrepih za prenos)

13

2009/C 282/25

Zadeva C-504/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 24. septembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/70/ES — Uradniki in politiki — Pranje denarja — Nepopoln prenos)

14

2009/C 282/26

Zadeva C-549/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 1. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Irski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/70/ES — Pranje denarja in financiranje terorizma — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

14

2009/C 282/27

Zadeva C-575/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 1. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/56/ES — Čezmejne združitve kapitalskih družb — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

15

2009/C 282/28

Zadeva C-6/09: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2005/60/ES — Pranje denarja in financiranje terorizma — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

15

2009/C 282/29

Zadeva C-8/09: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 24. septembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/17/ES — Tehnične zahteve za darovanje, pridobivanje in testiranje človeških tkiv in celic — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

15

2009/C 282/30

Zadeva C-9/09: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. septembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Javno zdravje — Direktiva 2004/23/ES — Določitev standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic — Nesprejetje v predpisanem roku)

16

2009/C 282/31

Zadeva C-100/09: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 1. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Češki republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2007/14/ES — Podrobna pravila za izvajanje nekaterih določb Direktive 2004/109/ES — Neizvršitev prenosa v predvidenem roku)

16

2009/C 282/32

Zadeva C-416/08: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 10. julija 2009 – Apple Computer, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), TKS-Teknosoft SA (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Besedna znamka QUARTZ — Ugovor imetnika figurativne znamke Skupnosti QUARTZ — Zavrnitev registracije — Podobnost proizvodov — Verjetnost zmede — Očitno nedopustna pritožba)

17

2009/C 282/33

Zadeva C-445/08: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 9. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Nemčija) – Kurt Wierer proti Land Baden-Württemberg (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Vozniško dovoljenje — Direktiva 91/439/EGS — Odvzem nacionalnega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola — Nepredložitev zdravniško-psihološkega potrdila, potrebnega za pridobitev novega dovoljenja v državi članici gostiteljici — Dovoljenje, izdano v drugi državi članici — Preverjanje države članice gostiteljice, ali je izpolnjena zahteva po prebivališču — Možnost opiranja na podatke, ki jih je navedel imetnik dovoljenja na podlagi obveznosti sodelovanja, ki ga zavezuje na podlagi nacionalnega prava države članice gostiteljice — Možnost poizvedovanja v državi članici, ki je izdala dovoljenje)

17

2009/C 282/34

Zadeva C-483/08: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 9. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Mons – Belgija) – Régie communale autonome du stade Luc Varenne proti État belge – SPF Finances (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Šesta direktiva o DDV — Člen 10(1) in (2) — Izterjava nepravilno odbitega davka — Začetek teka zastaralnega roka)

18

2009/C 282/35

Zadeva C-257/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Grčija) 10. julija 2009 – Alfa Vita Vassilopoulos AE, prej Trofo Super-Markets AE proti Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Lakonias

18

2009/C 282/36

Zadeva C-264/09: Tožba, vložena 14. julija 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Slovaški republiki

19

2009/C 282/37

Zadeva C-323/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 12. avgusta 2009 vložilo High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division – Interflora Inc, Interflora British Unit proti Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

19

2009/C 282/38

Zadeva C-327/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Nemčija) 14. avgusta 2009 – Munsch und Natur AG proti Freistaat Bayern

21

2009/C 282/39

Zadeva C-335/09 P: Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi razširjeni senat) z dne 10. junija 2009 v zadevi Republika Poljska proti Komisiji Evropskih skupnosti T-257/04, ki jo je 24. avgusta 2009 vložila Republika Poljska

21

2009/C 282/40

Zadeva C-336/09 P: Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (prvi razširjeni senat) z dne 10. junija 2009 v zadevi Republika Poljska proti Komisiji Evropskih skupnosti (T-258/04), ki jo je 24. avgusta 2009 vložila Republika Poljska

23

2009/C 282/41

Zadeva C-337/09 P: Pritožba, ki jo je 20. avgusta 2009 vložil Svet Evropske unije zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti senat), razglašeno 17. junija 2009 v zadevi T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd proti Svetu Evropske unije

23

2009/C 282/42

Zadeva C-338/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Unabhängigen Verwaltungssenat Wien (Avstrija) 24. avgusta 2009 – Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

24

2009/C 282/43

Zadeva C-339/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Republika Češka) 24. avgusta 2009 – Skoma-Lux sro proti Celní ředitelství Olomouc

