EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:092:TOC

Uradni list Evropske unije, C 92, 12. april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 92

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
12. april 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče

2008/C 092/01

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unijeUL C 79, 29.3.2008

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2008/C 092/02

Zadeva C-412/04: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Javna naročila gradenj, blaga in storitev – Direktive 92/50/EGS, 93/36/EGS, 93/37/EGS in 93/38/EGS – Preglednost – Enako obravnavanje – Naročila, zaradi vrednosti izključena s področja uporabe teh direktiv)

2

2008/C 092/03

Zadeva C-132/05: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države – Uredba (EGS) št. 2081/92 – Zaščita geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila – Sir „Parmigiano Reggiano“ – Uporaba imena „parmezan“ – Obveznost države članice, da po uradni dolžnosti sankcionira zlorabo zaščitene označbe porekla)

3

2008/C 092/04

Zadeva C-426/05: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. februarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Tele2 Telecommunication GmbH proti Telekom-Control-Kommission (Elektronske komunikacije – Omrežja in storitve – Skupni regulativni okvir – Člena 4 in 16 Direktive 2002/21/ES (okvirna direktiva) – Pravno sredstvo – Upravni postopek analize trga)

3

2008/C 092/05

Zadeva C-201/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države – Fitofarmacevtska sredstva – Vzporedni uvozi – Postopek izdaje dovoljenja za dajanje v promet – Pogoji – Skupno poreklo vzporedno uvoženega fitofarmacevtskega sredstva in referenčnega sredstva)

4

2008/C 092/06

Zadeva C-271/06: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. februarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG proti Finanzamt Malchin (Šesta direktiva o DDV – Člen 15, točka 2 – Oprostitev dobave blaga za izvoz iz Skupnosti – Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev – Ponarejen dokaz kupca o izvozu – Dobavitelj, ki ravna s skrbnostjo dobrega gospodarja)

4

2008/C 092/07

Zadeva C-296/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. februarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Italija) – Telecom Italia SpA proti Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Telekomunikacijske storitve – Direktiva 97/13/ES – Členi 6, 11, 22 in 25 – Dajatve in pristojbine za splošna dovoljenja in posamične licence – Obveznosti nekdanjih imetnikov izključnih pravic – Začasna ohranitev)

5

2008/C 092/08

Zadeva C-348/06 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Marie-Claude Girardot (Pritožba – Začasni uslužbenec – Odškodninska tožba – Izguba možnosti za zaposlitev – Dejanska in gotova škoda – Določitev obsega škode)

5

2008/C 092/09

Zadeva C-425/06: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. februarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Ministero dell'Economia e delle Finanze proti Part Service Srl, v likvidaciji (Šesta direktiva DDV – Člena 11A(1)(a) in 13B(a) in (d) – Zakup – Umetna delitev storitve na več elementov – Učinki – Znižanje davčne osnove – Oprostitve – Zloraba – Pogoji)

6

2008/C 092/10

Zadeva C-498/06: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. februrarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social Único de Algeciras – Španija) – Maira María Robledillo Núñez proti Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Socialna politika – Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca – Direktiva 80/987/EGS, spremenjena z Direktivo 2002/74/ES – Člena 3, prvi pododstavek, in 10(a) – Odškodnina za nezakonito odpoved delovnega razmerja, dogovorjena v postopku izvensodne poravnave – Plačilo, ki ga zagotovi jamstvena ustanova – Plačilo, pogojeno s sprejetjem sodne odločbe – Načeli enakosti in prepovedi diskriminacije)

6

2008/C 092/11

Zadeva C-506/06: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. februarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Sabine Mayr proti Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Socialna politika – Direktiva 92/85/EGS – Ukrepi za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo – Izraz „noseča delavka“ – Prepoved odpusta nosečih delavk med obdobjem od začetka njihove nosečnosti do konca porodniškega dopusta – Odpuščena delavka, katere jajčeca so bila na dan odpusta oplojena in vitro, ne pa še prenesena v njeno maternico – Direktiva 76/207/EGS – Enako obravnavanje delavk in delavcev – Delavka, ki ji je bila opravljena oploditev in vitro – Prepoved odpusta – Obseg)

