EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varnost v cestnem prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011-2020

Varnost v cestnem prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011-2020

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije COM(2010) 389 konč. – Evropski prostor varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011-2020

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA EVROPSKE KOMISIJE?

Čeprav je bil v Evropski uniji (EU) v tretjem evropskem akcijskem programu za varnost v cestnem prometu, ki je potekal od leta 2003 do 2010, dosežen napredek na področju varnosti v cestnem prometu, Evropska komisija poudarja, da je treba še povečati prizadevanja za izboljšanje varnosti v cestnem prometu.

KLJUČNE TOČKE

Usmeritve evropske politike na področju varnosti v cestnem prometu (2011–2020) določajo splošen okvir in visoko zastavljene cilje, po katerih naj bi se ravnale nacionalne ali lokalne strategije v skladu z načelom subsidiarnosti. Komisija poudarja potrebo, da se v okviru splošnega okvira:

 • ustvari okvir sodelovanja v EU na podlagi izmenjave najboljših praks;
 • sprejme strategija za poškodbe in prvo pomoč zaradi potrebe po zmanjševanju števila poškodb v cestnem prometu;
 • izboljša varnost ranljivih uporabnikov cest.

Načela in cilji

Komisija določa tri glavna načela:

 • stremeti k najboljšim standardom varnosti v cestnem prometu po vsej Evropi – s spodbujanjem državljanov, da sami prevzamejo odgovornost za svojo varnost in varnost drugih ter se osredotočijo na izboljšanje varnosti ranljivejših udeležencev v cestnem prometu;
 • celosten pristop do varnosti v cestnem prometu – s sodelovanjem z drugimi področji politike EU, kot so energija, okolje, izobraževanje, inovacije in tehnologije ter pravosodje;
 • subsidiarnost, sorazmernost in deljena pristojnost – s konceptom deljene pristojnosti, zavezanosti in praktičnih ukrepov na vseh ravneh, od držav EU in njihovih organov do regionalnih in lokalnih organov.

Komisija predlaga, da se po akcijskem programu za varnost v cestnem prometu 2003–10 tudi v obdobju 2010–2020 v EU ohrani ciljprepolovitve skupnega števila smrtnih žrtev v cestnem prometu . To dokazuje, da ima EU jasno zavezo za varnost v cestnem prometu in skupen cilj, da zagotovi državljanom EU enotnejšo raven varnosti v cestnem prometu v EU. Komisija spodbuja posamezne države EU, da s svojimi nacionalnimi strategijami za varnost v cestnem prometu prispevajo k doseganju tega skupnega cilja.

Med javnim posvetovanjem o teh usmeritvah politike, ki je potekalo od julija do decembra 2009, je bil predlagan cilj, da se zmanjša število hudih poškodb v cestnem prometu. Ko bo obstajala skupna opredelitev „hudih poškodb“, bo morala Komisija dodati skupen „cilj zmanjšanja števila hudih poškodb“ v te usmeritve evropske politike na področju varnosti v cestnem prometu do leta 2020.

Strateški cilji

Komisija je določila sedem ciljev, za katere bodo predlagani ukrepi na ravni EU in nacionalni ravni:

 • izboljšati izobraževanje in usposabljanje udeležencev v cestnem prometu – treba je izboljšati kakovost sistema za pridobivanje vozniškega dovoljenja in usposabljanje, s poudarkom na mladih voznikihKomisija bo sodelovala z državami članicami pri razvoju skupne strategije za varnost v cestnem prometu na področju izobraževanja in usposabljanja, vključno z učenjem pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja, za izpit in po njem;
 • izboljšati uveljavljanje cestnoprometnih predpisov – Komisija, Evropski parlament in Svet si bodo prizadevali za uvedbo čezmejne izmenjave informacij na področju varnosti v cestnem prometu. Komisija si bo prizadevala izdelati tudi skupno strategijo za uveljavljanje predpisov o varnosti v cestnem prometu, ki bo vključevala kampanje, nacionalne cilje in tehnologijo za boljše uveljavljanje cestnoprometnih predpisov, vključno z možnostjo omejevalnikov hitrosti na lahkih gospodarskih vozilih in napravah za merjenje alkohola z blokado vozil;
 • varnejša cestna infrastruktura – Komisija bo zagotovila, da se bodo sredstva EU dodeljevala samo za infrastrukturo, ki je v skladu z varnostnimi zahtevami EU. Spodbujala bo tudi uporabo ustreznih načel za varno upravljanje sekundarnih cestnih omrežij v državah EU, zlasti z izmenjavo najboljših praks;
 • varnejša vozila – poleg tega, da bo Komisija nadaljevala spodbujanje napredka na področju varnosti vozil, bo tudi ocenjevala in predlagala ukrepe za usklajevanje in postopno poostritev zakonodaje EU o tehničnih pregledih in cestnih pregledih tehnične brezhibnosti;
 • spodbujati uporabo moderne tehnologije, s katero bi se povečala varnost v cestnem prometu – Komisija bo še naprej spodbujala uporabo inteligentnih prometnih sistemov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Učinkovitost in hitrost reševanja se bo izboljšala z uvedbo evropske številke za klic v sili, ki jo je mogoče klicati iz vozila, eCall;
 • izboljšati storitve v sili in po poškodbah – Komisija bo predlagala uvedbo globalne strategije za ukrepanje pri poškodbah v cestnem prometu in prvo pomoč. Zlasti bo preučila sredstva za izboljšanje učinkovitosti intervencije prve pomoči in ravnanje po oskrbi, da bi se zmanjšal vpliv prometnih nesreč;
 • zaščititi ranljive udeležence v cestnem prometu – Komisija si bo prizadevala izboljšati varnost motoristov z obravnavo vedenja, pa tudi varnosti vozil in infrastrukture. Spodbujala bo tudi vzpostavitev ustrezne infrastrukture za povečanje varnosti kolesarjev in drugih ranljivih udeležencev v cestnem prometu.

Izvajanje usmeritev evropske politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011-2020

Odprto sodelovanje med državami EU in Komisijo olajšuje izvajanje evropske politike varnosti v cestnem prometu. Vzporedno s tem imajo države EU tudi nacionalne načrte za varnost v cestnem prometu, ki vključujejo posebne nacionalne cilje glede na značilne okoliščine.

Komisija si bo prizadevala za izboljšanje obstoječih orodij za zbiranje in analizo podatkov, kot je CARE, podatkovna zbirka EU o nesrečah v cestnem prometu v skladu z Odločbo Sveta 93/704/ES, pa tudi Evropski center za varnost v cestnem prometu (ERSO), ki na internetu javno objavlja podatke in znanje o varnosti v cestnem prometu na evropski ravni.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o varnosti v cestnem prometu.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011–2020 (COM(2010) 389 konč., 20. julij 2010)

Zadnja posodobitev 09.05.2016

Top