25

2009/C 282/44

Zadeva C-346/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof 's Gravenhage (Nizozemska) 28. avgusta 2009 – Staat der Nederlanden proti Denkavit Nederland BV in drugim

25

2009/C 282/45

Zadeva C-347/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bezirksgericht Linz (Avstrija) 31. avgusta 2009 – kazenski postopek zoper Jochena Dickingerja, Franza Ömerja

26

2009/C 282/46

Zadeva C-348/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Nemčija) 31. avgusta 2009 – Pietro Infusino proti Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

27

2009/C 282/47

Zadeva C-352/09 P: Pritožba, ki jo je 2. septembra 2009 vložila družba ThyssenKrupp Nirosta AG, prej ThyssenKrupp Stainless AG, zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat), razglašeno 1. julija 2009 v zadevi T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG proti Komisiji Evropskih skupnosti

27

2009/C 282/48

Zadeva C-354/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden 3. septembra 2009 – Gaston Schul BV proti Staatssecretaris van Financiën

28

2009/C 282/49

Zadeva C-356/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obersten Gerichtshof (Avstrija) 4. septembra 2009 – Pensionsversicherungsanstalt proti Dr. Christine Kleist

29

2009/C 282/50

Zadeva C-372/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 17. septembra 2009 – Josep Penarroja Fa proti Procureur général près la Cour d'appel de Paris

29

2009/C 282/51

Zadeva C-373/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 17. septembra 2009 – Josep Penarroja Fa proti Procureur général près la Cour de cassation

30

2009/C 282/52

Zadeva C-380/09 P: Pritožba, ki jo je 25. septembra 2009 vložila Melli Bank zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 9. julija 2009 v združenih zadevah T-246/08 in T-332/08: Melli Bank plc proti Svetu Evropske unije s podporo Francoske republike, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Komisije Evropske skupnosti

30

2009/C 282/53

Zadeva C-381/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 25. septembra 2009 – Gennaro Curia proti Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

31

2009/C 282/54

Zadeva C-394/09: Tožba, vložena 6. oktobra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

31

2009/C 282/55

Zadeva C-467/07: Sklep predsednika Sodišča z dne 16. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Monomeles Protodikeio Livadeias – Grčija) – Panagiotis Koskovolis, Aikaterini Pappa proti Koinotita Kyriakiou Voiotias

32

2009/C 282/56

Zadeva C-424/08: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 29. julija 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji

32

2009/C 282/57

Zadeva C-509/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. julija 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

32

2009/C 282/58

Zadeva C-521/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 1. julija 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

32

2009/C 282/59

Zadeva C-529/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 10. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof - Nemčija) – Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz proti Deutsche Lufthansa AG

33

2009/C 282/60

Zadeva C-547/08: Sklep predsednika petega senata Sodišča z dne 21. julija 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Švedski

33

2009/C 282/61

Zadeva C-5/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 23. julija 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

33

2009/C 282/62

Zadeva C-114/09: Sklep predsednika Sodišča z dne 29. junija 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

33

 

Sodišče prve stopnje

2009/C 282/63

Združeni zadevi T-192/01 in T-245/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Lior proti Komisiji in Komisija proti Liorju („Arbitražna klavzula — Programa Thermie in Altener II — Pogodbe v zvezi s projekti na področju spodbujanja obnovljivih virov in varčevanja z energijo — Dopustnost — Zahteva za plačilo — Izkaz stroškov — Zahteva za vračilo predujma — Odškodninski zahtevek“)

34

2009/C 282/64

Zadeva T-161/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Hoechst proti Komisiji („Konkurenca — Karteli — Trg monokloroocetne kisline — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Razdelitev trga in določanje cen — Odgovornost za kršitev — Globe — Sorazmernost — Sodelovanje — Obteževalne okoliščine — Ponovna kršitev — Vpogled v spis — Poročilo pooblaščenca za zaslišanje — Odredba o odpravi kršitve“)

35

2009/C 282/65

Zadeva T-168/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Arkema proti Komisiji („Konkurenca — Karteli — Trg monokloroocetne kisline — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Razdelitev trga in določanje cen — Odgovornost za kršitev — Načelo individualizacije kazni — Obveznost obrazložitve — Globe — Sorazmernost — Teža in trajanje kršitve — Odvračalni učinek — Dejanski vpliv na trg — Olajševalne okoliščine — Vloga sledi svojemu vodji — Obteževalne okoliščine — Ponovitev kršitve“)