7

2008/C 092/12

Zadeva C-507/06: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. februarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Innsbruck – Avstrija) – Malina Klöppel proti Tiroler Gebietskrankenkasse (Pravica do avstrijskega nadomestila za varstvo otroka – Neupoštevanje obdobij prejemanja družinskih dajatev v drugi državi članici – Uredba (EGS) št. 1408/71)

8

2008/C 092/13

Zadeva C-211/07: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 21. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Irski (Neizpolnitev obveznosti države – Nepravilen prenos – Direktiva 84/5/EGS – Člen 1(4) – Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti za avtomobile – Pogoji za izključitev povračila škode potnikom nezavarovanega vozila)

8

2008/C 092/14

Zadeva C-273/07: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 26. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2005/51/ES – Javna naročila – Postopki za oddajo javnih naročil)

9

2008/C 092/15

Zadeva C-328/07: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/48/ES – Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

9

2008/C 092/16

Združene zadeve od C-128/07 do C-131/07: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 16. januarja 2008 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria provinciale di Latina – Italija) – Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07) in Michele Ciampi (C-131/07) proti Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina (Direktiva 76/207/EGS – Enako obravnavanje moških in žensk – Odpravnina – Davčna ugodnost, dodeljena pri različni starosti glede na spol)

10

2008/C 092/17

Zadeva C-229/07: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. januarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal administratif de Paris – Francija) – Diana Mayeur proti Ministère de la santé et des solidarités (Člen 104(3) Poslovnika – Člen 23 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES – Svoboda ustanavljanja – Priznavanje diplom, dokazil in pridobljenih izkušenj – Položaj državljana tretje države, ki ima diplomo iz medicine, ki jo je izdala ta tretja država in jo je priznala država članica, in ki želi pridobiti dovoljenje za opravljanje poklica zdravnika v drugi državi članici, v kateri zakonito prebiva s svojim zakoncem, državljanom te slednje države članice)

10

2008/C 092/18

Zadeva C-7/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden 9. januarja 2008 – Har Vaessen Douane Service BV en Staatssecretaris van Financiën

11

2008/C 092/19

Zadeva C-8/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nizozemska) 9. januarja 2008 – 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile, 3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededigingsautoriteit, 4. Orange Nederland B.V.; intervenient: Vodafone Libertel B.V.

11

2008/C 092/20

Zadeva C-13/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 14. januarja 2008 – Stranke v postopku v glavni stvari na področju kmetijstva: Erich Stamm, Anneliese Hauser in Regierungspräsidium Freiburg

12

2008/C 092/21

Zadeva C-14/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Španija) 14. januarja 2008 – Roda Golf & Beach Resort, S.L.

12

2008/C 092/22

Zadeva C-16/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā apgabaltiesa (Republika Latvija) 15. januarja 2008 – Schenker SIA proti Valsts ieņēmumu dienests

13

2008/C 092/23

Zadeva C-26/08: Tožba, vložena 24. januarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji

13

2008/C 092/24

Zadeva C-27/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. januarja 2008 vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) – BIOS Naturprodukte GmbH proti Posarju

13

2008/C 092/25

Zadeva C-32/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 28. januarja 2008 vložilo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Španija) – Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) proti Cul de Sac Espacio Creativo S.L. in Acierta Product & Position S.A.

14

2008/C 092/26

Zadeva C-33/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 28. januarja 2008 – Agrana Zucker GmbH proti Bundesministerium für Land- und Fortswirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

14

2008/C 092/27

Zadeva C-34/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tirbunale ordinario di Padova (Italija) 28. januarja 2008 – Azienda Agricola Disarò Antonio proti Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

15

2008/C 092/28

Zadeva C-35/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 31. januarja 2008 vložilo Finanzgericht Baden-Württemberg – Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian proti Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

15

2008/C 092/29

Zadeva C-36/08: Tožba, vložena 31. januarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

16

2008/C 092/30

Zadeva C-37/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo VAT and Duties Tribunal, London (Združeno kraljestvo) 31. januarja 2008 – RCI Europe proti Commissioners of HM Revenue and Customs

16

2008/C 092/31

Zadeva C-40/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga 5. februarja 2008 je vložilo Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao (Španija) – Asturcom Telecomunicaciones S.L. proti Cristina Rodríguez Nogueira

17

2008/C 092/32

Zadeva C-41/08: Tožba, vložena 5. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Češki republiki

17

2008/C 092/33

Zadeva C-42/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 7. februarja 2008 – M. Ilhan proti Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 092/34

