EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Državna pomoč za železniška podjetja

Državna pomoč za železniška podjetja

 

POVZETEK:

Smernice Komisije o državni pomoči za prevoznike v železniškem prometu

Člen 93 PDEU – Usklajevanje prometa

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC?

Te smernice Evropske komisije pojasnjujejo pravila, določena v pogodbah EU, za javno financiranje železniških podjetij in podajajo napotke glede skladnosti državne pomoči za železniška podjetja s pogodbami EU.

KLJUČNE TOČKE

Pravila EU o državni pomoči

 • Državna pomoč, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco znotraj enotnega trga EU, je prepovedana (člen 107(1) PDEU).
 • Vendar obstajajo izjeme za državno pomoč, ki pospešuje gospodarski razvoj EU na splošno (člen 107(3) PDEU).
 • Državna pomoč je združljiva s pogodbami tudi, če je potrebna za usklajevanje prometa ali če predstavlja povračilo za izvajanje določenih obveznosti javnih služb (člen 93 PDEU).

Področje uporabe

Smernice se uporabljajo za železniška podjetja, pa tudi za prevoznike v mestnem, primestnem ali regionalnem prevozu potnikov za pomoč pri nakupu in obnovi voznega parka.

Ukrepi podpore

Smernice zajemajo več vrst ukrepov podpore:

 • 1.

  Podpora prek financiranja infrastrukture

  • Ta lahko predstavlja državno pomoč, če omogoča podjetjem posredne ugodnosti z zmanjševanjem njihovih stroškov.
  • Ne šteje pa za državno pomoč, če je uporaba javno financirane infrastrukture enako in nediskriminatorno odprta za vse morebitne uporabnike in če se dostop zaračuna na ravni, ki je skladna z zakonodajo EU.
  • Tudi če se takšno financiranje šteje za pomoč, se lahko odobri, kadar ta infrastruktura ustreza potrebam po usklajevanju prevoza.
 • 2.

  Pomoč za nakup in obnovo voznega parka

Ta vrsta podpore se ocenjuje glede na cilj skupnega interesa, h kateremu pomoč prispeva. Pravila so opredeljena za naslednje vrste kategorij pomoči:

 • pomoč za usklajevanje prevozov;
 • pomoč za prestrukturiranje prevoznikov v železniškem prometu;
 • pomoč za mala in srednje velika podjetja;
 • pomoč za varstvo okolja;
 • pomoč v zvezi z obveznostmi javne službe in regionalna pomoč.
 • 3.

  Plačilo dolgov s strani državza finančno prestrukturiranje prevoznikov v železniškem prometu

Pod določenimi pogoji se lahko plačilo dolga šteje kot pomoč, združljiva z enotnim trgom, če je njen namen olajšati prehod na odprt železniški trg, ne da bi nesorazmerno izkrivljala konkurenco in trgovino med državami EU.

 • 4.

  Pomoč za prestrukturiranje prevoznikov v železniškem prometu

Združljivost državne pomoči za prestrukturiranje podjetij v težavah v železniškem sektorju se oceni na podlagi smernic o pomoči za prestrukturiranje iz leta 2014.

 • 5.

  Pomoč za usklajevanje prevoza

Poseg organov oblasti, s katerim želijo usmeriti razvoj prevoznega sektorja v skupnem interesu, ima lahko več oblik:

 • pomoč za uporabo infrastrukture;
 • pomoč za zmanjšanje zunanjih stroškov, namenjena spodbujanju preusmeritve s ceste na železnico;
 • pomoč za spodbujanje interoperabilnosti in, če je potrebna za usklajevanje prevoza, pomoč za izboljšanje varnosti, odpravljanje tehničnih ovir in zmanjševanje obremenitve s hrupom;
 • pomoč za raziskave in razvoj, potrebna za usklajevanje prevoza.

Smernice podrobno določajo način določanja upravičenih stroškov in tudi pogoje, ki omogočajo, da pomoč izpolnjuje pogoje združljivosti, navedene v pogodbah.

 • 6.

  Državna jamstva za železniška podjetja

Pravila, ki se uporabljajo za državno pomoč v obliki poroštev, vključno s področjem železniškega prometa, so določena v obvestilu Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES (zdaj člena 107 in 108 PDEU).

OZADJE

GLAVNI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije – Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za prevoznike v železniškem prometu (UL C 184, 22.7.2008, str. 13–31).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VI – Prevoz – Člen 93 (prejšnji člen 73 Pogodbe ES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 86).

Zadnja posodobitev 10.11.2016

Top