35

2009/C 282/66

Zadeva T-174/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Elf Aquitaine proti Komisiji („Konkurenca — Karteli — Trg monokloroocetne kisline — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Razdelitev trga in določanje cen — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Odgovornost za kršitev — Načelo individualizacije kazenskih sankcij — Načelo zakonitosti kazni — Domneva nedolžnosti — Načelo dobrega upravljanja — Načelo pravne varnosti — Zloraba pooblastil — Globe“)

36

2009/C 282/67

Zadeva T-175/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Akzo Nobel in drugi proti Komisiji („Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg monokloroocetne kisline — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Ničnostna tožba — Dopustnost — Razdelitev trga in določanje cen — Odgovornost za kršitev — Globe — Obveznost obrazložitve — Teža in trajanje kršitve — Odvračalni učinek“)

36

2009/C 282/68

Združeni zadevi T-300/05 in T-316/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. oktobra 2009 – Ciper proti Komisiji („Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Prehodni ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi pristopa novih držav članic — Uredba (ES) št. 651/2005, ki določa prehodne ukrepe v sektorju sladkorja — Ničnostna tožba — Rok za vložitev tožbe — Začetek — Zamuda — Sprememba določbe uredbe — Ponovno odprtje postopka zoper to določbo in zoper vse določbe, ki tvorijo celoto z njo — Nedopustnost — Uredba (ES) št. 832/2005 o določitvi presežnih količin sladkorja, izoglukoze in fruktoze — Ugovor zakonitosti — Pristojnost — Načelo prepovedi diskriminacije — Zaupanje v pravo — Ničnostna tožba — Sorazmernost — Obrazložitev — Prepoved retroaktivnosti — Načelo kolegialnosti“)

37

2009/C 282/69

Zadeva T-324/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. oktobra 2009 – Estonija proti Komisiji („Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Prehodni ukrepi, ki jih je treba sprejeti zaradi pristopa novih držav članic — Uredba (ES) št. 832/2005 o določitvi prehodnih ukrepov v sektorju sladkorja — Ničnostna tožba — Kolegialnost — Pojem ‚zaloga‘ — Okoliščine, v katerih je nastala zaloga — Obrazložitev — Dobro upravljanje — Dobra vera — Prepoved diskriminacije — Lastninska pravica — Sorazmernost“)

37

2009/C 282/70

Zadeva T-420/05: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. oktobra 2009 – Vischim proti Komisiji („Fitofarmacevtska sredstva — Aktivna snov klorotalonil — Vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS — Postopek ocenjevanja — Direktiva 2005/53/ES — Ničnostna tožba — Tožba zaradi nedelovanja — Odškodninska tožba“)

38

2009/C 282/71

Zadeva T-8/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2009 – FAB proti Komisiji („Državne pomoči — Digitalna prizemna televizija — Pomoč, ki so jo nemški organi dodelili radiotelevizijam, ki uporabljajo omrežje digitalne prizemne televizije (DVB-T) v Berlin-Brandenburgu — Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in odrejena njena izterjava — Ničnostna tožba — Pojem državne pomoči — Državna sredstva — Plačilo, ki pomeni nadomestilo za obveznosti storitev javnih služb — Pomoč za spodbujanje kulture — Zaupanje v pravo“)

38

2009/C 282/72

Zadeva T-21/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2009 – Nemčija proti Komisiji („Državne pomoči — Digitalna prizemna televizija — Pomoč, ki so jo odobrili nemški organi ponudnikom televizijskih programov, ki uporabljajo omrežje digitalne prizemne televizije (DVB-T) v Berlin-Brandenburgu — Odločba, s katero je pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in s katero je bilo odrejeno njeno vračilo — Načeli dobrega upravljanja in sorazmernosti — Pravica do obrambe“)

39

2009/C 282/73

Zadeva T-24/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2009 – MABB proti Komisiji („Državne pomoči — Prizemna digitalna televizija — Pomoč, ki so jo odobrili nemški organi ponudnikom televizijskih programov, ki uporabljajo omrežje prizemne digitalne televizije (DVB-T) v regiji Berlin-Brandenburg — Odločba, s katero je pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in s katero je bilo odrejeno njeno vračilo — Ničnostna tožba — Pomanjkanje posamične zadevnosti — Nedopustnost“)

39

2009/C 282/74

Zadeva T-183/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Portugalska proti Komisiji („EKUJS — Jamstveni oddelek — Izdatki, izključeni iz financiranja Skupnosti — Tekstilni material – lan — Učinkovitost nadzora“)