Zadeva C-48/08: Tožba, vložena 11. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

18

2008/C 092/35

Zadeva C-55/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 13. februarja 2008 vložilo Tribunal Judicial de Comarca do Porto (Potrugalska) – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa proti Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd in Betandwin.Com Interactive Entertainment

19

2008/C 092/36

Zadeva C-56/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tallinna Halduskohus (Estonija) 13. februarja 2008 – Pärlitigu OÜ proti Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

19

2008/C 092/37

Zadeva C-59/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 15. februarja 2008 vložilo Cour de cassation (Francija) – Copad SA proti 1. Christian Dior couture SA, 2. Vincentu Gladelu, kot začasni, s strani sodišča postavljeni upravitelj Société industrielle de lingerie (SIL), 3. Société industrielle de lingerie (SIL)

20

2008/C 092/38

Zadeva C-61/08: Tožba, vložena 18. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

20

2008/C 092/39

Zadeva C-63/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Veliko vojvodstvo Luksemburg) 18. februarja 2008 – Virginie Pontin proti T-Comalux SA

21

2008/C 092/40

Zadeva C-68/08: Tožba, vložena 19. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Estoniji

21

2008/C 092/41

Zadeva C-71/08: Tožba, vložena 20. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Češki republiki

22

2008/C 092/42

Zadeva C-72/08: Tožba, vložena 20. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Poljski

22

2008/C 092/43

Zadeva C-76/08: Tožba, vložena 25. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Malti

23

2008/C 092/44

Zadeva C-82/08: Tožba, vložena 25. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

23

2008/C 092/45

Zadeva C-87/08: Tožba, vložena 26. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Češki republiki

23

2008/C 092/46

Zadeva C-423/06: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Poljski

24

2008/C 092/47

Zadeva C-8/07: Sklep predsednika petega senata Sodišča z dne 13. februarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji

24

2008/C 092/48

Zadeva C-22/07: Sklep predsednika osmega senata Sodišča z dne 30. januarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

24

2008/C 092/49

Zadeva C-28/07 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 6. decembra 2007 – Ter lembeek International NV proti Komisiji Evropskih skupnosti

24

2008/C 092/50

Zadeva C-267/07: Sklep predsednika Sodišča z dne 14. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Sloveniji

25

2008/C 092/51

Zadeva C-399/07: Sklep predsednika Sodišča z dne 28. januarja 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki

25

 

Sodišče prve stopnje

2008/C 092/52

Zadeva T-325/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2008 – Citigroup proti UUNT – Link Interchange Network (WORLDLINK) („Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti WORLDLINK – Prejšnja nacionalna figurativna znamka LiNK – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Omejitev storitev, navedenih v prijavi znamke – Enakost storitev – Podobnost znakov – Člena 73 in 74 Uredbe (ES) št. 40/94“)

26

2008/C 092/53

Zadeva T-215/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 28. februarja 2008 – American Clothing Associates proti UUNT (upodobitev javorovega lista) („Znamka Skupnosti – Prijava znamke Skupnosti, ki je sestavljena iz upodobitve javorovega lista – Absolutni zavrnilni razlog – Storitvena znamka – Člen 7(1)(h) Uredbe (ES) št. 40/94 – Člen 6 ter Pariške konvencije – Pravni elementi, navedeni pred organi UUNT in Sodiščem prve stopnje“)

26

2008/C 092/54

Zadeva T-414/06 P: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2008 – Combescot proti Komisiji („Pritožba – Javni uslužbenci – Uradniki – Nedopustnost tožbe, vložene pri Sodišču za uslužbence – Rok za vložitev tožbe“)

27

2008/C 092/55

Zadeva T-298/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 22. januarja 2008 – Efkon proti Parlamentu in Svetu („Ničnostna tožba – Direktiva 2004/52/ES – Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov – Neobstoj posamične zadevnosti – Nedopustnost“)

27

2008/C 092/56

Zadeva T-151/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2008 – Aluminium Silicon Mill Products proti Komisiji („Damping – Vračilo protidampinških dajatev – Razglasitev ničnosti uredbe o uvedbi dokončne protidampinške dajatve – Ustavitev postopka – Odločitev o stroških“)

28

2008/C 092/57

Zadeva T-327/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 18. februarja 2008 – Altana Pharma proti UUNT – Avensa (PNEUMO UPDATE) („Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti PNEUMO UPDATE – Prejšnja nacionalna besedna znamka Pneumo – Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno brez pravne podlage“)

28

2008/C 092/58

Zadeva T-410/07 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 18. februarja 2008 – Jurado Hermanos proti UUNT (JURADO) („Začasna odredba – Znamka Skupnosti – Izbris znamke – Predlog za restitutio in integrum – Predlog za odložitev izbrisa znamke – Nedopustnost“)

28

2008/C 092/59

Zadeva T-444/07 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 19. februarja 2008 – CPEM proti Komisiji („Začasna odredba – Predlog za zadržanje izvrševanja – Predložitev zahteve – Nedopustnost – Združitev – Finančna škoda – Neobstoj nujnosti“)

29

2008/C 092/60

Zadeva T-1/08 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 13. februarja 2008 – Buczek Automotive proti Komisiji („Začasna odredba – Predlog za odložitev izvršitve – Člen 105(2) Poslovnika“)

29

2008/C 092/61

Zadeva T-22/08: Tožba, vložena 14. januarja 2008 – Quest Diagnostics proti UUNT – ALK-Abelló (DIAQUEST)

29

2008/C 092/62

Zadeva T-26/08: Tožba, vložena 21. januarja 2008 – Laboratórios Wellcome de Portugal proti UUNT – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/63

Zadeva T-27/08: Tožba, vložena 21. januarja 2008 – Wellcome Foundation proti UUNT – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/64

Zadeva T-28/08: Tožba, vložena 14. januarja 2008 – Mars proti UUNT – Ludwig Schokolade (tridimenzionalna znamka, ki predstavlja čokoladno ploščico)

31

2008/C 092/65

Zadeva T-31/08: Tožba, vložena 23. januarja 2008 – Quantum proti UUNT – Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)

31

2008/C 092/66

Zadeva T-32/08: Tožba, vložena 18. januarja 2008 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

32

2008/C 092/67

Zadeva T-35/08: Tožba, vložena 24. januarja 2008 – Codorniu Napa proti UUNT – Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

33

2008/C 092/68

Zadeva T-37/08: Tožba, vložena 23. januarja 2008 – Walton proti Komisiji

33

2008/C 092/69

Zadeva T-39/08: Tožba, vložena 22. januarja 2008 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji Evropskih skupnosti

34

2008/C 092/70

Zadeva T-41/08: Tožba, vložena 1. februarja 2008 – Vakakis proti Komisiji

34

2008/C 092/71

Zadeva T-42/08: Tožba, vložena 24. januarja 2008 – Shetland Islands Council proti Komisiji

35

2008/C 092/72

Zadeva T-43/08: Tožba, vložena 24. januarja 2008 – Shetland Islands Council proti Komisiji

36

2008/C 092/73

Zadeva T-45/08: Tožba, vložena 29. januarja 2008 – Transportes Evaristo Molina proti Komisiji

36

2008/C 092/74

Zadeva T-48/08: Tožba, vložena 28. januarja 2008 – Fusco proti UUNT – Fusco International (FUSCOLLECTION)

37

2008/C 092/75

Zadeva T-51/08 P: Pritožba, ki jo je 5. februarja 2008 vložila Komisija Evropskih skupnosti zoper sodbo, ki jo je 22. novembra 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi Dittert proti Komisiji, F-109/06

37

2008/C 092/76

Zadeva T-52/08 P: Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 5. februarja 2008 zoper sodbo, ki jo je 22. novembra 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi Carpi Badía proti Komisiji, F-110/06

38

2008/C 092/77

Zadeva T-58/08 P: Pritožba, ki jo je 8. februarja 2008 vložila Komisija Evropskih skupnosti zoper sodbo, ki jo je 27. novembra 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-122/06, Roodhuijzen proti Komisiji

38

2008/C 092/78

Zadeva T-59/08: Tožba, vložena 7. februarja 2008 – Nute Partecipazioni in La Perla proti UUNT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

39

2008/C 092/79

Zadeva T-62/08: Tožba, vložena 6. februarja 2008 – ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni proti Komisiji

40

2008/C 092/80

Zadeva T-63/08: Tožba, vložena 6. februarja 2008 – Cementir Italia proti Komisiji