40

2009/C 282/75

Zadeva T-380/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. oktobra 2009 – Vischim proti Komisiji („Fitofarmacevtska sredstva — Aktivna snov klorotalonil — Sprememba vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS — Direktiva 2006/76/ES — Retroaktivnost — Neobstoj prehodnega obdobja — Pravna varnost — Legitimno pričakovanje — Načelo enakega obravnavanja“)

40

2009/C 282/76

Združeni zadevi T-40/07 P in T-62/07 P: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. oktobra 2009 – de Brito Sequeira Carvalho proti Komisiji in Komisija proti de Brito Sequeira Carvalho („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Dopust — Bolniški dopust — Nastop bolniškega dopusta po uradni dolžnosti — Podaljšanje bolniškega dopusta po uradni dolžnosti — Nov predhodni zdravniški pregled — Pristojnost Sodišča za uslužbence — Sprememba predmeta spora“)

40

2009/C 282/77

Zadeva T-55/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Nizozemska proti Komisiji („FEOGA — Jamstveni oddelek — Izdatki, izključeni iz financiranja Skupnosti — Podpora za razvoj podeželja — Prehodni ukrepi — Pojem „večletni izdatki“ — Člen 4(2) in (3) Uredbe (ES) št. 2603/1999“)

41

2009/C 282/78

Zadeva T-341/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Sison proti Svetu („Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi za nekatere osebe in subjekte v okviru boja proti terorizmu — Skupno stališče 2001/931/SZVP in Uredba (ES) št. 2580/2001 — Ničnostna tožba — Prilagoditev predlogov — Sodni nadzor — Obrazložitev — Pogoji za izvajanje ukrepa Skupnosti o zamrznitvi sredstev“)

42

2009/C 282/79

Zadeva T-432/07: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Francija proti Komisiji („EKUJS — Jamstveni oddelek — Izdatki, izključeni iz financiranja Skupnosti — Sadje in zelenjava — Pogoji za priznanje organizacij proizvajalcev“)

42

2009/C 282/80

Zadeva T-58/08 P: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. oktobra 2009 – Komisija proti Roodhuijzen („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Socialna varnost — Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja Evropskih skupnosti — Zavarovanje za neporočenega partnerja“)

43

2009/C 282/81

Zadeva T-75/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – JOOP! proti UUNT (!) („Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti v obliki klicaja — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z rabo — Člen 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe (ES) št. 40/94 (sedaj člen 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

43

2009/C 282/82

Zadeva T-102/08 P: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2009 – Sundholm proti Komisiji („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Pojem — Karierno ocenjevalno poročilo sestavljeno za izvršitev sodbe Sodišča prve stopnje — Ocenjevalno obdobje 2001/2002 — Upravičene odsotnosti — Obveznost obrazložitve“)

43

2009/C 282/83

Zadeva T-140/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2009 – Ferrero proti UUNT – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti TiMi KiNDERJOGHURT — Prejšnja besedna znamka KINDER — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj podobnosti znakov — Prejšnji postopek z ugovorom — Neobstoj pravnomočnosti — Člena 8(1)(b) in (5) ter 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 (postala člena 8(1)(b) in (5) ter 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

44

2009/C 282/84

Zadeva T-146/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. oktobra 2009 – Deutsche Rockwool Mineralwoll proti UUNT – Redrock Construction (REDROCK) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti REDROCK — Prejšnja nacionalna besedna znamka Rock — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (sedaj člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

44

2009/C 282/85

Zadeva T-191/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – JOOP! proti UUNT (znak v obliki klicaja v pravokotniku) („Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki je v obliki klicaja v pravokotniku — Absolutni razlog za zavrnitev — Odsotnost razlikovalnega učinka — Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z rabo — Člen 7(1)(b), (c), in (3) Uredbe (ES) št. 40/94 (sedaj člen 7(1)(b), (c), in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)

45

2009/C 282/86

Zadeva T-193/08 P: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Skareby proti Komisiji („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Ocenjevanje — Karierno ocenjevalno poročilo — Vmesno vrednotenje 2004 — Določitev ciljev in obvestilo o merilih za ocenjevanje“)

45

2009/C 282/87

Zadeva T-390/08: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2009 – Bank Melli Iran proti Svetu („Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Islamski republiki Iran za preprečevanje širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Sodni nadzor — Zloraba pooblastil — Enako obravnavanje — Sorazmernost — Lastninska pravica — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Obveznost obrazložitve — Pristojnost Skupnosti“)