40

2008/C 092/81

Zadeva T-64/08: Tožba, vložena 6. februarja 2008 – Nuova Terni Industrie Chimiche proti Komisiji

41

2008/C 092/82

Zadeva T-65/08: Tožba, vložena 13. februarja 2008 – Španija proti Komisiji

41

2008/C 092/83

Zadeva T-69/08: Tožba, vložena 12. februarja 2008 – Poljska proti Komisiji

42

2008/C 092/84

Zadeva T-71/08: Tožba, vložena 13. februarja 2008 – Promat proti UUNT – Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

42

2008/C 092/85

Zadeva T-74/08: Tožba, vložena 6. februarja 2008 – Now Pharma proti Komisiji

43

2008/C 092/86

Zadeva T-94/08: Tožba, vložena 22. februarja 2008 – Centre de coordination Carrefour proti Komisiji

43

2008/C 092/87

Zadeva T-95/08: Tožba, vložena 22. februarja 2008 – Italija proti Komisiji

44

2008/C 092/88

Zadeva T-103/08: Tožba, vložena 20. februarja 2008 – Polimeri Europa in Eni proti Komisiji

45

2008/C 092/89

Zadeva T-430/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 1. februarja 2008 – Nomura Principal Investment in Nomura proti Komisiji

45

2008/C 092/90

Zadeva T-233/05: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 1. februarja 2008 – Nomura Principal Investment in Nomura International proti Komisiji

46

2008/C 092/91

Zadeva T-153/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 28. februarja 2008 – EAEPC proti Komisiji

46

2008/C 092/92

Zadeva T-313/06: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 12. februarja 2008 – Otsuka Chemical proti EFSA

46

2008/C 092/93

Zadeva T-78/07: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 12. februarja 2008 – IXI Mobile proti UUNT Klein (IXI)

46

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2008/C 092/94

Zadeva F-4/07: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 21. februarja 2008 – Skoulidi proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Izmenjava uslužbencev med Komisijo in državami članicami – Napotitev uradnika Skupnosti h grški upravi – Zavrnitev – Odškodninska tožba – Nepremoženjska škoda – Predhodni postopek – Dopustnost – Vsebinski pogoji za nepogodbeno odgovornost Skupnosti)

47

2008/C 092/95

Zadeva F-31/07: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 21. februarja 2008 – Putterie-De-Beukelaer proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Postopek ocenjevanja – Postopek atestiranja – Ocenjevanje sposobnosti – Kršitev področja uporabe zakona – Uradna dolžnost)

47

2008/C 092/96

Zadeva F-85/07: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 25. februarja 2008 – Anselmo proti Svetu (Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje – Razvrstitev v naziv – Izbrani udeleženci na notranjem natečaju – Novo dejstvo – Neobstoj – Očitna nedopustnost)

48

2008/C 092/97

Zadeva F-133/07: Tožba, vložena 9. novembra 2007 – Hecq proti Komisiji

48

2008/C 092/98

Zadeva F-138/07: Tožba, vložena 6. decembra 2007 – Van Arum proti Parlamentu

48

2008/C 092/99

Zadeva F-139/07: Tožba, vložena 10. decembra 2007 – Van Arum proti Parlamentu

49

2008/C 092/00

Zadeva F-141/07: Tožba, vložena 20. decembra 2007 – Maniscalco proti Komisiji

49

2008/C 092/01

Zadeva F-143/07: Tožba, vložena 21. decembra 2007 – Yannoussis proti Komisiji

49

2008/C 092/02

Zadeva F-144/07: Tožba, vložena 24. decembra 2007 – Efstathopoulos proti Parlamentu

50

2008/C 092/03

Zadeva F-4/08: Tožba, vložena 5. januarja 2008 – Hambura proti Parlamentu

50

2008/C 092/04

Zadeva F-11/08: Tožba, vložena 25. januarja 2008 – Jörg Mölling proti Europolu

51

2008/C 092/05

Zadeva F-15/08: Tožba, vložena 8. februarja 2008 – Wiame proti Komisiji

51

2008/C 092/06

Zadeva F-18/08: Tožba, vložena 18. februarja 2008 – Ritto proti Komisiji

51

2008/C 092/07

Zadeva F-20/08: Tožba, vložena 19. februarja 2008 – Aparicio in drugi proti Komisiji

52


SL

 

Top