46

2009/C 282/88

Zadeva T-12/05: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 24. septembra 2009 – SBS TV in SBS Danish Television proti Komisiji („Državne pomoči — Dokapitalizacija izdajatelja javnega televizijskega programa zaradi prve odločbe o odreditvi vračila nezdružljive državne pomoči — Odločba o nenasprotovanju — Razglasitev ničnosti prve odločbe — Ustavitev postopka“)

46

2009/C 282/89

Zadeva T-16/05: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 24. septembra 2009 – Viasat Broadcasting UK proti Komisiji („Državne pomoči — Dokapitalizacija javne radiotelevizije potem, ko je bila izdana prva odločba, s katero je bila odrejena povrnitev nezdružljivih državnih pomoči — Odločba o nenasprotovanju — Razglasitev ničnosti prve odločbe — Ustavitev postopka“)

47

2009/C 282/90

Zadeva T-2/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 5. oktobra 2009 – Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen proti Komisiji („Ničnostna tožba — Državne pomoči — Neobstoj posamičnega zadevanja — Nedopustnost“)

47

2009/C 282/91

Zadeva T-46/08 P: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 28. septembra 2009 – Marcuccio proti Komisiji („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zahteva za pridobitev podatka glede osebnih stvareh, poslanih iz kraja zaposlitve v kraj prebivanja — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena“)

48

2009/C 282/92

Zadeva T-166/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Ivanov proti Komisiji („Nepogodbena odgovornost — Strokovno-tehnični lokalni uslužbenci — Zavrnitev prijave — Pristojnost Sodišča prve stopnje — Pretek roka za vložitev ničnostne tožbe — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, ki podeljuje pravice posameznikom — Akti Evropskega varuha človekovih pravic — Deloma nedopustna in deloma očitno neutemeljena tožba“)

48

2009/C 282/93

Zadeva T-229/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2009 – Impala proti Komisiji („Konkurenca — Koncentracija — Skupno podjetje Sony BMG — Razglasitev ničnosti prvotne odločbe s strani Sodišča prve stopnje — Nova odločba, s katero je bila koncentracija razglašena za združljivo s skupnim trgom — Tožba, ki nima več predmeta spora — Ustavitev postopka“)

48

2009/C 282/94

Zadeva T-256/08: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 9. septembra 2009 – Wrigley proti UUNT – Mejerigaarden (POLAR ICE) („Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka“)

49

2009/C 282/95

Zadeva T-353/09: Tožba, vložena 4. septembra 2009 – mtronix proti UUNT – Growth Finance (mtronix)

49

2009/C 282/96

Zadeva T-355/09: Tožba, vložena 14. septembra 2009 – Reber Holding proti UUNT – Wedl & Hofmann (Walzer Traum)

50

2009/C 282/97

Zadeva T-360/09: Tožba, vložena 18. septembra 2009 – E.ON Ruhrgas in E.ON proti Komisiji

50

2009/C 282/98

Zadeva T-361/09: Tožba, vložena 16. septembra 2009 – Centraal bureau voor de statistiek proti Komisiji Evropskih skupnosti

51

2009/C 282/99

Zadeva T-364/09 P: Pritožba, ki jo je 21. septembra 2009 vložil Giorgio Lebedef zoper sodbo, ki jo je 7. julija 2009 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-39/08, Lebedef proti Komisiji

52

2009/C 282/00

Zadeva T-366/09: Tožba, vložena 17. septembra 2009 – Insula proti Komisiji

53

2009/C 282/01

Zadeva T-368/09 P: Pritožba, ki jo je 23. septembra 2009 vložil Roberto Sevenier zoper sklep, ki ga je 8. julija 2009 sprejelo Sodišče za uslužbence v zadevi F-62/08, Sevenier proti Komisiji

53

2009/C 282/02

Zadeva T-370/09: Tožba, vložena 18. septembra 2009 – GDF Suez proti Komisiji

54

2009/C 282/03

Zadeva T-371/09: Tožba, vložena 24. septembra 2009 – Retractable Technologies proti UUNT – Abbott Laboratories (RT)

55

2009/C 282/04

Zadeva T-372/09: Tožba, vložena 21. septembra 2009 – Visti Beheer proti UUNT – Meister (GOLD MEISTER)

55

2009/C 282/05

Zadeva T-373/09: Tožba, vložena 25. septembra 2009 – El Corte Inglés proti UUNT – Pucci International (Emidio Tucci)

56

2009/C 282/06

Zadeva T-374/09: Tožba, vložena 28. septembra 2009 – Lorenz Shoe Group proti UUNT – Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder)

57

2009/C 282/07

Zadeva T-376/09: Tožba, vložena 25. septembra 2009 – Glenton España proti UUNT– Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)

57

2009/C 282/08

Zadeva T-377/09: Tožba, vložena 29. septembra 2009 – Mövenpick-Holding proti UUNT (PASSIONATELY SWISS)

58

2009/C 282/09

Zadeva T-378/09: Tožba, vložena 30. septembra 2009 – SPAR proti UUNT – SPA Group Europe (SPA GROUP)

58

2009/C 282/10

Zadeva T-379/09: Tožba, vložena 24. septembra 2009 – Italija proti Komisiji

59

2009/C 282/11

Zadeva T-380/09: Tožba, vložena 24. septembra 2009 – Bianchin proti UUNT – Grotto (GASOLINE)

60

2009/C 282/12

Zadeva T-383/09: Tožba, vložena 28. septembra 2009 – Fuller & Thaler Asset Management proti UUNT (BEHAVIOURAL INDEX)

60

2009/C 282/13

Zadeva T-385/09: Tožba, vložena 2. oktobra 2009 – Annco proti UUNT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

61

2009/C 282/14

Zadeva T-386/09: Tožba, vložena 5. oktobra 2009 – Grúas Abril Asistencia proti Komisiji

61

2009/C 282/15

Zadeva T-388/09: Tožba, vložena 2. oktobra 2009 – Rosenruist proti UUNT (Upodobitev dveh vijug na žepu, ki se v eni točki križata)

62

2009/C 282/16

Zadeva T-474/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 5. oktobra 2009 – Komisija proti CAE Consulting Sven Rau

62

2009/C 282/17

Zadeva T-25/09: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 24. septembra 2009 – Johnson & Johnson proti UUNT – Simca (YourCare)

62

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2009/C 282/18

Zadeva F-22/05 RENV: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 23. septembra 2009 – Neophytou proti Komisiji (Javni uslužbenci — Vrnitev zadeve Sodišču za uslužbence po razveljavitvi — Javni natečaj — Nevpis na čakalni seznam — Komisija — Imenovanje)

63

2009/C 282/19

Zadeva F-39/08: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. julija 2009 – Lebedef proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Letni dopust — Dejavnosti zastopnika osebja — Napotitev s polovičnim delovnim časom za namene sindikalnega zastopanja — Kadrovsko zastopanje — Neupravičena odsotnost — Odbitek letnega dopusta — Člen 60 Kadrovskih predpisov)

63

2009/C 282/20

Zadeva F-101/08: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. oktobra 2009 – Pappas proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Pravica do pokojnine, pridobljena pred zaposlitvijo v Skupnosti, in njen prenos v sistem Skupnosti — Upokojitev — Dopustnost — Upokojitev v interesu službe — Znesek pokojnine)

64

2009/C 282/21

Zadeva F-122/07: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. oktobra 2009 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Zahteva za preiskavo — Zavrnitev institucije, da odločbo prevede v jezik, ki ga je izbrala tožeča stranka — Očitna nedopustnost — Očitno pravno neutemeljena tožba)

64

2009/C 282/22

Zadeva F-3/08: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. oktobra 2009 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Zavrnitev institucije, da prevede odločbo — Očitno pravno povsem neutemeljena tožba — Člen 94 Poslovnika)

64

2009/C 282/23

Zadeva F-56/08: Sklep predsednika Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 4. junija 2009 – De Britto Patricio-Dias proti Komisiji (Jani uslužbenci — Uradniki — Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja — Upravičenost vzdrževanih otrok do primarnega zdravstvenega zavarovanja iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja — Neobstoj pritožbe — Očitna nedopustnost)

65

2009/C 282/24

Zadeva F-62/08: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 8. julija 2009 – Sevenier proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Prenehanje delovnega razmerja — Odstop — Zahteva za umik)

65

2009/C 282/25

Zadeva F-77/09: Tožba, vložena 14. septembra 2009 – Nijs proti Evropskemu računskemu sodišču

65

2009/C 282/26

Zadeva F-79/09: Tožba, vložena 22. septembra 2009 – Schlienger proti Komisiji

66

2009/C 282/27

Zadeva F-80/09: Tožba, vložena 26. septembra 2009 – Lenz proti Komisiji

66

2009/C 282/28

Zadeva F-18/05 RENV: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. septembra 2009 – D proti Komisiji

67


SL

 

Top